Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

NGƯỜI PHẬT TỬ CẦN BIẾT - TẬP 5-5bạn phải xem xét k lưỡng từ cái ăn, cái mc, cái vui chơi xem coi nó còn tham ăn, tham ng, tham nói chuyn không?

Ăn ngủ nói chuyn tướng tham sẽ hiện nơi đó.  Khi
 tướn g  tham  còn  h iện  n ơi  đ ó   tâm  các  b ạn  ch ưa   thanh
 tịnh ,  tâm  ch ưa  than h  tịnh  dù  các  b ạn  có  mu ốn   tu   p h áp
 n ào  đ i  n ữa  thì  các  b n  cũ n g  đ u   tu  sai  p h áp  tu   lạc
 đ ưn g  c . đó sự tu tập ca các bạn ch ung công mà
thôi.

Bi vậy khi tu tập từ b tâm tham thì các bạn nên xem mình ưa thích ăn cái này cái kia không? Nếu còn thích ăn cái này cái kia thì tâm các bạn còn tham ái. Biết tâm còn tham ái thì các bạn phải c gắng nhiếp phục tâm mình để từ b tâm tham ăn, tham ung, tham ngủ ngh phi thi. Khi từ b đưc tâm tham ăn các bạn không ăn ung phi thi, không ăn ung lt vặt, đúng giờ thì ăn, không đúng giờ thì không ăn. không bao giờ thèm ăn cái này hay thèm ăn cái kia. Như vậy các bạn đã lìa hay từ b tâm tham ăn.

Trong giới luật Phật có giới cm không ăn phi thời. Không ăn phi thi đức hnh ly tâm tham ca một v tu sĩ. Thế mà giới này các tu sĩ Đi Thừa và Thiền Tông đều vi phạm ăn ung phi thi, có nghĩa các thầy Đi thừa tâm tham ăn chưa từ bỏ. Chưa từ b tâm tham ăn mà muốn kiến nh thành Pht, thì Phật đó Phật còn tham ăn ư! Vậy mà muốn đưc sau khi chết đưc trc vãng Tây Phương Cực Lạc thì nhng pháp môn này tu hành không bao giờ có giải thoát thật s, ch một ảo tưng mà thôi. Phải không các bn?

Bài  kinh  Tập  Một  Pháp  đã  xác  đnh  rõ  ràng  như  vậy không còn có một giáo pháp nào lừa đảo chúng ta đưc nữa. Không lìa tâm tham mà muốn chng qu A La n,
muốn  kiến  tánh  thành  Phật   muốn  trực  ng  Tây
Phương Cực Lạc, thì đó là giấc mng các bạn !

Đây con đưng từ b tâm tham đưa đến làm ch sanh t, chm dứt luân hồi mà đức Phật đã thưng nhắc nhchúng ta: “Này Vàsettha, nay đời đức Nhƣ Lai xuất hiện là bậc A La n, Chánh kiến tri, Minh hnh túc, Thin thệ thế gian giải, Vô thƣng sĩ, Điu ngự tợng phu, Thiên nhân sƣ, Phật, Thế Tôn, đức Nhƣ Lai sau khi tự mình chng ngộ với thƣợng trí, thế gian này với Thiên gii, Ma gii, Phm thiên gii gồm c thế gii này với Sa n, Bà La n, Trời, Ngƣời lại tun thuyết điều Ngài đã chng ngộ, Ngài thuyết pháp thiện, trung thiện, hu thiện đầy đủ văn nghĩa Ngài truyn dạy Phm hnh hoàn toàn đy đủ thanh tnh. (Trưng Bộ Kinh tập 1, trang 425 kinh Tevija thuộc tạng kinh Vit Nam do Hòa Thưng Minh Châu dịch).

Khi đưc nghe đức Phật dạy đạo đức làm Ngưi, làm Thánh sống không làm kh mình, khni tức dạy sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Nghe dạy đạo đc như vậy ai mà không muốn tu. Phải không các bn?

Chỉ có từ b đưc tâm tham là các bạn đã chấm dứt đưc sanh tử luân hồi, chng qu vô lậu A La Hán, quá d dàng không có khó khăn, không có mệt nhc, không có phí sức. Vậy mà mọi ni chịu nh hưng ca Đại Thừa cnghĩ rng quả A La Hán tu rất khó khăn.

Vậy các bạn hãy nghe tiếp li đức Pht: “Ngƣời gia tởng hay con v gia trƣng hay một ni sinh giai cấp h tin nào nghe pháp y. Sau khi nghe pháp ni ấy sinh ng tín ngƣỡng Nhƣ Lai. Khi có ng tín ngƣng y, v y suy nghĩ:  “Đời  sống  gia  đình  đầy  nhng  phiền  trƣc, con đƣờng đầy nhng bi đời. Đời sống xuất gia phóng khng nhƣ hƣ không. Tht rất khó cho một ngƣời sng gia đình
có th sống theo Phm hnh hoàn toàn đầy đ, hoàn toàn thanh tnh, trắng bạch nhƣ v c. Vy ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình”. Một thời gian sau, ni ấy bỏ tài sản nhỏ, bỏ tài sản lớn, bỏ bà con quyến thuộc nh hay bỏ con quyến thuộc ln, cạo bỏ râu tóc đắp áo cà sa và xuất gia từ bỏ gia đình, sống không nhà cửa!” (gia đình).

“Khi đã xuất gia nhƣ vy, vị ấy sống chế ngự với sự chế ngự ca gii bn Patimokkha, đầy đủ oai nghi chánh hnh, thấy nguy him trong nhng lỗi nh nhặt, th lãnh và tu học trong gii pháp, thân nghiệp, ngữ nghiệp thanh tịnh. Mạng sống trong sạch gii hnh đầy đ, th h các căn, chánh niệm, tnh giác và biết tri c.

Đoạn kinh trên đây ch cho con đưng Phạm hnh mà nhng ai muốn làm ch sanh, già, bnh, chết chấm dứt luân hi đu phải đi con đưng này, không th còn có một con đưng nào khác hơn đưc nữa. Nếu có con đưng nào khác hơn nữa thì đó không phi con đưng ca đạo Phật mà đó là con đưng lừa đảo ca tà giáo ngọai đạo lường gạt người. Xin các bạn nên lưu ý.

Các bạn hãy đọc kỹ lại đoạn kinh trên, trưc khi tuyên b con đưng này đức Phật đã xác đnh cho chúng ta biết: “Bất c một ni nào muốn đưa ra một giáo ch dạy con đưng tu tập giải thoát sinh tử luân hồi thì phải ni chứng đạt đưc 10 danh hiệu như đoạn kinh trên đã nói:

1- Bậc A La Hán
2- Bậc Chánh Biến Tri
3- Bậc Minh Hạnh Túc
4- Bậc Thiên Th
5- Bậc Thế Gian Giải
6- Bậc Vô Thưng Sĩ
7- Bậc Điu Ngự Trưng Phu
8- Bậc Thiên Nhân Sư
9- Bậc Phật
10- Bậc Thế Tôn

Ngưi chng đạt đưc 10 danh hiệu này mi dám đưa ra con đưng duy nhất cứu cánh giải quyết mọi sự khđau ca kiếp ni. Trong khi thực hành tu tập thì pháp hành rất thực tế, c thể qua nhng hành đng sống đu đưc gắn lin trong đi sống bình thưng hng ngày, nó đạo đức nhân bn - nhân qu sng không làm kh mình, kh ni. Cho nên ngay trong cuộc sống bình thưng hng ngày mà tâm tham, n, si đu đã đưc từ b và đoạn diệt một cách tự nhiên. Bi vậy không còn có con đưng nào khác hơn đưc nữa.

Xin các bạn lưu ý đọc lại đoạn kinh trên đ hiểu thấu suốt lời dạy ca Pht, nó không phải lời nói suông mà mt sự sống ca nhng bậc Thánh A La n. Cho nên các bạn đng xem thưng nhng lời dạy này. Đó là nhng lời dạy tâm huyết ca đức Phật gửi lại cho đi sau một thông điệp nói về sự sống giải thoát mọi sự kh đau ca kiếp ni mà đức Phật đã ch rõ mc đích ca nó tâm bất đng trưc các pháp ác các cm thọ, đó tâm thanh thản, an lạc và vô sự.

Kính thưa các bn! Con đưng ấy là con đưng Thánh thiện luôn luôn gắn liền vi sự sống hng ngày ca mọi ni rất cn thật, ch không có mơ hồ, tru tượng ảo giác ct nào, nó không giống như nhng con đưng ảo tưng ca Đại Thừa và Thiền Tông.

Đây các bạn hãy lắng nghe đức Phật ch dạy con đưng giải thoát rất thực tế c thể. S giải thoát ấy chính nơi trng thái tâm ca các bạn mà không ai không nhận ra được: “Này Vàsettha, Ngƣơi nói Tỳ kheo không có ái dc,
Phạm thiên không có ái dc. Vậy giữa Tỳ kheo không có ái dc với Phạm thiên không có ái dc, có thcó mt sự cng hành, cng trú không?

- Thƣa Tôn giả Gotama, có th đƣc.

- Lành thay! Này Vàsettha Tỳ kheo sau khi thân hoại mng chung sẽ cng trú với Phạm thiên. Thật có th có sự kiện ấy”.

Đọc đoạn kinh này ai cũng biết  con  n i  thư n g  đ au  k h    tâm  ái  d c.  Nếu   m  d c  ái  h ết  thì   con  n i  giải   thoát, không còn  đ au  k h  n ữa  .   phi vậy không các bn? Đó một sự chân thật c thể không mơ hồ, trừu tượng mà không còn ai dám cho rng đây là không đúng.

Muốn từ b tâm dục ái thì ch có con đưng duy nhất ca đạo Phật như đoạn kinh trên đã dạy, ngoài con đưng ấy ra, thì không còn có con đưng nào khác nữa. Cho nên, Bà La Môn bảo rng: “Đây là trc đạo, đây là chánh đạo. Mọi pháp môn đu dẫn đến nơi cứu cánh gii thoát”. Đó lời nói suông. Li nói suông lời nói không ch rõ mc đích giải thoát rõ ràng, c th.


 L I P H ẬT  DẠ Y

PHÁP MÔN TÁC Ý“Này Ananda Ta nay đã già, đã thành bậc trƣng thƣng, đã đến tuổi lâm chung, đã đến 80 tuổi.

Này Ananđa, nhƣ c xe đã già mòn, s còn chạy đƣc nh dây thng chng cht, cũng vậy thân Nhƣ Lai đƣc duy trì sự sống ging nhƣ chính nhchng đỡ giây chng.

Này Ananda, ch khi Nhƣ Lai không tác ý đến tất c tƣớng, với sự diệt trừ một số cảm thọ, chng và trú vô tƣớng tâm

định, chính khi ấy thân Nhƣ Lai đƣợc thoải mái. (Kinh
Trưng Bộ tập I trang 584 kinh Đại Bát Niết Bàn).

 CH Ö  GI I:

Kính thưa các bn! Đoạn kinh trên đây, ch chúng ta chú ý pháp môn “Tác Ý”, nhcó tác ý mà đức Phật diệt trđưc một số cm thọ tức bnh đau, nh có tác ý mới chng an trú trong tướng tâm đnh, n thân tâm Phật mới được thoải mái, an lạc, nh nhàng.

Như vậy đoạn kinh này dạy rất c thể, rõ ràng, khi đức Phật xác đnh thân tứ đại ca mình già yếu lúc 80 tuổi: “Này Ananda, Ta nay đã già, đã thành bậc trƣng thƣợng, đã đến tuổi lâm chung, đã đến 80 tui”. Đúng vậy thi gian này đức Phật đã già yếu, thân tứ đại đã cằn cỗi, suy mòn chỉ còn ch bỏ xác thân này nữa mà thôi.

Kính thưa các bn! Đi vi đạo Phật có đôi mắt nhìn các pháp trên thế gian như tht. bi tất c pháp đu chu chung một qui luật vô thưng. Tn đi này không có một pháp (một vật gì) tn tại mãi, dù cho đt, đá, i, ng; dù cho trăng, sao, mt tri, trái đất vẫn phải theo qui luật vô thường hoại diệt.

Ngưi tu theo Phật giáo không bao giờ tham sng, sợ chết; không bao giờ ưc mong cho thân này sống u, trưng thọ muôn tuổi, mà ch sng,  sốn g  có  ích  lợi  ch o  loài  n i,
 ch o  thế  gian  n ày,  còn  sốn g  k h ôn g  ích  lợi  thì  h ọ   sẽ   r đ i
 ch ẳn g  h  thươn g  tiếc  m t  vật   c . Danh li  đối  vi hchng có nghĩa gì, như ơng mai bui ng, như nưc chảy qua cu.

Kính thưa các bn! S thưng ấy ca vạn vật, chính vì vạn vật do từ các duyên nhân quả tạo thành, nên phải theo đnh luật duyên hp mà có thành, có hoại. cho Tiên đạo, Yoga có c gắng tu tập đ thân tứ đại này bất t.
Nhưng không thể làm trái lại vi qui luật thưng ca luật nhân qu được. Ngoại tr tất c các tôn giáo ch có Phật giáo mới làm ch đưc nhân quả. Các bạn hãy lắng nghe đức Phật dạy: Này Ananda, nay Nhƣ Lai đã tu Bn Thần Túc, tu tập nhiều lần, tht lão luyện, thật chắc chn, thật bền vng, điêu luyện, thiện xảo. Này Ananda, nếu Nhƣ Lai muốn có th sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại”.

Đấy các bạn có nghe thấy chăng? Phật pháp có thể duy trì mng sống, nhưng sống đ làm gì? Sng phải có ý nghĩa vi đi, có lợi ích cho mọi ni, ch sống không ý nghĩa, không ích lợi thì sng đ làm gì?   Kh i  đ ã  tự  t ại  tron  sự
 sốn g  ch ết  mà  sốn g  k h ôn g  ý  n gh ĩa,  kh ôn g  lợi  ích  ch o  đ i,
 thì  ch ết  đi  lại  càn g  tốt h ơn  . Phải không các bn?

Nhưng thưa các bn! Một ảo vọng trưng sinh bất t, Tiên đạo đã lừa đảo vua Đường Minh Hoàng b bao công sức đi tìm thuốc trưng sinh bất t, nào có đưc đâu? Cuối cùng Đưng Minh Hoàng vẫn phải theo luật vô thưng sinh diệt, không thể nào làm khác đưc (điều đáng thương cho Đưng Minh Hoàng đã bị lừa đo mà không biết). Thật đáng thương thay!.

đây, đạo Phật đã xác đnh rõ ràng về thân tứ đại vô thưng: “Ta nay đã già, đã thành bậc trƣng thƣng, đã đến tuổi lâm chung, đã đến 80 tui. Này Ananda nhƣ c xe đã già mòn, sở còn chạy đƣc nh dây thng chng cht, cũng vậy thân Nhƣ Lai đƣc duy trì sự sống giống nhƣ chính nh chng đỡ giây chng. Này Ananda, ch trong khi Nhƣ Lai không tác ý đến tất c tƣớng, với sự diệt trừ một số cảm thọ, chng và an t vô tƣớng tâm đnh, chính khi ấy thân Nhƣ Lai đƣợc thoi mái”.

Thân tứ đại thưng khi già yếu suy mòn thì biết bao nhiêu cảm thọ (bệnh tật) đ dồn ra, dù đức Phật đã tu hành chng đạo, có đy đ Tứ Thần Túc nhưng qui luật
nhân quả vô thưng không tha thứ cho mt ai, khi còn mang thân tứ đại nhân qu này thì còn b qui luật nhân qu không ai thoát khỏi. Nếu đức Phật không có pháp môn như tác ý thì làm sao diệt tr đưc mt số các cảm thọ tc bnh đau? Làm sao giữ tâm bất đng được. Phải không các bn?

Đọc đến đoạn kinh này chúng ta rất thương xót tất cchúng  sanh,  khi  thân  tứ  đại  ca  h già  yếu  suy  mòn, không một ni nào tránh khỏi qui luật nhân qu này. Vì thế, mọi ni đu phải có ngày già yếu. G yếu thì nay đau bnh này, mai đau bnh khác, khi thi tiết thay đổi thì thân đau nhức khắp ni, thật kh sở cùng, vô tn. Phải không các bn?

Tóm lại đoạn kinh trên,  n ếu  ai  tu  tập  nh iếp  tâm   an  trú
 tâ m  đ ưc  tr ên  thân  h àn h  n ội  h ay  thân  h àn n goại   là   có
 thể  đ ẩy  lu i  đ ưc  b n h  k h  trên  thân   m  ch  đ ưc  b n h
 tật . Do nhng lời dạy này mà Thầy đã thiện xảo biến đmc th năm ca Định Nim Hơi Th tr thành mt pháp môn thân hành đưa tay ra đưa tay đ nhiếp phục mọi bnh kh trên thân ca các bạn bng câu tác ý: A n  tị n h
 th ân  h àn h  tôi  biết  tôi  đƣa tay  vô,  an  tị n h  th ân  h àn h  tôi  biết
 tôi  đƣa  tay  ra  ”. Các bạn có tin pháp này không?  pháp môn Thân Hành Nim đấy các bn!  Nếu  tin  thì  các
 b ạn  tu  tập  sẽ  đ e m  lại  l i  ích  lớn  ch o  cá c  b ạn ,  các  b ạn  sẽ
 đ ẩy  lu i  đ ưc  b n h  k h  trên  thân ,  ch  T h ầy  đ â u  có  lợi  ích
. Phải không các bn?

Tất c nhng lời Phật dạy đu đem lại lợi ích cho mọi ni, cho tất c chúng sanh,  Nhữn g  lời  d ạy  của  đ ức  Ph t,
 k h ôn g  có  lời  d ạy  n ào  vô  ích  . Các bạn c xét xem lại trong bốn  tập  Nhng  Li  Phật  Dạy  có  lời  nào  dạy  thừa  dư không lợi ích chưa? Li dạy nào cũng đu mang đến sự an vui hnh phúc cho mọi ni; lời dạy nào cũng mang
đến một tình thương yêu chân thật và tha thứ cho nhau nhng li lm.BN PHÁP CHNG ĐẠTM CHỦ SANH T LUÂN HỒI

 L I P H ẬT  DẠ Y

“Này các Tỳ kheo! Chính vì không giác ngộ, không chng đạt bốn pháp mà Ta và các Ngƣơi, lâu đời phi trôi lăn trong biển sanh tử. Thế nào là bốn pháp?

1- Này các Tỳ kheo, chính vì không giác ngộ, không chng đạt Thánh giới mà Ta và các Ngƣơi lâu đời phải trôi lăn trong biển sanh tử.

2- Này các Tỳ kheo chính vì không giác ngộ ... Chánh định mà …

3- Này các Tỳ kheo chính vì không giác ngộThánh tu mà ...

4- Này các Tỳ kheo, chính vì không giác ngộ... Thánh giải thoát mà ...

Này các Tỳ kheo Thánh gii đƣc giác ngộ đƣc chng đạt
…thời tham ái mt đời sống tƣơng lai đƣc diệt trừ nhng gì đƣa đến một đời sng mới đƣc dứt sạch, nay không còn một đời sng nào nữa. (Kinh Trưng Bộ tập I trang 616 kinh Đại Bát Niết Bàn).

 CH Ö  GI I:

Trong đoạn kinh này chúng ta xét thấy có bốn pháp môn, do chúng ta không giác ngộ, không chng đt bốn pháp môn này nên lâu đi phải chịu trôi lăn trong biển sanh t. Trong bốn pháp môn này ch cần chúng ta giác ngộ chng đạt mt pháp cũng đ cho chúng ta không còn trôi lăn trong biển sanh tnữa.
dụ: Chúng ta ch giác ngộ chng đạt Thánh giới lut, có nghĩa hiểu biết thông suốt giới luật đức hnh ca ni tu sĩ, đạo đức nhân bn - nhân quả, thưng đem lại lợi ích cho mình cho ni. Do hiu biết rõ như vậy nên chúng ta c gắng giữ gìn nghiêm chnh giới luật không h vi phạm một lỗi lầm nh nhặt nào, tc là sống không làm kh mình, kh ni, kh c hai. Tâm luôn luôn bất đng trưc các ác pháp các cm thọ, đó là tâm thanh thản, an lạc sự. Khi sống đưc như vậy thì đó là chứng đạt Thánh giới luật .

Thánh  giới  luật  mà  khônđưc  nghiêm trì  thì  Thánh đnh, Thánh tuệ, Thánh gii thoát không làm sao có được.

Trong bốn pháp này ch có Thánh giới luật là pháp môn cơ bản nhất và quan trng nht, nếu Thánh giới luật nghiêm chnh thì Thánh đnh, Thánh tu, Thánh giải thoát sẽ hiện tin rõ ràng, thì sự tu tập không còn khó khăn, không còn mt nhc.

Trong đoạn kinh này đức Phật dạy rt rõ ràng phải giác ngộ, phải chng đt. Vậy nghĩa giác ngộ chng đạt như thế nào? Giác ngộ và chng đạt gồm có hai phn:

GIÁC NG có nghĩa thông hiểu thấu suốt nghĩa ca pháp môn đó rõ ràng như thật, không có chuyn còn hiểu mù m, mơ màng, ảo tưởng v.vNhư các bạn đã biết Phật dy: “Những cần thông sut phải thông suốt”. Thông suốt tc là giác ngộ. Giác ngộ thấy biết pháp đó như thật. Thấy biết pháp đó như thật mi hưng tâm đến pháp đó mà trong kinh sách gọi hưng u, nhưng khi tu tập có nhng kết qu nho nhỏ gọi là d u.

CHỨNG ĐẠT có nghĩa nhập vào pháp đó, sống như pháp đó, nhưng trưc khi chng đạt chúng ta cần phải giác ngộ.
đây đức Phật nêu ra bốn pháp giải thoát. Đó Thánh giới, Thánh đnh, Thánh tuệ, Thánh gii thoát. Bốn pháp nhưng tu tập pháp này thành tu thành tựu luôn ba pháp kia, thành tu ba pháp kia thành tu một pháp này. Cho nên chng đạt nhập vào giáo pháp đó. Nhp vào giáo pháp đó gọi là nhập u, nhập lưu tc nhập vào dòng Thánh, Nhp vào dòng Thánh tc tâm phải ly dục ly ác pháp, còn tâm chưa ly dục ly ác pháp thì không làm sao nhập vào dòng Thánh được. Vậy bây giờ chúng tôi xin hỏi các bn: Trong các bạn, ai ngƣời giác ngộ Thánh gii luật?”. Thánh gii luật ca ni cư gm có: Năm giới cm cư sĩ, tám giới Bát Quan Trai Thập Thiện. Những giới luật này mà đức Phật gọi Thánh giới un.  Nếu  các  b n   ni  giác  n gộ  Th ánh  Giới  u ẩn  n ày
 thì   các   b ạn   p h ải   thôn su ốt   n h ữn  đ ức   h ạn  c  b ậc
 T h án h  tron g  n h ữn g  gii  lu ật  n ày  rất  rõ  ràn g   n h ữn g  sự
 lợi  ích  c a  n h ữn g  giới  n ày  đ ối  vi  đ i  sốn  c  các   b ạn
 n h ư  thế  n ào  các  b ạn  đ u  p h ải  rõ  n h ư  thật,  k h ôn g  còn  có
 m t  giới  n ào  mà  các  b ạn  k h ôn g  b iết,  có  b iết  n h ư  vậy  mi
 gọi  các b ạn  giác  ngộ  T hán h  giới  u n  .

Tỳ kheo ng Tỳ kheo Ni không nhng thông suốt nhng Thánh giới uẩn ca ni cư mà còn phải thông suốt 10 giới Sa Di, 250 giới Tỳ kheo ng và 348 giới Tỳ kheo Ni, nhưng giới luật như vậy chưa đ nói lên đức hnh ca ng, Ni, các bạn còn phải thông suốt toàn bđức hnh ca giới kinh như kinh Sa Môn Quả, kinh Sa Môn Hạnh, kinh Phạm Võng.  Nhữn g  giới  n ày  các  b ạn  có
 giác  n gộ  đ ức  giới,  h nh  giới   giới  h àn h  củ n ó   ch ưa?
 Nếu  ch ưa  thì  k h ôn g  th gọi   giác  n gộ  T h án giới  u ẩn  . Cho nên toàn b giới kinh các bạn đu  phi  thông suốt đc, hnh pháp hành ca nó thì mi  gọi giác ngộ Thánh giới un, còn nếu chưa thì các bạn không đưc gọi là giác ngộ Thánh giới uẩn được.
Như trên đã nói giới un đức hnh, thiện pháp, thế giới  uẩn   đức  hnca  con  Ngưi,  ca  nhng  bậc Thánh. Nếu không thông hiểu giới luật thì làm sao các bạn thông hiểu nn tảng đạo đức giải thoát ca đạo Pht.  Mà
 k h ôn g  giác  n gộ  T h ánh  giới  u ẩn  thì  làm  sao   ch ứn  đ ạt
 đ ược . Phải không các bn?

Hin nay các bạn chbiết có nhng bộ giới luật Ba La Mộc
Xoa Đề ca các Tổ biên soạn gán cho Phật chế.  Trong
 n h ữn g  b  giới  lu ật  n ày,  ch  có  n h ữn g  giới  cm,  ch  tron g
 đ ó   k h ôn g   có   d ạy  đ ức  giới,   h ạn h   giới   và  h àn h   giới,   d o
 k h ôn g  có  d ạy  đ ức  h nh   h àn h  giới  thì  làm  sao   các  b ạn
giác n gộ  đ ưc T h án h  gii  u ẩn  đ ưc  .

Giới uẩn nn tng căn bản đạo đức tâm lu, đ tu tập theo con đưng gii thoát ca đạo Pht. Thế mà nhng bộ giới luật ca các Tổ thiếu khuyết như vậy làm sao nói lên đ đức  hnh  cmột  bậc  Thánh  ng,  Thánh  Ni  và Thánh cư sĩ. Giới luật thiếu khuyết như vậy thì làm sao giúp cho bn giới đ tPhật thông sut.

“Giới luật còn Phật giáo còn, gii luật mất là Phật giáo mt”,  đ ó   b ản  tuyên  ngôn  c a  Ph ật  giáo  đ ã  xác  đ ịn h  tin h
 thần  đ ạo  đ ức  rất  đ ú n g,  k h ôn g  còn  ai  d ám  thay   đ ổi  . Cho nên hiện giờ muốn chấn chnh lại Phật giáo, nên chấn chnh lại toàn b giới lut, nên triển khai toàn b giới luật đức hnh, có nghĩa  ph ải  d ựn g  lại  n h ữn g  Ph m  h ạn h  mà
 n gày  xưa  ch ú n g  T ỳ  k heo  đ ã  tn g  sốn g  n h ữn g  Ph m  h ạn h
 n h ư vậy  d ưi  thời  đ ức  Ph ật .

Khi đã giác ngộ chng đạt Thánh giới thì nhất đnh không còn trôi lăn trong bin sanh tử nữa. Đó là đức Phật đã dạy như vậy, các bn hãy lng nghe: “Này các Tỳ kheo,
 ch ín h  vì  kh ôn g  giác  n gộ  và  ch ứn g  đạt  Thánh  giớ i  m à  Ta  và
 các n gƣơ i l âu  đờ i  ph ải  trôi  l ăn  tron g  biển  kh ổ  san h  tử  ” .
Đúng vậy, nếu chúng ta sống đúng giới luật không làm kh mình, kh ni kh c hai thì làm sao còn trôi lăn trong biển kh sanh tử luân hồi được. Phải không các bn?

 Vì  n gay  tron g  cu ộc  sn g  mà  sốn g  đ ú n g  g iới   lu ật   thì   làm
 sao  có   m  k h  mìn h ,  k h  n i,  k h  c h ai,   n ế k h ông
 làm  k h  mìn h ,  k h  n gưi   k h  c h ai  th ì  còn  đ âu   biển
 san h  tử  n ữa  . Biển sanh t đã b diệt mất khi chúng ta sống đúng Thánh giới. Cho nên lời di cc cuối ng ca đức Phật đ xác đnh cho các bạn thấy rng  ch  có  giới  lu ật
 là  p h áp  môn  q u an  trọn g  n h ất  c a  Ph ật  giáo  m à  thôi  . Tám
lớp học (Bát Chánh Đạo)   mà  h ết  b ảy  lớp  tu  h ọc   về   giớ i


 lu ật, 

ch có một lớp tu đnh ngay khi nhập đnh triển


khai trí tuệ Tam Minh trong lớp đó. Như vậy xét thy Thánh đnh, Thánh tuệ Thánh giải thoát ch có mt lớp học mà thôi.

 B  vậy,   trê T ứ   Niệ  Xứ   các   b ạn   giữ   gì giới   lu ật
 n gh iêm  túc  đ ừn g  đ  v i  p h ạm  một  lỗi  n h  n h ặt   n ào,   thì
 n gay  đ ó   các  b ạn  đ ã  đ ưc  giải  thoát   m   lậu ,  tuệ  
 lậu .

Kính thưa các bn! giới luật lợi ích cho đi sống tu tập theo Phật giáo như vậy, nên chúng tôi c gắng ngày đêm biên soạn b Thánh gii uẩn Thánh ng, Thánh Ni và Thánh cư sĩ, đ các bạn tu hành không còn sai lạc vào pháp môn ca ngoại đạo. Bộ giới uẩn này ra đi chm trễ là do chúng tôi phải làm quá nhiều việc, nên xin các bạn vui ng chđi. Chúng tôi sẽ cho ra mt các bạn b Giới uẩn này sớm chng nào tt chng nấy.

Tóm lại Thánh giới un rất quan trng trong việc tu hành theo Phật giáo đ tìm cầu sự giải thoát ra khỏi mọi sự khđau ca cuộc đi này duy ch có giới luật đức hnh trên hết.   Nếu  ai  tu  h ành  theo  Ph ật  giáo  mà  còn  vi  p h ạm   giới
 lu ật  thì  xin  các  b ạn  h ãy  tr về  đ i  sốn g  thế  tục  đ ừn g  m c
 ch iếc  áo  tu   mà   m  h ại  Ph ật  giáo  r t  tội  n gh iệp,  mon g
 tấ t  c mọi  n i  su y  xét  con  n i   m  h ư  Ph ật  giáo,  ch
 Ph ật  giáo   n n  đ ạo  đ ức  n h ân  b ản  c a  con   n i,   n ó
 k h ôn g  ph ải   một  tôn  giáo  c a  một  n h ó m  n g ưi  n ào  mà
 c ch u n g  n h ân  loại  .CÓ CÕI TRỜI KHÔNG ?

 Hỏi  : nh thƣa Thy! Trời có phi một trong sáu  no luân hồi, nếu làm thiện tƣơng xứng sẽ sanh đó.  Trong kinh có nói 18 tầng tri hoặc 33 cõi tri. Xin Thầy ch dạy cho chúng con rõ?

 Đáp : Sáu no luân hồi ch một sự diễn biến nhân qunghiệp báo, do con ni chúng sanh minh tạo ra mà phải gánh chu.

Mưi tám tng tri chỉ cho 18 trng thái thiện.

Ba mươi ba cõi trời ch cho ba mươi ba pháp thiện.

dụ: Thầy nhập Sơ Thiền tc là Thầy đã cõi Sơ Thiền Thiên, nhập Không biên xứ tưởng tc Thầy đã cõi Không vô biên xứ Thiên, nhập nhẫn nhc tức Thầy đã ở cõi Đâu suất Thiên... Như vậy có phải đi chết rồi mới sanh về đó đâu? Chỉ cn thực hiện diệt một ác pháp tăng trưng một thiện pháp sanh vào cõi tri đó ngay liền, nhưng con phải hiểu thin pháp có rất nhiều, n có 33 cõi thiện pháp mà trong kinh gọi là 33 cõi tri, 33 cõi tri tc là 33 trng thái thiện pháp.

Đó mt trng thái giải thoát ca tâm, khi tâm đã đạt mc đ thiện đó, thì tương xứng vi cnh giới Thiện đó. Có hiu đưc như vậy mới hiểu đưc đạo Phật.
cho có các cõi Trời thật sự đi nữa mà tâm chng thiện thì cũng chng có ích lợi cho chúng ta, phải không hi các con?

cho không có các cõi Trời đi nữa, mà tâm chúng ta sống trong thiện pháp thì tâm chúng ta cũng đưc an vui, hnpc như  thường.   như  vậy,  không phải  sống trong cõi Trời sao? Chứ đâu phải chết mới đưc sanh về đó. Chết đưc sanh về cõi tri đó một ảo tưởng, một giấc mng mơ h ca nhng ni thiếu óc thực tế khoa học minh không sáng suốt bị các tôn giáo lừa đảo.

Sng đang ở trong cõi Tri thì chết về đâu các con có biết không? Hỏi tc tr li.  Do  thế  n gay  từ  t ron g  cản h  sốn g
 ở  thế  gian  mà  n i  n ào  b iết  n găn  ác,  d iệt  ác   p h áp   thì
 n i  ấy  đ an g  sốn g  tron g  T h iên  Đàng  ch  k h ôn g  p h i
 T h iên  Đàn g  ở cõi  gi nào  c .

 T h ế  giới  siêu  h ình  T hiên  Đàn g   d o  các  tôn  giáo  d ựn g  lên,
 ch   một  cản h  giới  d o  tưởn g  ấm  san h  ra,  đ ể   an     tinh
 thần  c a  n h ữn g  n i  yếu  đ u ối  đ an g  gặp  kh  đ au  tai  n n,
 đ n u ôi  h y  vn g  làm th iện  đ ưc san h  về đ ó  ...

Ngưi tu đạo Phật vì thấu rõ nhân qu nghip báo, nên tự lực cứu mình bng cách sống trong thiện pháp: Các
 con  h ãy  tự  th ắp  đu ốc  l ên  m à  đi  ”. Đây lời kêu gọi thiết tha do lòng đi từ bi của đức Phật đối với chúng ta.

Nói đến thế gii thì chúng ta phải nói đến sự duyên hp, có nhiều duyên hp lại mới thành thế gii, thế một thần thức (thứcm) đơn độc không thể là thế giới  được. thế giới hữu hình không có thì thế giới siêu hình linh hn cũng không có.

dụ: Chúng ta lấy mt cây cột mà bảo rng là cái nhà thì không th được, cái nhà phải có nhiều duyên hp li
như: Cột, kèo, cửa sổ, cửa cái, ch, đòn tay, ngói gạch hp lại thì mi gọi là cái nhà được.

 T óm  lại ,  thế  giới  siêu  h ình  kh ôn g  có  mà  ch ỉ   có   nh ữn g
 trạn g  thái ,  từ  trưn  thiện ,  ác  p h áp  c a  n h ân  q u  đ an g
 p h ón g  xu ất  theo  thân  h àn h ,  k h u  h àn h   ý  h àn h  c a  sự
 vận  h ành  n h ân  q u  .CHÁNH KIN

 Hỏi  : nh thƣa Thầy! Con kính trình Thầy nhng vấn đề con nhận thức đƣc sau thời gian đƣc Thầy ch dạy và cnhng câu hỏi xin Thầy giảng dạy để con thấu hiểu hơn.

1- Thầy dạy câu: “Ch có tâm ly dc mới hiểu đƣc mình, đƣc ni bằng chánh kiến”. Con đã suy và nhận thy: Tâm không ly dc ly ác pháp tâm còn vẩn đc, đen đúa, ví nhƣ cái kiếng đen mà còn bị chà c làm sao thấy đƣc ni đúng nhƣ thật. Tâm ly dục là tâm trong sáng nhƣ pha lê, thấy ni nhƣ thật có và thấy mình nhƣ thật có. Con nghĩ nhƣ vậy có đúng không thƣa Thy?

 Đáp : Đúng vậy, con đã hiểu nhng lời Thầy dạy, mặc dù các kinh có giải thích v Chánh kiến; thấy thân, thọ, m, pháp  là  vô  thưng,  khổ,  không,  vô  ngã; thấy  12  nhân duyên hp thế gii khổ; thấy 12 nhân duyên rã hết khổ; thấy thân n un không phi ta, không phải ca ta, không phải tự n ca ta. Thấy biết đúng như vậy gọi là Chánh kiến. Chánh kiến ở đây là giải nghĩa Chánh kiến, chứ  không phải  Chánkiến trong  Bát  Chánh  Đạo. Vì Chánh kiến trong Bát Chánh Đạo lớp học đầu tiên ca Phật giáo trong tám lớp.

Tuy dựa theo các kinh đ hiểu biết, nhưng không phải như vậy, thế tâm vẫn còn chấp ngã, tham, n, si vẫn đầy
dẫy thì làm sao gọi “Chánh kiến” được,  ch  k h i  n ào  m
ly d c  ly  ác  p h áp  thì  mới  thấy  thân ,  thọ,   m p h áp  
 thưn g,  k h ổ,  kh ôn g ,  vô n gã  n h ư  th ật (Chánh kiến).

Tóm lại, khi nhìn thấy hình sắc xu, tốt cũng như khi nghe âm thinh thuận tai, chưng tai, khi cảm giác êm m, thoái mái d chu, khi ngửi một mùi thơm hay thối đu không có chưng ngại thân tâm thì đó Chánh kiến; khi lc căn tiếp xúc lc trần không dính mắc Chánh kiến, tc mt sự hiu biết mà không có khđau, đó là Chánh kiến.

Một sự hiểu biết mà không có sự dối trá, gian xảo, không có sự lừa đảo, lường gt, không có sự phi đạo đức thì đó là Chánh kiến.

Một  sự  hiểu  biết  mà  không  có  ảo  tưởng,  trừu  tượng,
không có tưởng tri thì đó là Chánh kiến.

dụ: Không có thế giới siêu hình mà cho rng có, không phải Chánh kiến. Không có Cực Lạc, Tây Phương, không có Thiên Đàng mà cho rng có, là không có Chánh kiến.

Không có thần thức, không có linh hn, không có Phật tánh, không có đại ngã, không có tiu ngã, không có bản thể vạn hữu mà cho rng có, đó là không có Chánh kiến.

 Chán h  k iến  n ơi  đ âu  thì  n ơi  đ ó  có  đ i  sn  gi lu t n ơi
 đ âu  có  đ i  sốn g  giới  lu ật  thì  n ơi  đ ó  có  Chán  k iến.   Nơi
 đ âu  sốn g  đ i  sốn g  p h m  giới,  p h á  giới  thì  n ơi  đ ó  k h ôn g  có
 Chán h  kiến .

Nơi đâu có Chánh kiến thì nơi đó có tâm hồn thanh thn, an lạc và sự. vậy, nơi đó có sự giải thoát ca đạo Pht.
TỈNH GIÁC

 Hỏi  : nh thƣa Thy! Cẩn thn, kỹ ng, dặt, kín đáo nhƣ con hiểu để quay vào kiểm soát thân tâm, để khỏi bị đời lôi cuốn. Tất cđ bảo tồn năng lƣợng, năng lực tự chủ, để ti c đủ lực vút lên khỏi ngc tù xác thân?

 Đáp : Đúng vậy, con đã hiểu đưc phần thứ nhất về đnh lực, còn phn thứ hai, thứ ba th đ Thầy sẽ giảng rõ cho con hiểu thêm:

- Th hai hnh lực “Cẩn thn, kỹ lƣỡng, dặt, kín đáo”, đó giữ gìn hành đng thân, hành đng lời nói và hành đng suy nghĩ, làm cho oai nghi, tế hnh ca con nhnhàng, êm du, ôn tồn, nhã nhn, nhng hành đng đó không thể tình, vô ý được. vậy khiến cho các con không làm khmình, không làm khni khác nữa.

- Phần thứ ba phần tnh thức. Khi có cẩn thận, kín đáo, dè dt, kỹ lưỡng thì phải có sức tỉnh thức rất cao, nếu không tỉnh giác thì cẩn thận, k lưỡng, dè dt, kín đáo chỉ là danh từ suông.

Như con đã biết, về vn đ tu tập hàng đầu ca đạo Phật là tu tập tnh giác, có tỉnh giác mi phát hin đưc ác pháp ng tham đắm ca mình,  n ếu  k h ôn g  tn h  giác  mà
 n ói  tu  theo  đ ạo  Ph ật  th ì  ch  h oài  côn g   ích.  Cho  n ên  sự
 tu tập  tỉn h  th ức là  một  vấn  đ q u an  trọn c a  đ ạo  Ph ật  .

- Phần thứ phần chánh niệm khi có cẩn thn, dè dt, k lưỡng, kín đáo thì tâm luôn luôn trong chánh niệm, không có tà nim xen vào, tc không có niệm ác.

 T u y  n h ữn g  d an h  từ  đ ơn  giản  n h ưn hiểu  ra  để  tu  tập ,  t rau
 d ồi  thân  tâm   một  c ôn g  trìn h  tu  tập,  mà  c òn   ph ải   b iết
 các p h áp  h àn h  đ ú n như  p h áp  c Ph ật  th ì  m i  có  kết  q u
 tốt đ p .
Cho nên ni nào có tánh cẩn thận, k lưỡng, dè dt, kín đáo thì ngoài đi làm ăn cũng d thành công, trong đạo tu hành ng d thành tựu viên mãn.

có cẩn thận, k lưỡng, dè dt, kín đáo thì sự tu hành dễ tỉnh thức, các chưng ngại pháp ít xâm chiếm thân tâm. Ngưi cẩn thận, k lưng, dè dt, kín đáo mỗi tâm nim thiện hay ác khi lên, ni ấy dnhận thấy đưc mt cách d dàng.

Ngưi không có tánh cẩn thận, kỹ lưỡng, dè dt, kín đáo, tánh tình thưng thô lỗ, cộc cn, hung dữ thì tu hành rất khó khăn và đôi khi sự tu hành chng đi đến đâu cả, chmang tiếng tu hành, chchng có ích lợi gì cho mình, cho ni.

 T án h  cẩn  thận ,  k  lưỡng,  d è  d t,  k ín  đ áo  rất  q u an  trọn g
 ch cả  cu ộc sốn g  đ i,  l ẫn  cu ộc  sốn g  đ ạo  .

Ngưi tu tập tỉnh thc, tc là tu tập Thân Hành Nim, tu tập Thân nh Nim, tc là tập luyn tánh cẩn thận, kỹ lưỡng, dè dt, kín đáo, ch không phải sự tập trung tâm vào bưc đi hoặc mọi hành đng ca thân, đ cho tâm không khi niệm vọng tưởng, đó một sự tu tập sai lầm ca các cư tu sĩ, h đã tng tu tập như vy đã bao thế k nay, mà chng có ai đạt đưc ích lợi cho bản thân ca mình cho ni khác.

 Còn  tu  tập  n  lu yn   n h  cẩn  thận ,  k  lưỡng,  d è  d t,  k ín
 đ áo  thì  n gay  tron g  sự  k  lưỡng,  d è  d t,  cẩn  t h ận ,  k ín  đ áo
 đ ó  trên  mỗi  h àn h  đ ộn g  t h iện  h ay  ác  c a  h ọ,  li n  có  sự  giải
 thoát,  k h iến  ch o  thân  tâm  đ ượ c  an  lạc,  than h  thản   
 sự . sự cẩn thận, k lưỡng, dè dt, kín đáo (tnh  giác) trong thiện pháp (chánh niệm) nên thưng ngăn chặn diệt trcác ác pháp (tà nim).
THẾ GIỚI SIÊU HÌNH

 Hỏi  : Kính thƣa Thy! Thế gii siêu hình. Dựa theo li Thầy dạy con hiểu thế gii siêu hình nhƣ  cái tivi, đầu  vidéo, nhng cuốn băng hình do con ni tạo ra, để  thu giữ nhng hình nh ca thế gii con ni hoc  thế gii thần tiên cũng do con ni diễn xuất. Nếu đập v phƣơng tin thì chng còn gì. Con sợ con sa vào ng tƣợng nên con mnh dạn trình Thy để Thầy chỉ dạy.

 Đáp : Đúng, con đã hiểu đưc ý ca Thầy nói về thế giới siêu hình. Còn có sắc thân này còn có cnh gii siêu hình, nếu sắc thân này mt, thì cảnh giới siêu hình cũng mt.

Bi con ni đang sống trong thế giới đối đãi, thế giới duyên hp nên cái này có cái kia có, cái này mt cái kia mt.

Con d rất khéo, thế giới siêu hình như cái tivi đầu máy vidéo cuốn băng quá c thể rõ ràng, khiến cho mọi ni đu có thể nhận ra được.

Bi sắc uẩn nó là cái tivi, tưởng uẩn đầu máy vidéo còn cuộn băng năng lực ca tưởng thức. Nên chiêm bao, mnmị,  hình bóng ma,  quỷ, linh hn, thần, tiên, lên đng, nhập xác cô, cậu đu do sắc un tc thế giới hữu hình ca chúng ta đang sống đóng nhng vai trò tn sân khu ca tưởng un, tạo ra nhng hình nh sống đng khiến cho mọi ni đu lầm tưởng có thế gii siêu hình như thật. Nếu không đập vỡ sắc un, tưởng uẩn tưởng thức (tivi, đầu máy vidéo và cuốn băng) thì ngàn đi ni ta đu cho có thế giới siêu hình như tht.

dụ: Ca con phần trên, rất chính xác khiến cho mọi ni d nhận ra thế giới siêu hình do từ đâu mà có. Nếu không có sắc un, tưởng uẩn tưởng thức thì thế giới siêu hình cũng không có.0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Ví bạn hãy dùng ngôn ngữ lịch sự, tôn trọng lẫn nhau, mỗi người có cấp độ trình độ riêng nên không nên phán xét nếu không thông hiểu. Xin cảm ơn!