Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

VĂN HÓA PHẬT GIÁO TRUYỀN THỐNG TẬP 2-14nơi  thành phố đông  ngươ øi, nạn cươ ùp  giựt quá lộng hành, không ngày nào là không có cướp  giựt .
Xét ra nạn trộm cướp  khắp  nơi  trên thế  giới đã  xảy  ra  đều  do  nền  giáo   dục  của  loài  ngư ời không  quan  tâm  đến  đạo  đức  nhân  bản  -  nhân quả,   nên   không   những   xảy   ra  trộm   cướp   giết người  mà còn xảy ra nhiều vụ khủng bố giết ngư ời hàng loạt t hật l à ki nh khủng.
Do không  quan tâm  đến đ ạo  đức  nhân  bản  - nhân  quả  nên  c hiến  tranh t hế  gi ới  l úc  nào  cũng có, biết bao nhiêu sinh mạng con người chết một cách  oan  uổng  trong  lằn  tên  bo m  đạn  của  chiến tranh.
Do không  quan tâm  đến đ ạo  đức  nhân  bản  - nhân  quả nên t hời tiết không t huận hòa, c ho nên mưa  không  thu ận,  gió  không  hoà  thươ øng  xảy  ra hạn  hán,  l ũ    lụt ,  động  đất  t hiên  tai,  hoả  ho ạn, khiến  biết  bao  nhiêu  ngươ øi  sống  màn  trời  c hiếu đất, c hết một các h đớn đau và oan uổng.
Do không  quan tâm  đến đ ạo  đức  nhân  bản  - nhân  quả  mà  con người  p hải  c hịu  nhiều  t ai  ương hoạn  họa,  bệnh  t ật  nan  y  không  thuốc  thang  trị dứt, nhất là bệnh thơ øi đại .

Do không  quan tâm  đến đ ạo  đức  nhân  bản  - nhân   quả   mà  thời  tiết   ngày  càng  khắc   nghiệt nóng  lạnh  mư a nắng,  gió  bão  thất  thường.  Tươnglai cuộc  sống cu ûa con người  như  đã đi gần đến  me ù hố thẳm mà không hề ai hay biết.
Khoa  học  chỉ  l à  một  sư ï                                               phát  minh nhỏ  be ù còn  hạn  cuộc  tro ng  không  gian  và  thời  gi an  t hì làm  sao khám phá  những điều  bí  ẩn tro ng vũ tr u ï nhất  là  sự  sống  trong  hành  tinh này,  thế  mà  các nhà khoa  học  tự tin nơi  kho a học, c ho rằng chỉ co ù khoa   học  là   tiêu   biểu   nhất  củ a  cuộc  sống  co n người  t hì  không  đúng.  Kho a  học  không  đủ  khả năng gi ải thích về t âm linh được, như ng t âm linh giải  t híc h được  khoa  học , chứng  minh đươ ïc  khoa học,  đó  là  đạo  đức  nhân  bản  - nhân  quả  - sống không làm khổ mì nh, k hổ người và khổ cả hai .
Ngay  bây  giờ  loài  người  không  t hức  tỉnh,  cư ù nghĩ  tưởng  r ằng  khoa  học  sẽ  gi ải  quyết  mọi  mặt cho  cuộc  sống  loài  ngươ øi  thì điều  này  là  một  tai họa.  Các  bạn  nên  nhớ  “k hoa ho ïc  k hông  có  đạo đức  là  khoa  học  tie âu   diệt   loài   người”.   Một bằng  c hứng  hiển  nhiên,  con  người  c hết  vì  bo m đạn, chết vì những c hất hóa học . Kho a học  đã làm môi  trư ờng  ô  nhiễm,  người  ta  chết  vì  bệnh  tật , người  ta  chết  vì  vật  c hất  của  khoa  học,  vật  chất khoa  học  đ ang  nuôi  lớn  tâm  t ham  dục  của  con người ,  vì  t hế,  nạn  trộm  cướp   giết  ngươ øi  không gớm  t ay thư ờng  xảy  ra khắp  nơi  v.v..  Đấy  không phải khoa  học  giết người sao?Còn  tôn  gi áo  thì  sao?  Tôn  giáo   mà  không khoa  học  la ø                                                                                   tôn  gi áo  mê  tí n, t ạo  t hần  quyền  lừa đảo  con người , nhất  là  ru ngủ  con ngư ời  vào  cõi mộng Cực  Lạc,  Thiên  Đàng,  Niết Bàn, Phật tánh v.v..  Do đó,  làm  hao t ài  tốn  của  và  công  sức  của con người biết bao nhiêu kể sao cho hết. Xét cho cùng  tôn  gi áo  có  đe m đến  những  gì lợi  íc h t hiết thực  cho  co n  người  đâu  hay  chỉ  đem  đến  những điều  mê  tí n  nhảm  nhí  hay  cuồng  tí n mất  trí tue ä dám hy si nh chết một các h oan uổng của một kiếp người . C ho  nên,  tôn  giáo  l àm  được  những  gì c ho cuộc  sống con ngư ời trên  hành ti nh này.  Tôn gi áo mang  đến  những  t ai  hại  c ho  loài  ngươ øi  rất  lớn. Nếu không có tôn  giáo  thì làm gì dân Do Thái  bị giết,  t hì  làm  gì  có  những  cuộc  Thánh  c hiến  mà máu xươ ng c ủa co n người như sông, như  núi  v.v..
Hằng  ngày  chúng  ta  đã  chứng  kiến  trong cuộc  sống   này,  co n  ngươ øi  sống   vẫn   mang   đầy những  nỗi ê chề khổ đau vì chiến tranh, vì khủng bố,  vì  cươ ùp  của  giết  người,  vì  r ượu  c hè  say  sưa, nghiện ngập, vì c ơm ăn áo  mặc , vì bệnh tật, thiên tai, hạn hán, bão  lụt, động đất  v.v..
Bởi vậy, không có đạo đức nhân bản - nhân quả nên nạn trộm cướp  xảy ra khắp nơi  trên hành tinh này  khiến  cho  cuộc  sống  của  con  ngươ øi  b ất an.Như õng  hành  động  trộm cươ ùp  là  những  hành động đáng  chê  trác h, l à  những  hành  động  xấu xa hung ác , tàn  bạo,  là  như õng hành động của loài  ác quỷ,  là  hành  động  không  được  lo ài  người  chấp nhận.
Làm con người phải chấm dứt ngay những hành  động  ấy,  con ngươ øi  không  thể  làm  một  loài ác quỷ đ ầu trộm đuôi cư ớp như  vậy.
“GIỚI   HẠN H   K HÔNG   TRỘM   CƯƠ ÙP”   không chấp  nhận  những  hành  động  trộm  c ướp,  kết  án những  hành động trộm c ướp  vào  tử tội  (ba La  Di) muốn  bảo  đảm  sinh   mạng  của  con  người ,  muốn cho xã hội có trật tự an ni nh,  muốn đất nươ ùc phồn vinh   t hịnh vượng  t hì  đạo  đức  nhân  bản  -  nhân quả  phải được  soạn t hảo  tr ở  t hành  môn  học  quan trọng  nhất  tro ng c ác  trươ øng  học  để  gi áo  dục  co n em, mầm  non  của  Tổ  Quốc. V à đ ạo  đức  nhân  bản
–  nhân  quả  còn  phải  được  phổ  cập  rộng  rãi  khắp nơi  từ thành thị đến nông thôn, từ  hang  cùng đến ngõ  hẹp  để  mỗi  ngươ øi  dân  hiểu  biết  và  sống  co ù đạo đức.
Ngành  pháp  lu ật  nên  kết  án  tội  trộm  cướp phải  vào  tội  tử  hình  như  giới  luật  Phật , có  như vậy  t hì  hành  tinh này  mới  bảo  tồn  sự  sống  của con người . Nếu p háp  luật không nghiêm trị những
người  p hạm  tội  trộm  cướp  n ày  thì xã  hội  không bao gi ờ  được bì nh an.
GIỚI HÀNH KHƠNG TRỘM CƯỚP

Muốn  giư õ                                                                                                                        gìn  giới  hạnh  này  được  nghiêm chỉnh thì các  bạn hãy tu tập  pháp  môn  như  lý tác ý.  Vậy  hằng  ngày  phải  tác  ý  câu  này  “Không  co ù trộm  cướp,  chấm  dứt  trộm  cướp ,  trộm  cướp là một  hành  động xấu  ác  làm k hổ  mì nh  k ho å người   và   làm  k hổ   cả   hai,  p hải   chấm   dứt ngay liền”.  Nhờ có  tác  ý  như  vậy  nên t âm t hấm nhu ần   đ ức   hạnh   “GIỚI    LU Ậ T   K HÔNG    TRỘ M CƯỚP ”.  Từ đó con người mới thật sự l à con người , không còn là ác  quy û                                                          nữa.


 C HƯƠ NG V

NHỊM SƠ THIỆN

THỨ TƯ

BÂY GIỚI ĐỨC NGƠN NGỮ TỲ KHEO TĂNG VÀ TỲ KHEO NI GI Ớ I THI ỆU

NHĨM SƠ THIỆN THỨ TƯ BÂY GIỚI ĐỨC NGƠN NGỮ TỲ KHEO TĂNG, NI THỨ NĂM

Sau khi được nghe  đức  Phật trì nh bày đức hạnh  cu ûa  giới  lu ật  t hì  vu a A  Xà  Thế  phải  chấp nhận  và  ca  ngợi  tán  t hán  những  kết  quả  t hiết thực  hiện  t ại  của  Sa Môn  hạnh  thật  là  r ất  tu yệt vời. V ua A Xà Thế hỏi Phật:

“- Bạch  T hế  Tôn”!  Có  thể  cho  biết  mo ät kết  quả   thie át   thực   hiện  tại  khác  nữa   của hạnh  Sa   Môn,  vi  die äu  hơn,   thù  thắng  hơn những  quả  thi ết  thực  hiện  tại  của  Sa  Môn vừa k ể  trên k hông?”.
Khi Vua A Xà  The á                                                                       hỏi đư ùc  Phật  như  vậy t hì đức Phật tr ả lời :

“-  Này   Đại   vương   hãy   la éng   nghe   va ø khéo  tác ý Ta  sẽ giảng.
Này  Đại  vương  thế  nào  là  T ỳ  kheo  gi ới hạnh cụ túc?Ở đây, na øy Đại vương,  Tỳ k heo từ bỏ  nói láo,  tránh  xa   nói  láo ,  nói   những  lời  chân thật,  chỉ  trên  sự  thật,   nói  những  lời  chắc chắn   đa ùng   tin  cậy,   k hông   nói   lường   gạt, không  nói  p hản  lại  với  đời . N hư  vậy  la ø                                                                                   gi ới hạnh của  vị ấy tro ng gi ới lua ät”.
Bảy giới này là những hành động đạo đức Thánh  hạnh  thuộc  về  ngôn  ngữ  l àm  Người , làm Thánh,  nó  c hỉ  rõ  hành  động  lời  nói  sống  đúng Phạm  hạnh  của  những  bậc  Thánh  Tăng,  Thánh Ni và  Thánh  cư sĩ  mà  ngươ øi  the á                                                                                   gian  không  t he å sống  và  làm  được, chỉ  có  những  bậc  l y tr ần  tho át khổ  mới  c hấp  nhận  bảy  đức  hạnh  “Ly   ác  k hẩu , diệt  ác p háp  này”  này.
Nếu các bạn sống giữ gìn đúng bảy giới đức hạnh   l y  ác   khẩu,   diệt   ác   p háp   này   thì  khẩu nghiệp  của  c ác  bạn  rất  thanh  tị nh  và  được  mọi người ti n yêu . Các  bạn đi đến đâu đều  nhiếp  phục mọi  người  ti n tươ ûng  nơi  c ác  bạn.  Lời  nói  của  c ác bạn  có  giá  trị  rất  cao, nhờ  đó  uy tí n của  các  bạn đầy đủ trọn vẹn. Bạn có biết không?


 G  IỚI   ĐỨC    NG  ƠN   NG  Ữ    THỨ    NH  ẤT:

TỪ BĨ NĨI LÁO


“TỪ  BỎ  NÓI  LÁO”  l à  một  hành  động  đạo đức  làm  Ngươ øi,  làm  Thánh,  nó  không  phân  biệt giai  cấp  nào  trong  xã  hội , có  tôn  giáo  hay  không tôn  gi áo   màø   mọi  người   sống  c hu ng  nhau   trên hành  tinh này  đều  cần  p hải  ho ïc  hiểu  và  sống đúng giới đư ùc này.
Đây  l à  một  giơ ùi  lu ật  dạy  về  đức  hạnh  ngôn ngữ trong những đức  hạnh làm Người, làm  Thánh mà c ác  bạn cần p hải học  hiểu và sống đúng những đức  hạnh này để không làm khổ  mình,  khổ  ngư ời và khổ cả  hai . Có như  vậy , các  bạn  mới  biến cuộc sống  trên  hành  tinh này  trở  thàn h  cõi  Cực  Lạc, Thiên Đàng.
GIỚI ĐỨC THÀNH THẬT TỪ BĨ NỊI LÁO

“TỪ  BỎ  NÓI   LÁO ”  là  giơ ùi  đức,  nó  t huộc  ve à “ĐỨC   THÀN H  THẬ T”,   nó  là  một  hành  động  đức hạnh  về  miệng,  miệng l à  nơi  xuất  phát nhân  qu ả thiện  ác  hay  nói c ách  khác  miệng  là  đường đi  lối về  của  nhân  qu ả.  V ì vậy,  l àm  người  c ác  bạn  nên cẩn  thận  về  lời  nói  của  mình,  không  được  ăn  nói bừa  bãi, trư ớc  khi nói  cần phải su y nghĩ  kỹ l ưỡngrồi  mới  nói,  không  được  nói  đùa,  nói  đại,  không được nói  giỡn,  nói  cợt , khi nói ra lời  nói  phải  nói nghiêm t úc, êm ái,  nhẹ  nhàng,  ôn tồn,  nhã  nhặn, lời nói phải thành thật, không được nói  như õng lời cộc  cằn  thô  lỗ,  mạt  sát  người  khác,  không  nói những lơ øi tục  tĩu, thie áu văn hóa,  không  nói những lời  hu ng dữ,  ác  khẩu,  không  nói  những  lời  p hác h lối,  không  xưng  hô  những  lời  mày,  tao,  nó,  hắn v.v..  không  nói  thêm  bớt,  không  nói  xấu  ngư ời khác , không  vu oan,  gi á  họa  cho  người  khác.  Co ù như  vậy  thì nhân  qu ả  mới  tốt  đẹp  c ho cuộc  sống của các  bạn.
Biết rõ nói láo là một hành động thiếu đạo đức  thành  t hật  thươ øng  l àm  khổ  mì nh.  Làm  kho å mình   là  làm  mất  u y  tí n  của  mì nh  đối  với  mọi người , khi người t a p hát gi ác ra mình  l à  ngươ øi nói láo  thì họ  tránh  xa  mì nh,  không  chơi  thân  với mình  nữa,  tuy  ngoài  mặt  họ  không  nói  r a nhưng họ rất dè dặt c ẩn thận đối với các  bạn đ ấy!
Người nói l áo  như  những vật đồ  bỏ,  người  ta không còn dùng được .

Xưa Đức  Phật dạy La Hầu La: “Này  La Hầu La,  người  nói  láo  như  nước  rửa  chân  kho âng có  du øng  vào   việc  gì được,  cần  p hải  đổ  bỏ”. Người nói  láo  cũng  như  nước  rư ûa c hân, không t he å
dùng  vào  việc  gì  khác  đư ợc.  Vì  ngư ời  nói  láo  l àngười  không  có  đạo  đức . Người  không  có  đạo  đức thì vơ ùi việc  ác  nào  họ cu õng làm đư ợc. C ho nên , đối với những người  nói láo  thì c ần p hải tránh xa, lì a xa. K hông nên t hân c ận với những ngươ øi này.
Làm   ngươ øi   các   bạn   không   nên   nói   l áo. Không  nói láo  các  bạn là những ngư ời thành thật . Có đúng như  vậy không các  bạn?
Trong  xã  hội  loài  ngươ øi,  ngư ời  nào  giữ  trọn lòng  tin yêu  của  mọi  người  thì không  bao giơ ø                                                                                   nói láo, nhưng  nói thành t hật rất  khó chứ không phải dễ.  Có  điều  nói  thành  thật  rất  có  lợi  c ho  mì nh, cho người , như ng c ũng có điều nói t hành  thật r ất có  hại  cho  mì nh,  c ho  người,  có  khi  hại  cả  hai . Trong  chiến  tranh khi quân  đội  Mỹ  đi  ruồng  bo á hỏi: có Việt Cộng tro ng nhà không?
Nếu  bảo  rằng  không  là  nói  láo,  còn  nếu  bảo có  là  t ai  hại  cho  mì nh,  c ho  ngươ øi,  c ho cuộc  các h mạng gi ải phóng quê hươ ng, còn làm thi nh không nói  t hì  chúng  nghi  ngờ  bắt  mì nh  tra  tấn,  đánh đập.  Vì  t hế,  nói  thật  không  phải  dễ  trước  những hoàn  cảnh  p hải  i m l ặng  như  Thánh  mới  bảo  tồn được đức t hành Thật.
Một   trăm   người   buôn   bán   thì  một   trăm người  đều  nói  láo  c ả,  không  có  một  ngư ời  nào  l à không nói láo .Hầu hết , con người  sống  trên  hành ti nh  này đều  nói  láo.  Một  nhà  truyền  giáo  chưa  bao  gi ơ ø thấy Phật, t hấy Đức  C húa  Trời, t hấy Ngọc  Hoàng Thượng  Đế,  cu õng  c hưa  bao giờ  biết  Thiên  Đàng, Cực  Lạc  ở   đâu . Họ  đều  nói  không  thật,  họ  gi ảng nói  giống  như  ho ï                                               đã  từng  sống  ở   đó  và  gặp  các Ngài.   Cho   nên,   nhà   tru yền   giáo,   nhà   học   gi ả thuyết  gi ảng  kinh sách  Phật,  Thánh,  Tiên  đều  là những người nói l áo.
Có một  số Thiền  sư miệng,  tu hành c hưa tới đâu,  lớn  tiếng  nói  như  là  mình   đã  nhập  thiền, nhập  định. Không  biết  Phật  t ánh  có  hay  không có,  chỉ  dựa  vào   tưởng  gi ải  của   người  xưa  phát ngôn  bừa  bãi tỏ r a như  mì nh  đã  kiến  tánh  thành Phật. Phật gì mà ăn ngủ p hi t hời?  Còn thích chùa to  Phật  lớn  y áo  đẹp  sang, còn  t hích  xe cộ,  ti vi, tủ lạnh,  máy điều  hòa v.v.. C ho nên,  những  hạng người này to àn là nói vọng ngữ.
Kinh sách  nói có li nh  hồn  ngươ øi chết, có t he á giới  siêu  hì nh,   có  Thiên  Đ àng,  Cực  Lạc ,  có  cõi Trời,  cõi  Thánh,  cõi  địa ngục  có  vua Diêm  Vương v.v.. Đó l à ki nh nói láo.
Người   thuyết   gi ảng   mà   tu   chưa  chứng   là người t huyết giảng nói láo, làm ngư ời các  bạn nên cảnh  giác  đề  cao những  hạng  người  no ùi  láo  này.

Nhưnõ

g kẻ nói láo này l à như õng kẻ háo d anh.Làm ngư ời khi l àm đươ ïc  những gì thì sẽ  nói, còn  chưa  l àm   được   những  gì  thì  im   lặng   như Thánh.

Người  ở   đời  hay  trác h  kẻ  no ùi  nhiều,  vì  nói nhiều  làm  t hế  nào  cũng  sơ  sót  nói  không  thật . Điều đó là một điều hiển  nhiên và đó cũng là  một kinh nghiệm ngàn đời. Kẻ nói nhiều là kẻ hay nói láo, nói không thành t hật v.v..

GIỚI HÄNH TỪ BĨ NỊI LÁO

“GIỚI   HẠ NH   TỪ  BỎ  NÓI   LÁO ”  là  giới  lu ật dạy  về  đức  hạnh  ngôn  ngữ  từ  bỏ  nói  những  l ời không   thật.   Phần   đông   co n   người   t heo   khẩu nghiệp  mà nói , nên thường  nói đại, nói không su y nghĩ. Cho nên, người  nào  cũng có nói láo  không ít thì nhiều , tức  là  nói l áo  nhiều  hoặc  nói láo  ít chư ù không ai khỏi nói láo.
“GIỚI   HẠN H   TƯ Ø                                                                                                                                                                                                                                                                                      BỎ   NÓI   LÁO”   là   một  lời khuyên  nhắc  từ  bỏ  nói  láo , nói  láo  là  một  hành động   khẩu   nghiệp   ác .   Một   hành   động   khẩu nghiệp   ác  xấu  t ạo   nhiều  điều  không  tốt,  t hiếu thành  thật  với  mì nh  với  người  khác,  thật  không xứng đáng làm ngươ øi c hút nào . Các  bạn quyết tâm dứt khoát phải tư ø                                                                       bỏ  nói l áo, t hà có t hể chết , chư ù nhất  định  không  nói  láo.  Có  như   vậy  mới  trơ û thành người có đ ạo đức  ngôn ngữ.Vì oai  nghi tế  hạnh  đạo  đức  thành t hật , khi có  một  điều  không  thể  nói  t hật  đư ợc  thì c ác  bạn nên im  lặng. Im lặng như  Thánh hoặc  đánh trống lảng nói sang c huyện khác.
Muốn từ bỏ sự nói l áo t hì chúng ta nên tập ít nói,  nói  càng  ít càng  tốt,  cho  nên  đệ  tử  của  đức Phật,  t hường  được  Ngài  khuyên  dạy:  phải  sống độc  cư, độc  trú,  độc  hành,  tr ánh  hội  họp,  tránh nói  chuyện,  t hường  sống  một  mình   nơi  vắng  ve û như  con tê ngư u một sư øng .
Người  nào  muốn  không  nói  láo  thì nên  theo lời dạy  trên đ ây  mà giư õ                                                                       hạnh độc  cư , độc  trú, độc bộ,  độc  hành  cho trọn  vẹn.  thì sẽ  không  bao gi ơ ø nói láo. V à như  vậy c ác  bạn sẽ là những người tốt , người có đạo đư ùc nhân bản –  nhân quả.
Người  hay  nói  nhiều  chúng  t a nên  tránh  xa vì họ là người ác , họ l à những ngươ øi không tốt , ho ï là   như õng   ngươ øi   thiếu   thành   thật.   Người   t hiếu thành thật là người sẽ làm tất c ả điều ác.
“TƯ Ø                                                                                                                                                                                                                      BỎ  NÓI   LÁO”  là  một  oai  nghi  tế  hạnh đạo  đức  có sự qu yết định dứt kho át không  bao gi ơ ø nói láo .

“TƯ Ø                                                                                                                                                         BỎ  NÓI  LÁO”  là  một oai nghi tế hạnh co ù sự  hiểu  biết  rõ  ràng,  nói  l áo  là  một  điều  tai  hại không íc h lợi c ho mình  c ho người và c ho cả hai.

GIỚI HÀNH TỪ BĨ NỊI LÁO“TỪ  BỎ  NÓI  LÁO ” là một phươ ng pháp  tác  ý để  chủ  động  điều  khiển  khẩu  hành  từ  bỏ  nói  láo. “TƯ Ø                                                                                                                                                                                         BỎ  NÓI  LÁO ” không t hể là  một lời  nói  suông mà  l à  tiếng  kêu  gọi  tận  trong  lòng  của  c hính mình.   Vì  thế,  khi  nghe   tiếng  gọi   “TỪ   BO Û                                                                                                                                                                                                                                                                                      NÓI LÁO ”,  đánh  thư ùc  lương  tâm  chúng  ta  p hải  c hấm dứt ngay không đươ ïc nói láo.
“TƯ Ø                                                                                                                                                         BỎ  NÓI  LÁO” l à đ ạo đức  ở  nơi  miệng cu ûa mỗi  người,  nếu  mọi  ngươ øi  không  giư õ                                                                                                            gìn  miệng cẩn thận thì đạo đư ùc sẽ không bao gi ờ  có. Đạo  đức không bao giờ có thì luôn luôn làm khổ mì nh,  kho å người  và  khổ  chu ùng  sanh  nư õa.  Vì  t hế  hằng  ngày nên t ác ý câu: “TA  PHẢI  TỪ  BỎ NO ÙI  LÁO”.


 G  IỚI   ĐỨC    NG  ƠN   NG  Ữ    THỨ    HAI   :

TRÁNH XA NĨI LÁO


“TRÁNH  XA  NÓI  LÁO”  là  một  hành  động đạo   đức   ngôn   ngữ   làm   Ngư ời,   làm   Thánh,   no ù không phân  biệt gi ai cấp  nào  trong xã  hội, có tôn giáo   hay   không   tôn   giáo,   mà   mọi   ngươ øi   sống chung  nhau  trên  hành  tinh này đều c ần  phải  học và sống đúng đức  hạnh này.
Đây  l à  một  giơ ùi  lu ật  dạy  về  đức  hạnh  ngôn ngữ trong những đức  hạnh làm Người, làm  Thánh mà c ác  bạn cần p hải học  hiểu và sống đúng những đức  hạnh này để không làm khổ  mình,  khổ  ngư ời và khổ cả  hai . Có như  vậy , các  bạn  mới  biến cuộc sống trên hành tinh này trở thành cõi Cực Lạc, Thiên Đàng.
Các  bạn biết không?  Tro ng vũ trụ này không bao gi ờ   có cõi  Cực  Lạc,  Thiên Đ àng t hật . Cõi C ực Lạc,  Thiên Đàng c hỉ là cõi ảo  tưởng mà t hôi.  Nếu con người  không  tự  xây  dựng  c ho  mình  cõi  C ực Lạc,  Thiên  Đàng  thì  không  bao  giờ  có.  Nhưng muốn  xây  dư ïng  cõi  Cư ïc  Lạc,  Thiên  Đàng  t hì  c ác bạn  phải  xây  dựng  c ho  mì nh  một  nền  đ ạo  đức nhân  bản  –  nhân  qu ả.  Nếu  không  xây  dựng  đạođức  cho mì nh  thì c ảnh  t hế  gian  này  l à  địa  ngục , đầy  dẫy  muôn  vàn  tội  lỗi  và  khổ  đau không  bao giờ  dứt.  Muốn  được  vậy  trước  tiên  c ác  bạn  phải tránh xa nói láo.
GIỚI ĐỨC NGƠN NGỮ TRÁNH XA NỊI LÁO

“TR ÁN H  XA  NÓI  LÁO ” là đức  hạnh  ngôn ngư õ thành  thật.  Người  nói  láo  là  ngư ời  xấu  ác,  ngư ời vô  đạo  đức  thành  thật,  người  không  xứng  đáng làm  người , vì  thế  chúng t a cần p hải  tránh xa nói
láo.

Tại sao giới  này lại d ạy c húng ta p hải tr ánh xa nói  láo?  Bởi  vì  nói  láo  là  một  bệnh  nghiệp  vo â đạo  đức  về  miệng,  miệng có  hai phần  ô nhiễm và ác độc không đạo đức :
1.        Nhiễm về ăn uống

2.        Nhiễm về lời nói

Ở  đây  chúng  tôi  xi n nói  sơ lược  thêm  về  ăn uống,  đến  khi nói  về  ăn  uống  p hi t hời  t hì  c húng tôi sẽ giải thíc h rõ ràng  và c ụ  t hể hơ n. Nhiễm  ve à ăn uống là vì nuôi t hân mạng. Nuôi thân  mạng co ù hai p hần:
1.   Nuôi   về   t hân   mạng   bằng   p háp   t hiện
(chánh mạng).

2.    Nuôi  về  t hân   mạng   bằng  p háp   ác   (tà mạng).Tránh ăn t hịt c húng sanh là nuôi thân  mạng bằng  t hiện  pháp.   Nuôi   thân   mạng   bằng   thiện
pháp,  bằng  c hánh  pháp  l à  đem  sự  bình   an,  sư ï

khonâ

g bệnh  t ật,  sự  không  tai  nạn  vào  thân,  còn

ngược  lại  l à  đem  những  sư ï                                         khổ  đau,  những  bệnh tật,  những  t ai  nạn,  những  sự  bất  an  vào  thân. Cho nên, những ngươ øi không có tri kiến giải tho át thường  ưa t híc h ăn  thịt  c húng  sanh,  t hường  nuôi thân  mạng  bằng  t hịt máu,  bằng  sự  đau  khổ  c hết chóc   của   c húng   sanh,   vì   thế   cuộc   đời   của   ho ï thường  phải  gánh  chịu  bie át  bao  nhiêu  sự  buồn phiền, cay đắng, bệnh tật khổ đ au và tai nạn.
Đứng  trên  lu ật  nhân  quả  hễ  nuôi  thân  bằng sự khổ đau t hì t hân phải nhận lấy qu ả khổ đau và không thể nào  tránh khỏi. Cho nên,  người ăn t hịt chúng  sanh  là  người  có  nhiều  t ai  nạn,  có  nhiều bệnh t ật,  có  nhiều sự khổ đ au hơ n. Nếu  người  ăn thịt  kho âng  bệnh  đau t hì  như õng  ngư ời  khác  trong gia  đình  phải  chịu  bệnh  đau, phải  có  tai  nạn  xảy ra. Đó  là  một  chùm  nhân  quả  để  cho  mọi  ngư ời trong gia đì nh đều có sự buồn rầu lo sơ ï, p hiền não đau  khổ.  Ngư ợc   lại ,  người  không  ăn  t hịt  c húng sanh  thì ít bệnh  tật , ít tai  nạn,  ít phiền  não  kho å đau, trong gia đì nh  thươ øng có điều  vui,  khiến c ho mọi người sống có hạnh phu ùc.
Nhiễm  về lời  nói l à  nói không đúng  sự t hật, nói không đúng sự thật l à nuôi ti nh thầ n khổ đau .Cho nên,  người  hay nói  nhiều là  ngươ øi dễ nói láo, người  nói l áo  là  người  hay  giận dữ, luôn  luôn  tâm buồn phiền, sầu lo, bất an, t hật l à đau khổ.
Cứ nhì n vào  sự ăn uống và lời  nói của những người  này thì biết  ngay  nhân  quả của  họ và  họ se õ được an vui  hay  buồn  khổ, gi a đì nh có  hạnh phúc hay  không  hạnh p húc,  gia đì nh có  hòa t huận  hay không hòa t huận đều biết rất rõ ràng. Đó là vì ho ï thiếu đức  thành t hật .
“TR ÁN H  XA  NÓI  LÁO”  là  những  oai  nghi  te á hạnh  tr ánh  xa  ngư ời  nói  l áo,  tránh  xa  nơi   co ù người  nói  láo,  tránh xa lời  nói  láo.  Đó là  sự  ngăn ngừa  ô  nhiễm  nói  láo.  Một  khi đã  nói  láo  thì rất khó bỏ các  bạn nên đề phòng.

GIỚI HÄNH TRÁNH XA NỊI LÁO

Oai  nghi  tế  hạnh  về  lời  nói  không  cho phép nói  nhiều,  ngư ời  nói  nhiều  là  ngươ øi  thiếu  thành thật . Người  thiếu  thành  thật  thư ờng  hay  nói  láo, thường  hay  nói  thêm  bớt,  t hường  hay  nói  xấu  ke û khác . K hi c húng  t a ở    gần  những  người  hay  nói nhiều t hì nên lưu ý và giữ im  lặng là tốt nhất , chỉ có  giữ  im   lặng  thì  mọi  việc  mơ ùi  được  yên  ổn. Người  hay  nói  láo  là  ngư ời  hu ng dữ  ta  nên  tránh xa những  ngư ời  ấy.  Họ  là  ác  quỷ  nên  những  điều ác nào họ cũng làm được.Phần  đông  ngươ øi  ta  t hường  lên  án  phái  nư õ: “Phái    nữ    là    những    người    nhiều    chu yện nhất”.  Còn phái nam thì có nhiều chu yện không?
Phái  nam  cũng  có  nhiều  chu yện,  nhưng  phần  ít.
Người nam mà  hay nói vặt (nhiều chu yện) là  hình tướng  người  nam  mà  bản c hất  là  ngư ời  nữ.  Trong Đạo  Phật  phái  nữ  rất  khó  tu,  vì  họ  qu á  nhiều  lời nên xả tâm li du ïc li ác pháp rất khó.
Người  i m lặng  l à  Thánh,  còn  ngươ øi  hay  nói là  bụi  cát , là  chất  bẩn,  là  đồ  vật  không  xài  được, là  đồ  bỏ,  đồ  ném  t hùng  r ác.  Cho  nên,  tro ng  đạo Phật  có  gi ới  hạnh  độc  cư, độc  tr ú,  độc  hành  đe å hành giả nhờ đó đi sâu Tư ù                                                          Như Ý Túc .
Từ bỏ hay tránh xa nói l áo là một hành động đức  hạnh  mà  mọi  người  ai  cu õng  phải  t hực  hiện cho  bằng  được  để  xư ùng  đáng  những  oai  nghi  te á hạnh làm Người, l àm Thánh.
GIỚI HÀNH TRÁNH XA NỊI LÁO

Nói  láo  dễ  t hành  t hói  quen,  một  khi đã  nói láo  thì rất  khó  bỏ.  Muốn  bỏ  nói  láo  là  một  điều rất  khó.  Do đó,  hằng  ngày  chúng  t a phải  thường nhắc  nhở  t âm:  “T ránh  xa no ùi  láo,  nói  la ùo  la ø một   tật  xấu,   một  tật  xấu   đáng  chê   trách, đáng p hỉ nhổ mà mọi người ai cũng k hinh r e û và k hông  thí ch thân  cận”.0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Ví bạn hãy dùng ngôn ngữ lịch sự, tôn trọng lẫn nhau, mỗi người có cấp độ trình độ riêng nên không nên phán xét nếu không thông hiểu. Xin cảm ơn!