Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

NGƯỜI PHẬT TỬ CẦN BIẾT-TẬP 3-1Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC

Tập 3
(Chánh Pháp Của Đức Thế Tôn)

KINH SÁCH ĐẠO ĐC CỦA MỌI NGƢỜI
(Các Nhóm Nguyên Thủy Hà Ni Sưu Tập)Thành Kính Tri Ân
Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc Người Đã Cho Pht T Chúng Con Cái Nhìn Chánh Kiến & Chỉ Dy Cho Pht
T Chúng  Con,  Đường  Lối  Tu  Tập
Đúng Theo Chánh Pháp Nguyên Thủy.(Pht TThanh Hóa nghênh đón Đức Trưởng Lão) Lưu  Ý  : Kinh Sách Pháp Bảo Nên n Tống Truyền Lưu Hành, Để Xây Dựng Đạo Đức Nhân Bản Giải Kh Qun Sanh Nếu Thủ Giữ Hoặc Làm ch Tự Đoạn Mất Hạt Giống Đạo Đức Giải Thoát Trong Nhng Kiếp Vị Lai!.


NỘI DUNG CA TP 3
MỤC LỤC   3
lđầu Sác 5
Có hai lộ trình  10
Thiền Định  13
Chân lý thứ hai trong Tứ diệu đế Tp Đế 19
Hạnh Minh  33
Biét rõ sự tái sinh trong tƣơng lai  35
K lúc thành đạo  40
Giới luật Phật pháp tu tập căn bản đ thoát khổ  43
t ng sanh t 56
Xác đnh các pháp tu tập  59
Thiền Xả Tâm 67
Khi nào ngồi kiết già tu tập  73
Sanh đã tận phạm hnh mi xong  83
Pháp Hƣớng Tâm 87
Những gì cần thông hiểu phải thông hiểu 4Nim Xứ89
Thiền Thứ Tƣ  91
Kinh Bát Thành  93
Sơ thiền là phápmôn độc nhất trong kinh Bát Thành 95
Nhị thiền phápmôn độc nhất trong kinhBát Thành 96
Tam thiền phápmôn đcnhất trong kinhBát Thành 97
Tứ thiền là pháp môn độc nhất trong kinh Bát Thành 97
Từ tâm pháp môn độc nhất trong kinh Bát Thành 98
Bi tâm pháp môn độc nhất trong kinh Bát Thành 100
Hỷ tâm pháp môn độc nhất trong kinhBát Thành 101
Xả tâm pháp môn độc nhất trong kinhBát Thành 102
Bà La Môn  110Tu Sĩ Phật Giáo phạmGiới phá Giới là Bà La Môn114
Phật tphải tu đúng cách đúng căncơ đặc tƣng 116
Không sở hữu  120
Tứ Chánh Cần  127
Đức Phật khuyên tu tập Bốn Tinh Cần  130
Ngƣi học phật phicó ChánhKiến&nhìn NhânQuả 142
Đức Phật xác đnh thế giới ca con ni 145
Đức Phật dạy Tu tập 3 pháp đoạn tận lu hoặc 147
Bảy cách diệt lậu hoặc bng Pháp Nhƣ Lý Tác Ý
153
Bờ bên này b bên kia
172
Quả Alahán
174
Bậc Hin Trí
177

(HT TẬP BAMI Q PHẬT T ĐC TẬP TIẾP THEO)


----Øv×----
(ĐứcTrưngLão nói chuyện với PhtTử LãoThành ThĐô Hà Ni)

----Øv×----LI ĐẦU SÁCH

vvvv


Nam Bn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
nh l Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc Bậc Thầy
Tôn nh ca chúng con,
nh bạch Giáo Đoàn Chơn Như & Phật tử nơi tu viện.
nh thưa quí Phật Tử xa gần thân mến.

Để tiếp theo hai tập: “Người Phật Tử Cần Biết Tập I” (Nhng Điều Phi Pht Pháp) và “Người Phật Tử Cần Biết Tập II” (Nhng Kinh Đin Phật Giáo Nhưng Không Phải Do Đức Phật Thuyết) ra đời đã khai th Chánh Tri Kiến cho Phật Tử bốn phương trong mấy năm qua.

Hôm nay các nhóm Ngun Thy Hà Nội chúng con biên tập cho ra mắt bn đọc tiếp: NGƯỜI PHT TỬ CẦN BIT. TP BA (Chánh Pháp Ca Đức Thế Tôn) để đáp ứng nhu cầu tu học ca Phật tvà sự mong đi ca bạn đọc.

nh thưa quí v! Sau khi chng đạo dưới cội Bồ Đ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trin khai bốn chân ca loài ni, để trở thành một Môn Học Đạo Đc Nhân Bản – Nhân Quả, giúp cho con ni biến cnh thế gian thành cnh Thiên Đàng, Cực Lạc

Nhưng phũ phàng thay! Chánh Pháp Phật – Nn Đạo Đức Nhân Bản Nhân Qu đó đã bị dìm mất trên đất nước Ấn Độ sau khi Đức Phật Nhập Niết Bàn không lâuCho đến thế kỷ 20 sau Phật Thích Ca 2500 năm, đất nưc Việt Nam, tỉnh Tây Ninh, huyện Trảng Bàng thiêng lng i tu viện Chơn Như có một Bậc Thầy nh u, mt Bậc Vĩ Nhân Thánh Tăng Đương Đại ca nhân loại đó Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc; Ngài đã tu chng Thánh Quả Alahán vẹt mây vô minh dng lại Chánh Pháp Nguyên Thy caĐức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, khai th Chánh Tri Kiến cho nhân loi khắp hành tinh ở đầu thiên niên kỷ này.

Phật Tử chúng con xin thành kính đnh lễ Thy, ưc nguyện Thầy luôn đưc Pháp th khinh an, kéo dài mng căn tuổi thọ, để phục hưng Chánh Pháp Nguyên Thuỷ Thích Ca, dựng lại cho bng đưc nn đạo đức nhân bản nhân qu ca Phật Giáo đã bị dìm mất 24 thế kỷ qua và dìu dắt dạy dỗ chúng con tu tập đến nơi Thánh qu làm ch sanh già bịnh chết.


nh bạch Thầy, thi gian qua từ khi chúng con đưc ung Ngun Pháp Nhũ Của Phật Giáo Ngun Thy mà Thầy đã ra công dựng lại đến nay, tuy gặp nhiều ng gió khó khăn nhưng chúng con đã tởng thành và ln lên từ nguồn Pháp Nhũ mà Thầy đã ban rải. Thầy đã cho chúng con Đôi Mắt Chánh Kiến, Thầy đã trang bị cho chúng con đầy đủ Địa bàn và lương để chúng con có đ hành trang sẵn ng lên đường về Xứ Phật Lòng Bi mẫn ca Thầy không bờ bến, chng quản tuổi già sức yếu, Thy đã cần mẫn làm việc 22/24 giờ ngày đêm để lần t cho ra đời nhng bộ sách dạy đạo đức làm NỜI làm THÁNH; chnh đn tu viện, hiệu đính lại nhng bộ Giới đức, Giới hnh, Giới hành vì nhu cầu cấp thiết mà Thầy đã xuất bn trưc năm 2003 để Tu Sinh tu tập, và tiếp tc chú giải, khai tâm Nhng Lời Phật Dạy trong kinh Nikaya… Đó nhng Pháp Bảo vô giá để dựng lại nn đạo đức nhân bản nhân qu ca Phật Giáo. Thầy đã hình thành Giáo Đoàn Chơn Như đi vào n nếp tu tập đúng với Giáo Án Bát Chánh Đạo (8 lp) ca Chánh Pháp Nguyên Thu Đức Phật Thích Ca để lại cho hậu thế mỗi ni đu có th y c vào nhng Bảo Pháp này mà tu hành chng vào hàng Thánh Quả, giải thoát luân hồi và làm ch đưc bn nỗi kh đau ca kiếp ni là sanh, già, bnh, chết như Thầy hin nay và Đức Phật ngày xưa đã m. Vì Chánh  Pht  Pháp  là  nn  đạo  đức  cnhân  loạivì  đạonghiệp ca Môn nhân Đệ tử và Chúng sanh nhng đời sau mà Thầy chưa từng có một ngày ngh ngơi, với tuổi tám mươi, ngày ch duy nhất một bữa ngọ trai, nhưng Thầy vẫn khoẻ khoắn đi lại hàng ngàn cây số từ Trảng ng Tây Ninh ra tận miền Trung, min Bắc để ban rải Pháp âm, truyền Giới Bát Quan Trai cho Cư sĩ khắp nơi tu tập, làm lễ Qui Y, khai th giải nghi, sách tấn khai tâm cho mi giới Phật tử tu tiến để giải thoát khổ đau

nh thưa quí vị, đứng trước đà phát trin ca văn minh vật chất, nhng khu ph hiện đại đưc thay thế cho nhng vưn rau, nhng đô th mới đã đua nhau mọc lên; nhng sản phm mi v cơ điện, tin hc, h hc, sinh hc… liên tiếp ra đời mời gi qung cáo; nhng chốn ăn chơi, nhng nhà hàng, khách sạn sang trọng đầy đủ tin nghi với nhng món m thực kỳ quặc khêu gợi lôi cun ng người vào biển dc như nhng đợt ng thn. Trong kỷ ngun thế gii vật chất phát trin, trăm hoa đua n như vyThì các hàng giáo phm nh đo tinh thần ca các tôn giáo ln trên thế gii ng đang thức mê, ng mết trong vưn hoa n dc ấy không lối ra kể c Phật giáo Đại Tha và Thin Tông Đông Độ cũng mất luôn phương hưng giải tht! Ch biết bám vào tha lực thế giới siêu hình tưng để khẩn cầu và xuất nhập các cõi định tưởng “Thin Vô Sc của ngoại đạo Đa Thần Giáo!...

Thật! May mn thay cho nhân loại trên hành tinh này, vào cuối thế kỷ hai ơi đã có một ni Việt Nam Trảng Bàng tnh Tây Ninh, kiên cường gan dạ dò dm tu tập đủ các pháp môn ca Đại Tha Thin Đông Độ gần bốn mươi năm không thành công! Và đường cùng Thầy lại quay vvới Chánh Pháp Nguyên Thy ca Phật Thích Ca Thầy đã phải trả với giá bằng máu & nưc mắt mi chng đặng Thánh Quả A-La-n. Làm ch đưc sanh, già, bịnh, chết ca kiếp ni, giải thoát khỏi luân hồi đau khổ. Sau khithành đạo, Thầy nhìn lại đoạn đường lm lạc ca Đại Thừa Phật Giáo và Thin Tông mà Thầy đã tu qua gần bốn chc năm đạo ca La Môn Đa Thần Giáo, mạo danh Phật Giáo! Dựa vào thế gii siêu hình, nương cầu tha lực thn quyền (trái với Đạo đức nhân qunhà Phật), đầu đc tín đồ, p ng chùa chiền hoặc cúng kiếng cầu xin, mưn đạo tạo đời để hưởng th dc lạc! Với ng từ bi của Bậc Thánh Tăng, tiếc “Đạo”  thương “Đời”... Thầy không n để nn đạo đức nhân bn nhân qu siêu việt giải thoát ca Đức Phật Thích Ca bị mãi dìm mất! Rồi một mình một bóng Thầy mở tu viện Chơn Như, chnh đốn Gii Luật, thu nhận Tu sinh, dựng lại đưng lối giáo trình tu tập như thời Đức Phật, chú giải li Phật, m Din Đàn Chơn Như, ph biến chánh pháp Nguyên Thu ca Đức Phật Thích Ca trên các trang Web: nguyenthuychonnhu.net  chonlac.org và tuvienchonnhu.com Đến nay đã có trên nửa triu lược ni khắp hành tinh vào đọc cùng nghe Pháp Âm Thầy giảng và đã cùng nhau xiểng ơng Chánh Phật Pháp để Phật t nghiên cứu tu tập và đã có kết qu an lạc thoát khổ.

nh bạch Thầy thương nh, hôm nay Phật t chúng con xin mạo mui  Trích Lụ c  n h ữn g  Ph áp  B ảo  ca Phật mà Thầy đã trin khai chú giải để giới thiệu cho các hàng Phật Tử  hữu  dun  tu  tập,  Phật  tử  chúng  con  ưc  mong  Bi Nguyn độ sanh ca Đức Thầy gặp nhiều  thng dun, để sm hàng phục cm hoá nhng phần tử giáo li ng, mượn đạo tạo đời, cậy thế lm quyền, dùng nhiu th đon gây ly gián chia rẽ nội bộ, trù dập  ni hiền, gây cản trở việc ph h chánh pháp ca Phật đến vi nhân loại. Chúng con nguyện noi theo gương hnh ca Thầy tinh cần tu tập và ph giúp  Thầy  xiểng  ơng  Chánh  Pháp  Ngun  Thuỷ Thích Ca ngày càng mở rộng, để đạo đức gii thoát ca Phật đưc dựng lại, nhân loi trên hành tinh này đưc hưởng nn đạo đức nhân bản ca Phật  Giáo: “Không làm kh mình,khni, khchúng sanhvà ai ai cũng biết tu hành làm ch đưc bốn nỗi kh ca kiếp ni sanh, già, bịnh, chết chấm dt luân hi đau khổ, để thế giới chúng sanh được sống hnh pc thanh lương, loài ni biết u thương thông cm.

Mam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Bn Sư Trưng Lão Thích Thông Lạc

Đệ Tử Chúng Con Thành Tâm Kỉnh Lễ Phật và Thầy ba lễ.

Hà Nội ngày 17-9-2007 – Chúng con xin Kính Bái. 
----Øv×----


(Tởng Lão lưu niệm hình với Pht Tử Chùa TK Hà Nội)CÓ HAI LTNH L I P H ẬT  DẠ Y

hai đường đi, một đường ác; hai đường thiện. Người làm ác từ đường ác đến ch khổ, ni làm nh dạo chơi đường nh đến ch vui”. (ng Nhất A Hàm tập 3 trang 498).

 CH Ö GI I:

Đạo Phật ch dạy rất rõ ràng về cuộc sống của con ni. Cuộc sống ca con ngƣi chia làm hai con đƣng:

1- Con đường sng theo lối ác
2- Con đường sng theo no thiện.

Ngƣi tu theo Phật Giáo chọn lấy con đƣng sng thiện đđi, thế h luôn luôn sống thảnh thơi, an lạc và hnh phúc. Con đƣng thiện là con đƣng sống không làm khmình, kh ni kh tất c chúng sanh. Đó con đƣng đạo đức nhân bản nhân quả, con đƣng cao quý nhất ca đi ni. Nhng ni nào chọn Phật Giáo làm ch nƣơng ta vững chắc đ sống một đi sng có đạo đc, có đầy đ nhân cách làm ni, có đầy đ trực hnh, thắng hnh, diệu hnh ca bậc Thánh nhân, v.v... Đó đạo lộ duy nhất ca Phật Giáo. Thế mà Phật Giáo ngày nay có 84 ngàn đạo lộ. Nhƣ vậy quý vị có tin đƣc không?

Những ni nào chn lấy con đƣng ác thì đó con đƣng phàm phu đi, con đƣng tội lỗi, con đƣng sống đạo đc, con đƣng đy dẫy tham, n, si, mn, nghi, con đƣng luôn luôn làm kh mình, làm kh ni làm khổ tất c chúng sanh, con đƣng ích k cá nhân, con đƣng đầy dẫy nhng sự kh đau. Vì thế đi sống của hkhđau vô cùng, tận, h luôn luôn sống trong nhng ngày maiđen tối, trong nhng khu rng âm u, ảm đm, buồn tkhông một ct ánh ng thoát khổ.

Thƣa các bn! Đọc đoạn kinh trên đây các bạn quan sát lại đƣng lối tu tập của Đạo Phật thì các bạn sẽ nhận ra đƣc nn đạo đức nhân bản nhân qu một cách c thể, rõ ràng nhƣ đã nói ở trên. thế, pháp môn hƣng dẫn tu tập ca Phật Giáo rất đơn gin, chcần biết nhận ra: “Thin pháp và Ác pháp”. khi nhận ra thiện pháp ác pháp thì các bn phải ngăn diệt ác pháp, không đƣc để trong tâm dù ch mt giây, mt sát na cũng phải diệt trừ, từ b ngay lin. nhƣ vậy mi thấy Phật Giáo giải thoát thiết thực, c thể trong cuộc sống hng ngày ca đi ni, đến đ mà thấy, đ mà hƣng thƣợng...

Thiện ác tc nhân quả. Do nhân qu mà con ni có vui, có khổ. Hiu đƣc điều này nên Đức Phật dạy cho chúng ta chn lấy con đƣng thiện, dù tu sĩ hay cƣ sĩ, là tín đ hay không phải là tín đ ca Phật Giáo. lợi ích cho mình cho ni, cho gia đình, cho hội, cho đất nƣc quê hƣơng, các bn đu phi tập luyn và sống trong nn đạo đức này. sẽ giúp các bạn không còn kh đau. Các bạn có biết không?

Do lợi ích thiết thực cho loài ni nhƣ vậy, n Đức Phật dạy cho mọi ngƣi sống phải siêng năng, cần mẫn hng ngày tu tập ngăn ác, diệt ác pháp, sanh thiện, tăng trưng thiện pháp ”. Đó là bốn điều siêng năng chuyên cần quan trng trong Phật Giáo mà ni tín đnào ng phải biết, cũng phải tập tu; chkhông phải siêng năng cúng bái, cầu nguyn tụng niệm, ngồi thiền, v.v...

Phƣơng pháp tu tập này có tên gọi “Tứ Chánh Cn ”. Nếu ai không nghe lời dạy này, không thực hin ngăn ác, diệt ác pháp, thì ni ấy đang chọn con đƣng ác đ đi, suốt cuộc đi mình luôn luôn nh chịu nhiu tai ƣơng,hoạn nn, kh đau, v.v... Đi trên con đƣng ác ấy không thể có ni nào tránh khỏi đau khđƣợc. c thế tiếp tục tƣơng ƣng luân hồi từ kiếp này, đến kiếp khác, thkhổ vô lƣợng biên kiếp. Đạo Phật gọi đó tái sanh luân hồi khđau triền miên bất tận.

Những ai nghe tin theo lời dạy này, thƣng sống ngăn ác diệt ác pháp, luôn sống sanh thiện, tăng trƣng thiện pháp thì ni ấy đã chọn đi trên con đƣng thiện. vì thế đi sống ca h sẽ đƣc thảnh thơi, an vui hnh phúc, sau khi chết sẽ tƣơng ƣng vi sự giải thoát ca chƣ Phật nên chm dứt tái sanh luân hồi.

Thƣa các bn! Nếu các bạn chọn con đƣng thiện này các bạn đã xây dng cho mình một cuộc sống ngay tại thế gian này cõi Cực lạc hay Thiên đàng. Đó chính bn đã tự thắp đuốc lên mà đi ng chính bạn đã lấy mình làm hòn đảo nƣơng ta vững chắc cho mình. Những việc làm này các bạn có tin không?

Bảo đảm vi các bn, con đƣng tu tập này, nếu các bạn tu tập ít thì có lợi ích ít, còn bạn c gắng tu tập nhiều thì có lợi ích nhiều. Pháp tu hành này cũng giống nhƣ công việc làm hng ngày ca các bn; pháp tu hành này giống nhƣ bn sống phải ăn, ăn đ sống; pháp tu hành này có tu tập thì tâm bạn thanh thn, an lạc sự, còn không tu tập thì các bạn sẽ phải chịu nhiều khđau, phin mun.

Chọn lấy con đƣng thiện đ sống thì các bạn đâu cần phải cầu an, cầu siêu, đâu cần phải tụng kinh, lạy hng danh chƣ Phật sám hối chi cho mệt, đâu cần phải ngi thiền ức chế tâm cho hết vọng tƣởng đ chịu đau chân, căng đu, mt óc, cuối cùng sanh ra loạn tƣởng, bnh thần kinh điên lon, mất trí nh.Chính Đức Phật đã xác đnh: “Ngăn ác diệt ác pháp, sanh thiện ng trưng thin pháp” “Định Tư C tc phƣơng pháp tu thiền đnh. Vậy mà thi nay ni ta tu theo thiền đnh Phật Giáo lại không tu theo pháp này. Không tu theo pháp này mà bảo rng tu theo Phật Giáo thì các bạn nghĩ sao? Có đúng không? Những pháp hành nhƣ vậy chúng ta có tin không? Tu theo pháp ca Phật mà không giống lời dạy của Phật ct nào cả, thì thật là buồn cƣi cho nhng ai còn đam mê Đại Thừa Thiền ng, sống trong ảo tƣởng, mng mơ nhƣ đang trong một giấc mng dài ca Đại Thừa. (Trích Nhng Lời Phật Dạy – Trưởng Lão Thích Thông Lạc chú giải & nhng bộ sách ca tu viện Chơn Như xuất bản do Đức Trưởng Lão soạn).

 L I P H ẬT  DẠ Y

THIN ĐỊNH


Này Sandha, hãy tu Thin với sự Thin định ca con ngựa thuần thục, ch có Thiền định ca con ngựa chưa thun thục. (Tăng Chi Bộ Kinh, tập 4, trang 655).

 CH Ö  GI I:

Ngƣi tu thiền đnh cần phải lƣu ý lời khuyên dạy trên đây ca Đức Pht: Hãy tu Thin với sự Thiền định ca con ngựa thuần thc, chcó Thin định ca con ngựa chưa thuần thục”.

Hầu hết ni tu thiền đnh thi nay không quan tâm đến vấn đ này, nên muốn tu thiền đnh đi học thiền, tu thiền ch h đâu biết rng tu thiền đnh nhƣ vậy sai, tu nhƣ vậy không bao giờ nhập đƣc thiền đnh. Tại sao vậy?thân tâm h chƣa thuần thc, còn đắm nhim dục ác pháp tc chƣa ly dc ly ác pháp có nghĩa giới luật chƣa nghiêm túc.

Bi vậy Đức Phật dạy: “Hãy tu Thin với sự Thin định ca con ngựa thun thục”.

Thƣa các bn! Con ngựa thuần thc con ngựa chƣa thuần thục nghĩa nhƣ thế nào?

Con ngựa thuần thc là ch cho tâm đã ly dc ly ác pháp, tâm đã lìa tham, sân, si, mn, nghi. Khi tâm đã ly dục ly ác pháp thì lúc bây giờ chúng ta mi tu tập Thiền đnh. Cho nên Đức Phật dạy: “Hãy tu Thin với sự Thiền định ca con ngựa thuần thục”. Thân tâm đã thuần thc trong giới luật thì tâm đnh tỉnh nhu nhuyến d sử dng. Lúc bấy giờ chúng ta mi bắt đầu tu tập Thiền Định. Tu nhƣ vậy mi đúng nhƣ lời Phật dạy. Phải không các bn?

Cho nên nn tảng thiền đnh ca Đạo Phật giới luật mà giới luật thì phải nghiêm chnh; giới luật có nghiêm chnh thì tâm mới ly dục ly ác pháp hoàn tn.

Do lời dạy tn đây ca Đức Phật mà chúng ta xét thấy nhng ni tu theo thiền đnh ca Phật Giáo thi nay đu tu sai pháp, giới luật chƣa nghiêm chnh, hnh ly ăn, ly ng, hnh sng độc cƣ chƣa trọn vn mà đòi nhập thiền đnh thì làm sao nhập đƣợc. Các bạn chỉ tu tập thiền tƣởng, ch chánh đnh chánh thiền thì không thể tu tập nhƣ vậy đƣợc.

Đoạn kinh trên đây cho chúng ta thấy tu Pht Giáo hiện giờ chƣa có ai nhp Chánh đnh đƣợc, ch nhập vào đnh ca ngoi đạo mà thôi. Giới luật không tu tập, mà lại còn phá giới, phạm giới, tu nhƣ vậy cho phù hp vi thi đại thì ch có các nhà Sƣ Đại Thừa kinh sách Đại Thừadạy ch kinh sách Nguyên Thủy thì không có dạy nhƣ vậy.

Xét qua lời dạy trên thì thấy giáo Đại Thừa xem nhẹ giới lut, hƣng dẫn tu đi đến con đƣng sai lệch: Cúng bái, cầu siêu, cầu an, tụng kinh, niệm Pht, niệm c, bắt ấn, ngồi thiền ức chế tâm, v.v...

Thƣa các bạn! Chúng ta nhng Tu sĩ Cƣ  sĩ Phật Giáo sao lại không sáng suốt phân biệt pháp môn nào ca Pht, pháp môn nào ca ngoại đạo, ca các T, để tu hành tránh khỏi lầm lạc. nhƣ vậy tình cng ta lại c ý tiếp tay diệt sạch Phật Giáo theo mƣu đ ca La Môn bất chánh. Phải không hi các bn?

Nhìn thấy các bạn tu theo kinh sách Đại Tha, chúng tôi dựa  theo  lời  dạy  Nguyên  Thủca  Phật  trên  đây  mà khng đnh rng: Các bạn tu tập nhƣ vậy sai, ch ung công, chng bao giờ nhập đƣc Chánh đnh, làm ch sanh, già, bnh, chết và chm dứt luân hồi. Các bạn tin hay không tin là quyn các bn, nhƣng điều chúng tôi quyết chắc là các bạn ng suốt nhận đnh rõ ràng nhng các bạn tận mắt thấy, tai nghe nhng chúng tôi nói. Đó là nhng điều chứng thực đ các bạn tin hay không tin.

Thiền đnh ca con ngựa chƣa thuần thc nghĩa gì? Con ngựa chƣa thun thục có nghĩa thân tâm ca các bạn còn tham, n, si, mn, nghi, còn chƣa ly dục ly ác pháp. Khi tâm còn tham, n, si, mn, nghi, chƣa ly dục ly ác pháp thì đng có tu thiền đnh, có tu thiền đnh cũng ch mt công phí sức chng bao giờ nhập đƣc đnh, bi nn tảng tu thiền đnh ca Đạo Phật Giới lut. nn tảng giới luật thì tu thiền đnh mi bảo đm. Tâm phải thanh tịnh ly dục ly ác pháp thì mi nên tu tập thiền đnh. Cho nên các bạn về tu viện Chơn Nhƣ mà không dọnmình cho trong sạch thì về đây tu hành cũng chng ích lợi
gì.

Hạnh ăn, hnh ng, hnh độc cƣ chƣa tròn mà về đây tu tập tu tập cái gì? Thƣa các bn!  Các bạn còn tham mê ăn, tham mê ng, còn thích sống nói chuyn mà các bạn về đây tu tập thì chung công ích. đây không có dạy tu ăn, tu ng, tu nói chuyn các bạn ạ!.

Các bạn c nghĩ rng cúng dƣng tin bạc nhiều đ tu viện Chơn Nhƣ phục v về ăn ung cho các bn, đó các bạn đã nghĩ sai. các bạn có cúng dƣng bao nhiêu tin thì tu viện cũng vẫn gi lập trƣng giúp các bạn ăn ung đơn giản vừa đ sống đ ly dục ly ác pháp, ch không phải phục vụ các bạn ăn ung nhƣ trong khách sn nhà hàng.

Khi các bạn về đây tu hành mà còn mang theo thực phẩm đ ăn ung, không thực hiện đi sống bình đng về ăn ung trong tu viện, thì chúng tôi nói rng các bạn ch tu cho có hình thức chơi ch k thực chng có kết qu lợi ích gì cho các bn.

Tu mà còn tham đm ăn ung, ng nghỉ; tu mà còn thích hội hp nói chuyn khoe khoang sự tu tập ca mình vi mọi ni. Vậy thì nn tảng ly dục ly bất thin pháp chnào?  Xin các bạn chỉ cho.

Các bạn ch sống trong tƣởng, nói thiền đnh tƣởng, chk thực các bn chƣa có nếm đƣc mùi vị ly dục ly ác pháp.

Đây, các bạn hãy nghe tiếp lời dạy ca Đức Phật đ mà suy ngẫm con đƣng tu hành ca mình: “Này Sandha, ở đây có hng ni tâm chưa đưc thuần thc, khi đi đến ngôi rừng hay khi đi đến gốc cây, hay khi đến ngôi nhà trống, trú với tâm bị dc tham ám nh, bị dc tham chi phi, không như thật rõ biết s xuất ly khỏi dc tham đã khởi lên.Người ấy ng trữ dc tham trong tâm (ức chế), rồi Thin tư, Thin lự, Thin liên tc, Thin quán, trú vi tâm bị sân ám nh, bị sân chi phối... trú với tâm bị hôn trm thùy miên ám nh, bị n trm thùy miên chi phối... trú với tâm bị trạo hối ám nh, bị trạo hối chi phối... trú với tâm b nghi hoặc ám nh... trú với tâm bị nghi hoặc chi phối, không như thật biết ra khỏi nghi hoặc đã khởi lên. Người ấy tàng trữ nghi hoặc vào trong (ức chế), ri Thin tư, Thin lự, Thin liên tc, Thin quán. Người ấy Thin  y ch vào đất, Thin tư y ch vào nưc,... vào gió,... vào Không vô biên xứ,... vào Thc vô biên xứ,... vào Vô sở hữu xứ,... vào Phi tưởng phi phi tưởng xứ,... vào đời này,... vào đời sau. Phàm điều gì đưc thy, đưc nghe, đưc cảm giác, đưc thức tri, đưc đạt đến, đưc tầm cầu đến, đưc ý suy tư, đu y ch vào đấy ni ấy thiền tư. Như vậy này Sandha là ni tu Thin tư không thuần thục (không kết qu).”

Đọc đoạn kinh này các bạn tự quan sát sự tu tập ca mình là sẽ biết ngay lin sai hay đúng.

Thƣng các bạn trình pháp đu chng tỏ mình tu rất tốt, nhƣng gặp chuyn thì biết ngay lin các bn chƣa “Xả Tâm”. Chƣa Xả Tâm mà có thiền đnh mà thƣa hỏi. Phải không hi các bn?

Để thấy sự tu hành ca chúng ta sai nhƣ  thế nào, vậy chúng ta hãy quán xét lại đoạn kinh trên cho kỹ.

Chúng ta nên xét câu thứ nht: “Này Sandha, đây có hng người tâm chưa đưc thuần thục”. Vậy, tâm chƣa thuần thục là thuần thc cái gì?

đây Đức Phật muốn nói giới luật chƣa nghiêm chnh, tâm chƣa ly dục ly ác pháp .Chúng ta xét đến câu th hai: Khi đi đến khu rừng hay khi đi đến gốc cây, hay khi đến ngôi nhà trng”. Vậy, khu rng, gốc cây, ngôi nhà trng là nghĩa gì?

đây có nghĩa chọn lấy mt nơi thanh vng đ sống độc cƣ, một mình trong cnh cô đơn.

Chúng ta quán xét đến câu thứ ba: “Trú vi tâm bị dc tham ám nh, bị dc tham chi phối”. Vậy, dc tham ám ảnh, dc tham chi phối nghĩa là gì?

Dục tham ng ham mun; ám nh hiện ra lởn vn trong trí ray rứt không yên; chi phối tác dụng điều khiển. Nghĩa chung ca câu tham dục ám nh lòng tham muốn hiện ra ln vn trong trí ray rứt không yên, nghĩa câu tham dục chi phối lòng tham mun tác dụng điều khiển, sai khiến.

Nghĩa chung ca đon này khi ngồi lại một mình nơi thanh vng thì lòng tham muốn khi lên ray rt, tác đng điều khiển sai khiến chúng ta làm theo ý muốn ca tâm, làm cho ta mất tự chủ. Ngƣi đi không biết tu hành nên d b tâm tham dục sai khiến, khiến cho cuộc đời vốn khđau li càng khđau n.

Chúng ta quán xét đến câu thƣ tƣ: “Không như thật rõ biết sự xuất ly khỏi dc tham đã khi lên. Ngưi ấy tàng trữ dc tham trong tâm (ức chế )”. Vậy xuất ly tàng tr nghĩa là gì?

Xuất ly lìa ra, b ra; tàng tr giữ lại, nén li. Ý nghĩa ca câu này là không biết cách xuất ly dục tham, nên dục tham thƣng khi lên ch còn có giữ gìn trong tâm nên gọi là nén m. Do đó dù có tu thiền đnh đi na thì vẫn bị sân, hôn trầm thùy miên, trạo cử, trạo hối các loại tƣởng đnh khi lên nhƣ trong đoạn kinh này dạy: “Rồi Thin tư, Thin lự, Thin liên tc, Thin quán, trú với tâmbị sân ám nh, bị sân chi phối... trú với tâm bị hôn trm ty miên ám nh, bị hôn trm thụy miên chi phối... trú với tâm bị trạo hối ám nh, bị trạo hối chi phối... trú với tâm bị nghi hoặc ám  ảnh...  trú  với tâm  bị  nghi hoc chi  phối, không như thật biết ra khỏi nghi hoặc đã khởi lên. Người ấy tàng trữ nghi hoặc vào trong (ức chế), rồi Thiền tư, Thin lự, Thin liên tc, Thin quán. Người ấy Thin tư  y ch vào đất, Thin y ch vào nưc,... vào gió,... vào Không vô biên xứ,... vào Thc vô biên xứ,... vào Vô sở hữu xứ,... vào Phi tưởng phi phi tưởng x,... vào đời này,... vào đời sau. Phàm điều đưc thy, đưc nghe, đưc cảm giác, đưc thức tri, đưc đạt đến, đưc tm cầu đến, đưc ý suy tư, đu y chvào đấy ni ấy thiền tư. Như vậy này Sandha ni tu Thin tư không thuần thc (không kết qu).”

Theo lời dạy trong kinh này: Khi gii luật không nghiêm chnh thì dù có tu tập cách gì cũng không có kết qu.


CHÂN LÝ TH HAI TRONG T DIỆU ÐẾ  “TẬP ĐẾ” Định Vô Lậu câu hu vi Tập Đế, tức là chúng ta quán xét
nguyên nhân sanh khi sự khđau ca con ngƣi đ thấu rõ nó, có thấu rõ nó chúng ta mi c gắng ngăn chặn diệt trừ và đoạn dt.

Vậy Tập Đế là gì?
Chữ Tập có nghĩa i tập hp mọi sự đau khổ, phiền não ca con ni, Tp còn có nghĩa nơi chứa nhóm, dồn thêm mỗi ngày một nhiều hơn.

Chữ Đế có nghĩa sự tht, đúng đn không sai. Tập Đế là mt nguyên nhân ca mọi sự kh đau đã chứa nhóm và tích tr lâu đi nhiều kiếp trong mỗi chúng sanh. Nói một cách khác hơn đó cội gốc sanh tử luân hồi ca loài ni.Cội nguồn sanh ra mọi sự đau kh phiền não ca con ni gồm có 10 phiền não gốc là:

1/ Tham, có nghĩa lòng tham lam: “Tánh tham có động lực bắt ta phải dòm ngó, theo dõi nhng cái nó ưa thích, như tiền i, danh vng, miếng ăn, ch v.v... rồi nó xúi ta lập mưu ny, chước n để tầm kiếm cho đưc nhng thứ ấy. Điu tai hại nhất là ng tham không đáy, thâu góp bao nhiêu  cũng  không  va;  đưmt  muốn  có  mười,  đưc mười muốn có trăm. Tham cho mình chưa đ, và còn tham cho con quyến thuộc và xứ sở ca mình. Cũng vì tham mà ăn không ngon, ng không n; cũng vì tham mà cha m v con xung đột; ng vì tham mà bn chia lìa; ng vì tham mà đồng bào trở lại xung đột, xâu nhau; cũng vì tham mà chiến tranh tiếp diễn, giết hại không biết bao sanh linh. Tóm li cũng vì tham mà nhân loại và chúng sanh chịu không biết bao nhiêu điều thng khổ”.

ng tham đã mang đến không riêng cho chúng ta khmà còn c mọi ni, không nhng trong quá khứ, hiện tại mà còn có th kéo dài trong tƣơng lai nữa.

2/ Sân, có nghĩa nóng giận: «Khi gặp nhng cnh trái ý nghịch ng, như ng tham không được toại nguyện, thì sân nổi lên, như một ngọn lửa dữ đốt cháy lòng ta. Thế mặt mày đỏ tía hay tái xanh, bộ dạng thô bỉ, nói năng hung dữ, có khi dùng đến võ lực hay vũ khí để hạ kẻ làm trái ý, phật lòng mình. Vì nóng giận mà cha m, vcon, anh em xa lìa, bạn ly n; vì nóng giận mà mọi người trở nên thù địch, nhân loại đua nhau ra chiến trưng; vì nóng giận mà kẻ bị tàn tật, ni vào khám đưng, kẻ mất địa vị, người tan sự nghiệp». Kinh dạy: “Nhất niệm tâm sân khởi, bách vạn chướng môn khai” có nghĩa một nim nóng giận nổi lên thì trăm ngàn cửa nghiệp chƣng đu m ra. Sách xƣa dạy: “Nhất tinh chi ha, năng thiêu vạn khonh công đức

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Ví bạn hãy dùng ngôn ngữ lịch sự, tôn trọng lẫn nhau, mỗi người có cấp độ trình độ riêng nên không nên phán xét nếu không thông hiểu. Xin cảm ơn!