Thứ Hai, 13 tháng 5, 2013

cửu kinh minh triết 40


TRUNG TÂM VẠN NĂNG CHIẾU PHẬT QUANG
Các pháp sinh diệt tương tục vô tận, thì mặt bằng duy ngã ấy cũng không bao giờ chấm dứt, vì nếu duy ngã đại thể bị chấm dứt thì không thể hóa được Phật quang, Thánh quang và Thần quang. Vì thế mà tam thiên đại thiên thế giới đã tôn vinh Duy Ngã Vạn Pháp Kinh là kinh của mặt bằng tổng hóa.
Chữ NGÃ là đại diện cho chủ thể, chữ KINH là đại diện cho quỹ đạo, mà quỹ đạo là nói lên tất cả các chiều hướng của tung hoành, linh động, hình thành chỗ thăng, chỗ tiến, chỗ thoái, chỗ biến, chỗ đổi… đều có trong quỹ đạo đó.
Khi lên đến thượng tầng là tột vị của giá trị hóa mà trung tâm không cắt đứt đối với giá trị Phật quang. Thì đây là chỗ tuyệt kỹ của kinh Duy Ngã Vạn Pháp. Đối với chư Phật đã chiếm lĩnh được cái lỏi này nên khi thành Phật thì Trung tâm vạn năng chiếu Phật quang.
Chúng ta thấy ở tầng dưới thì trung tâm vạn năng hóa duy ngã, nhưng lên đến đại Bồ tát hoặc thánh nhân rồi thì Trung tâm vạn năng chiếu Phật quang, Phật quang bất đoạn chân tính trung tâm hóa quyền năng.
Vậy khi chiếm lĩnh được giá trị lỏi của Phật quang thì giữa Phật quang và trung tâm tuy hai là một, tuy một là hai.
Phật quang bất đoạn chân tính trung tâm hóa quyền năng. Như vậy, Như Lai thực hiện được những công trình quyền năng tối thượng ấy là không tách rời trung tâm vạn năng để hóa quyền năng.

Đối với Phật quang thì trung tâm vạn năng không còn hóa nữa mà chỉ chiếu, vì sao? Vì Phật quang là đã trở thành tột vị của giá trị tinh hoa bất diệt đã hoàn mãn trong giá trị hóa và hình thành giá trị bất biến hóa nên chỉ ở vai trò chiếu mà thôi. Như vậy trung tâm vạn năng chiếu Phật quang là chiếu bản thể nguyên vẹn và giá trị đầy đủ nhất của tính viên giác. Và tính viên giác ấy không bao giờ ly thoát, xa lìa tính trung tâm vạn năng để hóa quyền năng. Đó là cái trí tuệ tột cùng của giá trị hóa và hình thành tất cả những giá trị vô cùng nhất.
Trong đời sống của các loài thì chúng ta cũng đã thấy rõ rồi, còn đối với đời sống của duy ngã đại thể thì sự chứng kiến về nhân quả ở trong tính khách quan và chủ quan, chứng kiến trong sự kinh hoàng và biến đổi không cùng trên mặt trần lập thể duy ngã đại thể.
Như vậy, tất cả những gì chúng ta chưa kết tinh trong đời sống của duy ngã vạn năng là sẽ bị trôi dạt, chính vì vậy mà có những cuộc phân ly, khi khởi đầu thì tốt đẹp nhưng khi chấm dứt thì có thể đau thương.
Nhưng khi chúng ta đã giác ngộ được bộ kinh Duy Ngã Vạn Pháp là nắm được phần lỏi của kinh rồi thì chữ Ngã trở thành vĩ đại. Chữ Ngã vừa là vô cùng, cũng vừa là khép lại, vì tất cả những gì tốt đẹp nhất thì nó còn lại trong chúng ta chữ Ngã ấy. Vậy, chữ Ngã cũng là vô cùng mà chữ Ngã cũng là một trong những cái được cho và không bao giờ bị mất. Nếu có mất là vì chúng ta làm sai với sự thật của tất cả những định luật, qui luật trong tính công luật thì chúng ta sẽ bị biến đổi và có thể mất.
Bản chất của Công Luật là bản chất của sự kết tinh, là hóa tinh hoa và kết tinh hoa. Bản chất của sự đúc kết, rèn luyện, thăng hoa và giải thoát, thành đạt và viên mãn.
Đối với đấng Đại giác luôn luôn có một sự cảm thông vô cùng đối với con người chưa giác ngộ bởi các lập thể bị che chắn, hoặc là các hoặc lậu, nghiệp thức chưa chuyển hóa được, đó là cảm thông về sự vô minh.
Chúng ta thấy trung tâm vạn năng hóa muôn loài thì trong đó có tất cả các loài thấp nhất và đi đến cao nhất. Nhưng chúng ta đưa Duy Ngã Vạn Pháp Kinh là mang tính đại diện để thực hiện những công trình cao hơn. Chúng ta không nên cố chấp Duy Ngã Vạn Pháp Kinh là chỉ thuộc về nhân loại, mà phải thấy rằng Duy Ngã Vạn Pháp Kinh là có khắp trong các loài.
Đứng trên thượng tầng thì trung tâm vạn năng hóa duy ngã, tức là tất cả tổng thể của hóa là hóa khắp cùng đối với các loài và hóa từ cực vi đến cực đại, đó là giá trị bình đẳng và giá trị công lý chí tôn của sự nghiệp Công Luật vũ trụ đối với các loài, mà các loài được thừa hưỡng những giá trị hóa của tổng hóa và được ở trong quy phạm của tổng hóa.
Đối với Thống Hóa là không cách đặt một quyền năng tuyệt đối nào ra ngoài giá trị hóa của phạm trù đối với nhân sinh và các loài mang tính phụng sự. Có nghĩa là ở đây không ai phụng sự cho ai cả, mà hỗ tương cho nhau để tăng hóa giá trị pháp tính, rất công bằng.
Chúng ta phải hiểu như vậy thì chúng ta mới khoan nhượng được về lòng nhân ái của chúng ta đối với muôn loài cao hơn và không áp đặt, không nô dịch đối với các loài, hoặc là săn bắt và giết hại các loài thấp hơn.
Nếu không hiểu như vậy thì chúng ta sẽ đưa tính phụng sự vào trong đời sống của duy ngã đại thể. Tức là các loài phụng sự cho duy ngã đại thể và duy ngã đại thể phụng sự cho Thượng đế. Đó là hoàn toàn sai mất bốn chiều của tính công lý khách quan, của sự nghiệp chung đối với tính Công Luật vũ trụ.
Hôm nay, chúng ta đưa trung tâm duy ngã vạn pháp ra và lấy duy ngã làm mặt bằng là chúng ta đã chịu tất cả mọi luật nâng đở trong giá trị hóa và hình thành sự tăng trưởng trong giá trị hóa. Vì vậy mà đưa tính hỗ trợ của tính Công Luật ra để chúng ta không tách rời tính hỗ trợ đó mà có được mọi tác phẩm tốt nhất.
Khi chúng ta học khái niệm về duy ngã vạn pháp kinh thì trung tâm vạn năng hóa duy ngã. Nhưng khi đi sâu về giá trị thành tựu thì trung tâm vạn năng chiếu Phật quang. Ở đây không còn hóa nữa vì Phật quang là đã thành tựu giá trị tột đỉnh của hóa rồi.
Về nhiệm luật của Phật quang là Phật quang bất đoạn chân tính trung tâm vạn năng.
Ngài hỏi ông Chơn Thăng Ấn Chuyển: Khi đức Thích Ca Mâu Ni thành Phật thì trung tâm vạn năng có mất không?
Ông Chơn Thăng Ấn Chuyển: Thưa Cha, không mất!
Ngài hỏi tiếp ông Chơn Ngọc Biện Hộ: Như vậy, đối với đức Thích Ca và trung tâm vạn năng như thế nào?
Ông Chơn Ngọc Biện Hộ: Thưa Cha, đức Thích Ca đã thành tựu Phật quang là thành tựu giá trị tột đỉnh của hóa rồi, thì Phật quang ấy đã trở về trong chân tính của trung tâm vạn năng, thì Ngài cùng trung tâm vạn năng là một.
Ngài dạy: Thứ nhất, là đứng trên tính chất tuyệt đối của lý và tính; thứ hai, là sản phẩm thành đạt của giá trị Phật quang vẫn không ly thoát giá trị trung tâm, để quyền biến những giá trị về quyền năng vô song mà đối với trung tâm đã cho. Thí dụ như: Trung tâm hành tinh tinh chế kim cương, thì chân tính bất hoại trong kim cương đã có đối với trung tâm hành tinh. Thì bản chất kim cương là thường chiếu và trung tâm hành tinh lại không nuốt mất giá trị thành tựu của kim cương đó. Từ bích dụ này để chúng ta nâng cao lên tầng trên về chân tính thì trung tâm vạn năng chiếu Phật quang và Phật quang bất đoạn chân tính trung tâm quyền năng hóa.
Như vậy, về hạ tầng thì trung tâm vạn năng hóa duy ngã và duy ngã là mặt bằng để hóa tác phẩm kim cương chân tâm, hay gọi là chân ngã hóa giá trị thành tựu chính vị hóa ra Phật quang; Phật quang là tinh rồng của giá trị kim tính và nơi ấy không còn bị hóa nữa. Ví như viên kim cương đã thành tựu rồi thì không còn bị biến đổi nữa, tức là không còn bị hóa nữa vì các đơn vị hóa không còn tác dụng đối với viên kim cương. Ở đây không còn thêm, bớt nữa mà chỉ còn chiếu mà thôi, nên gọi là “trung tâm vạn năng chiếu Phật quang, Phật quang bất đoạn chân tính trung tâm quyền năng hóa”. Đó là nguyên tắc tuyệt đối và không bao giờ thay đổi của đỉnh cao tổng thể vũ trụ quan đối với Như Lai và đại Bồ tát.
Khi mà chúng ta đã thấy biết được chỗ này gọi là đại giác ngộ, nhưng muốn thành đạt được chỗ này thì chúng ta phải vượt trùng lậu hoặc, vì trùng lậu hoặc của chúng ta đã kết sử từ a tăng kỳ kiếp. Sự kết sử đó không thể tính đếm thời gian được. Nghiệp lực này nó đã đóng vai trò tại thân, khẩu, ý mà có liên quan đến trục và cấu kết như một móc xích, muốn phá được nó thì phải có siêu lực. Thường thì tất cả những nhân bản duy ngã đại thể thị thất bại là từ chỗ nghiệp lực và các hoặc lậu trùng trùng dấy lên và biến đổi giá trị thực của chúng ta ra thành nhiều bộ mặt khác nhau, kể cả thiên ma và 36 loài ngạ quỷ cùng các loại súc sinh trong 4 loài của thấp sinh, hóa sinh, noãn sinh và thai sinh bằng nhiều hình thể khác nhau mà không thể tính đếm được. Thì chiều biến đổi này cũng vô cùng phức tạp chứ không đơn giản chút nào. Chúng ta thấy sự biến đổi rất phức tạp nên mới có những hình thể phức tạp và xấu xa vô cùng của sự phức tạp đó. Nhưng khi chuyển đổi được sự phức tạp của xấu xa đó thì bên trên nó cũng có những sự phức tạp lung linh và đầy dãy những ánh sáng trần ngập cả không gian và thời gian của giá trị trung tâm duy ngã vạn pháp kinh.
Bài này là nâng cấp giá trị hóa lên đỉnh cao, để hiểu rõ được sự nghiệp hóa của tổng thể ấy, đối với các Như Lai thể và Bồ tát thể, cùng các chính vị thể trong 4 quả thánh. Đồng thời bích dụ và san sẻ những nghĩa lý về biện chứng pháp đối với các ngọc ngà châu báu trong muôn vạn hành tinh ấy, mà đối với trung tâm vũ trụ đã hóa ra. Thì thấy rằng tính cơ năng và siêu năng ấy đã thống nhất một sức mạnh vô cùng nên cho 2 lập thể, là lập thể biện chứng pháp và lập thể siêu chứng pháp, đối với giá trị trung tâm vạn năng trong quỹ kinh ấy.
Như vậy, ở thượng tầng thì không thể nói trung tâm vạn năng hóa duy ngã, vì nơi đó không có. Nên Như Lai hoàn toàn không thể đem hoa nghiêm và pháp hoa để áp dụng vào đời sống của duy ngã đại thể, mà đem Hoa nghiêm vào Pháp hoa để giới thiệu cho tác phẩm gọi là trung tâm vạn năng chiếu Phật quang.
Như vậy, hôm nay tôi đã khai thị về giá trị tinh ròng của Hoàng kim, giá trị tinh ròng của Pháp hoa và tinh ròng kết tinh kim cương Phật tính. Phật tính đã ròng tính kim cương bất hoại và không biến đổi chân tính bất hoại đối với trung tâm vạn năng và trung tâm vạn năng không lấy đi giá trị tròn đủ của Phật quang. Như vậy, tính độc lập của Phật quang trong vũ trụ tam thiên hoàn toàn có thực.
Sung sướng thay với cái cho tròn đủ và không bị chiếm giữ giá trị Phật quang trong đời sống của trung tâm vạn năng, mà còn tiếp tục bất đoạn chân tính trung tâm quyền năng hóa và nhân của trung tâm quyền năng mãi mãi không biến đổi đó, mà ta thực hiện được công trình quyền năng.
Nếu tin thần linh mà đi xa rời sự thật của chân lý, là hoàn toàn chạy theo cái bóng của quyền năng phép lạ. Thì dù có nói mãi 3 nghìn năm thì chúng sinh vẫn còn nằm trong mê tín. Tại sao gọi là mê tín? Vì chúng sinh tin Thượng đế mà không biết đường về với Thượng đế thì đó là mê tín rồi. Tức là tất cả những đức tin mà chưa làm sáng tỏ được thì mọi tín ngưỡng đó sẽ bị đi lệch quỹ đạo Công Luật vũ trụ.
Như vậy, đức Phật Thích Ca là đấng thống thái đã mang cả một trung tâm kinh vũ của hệ thống duy ngã vạn pháp kinh đã đến tròn đủ trong tam thiên đại thiên thế giới và nhất là hành tinh dục giới. Chuyện của 2555 năm nếu tính về thời gian thì có lâu, nhưng thật ra ở trong chân tính thường trụ thì như mới hôm qua mà thôi. Đó là việc xảy ra của Bồ Đề thọ đối với Như Lai ngồi thiền bên dòng sông Anoma, nó vẫn còn in ấn trong chân tính bất hoại và không thể biến đổi giá trị kinh điển ấy của Ngài.
Đối với kho tàng kinh điển của Như Lai, chúng ta có thể bàn đến 3000 năm cũng không hết mà vẫn còn hấp dẫn. Vui thay và hạnh phúc thay hơn ăn mọi thứ trong đời sống nào. Vì đời sống nào ăn rồi cũng chán, cũng ngán, ăn rồi cũng sợ; nhưng có một loại ăn mà chúng ta càng ăn thì càng sung sướng hạnh phúc, càng ăn thì lại càng thèm vì nó có một độ rung rất mạnh trong đời sống của trái tim và khối óc chúng ta. Đó là ăn cửu kinh minh triết, là một trong những thứ ăn vĩ đại nhất của loài người.
Ngài bảo ông Chơn Quốc Chính Thống: Hãy nói về hạ tầng trung tâm vạn năng hóa duy ngã là tính đại diện của vạn pháp. Và ngã là biểu trưng cho chủ thể vạn pháp, là biểu trưng cho sức mạnh tổng hợp của hóa và kinh là quỹ đạo hóa tất yếu của định luật và Công Luật. Về thượng tầng là trung tâm vạn năng chiếu Phật quang và Phật quang bất đoạn chân tính trung tâm quyền năng hóa.
Ông Chơn Quốc Chính Thống: Thưa Cha, con xin trình bày 2 vấn đề lớn. Một là trung tâm vạn năng hóa duy ngã, thì trung tâm vạn năng đó là chủ thể thì duy ngã cũng phải có chủ thể.
Ngài dạy: Chủ thể là gì? Chủ thể là giá trị thông tri và hiểu biết cảm thông của giá trị vạn hữu và vạn hữu có sự cảm biết trong giá trị đời sống, là có cái biết vô cùng của sự sống mà không biến đổi cái biết vô cùng ấy.
Ông Chơn Quốc Chính Thống nói tiếp: Như vậy thì trung tâm vạn năng hóa duy ngã là hóa trong một qui trình chuyển động của Công Luật khép kín một cách rất rõ ràng. Tại sao chúng ta liên quan đến duy ngã vạn pháp kinh. Duy ngã ở đây là duy ngã của vạn pháp trong đó có duy ngã của nhân bản. Vậy, vạn pháp đều có chủ thể, đều có duy ngã của vạn pháp, nên có sự sống và nhất định của sự sống ấy. Khi chúng ta nâng lên được duy ngã nhân bản đại thể thì lúc bây giờ chúng ta mới đại diện là của trung tâm vạn năng trên thế giới này.
Như vậy từ duy ngã vạn pháp để chúng ta trở về với duy ngã nhân bản đại thể đó là một quy trình hóa thuận từ li vi Phật tính cho đến nhân bản Phật tính. Thì trước mắt chúng ta là phải tiếp tục con đường đi tiếp, là duy ngã hóa chân ngã và trở về với Phật quang.
Như vậy, khi đến được vị trí của Phật quang là đồng tính của trung tâm vạn năng, thì giữa Phật quang và trung tâm vạn năng đó là một. Thì khi đó Phật quang mới bắt đầu phổ, gọi là phổ quang Phật. Tức là Phật quang không ly thoát trung tâm quyền năng hóa.
Ngài bảo ông Chơn Thăng Ấn Chuyển: Hãy trình bày thêm.
Ông Chơn Thăng Ấn Chuyển: Thưa Cha, khi đã thành tựu chính vị hoặc là đã trở về với trung tâm vạn năng thì ở đây không còn mang tính chất hóa nữa mà lại mang tính tịch chiếu. Cũng như hành tinh đã sản xuất ra kim cương thì hành tinh không nuốt tính chất kim cương ấy, mà giá trị kim cương ấy được độc lập trong tính bất diệt và mãi mãi không ly thoát trung tâm để tịch chiếu.
Ngài dạy: Trung tâm vạn năng là duy nhất và hóa ra các sản phẩm giá trị duy nhất được quý nhất và giá trị tổng thể duy nhất đã hóa duy nhất và thành tựu thống nhất. Thí dụ: Thứ nhất, Như Lai Phật quang lòng kính yêu trung tâm vạn năng mà không hề sai một ly, một dem nào thì đó là tính thống nhất rồi. Thứ hai, Phật quang bất đoạn chân tính trung tâm quyền năng hóa. Như kim cương không còn bị hóa nữa là không có độ lệch. Vậy kim cương là bản vị của thường chiếu, là tính đại diện về giá trị vật lý cao nhất của tính thường chiếu. Như vậy, phép thường chiếu trong kim cương chân thể của hệ thống vật lý chúng ta được phép dùng danh từ thường chiếu vì nó không còn biến đổi. Nhưng khi về thượng tầng là Phật quang thường chiếu phổ quang. Tức là phổ quang Phật, là không có sự giới hạn hoặc là thêm bớt, hoặc là biến đổi trong sự phổ quang. Như vậy, chính phổ quang là đã tròn đủ trong hệ thống viên giác.
29/3/Kỷ Sửu
NGHIỆM CHỨNG VỀ TÍNH VẠN NĂNG CỦA VŨ TRỤ
Ngài bảo ông Chơn Quốc Chính Thống nói về giá trị nghiệm chứng của tính vạn năng.
Ông Chơn Quốc Chính Thống: Thưa Cha, từ trước vì con người chưa hình dung ra được ngôi tối thượng, chủ tính của vũ trụ là nguồn gốc sinh hóa ra nhị nguyên. Nên con người lấy ý thức để hình dung đấng tối thượng bằng tư tưởng mê tín dị đoan, hoặc là thần linh hóa; rồi đặt ra nhiều ngôn ngữ khác nhau, mà chưa nghiệm chứng được một cách cụ thể. Đó là vấn đề mà các nhà khoa học đã quay lưng với các hệ thống tôn giáo, rồi đi tìm sự thực của vũ trụ bằng giá trị của biện chứng.
Hôm nay chúng con đã học được hệ thống cửu kinh, thì chúng con đã nghiệm thấy được tính vạn năng trong thực thể của thời thế giới nhị nguyên. Ánh sáng cửu kinh đã đưa chúng con nghiệm được bên ngoài có một năng lực rất cụ thể, rất khoa học, dựa trên nền tảng của kinh điển vững chắc, chớ không thể nào mê tín dị đoan hay là may rủi nữa.
Hôm nay con người đã thể hiện được tính đa năng, thì chúng con đã nghiệm thấy được tầng cao của vạn năng ánh sáng chân quang siêu cực; thì danh từ vạn năng cũng không còn xa lạ với thế giới nhị nguyên này nữa, vì đã có hệ thống cửu kinh. Nên nói đến vạn năng là phải nói đến kinh điển và kinh điển là nói đến hệ thống Công Luật tuyệt đối khép kín và tròn đủ. Cho nên giữa vạn năng và đa năng là không bao giờ tách rời, vì nhân vào gốc của vạn năng mà có đa năng thực hữu này.
Ngài bảo ông Chơn Ngọc Biện Hộ trình bày thêm về tính nghiệm chứng vạn năng
Ông Chơn Ngọc Biện Hộ: Thưa Cha, chúng con được học kho tàng cửu kinh minh triết, khi càng đi sâu vào hệ thống cửu kinh thì chúng con càng thấy vũ trụ rất vô cùng và tính vạn năng của vũ trụ là tuyệt đối. Bởi vì chúng con nhìn thấy tất cả mọi hoạt động trong đời sống hành tinh, thế giới mà được trật tự hóa, được phát triển và tồn tại mãi mãi muôn đời bất diệt; dẫu rằng vật thể có biến đổi nhưng biến đổi theo định luật và chuyển động trong sự hỗ tương và có mục đích, là đưa chúng ta tiến hóa trở về nguồn. Nếu chân tính vũ trụ không có một đời sống bất diệt và không có tính vạn năng, siêu năng tuyệt đối; thì không hình thành và sinh ra tất cả vạn pháp đi theo những qui trình nhất định, chính xác như thế. Tất cả những hệ thống hóa từ đại thể đến chi thể, cho đến các đơn vị hóa học duyên lập đều có tính thống nhất và tính duy nhất của nó, thì hoàn toàn trong đó đã có tính vạn năng và vạn năng đã cho nó một đời sống hóa tự tại và hỗ tương phát triển cùng nhau trong những định luật, qui luật của tính Công Luật vũ trụ.
Hôm nay nhân loại đã phát triển đến đỉnh cao của các nền khoa học, thì chúng con đã nghiệm chứng được rất cụ thể cho tính vạn năng của vũ trụ. Vì nhân bản duy ngã đại thể đã có tròn đủ tổng tinh hoa của ý thức và vật chất, thì duy ngã đại thể cao cấp là đỉnh cao của tiến hóa; duy ngã đại thể đã thực hiện được tính vạn năng trong đa năng là đã làm được tất cả những công trình vĩ đại nhất trên hành tinh này.
Nền khoa học biện chứng hôm nay do con người làm ra, nhưng con người không phải tự nhiên làm ra được, mà con người đã kết tinh được những tinh hoa của vũ trụ từ trong tính vạn năng đó mà có.
Chúng con nghiệm về cái nhỏ nhất trong hệ thống hóa của vạn pháp. Như một rừng cây, thì thấy rất trật tự và rất khoa học của nó; thì tính Công Luật vạn năng cũng đã thể hiện trong rừng cây đó. Ví dụ như có một cây già ngã xuống thì sau đó liền xuất hiện những loài mối đến để dọn dẹp những thứ rác rưỡi đó, thì đó là tính vạn năng của Thống Hóa.
Ngài bảo ông Chơn Thăng Ấn Chuyển hãy nghiệm chứng về tính vạn năng?
Ông Chơn Thăng Ấn Chuyển: Thưa Cha, để nghiệm chứng tính vạn năng trong hệ thống hóa của vũ trụ, hành tinh. Chúng ta thấy rất cụ thể là nhân bản duy ngã đại thể của tam thiên đại thiên thế giới không thể sinh ra tất cả các hành tinh, tất cả các thái dương hệ và tất cả các ngân hà thiên hà. Như hệ thống vạn năng đã sinh hóa ra hàng triệu chủng loại muôn thú có tính chất đặc năng, đặc thù và có tính duy nhất ở trên tất cả các hành tinh. Hệ thống vạn năng đã sinh hóa ra hàng triệu chủng loại hóa chất và kết tụ dung thông. Hệ thống vạn năng đã sinh hóa ra duy ngã đại thể cấp cao nhất để đại diện cho muôn loài ở trên mỗi hành tinh và thế giới. Tất cả những điều đó chỉ có vạn năng mới sinh hóa ra được, mà nhân bản đại thể trên tất cả các hành tinh không thể làm được.
Như vậy, tất cả đều theo một qui trình ổn định trật tự có tính qui luật và theo một quĩ đạo chuyển động để chuyển hóa đi lên theo một qui trình lập thượng, thì tất cả là do tính vạn năng sinh ra theo tính Công Luật và định luật
Ngài dạy: Nếu nói theo tôn giáo thì vũ trụ này là do vọng tâm sinh ra, hoặc là do tự nhiên mà có. Hoặc vũ trụ này là do vật chất quyết định ý thức, khi vật chất tan biến thì ý thức cũng nhân đó mà mất theo. Nói như thế thì vừa là mong manh, vừa là không có thực tướng, vừa là tạo một sự xung đột trong giá trị tổng thể. Là đã làm mất đi sức mạnh của chính Thống Hóa trong Công Luật vũ trụ, mất đi tính sức mạnh vạn năng của trung tâm và mất đi đôi cánh tay khổng lồ của âm dương vạn tỏa. Thì vận luật tuần hoàn cũng không có mặt trong đời sống để hình thành duy ngã đại thể chúng ta, để chúng ta trở về với bát nhã tâm vật hội tụ.
Đó là những học thuyết sai lệch đã làm mâu thuẫn với nhau giữa con người và con người, giữa đất nước và đất nước, cùng nhiều sự khác biệt giữa đông và tây, thì thế giới này làm sao ổn định được. Cho nên đức Từ Phụ nói cửu kinh minh triết phủ chiếu hành tinh là nói tính biện chứng của đơn vị hóa thân. Chứ thật ra cửu kinh minh triết là phủ chiếu cả vũ trụ.
Nếu chúng ta đi theo minh triết cửu kinh thì duy ngã độc tôn hoàn toàn đúng. Vì Chư Phật hóa thân và hình thành kim cương chân tâm là tác phẩm cuối cùng của sự nghiệp hóa. Mặc dù hình thành hàng tỷ kim cương nhưng tính duy nhất của trung tâm là không biến đổi, thì trung tâm mới là duy ngã. Như vậy, Đức Như Lai muốn nói trung tâm duy ngã vạn pháp kinh là độc tôn. Nếu thượng tầng thì trung tâm vạn năng là độc tôn.
Đứng trên vấn đề biện chứng pháp và nghiệm chứng pháp về giá trị độc tôn đối với trung tâm vạn năng, thì chúng ta phải thấy ngay cái đầu của chúng ta là biện chứng cho giá trị độc tôn của trung tâm vạn năng, vì con người không thể có hai cái đầu được.
Hôm nay các con trả bài tuy chưa đầy đủ nhưng cũng nắm được những nguyên lý cấu trúc và những định luật, qui luật, đã làm sáng được tất cả vạn loại ở trong sức mạnh của trung tâm vạn năng. Và cũng không còn chia cắt làm thu hẹp các đơn vị hóa trong cực đại và cực vi của trung tâm vạn năng.
Nghiệm chứng về trung tâm vạn năng
Là quần thể ánh sáng vô hạn đối với không gian và thời gian không bị tan biến và tuyệt đối ánh sáng được chuyển động và hình thành của các hệ thống vật lý đều có quang phổ. Cái rộng lớn bao la vô cùng để đại diện cho sự vô cùng của trung tâm vạn năng là có ngân hà, thiên hà, thái dương hệ và hành trăm triệu mặt trời ở một tỷ số không tính đếm được.
Tính khách quan của nó vẫn là định luật, qui luật và Công Luật; chủ thể ánh sáng siêu thể đối với vạn hữu đều có năng động của giá trị đa năng và tiến đến siêu năng để chứng minh cho vạn năng.
Năng động hệ thống đa năng để đạt được giá trị cuối cùng là đi đến siêu năng để thấy được vạn năng. Như vậy, hệ thống siêu năng đã có trong duy ngã đại thể và hệ thống đa năng đã có trong muôn loài, cùng hệ thống đặc năng đã có trong vạn vật chi hữu và các tầng lớp nhiều không thể tính đếm được. Chúng ta hãy nghiệm chứng các quỹ đạo ấy rất khổng lồ ở trong định luật sinh diệt tương tục vô tận mà không chấm dứt.
Nghiệm chứng của vạn năng, là nghiệm chứng của hai lực từ trường hình thành giá trị nguyên tử hóa về âm dương điện tử, để nói lên hai cánh tay vô địch và sức mạnh không biên giới.
Nghiệm chứng của vạn năng, là nghiệm chứng về tính chủ thể giá trị tri thức uyên bác của nhân loại và phát minh thiết lập tất cả những kỳ quan.
Như vậy, trung tâm duy ngã đại thể là mặt bằng tổng hợp để nghiệm chứng và tri thức ánh sáng của não bộ trung tâm vạn năng đã có hàng tỷ tỷ cái đầu ở khắp tam thiên đại thiên thế giới và có những cái đầu vượt tiến theo thời gian, không gian để thành tựu Như Lai thể.
Nghiệm chứng trung tâm vạn năng, là nghiệm chứng của sự tiến hóa từ sơ cấp, đến tiểu cấp, trung cấp, đại cấp và cuối cùng đi đến thành quả viên mãn của giá trị tổng thể mà không bị mất trong vũ trụ này.
Nghiệm chứng trung tâm vạn năng, là khi thành tựu ánh sáng tuyệt đối thì luôn luôn được chiếu sáng trong trung tâm ấy và bất đoạn chân tính hóa trong sự nghiệp trung tâm mà được tồn tại một cách vĩnh cửu.
Đó là nghiệm chứng của thượng tầng, nghiệm chứng của trung tầng, nghiệm chứng của hạ tầng, nghiệm chứng của đặc năng, của đa năng và siêu năng. Và cũng được nghiệm chứng các năng lượng vật lý hóa một cách phức tạp đều có tính duy nhất để đại diện cho trung tâm vạn năng.
Bây giờ chúng ta trở về tính thấy, tính nghe và tính hiểu biết kỳ diệu của chủ thể trong định luật, Công Luật và qui luật của trung tâm vạn năng đã được khép kín trong hệ thống hóa và hình thành vạn hữu mà rất trật tự, rất định luật, rất Công Luật và rất qui luật. Đó là nghiệm chứng của trung tâm vạn năng.
Như nghiệm chứng về quần thể ánh sáng vô cùng và không biến đổi về ánh sáng ấy và giá trị trăm triệu mặt trời ấy.
Như nghiệm chứng về sức mạnh của oai âm dương vạn tỏa và vận động khắp cả một tuần vũ đi theo một chu trình quay trật tự cho định luật, trật tự cho qui luật và trật tự cho tuần luật.
Như nghiệm chứng về mọi hoạt động vận động ở trong một quy trình quay, chuyển động giáp mối và giao lưu mà không để cho biến đổi phần tính của vận luật tuần hoàn chu kinh.
Như vậy, pháp nghiệm chứng về ánh sáng, pháp nghiệm chứng về lập thể, pháp nghiệm chứng về hệ thống, pháp nghiệm chứng về tri thức, pháp nghiệm chứng về đặc năng và pháp nghiệm chứng về hệ thống năng lượng vật lý hóa, từ phức tạp đến đơn giản, đều được nghiệm chứng cho trung tâm vạn năng.
Các con trả bài đã nói đúng nhưng nói không tròn đủ về tính nghiệm chứng của trung tâm vạn năng và Cha đã nói tròn đủ về tính nghiệm chứng trung tâm vạn năng trong bốn chiều và thành lập hóa hệ thống thống nhất trong bốn chiều ấy mà không cho biến đổi. Mặc dù có sinh diệt tương tục nhưng chỉ làm chắt lọc tinh hoa, để đi đến đỉnh quang vinh của Phật quang mà thôi.
22/8/Kỷ Sửu
VẠN NĂNG VÔ QUÁI NGẠI HÓA VI MÔ VÀ VĨ MÔ
Vạn năng vô quái ngại hóa vi mô và vĩ mô. Thì đây là then chốt tất yếu của kinh. Vi mô và vĩ mô là tính vô quái ngại và tính thống nhất vượt trên mọi sự phân biệt của nhỏ và lớn, của cực vi và cực đại, là không bị mắc kẹt ở cực vi và cực đại trong vô cùng chân tính ánh sáng và chân tính không biến đổi của sự nghiệp số lượng hàm, thu liễm số lượng hàm và vô cùng ở các hệ thống tinh hoa. Dù cho có biến đổi về lập thể đến tận cùng bằng số thì chân tính vô cùng của vạn năng hoàn toàn không biến đổi.
Vạn năng nghĩa là không phải hóa một chiều và hóa đơn giản, mà hóa từ phức tạp và phức tạp vô quái ngại; có nghĩa là đem tam thiên đại thiên thế giới thu vào sự vô cùng của một hạt mè, một hạt cát, hay một chấm bút bi và khổng lồ hóa vô cùng mà không bị trở ngại về giá trị số lượng. Như vậy thì chân tính ánh sáng vô lượng quang của tổng thể tinh hoa thuộc về tổng hàm hoa.
Nếu chúng ta đặt ra vấn đề vũ trụ là Thượng đế thì không phải; còn nếu chúng ta đặt chỗ vô minh theo kiểu là sự hổn độn và tối tăm vô cùng thì cũng không phải. Vậy với học thuyết cực kỳ hiện đại của Cha mang công án từ trục trung tâm vũ trụ về để làm sáng tỏ tính hiện đại của nó. Cho nên đây gọi là kho tàng bác học, hay gọi là bác học đương câu.
Phần nghị luận:
Ngài bảo ông Chơn Luân Thương Bang trình bày
Ông Chơn Luân Thương Bang: Thưa Ngài, đây là một đề tài làm sáng tỏ tính vạn năng hóa từ vi mô đến vĩ mô. Để chứng minh về tính vạn năng là sức mạnh khổng lồ vô quái ngại hóa cực vi và cực đại. Về nền khoa học thực nghiệm hiện nay người ta đã đi đến một nấc trần đỉnh cao của khoa học thực nghiệm thì họ cũng đã mò mẫn với những câu hỏi về thuyết tương đối và thuyết lượng tử của Albert Einstein, thuyết nguyên tử của John Dalton. Vậy thì giữa 2 thuyết này người ta cũng đã hòa hợp và hoàn toàn chưa thấy được nấc trần của trung tâm vạn năng nên họ cho vũ trụ là kỳ bí. Và họ đã đặt ra một câu hỏi: Liệu vũ trụ có tồn tại một lý thuyết về vạn năng hay không? Thì đó là một trong những quá trình nói về tính trung tâm vạn năng hóa cực vi và cực đại.
Thì bây giờ nói về tất cả các nguyên tố của bức xạ ánh sáng, và các nguyên tố được chuyển động thì hoàn toàn các nguyên tử ấy không thể tách rời chân tính ánh sáng để mà hóa. Đi đến tất cả những quá trình của lỗ đen vũ trụ, người ta đếm lỗ đen vũ trụ thì chỗ đó cực nhỏ chỉ bằng một chấm của bút bi mà thôi. Vậy thì tất cả những cái gì đều tập trung vào chấm của bút bi ấy. Đó là tính trung tâm vạn năng quyết định cho quá trình và tất cả các thiên hà, ngân hà hoặc là các ngôi sao thì tất cả đã tập hợp vào trong lỗ đen đó. Khi mà cực đại của lỗ đen vũ trụ được nổ ra thì mới hình thành ra tất cả hành tinh. Vậy thì ai là làm chủ sự cho tính của lỗ đen, thì đó là tính của trung tâm vạn năng. Vì tính của trung tâm vạn năng là chủ mới quyết định mọi vấn đề trong tam thiên đại thiên thế giới. Vì vậy nên hóa cực vi thì xuống tận cùng của giá trị cực vi cũng không thể tách rời hạt tâm của tất cả các nguyên tử; hoặc là chẻ nhỏ xuống tận cùng của giá trị cực vi thì cũng không thể tách rời chân tính ánh sáng. Ví dụ: trên một tế bào của sinh học, tế bào ấy mang một tính duy nhất được gọi chung cụm từ là ADN, thì chính ADN đó cũng giống như trong nguyên tử và các hạt nhân bất biến đổi, thì ADN đó cũng cấu tạo bởi một sức mạnh của hai thứ cơ bản là gluxic và clorit. Chính đó cũng biểu trưng cho sức mạnh của âm và dương, thì một tế bào đó cũng không thể tách rời giá trị trung tâm. Khi mà người ta đem một zen đó cấy hoặc nhân bản lên thì chính giá trị zen đó hoàn toàn được cấp tiến. Vậy thì giá trị cực vi đó đã liên thông với chân tính ánh sáng.
Ngài dạy: Ngôn ngữ có khác, nhưng chính vị ngôn ngữ là siêu sắc năng hóa sắc năng và sắc năng đặc thù của hệ thống Thống hóa. Cho nên siêu sắc năng dương và siêu sắc năng âm được hợp lại là một. Như vậy chúng ta thấy rõ về Cửu Kinh Minh Triết thì vạn năng là một trong giá trị trục. Nên vạn năng vô quái ngại hóa vi mô và vĩ mô, thì giá trị vi mô và vĩ mô không còn bị đối đãi phân biệt giữa cái nhỏ và cái lớn nữa mà đều là trở thành vô cùng cả. Vì chân tính là vô cùng và hoàn toàn ở trung tâm không bị ngại một thứ gì cả. Có thể thu hết cả tam thiên đại thiên vào trong vô cùng của chân tính mà khi mở rộng ra là mở rộng vô cùng, vô biên. Ví dụ: một hạt xoài chúng ta thấy nhỏ rất nhỏ, nhưng khi đem trồng nó hình thành một cây xoài rồi thì cành nhánh trở nên khổng lồ và không biết bao nhiêu là hoa quả đậu trên cây xoài đó, mà bắt đầu của nó là từ một hạt rất nhỏ. Hay một hạt mè rất là nhỏ, nhưng khi nó hình thành rồi thì trở thành một cây mè đầy đủ. Như vậy tổng hàm hoa ở trong cái hạt đó, nếu là hạt vô cùng không biến đổi của chân tính thì hạt đó trở thành hóa từ vi mô đến vĩ mô và từ vĩ mô trở về vi mô một cách vô ngại, thì đó là chân tính vạn năng.
Một khi chúng ta chưa trở về trung tâm thì ta sẽ thấy mâu thuẫn liên tục xảy ra. Nhưng khi trở về 3 kinh trục của trung tâm Thống hóa thì ta sẽ không thấy mâu thuẫn gì cả. Như vậy sự mâu thuẫn là thuộc về phần hóa của lập thể.
Chúng ta không thể nhìn nhận vũ trụ theo kiểu thần linh, hoặc nhìn nhận vũ trụ là không có gì và không thể nhìn nhận vũ trụ bằng ý thức phân biệt. Mà phải nhìn nhận vũ trụ là vượt trên mọi căn bản đó thì mới thấy được trung tâm vạn năng.
Nếu ta tập hợp tất cả các bậc trí thức của các hàn lâm viện, của các nền khoa học từ xưa đến giờ trở về đây thì người ta sẽ trở về cửu kinh. Một khi họ đã xác định vũ trụ là vạn năng rồi thì chính họ có tính cửu kinh trong đó rồi. Vậy thì cửu kinh trong đại thể đã có rồi nhưng chưa khai thác được mà thôi. Vì đỉnh cao của dân trí còn thấp, còn kém, chúng ta thấy vạn năng không tách rời âm dương vạn tỏa. Nên người ta đã xác định sức mạnh của âm dương có thể dệt lên hàng trăm thảm lụa cực kỳ lung linh và đẹp vô cùng khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, khắp cả thiên hà và ngân hà. Nó không thể tách rời sức mạnh của âm dương vạn tỏa. Tức là tổng thể siêu sắc năng âm và dương đã hóa tất cả mọi thứ. Nên tôi nói câu kinh rằng: “Vạn năng vô quái ngại hóa vi mô và vĩ mô”.
Ngài bảo ông Chơn Hoàng Quang Quân phát biểu xác định.
Ông Chơn Hoàng Quang Quân: Thưa Cha, bây giờ chúng ta đã thấy được Cửu Kinh Minh Triết của Cha là tuyệt đối. Vì bây giờ các nền khoa học người ta đang đi tìm về hệ thống cửu kinh, tức cái nơi mà Cha đã dạy. Và họ đang tìm ra những phương trình để chứng minh về tính chất vạn năng. Vì khi họ đem tất cả những định luật, qui luật và những định lý, những công thức, những phương trình của các nhà khoa học từ xưa đến nay để đem áp dụng cho hệ qui chiếu hành tinh thì được, nhưng nếu đem áp dụng cho hệ quy chiếu của vũ trụ thì lại không đúng và tất cả những phương trình ấy đều sụp đổ. Vì vậy nên khi người ta đem thuyết tương đối của Einstein, và đem cơ lượng tử để áp dụng và giải thích những vấn đề như lỗ đen vũ trụ hoặc là vụ nổ tia gamma chẳng hạn, thì người ta không thể làm được. Như khi người ta nghiên cứu về lỗ đen vũ trụ thì thấy rằng: Khi đạt đến mức cực đại của nó, thì nó chỉ bằng một chấm của bút bi. Vậy tại sao tất cả những số lượng vật chất khổng lồ như vậy mà nó lại chứa trong một hạt bút bi?. Nhưng nếu người ta dùng tất cả mọi định luật và phương trình toán học ở hành tinh thì không bao giờ chứng minh được, mà chỉ giải thích bằng minh triết như Cha, thì đó là chính xác nhất.
Ngài dạy: tại sao khoa học biện chứng không bao giờ chứng minh được? Bởi vì trong thiên hà, ngân hà, ngay cả một hệ thống thái dương hệ, nó có một sự khác biệt rất lớn về hệ thống tinh hoa. Ví dụ như những hành tinh ở gần trung tâm thái dương hệ thì hành tinh ấy hệ thống tinh hoa cao hơn hành tinh ở biên bìa. Hoặc những ngôi sao thuộc về gốc nằm trong hệ thống trung tâm thì hệ thống tinh hoa càng tinh vi hơn rất nhiều so với những ngôi sao xa trung tâm.
Như vậy chúng ta xác định sự sống là có định luật tiến hóa. Tức hệ thống vũ trụ đã thiết lập một hệ thống mạng tiến hóa đàng hoàng. Tức là phần tổng thể tinh hoa thuộc về cao cấp nằm ở đâu và thuộc về thấp cấp nằm ở đâu. Và quá trình hóa của cực vi và cực đại nằm ở đâu. Ví dụ như, vi mô mà thuộc về bản chất của tổng chân tính, thì vi mô đó khác cái vi mô đơn giản ở phần dưới cùng. Như vi mô một tế bào thuộc cực thấp ở trong hệ thống Thống hóa thì chính nó là cái đọt cuối cùng của vi mô tổng thể chân tính ánh sáng. Như vậy, nếu chúng ta đem cái vi mô của tổng thể trung tâm mà so với cái vi mô đọt đó thì là sự tiếp ứng của giá trị vô ngại. Có nghĩa vi mô của chân tính vô cùng luôn luôn không bỏ vi mô của giá trị tận cùng. Thì đó là vô quái ngại. Vì giá trị hóa vô cùng của tổng hàm hoa thì ở đâu cũng có tinh hoa, nhưng cấp độ tinh hoa của trung tâm và tinh hoa không thuộc trung tâm có khác, vì đây là tiến hóa. Nếu cho nó những giá trị tinh hoa thuộc về cực đại tổng thể thì đối với các hệ thống vi mô đây không có đường sống. Bởi vì sao? Vì giá trị quỹ tích của nó không phải như thế, nên cho nó một quỹ tích đúng giá trị tiến hóa để nó lần lần đi lên và trở về chỗ trọn vẹn đầy đủ nhất của nó. Nhưng nó không bị cắt giảm và trở ngại vì nó có một sự sống và được sống trong tỉ lệ nhất định của âm dương vạn tỏa. Tức là âm dương vạn tỏa đã cân nhắc về tỉ trọng và giá trị tính chất của nó. Tức là âm dương vạn tỏa và vận luật tuần hoàn đã thể hiện một quy trình thống nhất để chuyển tải tinh hoa cho cực vi và cực đại. Như vậy thì các hệ thống của âm dương vạn tỏa đã cân nhắc về giá trị tổng hàm hoa về số lượng và tỉ trọng, tính và lượng của nó một cách trật tự có định luật, quy luật mà không thêm bớt.
Như trong 4 chân hành là âm dương phối hợp cả vạn loại. Thì vạn loại là có hình tích, quỹ tích của nó, cùng đơn vị quỹ tích và tổng thể đơn vị quỹ tích của nó. Nên một hạt bụi thì quỹ tích âm dương của nó bằng một hạt bụi. Nếu khối lượng bằng cái đầu thì quỹ tích âm dương cũng cho nó tương quan với cái đầu; Nếu nó khuyếch đại lên thì sức mạnh vô quái ngại của âm dương cũng cho nó với một tỉ trọng như thế. Như vậy là vô quái ngại đối với âm dương vạn tỏa. Chúng ta phải thấy rằng vạn năng vô quái ngại hóa vi mô và vĩ mô, thì tính này là hoàn toàn không thêm, không bớt về tính chất và số lượng đối với quỹ tích của nó. Có nghĩa là đối với vạn năng hóa là không lấy bớt đi tỉ trọng giá trị siêu sắc năng hóa sắc năng trong đời sống của âm dương vạn tỏa đối với nhân bản muôn loài.
Khi nào phần chân tính được tăng thì giá trị hóa được tăng, hoặc ngược lại giá trị hóa được tăng thì phần chân tính được tăng. Nên chân tính và giá trị hóa luôn luôn đi theo một quy trình thuận. Nếu nghịch là nó bị biến đổi và bị đào thải, hoặc bị giảm dần giá trị tính chất và trọng lực của nó. Thì đây cũng là tính vô quái ngại. Như vậy, ở đây hoàn toàn là tính Công Luật, tính quy luật và định luật.
Như vậy vạn năng là vô cùng, là vô quái ngại mà không tách rời tính Công Luật, định luật và quy luật. Đến chỗ tột cùng thì chính vạn năng là Chúa của Công Luật, là Chúa của định luật và quy luật.
Nghĩa của vô quái ngại hóa là không bị triệt tiêu về giá trị tổng hóa nhưng không hóa ngoài tính Công Luật, định luật và quy luật. Như vậy chúng ta xác định vạn năng là vô quái ngại hóa vi mô và vĩ mô. Như Cha đã thường nói: Nếu như trăm triệu mặt trời có nổ tung một lượt thì tính vạn năng và chân tính ánh sáng của Thống hóa hoàn toàn không bị suy giảm gì cả.
Về tính biện chứng của lập thể như một cái cây nếu chúng ta bẻ gãy những cành ngọn ở trên, thì nó lại nứt ra nhiều cành ngọn khác. Vậy tất cả những gì thuộc về phần tổng hóa có thể thay đổi, biến đổi nhưng chân tính trung tâm vạn năng không bao giờ thay đổi.
Chúng ta phải thấy rằng: tất cả những cơ cấu của phần lập thể là biểu trưng cho tính chất giá trị của tổng chất, khi phần lập thể có mất đi thì tổng chất đó hoàn toàn không mất. Như vậy, phần mất là phần lập thể, nhưng mất không phải là mất luôn mà mất để thành lập, là vô quái ngại rồi. Thì bản chất chân tính của trung tâm vạn năng là chúa của vi mô và vĩ mô.
Như vậy vạn năng là tổng thể của giá trị hóa, trong đó có 2 lực từ trường vĩ đại nhất là âm và dương vạn tỏa. Như chúng ta đã học là thống thức chân quang, trung tâm vạn năng và âm dương vạn tỏa được thống nhất là một như một ngón tay có 3 lóng. Một là chung một dòng máu, là thống nhất tổng hàm hoa, nhưng ba là tính quyền biến vô song, chính quyền biến vô song mà thiết lập được tất cả hệ thống vô quái ngại và hoàn toàn vô quái ngại trong hệ thống hóa.
Nên đức Như Lai Thích Ca nhân ở chỗ vạn năng vô ngại mà nói kinh vô quái ngại đối với trung tâm. Vậy chúng ta xác định vô quái ngại là đối với trung tâm vạn năng. Còn đối với duy ngã đại thể là mặt bằng hóa vô quái ngại, là sản phẩm của trung tâm vạn năng vô quái ngại, là tổng thể tinh hoa của trung tâm vạn năng vô quái ngại. Chính vì sản phẩm đó nên nó mới trở về với chân ngã và trở về với đại ngã vô quái ngại được.
Như vậy duy ngã là phải tiếp tục hóa để kết tinh tổng hàm hoa của giá trị trung tâm vạn năng, đó là tâm vật hội tụ, tánh tướng dung thông. Đã là vạn năng thì bản chất vạn năng vô cùng nó là hội tụ. Tức là cực vi hội tụ đến cực đại hội tụ và tất cả mọi giá trị trong đời sống nào cũng đều hội tụ cả, đó là Bát nhã. Bát nhã là giá trị biểu trưng về nguồn gốc, là đã qua khỏi bờ nhị nguyên và đã đến bờ nhất nguyên.
Bát nhã là giá trị tột cùng của sự hội tụ và không bị biến đổi, là đại diện cho sự hội tụ của vạn pháp.
Như vậy ai đại diện cho sự hội tụ của vạn pháp? Đó là sức mạnh của âm dương vạn tỏa và trung tâm vạn năng tổng hàm hoa và chân tính không biến đổi là đại diện cho sự hội tụ của vạn pháp.
Vậy chân tâm là đồng nghĩa với trung tâm vạn năng, chân tâm là trở về hội tụ. Nên nói định tức tụ, tụ tức định là chỗ đó. Đức Như Lai đưa ra thiền định là nhằm mục đích để tụ tất cả tinh hoa về một góc và nắm giữ tinh hoa không cho tinh hoa tan biến. Tức là tổng hàm hoa về pháp tính và tổng hàm hoa về pháp thể là gốc độ chuyển động hình thành trở về lực ly tâm để hóa kim cương và pháp hoa.
Như vậy xác định về giá trị cửu kinh thì đứng trên trung tâm vạn năng là vô quái ngại và âm dương là sức mạnh hóa cũng vô quái ngại. Và vận luật tuần hoàn thuộc kinh tư cũng hoàn toàn vô quái ngại. Vì vận luật tuần hoàn chu kinh là chuyển động kết tinh những thứ thuộc về tinh hoa thì giữ lại, còn những thứ không thuộc về tinh hoa thì đào thải đưa ra. Như vậy 3 kinh trục đã cho vận luật tuần hoàn phép giá trị gốc về vô quái ngại để được tinh lọc và hình thành những giá trị sản phẩm quí nhất đối với vũ trụ hành.
Như vậy thì duy ngã đại thể có được là nhờ vận luật tuần hoàn. Thì mặt bằng của duy ngã đại thể là sức mạnh, là tổng thể, là giá trị hóa của 4 kinh trên. Bây giờ duy ngã đại thể phải thực hiện kinh thứ 6 là Tâm Vật Hội Tụ để hóa chân ngã. Cùng 3 kinh về trường lớp để chúng ta hóa. Đó là tròn đủ 9 kinh, mà không phải thêm một kinh nào nữa cả. Cho nên đã trở thành cửu trù hồng phạm. Và cửu trù hồng phạm đã thể hiện qua hình thức của cửu khiếu đồng ưng và cửu khiếu đồng lập. Thì cửu khiếu đã hoàn toàn đứng đầu trên tính chất của giá trị Công Luật vũ trụ.
Ở đây chúng ta phải thấy tính đặc thù của lục căn, lục thức. Vì lục thức ở phần lập thể của 6 căn thì cũng thể hiện được tính chất của 6 kinh. Như vậy bản chất của vạn năng hoàn toàn không có lập dư và cũng không lập chiếu. Về mặt hệ thống của vũ trụ thì ngay cả định luật cũng không tăng, không giảm. Như vậy đức Phật xét về tính khách quan của trung tâm vạn năng thì hoàn toàn là mang tính định luật và mang tính không tăng cũng không giảm. Thì tính chất giá trị chân tính vũ trụ là không tăng không giảm và đó là chủ thể cho giá trị hóa.
Bây giờ chúng ta trở về siêu sắc năng và sắc năng của trung tâm vạn năng là hoàn toàn cũng không tăng không giảm. Chính vì không tăng không giảm nên mới hóa vô quái ngại được. Nên nói kinh: Vạn Năng Vô Quái Ngại Hóa Vi Mô Và Vĩ Mô, là quyền hóa ấy hoàn toàn tự tại và vô lệch. Vì đó là từ chân tính tổng thể hàm hoa phát ra và hoàn toàn không biến đổi.
Như vậy tất cả mọi sự biến đổi là thuộc phần ngoài. Ngay cả một cơn bão khổng lồ nhất thì mọi sự tác động kinh khiếp là ở bên ngoài, còn nơi trung tâm hoàn toàn là không có gió, mà là phẳng lặng yên ổn hoàn toàn. Thì đây là kỳ diệu về sức mạnh của âm dương vạn tỏa và hoàn toàn ở trong trục có tính vạn năng tuyệt đối mới tác động ra bên ngoài một cách vô cùng đó.
Ngài bảo ông Chơn Thắng Pháp Giải trình bày.
Ông Chơn Thắng Pháp Giải: Thưa Cha, về tính chất của trung tâm vạn năng của siêu sắc năng, sắc năng và âm dương vạn tỏa là không ngăn mé, không hạn chế, và bình đẳng hóa vạn pháp. Vậy vô quái ngại là nói đến tất cả quyền năng của 3 kinh trục đã chuyển động khắp cùng vũ trụ mà không có nơi nào thiếu hoặc dư.
Ngài bảo ông Chơn Ngọc Biện Hộ trình bày.
Ông Chơn Ngọc Biện Hộ: Thưa Cha, vạn năng vô quái ngại hóa vi mô và vĩ mô. Thì đây là 1 cụm từ trong phạm trù kinh điển và nói đến giá trị tính chất của trung tâm thượng tầng. Là làm sáng tỏ về giá trị chân tính bất biến của 3 kinh trục, mà trước đây đức Phật Thích Ca cũng đã nói đến trong kinh Bát nhã về tính vô quái ngại, và không tăng không giảm ấy. Thì đó là Ngài nói đến giá trị của chân tính vạn năng hóa vô ngại. Mà hôm nay trong hệ thống cửu kinh của Cha đã cho chúng con thấy rõ về tính vạn năng ấy. Vì vạn năng là phải có thống thức chân quang, trung tâm vạn năng và âm dương vạn tỏa. Thì 3 ngôi kinh chủ này tuy 3 nhưng là 1 vì có 1 lực thống nhất trong sức mạnh hội tụ của âm dương và trục chuyển động của siêu hành hóa và vô quái ngại hóa cực vi và cực đại. Vô quái ngại ở đây nghĩa là không có sự phân biệt giữa nhỏ và lớn. Mà hóa hoàn toàn trong tính khách quan của định luật, quy luật t
ất yếu mà hóa, và hóa từ cực vi cho đến cực đại. Như chúng ta thấy 1 hạt cát, hoặc là 1 vi trần thì trong nó vẫn có sự sống bất hoại thì tính vạn năng của âm và dương rất bình đẳng và cho nó sự sống đó. Như chúng ta nhìn lại trong chúng ta có chân tính ánh sáng bất hoại, chính từ đó nó đã hóa ra mọi công trình từ vi mô đến vĩ mô. Như vậy để biện chứng cho giá trị vạn năng hóa của Thống hóa vũ trụ, thì đó chính là 13 đường tiến hóa, mà thấp nhất là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và cao nhất là Bích chi, Bồ tát và Như lai. Thì đề kinh vạn năng vô quái ngại hóa cực vi và cực đại đã trở nên tuyệt đối rồi.
Ngài bảo ông Chơn Phát Đạo Quang trình bày.
Ông Chơn Phát Đạo Quang: Thưa Cha, vạn năng vô quái ngại hóa cực vi và cực đại thì đây là trục lõi của Thống hóa, 3 kinh trục hóa từ cực đại đến cực vi. Và sự chuyển động của Vận Luật Luần Hoàn Chu Kinh để hóa sinh ra vạn loại. Và lấy duy ngã đại thể làm biểu trưng cho sự tròn đủ của tổng tinh hoa. Vì vạn năng tính chất là vô quái ngại nên hóa được vô cùng và tận cùng cũng không có chấm dứt.
Ngài dạy: Như vậy thì chúng ta đã thấy được chân tính vô quái ngại thì chúng ta mới liền hiểu được tính dung thông. Thì vũ trụ là gốc của sự dung thông và các hạt là gốc của sự dung thông. Ngay cả hệ thống vật lý về phần tính và phần thể cũng được dung thông và chuyển động trong hệ thống dung thông. Cho nên mọi vật thể bị biến đổi nhưng tính dung thông của chân tính ánh sáng của trung tâm hoàn toàn không thay đổi, nên không có chết. Nếu ta cho rằng chết là mất thì rất nguy hiểm, nên trong vũ trụ chỉ là chuyển trạng hóa trạng và hình thành các trạng lập vô cùng vĩ đại. Như vậy tính vô quái ngại là tính dung thông. Vì sao? Vì sắc và không hoàn toàn không bị trở ngại, vì gốc của sắc và không là một, là gốc của vạn năng.
Như vậy vạn năng trong siêu thể và hóa thể không bị ngại vì nó từ siêu thể hóa thể, là tính ròng của giá trị siêu thể đối với thể và lập thể để kết tinh siêu thể và tăng trọng giá trị siêu thể để trở về gốc vạn năng.
Như vậy các loài và nhân bản đại thể là hoàn toàn không mất gốc của vạn năng thì hạt tâm lý tính trong tất cả các loài đều có tính vạn năng và dung thông trong tính vạn năng ấy, cho nên các loài được trường tồn mãi mãi trong tam thiên đại thiên thế giới. Thế thì đề tài vạn năng là đề tài của vô quái ngại. Tức là sự dung thông là bản chất của vô quái ngại, và vô quái ngại là bản chất của dung thông.
Như vậy, ta nói tính tướng dung thông là luôn luôn trở về tụ vì khi mất tụ là mất dung thông và chính vì tụ nên mới hóa. Nếu nói về tổng thể là tụ ở trung tâm vạn năng, tụ ở âm dương vạn tỏa, tụ ở kết tinh tinh hoa về tổng thể và sự chuyển động của vận luật tuần hoàn để có sản phẩm tốt. Như vậy chúng ta có một sản phẩm ròng tính về giá trị pháp lý của kim cương thì phải trở về gốc. Như vậy tổng hàm hoa tổng thể tinh hoa trở về gốc và kết tinh tính ròng của giá trị tinh hoa và thành phẩm của tinh hoa về trung tâm vạn năng.
Như vậy sắc bất dị không, không bất dị sắc và sắc tức thị không, không tức thị sắc. Đều là 1 gốc của giá trị vạn năng và hoàn toàn không tách gốc của vạn năng để có giá trị dung thông và hệ thống tụ cao nhất của vũ trụ quan và trung tâm vạn năng. Thế nên đức Như Lai đưa ra định là tụ và tụ là định. Thì kinh Bát nhã đầu đời của nó là định và tụ. Và kinh Bát nhã hoàn toàn đã quay trở về gốc.
Như vậy chúng ta đang thực hiện công trình vĩ đại nhất là công trình của Duy Ngã Vạn Pháp Kinh và Tâm Vật Hội Tụ Kinh. Là kinh mặt bằng để biểu thị giá trị dung thông rõ ràng nhất trong đời sống duy ngã vạn pháp và đồng thời có sản phẩm cao nhất trong kinh thứ 6 là Tâm Vật Hội Tụ Kinh. Như vậy hoàn toàn chúng ta không thể đánh đổ giá trị tính và thể dung thông, tâm và vật hội tụ và giá trị vạn pháp quy về gốc để thực hiện công trình vạn năng của vũ trụ mà vũ trụ đã cho chúng ta trong tính vạn năng đó.
Như vậy phép tổng thể của giá trị hóa về lĩnh vực vạn năng thì hoàn toàn chúng ta không sống theo một chiều, mà sống của giá trị tổng thể tròn đủ, các chiều ấy quyền biến trở về trục thì chiều nào cũng trở về trục, trở về hội tụ và được kết tinh. Thì sức mạnh của Duy Ngã Vạn Pháp Kinh trở nên mặt trạng vĩ đại nhất của nhân sinh quan và vũ trụ quan.
Hôm nay chúng ta đào sâu để nắm được gốc của vạn năng để chúng ta đến với không gian 3 chiều của những hình đồ quá phức tạp như tại Bia Sơn đây. Thì chúng ta mới thực hiện được những công trình lấp ghép quá phức tạp đó. Vậy khi trở về vạn năng là giải quyết các hình đồ quái lạ và các biến đổi lập thể quái ngại và các xung đột về quái ngại thành lập vô quái ngại để ứng tất cả những công trình vĩ đại nhất của thế giới.
Như vậy chúng ta xác định vạn năng vô quái ngại hóa vi mô, vĩ mô và hóa tổng thể siêu sắc năng và sắc năng trong sức mạnh vô cùng của âm dương vạn tỏa và thống nhất vũ trụ quan trở thành trục vạn năng.
Thế thì đời sống chúng ta có thể đi chơi rong khắp cả từ thiên hà này qua ngân hà nọ thì cuối cùng cũng trở về trung tâm mà thôi. Nếu Như Lai có đi rong chơi thuyết pháp cho khắp cả thiên hà và hành tinh thì Như Lai vẫn không bao giờ bỏ trục trung tâm vạn năng để tồn tại sự nghiệp hóa thân trong tam thiên đại thiên thế giới đó.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Ví bạn hãy dùng ngôn ngữ lịch sự, tôn trọng lẫn nhau, mỗi người có cấp độ trình độ riêng nên không nên phán xét nếu không thông hiểu. Xin cảm ơn!