Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

NGƯỜI PHẬT TỬ CẦN BIẾT-TẬP 4-6thiền đnh nhƣ vậy thì Phật pháp không phải là pháp môn cho họ tu tập.

Nhữnni về tu  vin  Chơn  Nhƣ thƣng sốnkhông đúng hnh độc cƣ, không chịu xả tâm, thƣng ức chế tâm, khi đi kinh hành ng nhƣ ngồi hít th, thích tập họp nói chuyn. Đó là nhng ngƣi không có thin đnh.

Đức Phật đã xác đnh: “Ngƣời thiền định ca Đạo Phật ni cạo bỏ râu tóc, đắp y phấn tảo, sống không nhà cửa, không gia đình, thiểu dc tri túc, ba y một bát, tâm hồn trắng bạch nhƣ v c, phóng khng nhƣ  hƣ không”. Ngƣi có mt đi sống nhƣ vậy là ni thiền đnh ca Phật Giáo. Vì thế pháp môn ca Phật đ dành cho nhng ni nhƣ vậy. nhng ni nhƣ vậy nhng ni đáng thừa hƣng pháp môn giải thoát ca Đạo Pht. Chúng tôi xin nhắc lại đquý bạn ghi nh: “Pht pháp để cho ni thiền định, không phải để cho ni không thiền đnh”. Khi vào tu viện Chơn Nhƣ thì các bạn nh lấy lời này, ch không phải các bạn đến đây nghmát dƣng bnh.

 Câu  thứ  b ảy  . Đức Phật dạy: “Phật pháp để cho ni thiện tu, chứ không phi để cho ni có ác tu”.

Ngƣi tu theo Đạo Pht cần nên lƣu ý hiểu cho rõ nghĩa này. Thiện tuệ nghĩa là gì?

Thiện tuệ ca Phật Giáo Nguyên Thủy nói tri kiến giải thoát, nói rõ nghĩa hơn nó Chánh duy. Vậy Chánh duy nghĩa gì? sự suy đ lìa xa, từ b, hay ym ly tham, sân, si, mn, nghi, v.v...

Ngƣi có Chánh tƣ duy là ni có lòng yêu thƣơng ni khác, biết tha thứ mọi sự lỗi lầm ca ni khác, biết giúp đnhng ngƣi bất hnh trong hội. Ngƣi nào có đƣc lòng yêu thƣơng ấy, thì Phật pháp mi pháp môn dành riêng cho họ, còn nc lại ai có duy, có nghĩa tâm
tính hung dữ, gian tham, sân hn, thù n, ganh ghét, tị hiềm, kiêu căng, n mn, xan tham, tật đố, v.vthì Phật pháp không phải đ cho h tu hành. Chính duy là ác tuệ.  Ác tuệ tri kiến suy nghĩ về tham dục, tri kiến về sân hn, si mê, n mn, nghi ng...

Nhƣ trên chúng tôi đã nói ni có tri kiến ác ni không thể tu theo Phật Giáo đƣợc. Cho nên “Phật pháp để cho ni thiện tu không để cho ni có ác tu”. Các bn nên ghi nh nhng lời dạy này.

 Câu   thứ    m .  Đức  Phật  dạy:  “Phật  pháp  đ cho  ni không hý lun, ch không phải để cho ni ƣa hý lun. Ngƣi tu theo Đạo Pht cần nên lƣu ý hiểu cho rõ nghĩa này. Hý lun nghĩa là gì?

luận lời nói giễu cợt, lời nói bông đùa, lời nói không có lợi ích, li nói không mang lại kết qu thiết thực c thể, nhƣ trong kinh Bát Nhã dạy: “Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến n uẩn giai không, độ nhất thiết kh ách”. Đó lời nói hý lun. Nói ra đƣợc, nhƣng không ai làm đƣc nhƣ vậy. Li nói mơ hồ, trừu tƣợng, lời nói uốn trƣn nhƣ con lƣơn, lời nói qua, nói lại không c thể thực tế: Sắc tức th không, không tức thị sắc”.

Ngƣi hay dùng kiến giải lun nghĩa này, nghĩa kia, thƣng dựa vào ý hay lời đp ca kinh sách đời hoặc đạo, rồi đem ra tranh luận hơn thua, đ chng tỏ mình ni lão thông thiên kinh vạn điển, ni giỏi, ni hay. Ngƣi nhƣ vậy ni thích học hỏi đ hý lun, vấn nạn ni khác, để tỏ ra mình ni thông suốt kinh Phật và Thiền đnh. Nhƣng sự thông suốt ấy đối vi ni chng đạo thì họ là ni thông thái “dm”.
Những hng ni hay hý luận nhƣ vậy nhng ni không tu theo Đạo Phật đƣợc. Đạo Phật không phải đạo hý lun. Ngƣi đến thƣa hỏi đạo là phải hỏi nhng điều tu tập thực tế, đ thoát ly sinh tử luân hồi, còn ni hi đạo theo ch nghĩa nhng tƣởng giải nh mông điều này, điều khác trên tri, dƣi đất đ vấn nạn hơn thua, nhng ni hý luận ch không phi ni tu thật sự. Cho nên, Phật pháp đ cho ni không hý lun, ch không đcho ni ƣa hý lun. thế khi một ni đến hỏi đạo mà hỏi chuyn, “Có thế gii siêu hình, linh hn, ma, quỷ không? tái sanh luân hồi, có vua Diêm Vƣơng, có Ngọc Hoàng Thƣng Đế hay không?” Những câu hỏi ấy nhng câu hý lun. Vi nhng ni này các bạn đng nên đem Phật pháp bán r cho họ. h không phải ni tu theo Phật Giáo đƣợc. Nên mời h ra khi tu viện, vì tiếp h mất thì giờ, không có ích lợi gì. Xin các bạn lƣu ý cho. Đó nhng hng ni kiến chp, nchp.


 L I P H ẬT  DẠ Y

MÓN ĂN1/ “Này các Tỳ Kheo! Cái thức ăn cho minh gii thoát? Bảy Giác Chi, cn phải trả lời nhƣ vy.
2/ Này các Tỳ Kheo! Cái thức ăn cho Bảy Giác Chi? Bốn Nim Xứ, cần phải trả lời nhƣ vy.
3/ Này các T Kheo! Cái thức ăn cho Bn Nim Xứ? Ba Thin nh, cần phải trả lời nhƣ vy.
4/ Này các Tỳ Kheo! Cái thức ăn cho Ba Thiện nh? Các căn đƣc chế ngự, cần phải trả lời nhƣ vy.
5/ Này các Tỳ Kheo! Cái thức ăn cho các căn đƣc chế ngự? Chánh Nim Tỉnh Giác, cần phải trả lời nhƣ vy.
6/ Này các T Kheo! Cái thức ăn cho Chánh Nim
Tỉnh Giác? Nhƣ Tác Ý, cần phải trả li nhƣ vy.
7/ Này các Tỳ Kheo! Cái thức ăn cho Nhƣ Tác Ý? Lòng tin, cần phi trả li nhƣ vy.
8/ Này các T Kheo! Cái thức ăn cho ng tin? Nghe diệu pháp, cần phải trả lời nhƣ vy.
9/ Này các Tỳ Kheo! Cái thức ăn cho nghe diệu pháp? Thân cận với bậc chân nhân, cần phi trả lời nhƣ vy”.

 CH Ú  GI I:

Mc đích cuộc đi tu hành ca chúng ta phải đạt cho đƣc Tam Minh. Chính trí tuệ Tam Minh mới giúp chúng ta diệt sạch lậu hoặc. Nhđó chúng ta mi chng qu A La Hán, chấm dứt tái sanh luân hi.

Vậy, pháp nào đ chúng ta tu tập thực hiện đƣc trí tuệ Tam Minh? Bảy năng lực Giác Chi các bạn ạ! Tu tập Tam Minh mà không có Bảy Giác Chi thì không làm sao đạt đƣc trí tuệ Tam Minh. Cho nên trong Kinh ng Chi Đức Phật đã xác đnh: “Này các Tỳ Kheo! Cái thức ăn cho Minh giải thoát (Tam Minh)? Bảy Giác Chi, cần phải trả li nhƣ vậy” Nhƣ vậy, rõ ràng Bảy Giác Chi pháp môn tu tập đ đạt đƣc trí tu Tam Minh (Minh giải thoát). Từ xƣa đến nay, kinh sách Đại Thừa và Thiền Đông Độ thƣng nói về Tam Minh nhƣng chng biết chng có pháp môn tu tập đđạt Tam Minh. Chỉ có kinh sách Nguyên Thủy đã xác đnh rõ ràng về pháp môn tu tập Tam Minh. Nhƣng đây Đức Phật dùng lời nói đơn giản, ngắn gọn, đầy đ ý nghĩa hành trì tuyệt vi “Thc ăn cho Minh gii thoát (Tam Minh) là By Giác Chi Bảy Giác Chi thức ăn ca Tam Minh, nghĩa muốn tu tập Tam Minh thì hng ngày phải tu tập Bảy Giác Chi nhƣ chúng ta ăn m hng ngày vậy. Li dạy này các bn có thể nào hiểu không? Nó c thể, thc tế, đơn giản đầy đ ý nghĩa. Phải không các bn?
Từ đây, muốn tu tập có trí tuệ Tam Minh, chng qu A La Hán, thì các bạn biết ngay là phải sử dng bảy năng lực ca Giác Chi thì mi tu tập đƣc Tam Minh (Minh giải thoát).

Vậy, pháp môn nào tu tập đ có đƣc Bảy năng lực Giác
Chi?

Thƣa các ban! Khi chúng tôi nói đến bảy năng lực ca Giác Chi thì các bạn bảo rng: Phật ch dạy có by pháp Giác Chi, ch chƣa bao giờ nghe nói đến bảy năng lực Giác Chi. Vậy, bảy năng lực Giác Chi này ở đâu mà ra?

Xin thƣa các bn! Con đƣng tu theo Đạo Pht, các bạn nên hiểu, nó có ba bậc tám lớp tu tập, mỗi lp tu tập đu có bài học bài thực hành tu tập khác nhau từ thấp lên cao. Do pháp môn có th bậc thấp cao nhƣ vậy, nên đon kinh trên đây đã xác đnh cho chúng ta thy lấy kết qủa ca pháp này tu tập cho pháp cao hơn, lấy kết qu ca pháp cao hơn tu tập cho pháp cao hơn nữa. Tu tập phải có kết qu ngay lin, pháp này món ăn cho pháp kia “Cái gì là thức ăn cho minh giải thoát (Tam Minh)? Bảy Giác Chi, cần phải trả lời nhƣ vy Nếu chƣa có Bảy Giác Chi thì không thể nào nhp Tứ Thánh Định thực hiện Tam Minh (Minh giải thoát) đƣợc.

Đọc đoạn kinh này chúng ta xét qua kinh sách Đại Thừa và Thiền Đông Độ thì chúng ta biết h tu tập s không bao giờ thực hiện Tam Minh đƣợc. Tại sao vậy?


đƣng lối tu tập ca Đại Thừa Thiền Tông rất mơ hồ và trừu tƣợng, không có pháp hành thực hiện Tam Minh. Không có Tam Minh thì làm sao có tâm vô lậu đƣợc?

Không có tâm lậu thì làm sao có giải thoát, chm dứt luân hi đƣợc?
Bi vậy, Pháp hành thực hiện đƣc Tam Minh là món ăn ca Tam Minh. Món ăn, đây chúng ta phải hiểu nghĩa là siêng năng tinh cần tu tập hng ngày không biếng tr vi Bảy Giác Chi này.

Tn đây Bảy Giác Chi món ăn ca Tam Minh. Vậy, món ăn ca Bảy Giác Chi là gì?

Đức Phật đã dạy nhƣ vầy: “Này các Tỳ Kheo! Cái thức ăn cho Bảy Giác Chi? Bốn Nim Xứ, cần phi trả li nhƣ vy”. Món ăn ca Bảy Giác Chi Tứ Nim Xứ, đúng nhƣ vậy. Trong Tứ Nim Xcó ba giai đoạn tu tp:

- Giai đoạn mt: Tứ Chánh Cần tn Tứ Nim Xứ.
- Giai đoạn hai: Tứ Niệm Xứ trên Tứ Nim X.
- Giai đoạn ba: Thân Hành Nim tn Tứ Nim Xứ.

Giai đoạn tu tập cuối cùng ca Tứ Nim Xứ là pháp Thân Hành Nim, ch có pháp Thân nh Nim thì Bảy Giác Chi mới xuất hiện. Nói cho rõ nghĩa hơn khi tu tập Thân Hành Nim thì có mƣi công đức xuất hiện tc mƣi thần lực, còn gọi mƣi Nhƣ Lai lực. Nhờ nhng lực này mà nhập các đnh thực hiện Tam Minh. Cho nên đon kinh trên Đức Phật dy: “Cái thức ăn cho minh gii thoát? Bảy Giác Chi, cn phải trả lời nhƣ vy”. Đó lời dạy về pháp môn tu tập ca Tam Minh. Còn đây, Đức Phật không xác đnh Thân nh Nim là thức ăn ca Bảy Giác Chi mà lại xác đnh Tứ Nim Xứ. Tại sao vậy?

Thƣa các bn! Bi pháp Thân Hành Nim pháp môn tu tập giai đon ba, tc giai đon cuối cùng ca Tứ Nim Xứ. Không thể tu tắt bỏ giai đoạn I, II đƣợc.

Tứ Nim Xứ có ba giai đoạn tu tập nhƣ chúng tôi đã k ở trên; có tu tập đúng ba giai đon thì Bảy Giác Chi mi xuất hiện, có nghĩa tun tự tu tập pháp nào trƣc pháp nào sau cho đến pháp Thân nh Nim pháp môn cuối cùng
ca Tứ Nim Xứ. Cho nên Đức Phật dạy: Tứ Nim Xứ là thức ăn ca Bảy Giác Chi. Nếu không tu tập Tứ Nim Xứ thì không bao giờ có By Giác Chi.

Đến đây các bạn cần lƣu ý: Ngƣi tu theo Phật Giáo mà không đạt Lậu Tn Minh thì không th nào chấm dứt sanh t, luân hồi. Ngoài Lậu Tận Minh ra thì không có pháp nào tu tập chấm dứt sanh t luân hồi đƣợc, bi con đƣng tu tập ca Phật Giáo đã xác đnh rõ ràng tng pháp môn, từ pháp thp đến pháp cao; pháp thp món ăn cho pháp cao, có nghĩa lấy kết quca pháp thấp mà tu tập pháp cao hơn.

Thức ăn ca Bảy Giác Chi Tứ Nim Xứ. Vậy, thức ăn ca Tứ Niệm Xứ là gì?

Chúng ta hãy lng nghe Đức Phật tr lời:  “Này các Tỳ Kheo! Cái thức ăn cho Bn Nim Xứ? Ba Thin Hành, cần phải trả li nhƣ vy”.

Thức ăn ca Tứ Nim Xứ Ba Thiện Hành. Vậy Ba Thin
nh là gì?
Ba Thiện nh ba nơi làm điều nh. Ba nơi làm điều lành đó nơi nào?

- Thân Thiện Hành
- Khẩu Thiện Hành
- Ý thiện Hành

Thân Thiện nh nghĩa gì? Thân Thiện Hành tu tập nhƣ thế nào?

Thân Thiện nh, có nghĩa tất c hành đng nơi thân, không làm kh mình không làm kh ni không làm khổ tất cchúng sanh.

Thân Thiện nh, hng ngày phải tu tập ngăn ác diệt ác
pháp, sinh thiện tăng trƣng thiện pháp. Tu nhƣ vậy tu
pháp môn gì? Tu nhƣ vậy tu tập pháp môn Tứ Chánh
Cần.

Tứ Chánh Cần phải tu tập ra hành đng nhƣ thế nào? Muốn tu tập Tứ Chánh Cần ra hành đng thì phải tu tp Định Nim Hơi Th, Định Chánh Nim Tỉnh Giác, Định Sáng Suốt và Định Lậu.

Tất c các pháp trên đây nhng pháp tu tp ca “Thân
Thin nh”.

Xin các bạn lƣu ý: Đây là thân hành tu tập Tứ Chánh Cn, nên gọi là Thân Thiện hành.

Khẩu Thiện nh gì? Khẩu Thiện nh thì phải tu tập
pháp nào?

Khẩu Thiện nh tất c nhng hành đng ca miệng không làm kh mình, không kh ni khổ tất c chúng sanh.

Muốn tu tập Khẩu Thiện Hành thì phải tu tập Tứ Chánh Cần. Hằng ngày nên gi gìn lời ăn tiếng nói. Không nói thì im lặng nhƣ Thánh, nhƣng khi nói ra thì phải nói ra lời thiện, không đƣc nói dối, không đƣc nói thêu dt, không đƣc nói lời hung dữ, nói lật ngƣợc, nói xấu ni khác, v.v...

Ngƣi ăn ung phi thi không phải Khẩu Thiện nh. Ăn ung đúng giờ giấc, ăn ung có tiết độ, ăn ung có ng từ bi, không ăn ung thực phẩm đng vật, thực phẩm đng vật là có sự đau kh ca loài đng vật. Ngƣi ăn ung nhƣ vậy là ni gin Khẩu Thiện Hành.

Xin các bạn lƣu ý về Khẩu Thiện nh ca mình cố gắng khắc phc tâm mình đ giữ gìn trọn vn nhƣ lời dy ca Đức Pht: “Này các Tỳ Kheo! Cái thc ăn cho Bốn
Nim Xứ? Ba Thin Hành, cần phải trả li nhƣ vy”, thì
khẩu hành mi đƣc thanh tnh.

Nhƣ lời Phật đã dạy: Này các T Kheo! Cái thức ăn cho Ba Thin nh? Các căn đƣc chế ngự, cn phải trả lời nhƣ vy”. Các căn đƣc chế ngự gì? Vi pháp môn nào
đ chế ngự đƣc các căn?
Trong thân chúng ta có sáu căn: Nhãn căn
Nhĩ căn
Tcăn Thiệt căn Thân căn Ý căn

Chế ngự nghĩa nhƣ thế nào? Chế ngự nghĩa là làm cho nó giảm bớt, không còn tăng trƣng, không còn phát triển, không còn dính mắc vi sáu trn, làm cho nó không còn dính mắc sáu trần nữa, không làm theo ý mun. Trƣc khi làm theo ý muốn thì phải quán sát nên làm hay không nên làm, nên làm là làm không có dục xen vào, có dc xen vào nhất đnh không làm.

d 1: Chƣa đến giờ ăn bụng đói muốn ăn, thì nhất đnh không ăn, ch đúng giờ mi ăn. Đó chế ngự ăn ung.

Ngƣi thƣng chế ngự ăn ung nhƣ vậy  tc chế ngự tâm dục ca mình. Chế ng tâm dục ca mình, đó làm chủ tâm mình. Thƣng tu tập làm ch tâm mình nhƣ vậy là thực hiện Khẩu Thiện nh.

Ý Thiện nh là gì? Ý Thiện nh hành đng thiện ca ý. Hành đng thiện của ý là gì? Hành đng thiện ca ý là Chánh  Duy. Chánh  Duy sự suy nghĩ tƣởng
không làm kh mình, kh ni kh tất c muôn loài vật. Ý nh Thiện có năm:

Ý không khi niệm tham
Ý không khi niệm sân
Ý không khi niệm si
Ý không khi niệm mn
Ý không khi niệm nghi

Nếu ý khi ra niệm mà có tham, n, si, mn, nghi thì không thể nào gọi Ý Thiện nh. Muốn cho ý thiện hành hiện tin thì hng ngày chúng ta phòng h sáu căn. Vậy phòng hộ sáu căn nhƣ thế nào?

Phòng h sáu căn là gi gìn mt, tai, mũi, ming, thân, ý. Nói nhƣ vậy các bạn rất khó hiểu, chúng tôi sẽ cho một d giúp các bạn hiểu một cách d dàng.

d 2: Trong giờ đang tu tập Tứ Niệm Xứ thấy nhà dơ, khi xả thiền xong lấy chổi quét dọn cho sạch, thay giờ ấy là giờ xả ngh thƣ giãn thì chúng ta li đi quét dn, quét dọn làm theo ý dục ca mình; làm theo ý dục ca mình tc không phòng hộ ý căn. Không phòng h ý căn tc không chế ngự tâm dc. Không chế ngự tâm dục tc không ly dục ly ác pháp, mà mc đích tu hành ca Phật phải ly dục ly ác pháp đ đạt cho đƣc tâm bất đng. Cho nên các căn đƣc chế ngự là món ăn ca Ba Thiện Hành.

Vậy, muốn chế ngự đƣc các căn phải chế ng bng cách nào? Muốn chế ngự đƣc các căn thì các bn nên tu tập tỉnh thức trong thân hành nội thân hành ngoại nhƣ: Chánh niệm tỉnh giác trong khi đi  kinh hành (Thân hành niệm  ngoại),  Chánh  niệm  tỉnh  giác  trong  tng  hơi  thở (Đnh Nim Hơi Th), Chánh niệm tỉnh giác trong tng tâm nim (Đnh Lậu); Chánh niệm tỉnh giác trong thƣ
giãn (Đnh Sáng Sut); Chánh Niệm tỉnh giác trong Tứ
Nim Xứ.

Hằng ngày tu tp đƣc tỉnh thức nhƣ vậy, n Đức Phật gọi Chánh Nim Tỉnh Giác thức ăn cho các căn đƣc chế ngự.

Xin các bạn đọc lại lời Phật đã dạy: “Này các Tỳ Kheo! Cái gì thức ăn cho các căn đƣc chế ngự? Chánh Nim Tỉnh Giác, cần phải trả li nhƣ vy”. Nếu các bạn không tu tập Chánh Nim tỉnh Giác trên đây thì khó mà chế ngự đƣc các căn. Không chế ngự đƣc các căn thì không làm sao các bạn ly dục ly ác pháp đƣợc. Xin các bạn hiểu cho, trên đây là lời dạy ca Đức Pht, ch chúng tôi hoàn toàn không có chế pháp môn nào mi cả, cũng không có nhng kiến giải bng tƣởng đ lừa đảo các bạn mà đây do chúng tôi hiểu thấu nghĩa trong kinh bng kinh nghiệm tu hành ca chính mình.

Chánh Nim Tỉnh Giác thc ăn cho các căn đƣc chế ngự. Vậy thức ăn cho Chánh Nim Tỉnh Giác là gì?

Nhƣ chúng tôi đã tng dạy các bạn Pháp Hƣng Tâm tc là pháp dẫn m, cho nên trên bia đá tại tu vin Chơn Nhƣ chúng tôi có khắc trên bia nhƣ: “Dẫn tâm vào đạo, chứ đừng dẫn đạo vào tâm”. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật cũng dy: “Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm to tác...”. Vậy pháp hƣng tâm là gì?

Pháp hƣng tâm là pháp Nhƣ Lý Tác Ý. Xin các bạn lƣu ý nó là một pháp môn rất quan trng trong sự tu tập theo Phật Giáo, nh nó mà chúng ta ngăn diệt đƣc ác pháp; nhnó mà phòng h đƣc sáu căn; nhnó mà chúng ta giữ gìn tâm tƣơng ƣng vi Niết n; nh nó mà tâm ta đƣc đnh tnh nhu nhuyến d sử dụng; nh nó mà ta có đƣc 7 năng lực Giác Chi, mƣi công đức thần lực Nhƣ Lai. Cho
nên, dù các bạn tu tp pháp môn nào mà thiếu pháp dẫn tâm này thì các bạn khó thành công trên đƣng tu tập cho đến nơi đến chốn hoàn tn. thế Đc Phật dạy: “Này các Tỳ Kheo! Cái gì là thức ăn cho Chánh Nim Tnh Giác? Nhƣ Lý Tác Ý, cần phải trả lời nhƣ vy”. Đó một xác đnh chắc chn, nếu ai muốn có chánh niệm tỉnh Giác thì pháp nhƣ lý tác ý là món ăn hng ngày ca Chánh Nim Tỉnh Giác.

Thƣa các bạn, chúng tôi tu tập đƣc làm ch sự sống chết và chấm dứt luân hi đu nh pháp Nhƣ Tác Ý này. Nếu không có pháp này chắc chắn chúng tôi dù có tu hành nhƣ thế nào ng ch ung một đi ni mà thôi. Mong các bạn lƣu ý đ không phí một đi tu của mình.

Pháp môn nhƣ Tác Ý mt pháp môn tuyệt vi trong Đạo Pht, nhƣng nó phải bn chí tu tập thì mới có hiệu quả. Nếu không bn chí thì ch tu tập một thi gian bcuc. Muốn có sự bn chí tu tập thì phải có ng tin nơi Pht, Pháp, ng Gii. lòng tin nhƣ vậy thì mi thc hiện đƣc pháp Nhƣ Lý Tác Ý. Nên Đức Pht dạy: “Này các Tỳ Kheo! Cái thức ăn cho Nhƣ Lý Tác Ý? Lòng tin, cần phải trả lời nhƣ vy”. Đúng vậy, các bn! Chỉ có ng tin mi có sự bn chí hng ngày tu tập, mi có sự chuyn cần tinh tấn tác ý. Nhng chƣa làm đƣc phải làm cho đƣợc, nhng bất an phải làm cho an n, nhng gì ác pháp phi làm cho thin pháp, nhng còn kh đau phải làm cho hết đau khổ, nhng chƣa chng phải làm cho chng, nhng chƣa đạt phải làm cho đt, nhng chƣa ngộ phải làm cho ngộ. Bn chí, kiên trì, gan d làm cho bng đƣợc, đó là lòng tin. Còn nc lại là thiếu ng tin.

Những ni không có ng tin nơi Pht, i Pháp, nơi Tăng, nơi Giới, nơi mình, thì dù có pháp môn hay tuyệt đi nữa, h cũng b cuc, h cũng thất bại, h cũng chng thành công. có muôn ngàn ni tu hành mà không có
ng tin, thì ng đu b cuc, có nghĩa là tu hành chng ti đâu cả.

Cho nên, khi bƣc chân vào Đạo Phật chúng ta phải nghiên cu, tìm hiểu Đạo Phật cho thấu sut. Một khi đã thấu sut rồi thì mi có lòng tin, lòng tin bất tuyệt không bao giờ thay đổi. Nhƣng muốn lòng tin ấy mãi mãi trƣng tồn thì sự tu tập phải có kết qu “Pháp Ta không có thời gian đến để mà thy…” Phật pháp tu tập có kết qungay lin, nếu không kết qu tc là tu sai pháp, tu sai đặc tƣớng, quá ham tu, tu không đúng cách, tu không thứ lớp, lớp thấp không tu lại tu lớp cao hơn (lớp gii luật chƣa xong li tu lp thiền đnh, lớp thiền đnh chƣa tu xong lại tu lớp trí tuệ). Ngƣi tu tập nhƣ vậy là tu tập sai pháp, tu tp ung công.

Suốt thi gian dài tu viện Chơn Nhƣ ra đi c ý đi tìm nhng ni có lòng tin vi Chánh pháp ca Pht. Nhƣng rất ít ni có ng tin nhƣ thế các bạn ạ! Mọi ni đến vi tu viện Chơn Nhƣ còn đầy ng nghi ng. thế, sự quyết tâm bn chí tu tập nhiệt huyết không có. Ngƣi ta tu sai tin vào pháp quá nhiều, còn Chánh pháp thì ni ta thờ ơ. Cho n ăn ng, độc cƣ chánh pháp xả tâm thì h ném bỏ, ch biết ngồi lim dim nhƣ con cóc, nhƣ lên đng nhập ct.  T h y  cách  thức  tu  thiền  c a  h ọ,  b iết  
 h  tu  sai,  n h ƣn g  h  ch ẳn g  đ niềm  tin  v Chán  Ph ật
 p h áp  th ì  chú n g  tôi  n gm n i  cũn g  đ àn h  b ó  tay vậy  .

Các bạn tu thì ích lợi cho các bn, chcó ích lợi gì cho chúng tôi đâu, vả li chúng tôi đã phi cực khnhƣ thế này mà còn mang tiếng cho họ ăn ung không đúng tiêu chun. Các bạn đến đây đ đƣc tu tập ly dục ly ác pháp, đ đƣc giải thoát chđâu phải đến đây đ ăn ung cho đầy đ cht bổ. lẽ, các bạn nghĩ rng các bạn cúng dƣng cho Tu Vin đ phục vụ các bạn về ăn ung. Tu Vin ch tu tập đ ly dục ly ác pháp nhƣ Phật đã dạy, còn muốn ăn
ung ngon b thì vào các ca khác, đó các bạn cúng dƣng tin nhiều thì h sẽ phục v cho các bn, ăn ung đầy đủ. Còn đây, dù có cúng đƣng bao nhiêu tin, các bạn cũng ch ăn ung đơn giản rau cải, tƣơng dƣa, muối nƣc tƣơng mà thôi; còn nếu các bạn đến tu vin không có mt đng cúng dƣng thì các bạn cũng vn ăn ung nhƣ vậy.  Cho  nên  các  bn  có  cúng  dƣng hay  không  ng dƣng chúng tôi không quan trng, mà ch quan trng ch tu tập ca các bạn phi ly dc ly ác pháp. Để ly dục ly ác pháp mà các bạn chấp ăn ung cho b dƣng, thì chúng tôi xin hỏi bn:

Khi ăn ung đầy đ chất b thì thân tâm bạn sanh dục và nhƣ vậy bạn ly chỗ nào?

Ăn ung trong Đạo Phật một vấn đ rất quan trng trong sự tu tập giải thoát. Các bạn tu theo Đạo Phật hay tu theo Đạo Ăn Uống. Nếu tu theo Đạo Ăn Uống thì tu viện Chơn Nhƣ không có dạy tu tập nhng điều này, xin các bạn thông cảm cho.

Khi tu tập kết qu mà các bạn nhắm vào là tu tập tâm không vọng tƣởng. đây, kết qu không phải vậy, mà hãy xem xét kết qu về ăn, ng, độc cƣ, nhẫn nhục, tùy thun, bng ng, các bạn sng và tu tập, đã hết làm kh mình khni và có lòng từ bi chƣa?

Kết qu ca Đạo Phật tâm bt đng trƣc các pháp các cm thọ. Nếu các bạn tu chƣa có kết qu thì hãy cố gắng tu tập cho có kết quả, tu cho đạt đƣợc, tu cho chng đƣợc. Thì đó mi gọi là tu.

Chúng tôi dùng mọi cách hết sức giúp các bạn tu tập cho có kết qu này đ ng tin ca các bạn tăng trƣng, nhƣng các bạn đã mất ng tin vi chúng tôi thì dù chúng tôi có muốn
giúp các bạn cũng chhoài công ích mà thôi. Tự các bạn hãy chọn lấy đƣng đi. Chúc các bạn thành công.

Muốn có đƣc ng tin thì các bạn phải thông suốt ba cấp và tám lớp tu tập ca Phật Giáo. Vậy ba cấp tu học ca Phật Giáo là gì?

- Cấp Giới luật (Thiện pháp)
- Cấp Thiền đnh (Tứ Thánh Đnh)
- Cấp Trí tuệ (Tam Minh)

Thiện pháp gì? Thiện pháp đạo đức nhân bản - nhân quả, không làm kh mình kh ni. Trong đo đức nhân bản - nhân quả, không làm kh mình kh ni gm có nhng pháp: Thất Giác Chi, Tứ ng m, Tứ Bất Hoại Tịnh, Tứ Chánh Cần, Tứ Nim Xứ, Thân nh Nim. Trong Tứ Chánh Cần gồm có các đnh: Định Nim Hơi Th,  Định LuĐnh Sáng Sut,  Đnh  Chánh  Nim Tỉnh Giác.

Tứ Thánh Định gì? Tứ Thánh Định bn loại đnh ca bậc Thánh. Tứ Thánh Định gồm có là:

Sơ Thiền Nhị Thiền Tam Thiền Tứ Thiền

Tam Minh gì? Tam Minh ba sự thông suốt hiểu biết vƣt không gian và thời gian, gồm có:

Túc Mng Minh Thiên Nhãn Minh Lậu Tận Minh

Tất c nhng pháp trên đây đu gọi vi diệu pháp. Cho nên Đức Phật dạy: “Này các Tỳ Kheo! Cái thức ăn cho lòng tin? Nghe diệu pháp, cần phải trả li nhƣ vy”. Đúng
vậy, muốn tu theo Đạo Phật thì các bạn cần phải nghe, hc, hiểu cho thông suốt vi diệu pháp. Khi nghe học hiểu thông suốt gii thoát ca Vi Diu Pháp thì lòng tin ca chúng ta tăng trƣng. Cho nên, lòng tin ca chúng ta có đƣc nhchúng ta thấy đƣc sự lợi ích thiết thực cho đi sống ca loài ngƣời, ca bản thân. vậy, vi diệu pháp thức ăn ca ng tin. Nếu không có vi diệu pháp thì ng tin các bn không bao giờ có đƣc. Vậy, trƣc khi vào đạo, các bạn nên tìm kinh sách Chánh pháp ca Phật đ nghiên cứu tìm hiểu, còn đọc tìm hiểu sai phápkhông đúng Chánh pháp ca Phật thì nim tin ấy b lch lạc, sau này rất khó bỏ. Bi, con ni d bị ảnh hƣng xấu, h nghe ai nói có lý theo đặc tƣng ca mình hay theo quan niệm ca mình thì dính mắc ngay lin tƣởng chng cái đó thật có, thật
đúng.

dụ: Linh hồn là một sự mê tín lạc hậu đã ăn sâu vào tƣ tƣởng ca mọi ni. cách đây 2548 năm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã tuyên b thân n un khi tan rã không còn một vật cả. Thế mà ni ta vẫn tin rng sau khi chết còn có sự sống. S thật không bao giờ có điều này, nhƣng khi tƣởng h đã b dính mắc vào kiến chấp này thì bảo gì hng không bđƣợc.

Ngay từ lúc đu, bn muốn tìm hiểu Phật Giáo mà nghiên cứu kinh sách Đại Tha thì bạn đã rơi vào tƣởng ca Bà La Môn. Mà đã rơi vào tƣng ca La Môn thì bạn khó mà dứt bỏ. pháp ca La Môn đã thức ăn ca ng tin ca bạn rồi thì chánh pháp không còn có thể là thức ăn ca ng tin chân chánh ca bn đƣc nữa. ng tin chân chánh ca bạn đã mất rồi.

Muốn đƣc nghe, học hiểu biết về vi diệu pháp, thì các bạn  phi  thân  cận  nhng  bậc  chân  tu,  bậc  giới  hnh nghiêm chnh, bậc chng đạt Tứ Thánh Định, bậc chng
đắc Tam Minh. Nhờ thân cận nhng bậc y, các bạn sẽ đƣc nghe đúng Chánh pháp ca Pht: “Giới, Định, Tu”. Gii, Định, Tu vi diu pháp.  Vi  d iệu  p h áp  ch  có  n h ữn g
 b ậc  tu  ch ứn g  mi  tri n  k h ai  n ổi,   h  có  đ ầy   đ ủ   k inh
 n gh iệm  t ron g  sự  tu  tậ p  . Còn nhng ni sng  phá  giới, phạm giới mà thuyết ging giới, đnh, tuệ thì làm sao giảng nổi, h không có tu tập, làm sao biết ch nào  đâu mà giảng, nói theo ch nghĩa kiến gii nói  sai  pháp, biến Chánh pháp ca Phật thành Pháp ca ngoi đo.

Cho nên, sự thân cận vi nhng bậc chân tu một điều cần thiết đ thông hiểu Chánh pháp mà không b bóp méo bi  nhng   tƣởng còn  đắm  chìm  trong  danh  lợi  ca
nhng k giả tu.

Sthân cận gần gũi bc chân tu hng ngày thì mới có sự lợi ích lớn, cũng ging nhƣ hng ngày chúng ta phải ăn cơm, nhhng ngày chúng ta có ăn cơm thì mi sng. đúng vậy không các bn?

Cho nên, Đức Phật cho sự thân cận vi nhng bậc chân tu là thức ăn cho nghe vi diệu pháp: “Này các T Kheo! Cái gì là thức ăn cho nghe diệu pháp?  Thân cận với bậc chân nhân, cần phi trả lời nhƣ vy”.

Muốn tu hành giải thoát mà không thân cận vi bậc chân
tu thì làm sao nghe vi diu pháp đƣc.

Tóm lại muốn tu theo Phật Giáo có 9 điu cần quan tâm:

 T h  nh ất : Chúng ta nên chọn một bậc Giới, Định, Tu, tc chọn mt bậc Thầy đức hnh tròn đầy, đ luôn luôn gần gũi thƣa hi nhng điều cần hiểu biết.

-  T h  h ai  : Nhờ có thƣa hỏi nhng điều cần hiểu biết, nên chúng ta mi thông hiu Giới, Định, Tu Bát  Chánh Đạo, tức là vi diệu pháp ca Phật Giáo.
 T h  b a  : Nhờ thông hiểu Giới, Định, Tu và Bát  Chánh Đạo chúng ta mới vững ng tin, mà b ra nhng công sức tu tập, sửa sai nhng li lầm, đ đem lại cho mình một cuộc sống không làm kh mình kh ni. Do tu tập  nhƣ vậy, cuộc sống càng an lạc và hnh pc nên ng tin lại càng tin mãnh lit hơn.-  T h  :


S tu tập càng ngày càng có nhiều kết qu trong


cuộc sống phải nhờ ở pháp Nhƣ Tác Ý. Chỉ có pháp Nhƣ Tác ý mới tu tập Giới, Định, Tu Bát Chánh Đạo có kết quả tốt đp thôi.

 T h  n ăm: Muốn chế ngự các căn thì Chánh Nim Tỉnh Giác cần tu tập Chánh Nim Tỉnh Giác gm có: Gii, Định, Tu và Bát Chánh Đạo.

 T h  sáu  : Muốn tu tp Ba Thiện nh thì các căn  phải đƣc chế ngự. Nếu không chế ngự các căn thì  không  thnào thực hin Ba Thiện nh. Các bạn nên nh điều này.

 T h  b ảy  : Mun tu tp Tứ Nim Xứ thì Ba Thiện  Hành cần phải thực hiện cho đƣợc. Nếu không thực hiện đƣc Ba Thiện Hành thì không thể nào thực hiện Tứ Nim Xứ đƣợc. Xin các bạn nên nh điu này.

-  T h  m: Muốn tu tập Bảy Giác Chi thì Tứ Nim Xứ cần
phải thực hiện cho đƣc viên mãn. Nếu không thực hiện đƣc Tứ Nim Xứ thì không thể nào thực hin Bảy ng Lực Giác Chi đƣợc. Xin các bạn nên lƣu ý và nh điều này.

-  T h  ch ín  : Muốn tu tập Minh Giải thoát (Tam Minh) thì Bảy Năng Lực Giác Chi cần phi thực hiện cho đƣc viên mãn. Nếu không thực hiện đƣc Bảy Giác Chi viên mãn thì không thể nào thực hiện Minh giải thoát đƣợc. Xin các bạn nên lƣu ý và nh điều này.
PHẢI TP SỐNG ĐÚNG BỐN CÁCH

 L I P H ẬT  DẠ Y

1/  “Thân hành thanh tnh
2/ Khẩu hành thanh tịnh
3/ Ý hành thanh tnh
4/ Sinh sống thanh tnh.
Có sống nhƣ vậy mi chng đƣc đạo tri kiến Bồ Đ”.

 CH Ú  GI I:

Đức Phật dạy: “Phải sống đúng thân hành thanh tnh”. Vậy phải sống đúng thân hành thanh tnh nhƣ thế nào?

Thân hành nhng hành đng nơi thân, sự hoạt đng của thân, thân làm mỗi công vic hng ngày, v.v...

Thanh tnh nghĩa gì? Thanh tịnh nghĩa không làm khmình, khni, không làm nhng điều ác. Thanh tnh còn có nghĩa thin pháp.

Cho nên Đức Phật dy: “Phải sống đúng thân hành thanh tịnh”. nghĩa hng ngày trong mỗi hành đng ca thân đu phải tránh làm điu ác, luôn làm điều thiện, tc không làm kh mình, kh ni. Nếu sống đúng thân hành thanh tnh nhƣ vậy, thì tâm hồn sẽ đƣc an vui thanh thn và sự, gia đình hnh phúc, hội sẽ có trật tự an ninh và đất nƣc phồn vinh thnh trị.

Đức Phật dạy: “Phải sống đúng khu hành thanh tnh”.
Vậy phải sống đúng khẩu hành thanh tnh nhƣ thế nào?

Khẩu hành nhng hành đng nơi miệng, s hoạt đng ca miệng. Miệng nói ra nhng điều thiện; thƣng nói ra nhng lời nói ôn tồn, êm ái nh nhàng, không nói lời hung dữ, không nói dối, không nói thêu dt, không nói xu ni khác, không nói lật lọng, v.v...
Miệng phải ăn ung điu độ, không nên ăn ung phi thi; miệng không nên ung rƣu, t thuốc lá, thuốc lào, thuốc phiện, v.v… vì nhng chất ấy sẽ làm khcác bn.

Thanh tnh nghĩa gì? Thanh tịnh nghĩa không làm khmình,  kh ni. Thanh  tịnh  còn  có  nghĩa  thiện  pháp, trong sạch, không uế nhiễm, v.v...

Cho nên Đức Phật dạy: “Phải sống đúng khu hành thanh tịnh”. nghĩa hng ngày mỗi khi nói ra điều gì, đu phải tránh nói ra lời ác, luôn nói lời thiện, tc nói ra lời nói không làm kh mình, kh ni. Về phần ăn ung cũng phải đúng cách, có điu độ, không đƣc ăn ung phi thi, tránh xa tất c các loại rƣu, thuốc thuốc lào, thuốc phiện, v.v đó nhng thứ độc dƣc sẽ mang đến cho chúng ta nhng sự đau khổ, cho mình mọi ni.

Nếu sống đúng khu hành thanh tịnh nhƣ vy thì tâm hồn sẽ đƣc an vui, thanh thản sự, gia đình hnh phúc, hội có trật tự an ninh và đất nƣc phồn vinh, thnh ng.

Đức Phật dạy: “Phải sng đúng ý hành thanh tịnh”. Vậy phải sống đúng ý hành thanh tnh nhƣ thế nào?

Ý hành nhng hành đng suy nghĩ nơi ý thc, sự hoạt đng ca ý, ý suy nghĩ ra nhng điều thiện, ý quán xét duy một việc gì, một sắc tƣớng, một âm thinh, một mùi hƣơng, một mùi vị, mt cm giác, một lời nói mt câu n, thơ, phú, v.v...

Thanh tnh nghĩa gì? Thanh tịnh nghĩa không làm khmình, khni. Thanh tnh còn có nghĩa thin pháp.

Cho nên Đức  Phật dy:  “Phải sống đúng ý hành thanh tịnh”. nghĩa hng ngày mỗi khi nghĩ đến một điều gì, thì phải tránh suy nghĩ điều ác, luôn suy nghĩ điều thiện, điều lành, không đƣc suy nghĩ điều ác mà phải suy nghĩ0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Ví bạn hãy dùng ngôn ngữ lịch sự, tôn trọng lẫn nhau, mỗi người có cấp độ trình độ riêng nên không nên phán xét nếu không thông hiểu. Xin cảm ơn!