Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

NGƯỜI PHẬT TỬ CẦN BIẾT-TẬP 3-3Bốn câu kệ trên đ chng minh xác đnh Đạo Phật ra đi vốn giải quyết bốn s đau khổ lớn nhất ca loài ni: “sanh, già, bnh, chết”. thế mc đích tu hành ca Đạo Phật là “Tâm bất động tc các pháp và các cm thọ”, chkhông phải vì Thiên đàng, Cực lạc, Niết bàn, Phật tánh

Trong tất c các pháp môn ca Đức Phật đu dạy cng ta tu tập đ thực hiện đạo đức làm Ngƣi, làm Thánh. Muốn làm ni có đạo đức không làm kh mình, khni kh tất c chúng sanh thì duy ch có thiện pháp mới giải quyết mọi sự đau kh ca chúng ta, tc không làm kh mình, khngƣi khchúng sanh nữa.

Muốn đƣc thân tâm thanh thản, an lạc sự đu phi sống đúng thiện pháp, hng ngày thƣng ngăn diệt ác pháp; muốn làm ch sanh tử luân hồi chấm dứt tái sanh đu phải sống đúng thiện pháp. Nếu không do thiện pháp mà tu tập thì không bao giờ làm ch chấm dứt đƣc nó, vì thế, đi đi phải chịu trôi lăn trong sáu đƣng luân hi đau khổ.

Thiền đnh có nhp đƣc cũng phải do thiện pháp, ngoài thiện pháp đi tìm thiền đnh thì không bao giờ có, ch có tà thiền ca ngoại đạo mà thôi. Do đó chúng ta thấy ai tu thiền đnh mà không giữ gìn giới luật nghiêm chnh thì biết ngay h tu thiền, đnh, dù h có tu muôn đi, muôn kiếp cũng chng có kết qu giải thoát gì, ch ung phí một đi tu hành mà thôi.

Đối vi Đạo Phật thiện pháp rất có tm quan trng tn bƣc đƣng tu hành giải thoát, nếu không tu thiện pháp thì dù có tu tất c các pháp môn nào khác cũng đu tu hành không đúng pháp môn ca Đạo Pht. thế, tu theo Phật Giáo mà không tu tập thiện pháp tc là không giữ gìn giới luật nghiêm túc thì đng mong làm ch sanh, già,
bnh, chết, nhƣ  trong bài k Đức Phật đã tự tán thán
mình:

“Thiên thưng, thiên h
Duy ngã độc tôn Nhất thiết thế gian Sanh, lão, bệnh, tử.

Sau khi tu chng đạo, Đức Phật dùng trí tuệ Tam Minh quan sát thấy rng khp trên thế gian này từ vô thy cho đến ngày nay (ngày Đức Phật tu chng) không thấy có mt ni nào làm ch sanh, già, bệnh, chết nhƣ  Ngài, nên Ngài nói lên bài k này đ xác đnh vị trí thế đng độc lp ca Đạo Pht. Cho nên, Đạo Phật không vay mƣn giáo ca bất c mt tôn giáo khác. Một bng chng hiển nhiên tt c các tôn giáo khác trên hành tinh này đu tin tƣởng có thế giới siêu hình, còn Phật Giáo thì không chp nhận thế giới siêu hình. Cũng nhƣ tất ccác tôn giáo nào khác không có nn tảng đo đức vững chắc nhƣ Đạo Pht. Đạo đức tự lực không dựa vào thần quyn. thế, đạo đức ca Phật Giáo đạo đức nhân bản nhân quả, một đạo đc cao thƣng sống không làm khmình, kh ni kh tất c chúng sanh; một đạo đức cao quý tuyệt vi làm ch đƣc sanh, già, bnh, chết chấm dứt tái sanh luân hồi; một đạo đức biến cuộc sống loài ni thế gian này thành cõi Thiên đàng, Cực lạc.

Nói đến đạo đức nhân bản nhân qu phải dp b tha lực, nếu còn cầu cúng, tế lễ, cầu phƣớc, cầu t, cầu an, cầu siêu, v.v... đi nc lại đạo đức nhân bn nhân quca Đạo Phật con ni sẽ sống trong ảo tƣng, mê tín và lạc hu. Đạo Phật đạo tự lực, nên Đức Phật khuyên các đ tử ca mình: “Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, Ta ch ni hưng đo, không thể đi thay cho các con đưc”.
tự mình phải thắp đuốc lên mà đi, nên Pht Giáo phải xây dng một nn tảng đạo đức nhân bản nhân quả vững chắc cho ngôi nhà thiền đnh. Cho nên thiền đnh ca Phật Giáo mới đƣc gọi “Chánh đnh”, bi chánh đnh có một nội lực giúp cho chúng ta làm ch thân m, tự tại trong sự sống chết nhƣ bài k trên đã nói.

GIỚI LUT CỦA PHT GIÁO
PHÁP TU TP N BẢN ĐỂ THOÁT KHỔ


 Hỏi  : nh thưa Thầy, ti sao tu Phật giáo hiện giờ không giữ gìn gii luật, sống phi gii luật, sống bẻ vn gii lut. Như vậy con đường tu của h sẽ đi v đâu? Và có ích li gì cho kiếp sống tu hành ca họ?

Người tu giữ gìn giới luật nghiêm túc, sống đúng Phm hnh, thiểu dc tri túc, phòng hcác căn đy đ, con đường tu ca h sẽ đi v đâu? Và có ích li gì cho kiếp sống ca họ? Con cúi mong Thầy chỉ dạy để cho chúng con đưc rõ.

 Đáp : Nhƣ Thầy đã dạy giới luật một pháp môn tu hành ca đạo Pht, ch không phải pháp luật ca một quốc gia. Cho nên các b giới luật do các Tổ biên soạn  thành mt b pháp luật ca Phật giáo hơn một pháp môn tu tập đ tâm đƣc vô lậu.

Pháp môn giới luật cùng vi pháp môn Thiền đnh  pháp môn Trí tuệ, gọi chung có tên “Tam Vô Lậu Học” “GIỚI ĐỊNH TUỆ”.

Tam Vô Lậu Học ba pháp môn tu tập không còn lậu hoặc, tc ba cấp tu tập trong tám lớp học sẽ chm dứt đau kh ca kiếp ngƣi hay nói cách khác làm chủ sanh, già, bệnh, chết ca đạo Pht.
Ba pháp môn lậu này, k thật ch ba cấp học đạo đức duy nhất ca Phật giáo, nên nó đƣc chia ra làm ba giai đoạn tu tp: Giới, Định, Tu.

Ba cấp học này ch có giới luật cấp học quan trng nhất và tu tập khó nhất trên đƣng tìm cầu đạo gii thoát theo đạo Pht.

Bi thế, ni nào tu hành mà không giữ gìn giới luật không tu giới lut, không sống đúng giới lut, thì có tu suốt đi cũng tu chng ti đâu, ch còn tu danh, tu lợi, tu tƣởng, tu ca to Phật lớn mà thôi (chng bao giờ có giải thoát thật sự).

Nếu không tu giới luật mà tu đnh, thì Thiền đnh đó tà thiền, đnh tƣng.

Nếu không tu giới luật mà tu trí tuệ thì trí tuệ đó tà tuệ, kiến giải, tƣởng giải, là trí tuệ ch lũy nhai lại bã mía ca ni xƣa, thêm u, tm ria, vẽ rắn tm chân.


Từ xƣa đến giờ các Tổ ch lặp đi, lp lại li mòn ca nhau, ch dùng từ hiện đại cho lạ tai mà thôi, ch lối mòn vẫn là lối mòn, không thể nào lối mòn đƣng lớn đƣc.

Nhƣ trên Thầy đã dạy giới luật pháp môn quan trng nhất trong Tam Vô Lậu Học. Cho nên lợi ích chúng sanh, muốn thoát ra sự đau kh ca kiếp ni đức Phật đã dạy: Vì hnh pc, vì ng thương tưởng đệ tử, nhng việc ấy Ta đã làm xong, vì ng thương tưởng Ta đã dạy các nơi”.

Đây một bài kinh mà Đức Phật đã khéo nhắc nh cho các vị Tỳ Kheo tu tập giới lut, giới luật rất quan trng trên đƣng cầu đạo giải thoát. Bài kinh Ước NguynTrung Bộ tập 1 trang 79 Phật dạy:  “Này các Thầy Tỳ Kheo, hãy sống đầy đủ gii hnh, đầy đủ gii bổn, sống
phòng h với sự phòng h ca gii bổn, đầy đủ oai nghi chánh hnh, thấy sự nguy him trong các lỗi nh nht, chân chánh lãnh thvà học tập các học gii”.

Đoạn kinh này là lời dạy khuyên nhắc nh ca đức Phật thấm thía cùng, mt lời khuyên từ cõi ng thƣơng tƣởng chúng sanh đang sống trong cnh kh mà chng biết đƣng nào ra. Trên thế gian này ch còn có con đƣng duy nhất đ tu tập, thoát ra sự đau khca kiếp ni “Giới, Định, Tu”. Không thể còn có con đƣng thứ hai nào khác đƣc nữa .

Biết rất rõ điều này, trên bƣc đƣng tầm sƣ  học đạo. Ngài đã sáu năm gian khổ, nhƣng vẫn không tìm ra con đƣng giải thoát. Bốn mƣơi chín ngày dƣi ci b đề trm tƣ nhp Tứ Thánh Định, chng Tam Minh. Ngài đã tự tìm ra chân pháp, chân pháp ấy thầy ca Ngài, đã dẫn đƣng Ngài đi đến đích, thoát khỏi sanh già, bnh, chết chấm dứt luân hồi.

Chân pháp ấy là gì?

Chân pháp ấy là “Giới, Định, Tu”. Ngài luôn luôn nhắc nh chúng ta vi ng yêu thƣơng tha thiết đối vi chúng ta nhƣ con mt: “Hãy sống đầy đủ gii hnh, đầy đủ gii bổn, sống phòng hvới sự phòng hca gii bổn, đầy đủ uy nghi chánh hnh, thấy sự nguy him trong nhng lỗi nhnhặt, chân chánh lãnh thvà học tập các học gii”.

Thế mà ni tu Pht giáo hiện giờ lại xem thƣng giới lut, oai nghi chánh hnh không có, xem thƣờng trong các lỗi nh nht, phạm giới không biết xấu hổ, chng bao giờ lấy giới phòng hộ sáu căn, sống ăn ung phi thi, ng Ni Tu Sĩ nam n k cận chng biết đó tai ha kh đau, chng biết đó là con đƣng sanh tử luân hồi.
Bài kinh Ƣc Nguyện, đức Phật đã xây dng nó trên nn tảng đạo đức nhân bản - nhân quả. Ngài không dạy chúng ta cầu nguyn mà dạy chúng ta ƣớc nguyn.

Muốn ƣc nguyn đƣc thành tu sở nguyn thì phải sống đúng giới lut, giới luật thiện pháp, do nhân thiện pháp thì chuyn đƣc ác pháp. thế do nhân thin pháp thì quca thin pháp ƣc nguyn ca chúng ta viên mãn.

dụ: Một ni có bnh tật, tai nạn xảy đến hoặc tai nạn bnh tật chƣa xảy đến nhƣng ƣc nguyn bnh tật tai nạn sẽ chm dứt bnh tt tai nạn s không xảy ra, thì ni ấy phải sống đầy đ giới hnh, đầy đ gii bn, sống phòng h vi sự phòng h ca giới bn, đầy đ uy nghi chánh hnh, thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nh nht, chân chánh nh thọ và học tập các học gii, thì ƣc nguyn sẽ thành tu.

Nếu ai giữ gìn giới luật đúng nhƣ vậy thì tai nn, bnh tật sẽ qua và không xảy đến. Nhƣ vậy Ngài đã dạy chúng ta tu tập giải thoát trên nn tảng đạo đức nhân bn - nhân quả, lấy hành đng thiện làm gốc, diệt tr mọi hành đng ác và lòng ham mun.

Trong bài kinh Ƣc Nguyện, Đức Phật dạy:

“Mong rằng ta đưc mi ni thương mến, u quý, cung
nh, và tôn trng”.
“Mong rằng ta được các vật dụng đầy đủ không thiếu ht”. “Mong rằng nhng ngưi bố thí cúng ờng các vật dụng
sẽ đưc quả báo và li ích ln”.

“Mong rằng nhng con huyết thng với ta, khi bnh tật tai nạn chết, mệnh chung với tâm hoan h, an lc, đưc quả báo và li ích lớn”.
Tn đây nhng d ƣc nguyn trong bài kinh, muốn đƣc toại nguyn cho mình cho ni thì chỉ tu tập và giữ gìn giới luật nghiêm túc.

Kinh Phật đã dạy nhƣ vậy, thế mà kinh sách Đại Thừa lại dạy cúng tế, cầu khn, tụng kinh, niệm c, niệm Pht, cầu an, cầu siêu đ đƣc tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu tr(do chư Phật, Bồ Tát từ bi gia h).

Kinh sách Đại Thừa li dạy tu tập đu cầu tha lực, (Tam bảo gia hộ) cho đến nhng ƣc nguyn cho mình, cho ni đu  dựa  vào  tha  lực.  Còn  nc li  kinh  sách Nguyên Thủy dạy tự lực. Muốn lợi mình li ni thì ni ấy phải tự mình tận lực sống đúng giới hnh, nói cách khác phải sống đúng thiện pháp không đƣc sống trong ác pháp.

Nói chung đức Phật dạy, con ni muốn có cuộc sống an vui, hnh phúc thì phải sống có đầy đ đạo đức không làm khmình, kh ni, thì đƣc toi nguyn mọi điều.

Đọc qua bài kinh Pháp Môn Căn Bản ta thấy rõ Phật giáo không đi nhẩm lại lối mòn ca các tôn giáo khác, tự mình vạch ra mt lối đi độc đáo, tự lực, c thể không mơ hồ, chính xác đ giải quyết kiếp sống con ni, thoát ra mọi cnh khổ, tạo thế gian, có cuộc sống con ni thành một cõi Thiên Đàng, Cực Lc.

Để chiến thắng sự ƣa thích dục lạc thế gian, s không ƣa thích, sự bất toại nguyn, sự khiếp đảm sợ hãi, Phật dạy: “Này các T Kheo, nếu Tỳ Kheo có ưc nguyện: Mong rằng ta nhiếp phc lạc và bất lạc, ch không phải lạc và bất lạc nhiếp phục ta. Mong rằng ta sống luôn luôn nhiếp phục lạc và bất lạc được khi lên. Mong rằng ta nhiếp phục khiếp đảm và sợ hãi ch sợ hãi không nhiếp phục ta. Mong rằng ta sống luôn luôn nhiếp phục khiếp đm và s hãi được
khởi lên nơi Tỳ Kheo, Tỳ kheo ấy “phải thành tựa viên mãn gii luật, kiên trì nội tâm tch tĩnh không gián đoạn thiền định (tnh thc) thành tu quán hnh (vô lậu) thích sng tại các trụ xứ không tịch (độc cư).”

Li dạy trên đây rất c thể cho ni tu, muốn nhiếp phục tâm ham muốn sợ hãi thì ch có giới luật bn pháp đnh, Định Chánh Nim Tỉnh Giác, Định Nim Hơi Th (không gián đon thiền đnh) nội tâm tịch tĩnh (Đnh Sáng Sut) thành tu quán hnh (Đnh Lậu) thích sống tại các tr xứ không tch (độc cƣ).

Trong  bài  kinh  Ƣc  Nguyện  đức  Phật  dạy  nhập  Bốn
Thánh Đnh rất rõ ràng và d dàng không có khó khăn.

muốn nhập Bốn Thánh Định này không khó khăn, không có ức chế tâm nhƣ các nhà học giả kiến giải dạy ra. Chỉ cần sống đúng giới hnh tu tập các pháp Tứ Chánh Cần, Tứ Nim Xứ đ xả tâm cho thật sạch (không còn tham sân, si, mn, nghi) nữa, thì ch ra lệnh nhập thiền đnh nào thì nhập ngay thiền đnh ấy.

“Này các Thầy T Kheo, nếu Tỳ Kheo có ưc nguyện: Mong rằng,  Tỳ Kheo  ý mun, không  khó khăn, khôncó mt nhc, không có phí sức, ta chng được bốn thiền thuộc ng thượng tâm hiện tại lạc trú, Tỳ Kheo ấy phải thành tựu viên mãn gii luật kiên trì nội tâm tịch tĩnh (Sáng Suốt Đnh) không gián đoạn thiền định (Thân nh Nim Nội Ngoại) thành tu quán hnh (Định Vô Lậu) thích sống ti các trụ xứ không tch (độc cư)”.

Nếu ni nào muốn tu tập thiền đnh ca đo Phật nhập Bốn Thánh Định, làm ch sanh, già, bệnh, chết, không có khó khăn ch cần thành tu viên mãn giới lut, tc sống đúng giới lut.
Xét ra từ khi đức Phật nhập diệt đến giờ, không có ai nhập đƣc Bốn Thánh Định, ch không thành tu viên mãn giới lut.

Nếu đã có ni nào viên mãn đƣc giới luật sống đầy đchánh hnh thì Phật pháp đâu b ngoại đạo biến thể nhƣ ngày nay nhƣ thế này. Phật giáo ngày nay đã tr thành mt tôn giáo hỗn tạp mang đ thứ pháp môn ca ngoại đạo (84 ngàn pháp môn) mà còn tự ng nhng danh từ nmạn cng cao (Đi Thừa, Tối Thƣng Tha v.v..)

Nhƣ trên Phật đã dạy trong bài kinh Ƣc Nguyn. Từ đức hnh làm ni, sống không làm kh mình, kh ni kh chúng sanh. Để đem lại sự giải thoát, an lạc, hnh phúc cho nhau trên hành tinh này thì “Hãy sng đầy đủ gii hnh, đầy đủ gii bổn, sống phòng h sáu căn với sự phòng hca gii bổn, đầy đủ oai nghi chánh hnh, thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nh nhặt, chân chánh nh th và tu học các học gii thì đưc toại nguyện, mãn nguyện làm ni có đạo đức đầy đ”.

Nếu  muốn  thành  tnhnđức hnca bậc Thánh nhân thực hiện thiền đnh làm ch sự sống chết ca bậc chân nhân mà ni đi thƣng hay ƣa thích tu thiền đnh, nhƣng không biết thiền đnh nào đúng sai c nghe thiền đnh c tu, nhắm mt tu bừa, tu không suy nghĩ đúng sai phải trái, đã mt công sức tu hành lại còn mt tin mất ca, b đi sng thế gian, b v, b con, b cha, b mẹ, b thân bng quyến thuộc v.v... Chỉ muốn thoát khỏi mọi sự đau kh của cuộc đi, để trở thành bậc Thánh nhân, nhƣng  lại tu sai đƣng, Thánh nhân đâu không thấy, giải thoát đâu không thấy, ngẫm lại cuộc đi mình mà đau ng, b các nhà tôn giáo lừa đảo mà không dám nói ra, ngậm ming tự an i mình, phải tu nhiu kiếp, kiếp này chƣa xong thì kiếp khác tu nữa, Phật Thích Ca ngày
xƣa còn tu lƣợng kiếp mi thành Pht, câu này câu an i nhất ca nhng ni b lừa đảo, tu lạc pháp, hmuốn hy vọng hão huyn đ mà hy vọng, đ mà sống.

Nhƣng trong bài kinh Ƣc Nguyện Phật dạy tùy theo ý mun, không có khó khăn, không có mt nhc, không có phí sức, ta chng đƣc bốn thiền, thuộc tăng thƣng tâm hiện tại lạc trú là từ Giới – Định Tu ”.

Nhƣ vậy thiền đnh tu tập đâu có khó khăn gì, thế mà ni tu thiền thi nay lại tu quá khó khăn, tu mãi từ hai ba chục năm, nhƣng không thành tu. Các Tổ nhƣ Ngài Đại An 12 năm, Diu Cao Phong 30 năm mà ch có triệt ngộ nhng công án mà thôi, còn làm ch sanh tử thì chng biết gì, tâm sân hận thì vẫn còn cao ngút. Giải thoát đâu không thấy, làm ch sanh, già, bnh, chết đâu không thấy, ch thấy đƣc mm mép bén nhạy đối đáp nhƣ gió thổi (cơ phong). Còn một số ni nữa lại tu vào các loại thiền khác, xuất hn, Khí  công,  Yoga,  Mật ng luyn a, niệm c, bắt ấn v.v... Biến các tu này thay tu giải thoát h lại tu đ làm thầy tr bnh, tr tà, ếm qu hoặc tập luyn dƣng sinh, tc thiền đnh biến thái thành phƣơng pháp ngừa bệnh.

Thiền đnh thi nay biến dần thành phƣơng pháp ngừa bnh (dƣng sinh) ch đâu còn thiền đnh làm ch sự sống chết nhƣ thi đức Pht.

Nhìn sự tu hành ca Phật giáo hiện giờ, ta rt buồn cƣi thiền đnh ca Phật thì dp qua không tu, mà lại tu thiền ca ngoại đạo, ch thiền ca ngoại đo không có giới luật nghiêm túc, đi sống theo dục lạc d dàng, ăn ung ngủ nghphi thời.
Do đó tu mãi không kết quả,  chạy sang tu các pháp môn khác nhƣ Tnh Độ vừa tu Thin vừa nim Phật” nhƣ các Tổ Vĩnh Minh, Vân T, Từ Vân v.v...

ni chuyn sang Tịnh Độ hẳn chuyên ròng niệm Phật cầu ng sanh Cực Lạc nhƣ Tổ Tông Bổn, Khánh Anh, Thiện Hoa, Thiện Hòa v.v...

ni chuyn sang vừa tu Tịnh Độ cầu vãng sanh vừa tu Mật Tông; có ni lại chuyn sang qua hn Mật Tông, chuyên ròng niệm c, bắt n.

 ni tu  Tịnh  Độ lâu  ngày  chng  thấy  kết  qu chuyn qua tu Thiền Tông, lại cũng có ni tu Mật Tông lâu ngày chng thấy linh ng chuyn qua tu Thiền ng. Họ chuyn qua pháp môn này, chuyn lại pháp môn kia tu mãi từ đi này sang đi khác chng ra gì, vẫn chết trong đau khổ và còn đau kh hơn ni thế gian.

Hin giờ ni ta tu theo Phật Giáo Đại Thừa, c chạy theo ba pháp môn Thin, Tịnh, Mật chuyn qua chuyn lại tu tập, cứ thế tu tp cho đến bây giờ chng ai tu đến đâu, cứ loanh quanh, lẩn quẩn trong vòng lẩn qun, loanh quanh.

ni tu các loại tà thiền Yoga, xuất hồn lại i vào trng thái Định tƣng; có ni tu Thiền Đông Độ i vào Pháp tƣng nên gọi là triệt ngộ.

Tịnh Độ Tông thì i vào sắc, thanh tƣởng thấy cnh giới Tây Phƣơng, Phật Di Đà Thánh chúng, thấy hoa sen thấy tên h đƣc đăng ký trên hoa sen thấy ánh ng hào quang, nghe Phật Di Đà thuyết pháp v.v.... Đó toàn là sắc thanh tƣng.
Mật Tông thì i vào Tha tâm tƣởng, nên biết chuyn quá kh vị lai khiến cho mọi ni quá n phc và thƣờng làm trò ảo thuật (thần thông) lừa đảo ni.

Tất c nhng sự việc đã xảy ra khiến cho ni tu tƣởng mình đã chng đạo, nên trong kinh Pháp Môn Căn Bản Phật dạy: “Tất c nhng kết qu đó tưởng tri ch không phải thực chng giải thoát (liễu tri)”.

Bi vậy, một ni tu tìm cầu sự giải thoát mà không sng đầy đ giới hnh, đầy đ giới bn, sống không phòng hộ sáu căn vi sự phòng h ca giới bn, không đầy đ oai nghi chánh hnh, không thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhnht, không chân chánh lãnh thọ và tu học các học giới, thì dù tu ngàn đi Thiền, Tnh, Mật cũng chng đi đến đâu, chung phí mt đi tu hành mà thôi, rồi cũng chạy theo danh, lợi, buôn Pht, bán Pháp mà sống, sống trong cách thức lừa đảo tín đđ ngồi mát ăn bát ng.

Thần thông ca ngoại đạo do dùng tƣởng tu tập nhƣ: Yoga, Mật ng, Khí công, Nội công v.v Do dùng tƣởng tu tập nên có thần thông mà tâm dục chƣa diệt, ác pháp chƣa trừ, nên d sa n trong n sắc, danh, li thế gian v.v... Do sa n n sắc, danh, lợi thế gian nên thần thông mt dần.

vậy có nhiều vị giáo ch mi xungi, thanh sắc đầy đủ,  uy  nghi  chánh  hnh  nghiêm  trang  khiến  cho  mọi ni ai cũng kính n lại có thần thông kêu mây, hú gió, sai binh, khiển tƣớng, sái đậu thành binh, tàng hình, biến hóa, đi trên nƣc lửa nhƣ đi trên đất bng, ngồi trên hƣ không nhƣ thuyn nổi trên nƣớc, đi xuyên qua ch đá, chôn dƣi đất mà vẫn sống, đi trong hƣ không nhƣ chim bay v.v…
Những hành đng trên đã khiến cho mọi ni kính trng đem dâng cúng ca cải, tài sản ngay c sắc đp không có vật mà họ tiếc.

Th hỏi, thần thông nhƣ vậy đ làm gì, có ích lợi cho loài ni đâu? Chỉ mt trò ảo thuật cho ni ta xem chơi mà thôi, đ cám d nhng ni nh dạ, ham mê thần thông, ch không thể lƣờng gạt nhng ni đ tử Phật đƣợc.

Chỉ có một hành đng lừa đảo gạt ngƣời, một vị đạo chdùng một tờ báo nấu sôi một nồi nƣc đã làm cho mọi ni kính n. Nấu sôi mt nồi nƣc ch có mt tờ báo, hành đng đó ích lợi cho con ni thế gian. Vậy mà mọi ni minh đu kính phục.

Các vị giáo ch loại này tâm dục chƣa trừ, ác pháp chƣa diệt, nên khi thấy ca cải, tài sản, sắc đp thì ham thích nên lần ln sa ngã và thần thông tƣng tiêu mt.

Cho nên thnh thoảng báo chí Công an phát giác ra đăng tin, vị giáo ch này, vị giáo chkia, ông đạo này ông đạo kia làm chuyn lừa đảo tín đnh dạ.

Ngƣc lại thần thông của đạo Pht, không do tu tƣởng mà có, ch dùng pháp hưng như lý đạo tác ý, để ly dc, ly ác pháp, diệt n xả tâm, đoạn dứt tâm tham, sân, si, mn, nghi cùng diệt sạch thất kiết s. Do tu tập đoạn dứt nhng điều này mà tâm đƣc thanh tịnh. Nhƣng, phải biết rõ, muốn dùng pháp hƣớng tâm nhƣ tác ý có hiệu quả, thì phải sống đúng gii luật, lấy gii luật phòng h sáu căn, sống đời sống thiểu dc tri túc, oai nghi tế hnh hẳn hòi, đi đứng trang nghiêm, đc hnh trọn vẹn, không h sai sót một lỗi nhỏ.

Thần thông ca đạo Phật thần thông dục, ác pháp. Ngƣi tu đạo Pht, phải biết rõ, dục ác
pháp chdo nh có gii lut, mi diệt tr đƣc dục và ác phápnên  tronkinh  Ƣc  Nguyện  Phật  dy:  “Nếu  Tỳ Kheo có ưc nguyện: Mong rằng ta chng đưc các loại thần thông, một thân ta hiện ra nhiều thân, nhiều thân ta hiện ra một thân ta hin hình tất c các loài vật, biến hình đi ngang qua vách qua thành, qua i đá như đi ngang qua hư không; ta độn th trồi lên ngang qua đất lin như ở trong nưc; ta đi trên nưc không chìm như trên đất liền, ta ngồi kiết già đi trên hư không như con chim; với bàn tay ta chạm và rờ mặt trăng và mặt tri, nhng vật có đại oai lực, đại oai thn như vậy ta có th, thân ta có thn thông bay cho đến Phạm Thiên.

Muốn đưc vậy Tỳ Kheo, hãy sống  đầy đủ gii hnh, đầy đủ gii bổn, sống phòng h sáu căn với sự phòng h ca gii bổn đầy đủ oai nghi chánh hnh, thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhnhặt, chân chánh nh th và tu học các học gii.”

Qua  bài  kinƢc  Nguyện  đối  vi  đạo  Pht,  ta  muốn nhng đ đạt đƣc kết qu theo ý muốn ca mình, thì đu phải thực hiện tu tập sống đúng giới luật đó một nn tảng vững chắc của đạo Pht, một nn tảng đạo đức thật sự ca loài ni. Nếu ai b nn tảng đạo đức vững chắc này, dù tu tập có tu đúng thiền đnh ca đạo Phật thì cũng tr thành tà thin, tà đnh.

Tại sao vậy?

Tại vì, khi đã lìa khỏi pháp môn căn bn ca đạo Pht, tc là giới lut, một pháp môn đầu tiên trong ba pháp môn vô lậu “Giới, Định, Tuệ” thì ni đó dù có tu theo đo Pht, nhƣng vẫn là tu tà đạo.

Bi vậy, nhìn tu sĩ Phật giáo hiện giờ, biết Phật giáo suy hay thịnh, mất hay còn. Không phải số đông tu Pht
giáo, không phải chPhật giáo đƣc chấp nhận quốc giáo; không phi Giáo Hội Phật Giáo đƣc tổ chức nhƣ mt quốc gia có tổ chc hẳn hoi, có các trƣng học từ sơ, trung, cao đng đ tu học tập có cấp bng c nhân, tiến sĩ .v.v... ng không phải ch xây cất ca to, tháp lớn, kiến trúc kiên c đại mà ch tu phải sống đầy đủ giới hnh, đầy đ giới bổn sống phòng h sáu căn vi sự phòng hộ giới bn, đy đ uy nghi chánh hnh, thấy sự nguy hiểm trong các li nh nht. Nói tóm lại vị Tỳ Kheo phải giữ gìn giới luật nghiêm túc thì Phật giáo mi còn hƣng thịnh, còn chúng Tỳ Kheo phá giới thì Pht giáo mt và không hƣng thnh.

Li di cc năm xƣa của đức Phật còn vang mãi trong tai chúng ta gii luật còn Pht Giáo còn, gii luật mất là Phật Giáo mất.”

Hỡi quý v ng, Ni và Cƣ Sĩ ! Quý vị có muốn Phật giáo trƣng tồn vi loài ni trên hành tinh này chăng? Hay đcho Phật giáo mai mt suy tàn chìm mất trong lớp bụi mù dày đặc ca pháp ngoại đạo (Đi Tha) đang phủ trùm che khp.

Nếu muốn Phật giáo đƣc trƣng tồn hƣng thịnh mãi mãi đem lại hnh phúc an vui cho loài ni và mọi ni trên hành tinh này không còn làm khmình, khni nữa, thì ni cƣ đ tử Phật tại gia hãy giữ gìn giới luật ca ni cƣ sĩ mà đc Phật đã dạy phải nghiêm túc khi thọ Tam quy, Ngũ giới Thp thiện, phải ly nó phòng h cuộc sống ca mình, giữ gìn đầy đ oai nghi chánh hnh, thấy sự nguy him trong các lỗi nh nht, không làm kh mình kh ni thì Phật giáo s còn vi quý vị, vi loài ni tn hành tinh này.

Còn Tỳ Kheo ng Tỳ Kheo Ni đ tử xuất gia ca đức
Phtnếu  muốn  Phật  giáo  đƣc trƣng  tồn,  làm ngọn
đuốc sáng soi đƣng đạo đức cho mọi ni tn qu địa cầu này đ có hƣng đi tìm chân giải thoát, thoát khỏi kiếp sng kh đau ca loài ni và cũng chính ngay bản thân ca quý vị. Quý vị có muốn làm chbốn sự khđau sanh, lão, bệnh, tử đang tấn công quý vị hng giây, hng pt không? Nếu quý vị đễnh thì ôi hô ! ung một kiếp ni.

Nếu muốn làm ch bốn sự kh đau này thì quý vị đã thọ c túc giới phi nghiêm chnh sống đầy đ giới hnh đầy đ giới bn, không nên bẻ vn giới luật nhƣ các Tổ đã làm mà quý vị đang chịu nh hƣng rất nng, sống phá giới.

Quý vị hãy b xung nhng ca các Tổ mà phải tr lại sống đúng nhƣ Pht, sống phòng h sáu căn vi sự phòng h ca giới bn, phải đầy đ oai nghi chánh hnh, thấy nguy hiểm trong các lỗi nh nht, chân chánh nh thọ và tu học các học giới.


 L I P H ẬT  DẠ Y

T DÕNG SANH T“Ý mun qua ng sanh tử mà không tu tập theo pháp cấm gii” thì b Ma Ba Tun chiếm phn tin li, đó là theo con đường đi tìm cầu Niết Bàn mong đưc giải thoát trọn không đạt kết quả, tự tạo tội lỗi và nghiệp báo cho mình, lại còn làm cho người khác đm chìm trong ti lỗi và nghiệp khổ.” (Tăng Nhất A Hàm tập 4 trang 179).

 CH Ö  GI I:

Hầu hết tu cƣ hiện giờ không giữ gìn giới luật nghiêm chnh, nên b Ma Ba Tuần xỏ mũi. Cho nên nhìn trƣớc, nhìn sau chúng ta chƣa thấy có mt vị tu nào tu chng quả A La Hán, ch nói vọng ngữ ko che đậy theo kinh sách Đại Tha “Vô sở đc hoặc còn thấy mình
tu chng chƣa chng” hoặc tu lƣợng kiếp”. Đó nhng lối nói đ lừa đảo tín đ bng tƣởng giải nghĩa kinh sách.

Ngƣi tu hành nào cũng mong cầu sự giải thoát đra khỏi bốn sự đau kh ca cuc đi, nhƣng li gặp giáo pháp Đại Thừa phá giới, b vn giới, nên tu sĩ cƣ thi nay không có một Sƣ Thy nào giới hnh nghiêm chnh, chỉ toàn chạy theo dục ăn, dục ng, dc danh, dục lợi, dc ca to, vật chất nhiều, v.v... Muốn giải thoát mà không ly dục ly ác pháp thì làm sao giải thoát đƣợc. Phải không hi các bn?

Không giữ giới thì Ma Ba Tuần chiếm phần tin lợi. Ma
Ba Tuần chiếm phần tiện li là gì?

Không giữ giới Ma Ba Tuần chiếm phần tin li có nghĩa là không giữ giới thì tâm tham, n, si lẫy lừng. Ngƣi tu hành mà không giữ gii thì đâu khác ni thế tục. Đi tu nhƣ vậy ch phí ung một cuộc đi, chng làm ích lợi gì cho mình cho ni, cho gia đình và xã hội.

Ngƣi đi tu mà không giữ giới luật thì theo lời dạy trên đây: “Tự tạo tội lỗi và nghiệp báo cho mình, lại còn làm cho ni khác đm chìm trong tội li và nghiệp khổ”. Đúng vậy, đi tu mà không gi gìn giới luật tự tạo tội lỗi. Tạo tội  lỗi  là  tạo thành nghiệp  báo đnày  sanđkhác không bao giờ dt, không nhng cho riêng mình mà còn cho nhng ni khác nữa.

Ngƣi tu hành không giữ gìn giới luật thì oai nghi tế hnh ca vị chân tu Thánh Tăng, Thánh Ni, Thánh không bao giờ có. Gii luật đức hnh Thánh ng, Thánh Ni, Thánh Sĩ không có thì lấy gì làm gƣơng cho tín đồ theo đó mà tu hành. Cho nên đoạn kinh này dạy: Lại còn làm cho ni khác đm chìm trong tội lỗi và nghiệp kh ”.
Li dạy này rất đúng các bạn ạ! Các bạn có thấy không, các Thầy Đại Thừa và Thiền ng không giữ gìn giới luật nghiêm chnh nên đ tử ca h (cƣ tu sĩ) cũng xem thƣng giới luật Pht, phạm giới, phá giới, bẻ vn giới (ăn ung, ng ngh phi thi, cất giữ tin bc, sống ƣa thích tụ tập nói chuyn) chng có một ngày sống độc cƣ. Họ sống nhƣ ni thế gian ch có khác chiếc áo cà sa vi chiếc đầu cạo trc, ch cũng danh, ng lợi, cũng xe hơi, nhà cao cửa rng, ca to Phật lớn, v.v... Đó do các thầy không giữ gìn giới luật nghiêm chnh nên các đ tử ca hđắm chìm trong tội lỗi và nghiệp khổ.

Thấy ơng hnh xấu này, nếu chúng ta quyết tu theo Phật Giáo thì hãy tránh xa họ. Tránh xa đ làm gƣơng tt cho tín đhay nói cách khác đ tử ca mình, đ hkhông b tội lỗi nghip khổ. phải nhƣ vy không các bn?

Xin các bạn vui lòng đọc k đoạn kinh này thì mi rõ lời răn dạy đối vi tu Phật Giáo hiện nay rt đúng: “Ý muốn qua dòng sanh t mà không tu tập theo pháp cấm giới”. Ngƣi tu nào cũng muốn tìm tu đ t thoát sanh t, nhƣng giới lut lại vi phm. Vi phạm giới thì tâm không bao giờ ly dục ly ác pháp nhƣ trên đã nói. Không ly dục ly ác pháp thì làm sao tìm cầu Niết Bàn đƣợc, phải không các bn? Cho nên lời Phật dạy rất đúng: “Bị Ma Ba Tuần chiếm phn tin lợi, đó là theo con đưng đi tìm cầu Niết Bàn mong đưc gii thoát trn không đt kết qu”.

Tìm cầu giải thoát không đƣc lại tự tạo tội li rất lớn làm cho mình cho ni chìm đm trong biển sanh tử luân hồi, nhƣ kinh dạy: “tự tạo tội lỗi và nghiệp báo cho mình, lại còn làm cho ni khác đắm chìm trong tội li và nghiệp kh ”. Nhƣ vậy các Thầy tu theo Đại Thừa Thiền Tông phạm giới, phá gii tht đáng trách làm cho Phật Giáo
suy đồi, diệt mất chánh pháp ca Pht: “Giới luật còn là Phật Giáo còn, giới luật mất Phật Giáo mất” cuối cùng đánh mất nn đạo đức nhân bn nhân qu ca loài ni.

XÁC ĐỊNH CÁC PHÁP TU TP


 L I P H ẬT  DẠ Y

1- Nhất tâm là đnh
2- Bốn nim xứ là đnh tưởng
3- Bốn tinh cần là đnh tư c
4- S luyện tập, sự tu tập, sự tái tu tập ca nhng pháp ấy tu tập đnh ở đây vậy
5- Thở vô và thở ra là thân hành
6- Tầm tứ là khẩu hành
7- Tưởng thọ là tâm hành.  (Tăng Nhất A Hàm tập 3).

 CH Ö  GI I:

Tn đây sự xác đnh rất rõ ràng ca Đức Phật trong các pháp môn tu hành về thiền đnh phi tu pháp nào và tu tập nhƣ thế nào, nhất là Đc Phật chỉ cho chúng ta thấy phải dùng thân hành nào trong thân đ nhập các loại đnh và nhập đnh nào làm ch đƣc sanh tử luân hồi.

Vậy, muốn thấu hiểu rõ thì chúng ta phải thông hiểu tng câu, tng lời dạy ca Đức Phật nhƣ dƣi đây:

1- Nhất tâm gì? Nhất tâm “tâm ly dc ly ác pháp”, chkhông  phải  nhất  tâm  là  tâm  “không  vng  tưởng,  tâm không nim thiện nim ác”. Tâm ly dc ly ác pháp tâm bất động trưc các pháp và các cảm th, cho nên Đức Phật gọi “Bt Động Tâm Định”. Do vậy nên câu này Đức Phật dạy: “Nhất tâm là định”. đây các bn phải khéo hiểu, nếu hiểu không đúng nghĩa thì các bạn sẽ hiểu theo
kiểu kinh sách Đại Thừa Thiền ng. Hiu theo kinh sách Đại Thừa và Thiền ng thì dù các bạn có tu muôn ngàn kiếp cũng chng bao giờ có giải thoát.

2- Bốn Nim Xứ gì? Bốn Nim Xứ mt phƣơng pháp tu tập trên bốn ch ca thân ngũ uẩn là: thân, thọ, tâm và pháp đ đạt đƣc ý thc ly dục ly bất thiện pháp, tc ý thức không phóng dật (không khi niệm).

Sao lại gọi: “Bốn Nim Xứ là định tưng”? Khi mi bƣc chân  vào  tu  tập  Bốn Nim Xứ thì   p h ải   tu   tập   16   loại
 tƣởn g .  Nhờ  tu  tập  16  l o ại  tƣởn g  này nên tâm mới sinh ra nhàm chán các pháp thế gian thấu suốt các pháp là vô thƣng, khổ, ngã, bất tịnh, uế trƣợc, do  qui luật nhân qu duyên hp tạo thành chng có ta, ca ta, là bản n ca ta. Do ý nghĩa này mà Bốn  Niệm Xứ   là Định ng. Các bạn nên hiểu: Địn h  Tưở n g  ch  kh ôn g
 ph ải  Tưở n g  Đn h  ”.

3- Bốn Tinh Cần gì?  Bốn Tinh Cần một tên khác ca Tứ Chánh Cần. Tứ Chánh Cần một phƣơng  pháp tu tập dùng ý thức ngăn ác diệt ác pháp, sanh thiện tăng trƣng thiện pháp. Mt pháp môn dùng cho mọi ni tu tập lúc mi bt đầu theo Đạo Pht. Do tu tập Tứ Chánh Cần mà mọi ni mi giữ gìn giới luật trọn vn. Do tu tập Tứ Chánh Cần mà giới luật không bao gi vi phm. Do tu tập Tứ Chánh Cần mà tâm hồn mi đƣc thanh thản, an lạc vô sự. Do tu tập Tứ Chánh Cần mà cuộc sống gia đình mi đƣc an vui hnh phúc. Do tu tập Tứ Chánh Cần mà không còn nạn trm cắp cƣp giựt giết ni, làm mt trật t, an ninh. Do tu tập Tứ Chánh Cần mà các tnạn hội không còn nữa, tạo nên một xã hội có trật tự, một đất c phồn vinh, thnh trị, v.v...

Sao lại gọi Bốn Tinh Cần Định Cụ? Bốn tinh cần pháp môn tu tập làm cho giới luật thanh tnh nhƣ trên0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Ví bạn hãy dùng ngôn ngữ lịch sự, tôn trọng lẫn nhau, mỗi người có cấp độ trình độ riêng nên không nên phán xét nếu không thông hiểu. Xin cảm ơn!