Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

NGƯỜI PHẬT TỬ CẦN BIẾT-TẬP 4-5Thân tƣởng thông mt loại thần thông ca ngoại đo biến hóa muôn hình, vạn trng còn gọi thần tƣởng túc thông.

 T h a  tƣn g  thôn g  n gh ĩa    ?

Tha tƣởng thông mt loại thần thông ca ngoại đạo hiu biết chuyn quá kh vị lai ca mọi ni còn gọi tha tâm tƣởng thông.

Không vô biên xứ  tƣn g  đ ịn h n gh ĩa  là  gì  ?

một loại đnh không vô biên xứ tƣởng trong bốn đnh vô sắc ca ngoại đạo.

 T h ức vô  b iên  xứ  tƣn g đ ịn h n gh ĩa là  gì  ?

mt loại đnh thức biên xứ tƣởng trong bốn đnh vô sắc ca ngoại đạo.

 Vô  sở h ữu  xứ  tƣn g  đ nh  n gh ĩa  là  g ì?

một loại đnh sở hữu xứ tƣởng trong bốn đnh sắc ca ngoại đạo.

 Ph i  tƣn g  p h i  p h i  tƣởng xứ  đ ịn h n gh ĩa là  gì  ?

một loại đnh phi tƣởng phi phi tƣởng xứ tƣởng trong bốn đnh vô sắc ca ngoại đạo.

 Kh í  công  tƣn g  n gh ĩa  là  gì  ?

Khí công tƣng ngƣi dùng tƣởng uẩn điều khiển khí lực.

 Nội  côn g  tƣn g  n gh ĩa  l à  gì?
Nội công tƣởng ngƣi dùng tƣởng un điu khiển nội lực.
(Ngoại công tƣng nghĩa là gì?
Ngoại công tƣởng ni dùng tƣởng un điều khiển ngoại lc.
(Nhân điện tƣng nghĩa là gì?
Nhân điện tƣởng ngƣi dùng tƣởng un điu khiển điện lực trong thân ni.
(Khinh công tƣng nghĩa là gì?

Khinh công tƣởng ni dùng tƣởng un điều khiển sức nh nhƣ bông.

 T rọn côn g  tƣn g  n gh ĩa  là  ?

Trng công tƣởng ni dùng tƣởng uẩn điều khin sức nng nhƣ i đá.

Tóm lại trên đây các loại tƣởng mà Đc Phật đã dạy cho chúng ta đng tu tập, đng ham , mà luôn luôn phải sống trong ý thức.

1/ Ta phải sống với tâm không có tƣởng. Xin các bạn nhớ lời dạy này trong khi tu tp.

Nhƣ vậy khi tu tập thin đnh có nhng trng thái an lạc, có nhng ánh ng hào quang các loại sc tƣởng; có nhng tiếng nói nhng âm thanh k lạ; có nhng mùi hƣơng thơm cũng nhƣ mùi thối; có nhng mùi vị cam lộ hay nhng mùi cay đng; có ngộ nhng pháp tƣởng dù lời Phật  dạy,  Tổ  dạy  cũng  đu  không  chấp  trƣc phải  bỏ xung.   qu ý  b ạn  tu  tập  có  lụ c  thôn g  thì  nh ƣ  lời  Ph ật  d ạy
 các  b ạn  cũ n g  đ n g  ch p  trƣc mà  h ãy  b u ôn g  b  sạch  . Các
 b ạn  đ ừn g  ch o  đ ó   đ nh  tƣớn g  mà  c ô m  đ ịn h  tƣn g  đ ó  
 các  b ạn  sẽ  ch ết  theo  Ma  . Thiền đnh mà các bạn tu tập có nhng trng thái tƣởng lƣu xuất thì các bạn n cnh giác, coi chng lạc vào thiền, tƣởng đnh mà tr thành bnh thần kinh (điên khùng). Chứ không có ích lợi   cho bạn đâu.

Xin các bạn lƣu ý, thin đnh ca Phật không tu tập nhƣ vậy mà  p h ải  lu ôn  lu ôn  tác  ý  ly  d c,  ly  ác  p h áp ,  xả   m  d iệt
ngã. Tu  tập  rất  b ình  thƣn g  k h ôn g  ức  ch ế,  vi  một   m  b ất
 đ ộn g  trƣc các  p h áp   các  c m  thọ,  ch  k h ôn g  có  đ nh
 tƣớn g   thần  thôn g  n ào  c . Cuối cùng chúng tôi xin lƣu ý các bạn hãy nên nh li Phật dạy: “Ta phải sống  với tâm
 kh ôn có  tƣ ở n g  ”.

2/ Ta phải sống với tâm không động chuyển.

Mc đích ca Đạo Phật tâm bất đng trƣc các ác pháp và các cm thọ. Muốn đạt đƣc mc đích này, nên Đức Phật  đã  dạy  chúng  ta  phải  sng  vi  tâkhông  đng chuyển. Vậy muốn sống vi tâm không đng chuyn phải sống nhƣ thế nào?

Sng vi tâm không đng chuyn, dùng ngôn ngữ lời nói thì d, nhƣng vi việc tu hành đ đạt đƣc tâm không đng chuyn không phải dễ.

Li nói ca Phật thì cô đng, ngắn gn, nhƣng chúng ta cn phải hiểu cho rõ ràng, vì đó là một pháp môn phải tu tập hng ngày. Nhƣ vậy nó pháp môn gì? Đó pháp môn nhƣ lý tác ý các bạn ạ! Và lời dạy trên đây là mt câu tác ý.

Vậy các bạn hng ngày nên nhắc tâm mình: Ta  ph ải  sốn g
 vớ i  tâm  kh ôn g  đ n g  ch uyển ,   bất  c m t  ác  ph áp  n ào,  m t
 cảm  th  n ào  có  tác  đn g  vào  th ân  tâm  ta  đế đâu  ta   n h t
 địn  ch ế bỏ,   lu ô luôn   ph ải   sốn  vớ i   tâ kh ôn  động
 ch u yển ”.

Tóm lại hng thƣng phải nh nhắc tâm câu pháp hƣng này  thì  kếqu sẽ  thấy  ngay  lin   tâm  không  đng chuyn.

3/ Ta phải sống với tâm không chấn động.

Li dạy này nhƣ thế nào? Làm sao sống vi tâm không chấn đng? pháp môn nào tu tp để tâm không chấn đng không?
Để tr lời nhng câu hỏi trên đây: Đạo Phật ra đi nhằm đ hƣng dn con ngƣi thoát ra bốn sự khđau ca kiếp làm ni. Đó là sanh, già, bnh, chết.

Muốn làm ch sanh, già, bnh, chết thì trƣc tiên chúng ta phải tập sống vi tâm không đng chuyn trƣc các ác pháp các cm thọ. Muốn sống vi tâm không đng chuyn trƣc các ác pháp các cm thọ thì chúng ta phi tu tập Tứ Chánh Cn. Khi Tứ Chánh Cần đã viên mãn thì tâm chúng ta đã ly dc ly ác pháp phần thô mà về phần vi tế thì chƣa xong. Do đó chúng ta phải tiếp tc tu tập Tứ Nim Xứ. Khi Tứ Nim Xứ tu tập đƣc viên mãn thì phn ly dục ly ác pháp vi tế đã đƣc quét sch, do đó tâm ta mi bất đng. lúc bây giờ ta mới sng vi tâm không đng chuyn. đạt đƣc kết qu tâm không đng chuyn thì chúng ta mi có kh năng tiến tu lên tâm không chấn đng, nhƣ lời Đức Phật đã dy: “Ta phải sống vi tâm không chn động”. Vậy tâm không chấn đng nhƣ thế nào?

Chấn đng một sự tác đng mnh vào trong m, nếu trong cuộc sống bình thƣng ta vẫn thấy tâm mình bình tỉnh, nhƣng khi trong gia đình, ti nhng ngƣi thân có mt sự kiện xy ra quá đột ngt thì tâm ta sẽ b chấn đng.

dụ: Đƣc nghe một cú điện thoại do phòng Công an báo: “Đứa con trai đi học ở thành ph HCM b xe đụng chết”. Khi đƣc tin ấy chúng ta ngất xỉu, đó là tâm bị chấn đng.

Chúng tôi có một ni ch đảm đƣơng lo trong ngoài cả gia đình chng con bảo bọc luôn c cha mruột và các em. Chị thƣng hay b chóng mt, một hôm đi bác sĩ, khi khám xong bác bo: “Chị sắp chết đến nơi rồi”. Lúc bây giờ ch xỉu hôn mê vài hôm ch mt.Đó tâm ch bchấn đng.
Đƣc tin cha hay m mt hay một sự việc đột ngột xảy đến, bng dƣng nƣc mt tuôn trào không dng đƣợc. Đó là tâm b chấn đng. Chúng tôi có một đứa cháu trai, khi cha cháu chết, giờ sắp sửa đem an táng thì cháu nức nkhóc mà không cách nào cm giữ đƣc nƣc mt. Đó là tâm b chấn đng. Chúng tôi có biết một ngƣi cƣ rất thuần thành theo Hòa Thƣng Thanh Từ tu thiền Đông Độ, ông thƣng nhập thất ngồi tu thiền rất nhiều giờ, nhƣng khi ni cha mt, ông cũng không cầm giữ đƣc nƣc mt ca  mình.  nh  thƣờng không  có  việc   làm ông  khóc đƣợc, thế mà trƣc cnh mất cha ông không sao tránh khi tâm tình cảm thƣng tình ca mọi ni. Đó tâm bchấn đng.

Do nhng ác pháp tác đng vào tâm thình lình, khiến tâm mt bình tỉnh nên bchấn đng. Những tâm này nếu không đƣc tu tập đúng pháp, đúng cách thì khó có ni nào không b chấn đng. thế Đức Phật trang b cho chúng ta một pháp môn nhƣ tác ý: “Ta phải sống với tâm không chấn động”. Đây câu pháp hƣng tâm, nếu hng ngày thƣng xuyên tác ý nhƣ vậy thì tâm sẽ không b chấn đng. Tâm không b chấn đng thì tâm đƣc bình tỉnh và an n.

Tóm lại tâm b chấn đng tâm kh đau. Muốn cho tâm đƣc giải  thoát  không còn  khổ  đaunêĐức  Phật dạy chúng ta nhng phƣơng pháp giúp cho tâm đƣc bình an, vô sự, bng phƣơng pháp dẫn tâm vào chỗ giải thoát.

4/ Ta phải sống với tâm không lý lun.

Bản chất con ni hay hơn thua, muốn hơn mọi ni thì phải có lun. Khi luận thì phi có sự tranh cãi, tranh chp. thế ni nào cũng muốn hay, mun giỏi nên phải c gắng học tập nghiên cứu đọc sách cho thật nhiều, đó là cố thu thập nhng kiến thức hay ca mọi ni

đ dựa vào đó lun, cho mình hay, giỏi. Cái hay cái giỏi đó cái ngu, cái bắt chƣớc, ch không phải cái hay ca chính mình.

Cho nên khay lun hơn thua k nhai li bã mía ca ni khác; k hay luận hơn thua k nuôi tự n đại.

Muốn diệt n xả tâm thì hng ngày phi sng vi tâm không lý lun. Lý lun có hai cách:

1/ Lý luận vi ngƣi khác
2/ Tự lý lun vi mình

đây Đức Phật khuyên ta phi sống vi tâm không lý lun. luận có nh hƣng cho sự tu tập ca chúng ta mà Đức Phật khuyên nhƣ vậy!

Bi tu theo Đạo Phật mc đích phải đạt đƣc bất đng tâm n c lại ,  sốn g  m t  mìn h  mà   m  h ay  lý   lu n ,  điều   này đ iều  k h ác  thì   m  làm  sao  b ất  đ ộn g  đ ƣc  . Đó tự lý luận một mình mà Đạo Phật còn không chấp nhn, hung là lý luận hơn thua vi ni khác.

đây các bạn sống không đúng giới hnh đc trú thì làm gì tu theo Đạo Phật có kết qu đƣợc. Nhƣ chúng tôi đã nói ở trên: “Mc đích ca Phật Giáo ch tâm bất động”. Cho nên thấy ni hay nói chuyn, hay lun, “Nhất khi
 bắt  đầu  n h ập  th ất  m à  còn  đọc  kin h  sách  h ay   n gh  băn g
 giản g  thì  biết  rn g  nh n g  n gƣờ i  ấy  tu  tập  ch n g  đi  đến  đâu
 cả  ”. Tu nhƣ vậy làm mt thì giờ quý báu và còn phí  bcuộc đi chẳng ích li gì cho mình, cho ni khác.

Chính thấy sắc mình, ca mình, là tự n ca mình nên thích đi nói chuyện, nên thích đi luận hơn thua, khoe khoang vi mọi ni, đó tâm phóng dt, tâm chạy theo
dục, háo danh...
1/ Tự lí luận thấy mình hơn ni.
2/ Tự lí luận thấy mình bng ni.
3/ Tự lí luận thấy mình thua ni.

Ngƣi hay luận ni mang đầy bản ngã, luôn luôn thấy mình hơn ni. Ngƣi thấy mình hơn ni ni ngu si; ni thấy mình bng ni cũng ni ngu si; ni thấy mình thua ni lại chính ni ngu si nht. Tại sao vậy? Bởi đó là tâm đang bba kiêu mạn

Chỉ duy nht: “Ta phi sống với tâm không lun”. Ngƣi sống vi tâm không luận ni không thấy mình hơn ni, không thấy mình bng ni, không thấy mình thua ni.  Cho  n ên  sốn g  vi   m  k h ôn g   lu ận   sốn g   n gã,
 sốn  v tâm   k h ôn  đ ộn  ch u yn  v tâm   k h ôn  ch ấn
 đ ộn g . Đó sng bất đng m, sống vi tâm hn  thanh
thản, an lạc và vô sự.

Li dạy này là một phƣơng pháp giữ gìn tâm không phóng dt, nếu chúng ta lấy câu này làm câu pháp hƣng tâm đhng ngày tu tập thì tâm không phóng dật rất tuyệt vi. Khi biết lời dạy này mt pháp môn có lợi ích nhƣ vậy, thì chúng ta nên xem nó câu đại thần c, câu đại minh c, v.v...

5/ Ta phải sống với tâm từ bỏ n mn.

Phàm làm ni ai cũng chấp ngã, thƣng cho sắc, thọ, tƣởng, hành, thức ngã, là ca ta, bản nca ta. Do đó tâm thƣng sinh n mn. Ngã mạn có ba hình thức nmn:

1- Thấy mình hơn ni
2- Thấy mình bng ngƣi
3- Thấy mình thua ngƣi.
Ba n mạn này mỗi con ni đu có đủ, thế con ngƣi phải chu kh đau tận cùng. Nếu ai từ b đƣc chúng thì thoát khổ. vậy Đức Phật hiểu đƣc điều này rất rõ ràng, nên thƣng nhắc nhchúng ta: “Ta phải sống với tâm từ bnmn Biến lời dạy này thành câu tác ý tc pháp môn nhƣ tác ý đ thƣờng nhắc tâm từ b n mn. Nhờ sự siêng năng hng ngày tu tập, tâm ta trở thành một nội lực vô ngã. Cuối ng đng trƣc các ác pháp các cm thọ, tâm ta bất đng. Tâm bất đng chính tâm ngã; tâm n chính tâm ly dc ly ác pháp; tâm ly dục ly ác pháp chính tâm không phóng dt; tâm không phóng dật chính là tâm thanh thn, an lc và vô sự.

Nhìn lại trong tu viện của chúng ta chng có mấy ni đã sống đúng lời dạy này. Biết bao ni về đây tu tập đã làm sai nhng lời dạy này, vì thế tu hành chung công mà thôi, và còn xấu h vi gia đình, chng con hay vợ con hoặc bạn bè coi r: tƣng đi tu làm đƣc nhng gì, không ngờ tu hành chng ra cả! Đi chng ra đi, đạo chng ra đạo. Mƣn hình thức Phật Giáo ngồi trong mát ăn bát vàng, li còn lừa đảo bng ngh mê tín, dđoan, lc hu, v.v...

Tóm lại khi về tu viện Chơn Nhƣ các bạn có tu tập đúng lời Phật dạy không? Thnhất là các bạn “Ta phải sống với tâm không có ng”. Vậy các bạn sống tu tp nhƣ thế nào mà ni o cũng rơi vào các loại tƣng. Nhƣ vậy các bạn đã làm sai lời Phật dạy. Các bạn có thấy không?

Từ đây về sau các bạn hãy từ b cái thoái quen sống tu tƣởng đó đi giữ gìn sống tu tp Với tâm không có tƣởng”. Khi thấy trng thái tƣởng thì hãy mau mau xả sạch không đƣc đ trong tâm, các bạn có nh chƣa?

Từ khi về tu viện các bạn có sống tu tập đúng lời Phật dạy “Ta phải sống với tâm không đng chuyển không? Vậy các bạn sống tu tập nhƣ thế nào mà tâm các bạn luôn
luôn đng chuyn, các bạn đi từ thất ni này đến thất ni khác; nói chuyn vi ni này rồinói chuyn vi ni khác, các bạn tu nhƣ vậy có xứng đáng Thánh hnh độc cƣ không?

Thân đau một ct xem nhƣ gần chết, sợ hãi rên khổ…Tu nhƣ vậy tu đ làm gì? Trong khi Phật dạy: “ta phải sống với tâm không động chuyển”. Ngƣi tu theo Phật Giáo mà nhác gan, không ngh lực thì tu theo Phật có ích lợi gì? Phí công b cuộc đi ích; hay đ vào chùa lợi dụng sức m hôi nƣc mt ca ni khác, đ kiếm hạt cơm sống qua ngày mà không lao đng một nào cả. Sng nhƣ cây cm gửi ăn nhờ vào ni khác là hèn h các bạn ạ!? Đừng mƣn Phật Giáo làm danh, làm lợi không tốt. Tu thì phải cho ra tu, tu thì phải tu cho đúng pháp, đúng lời dạy ca Pht, ca Thy, ch vào đây tu, mà tu theo ý ca mình, làm sai mà không chịu sửa. Bảo đng nói chuyn mà c đi nói chuyn; bảo sống tâm bất đng mà c đng tâm nói chuyn; bảo liu chết trƣc bnh tật mà c sợ hãi đi bác bệnh viện, ung thuc; bảo x tâm mà c tu ức chế tâm, v.v…Nhƣ vậy các bạn có tu đúng lời dạy ca Pht, ca Thầy  chƣa? Các  bạn  có  thy  nhng  điều  các  bạn  sai không?

Xét cho cùng thì các bạn có tu đúng lời dạy ca Pht, ca Thầy không? Các bạn không tu tập đúng lời dạy ca Thầy, thì Thầy quá mt mỏi, còn ng d nào dạy các bạn đƣc nữa không?

Dạy các bn, các bạn không nghe lời, tu sai thì các bạn chịu ch đng đ thừa Thầy dạy sai. Nhƣ Minh ng tu sai, phá giới hnh độc cƣ, độc trú lại đ thừa Thy dạy sai. Phật dạy: “Ta phải sống với tâm không động chuyn Thế mà Minh ng tiếp v, tiếp con, tiếp bạn bè. Tiếp nhƣ vậy, làm sao tâm không đng chuyn. Tiếp nhƣ vậy có trái vi lời
Phật dạy không? Các bạn c thử tr lời xem? Tu phá giới hnh nhƣ vậy, mà còn bảo vi Thầy không chấp nhận hnh độc cƣ, một tháng nữa sẽ nhập đnh Tứ Thiền thể hiện thần thông cho Thầy xem. Tâm còn đng chuyn theo dục thế gian nhƣ vậy mà dám phát ngôn một cách bừa bãi xem r danh dmình.

Ngƣi tự phá hnh độc cƣ ngƣi ngu si, ni ngu mà không biết mình ngu ni chí ngu Phá hnh độc cƣ phá cuộc đi tu hành của mình. Vậy các bạn đi tu đ làm gì? Tu sao mà nhiều chuyn quá vậy. Tu đ đƣc giải thoát thân tâm ca các bn, ch đâu phải gii thoát cho Thầy hay cho Pht. Các bạn về Chơn Nhƣ, mc đích tìm cầu sự giải thoát làm ch sanh, già, bệnh, chết, ch đâu phải về Chơn Nhƣ đhọc nói chuyn. Thích nói chuyn thì về nhà nói cho thoả thích. Tại sao đến Chơn Nhƣ mà không chấp nhận giới luật ca Chơn Nhƣ? Chơn Nhƣ không mi thỉnh ai đến tu. Tự nguyn đến đây thì phi sống trong k luật Chơn Nhƣ. Chơn Nhƣ đâu phải là nơi tu danh, tu lợi, tu ăn, tu ng; Chơn Nhƣ đâu phải nơi đến đây đ an dƣng, dƣng lão, v.v...

Tu Vin Chơn Nhƣ nơi đào tạo nhng bậc Thánh A La Hán. Cho nên nhng ni còn tham ăn, thích ng, thích hội họp nói chuyn mà muốn chng qu A La Hán thì làm sao chng đƣợc? Những con ni đến Chơn Nhƣ tu hành đu không tự khắc phc mình ăn, ng, độc cƣ trọn vn, nên tự h đã làm đá nhựa lót đƣng cho ni sau đi. Thật sự h là nhng ni rất đáng thƣơng. Họ phá hnh độc cƣ ca mình  thì không nói, nhƣng cũng đáng tch hphá hnh độc cƣ ca ni khác. Một đi tu hành ch làm đá lót đƣờng chng ích li gì cho mình.

“Ta phải sống với tâm không động chuyển”, lời Phật dạy nhƣ vậy. Thế các bn lại đi nói chuyn, tâm các bạn có
đng chuyn không? đúng lời dạy ca Phật không? Thấy mình tu không đƣc còn thích nói chuyn thì nên về nhà, đng đây mà làm đng ni khác, tội nghiệp cho họ. Bỏ hết nhà cửa vợ con hoặc chng con, cha mẹ anh em đ vào đây tu tp. Thế mà các bạn tu tập nhƣ vậy thì tu làm gì ích. Hãy về đi tr lại cho tu viện một s yên tịnh và vắng lặng, nhƣng lại cho nhng ni chí tu hành. Phải không các bn?

“Ta phải sống với tâm không chấn động”. Câu này một pháp hƣng m. Vậy lúc nào chúng ta cũng nhnhắc tâm tác ý. Nhờ có tác ý nhƣ vậy, khi gặp bất c vic gì đau khnht, tâm chúng ta cũng không bị chấn đng.

“Ta phải sống với tâm không lun”. Câu này mt pháp hƣng m. Vậy lúc nào chúng ta cũng nh nhắc tâm tác ý. Nhờ có tác ý nhƣ vậy, chúng ta mi tránh đƣc tranh cãi, lý lun, nói chuynCon ni ca chúng ta phần đông là “già hàm lẻo mép thích lun hơn thua. Ngƣi hay lý luận ni tự làm đng tâm mình, làm kh mình, làm cho mình không giải thoát.

“Ta phải sng với tâm t bỏ nmn Câu này mt pháp hƣng tâm nhƣ tác ý. Hằng ngày phải luôn tác ý: “Ta phải sống với tâm không n mạn Nh có tác ý nhƣ vy tâm ta mới không giận dữ, mi không thù hận oán ghét ai. Ngã không có thì tâm ta bất đng trƣc các ác pháp các cm th mt cách d dàng. Ngã không có thì giải thoát ngay lin.

Tóm lại nhng lời Phật dạy trên đây, nếu chúng ta hiểu rõ ý nghĩa ca nó, thì phi nỗ lực, sống cho đúng lời dạy quý báu này, thì trƣc mt chúng ta sẽ tìm thấy kết quả là mình đã ra khỏi nhà sanh t nhƣ tht.
 L I P H ẬT  DẠ Y

TỈNH THC“Hãy luôn tnh thức để sống trong chánh nim thì mới có cuộc sống chân chánh an nh, thanh thn và hnh phúc.”

 CH Ú  GI I:

Li dạy trên đây rất cô đng, ngắn gọn, khiến cho ni đọc khó hiểu. Vì thế li dạy trên đây cng ta có thể chia ra làm hai vế:

1- Hãy luôn tnh thức đ sống trong chánh niệm.
2- Thì mi có cuộc sống chân chánh an lành hnh
phúc.

Vế thứ nhất nhân; vế thứ hai qu. Nhân có tỉnh thức thì qu sẽ an nh hnh pc. Con ngƣi vốn đi thƣng hay đau khổ là do thiếu tnh thức. Vậy tỉnh thức là gì?

Tỉnh thức sự bình tnh, không mê mờ, rất tỉnh táo, biết rất rõ, tâm không b chi phối trong thất tình lc dục, trong kiến chp, trong nchp, v.v...

 chánh  niệm  gì?  Chánniệm  niệm  thiện,  niệm không làm kh mình, kh ni. Chữ niệm đây không có nghĩa hi niệm, ức niệm mà có nghĩa là nhìn thấy, hiểu biết mt cách tƣng tận, đúng nhƣ  thật nhân quả,
đúng nhƣ Thập nhnhân duyên”.  Ch án h  n iệm còn  có  n gh ĩa
 là  thân    m  k h ôn g  b ị   các   p h áp   ác  và   các   c  thọ   gây
 ch ƣn g  n gại  h ay  n ói  cách  k h ác  ch án h  n iệm   ch  ch o  thân
 tâ m  thƣn g  than h  thản,  an  lạc    sự  ; nói theo kiểu đạo đức  chánh  niệm   đạo  đức  không  làm  kh mình,  khni; nói theo kiểu tỉnh thức chánh niệm thì chánh niệm có nghĩa là ly tham, ly sân, ly si, ly mn, ly nghi v.v...
Li khuyên trên đây ca Đức Phật là muốn chúng ta sống mt đi sng đƣc an lành hnh pc. Muốn đƣc vậy chúng ta phải tu tp tnh thc. Vậy tu tập tnh thức nhƣ thế nào đ đƣc trong chánh niệm?

Muốn tu tập tỉnh thức đ trong chánh niệm thì chúng ta luôn luôn nƣơng vào thân hành niệm nội hay ngoại mà tập luyn vi pháp môn nhƣ lý tác ý.

dụ: ơng vào hơi thở tác ý “Quán ly tham tôi biết tôi hít vô, quán ly tham tôi biết tôi thở ra” hay nƣơng vào bƣc đi mà tác ý “Quán ly tham tôi biết tôi đi kinh hànhhay theo tng mỗi bƣc đi tác ý “Ly tham, ly n, ly si, ly nghi, ly mn”. Đó phƣơng cách tu tập đ đƣc trong chánh niệm. Vậy chúng tôi ƣc mong các bạn hãy c gắng tu tập theo lời dạy ca Đức Phật thì lợi ích rất lớn sẽ đến vi các bn.TÁM ĐIỀU DÀNH CHO BẬC CHÂN TU

 L I P H ẬT  DẠ Y

“- Phật pháp để cho ni ít mun, không phi để cho ni ham mun nhiều.
- Phật pháp đ cho ni biết đ, không phải cho ni không biết đ.
- Phật pháp để cho ngƣời sống thanh vng không phi cho ni ƣa hi họp.
- Phật  pháp để cho ni siêng năng  tinh cần  chứ không để cho ni lƣời biếng.
- Phật pháp để cho ngƣi trú nim không phải  cho
ni thất nim
- Phật pháp để cho ngƣời thiền định không phi để cho ni không thiền đnh.
- Phật pháp để cho ni thiện tu không để cho ni
có ác tu.
- Phật pháp để cho ngƣời không hý luận không để cho ni ƣa hý lun”.

 CH Ú  GI I:

Ngƣi tu hành chân chánh theo Phật Giáo phải chấp nhn theo tám điều dành cho ni chân tu. Nếu không chấp nhận tám điều này thì đng nên tu theo Phật Giáo, có tu cũng không ích lợi cho bản thân mà còn làm hại mình hại ni hại Phật Giáo. Ngƣi mà làm hi mình hại ni làm hại Phật Giáo thì ni đó ni hèn hnht, dám lấy Phật Giáo làm ngh sống hay nói cách khác lấy tôn giáo để lừa đảo ni, làm giàu cho bản thân. Tn đi này không có tội nào nng bng tội lấy Phật Giáo làm ngh sinh sng, lừa đảo mọi ni, gây ra tình trng mê tín trong dân gian, dƣi mọi hình thức: Cầu siêu, cầu an, cúng sao giải hn, xem ngày giờ tốt xấu, đốt tin vàng mã, tụng kinh tr bnh, tr giải ách, bắt quỉ, tr ma, ym a, v.v...

Đạo Phật là đạo nhƣ tht, nên Đạo Phật ch dành riêng cho nhng ni ít mun, biết đủ, siêng năng, trú niệm, thiền đnh, thiện tu, không hý lun. Ngƣc lại nhng ni còn ham muốn  nhiều,  khônbiết đủ,  lƣời biếng,  thất nim, không ly dục ly ác pháp, ác tu, ƣa hý luận thì không nên tu theo Phật Giáo. Đạo Phật cũng không chấp nhận nhng ni ấy, vì nhng ngƣi ấy không xứng làm đ t Pht.

Để cho mọi ni hiểu rõ tng lời dạy ca Phật trên đây chúng tôi sẽ xin cố gắng giải thích rõ ràng hơn.

 Câu  thứ  n h ất  . Đức Phật dạy: “Phật pháp để cho  ni  ít mun, không phải để cho ni ham mun nhiu”. Nhƣ vậy ni ít ham muốn mới có thể theo tu tập vi  Đạo Pht, còn ni có tâm ham muốn nhiều thì xin vui  ng đng
nên theo Phật Giáo tu hành, có tu hành ng chng ti đâu, mà còn phí b một đi ni chng ích li cho mình, cho ni.

Nếu ai lấy Phật Giáo làm cuộc sống hay đkinh doanh làm giàu thì chúng tôi xin đng nên làm nhƣ vậy. Làm nhƣ vậy là buôn bán Phật Pháp. Làm giàu sinh sống nhƣ vậy hèn h quí vị ạ! Khi chúng tôi nói điu này xin các bạn hãy suy ngẫm lại xem. Hin giờ có phải các tu Phật Giáo đang buôn Thn, bán Thánh, đang buôn bán kinh sách Phật pháp, đang buôn bán sự mê tín (giấy tin ng bc, kho đụn, nhà cửa, xe cộ, áo qun bng giấy…, lại thêm mt bđ hải hội” mặc vào khi chết đƣc mau siêu thoát) vi giá cắt cổ. Có đúng vậy không các bn?

Phật Giáo ch nƣơng ta về tinh thần đạo đức cho mọi ni thì xin hãy đng đem bán rẻ, làm mất chnƣơng ta đạo đức tinh thần ca mọi ni. Nếu làm nhƣ vậy thì sự sống ca loài ngƣi trên hành tinh này sẽ ra sao, các bạn có biết không? Từ xƣa ti nay ni ta vẫn làm nhƣ vậy. Câu hỏi có tác dụng gì???

 Câu  thứ  h ai  . Đức Phật dạy: “Phật pháp để cho ni biết đ, không phải cho nời không biết đ. Ngƣi còn nhiều ham muốn chƣa biết đủ, thì xin đng theo Phật  Giáo tu hành, đng mặc chiếc áo tu Phật Giáo, mà sng nhƣ một ông nhà giàu thì mọi ni sẽ khinh chê Phật Giáo quí vị ạ! Phật Giáo ch trƣơng: “Xả phú cầu bn, xả thân cầu đạo” Vậy mà tu Phật Giáo hiện giờ có thấy ông  ng nào nghèo đâu!? ng sng trong ca to, Phật  lớn,  tin bạc nhiều, xe c đầy đủ, sng tin nghi không  thua nhng ni giàu sang, quyn thế ngoài đi, trong lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ ch giàu sang vua ca buông b hết, đ tr thành mt ông ng nghèo đi xin ăn hng ngày. Xin các bạn hãy quan sát li xem sẽ thấy đi sống ca tu Phật
Giáo hiện giờ đi sng ca Đức Phật và chúng Thánh Tăng ngày xƣa có một sự tƣơng phản một tri một vực. Nếu thấy mình chƣa biết đủ, thì xin hãy trở về thế tục, mà sống nhƣ mọi ni, thì Phật Giáo mới không b nhng ni khác khinh chê. Nhờ đó, Phật Giáo mi ch nƣơng ta tinh thần vững chắc và có lợi ích thiết thực cho mọi ni, bng nc lại làm hại mình, hại ni làm mất uy danh ca Phật Giáo, thì tội ấy rất nng không thể lấy mà nói hết đƣợc.

 Câu  thứ  b a  . Đức Phật dy: “Phật pháp để cho ni sống thanh vng không phải cho ni ƣa hội họp”.  Ngƣi  còn ƣa thích hội họp thì xin đng nên tu theo Phật Giáo, vì có tu cũng chng ích lợi gì. Tại sao vậy? Tại đó nhng ni nhiều chuyn, ni nhiều chuyn  nhng ni xấu, ni ác, ngƣời không đáng cho chúng ta làm bn.

Thƣa các bn! Tu theo Đạo Phật mà còn thích hội hp, thích nói chuyn, thì các bạn phải biết rng h ch nhng đ tử tu ca La Môn, ch đ tử ca Đức Phật thì sống độc cƣ, trm lặng, thanh vắng một mình. Đức Phật không chấp nhận nhng tu sĩ La Môn ƣa thích hội họp nói chuyn, hội họp ƣa thích nói chuyn làm mt Thánh hnh ca tu đ tử Phật. Cho nên Ngài thƣng răn nhắc các đ tử ca mình: Phật pháp để cho ni sống thanh vng, không phải cho ni ƣa hội họp.” Vậy thấy tu nào ƣa hội họp nói chuyn không thích sống thanh vắng độc cƣ mt mình thì chúng ta biết ngay đó là nhng tu sĩ ngoại đạo Bà La Môn. Nhng tu nhƣ vậy làm hƣ chánh pháp ca Pht, làm hoại diệt Pht pháp, làm cho Phật Giáo b ni đi khinh rẻ. Những kẻ ấy Ma Ba Tun trong Phật Giáo, là quỷ Vƣơng. Chúng ta là nhng ni tu theo Phật Giáo hãy tránh xa nhng loi tu sĩ này. Vì nhng tu sĩ này không xứng đáng cho chúng ta kính phục cung kính cúng dƣng và đnh lễ.


 Câu  thứ  . 

Đức Phật dy: “Phật pháp để cho ni siêng


năng, tinh cần ch không để cho ni lƣời biếng”. Li dạy này rất thực tế, nếu mt ni tu hành theo Pht Giáo mà lƣời biếng thì làm sao tu hành đƣợc.   chung quanh chúng
 ta  đ u   ác  p h áp ,  ác  ph áp  từ  b ên  n goài  xâm  ch iếm  vào  v à
 ác  p h áp  từ  n ội   m  đ án h  ra,  n ếu  ch ú n g  ta  k h ôn g  cản h  giác
 tn g   p h ú t,  tn g   giây   giữ   gìn   n găn   và  d iệt  ác   p h áp ,   thì
 ch ú n g  ta  b  ác  p h áp  xỏ  mũ i  d ắt  đ i  nh ƣ  d ắt  một  con  b ò  . Cho nên ni siêng năng mới tu tập  đƣc chánh pháp ca Pht, còn ai lƣi biếng thì xin đng tu theo Pht Giáo. Vì tu nhƣ vậy chng ích lợi mà còn làm hại cho Phật Giáo, làm cho ngƣi thế tục cƣi chê,  khinh rẻ. Khi Phật Giáo bni ta khinh r dù bạn  sống không đúng k luật chánh hnh ca Pht Giáo thì bạn có xấu hkhông?

Cho nên Đạo Phật có Tứ Chánh Cần tc là bốn sự phải siêng năng tu tập:

1/ Hng ngày phải siêng năng tu tập ngăn các ác pháp.
2/ Hng ngày phải siêng năng tu tập diệt các ác pháp.
3/ Hằng ngày phải siêng năng tu tập sanh các thiện
pháp.
4/ Hằng ngày phi siêng năng tu tp tăng trƣng các thiện pháp.

Cho nên, “Phật pháp để cho ni siêng năng tinh cn, chứ không để cho ni lƣời biếng”. Các bạn nên nh câu dạy này đng quên thì các bạn sẽ có lợi ích cho đi tu ca bn.

 Câu  thứ  n ăm . Đức Phật dạy: “Phật pháp để cho ngƣời tniệm, ch không phi để cho ni thất nim”. Ngƣi  tu theo Đạo Phật cần nên lƣu ý hiểu cho rõ nghĩa này. Trú niệm nghĩa là gì?
Trú niệm trong chánh niệm, nói rõ nghĩa hơn ở trong nim thiện. Vậy niệm thiện nghĩa gì? niệm không tham, sân, si, mn, nghi, v.v...

Theo nghĩa ca Đại Thừa Thiền Tông thì trú niệm là chkhông có vọng tƣng nhƣ kinh Kim Cang dạy: Ƣng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm”. Thiền Tông dạy: “Chng nim thiện nim ác bn lai din mc hiện tiền”. Đó là lối trú niệm ức chế tâm ch không phải trú niệm xả tâm theo nhƣ Phật Giáo Nguyên Thủy.

Thất niệm nghĩa là gì?

Thất niệm nghĩa mất niệm, ni đi thƣng hay đmt nim. Mất nim tc là sống trong nim ác. Chúng tôi cho mt vài ví d đ d hiểu hơn.

d 1: Có một ni tc giận mt điều mà chửi mng ni kia;  ni kia  tc  giận  chửi  mng  lại  ni nọ. Ngƣi tc giận chửi mng lại ni khác là ni thất niệm. Còn ni trú nim thì không tc giận mà tâm hồn luôn thanh thn, an lạc sự, xem nhƣ không có điều gì xảy ra.

d 2: Cơ thể b bệnh đau nhức kh sở ng, nhƣ đau ruột thừa. Ngƣi b bnh thất niệm thì n la kh s, còn ni không thất niệm (trú nim) thì tâm thanh thản, an lạc và vô sự xem nhƣ cơn đau chng có liên h gì đến mình.

Theo nghĩa ca Phật Giáo thì ni trú nim luôn luôn ở trong tâm bất đng còn ni thất niệm thì luôn luôn ở trong tâm dao đng. Có nhiều cách trú niệm:

Trú niệm tn Tứ Nim Xứ để khắc phục tham ƣu. Trú niệm tn 18 đ mc hơi thở.
Trú niệm tn bƣc đi (kinh hành).
Trú niệm tn thân hành (Thân Hành Nim).
Trú niệm quán vô lậu. Trú niệm thƣ giản.

Tóm lại Phật pháp dành riêng cho nhng ni sống trong thiện pháp, ch không phi đcho nhng ni sống trong ác pháp.

 Câu  thứ  sáu  . Đức Phật dạy: “Pht pháp để cho ni thiền định không phải để cho ni không thiền định”. Ngƣi tu theo Đạo Phật cần nên lƣu ý hiểu cho rõ  nghĩa này. Thiền đnh nghĩa là gì?

Thiền đnh ca Phật Giáo Nguyên Thủy nói ly dục ly ác pháp, nói rõ nghĩa hơn trong nim thin lậu. Vậy niệm thiện lậu nghĩa gì? tâm đã muội lƣợc lìa xa, từ bỏ tham, sân, si, mn, nghi v.v...

Theo nghĩa của Đại Thừa và Thiền Tông, thì thiền đnh là ở ch tâm không có vọng tƣởng, nhƣ kinh Kim Cang đã dạy: Ƣng vô sở trụ nhi sanh kỳ m Thiền ng dạy: “Chng niệm thiện niệm ác, bản lai diện mc hiện tin. Đó thiền đnh ức chế tâm, i vào trng thái tƣởng không niệm, chkhông phải thiền đnh xả tâm, theo nhƣ Phật Giáo Nguyên Thủy.

Thiền đnh ca Phật Giáo Nguyên Thủy, mà Đức Phật đã xác đnh trong Bát Chánh Đạo: Chánh đnh Bốn thiền hữu sắc, còn gọi Tứ Thánh Đnh, ngoài Tứ Thánh Đnh này, thì thiền đnh nào cũng không đƣc gọi Chánh đnh cả.  Cho  n ên  B ốn  đ ịn h   sắc  thƣn g  đ ƣc ghép  chung vào
 T ứ  T h án h  Định .  Đó   n goại  đ ạo  gh ép  vào  đ  đ án h  lừa  tín
 đ ồ  Ph ật  Giáo  . Bốn Định Vô Sắc là thiền đnh ca ngoại đạo, là loại thiền đnh tƣởng ch không phải của Pht  Giáo. Nhƣng các Tổ sau này không tu tập đến i, đến  chn, không hiểu nó thiền đnh tƣởng, cho nên lm tƣởng bốn Định Vô Sc là thiền đnh ca Phật Giáo. Đã thế khi kết tập
kinh sách không có vị Trƣng lão nào chng qu A La Hán, nên theo sự nghĩ tƣng phàm phu ca các Tổ mà sắp thành chín lớp thiền đnh nhƣ kinh sách Đại Thừa và ngay trong tạng kinh tạng Pali Đó   một  sự  lầm  lẫn  rất   lớn
 tron g  k in h  sách  Ph ật  Gi áo  h iện  n ay  . Khi Đức Phật tu nhập xong các loại thiền tƣng này, Ngài thấy nó  chng có lợi ích, nên m b nhƣ một chiếc giày rách, thế mà ni sau nhặt nó vào, đ làm sống lại thiền đnh ngoi đạo này.

 Nhƣ ch ú n g  ta  đ ã  biết  thiền  đ n h  c a  Ph ật   loại  thiền  địn h
 xả   m,   thế  p h ƣơn g  p h áp  tu  thiền  đ nh  n ày   T ứ  Chán h
 Cần,  n găn  ác  d iệt  ác  p h áp  trên  b n  ch  tron  thân   n
 u ẩn :  T h ân ,  thọ,  m,  p h áp  . Khiến cho bốn ch này  đƣc thanh thn, an lạc và vô sự.

Phật lấy ch tâm bất đng trƣc các pháp các cm thọ, làm mc đích giải thoát cho con đƣng tu tập ca mình. Cho nên ni tu tập ngăn ác diệt ác pháp ni tu tập thiền đnh ca Pht.

“Phật pháp để cho ngƣời thiền đnh Li dạy này có nghĩa: Ngƣi nào sống biết nhẫn nhục, tùy thun, bng ng, ăn, ng, độc cƣ, trầm lặng ni có thiền đnh, tc ni biết ngăn ác diệt ác pháp. Còn ngƣời nào không ngăn ác, diệt ác pháp ngƣi không tu tập Phật pháp đƣợc. Cho nên Phật nhắc nhchúng ta: “không phải đcho ni không thiền đnh”. Vậy ni thin đnh nhƣ thế nào?

Nhƣ trên đã nói: Ngƣi thiền đnh ca Phật Giáo không phải ni ngồi kiết già, ức chế tâm cho hết vọng tƣởng. Ngƣi thiền đnh ca Đạo Phật ni biết buông xả các ác pháp, ni biết ym ly tham, n, si, biết thiểu dục tri túc, biết sng độc cƣ trm lặng một mình. Ngƣi nào sống đƣc tâm thiền đnh nhƣ vậy thì Phật pháp mi pháp môn dành riêng cho họ. Ngƣc lại ai sng không có0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Ví bạn hãy dùng ngôn ngữ lịch sự, tôn trọng lẫn nhau, mỗi người có cấp độ trình độ riêng nên không nên phán xét nếu không thông hiểu. Xin cảm ơn!