Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

VĂN HÓA PHẬT GIÁO TRUYỀN THỐNG TẬP 2-7Ví dụ 2: Hình dáng c ạo  bỏ râu  tóc  đắp  áo  cà sa mà  các  bạn  lái  xe  gắn  máy  chạy  ào  ào,  vư ợt đèn  xanh  đèn  đỏ  thì còn  gì giơ ùi  hạnh  cạo  bỏ  râu tóc nữa. Phải không các  bạn?

Ví dụ 3: Hình dáng c ạo  bỏ râu  tóc  đắp  áo  cà sa  mà  các  bạn  hút  thuốc  lá,  uống  rượu,  c a  hát nhảy  nhót,  có khi hát  vọng  cổ sáu c âu  rất  là  mùi mẫn,  đó  là  hành  động  p hạm  giới,  phá  giới  t ướng cạo  bỏ râu tóc  làm cho Phật Giáo  suy đồi, làm cho Phật gi áo  mất gốc. C ác  bạn có biết không?
Ví dụ 4: Hình dáng c ạo  bỏ râu  tóc  đắp  áo  cà sa mà các  bạn đi du ngoạn vào  những khu  ăn c hơi của thế tu ïc,  những  khu  giải trí t hế gi an như  Đầm Sen, Văn Thánh, Suối Tiên, Phong  Nha,  v.v..  như vậy còn gì Phạm  hạnh cạo  bỏ râu tóc  của người tu sĩ Phật giáo . Phải không c ác  bạn?
Cho nên cạo  bỏ râu tóc  đắp  áo  cà sa mà  ngồi lều,  ngồi  qu án  ăn  uống  bên  đường  bên  vỉ a hè  l à không  đúng  tư  các h của  như õng  người  đệ  tử  Phật . Vậy các bạn phải từ bỏ, những hành động này, những  hành  động  này  đáng  trách  và  đáng  chê. Xin  các  bạn lưu ý, đó là những hành động l àm su y đồi Phật  giáo,  là  hành động p hạm  giới  tướng  qu á nặng.  Tội  lỗi  ấy  không  thể  nào  tránh  khỏi  khi thời  tiết  nhân  du yên  đến.  Xi n c ác  bạn  lưu  ý  c ho những tội lỗi này.Người tu sĩ Phật gi áo  phải  biết đúng chỗ  nào nên ăn, nên ngồi , nên nằm, nên đứng, nên ở, v.v.. còn  ngược  l ại,  p hải  biết  đu ùng  chỗ  không  nên  ăn, không   nên   ngồi,   không   nên   nằm,   không   nên đứng,  không  nên  ở,  v.v..  Đó  là  Phạm  hạnh  của người tu sĩ Phật giáo  cần phải sư ûa sai.

GIỚI HÀNH  CÄO BĨ RÅU TỊC

Muốn   giư õ                                                                                                                                    gìn   “GIƠ ÙI   HÀN H   C ẠO   BỎ   R ÂU TÓC ” thì người t u sĩ hằng ngày phải như  lý tác  ý: “Cạo  bỏ  râu  tóc  là  một  T hánh  hạnh  xa lìa
mùi tục l ụy thế gian, ta đa õ                                                          chấp nhận Tha ùnh
hạnh  na øy,  k hi chấp  nhận  thì pha ûi  giữ  gì n trọn  vẹn  để  hình sắc  đa àu  tròn  áo  vuo âng  nêu cao ánh đuốc soi đường giải thoát cho mọi người  đi và  làm  sáng  tỏ  nền  đạo  đức  nhân bản  –  nhân  quả  giúp  cho  co n  người  có  một lối   sống   cao   thượng,   biến   cảnh   the á                                                                                                                                                  gia n thành Cực Lạc, Thi ên Đàng”.
Kính t hưa các  bạn!  Các  bạn  nên  nhớ t hường xuyên  nhắc  nhở  t âm  mì nh  bằng  như õng  c âu  tác  ý này.  Nhơ ø                                                                       đó Phật gi áo  sẽ l à  nền  đạo  đức  c ủa lo ài người mãi mãi và mãi mãi.


 VĂN    HĨ A    G  IỚI   ĐỨC   THÁ   NH   TĂ   NG ,    THÁN   H   NI   THỨ    HAI:

ĐẮP ÁO CÀ SA


“ĐẮP   ÁO   C À  S A”   là  một  hành  động  đạo đức làm Thánh, nó không phân biệt giai cấp nào trong xã hội , có tôn gi áo  hay không tôn gi áo.  Mọi người  sống  c hung  nhau  trên  hành  tinh này,  nếu muốn  l àm  Thánh  Tăng,  Thánh  Ni đều  cần  phải học và sống đu ùng đức  hạnh này.

Đây l à  một  giới  luật  dạy về  đức  hạnh  thanh bần,  một  tro ng  như õng  đức  hạnh  l àm  Thánh  mà các  bạn  cần  p hải  học  hiểu  và  sống  đúng  những đức  hạnh  này  để  t hiểu  dục  tri tu ùc,  để  xư ùng  đ áng làm  gươ ng  hạnh  buông  xả  vật  chất  t hế  gian.  Co ù như  vậy, c ác  bạn  mới trơ û                                                                       t hành  những  ngọn đuốc soi  sáng  đạo  đức  trên  hành  ti nh  này,  nhờ  đó  cõi thế  gi an  này  mới  trở  t hành  cõi  Cực  Lạc,  Thiên Đàng.

GIỚI ĐỨC THANH BỈN ĐẮP ÁO CÀ SA

“ĐẮP  ÁO  C À  SA”  là  một hành động đ ạo  đức buông xả thuộc về ăn mặc trang điểm thân thể. Người  nào  muốn  tìm cầu  sự  giải  t hoát  thì phải chấp  nhận  giơ ùi  đức  này,  tức  là  đức  hạnh  xả  phu ùcầu  bần  còn  gọi  l à  Đ ỨC  THAN H  BẦN.  Ngươ øi  xả phú c ầu đ ạo  là  ngươ øi  biết  buông  bỏ  những  gì làm cho  thân  đẹp  đẽ,  làm  cho  t hân  sang  trọng,  qu ý phái.  Cho  nên,  giới  này  t huộc  về  t hân  tươ ùng  đức hạnh thanh bần làm Thánh.
Đời  sống  t hế  gi an  mọi  người  thường  thíc h trang  điểm  làm  đẹp,  l àm  sang,  không  ai  muốn mình  xấu,  mì nh  nghèo,  v.v..  Ai  cũng  muốn  mình đẹp  và  giàu  sang, vì  sự  ham  muốn  ấy  khiến  c ho đời người phải c hịu nhiều  khổ đau, dù có đạt được mục  đíc h đẹp  đẽ  và  gi àu  sang, đời  sống  vật  chất có hơ n mọi người, nhưng  tinh t hần vẫn c hịu nhiều khổ đau và còn khổ đau hơn những ngư ời c hưa đ ạt mục đíc h t ham dục  ấy.
“ĐẮ P ÁO   CÀ  SA”   là  một  giới  luật  dạy  các h thức  ăn  mặc  của  những  ngươ øi  xuất  gia  đ ã  tho át khỏi sư ï                                   ràng  buộc  của thế  gian.  Y áo  cà sa là lo ại y  áo  của  người  t u  sĩ  Phật  giáo   mặc,  may  bằng những loại vải thô xấu, vải  bỏ, vải bó t hây ma, co ù nghĩa  là  người  tu  sĩ  Phật  giáo  không  còn  ăn  mặc sang đẹp  những  loại  vải  hàng  đắt  tiền  như  ngư ời thế tục , mà  chỉ  ăn  mặc  vải thô  xấu,  để trở  thành người  nghèo  nhất trong  xã  hội.  Cho  nên,  giới  này còn  gọi  là  “Giới  đức  xả  phú  cầu  bần”,  tức  l à buông  bỏ  như õng  cái  sang c ái  đẹp  của  cuộc  đời  đe å tìm một lối sống có đạo  đức  không làm khổ mì nh,
khổ  người  và  khổ  c ả  hai.  Một  lối  sống  mà  chỉ  co ù những người t u sĩ Phật giáo c hân c hánh mới có.
Người tu  sĩ c hân chánh của Phật  giáo  không bao giờ  mặc  áo  cà  sa vải đắt  tiền,  sống không xa hoa như  ngươ øi thế tục. Do đức  hạnh này mà ngư ời tu sĩ Phật giáo được mọi người kính trọng, còn những tu sĩ ăn mặc  vải hàng đắt tiền, vải nhập  là những tu sĩ phạm giơ ùi, phá giới, sống không t hiểu dục  tri túc, thiếu đức  xả p hú cầu  bần, họ là những Ma  Ba  Tuần  trong  Phật  gi áo,  họ  l à  trùng  trong lông sư tử và sẽ giết sư tử c hết.
GIỚI HÄNH XÂ PHÚ CỈU BỈN

Chính  vua A Xà  Thế khi nghe  đức  Phật dạy chín  oai  nghi  tế  hạnh  này  thì  Ông  c hấp  nhận ngay liền  và còn xác  định: dù l à kẻ  hầu , người  no â bộc,  nô tỳ tro ng cu ng điện  nhà vua, như ng khi ho ï đã xu ất gia giữ gìn chí n oai nghi tế hạnh như  vậy, nhà  vu a cũng  phải  cung kí nh,  tôn  trọng,  cúi  đầu đảnh lễ như  những vị tu sĩ khác.
Bởi vậy,  giới  luật  là  những oai  nghi tế  hạnh nên  nó  nhiếp  phục  được  t ất  c ả  mọi  ngươ øi.  Ngư ời tu  sĩ  Phật  giáo  sống  không  đúng  giới  hạnh  t hì không  được  mọi  người  c ung  kính, tôn  trọng  nhất là những Phật tư û                                                          chân chánh.
Oai  nghi  tế  hạnh  xả  phú  c ầu  bần  là  những hành  động  đạo  đức  cao  đẹp  mà  người  t hế  giankhông  bao giờ  làm  được, c hỉ  có  những  người  xu ất gia t hấy rõ c ác  p háp  thế  gian  l à p háp  vô t hươ øng, không có pháp  nào  là ta, là của ta, là bản ngã của ta,  nên  tự  giác  xả  bỏ  vật  chất  thế  gi an  để  sống đời Phạm  hạnh, sống đời  Thánh thiện không làm khổ mình,  khổ người và khổ t ất cả chúng sanh.
Quyết  sống  một  đời  sống  Phạm  hạnh  nên chấp  nhận  những  giới luật đức  hạnh buông xả, du ø có khó khăn đến đâu cũng vượt qu a. Vì thế thường nhắc tâm mì nh:
“Buông xuo áng đi! Ha õy buông xuống đi! Chớ giữ làm chi có ích gì ?
Thở ra chẳng lại còn chi nữa ,

Vạn  sự  vo â                                                                 thươ øng  buông x uống  đi!”

Bài kệ trên đây  đã xác  định Thánh hạnh xả phú  cầu  bần  của  một  bậc  c hân  tu  đã  ra khỏi  mọi sự ràng buộc  của c ác p háp t hế gi an.
Giới luật  Thánh hạnh là như  vậy,  nhưng  xét lại người t u sĩ t hời  nay là  tu danh,  tu lơ ïi, tu  chùa to,  Phật  lớn,  t u tiền,  tu  bạc , tu  ăn  t u ngủ,  tu  xe hơi, t u y áo, v.v..

Như õng tu sĩ này đã biến Phật giáo  trở  thành là một tôn gi áo  lừa đảo, chư ù                                                                       không còn là một tôn giáo   đức  hạnh   nhân   bản  –   nhân   qu ả  của  lo ài người nư õa.GIỚI HÀNH XÂ PHÚ CỈU BỈN

Muốn  sống  đúng  Thánh  hạnh  “GIỚI   HÀN H XẢ   PHÚ  C ẦU   BẦ N”   thì  hằng  ngày  phải  c huyên cần  siêng  năng  theo pháp  như lý  tác  ý:  “Muốn ra khỏi  nhà  sanh  tử  thì p hải  luôn  luo ân  gi ữ  gì n sống  đúng  Tha ùnh  hạnh xả  phú  cầu  bần,  nếu không  giữ  gìn  đúng  T hánh  hạnh  này  thì dù có  tu  hành  đến  muo ân  ngàn  kie áp  vẫn  hoài công vô ích, uổng phí mo ät  đời ”.
Kính thư a các  bạn!  Tất  cả  những  gi ới  lu ật nhỏ  nhặt  này đều l à  những đạo  đư ùc  và những  oai nghi tế hạnh của một tu sĩ Phật giáo  chân c hánh, còn   những   tu   sĩ   không   c hân   chánh   t hì   xe m thường  những  đức  hạnh  này  họ  t huộc  về  những hạng  người  lợi  dụng  tôn  giáo  làm  cuộc  đời.  Hơ n thế  nữa  có  những  kẻ  lơ ïi  dụng  sự  tín ngưỡng  tôn giáo của mọi người để thống lãnh toàn cầu dưới quyền  si nh  sát  loài  ngươ øi  trong  tay  họ.  Xin  c ác bạn  lư u ý:  tôn  giáo  chỉ  là  nền  đạo  đức  cu ûa  co n người , làm  lợi  íc h cho con người,  c hứ  không  được phép  lừa đảo  và  không có  quyền cai trị loài  ngư ời bằng t hần quye àn, mê tín.


 VĂN    HĨ A    G  IỚI   ĐỨC   THÁ   NH   TĂ   NG ,    THÁN   H   NI   THỨ    BA:

TỪ BĨ GIA ĐÌNH


“TỪ   BỎ   GIA    ĐÌN H”   là  một   hành  động Thánh hạnh c ắt ái ly  gia,  thoát khỏi mọi  sự r àng buộc  tình cảm  gia  đì nh,  gia  tộc , nó  không  p hân biệt  giai  cấp  nào  trong  xã  hội,  có  tôn  giáo  hay không  tôn  giáo.  Mọi  người  sống  c hung  nhau  trên hành tinh này, nếu muốn làm Thánh ra khỏi sinh tử  luân  hồi  t hì  cần  phải  học  và  sống  đúng  những đức hạnh này.
Đây  là  một  giơ ùi  luật  dạy  về  đức  hạnh  tro ng những  đức  hạnh  làm  Thánh  mà  các  bạn c ần  phải học  hiểu  và  sống  đúng  những  đức  hạnh  này  đe å không làm khổ mình,  khổ người và khổ cả hai.  Co ù như  vậy,  các  bạn  mới  biến  cuộc  sống  trên  hành tinh này trơ û                                                          thành cõi Cực  Lạc, Thiên Đàng.

GIỚI  ĐỨC  LY GIA  CẮT ÁI

“GIỚI   ĐỨC   LY   GI A   CẮ T   ÁI ”  là  một  hành động đạo  đức  t huộc  về t hân và tâm giải t hoát của Phật  giáo   để  trở  thành   một  bậc  Thánh  Tăng, Thánh  Ni.  Giới  này  nghe  thì dễ  nhưng  thực  hiện nó  cho bằng  được  thì khó  vô  cùng.  Khi t hực  hiện giới  này  không  khéo  léo  thiện  xảo  t hì  các  bạnphạm  vào  giới  đức  nhân  bản  –  nhân  quả  sống không  làm  khổ  mình,   khổ  ngươ øi,  khổ  cả  hai  t hì “GIỚI  ĐỨ C  LY  GI A  C Ắ T  ÁI ”  thật  là  khó  nan  giải . Phải không các  bạn?
Ở đời ai  ai cũng phải có  gia đì nh,  như ng đối với như õng người tu sĩ Phật giáo  thì phải l y gi a c ắt ái. C hính  gi a đình  là  những sơ ïi dây  tình cảm của những  người  t hân  thươ ng  trói  buộc  rất  chặt  nên khó c ho các  bạn tu tập  giải thoát.
Đạo  Phật  chu û                                                                                                            trương  sống  không  làm  kho å mình,   khổ  ngư ời,  nhưng  phải  cắt  ái  l y gi a thì tu hành  mới chứng đạo. Điều  này  nghe  thì dễ nhưng làm thì khó vô cùng như  trên đã nói. Cắt ái l y gi a mà  gi a đình  không  buồn  thì làm  sao được . Phải không  các  bạn?  Đấy  l à  đạo  đức  Thánh  hạnh  gi ải thoát cu ûa Phật gi áo đấy các  bạn ạ!
Vậy  trước  t iên  bạn  muốn  tu  t heo  Phật  giáo thì bạn p hải tu học đ ạo đức  làm người sống không làm  khổ  mình,   khổ  ngươ øi,  có  nghĩa  là  các  bạn phải  sống  nhẫn  nhu ïc,  tuỳ  thu ận,  bằng  lòng  như thế  nào,  để  mọi  ngươ øi  trong  gia  đình   mến  phục đức  hạnh của các  bạn và khi các  bạn xu ất gia  mọi người  t hân  sẽ  vui  vẻ  không  có  ý  cản  trở  sự  tu hành.
Khi mọi  người  trong  gia  đì nh  vui  lòng  cho các  bạn  đi  tu,  thì các  bạn  đừng  chần  chờ  mà  hãymau mau rời bỏ gi a đình  để thực  hiện ở   giai đoạn hai  của  Phật  gi áo,  để  trở  t hành  ngư ời  tu  sĩ  Phật giáo c hân chánh “TỪ BỎ G IA ĐÌN H”.
“TƯ Ø                                                                                                                                                                                                                                                                                      BỎ   GI A   ĐÌN H”   l à  một  đức  hạnh  làm Thánh  ly   gia  c ắt  ái.  Vì  t hế,  c ác  bạn  không  co ù quyền  làm  khổ  những  người  t hân  trong  gi a đình. Bằng  mọi  cách  các  bạn  phải  sống  với  họ  như  the á nào?  Và  đối  xử  như  thế  nào  để  họ  vui  lòng  chấp nhận c ho các  bạn xuất gia tu  hành. Đó  mới gọi l à “GIỚI   ĐỨC   LY   GI A   CẮ T   ÁI ”.   Chỉ  c ần  c ác   bạn không  ý  thức  đức  hạnh  về  điều  này  thì gia  đình các  bạn  t an  nát  và  khổ  đau, và  như  vậy  các  bạn phạm  vào  giới  “TƯ Ø                                                                                                                                                                                                                              BỎ  GI A  ĐÌN H”   tức  là  “GI ỚI ĐỨC   LY   GI A   CẮ T   ÁI ”  không  bao  giơ ø                                                                                                            được  viên mãn.

GIỚI HÄNH LY GIA  CẮT ÁI

“TỪ  BỎ  GIA  ĐÌN H”  là  một  Thánh  hạnh gi ải thoát không còn ái kiết sử trói buộc. Vì vậy, ngư ời tu  hành  tìm c ầu  sư ï                                         giải  thoát  mà  còn  vướng  bận gia  đì nh  thì làm  sao giải  thoát  được . Sự  thư ơng, sự  nhớ  cũng  l àm  cho  các  bạn  tu  hành  r ất  kho ù khăn. Phải không các  bạn?
Mục  đích  cu ûa  Phật  giáo  là  sống  trong  t he á gian  mà  vượt ra ngoài t hế gian,  số ng bình  thường như ng  lại  p hi t hường,  vì  dục  và  ác  pháp  khôngcòn  tác  động  vào  thân  tâm  các  bạn  được,  nhưng các bạn cũng không phải sống trơ trơ như đá.
Các  bạn  có   biết  không?  Gia  đì nh  l à   một chùm nhân qu ả, vì t hế muốn sống không  gia đình như  trong giới luật đã dạy thì các  bạn không được quyền bỏ  gia đì nh,  bỏ c ha mẹ,  vợ con v.v.., nhưng khi muốn  đi  tu  t hì  c ác  bạn  phải  được  sư ï                                         đồng  ý của  những  người  này.  Đồng  ý  c ho  các  bạn  đi  tu không  phải  vì  sư ï                                                            bắt  buộc  của  các  bạn,  mà  vì người   thân   trong   gia  đì nh  đ ã  tự   giác   ngộ   đời người  l à  đau  khổ.  K hi mọi  ngươ øi  trong  gia  đình đồng  ý  cho các  bạn  đi  tu  là  họ  đ ã  hiểu  được  co n đường  gi ải  t hoát  của  Phật  giáo  là  đạo  đức  nhâ n bản  - nhân  qu ả,  sống  không  l àm  khổ  mì nh,  kho å người ... Con đường  ấy có đủ khả năng nội lư ïc  làm chủ sanh, già, bệnh, c hết và c hấm dư ùt luân hồi.
Một  người  tu  sĩ  của  Phật  giáo  có  vợ  con t hì đó  là  phạm  vào  giơ ùi  hạnh  sống  không  gi a đình. Cho  nên,  mọi  ngư ời  thấy  một  người  tu  sĩ  Phật giáo  có  vợ  con t hì  đó  là  mo ät  cư sĩ  trọc  đầu.  Thật ra người c ư sĩ trọc đầu là một tu sĩ p hạm giới, phá giới, là một loại tr ùng trong lông sư tư û, nó sẽ  giết chết  sư tử,  nó  sẽ  giết  chết  đạo  Phật.  Đó  là  một loài  Ma  tro ng  Phật  giáo.  Xi n  các  bạn  lưu  ý  và cảnh  giác   như õng   hạng  tu  sĩ   này,  họ  là  những người mượn tôn giáo  làm đời sống.“SỐNG   KHO ÂNG   GIA    ĐÌN H”   l à   một   Thánh hạnh  giải  t hoát  c ủa  ngươ øi  tu  sĩ  Phật  gi áo.  Ngư ời tu  sĩ  Phật  gi áo  phải  c hấp  nhận  một  đời  sống  du Tăng khất sĩ,  một đời sống phiêu lưu nay đây mai đó,  sống  không  gi a đì nh,  không  nhà  cửa.  Đây  l à một  cuộc  sống  tr ái  ngược  với  cuộc  sống  t hế  gian. Cuộc  sống  t hế  gi an l à  phải  có  gia  đì nh,  một  mái ấm  tình t hươ ng.  Ngươ ïc  lại,  đơ øi  sống  tu  sĩ  Phật giáo phải l y gi a cắt ái, tư ùc là sống không gia đì nh. Đó là Phạm  hạnh của người t u sĩ  Phật  giáo,  sống trong  trần  lao  mà  đã  r a  khỏi  trần  lao,  nếu  ai không  chấp  nhận  Thánh  hạnh  này  thì đư øng  nên xuất gia. Xu ất gia có nghĩa là ra khỏi nhà t hế tục , sống  một  đời  giải t hoát  không  còn  bị  ai  trói  buo äc các bạn bằng bất cứ điều gì.
“SỐNG  K HÔNG  GI A  ĐÌN H”  là  giới  hạnh  gi ải thoát c ủa  những  bậc  Thánh Tăng,  Thánh  Ni , nếu ai  muốn  tu  t heo Phật  giáo  mà  không  c hấp  nhận giới  hạnh  ly  gia  cắt  ái  này  t hì  không  bao giờ  trơ û thành người tu sĩ Phật gi áo c hân chánh đươ ïc.
“SỐNG  KHO ÂNG  GIA  ĐÌN H”  là  giới  cụ tu ùc  t hư ù ba nó t huộc  về  giới  hạnh ly  gia c ắt ái,  nếu không có  giới  hạnh  ly  gi a cắt  ái  thì l àm  sao t hoát  khỏi sự  trói  buộc  của  nhân  quả  ái  kiết  sử.  Làm  sao ra khỏi  nhà  sanh  tử  và  chấm  dứt l uân  hồi.  Giới  này là  giới  lu ật  cắt  tất  cả  những  sợi  d ây  ái  kiết  sử. Vậy c ác  bạn  nên lư u ý:  Thánh  hạnh  giải  thoát l àđây,  ngo ài  Thánh  hạnh  này  đi  tì m  sự  giải  tho át không có.
Ngày  xưa,  đức  Phật  đã  chấp  nhận  gi ới  này nên  Ngài  mới  bỏ c ung vàng  điện  ngọc  vợ đẹp  co n thơ. Khi bỏ đi tu như  vậy mới ra khỏi sự trói buộc của những sợi d ây ái kiết sử.
Chúng ta  nói t hì dễ như ng mấy ai làm đươ ïc, khó l ắm các  bạn ạ! K hi đã có gia đình  l à điều kho ù bỏ, khó vô cùng khó.

Làm  được  như   đức  Phật  phải  là  người  co ù nghị  lực, có  gan  dạ,  có  ý  c hí,  có  quyết  tâm  c ao, chứ  hạng t ầm t hường t hì c hẳng  bao giờ dư ùt áo  r a đi  được,  c uộc  sống  trác h  nhiệm  bổn  phận  trong gia  đình  luôn  luôn  kéo  dài  mãi  lê  t hê  trong  tình trạng  như  kéo  cưa. Vì  t hế,  sự  tu  hành  chỉ  dậm chân tại chỗ, không tiến sâu vào định và cũng không  t hể  vượt  ra khỏi  không  gi an  và  t hời  gian của nhân qu ả.
Nếu  ngay  giới  hạnh  thứ  ba  “SỐNG   K HÔNG GIA   ĐÌN H”   này  các  bạn  đã  sống  đúng  nghiêm chỉnh t hì đã  nhận  ra đươ ïc  sư ï                                   gi ải t hoát  khỏi  mọi sự  ràng  buộc  của  gia  đình  vợ  co n hay  chồng  con. Đó  là  một  sự  ràng  buộc  mà  những  nhà  tu  hành gọi đó là  nhà tù khổ sai chu ng t hân.  Nói  như  vậy có qu á lời không các  bạn?  Nếu c ác  bạn có gia đình thì các  bạn  sẽ  biết  nỗi  khổ  này,  hạnh  p húc  gi ađình  c hỉ  là  bong  bóng  nước,  khổ  nhiều  mà  sự  an vui chẳng có bao nhiêu. Phải không các  bạn?
Nếu  giơ ùi  hạnh  t hứ  ba  “SỐNG   KHÔ NG   GI A ĐÌNH” này  các  bạn  không  chấp  nhận  thì giới  thư ù nhất  và  giơ ùi  thứ  hai  chỉ  là  một  hình  thư ùc  một  tu sĩ Phật  gi áo  suông  mà t hôi.  Cuộc  đơ øi của các  bạn mang  hì nh thư ùc tu sĩ Phật giáo  mà không dám lì a xa các  ái kiết sử thì cũng phí  một đời tu hành của các bạn mà t hôi.
Cuộc  đời  tu  hành  t heo Phật  giáo  lấy  sự  gi ải thoát  làm  đầu,  cho  nên  tất  cả  sự  việc  trên  the á gian  này đều buông xả  sạc h nhờ có buông xả sạc h nên  mơ ùi làm  chu û                                                                       được  nhân  qu ả.  Còn  gia  đình  l à một  nhân  qu ả đã vay trả trải qua nhiều đời kiếp, chứ  không  p hải  chỉ  có  một  đời  nay.  Các  bạn  nên nhớ:  “TỪ  BỎ  GI A ĐÌN H,  SỐNG  KHO ÂNG  GI A ĐÌN H” là một việc  làm rất khó,  bỏ mà có đạo  đức,  bỏ mà không làm khổ mì nh, khổ người thì mơ ùi gọi là bỏ.
Xin  các  bạn  nên  lưu  ý, gi ới t hứ  nhất  và  giới thứ  hai:  “CẠO  BỎ  RÂU  TÓC,  Đ ẮP  ÁO  C À  SA”  giúp các  bạn thay đổi hình  sắc  thế gian,  bằng hì nh sắc xuất t hế gian để nhắm hươ ùng gi ải t hoát đi đến. Vì thế,  giới t hứ  ba d ạy  việc  đầu  tiên  là c ác  bạn phải buông  xả  chùm  nhân  quả  gia  đì nh:  “TỪ  BỎ  GI A ĐÌNH,  SỐNG KHÔNG G IA ĐÌN H”.Khi từ  bỏ  gia  đì nh  sống  không  gia  đì nh  t hì các  bạn  tì m  t hấy  đươ ïc  sự  giải  thoát  ngay  liền không  còn  bị  trói  buộc  như õng  sợi  dây  ái  kiết  sư û nữa.  Đó  là  pháp  thực  tế  hiện  t ại  không  có  thời gian  đến để mà thấy.
Quả  gi ải  t hoát   ngay   liền   nhưng   việc   làm được như  vậy không p hải  là  một  việc  dễ làm  như đã nói ở  trên. Vì nó là giơ ùi hạnh ly tr ần tục, tho át kiếp đời khổ đau .

Khi nghe  đức  Phật  trình bày  kết  quả  gi ải thoát  của  vị  Sa Môn  thì vu a A  Xà  Thế p hải  chấp nhận  ngay  liền. Sự c hấp  nhận cu ûa V ua A Xà  The á cũng  là  một  kết  quả  của  Sa  Môn  hạnh  hay  nói cách  khác  là  kết  quả  giới  hạnh  l àm  Thánh  của những người t u theo  Phật gi áo.
Học  giới  luật  đến  đây  các  bạn t hấy  giơ ùi lu ật của Phật là một p háp  môn tu yệt vời , mỗi giới đều có  mỗi  đức ,  mỗi  hạnh.  Mỗi  đức,  mỗi  hạnh  đều nhắm  vào  mục  đíc h ly  dục , ly  ác  pháp  để  đi  đến quả giải tho át hoàn toàn.
Kính t hưa  các  bạn!  Giới  lu ật  là  một  p háp môn  dạy  về  đức  hạnh,  đâu  phải  l à  chiếc  bè  đưa qua sông  như  các  nhà Đ ại Thừa đã  hiểu . C ác  bạn tu  học  giơ ùi  luật  là  để  t hấm  nhuần  đức  hạnh  làm Người  làm  Thánh.  K hi thấm  nhuần  giơ ùi  luật  đức hạnh  thì các  bạn  trơ û                                                                                               t hành  giới  luật  đức  hạnh.Như  vậy giới luật l à chiếc  bè sang sông thì không đúng  các  bạn  ạ!  Cho  nên  lơ øi  dạy:  “C hánh  p háp còn  p hải  bỏ  huống  là  p hi p háp”  lơ øi  dạy  này không đúng xi n các  bạn đừng  nghe  theo, đó là l ời phi pháp để diệt c hánh pháp  của đư ùc Phật .
GIỚI HÀNH SỐNG KHƠNG GIA ĐÌNH

Muốn sống không gi a đình  t hì hằng ngày các bạn  nên  tư  du y:  “Gia đì nh là  sợi  dây  ái  kiết sử,  khiến  cho  các  bạn  rất  k hổ  đau   vì lòng yêu   thương  những   người   thân   tro ng   gia đình”.
Thư a  các  bạn!  Vì  lòng  thươ ng  yêu  đối  với những   ngư ời  thân  trong   gia  đình   mà   biết   bao nhiêu  lần các  bạn  phải khổ đau với  họ.  Những sư ï khổ đau ấy gồm có:

1/  K hi những  người  t hân  bệnh  tật  các  bạn phải  c hăm  sóc  thức  khuya  dậy  sớm,  phải  c ho ăn cho  uống  thuốc ,  phải  dìu  dắt  tiêu  tiểu  bồng  bế, phải  gi ặt  giu õ                                                                                               qu ần  áo  v.v..  c hịu  biết  bao vô  vàn cực khổ khi ở  nhà cũng như đến bệnh viện.
2/ K hi những  ngươ øi  t hân  bị  tai  nạn  t hì  các bạn lo lắng, buồn rầu ăn không ngon, ngủ không yên v.v..3/ K hi có những ngươ øi thân rượu chè say sư a, cờ  bạc ,  điếm  đàng  v.v..  l à  một  tai  ho ạ  cho  gi a đình  r ất lớn c ác  bạn sẽ khổ đ au biết c hừng nào.

4/ K hi co n cái không nghe lời cha mẹ, bỏ học trốn  học,  be â                                                                                                            tha  chơ i bời  vơ ùi  những  bè  bạn  hư thân  mất  nết  t hì  các  bạn  làm  cha mẹ  rất  là  kho å
tâm.

5/  Khi vợ  hay  chồng  ngoại  tì nh  là  một  nỗi khổ  t âm  nhất  cho  những  ngươ øi  t hân  trong  gi a đình,  không những người lớn mà con cái cũng đau
khổ.

6/  K hi trong  gia  đì nh  có  người  mất  là  một nỗi khổ đ au buồn  bã  nhất,  không còn ai t hích  ăn, thích  ngu û,  t hích  l àm,  t hích  vui  chơi  v.v..  Thật  l à một nỗi trời sầu đất t hảm.

7/ Như õng lời khuyên răn,  như õng  lời dạy bảo, những lời nói ngăn cản không cho ngươ øi  thân làm những  điều  sai  tr ái  thì dường  như  như õng  lời  ấy làm  nghịch  ý,  sinh  ra như õng  chươ ùng  ngại  trong gia đì nh  khiến  mọi  người  không  vui . Đ ấy  cũng l à một sư ï                             khổ đau , buồn p hiền.
Kể  ra sống  tro ng gi a đình  là  một  cuộc  sống khổ  đau  triền  miên  bất  tận,  phải  nói  rằng  kho å đau thì nhiều  mà  sư ï                                         an vui  thì không  bao nhiêu . Bởi  vậy  muốn  thoát  ra khỏi  mọi  sự  khổ  đau trên cuộc  đời  này  thì gia  đì nh  là  nơi  mà  các  bạn  cầnphải xa lì a trước  nhất . Do đó, những  giới đầu tiên của Phật giáo  cho ngư ời xuất gia đều nhắm vào  ái kiết  sử,  vì  t hế,  phải  giữ  gì n  nghiêm  chỉ nh  gi ới “SỐNG  KHÔ NG  G IA  ĐÌN H”.
Muốn   sống   không   gi a  đì nh   thì  c ác   bạn thường  t ác  ý:  “ Gia đì nh  là  ái  kiết  sử,  là  nỗi khổ  đau  ba át  tận  của  loài  người,  là  lộ  tr ình của  qui  l uật  nhân  quả  để  tiếp  tục  tái  sinh luân  hồi  kho å                                                                                               đau  mãi  mãi , ta pha ûi  co á                                                                                   ga éng bằng  mọi  cách  vượt  ra mạng  lưới  của   gia đình”.
Tóm l ại,  người tu sĩ  và người cư sĩ Phật  giáo phải t hông  suốt  mạng  lưới  ái  kiết sử gi a đì nh,  đe å tìm mọi  c ách  t hoát  ra và  chấm  dứt  sợi  dây  vo â hình  luôn luôn trói  buộc  bằng tình t hươ ng và đ au khổ  muôn  đời  mà  mọi  người  trên  t hế  gian  này không ai tránh khỏi .


 VĂ  N   HĨ A    G  IỚI   ĐỨC   THÁ   NH   TĂ   NG ,    THÁN   H   NI   THỨ   TƯ  :

SỐNG KHƠNG NHÀ CỬA


“SỐNG  K HÔN G  N HÀ  CỬ A”  l à  một  hành động  đạo  đức  thuộc  về  thân  và  tâm  làm  Thánh, nó  không  phân  biệt  gi ai  cấp  nào  trong  xã  hội,  co ù tôn  giáo  hay  không  tôn  gi áo,  mà  mọi  người  sống chung  nhau  trên  hành  tinh này đều c ần  phải  học hiểu  để  biết  lối  sống  của   một  vị  Thánh  Tăng, Thánh  Ni xả  bỏ  lối  sống  t hế  gi an  để  đi  vào  lối sống Thánh t hiện của một bậc p hi phàm.
Đây  l à  một  giới  lu ật  d ạy  về  đức  và  hạnh trong những đức  hạnh làm Thánh mà các  bạn cần phải  học  hiểu  và  sống  đúng  những  đức  hạnh  này để không làm khổ  mình,  khổ ngư ời và khổ cả hai . Có  như   vậy,  các   bạn  mới  biến  cuộc  sống  trên hành   ti nh   này   trơ û                                                                                                                                    thành   cõi   C ực   Lạc,   Thiên Đàng.
GIỚI  ĐỨC  LY GIA SỐNG KHƠNG NHÀ CỬA

“SỐNG  K HÔNG  N HÀ  CỬ A”  là  một đức  hạnh sống  lì a  bỏ  sanh  y  của  những  bậc  Thánh  Tăng, Thánh  ni ly  du ïc  ly  ác  p háp,  c hứ  không  phải  như một số người sống du mục  như  dân Bắc  Cực,  Nam Cực. D ân  Bắc  Cực , Nam  C ực  sống  không  nhà cửalà  vì  họ  sống  trên  băng  t uyếtù  nên  tì m  lối  sống bằng  cách  săn  hải  c ẩu  ho ặc  bằng  các h chăn  nuôi dê,  cừu,  bò  v.v..  Do sống  như  vậy  nên  phải  chấp nhận đơ øi sống du mu ïc.
“SỐNG  KHÔ NG   NHÀ  CỬ A”  là  một  đư ùc  hạnh giải t hoát sống ly  gia, một đời sống Du Tăng Khất Sĩ. Nhờ  lối  sống  như  vậy  nên  mơ ùi  buông  xả  được mọi  vật  chất  trên  t hế  gian  này.  Do  đức  sống  l y gia  mà  t hân  t âm  mới  được  giải  t hoát,  đời  sống mới có thanh thản, an l ạc và vô sự.
Ai  cũng  biết  Phật  giáo  có  một  nền  đạo  đức nhân  bản  - nhân  qu ả,  sống không làm  khổ  mì nh, khổ  người.  Nếu  sống  không  làm  khổ  mì nh,  kho å người  mà không sống đúng đức  hạnh giải thoát ly gia cắt ái thì không t hể nào  sống trọn vẹn được.
GIỚI HÄNH LY GIA SỐNG KHƠNG NHÀ CỬA

“SỐNG    KHÔ NG    N HÀ    CỬ A”    là   một   hành động sống hạnh từ bỏ nhà cửa, tức  là ly  tất cả các pháp  trên  t hế  gian  này.  Vì  t ất  c ả  c ác  pháp  trên thế gi an này đều  là  do duyên  hợp  mà  thành,  nên không có pháp  nào  là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Do biết rõ t hật  như  vậy nên các  bạn  mới chấp nhận sống không  nhà cửa. Sống không nhà cửa là sống  t hoát  ly  mọi  vật  c hất  trên  thế  gian  này,  no ù có nghĩa l à sống buông xả sạc h.

“Buông xuo áng đi! Ha õy  buông  xuống  đi!0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Ví bạn hãy dùng ngôn ngữ lịch sự, tôn trọng lẫn nhau, mỗi người có cấp độ trình độ riêng nên không nên phán xét nếu không thông hiểu. Xin cảm ơn!