Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

NGƯỜI PHẬT TỬ CẦN BIẾT-TẬP 4-3khỏi ác pháp ni giải thoát mọi kh đau. Ngƣi giải thoát mọi kh đau ni làm ch nhân qu hay nói cách khác ni không làm kh mình, kh ngƣi và tất cchúng sanh.

Cho nên pháp môn tu tập xấu hổ trong mọi hành đng thân ác hnh đngăn dit ác pháp mt cách tuyt vi. Khi chúng ta biết xấu h vi thân ác hnh ca mình thì chúng ta cũng biết xấu h vi khẩu ác hnh ca mình.  Vậy khẩu ác hnh là gì?

Khẩu ác hnh lời nói ác, lời nói hung dữ; khẩu ác hnh còn có nghĩa ăn, ung, t, chích vào thân nhng thực phẩm độc ác nhƣ tiết canh, óc khỉ, rƣu, thuốc lá, thuốc lào, thuốc phiện, ke, ma túy, v.v... Cho nên khẩu ác hnh có hai phn:

-  Ph ần  I  : Khẩu ác hnh về lời nói”.

-  Ph ần  II  : Khẩu ác hnh về ăn, ung, t, chích.
I- Khẩu ác hnh về lời nói có tám: Li nói dối
Li nói hung d
Li nói xấu ni
Li nói vu khng ni
Li nói thêm bt, lời nói thêu dt
Li nói lật lọng Li nói mỉa mai, Li nói móc hng.

II- Khẩu ác hnh về ăn ung có bn:

Ăn thịt chúng sanh,
Ăn nhng chất độc vào thân,
Uống rƣu bia, ung máu tƣơi,(nƣc có mng chúngsanh)
Hút thuốc lá, thuốc lào, thuốc phiện.
d 2: Hng ngày các bạn đu ăn thịt chúng sanh thì các bạn phải khi tâm tự xấu h duy rng: Mình con ni; con ni mt con vật thông minh nhất trong các loài vật. Vậy c sao ta lại hung ác n tâm ăn thịt chúng sanh khi mọi loài vật đều muốn sống, sợ chết, sợ đau khnhƣ nhau. Thế sao ta lại mnh, thông minh lại bắt giết chúng ăn thịt. Thật là đạo đc. Tn đi này một ni vô đạo đức một con thú vật, ch không phải là con ni nữa.

Ngƣi biết xấu h ngƣi biết dng nhng hành đng ác. Phải không hi các bn? Ngƣi không biết xấu h vi khu ác hnh ca mình ni càng làm ác hơn. Càng làm ác thì tội kh càng nhiều hơn. Cho nên xấu h là pháp môn ngăn ác diệt ác pháp tuyệt vi. Vậy các bn hãy nên tu tập tính biết xấu h tng hành đng, việc làm ca các bạn thì các bạn sẽ tìm thấy đƣc chân hnh pc.

Ăn nhnchất độc vào  thânunrƣu, t thuốc lá, thuốc lào, thuốc phiện, v.v... Những hành đng ăn, ung, t này tự làm kh thân mình mà không biết. Nhƣng khi đã biết đó khu ác hnh thì phải tự biết xấu hổ, nếu không biết xấu h không phi con ni. Ngƣi biết xấu h mi chính con ni nhƣ trên đã nói. phải vy không các bn?

Pháp môn thba là phải tu tập tính sợ hãi tội lỗi do thân ác hnh, khu ác hnh và ý ác hnh ca mình. Chính ba hành đng ác này mang đến cho chúng ta mt đi sng kh đau và đầy phiền não. có sợ hãi nhng lỗi nh nhặt do thân ác hnh, khẩu ác hnh, ý ác hnh thì chúng ta mi ngăn chặn diệt chúng. thế chúng ta sẽ không phạm vào nhng lỗi lầm lớn. Xét thấy tính sợ hãi các lỗi lầm nh nhặt là một điều lợi ích rất ln cho cuộc sống ca mỗi ni. có tm quan trng nhƣ vậy nên Đức Phật dạy pháp thứ ba
cần phải tu tập đức sợ hãi nhng tính xấu của mình: Vnày có ng quý, t sợ hãi vì thân ác hnh, khẩu ác hnh, ý ác hnh, tự sợ hãi vì thành tựu ác, bất thiện pháp”.

Thƣa các bn! nh sợ hãi các lỗi lm ca mình không phi là tính nhút nhát sợ ma, sợ bóng tối, sợ rn, sợ chut, sợ sâu, bọ, đỉa, sợ cô đơn, sợ sống nơi thanh vắng một mình, sống nơi nhà mồ, nghĩa địa, v.v... nh nhút nhát mt tính xấu cần phải đƣc khắc phục bng tính gan dạ, can đm, dũng cm, không hề sợ hãi trƣc cnh vắng vẻ cô đơn nơi rng sâui thẳm, trƣc mọi loài vật, mi ni hung ác, trƣc mọi gian nan thử thách. Nhƣng tính sợ hãi các lỗi lầm ca mình một đức hnh tốt. Một đức hnh cần phi đƣc n luyn tu tp đngày ngày đƣc phát triển đức sợ hãi nhng lỗi lầm của mình càng to ln hơn. Nhờ học tập tu dƣng đức sợ hãi nhng lỗi lầm của mình mà mình sẽ tr thành nhng ni thật con ni. Những con ni sau này sẽ tr thành nhng bậc Thánh nhân, bi vì ngoài con ni mà đi tìm Thánh nhân thì không bao giờ có. Con ni có đạo đức không làm kh mình kh ni và khổ tất cchúng sanh Thánh nhân các bạn ạ! Các bạn có nhận ra điều này không?

Từ khi đặt trọn ng tin nơi Thánh Đức Minh Hạnh ca Đức Pht, chúng ta tận lực n luyn mình trong hai đức hnh đu tiên nhƣ trên Phật đã nói: “Đức biết xấu h và Đức biết sợ hãi nhng lỗi lm ca mình”. Nhƣng trong cuộc sống, phần nhiều chúng ta còn đang sống trong minh, trí tuệ ca chúng ta còn u tối, mê mờ, thế làm sao thấy đƣc nhng lỗi lầm ca mình từ trong thân ác hnh, khu ác hnh ý ác hnh. Cho nên bài pháp thứ Đức Phật dạy: Chúng ta phải học nhiu, nghe nhiều, phi tích tụ nhng điều thiện đã học đã nghe đƣc nhƣ đoạn kinh dƣi đây: V này v đa văn, nh nghĩ nhng điều đã nghe, tích tụ nhng điều đã nghe. Nhng pháp nào sơ thiện, trung thiện,
hậu thiện, có văn nói lên Phhnh hoàn toàn đầy đủ thanh tnh, nhng pháp nhƣ vy, v y nghe nhiều, th trì đọc tụng bằng li đƣợc trí suy tƣ, đƣc chánh kiến thnhập”.

Đọc đoạn kinh trên đây chúng ta thấy rõ ràng nhng cn phải học là chúng ta phải học cho thấu sut. Vậy muốn cho thấu suốt thì chúng ta phải hiểu nghĩa ca đon kinh này mt cách tƣờng tận. Ngay nhƣ câu đầu Đức Phật dạy: Vnày là vị đa văn”. Thƣa các bn, đa văn nghĩa là gì?

Đa văn có nghĩa là trình đ hiểu biết (kiến thc). Trình đhiểu biết đây không phải trình đ học thức thế gian, học thức kinh sách Đại Thừa Thiền Tông, mà trí thông minh, nghe, hiểu và tiếp nhn nghĩa lý thiện pháp cụ thể rõ ràng. Ngƣi có trí tuệ hiểu biết thiện pháp nhƣ vậy mới đƣc gọi là Đa Văn.


Khi đã có trí tuệ nhƣ  vậy thì luôn luôn phải nh nghĩ nhng điều thiện đã đƣc nghe; thƣng lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong đầu nhng điều nghe, thấy, hiểu về thiện pháp. Nhờ đó chúng ta mới ch tụ đƣc nhng điều đã học mà không bao giờ quên. thế Đức Phật dạy chúng ta: nh nghĩ nhng điều đã nghe, tích tụ nhng điu đã nghe”. học hỏi có ch tụ đƣc nhƣ vậy thì chúng ta mi thông suốt “Những pháp nào thiện, trung thiện, hậu thiện”. Pháp thiện, trung thiện, hậu thiện nhƣ thế nào? Xin các bạn hãy đọc b ch Đạo Đức Làm Ngƣi, Mƣi Giới Đức Thánh Sa Di, Một Trăm Giới Đức Làm Ngƣi bGiới Đc Thánh ng, Ni do tu viện Chơn Nhƣ biên soạn thì lúc bấy giờ các bạn sẽ rõ Sơ thiện, Trung thiện Hu thiện. hiểu biết nhng thiện pháp nhƣ vậy thì chúng ta sẽ biết rõ thân ác hnh, khẩu ác hnh ý ác hnh. Nhờ biết rõ ba hành đng ác ca thân, khu, ý thì chúng ta ngăn và diệt chúng mi d dàng nên Phm hnh hoàn toàn thanh
tịnh. Phm hnh hoàn toàn thanh tịnh thì đó hnh phúc nhất trần gian, cho nên câu kinh dạy: “Có văn nói lên Phm hnh hoàn toàn đầy đủ thanh tnh”.

sự hiểu biết, thấu suốt tất c thiện pháp nhƣ vậy biết xấu hổ, sợ hãi trƣc nhng lỗi lầm do nhng ác hnh ca mình thì bảo đảm chúng ta sẽ sống một đi sống an vui hnphúc  tuyệt  vi.  Cho  nên   đây  Đức  Phật  khuyên chúng ta nên: “Những pháp nhƣ vy, v ấy nghe nhiều, thọ trì đọc tụng bng lời đƣc trí suy tƣ, đƣợc chánh kiến thnhập”.

Các bạn nên lƣu ý cụm từ này: “Những pháp nhƣ vy”. Những pháp nhƣ vậy là nhng pháp gì? Đó pháp Sơ thiện, Trung thiện, Hu thiện. Khi rõ nhng pháp Sơ thiện, Trung thiện, Hậu thiện rồi thì phải làm gì na? đây Đức Phật dạy: v ấy nghe nhiều, th trì đọc tụng bằng li, đƣc trí suy tƣ, đƣc chánh kiến th nhp”. Li dạy bảo ca Đức Pht: “Phải nghe cho thật nhiều nhng pháp thiện này”. Khi nghe rồi thì phải th trì đọc tng” có nghĩa hng ngày phải luôn luôn đọc đi đọc lại nhiều lần nhng pháp thiện này nhƣ các thầy Đại Thừa tụng kinh, nim Phật vậy. Mỗi câu mỗi lời dạy đều phải đƣc “Trí suy tƣ” nhiều ln cho thâm nhập đƣc đầy đ ý nghĩa thiện pháp này, cho đến khi nào gặp các ác pháp đu đƣc chánh kiến thnhập”, thì lúc bấy giờ tâm chúng ta mi bất đng trƣc các ác pháp, bất thiện pháp.

Khi đã chánh tri kiến thể nhập vào thiện pháp thì chúng ta phải siêng năng tinh cần hng ngày tr b các pháp bất thiện, thành tu các thiện pháp. Khi thành tu các thiện pháp  cũng  giống  nhƣ  chúng  ta  đuổi  giặc  ra  khỏi  biên cƣơng. Nhƣng muốn giữ gìn đất nƣc thì phải xây dng phát triển nn kinh tế cho giàu mnh thì đất nƣc mới thịnh ng nhân dân mi an cƣ lạc nghip. ng vậy,
ni tu theo pháp thin ca Phật thì phải siêng năng tinh cần loại tr các pháp bất thiện. Khi loại tr các pháp bất thiện thì phải giữ gìn thiện pháp. Mun giữ gìn thiện pháp thì phi nỗ lực kiên trì không từ bỏ gánh nng đối vi các thiện pháp. thế câu này Đức Phật dạy rất hay: “Không từ bỏ gánh nng đối với các thiện pháp”. Chúng tôi xin nêu ra mt vài d đ các bạn d hiểu nghĩa không từ b gánh nng đối với các thiện pháp.

d 1: Ăn ung ngày một bữa mà từ năm này đến năm khác không bao giờ ăn ung phi thi. Đó không từ bỏ gánh nng đối với thiện pháp.

d 2: Không ăn thịt chúng sanh tc ăn trƣng chay, dù có bnh đau đến chết, dù có sự bắt buộc nào, dù có hoàn cnh nhƣ thế nào nhất đnh không bao giờ ăn thịt chúng sanh, thì đó là không từ bỏ gánh nng đối với thiện pháp.

d 3: Ngƣi không ngủ ngh phi thi dù cho hoàn cnh nào cũng nhất đnh không ngủ ngh phi thi; bng mọi cách c gắng nỗ lực kiên trì phá vỡ hôn trm, ty miên ký. Đó là ni không từ bỏ gánh nng đối với thiện pháp.

d 4: Một ni nghiện ngập thuốc lá, rƣu, thuốc lào, thuốc phiện, v.v..., h c gắng kiên trì n lực đ cai nghiện nhng loại độc dƣc này suốt đi không còn ung rƣu, t thuốc lá, thuốc lào, thuốc phiện nữa. Đó là nhng ni không từ bỏ gánh nng đối với thiện pháp.

Cho nên lời dạy này có một giá tr rất lớn đối vi nhng ni tu theo Phật Giáo, chúng ta phải nh lời dạy này mãi mãi: V ấy sống tinh cn, tinh tấn, trừ bỏ các pháp bất thiện, thành tu các thin pháp, n lực, kiên trì, không từ bỏ gánh nng đối với các thiện pháp”. Chúng ta khng đnh câu này có một giá tr rất lớn đối vi nhng ai đi tìm con đƣng thoát khổ. Xét qua lời dạy này chúng ta nhìn lại
chúng trong tu viện Chơn Nhƣ thì thấy rất rõ ràng. Trong nhng ngày đu, mi ti trong tu viện Chơn Nhƣ thì còn giữ đƣc thiện pháp nhƣng dn dần về sau h đã từ bỏ gánh nng thiện pháp ăn ng phi thi, lại thêm phá hnh độc cƣ, làm nhng việc thầm lén tội lỗi mà không thấy. Bi vậy tu nhƣ h làm sao đạt đƣc cứu cánh rốt ráo. Tu đmà có tu, chứ gánh nng thiện pháp hđã từ bỏ ri.

Thƣa các bn! Gánh nng thiện pháp mà Đức Phật dùng
đây có ý nghĩa rất là tuyt vi. Phải không hi các bn? Chỉ có bốn từ “Gánh Nặng Thin Pháp”, vậy mà không có ai gánh nổi thật đau ng cho thi đại mạt pháp này, tâm đi thì không muốn b mà lại muốn thêm tâm đạo, thật là tham lam độ. Nhƣ vậy muốn chấn chnh lại Phật Pháp chúng tôi còn biết trông cậy vào ai!!!

Trong thi đại ca chúng ta, ai ni không b gánh nng thiện pháp? Tht khó mà tìm nhng bậc này. Nói thiện pháp thì d, b nh thiện pháp thì d, nhƣng làm đƣợc, nh đƣc thiện pháp thì không phải là chuyn d. Cho nên ai làm đƣợc, nh đƣc thiện pháp đu là nhng bậc Thánh nhân, dù bt c thi gian nào quá khứ, vị lai và hiện tại.

Thƣa các bn! Pháp của Phật ch thiện pháp, không có pháp huyn bí cao siêu cả, không có thn thông phép thuật cả, ch có đạo đức không làm kh mình, kh ni và kh chúng sanh mà thôi. Không làm kh mình, khni kh chúng sanh giải thoát các bn ạ! Chứng đạo ngay ch đó, ch đâu cần tìm ở đâu xa.  Cực Lạc, Thiên Đàng, Niết n, Phm thể cũng từ nơi đó. Đây các bạn hãy nghe lời nói này ca Đức Phật dạy: V ấy không tự hành kh mình, không hành kh ngƣời, ngay trong hiện tại không tham dc, tch tnh, cm thấy mát lnh, cm thấy lạc thọ, tự ngã trú vào Phm th”.
Khi chúng ta không b nh nng thiện pháp thì lúc bây giờ tâm chúng ta có niệm không phóng dt, bi niệm không phóng dt niệm toàn thiện. thế Đức Phật dạy: V ấy có niệm”. Chữ niệm ở đây cô đng quá, nếu không phải hành giả tu xong thì không bao giờ hiểu đƣc chniệm này.   Ni m  tc  l à  n iệm  k h ôn g  p h ón g  d ật   n h ƣ   trên
 ch ú n g  tôi  đ ã  n ói  . Khi tâm có nim không phóng  dtthì
 n gay   c  b ấy  giờ  ch ú n g  ta  thàn h  tu  niệm  tuệ  tối  thắn g  tc
 là  trí  n h   cù n g  tận  , không có một điều quá kh mà không nh, nên Đức Phật dạy: “Thành tựu  niệm  tu tối thng, nh lại, nh li nhiều lần nhng đã làm từ lâu, đã nói từ lâu”.

Khi tu tập đến đây nim tuệ tối thắng xuất hin thì mi bắt đầu có trí tuệ. Ở đây xin các bạn lƣu ý: Nim tuệ tối thắng chƣa phải trí tuệ, khi chúng ta tu tập nó sẽ tiếp tục nhớ lại nhiều ln nhng đã làm từ u, đã nói từ u.  Từ sự tu tập đó ta mi có trí tuệ, nên Đức Phật dạy: V ấy có trí tu”. Khi có trí tuệ ta tiếp tục tu tập rèn luyn để thành tu trí tuệ về sanh diệt, trí tuệ thành tu nhập Thánh thể tc là Niết n, đƣa đến đoạn tận kh đau  đ oạn  k in n ày
 k h iến  ch o  c ác  n h à  h ọc  giả  k h ôn g  thể  hiểu   đƣ và   cũ n g
 k h ôn g  thế  n ào  k iến  gii   tƣởn g  giải  đ ƣc  . Khi giảng đến đoạn kinh này h ch lý luận loanh quanh. Xin các bạn vui lòng đọc lại đoạn kinh này, rồi chúng tôi sẽ hƣng dẫn các bạn tu tập thì các bạn s hiểu rõ hơn: Thành tựu trí tu về sanh diệt, thành tựu Thánh th nhập đƣa đến đoạn tận khổ đau”.

Thành tu trí tuệ về sanh diệt, câu này nghĩa gì? Câu này chlà một lời nói nhắc nh chúng ta tu tập có trí tuệ thì phải thành tu trí tuệ về sống chết tc là trí tuệ Lậu Tận Minh, ch không phải có trí tuệ nh lại nhiều đi nhiều kiếp mà thôi.   Mu ốn  thàn h  tu  trí  tuệ  về  sự  sốn  ch ế thì
 p h ải  d ù n g  n ăn g  lực  T rch  Ph áp  Giác  Chi  mà  d ẫn  trí  tuệ  về
 san h  t,  về  B át  T h án h  Đạo,  về  n h ân  q u ả.  Kh i  thàn h  tu  trí
 tuệ  về  san h  tử  xon g  thì  tiếp  tục  d ù n g  T rch  Ph áp  Giác  Chi
 d ẫn  trí  tuệ  n h ập  vào  T h án h  thể  (Niết n) đ hoàn toàn đoạn tận khđau.

Tn đây phƣơng pháp tu tập đ thực hiện trí tuệ Tam Minh. đây phƣơng pháp cuối cùng trong bảy pháp tu tập trong Đạo Pht. Cho nên Đức Phật kết luận bài pháp này bng câu: “Này Mahanama, nhƣ vy, v Thánh đệ tử thành tựu bảy diệu pháp”.

Tóm lại bảy pháp trên đây, nếu chúng ta biết cách tu tập cho đúng, thì con đƣng giải thoát ca Phật Giáo không còn bí ẩn không còn khó khăn nữa. Phải không các bn?


 L I P H ẬT  DẠ Y

THÂN HÀNH NIM“Thật vi diệu thay, chƣ Hin Giả! Thật hi hữu thay, chƣ Hin Giả! Thân Hành Nim, khi đƣc tu tp và làm cho sung mãn, có đƣợc qu lớn, có đƣc công đức lớn, nhƣ đã đƣc Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A La n, Chánh Đẳng Giác tun b”.

Và này các Tỳ Kheo, Thân nh Nim tu tập nhƣ thế nào, có qu ln, có công đc lớn?”. (Trung Bộ kinh trang 265,
266).

 CH Ú  GI I:

Muốn hiểu rõ pháp môn Thân Hành Nim trong đoạn kinh này thì chúng ta cần nên xem xét nhng cm từ cho rõ nghĩa:

Thực hành
Tu tập
Làm cho sung mãn
Làm thành cổ xe
Làm thành căn cđịa
Làm cho kiên trì
Làm cho tích tp
Khéo tinh cần thực hành.

- Cm t thnht: Thực hành có nghĩa là làm theo phƣơng pháp đã dạy, phƣơng pháp dạy nhƣ thế nào thì làm đúng nhƣ thế nấy. Nghĩa ca thực hành biến ra hành đng theo đúng lời dạy không làm sai.

- Cụm từ thứ hai: Tu tập có nghĩa sửa đổi tâm tánh, thiện xảo trong các pháp thực hành, biết linh đng khi thực hành cho phù hp trong mọi tình hung, mọi tâm trng, mọi hoàn cnh

Chữ tu tập không có nghĩa ngồi thiền, mõ tụng kinh, niệm c, nim Pht

Chữ tu tập ca Phật giáo có nghĩa tu sửa đổi nhng lỗi lầm, đ không còn lỗi lầm nữa, để từ b thói hƣ tật xấu, để từ ni xấu tr thành ni tốt, đ từ phàm phu trở thành Thánh nhân.

Cho nên tu tập cũng có nghĩa thực hành nhƣng thực hành rất linh đng nhm thực hiện đạo đức làm ni làm Thánh, ch không có nghĩa thực hành theo môn thể thao Võ công, Khinh công, Nội công, Khí công, Nhân điện, Yoga…

Từ xƣa đến nay, ni ta hiểu hai ch tu tập phải theo mt tôn giáo nào và tu tập đ thành Tiên, thành Pht, đđƣc sinh về cõi Trời, cõi Pht, cõi Cc Lạc Tây Phƣơng, ch ni ta không mấy ai lƣu ý tu sửa sai nhng li lầm, ngăn ngừa các ác pháp diệt tr các ác pháp đcho tâm đƣc thanh thản nh nhàng an lạc v.v
- Cm từ thứ ba: Làm cho sung mãn có nghĩa cho nhun nhuyn, làm cho nhịp nhàng, làm cho thành mt thói quen từ hành đng này chuyn sang nhng hành đng khác một cách tự nhiên không còn thiếu sót mt hành đng nào, rất là đầy đ trong pháp Thân nh Nim.

Làm cho sung mãn, còn có nghĩa làm cho khỏe mnh, làm cho dồi dào năng lƣng tăng cƣờng năng lc.

- Cm tthtƣ: Làm thành cổ xe có nghĩa là kết hp tất cmọi thân hành ni hay ngoại làm thành một c xe. đây có nghĩa tất c thân hành ngoi nội nhƣ: Đi, đng, ngồi, nm, co tay duỗi chân hít thở đu kết hp lại nhƣ một vòng tròn bánh xe và khi thực hành giống nhƣ bánh xe lăn chung quanh một cái tr. Khi tất c nhng thân hành đu đƣc kết hp một cách chặt ch nên kinh dạy: Làm thành c xe kiên cố.” Khi c xe đã đƣc thành lập kiên c thì chúng ta mi đđiều kiện đ cán nát giặc sanh tử luân hồi, mới thắng đƣc nghiệp lực muôn đi ngàn kiếp.

- Cm từ thứ năm: Làm thành căn c địa có nghĩa ni tu hành khi ôm pháp Thân nh Nim phải kết hp chặt ch từ hành đng này kế hành đng khác liên tục không có mt k h, nhng hành đng ấy phải miên mt kín nhƣ tƣờng đng ch sắt nên hôn trm, thùy miên, loạn tƣởng, hôn tịch, ngoan không ký không xen vào đƣc cũng không đ các cm thọ nhƣ: Thọ lạc, thọ khổ, thọ bt lạc bất thkhổ tác đng vào thân tâm đƣc.

tu tập đƣc nhƣ vậy mi thấy pháp môn Thân nh Nim là căn c địa tốt nhất cho cuộc chiến đấu giành thắng lợi làm ch sanh tử luân hồi.

Nếu tu tập pháp Thân Hành Nim mà tạo đƣc một căn cđịa thì giặc sanh tử luân hồi không tấn công vào đƣc thân tâm thì sự tu tập ca chúng ta mi hoàn thành viên mãn.
dụ: khi bạn tu tập pháp Thân nh Niệm, lúc bấy giờ pháp ấy đã biến thân tâm ca bạn một căn c địa thì không bao giờ có giặc loạn tƣởng, giặc hôn trầm thùy miên giặc ký, trạo cử, giặc cm thọ trong khi bạn ôm pháp tu tập thì nó không bao gi đánh vào đƣợc, đó bạn đã biến pháp môn Thân nh Nim thành căn c địa nơi thân tâm bn, còn nc lại bạn còn b nhng chƣng ngại k trên tác đng vào thân tâm đƣc  thì pháp môn  ấy chƣa trở thành căn c địa. Chƣa tr thành căn c địa thì bạn hãy tập luyn nhiều hơn nhƣng cũng tuỳ giới luật ca bạn có nghiêm chnh hay chƣa?.

Trong lúc pháp môn Thân nh Nim ca bn chƣa thành căn c địa nhƣng nó vn thành tu nhƣ một c xe kiên cố. Tuy rng, nó còn có mi chƣng ngại pháp xâm chiếm vào, nhƣng bn c ôm pháp tiến lên t qua các chƣng ngại ấy mà chiếc xe Thân nh Nim ca bạn không dng lại bạn đã kết hp các Thân nh Nim thành đƣc c xe kiên cố. Nếu c xe bạn b đng lại khi b nhng chƣng ngại pháp thì bạn ni chƣa kết hp các Thân nh Nim tr thành c xe mà ch mi tu tập pháp Thân nh Nim mà thôi.

Khi nào bạn thấy pháp Thân nh Nim ca bạn không có mt chƣng ngại pháp nào tác đng vào thân tâm đƣợc. nó đã tr thành căn cđịa của bn.

Cụm t thứ sáu: Làm cho kiên trì có nghĩa là.
Khi c xe Thân nh Nim đã tr thành căn c địa thì lúc bấy giờ chúng ta tăng dần thi gian lên từ 1 đến 5 giờ, từ 5 giờ đến 10 giờ, sự tăng thi gian lên nhƣ vậy gọi kiên trì trên pháp Thân nh Nim.

Cụm từ thứ bảy: Làm cho ch tập có nghĩa tích lũy sự tu tập càng lúc càng kiên c chặt ch hơn khiến không cho mt chƣng ngại pháp nào tác đng vào thân tâm đƣc.
Nếu các bạn ch cần thiện xảo một ct thì pháp Thân Hành Nim sẽ linh đng tạo thành một nội lực mãnh lit vô cùng.

Cụm từ thứ tám: Ko tinh cần thực hành có nghĩa từ lúc bắt đầu tu tập pháp Thân nh Nim là: Ph ải  k h éo
 siêng  n ăn g  cần  mẫn  tu  tập  k h ôn g  đ ƣc gián  đ oạn  b  q ua
 m t  giờ,  m t  p h ú t,  một  giây  n ào  cả,  ph ải  c gắn g  tinh  cần
 tập  lu yn  thì  mi  thấy  đ ƣc n h ữn g  k ết  q u  của pháp môn nầy.

HIỆU QUẢ CỦA PHÁP MÔN THÂN HÀNH NIM

Những hiệu qu ca pháp môn Thân nh Nim nhƣ thế nào? Xin các bạn hãy lng nghe lời Đức Phật dạy: “Cũng vậy này các Tỳ kheo, đi với v nào tu tập Thân Hành Nim, làm cho sung mãn, v ấy hƣng tâm đã đƣc chng ngộ, nhờ thng trí đến pháp nào cần phải chng ng nh thng trí, vị ấy đối mặt đƣc sự tinh xo ca pháp y, dầu đến xứ nào. Ví d, này các Tỳ kheo trên đất bằng tại chn tƣ có một chiếc xe đậu, thng với nhng con ngựa thuần thc, có roi ngựa đặt ngang sn ng, có ni Mã Thuật Sƣ thiện xảo, ni đánh xe điều ngự các con ngựa đáng đƣc điu ngự, leo lên xe y, tay trái cầm dây cƣơng, tay mặt cm lấy roi ngựa, có thể đánh xe ngựa ấy đi ti đi lui tại ch nào và nhƣ thế nào theo ý mình mun. Cũng vậy này các Tỳ kheo, đối với v nào tu tập Thân nh Nim, làm cho sung mãn, v y hƣớng tâm đã đƣc chng ngộ nh thng tri đến pháp nào cần phải chng ngộ nh thng trí, v ấy đối mặt đƣợc sự tinh xảo (ca pháp ấy) dầu với giới xứ nào ?”

Khi tu tập Thân nh Nim đã tạo thành căn cđịa thì chúng ta muốn một điều thì ch cần hƣng tâm vi thắng trí ca ta thì sẽ thấy kết qu ngay lin, có nghĩa ta điều khiển thân tâm mt cách ddàng vi ý muốn ca ta (thng trí) .
Trong bài kinh này có nêu ra một d đ ta thấy sự hiu qu ca pháp Thân Hành Nim, nó giống nhƣ một c xe ngựa, có nhng con tuấn mã, dây cƣơng và roi, đu sẵn sàng, ni đánh xe cũng đầy đủ. Khi ấy ch cần ra lệnh điều khiển chiếc xe nga đi ti đi lui, đi ch nào cũng đƣc d dàng.

Hiu qu ca pháp môn Thân Hành Nim cũng nhƣ vậy. Khi ta tu tập pháp môn Thân nh Nim đã trở thành căn c địa thì bắt đầu các bạn điều khiển thân tâm ca các bạn nhƣ cổ xe ngựa.

Biết pháp môn Thân nh Nim một pháp môn có đầy đ thần lực để điều khin sự sống chết và còn hơn thế nữa.

Mong các bạn hãy tinh cần tu tập đng có biếng tr đ sm làm ch thân tâm ca mình mang lại hnh phúc an vui cho mình cho ni không sao k hết.

TU PHÁP MÔN THÂN HÀNH NIỆM XUT HIỆN 10 CÔNG ĐỨC LN

Khi chúng ta tu tập pháp Thân nh Nim trở thành căn c địa thì xuất hiện mƣi công đức lớn. Mƣi công đc lớn ấy không thể nghĩ lƣờng. Vậy, chúng ta hãy lng nghe Đức Phật dạy: “Này các Tỳ kheo, Thân nh Nim đƣc thực hành, đƣc tu tập, đƣc làm cho sung mãn, đƣợc làm thành nhƣ c xe, đƣc làm thành nhƣ căn c địa, đƣợc làm cho kiên trì. Đƣợc làm cho tích tập, đƣc khéo tinh cần thực hành thì mƣi công đức ấy có th mong đợi. Thế nào mƣời ?

1/ Lạc, bất lạc đƣc nhiếp phục và lạc, bất lạc không nhiếp phục vị ấy và vị ấy làm nhiếp phc lạc, bất lạc đƣợc khi lên.
2/ Khiếp đm s hãi đƣc nhiếp phục và khiếp đm sợ hãi không nhiếp phục v ấy và v ấy luôn luôn nhiếp phục khiếp đảm shãi đƣợc khởi lên.
3/ V ấy kham nhn đƣc lạnh nóng, đói khát sự xúc chạm
ca ruồi muỗi, gmặt tri, các loài rắn rết, các cách nói khó
chu, khó chấp nhn.
4/ V ấy có kh năng chu đựng đƣc nhng cảm th về thân khởi lên kh đau nhức nhối, thô bạo chói đau, bất kh ý, bt khả ái, đƣa đến chết điếng.
5/ Tuỳ theo ý mun không có khó khăn, không có mt nhc, không có phí sức, v ấy chng đƣợc Bốn Thin thuần tuý tâm tƣ hiện tại lạc trú.
6/ V ấy chng đƣc các loại thần thông, một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân; hiện hình biến đi ngang qua vách, qua tƣờng, qua i nhƣ đi ngang hƣ không, độn th tri lên ngang qua đt lin nhƣ trong nƣc; đi trên nƣc không chìm nhƣ đi trên đất lin, ngồi kiết già đi trên hƣ không nhƣ con chim, với bàn tay chạm và rờ mặt tri mặt trăng, nhng vật có đại oai lực đại thần lực nhƣ vy, có thể thân có thần thông bay đến Phạm thiên với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân có th nghe hai loại tiếng chƣ Thiên và loài Ngƣời ở xa hay ở gần.
7/ Với tâm ca v y, v ấy biết tâm ca các chúng sanh, các loài ni, tâm có tham, biết tâm có tham; tâm có sân biết tâm có n; tâm không n, biết tâm không n; tâm có si, biết tâm có si; tâm không si, biết tâm không si; tâm chun c, biết tâm chun c; tâm tán loạn, biết tâm tán lon; tâm đại hành, biết tâm đại hành; tâm không đại hành, biết tâm không đại hành; tâm chƣa vô thƣng, biết tâm chƣa vô thƣợng; tâm vô thƣợng, biết tâm vô thƣng; tâm Thin đnh, biết tâm Thiền đnh; tâm không Thin định, biết tâm không Thin định; tâm giải thoát, biết tâm giải thoát; tâm không giải thoát, biết tâm không giải thoát .
8/ V ấy nh đến các đời sống quá kh nhƣ một đi hay nhiều đời..vị ấy nh đến các đời sống quá kh với các nét đại cƣơng và các chi tiết.
9/ V ấy biết rằng chúng sanh ni h liệt, kẻ cao sang,
ni đp đ, kẻ thô xu, ngƣời may mn, kẻ bất hnh đu do hnh nghiệp ca họ.
10/ Với sự diệt trừ các lu hoặc sau khi tự mình chng trí với thƣợng trí, v ấy chng đạt và an trú ngay trong hiện tại, tâm giải thoát tu giải thoát không có lậu hoặc”.

Tn đây một bài kinh nói về các công năng ng dng vào đi sống ca một v tu hành theo Phật Giáo, khi hđã thực hiện pháp môn Thân nh Nim đúng pháp.

Do nhng công năng ca pháp Thân Hành Niệm các bạn mới thấy Phật pháp thật đại. Vi chiếc thân n uẩn vô thƣng, ngã, bất tịnh, uế trƣợc, hôi thối chng ra mà khi tu tập lại có nhng công năng thật kinh khủng, ghê gm thật s Công  n ă n g  ấy  giú p  con  n i thoát   r k h ỏi
 k h ôn g  gian   thi  gian ,  làm  ch  c  tr ,  kh ôn g  có  một
 vật  gì  tác đ ộn g  đ ƣc sự  b ất đ ộn c a  tâm.

Kính thƣa các bn! S tu tập theo Phật Giáo không phí công, phí của của các bạn ct nào cả, nó rất xng đáng vi công lao tu tập ca các bn.

Năng lực thứ nhất xuất hiện trong khi tu tập pháp môn Thân Hành Nim, nó giúp các bạn nhiếp phc đƣc các cm thọ về lc về khổ. Về các thọ lạc các bn nhiếp phục đƣc thọ lạc về ăn, ng phi thi, thọ lạc v vui chơi trò chuyn hội hp. Do đó, các bạn cũng nhiếp phục đƣc nó, cho nên không thích hội hp, không thích nói chuyn, bàn tào lao, chuyn trên tri, dƣi biển, chuyn về các dục nhƣ: Sắc dục, dục danh, dc lợi, dục ca to, Phật ln, vv…

Về thọ kh các bạn cũng nhiếp phc đƣc khiếp đảm sợ hãi, kham nhẫn đƣc tri nóng tri lạnh, đói khát kham nhẫn đƣc ruồi, muổi, nng, gió, mƣa, bão, rn, rết, v.v… kham nhẫn đƣc lời nói ác, lời nói vu khng, lời nói khó chu, lời nói khó chấp nhn.
Về thọ kh trên thân nhƣ bnh tật đau ốm, v.vvị ấy chu đng đƣc nhng cảm thọ khi lên nhƣ bnh tật kh đau nhói đau, thô bạo, bất kh ý, bất kh ái đau điếng, chết điếng. Đó nhng s kham nhẫn khó có ni bình thƣng mà kham nhẫn đƣợc, thế mà ni tu pháp môn Thân Hành Nim lại kham nhẫn đƣợc, thật tài tình.

Tu tập pháp Thân Hành Nim các bạn đu phải chấp nhận có nhng năng lực phi thƣng, nhƣ trên các bạn đã thy sức nhiếp phục, sức kham nhn, sức chịu đng mà không thể một ni bình thƣng làm đƣợc.

Năng lực thứ sáu xuất hiện khi các bạn tu tập pháp Thân Hành Nim năng lực này sẽ giúp cho các bn, tuỳ theo ý muốn mà các bạn mun nhập Bn Thánh Đnh không có khó khăn, không có mt nhc, không có phí sc, chng nhập đƣc Bốn Thiền hin tại lạc trú một cách d dàng.

Đọc đến năng lực thứ sáu ca pháp Thân Hành Nim các bạn biết tu thiền ca Phật Giáo không phải ngay trên Bốn Thiền mà ta tu tập đƣợc. Cho nên các nhà Đại Thừa ngay trên Bốn Thiền gii thích loanh quanh ging nhƣ TKhƣơng ng Hội trong sách An Ban Th Ý.   Cho nên
 đ n g  đ ến  B ốn  T h iền  các  n h à  h ọc  giả  xƣa  nay  đ u  tránh
 xa  k h ôn g  d ám  giải  thích  c d ựa  theo  tron g  k in  mà   giải
 thích  ch  n gh ĩa  một  cách  k h ôn g  rõ  ràn g,  k h ông  c thể  nh ất
 là  k h ôn g  b iết  p h áp  h àn h ,  n ên  càn g  giải  thích   thì  càn g  tối
 n gh ĩa,  k h iến  ch o  n i mu ốn  tu  tập  T ứ  Th án h  Địn h  k h ông
 b iết lối  n ào  tu  .

Muốn tu tập thiền đnh thì bắt đầu các bạn phải học tu tập sống đúng giới luật theo phƣơng pháp Tứ Chánh Cần. Tứ Nim Xứ cuối cùng phải thực hiện pháp môn Thân Hành Nim. Từ tu tập pháp môn Thân nh Nim, nó mới xuất hiện nhng năng lực siêu phàm, từ nhng năng lực đó đã giúp các bạn nhp các Thin Định thc hiện Tam
Minh. Năng lực thứ sáu nói trên đã giúp các bạn nhp đnh mt cách d dàng, không phải trên pháp Tứ Thánh Đnh mà tu tập.  Cho  n ên  mu ốn  n h p  T ứ  Th án h  Đnh  thì  ph ải  có
 n h ữn g  n ăn g  lực  siêu  việt  c a  p h áp  T h ân  Hàn  Ni thì
 mới  mon g  n h ập  đ ƣc  .Nếu không có nhng năng lực này thì khó mà nhập đƣợc.

Qua kinh nghiệm tu tập theo giáo pháp của Đức Pht. Chúng tôi nhn xét Thin Đông Độ, Thiền Đại Thừa các loại Thiền khác đu nhng loại thiền tƣởng, thiền điên, tu hành chng làm ch sự sống chết mà còn tr thành điên khùng, rối lon thần kinh, nhập đnh ngay tn pháp ức chế tâm làm cho hết vng tƣởng, khi hết vọng tƣởng gọi nhập đnh thì ch có ngƣi chƣa bao giờ nhập đnh mi tin,
 còn  n i có  nh ập  đ nh  thì  h  tội  n ghiệp  ch o  n h ữn g  n i
 mù  n ói  về  con  voi  . Hầu hết hiện giờ chƣa có ni nào biết về thiền đnh nên mi tu theo Thiền Đại Thừa  Thin Đông Độ, Thiền Minh Sát, v.vChứ mt khi h đã  nhp đƣc đnh, nhất nhp Tứ Thánh Định thì h sẽ  n h n  xét
 sự  tu  tập  Th iền  Đại  T hừa,  T h iền  Đông  Độ,  Thiền  xu ất  h n ,
 T h iền   vi,   Th iền  Min h  S át  Tu   n h n loại   thin
 tƣởn g,  tu  h àn h  ch ẳn g  đ i  đ ến  đ âu  , có nghĩa nhng loại thiền này tu chơi cho có hình thức tu, ch không có ích lợi cho đi sống ca họ. Họ tu tập ch biểu dƣơng nhng hình thức lừa đảo nhƣ ngồi thiền 5, 6 tiếng đng  h hoặc khi chết đ lại nhc thân hoặc lợi.   nhiều vị tu hành còn cầu danh, cầu lợi nên sử dng một vài thần thông tƣởng, tiết lộ chuyn quá kh vị lai ca ni khác đ d lừa đảo làm tin ngƣi khác, nhất là tín đmê tín.

Những loại thiền tu tập không có ích lợi thực tế ch một trò ảo thuật lừa đảo ni đ đƣa ni vào thế giới ảo tƣởng gây mê tín lạc hu, lợi dụng nhng điều này đ cất ca to Phật lớn, để sống một đi sống dục lc đầy đ theo kiểu thế gian bng chiếc áo tôn giáo !
Thƣa các bn, nhng năng lực ca pháp môn Thân nh Nim từ thứ tám tr lên nhng năng lực siêu việt mà ni ta gọi thần thông. đây các bn phải hiểu, nó không phải do luyn tp pháp môn thần thông mà có thần thông. có năng lực làm đƣc nhƣ vậy do tâm thanh tịnh không còn tham sân si các ác pháp. Tâm thanh tịnh không còn tham, n, si và các ác pháp do sng đúng, từ giới luật nghiêm chnh. Muốn giới luật nghiêm chnh thì phải tu tập pháp môn Thân Hành Nim.  Từ pháp môn Thân nh Nim mi có nhng năng lực xut hiện đ trợ giúp cho các bạn làm ch sự sống chết. Năng lực ấy rất phi phàm, nó có đƣc không ngoài Giới Luật và pháp môn Thân Hành Nim. Ngoài hai pháp môn trên đây thì không có pháp nào có đ năng lực làm nhng việc phi thƣng nhƣ vậy.

Đây, các bạn hãy lƣu ý năng lực siêu việt thứ sáu ca pháp môn Thân nh Niệm. Một năng lực k lạ cùng mà không ai ngờ đƣợc, một ni ch có một thân hình, thế mà khi ni ấy muốn có 1000 thân hình nhƣ nhau thì tc khắc lại hiện ra 1000 thân hình ni giống nhƣ nhau đúc, nó không phải nhng hình bóng mà con ni thật bng ơng bng thịt nếu chúng ta sờ mó vào nhng ni này thì không khác ni thật.

Ông Châu Li Bàn Đc khi tâm thanh tịnh, Ông biết mình đã chng đạo lậu nên ra lệnh mt thân của Ông phải biến ra 1000 thân Châu Li Bàn Đặc, hiện ra ngồi đy rng.

Thƣa các bn, ông Châu Li Bàn Đặc đâu có luyn tập thần thông, Ông chđƣc Đức Phật dạy quét m. Tức tu Tứ Nim Xứ tn Tứ Nim Xứ, lúc nào ông cũng c gắng khắc phục nhng tham ƣu tn bốn ch thân, thọ, tâm,
pháp ca ông, thế mà Ông đã thành tu viên mãn đạo giải
thoát.

Một pháp môn giúp cho tâm các bạn xả ly ác pháp và tất cdục, nên hoàn toàn tâm đƣc thanh tịnh, từ tâm thanh tịnh ông Châu Li Bàn Đặc mi nhận ra đƣc một năng lực kỳ lạ, một thân làm ra đƣc nhiều thân, nhiều thân làm lại mt thân, đó là năng lực siêu việt thứ nhất ca pháp môn Thân Hành Nim.

Mọi vật đu b cách nhau bi không gian, thế mà ni tu hành đúng pháp Tứ Nim Xứ Thân nh Nim thì một năng lực k lạ xuất hiện thì không gian không còn ngăn cách nữa. Cho nên, một ni tâm thanh tịnh không còn tham sân si thì h đi ngang qua ch, qua tƣng, qua i nhƣ đi ngang hƣ không: Họ độn thổ chui xung đất trồi lên đất lin nhƣ trong nƣớc. Đó mt năng lc thứ hai ca Pháp môn Thân nh Nim mà ít có ai ngờ đƣợc. Từ lâu các nhà tiu thuyết Trung Hoa giàu tƣởng tƣng nói ra nhng điều này, chứ xƣa nay chƣa có ai làm đƣợc.

Mọi vật đu có trng lƣng khi i xung nƣc đu b chìm thế mà ni tu tập Thân Hành Nim xuất hiện đầy đnăng lực thì đi trên nƣc không chìm nhƣ đi trên đất lin, ngồi kiết già thân bay lên hƣ không nhƣ chim, mt năng lực k lạ làm mất trng lƣng ca thân ni tht là đại mà từ xƣa tới nay, chƣa từng ai làm đƣợc, thật hy hu.

Một năng lực mà chƣa bao giờ ai dám nghĩ mà lấy tay rmt trăng mt trời. Thế mà pháp Thân Hành Nim tu tập lại xuất hiện một kh năng siêu việt ngoài sức duy suy nghĩ ca con ni. Nhƣng nhng lời này do Đức Phật nói. Không lẽ Đức Phật lại nói láo sao? Chúng tôi tu hành cảm nhận đƣc mình có kh năng có thể làm đƣc nhƣ vậy, nhƣng thấy nó ch làm trò ảo thuật chơi, ch không có ích lợi thiết thực cho đi  sống hng ngày,  thế chúng tôi0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Ví bạn hãy dùng ngôn ngữ lịch sự, tôn trọng lẫn nhau, mỗi người có cấp độ trình độ riêng nên không nên phán xét nếu không thông hiểu. Xin cảm ơn!