Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

VĂN HÓA PHẬT GIÁO TRUYỀN THỐNG TẬP 2-5


 ĐIỀ  U   LỢI   ÍCH THỨ   MƯ  ỜI   BA  C  ỦA    G IỚI    LUẬT:

ƯỚC NGUYỆN  CHO MÌNH


Điều  ước  ngu yện  t hứ  mười  ba là  điều  ước nguyện  c ho mì nh  tu  tập  có  thiên  nhĩ  t hanh  tịnh siêu  nhân.  Nhơ ø                                                                                               t hần  t hông  này  c ác  bạn  có  t he å nghe  hai  loại  tiếng  chư Thiên  và  loài  Người  ở   xa hay  ơ û                                                                                                                        gần.   Muốn  rõ  được  sự  t u  tập   điều   này, chúng  ta  hãy  l ắng  nghe  đức  Phật  dạy:  “Này  các
Tỳ  k heo, ne áu  T ỳ  k heo có  ước  ngu yện:  “Mong rằng,  với  thiên  nhĩ  tha nh  tịnh  siêu  nhân,  ta có thể  nghe  hai loại  tiếng,  chư  Thi ên  và  loài Ngươ øi   ở    xa  hay  ơ û                                                                                                                                     gần!”,   Tỳ  k heo  ấy  p hải thành  tựu  viên  mãn  giới  luật…  (như trên) tr ú xứ kho âng tị ch”.
Đọc  đoạn  ki nh  này  các  bạn  muốn  hiểu  ro õ nghĩa  của  nó  thì p hải  hiểu  các  cụm  từ:  thiên  nhĩ thanh t ịnh siêu  nhân,  chư Thiên, loài  Người . Vậy thiên  nhĩ  t hanh  tị nh  siêu  nhân,  c hư  Thiên,  lo ài Người nghĩ a là gì?
- Thiên  nhĩ thanh tịnh siêu nhân nghĩa là lo ã tai  bất  động  tr ước  những  âm  t hanh  khả  lạc , khả hỷ, khả khổ v.v.. của người phi thươ øng.- Tiếng của c hư Thiên  nghĩa l à tiếng nói cu ûa tưởng  uẩn.  Tro ng  kinh Pháp  Mo ân  Căn  Bản  đức Phật  đã  xác  định 33 cõi  Trời  là  cõi  tưởng  (Tưởng tri chứ không p hải Liễu tri).
- Tiếng nói của loài Người  nghĩa là tiếng  nói của  sắc  u ẩn.  Trong  kinh Pháp  Môn  Căn  Bản  đức Phật  cũng  đã  xác  đị nh  cõi  Người  l à  cõi  tưởng (Tưởng  tri chứ  không  p hải  Liễu  tri).  Bơ ûi  vì  cõi Người cõi  duyên  hợp  t ạo  t hành  không có  một  vật gì thư ờng  hằng  bất  biến  luôn  luô n thay  đổi  từng giây, từng p hút .
Đoạn  kinh trên đ ây  là  để chỉ  sư ï                                   ươ ùc  nguyện ngoài  tầm  tay  của  loài  ngư ời,  như ng  nhờ  sống đúng  giới  luật  mà  các  bạn  có t hể  nắm đươ ïc  trong tay những  việc  làm  siêu việt  không t hể  nghĩ bàn. Nghe  được tiếng  nói của t hế giới tưởng tri và cảm nhận  được  ý  nghĩ a tiếng  nói  của  loài  ngươ øi  trên hành  ti nh  này  dù  ở    xa  hay  ở    gần.  Đây  là  một năng lư ïc  phi p hàm  mà c hỉ có  ngư ời tu  hành đúng pháp  tâm ly  du ïc  ly  ác  p háp  hoàn toàn t hanh  tịnh mới có  thể  thư ïc  hiện đươ ïc.  Muốn được t âm ly  dục ly  ác  pháp  hoàn  toàn  thì c hỉ  có  giới  l uật , ngo ài giới lu ật không còn có pháp  môn nào khác  nữa .




 ĐIỀ  U    LỢI   ÍCH THỨ    MƯ  ỜI   B   ỐN   C  ỦA  G IỚI   LUẬ   T:

ƯỚC NGUYỆN  CHO MÌNH


Điều  ước  nguyện  thư ù                                                                                   mươ øi  bốn  là  điều  ước nguyện c ho mì nh biết được tâm niệm c ủa  mì nh và của  t ất  c ả  mọi  người,  khi t âm  có  tham,  ta  biết tâm  có  t ham;  khi t âm  không  t ham  t a  biết  tâm không  t ham;  khi t âm  có  sân  ta  biết  t âm  có  sân; khi t âm  không  sân  ta  biết  tâm  không  sân;  khi tâm  có  si  ta  biết  t âm  có  si ; khi tâm  không  si  t a biết  tâm  không  si;  khi tâm  chu yên  c hú  ta  biết tâm c huyên chú; khi tâm tán loạn ta  biết tâm tán loạn;  khi t âm đại  hành ta  biết t âm đại  hành; khi
tâm  không đại hành ta  biết  tâm không  đại  hành; khi  tâm   chưa  vô   t hượng   ta   biết   tâm   chưa  vo â thượng; khi tâm vô t hượng t a biết tâm  vô thươ ïng; khi tâm  t hiền  định ta  biết  tâm  t hiền  đị nh;  khi tâm  không  thiền  định  ta  biết  tâm  không  thiền định;  khi t âm  giải  thoát  ta  biết  tâm  giải  t hoát . Đây  là  sự  hiểu  biết  t huộc  về  trí tuệ  Tam  Mi nh, vừa  hiểu  rõ  tâm  mì nh  mà  cũng  vừa  hiểu  rõ  tâm của  như õng  người  khác.  Muốn  có sư ï                                         hiểu  biết đư ợc như  vậy t hì các  bạn phải giữ  gìn  giới luật nghiêm túc.Đúng  vậy giới l uật l à  một pháp  môn để t hực hiện  trí tuệ  Tam  Minh.  Vậy  các  bạn  hãy  l ắng nghe  đức  Phật  dạy:  “Này  các  Tỳ  k heo, ne áu  T ỳ kheo có  ước  nguyện:  “Mong rằng  với  ta âm  của ta, ta biết  được  tâm  của  các  chúng  sa nh  va ø loài   N gười .  Tâm   có   tham  ta  bie át   tâm   co ù tha m.  Tâm  không  tha m  ta  biết  tâm  kho âng tha m. Ta âm  có  sân  ta biết có  sân.  Tâm  kho âng sân  ta biết  tâm  không  sân.  Tâm  có  si  ta biết tâm có si . Tâm k hông si ta bie át tâm k hông si . Tâm   chuyên   chú   ta  biết   tâm   chuyên   chú. Tâm  tán  loạn  ta biết  ta âm  tán  loạn.  Tâm  đại hành  ta bie át  tâm  đại  ha ønh.  Tâm  không  đại hành ta biệt ta âm k hông  đại  hành. Tâm  chưa vô  thượng  ta bie át  tâm  chưa   vo â                                                                                   thượng.  Tâm vô  thượng  ta bi ết  tâm  vô  thượng.  Tâm T hiền định   ta  biết   tâm   T hiền   đị nh.   Tâm   kho âng Thiền  định  ta bi ết  tâm  k hông  Thie àn  đị nh. Tâm  gia ûi  thoát  ta biết  tâm  giải  thoát.  Tâm không   giải   thoát   ta  biết   tâm   k hông   giải thoát!”, Tỳ k heo ấy  phải  thành  tựu  vie ân  mãn giới l uật…  (như tre ân) tr ú xứ k hông  tịch”.
Muốn  đư ợc  trí tuệ  Tam  Mi nh  t ỉnh  thư ùc  như vậy  thì  gi ới   luật  các  bạn  phải  giữ  gì n  nghiêm chỉnh,  đừng  c ho  vi phạm  một  lỗi  nhỏ  nhặt  nào, sống   một  đời  sống   Phạm   hạnh  như   Phật ,  như
chúng  Thánh  Tăng  trong  thời  đức  Phật  còn  tại thế  thì các  bạn  mới  thư ïc  hiện  được  trí tuệ  Tam Minh. Có  sống  như  vậy  các  bạn  mới  thấy  rõ  tâm mình  và tâm chúng sanh một c ách dễ dàng không có  khó  khăn.  Tại  vì  t âm  các  bạn  trong  vắt  như nước  hồ  t hu,  nhì n t hấy  tận  đáy,  không  có  vật  gì mà không t hấy được .


 ĐIỀ  U    LỢI   ÍCH THỨ    MƯ  ỜI   LĂ   M    C  ỦA    G  IỚI   LUẬT:

ƯỚC NGUYỆN  CHO MÌNH


Điều ước nguyện thứ mười lăm là điều ước nguyện c ho tâm  mình  biết đến  nhiều đời  quá khư ù của  mì nh  như  một  đời,  hai  đời,  ba đời,  bốn  đời , năm đời,  mười đời,  hai mươi  đời, ba mươ i đời, bốn mươi  đời,  năm  mươi  đơ øi,  một  trăm đơ øi,  một  ngàn đời,  một  tr ăm  ngàn  đơ øi,  nhiều  hoại  kiếp,  nhiều thành kiếp , nhiều ho ại kiếp  và thành kiếp, c húng ta lại còn  biết sinh  t ại c hỗ ki a, chỗ này, lại còn co ù tên  như  thế  này,  như  t hế  khác,  dòng  họ  như  t he á này,  giai  cấp  như  t hế  này,  ăn  uống  như  thế  này, thọ  khổ  lạc  như  thế  này,  t họ  mạng  đến  mức  như thế này, sau khi chết tại chỗ kia là được sanh cho ã nọ.  Tại  chỗ  ấy  các  bạn  có  tên  như  t hế  này,  dòng họ  như  t hế  này,  giai  c ấp  như  thế  này,  ăn  uống như  t hế  này,  t họ  khổ  lạc  như  t hế  này,  t họ  mạng đến  mức  như  thế  này,  sau  khi chết  tại  chỗ  nọ, chúng  t a được  si nh  ở   c hỗ  đấy.  Đ ây  là  Túc  Mạng Minh, một  trí tuệ t hấy  biết  như  t hật tro ng nhiều đời  quá  khứ.  Nếu  giới  lu ật  không  nghiêm  c hỉnh thì sư ï                                   tu  hành  của  các  bạn cu õng  chẳng  bao giơ ø                                                                       co ù trí tuệ  này.  Một  trí tuệ  không  có  không  gian  vàthời gian;  một trí tuệ tuyệt vơ øi do giữ gìn giới lu ật mà có. Vậy các bạn hãy lắng nghe đức Phật dạy: “Này    các    Tỳ    kheo ,   nếu    Tỳ    kheo  có    ước ngu yện:  “Mong rằng  ta nhớ  đến  các  đời  so áng quá  khứ  như:  một  đời,  hai đời,  ba  đời,  bốn đời,   na êm   đời ,  mười   đời ,  hai mươi   đời ,  ba mươi   đời , bo án  mươi   đời  năm  mươi  đời,  một trăm  đời , một  ngàn  đời , một  trăm  ngàn  đời , nhie àu   hoa ïi   kiếp   nhie àu   thành   kiếp ,  nhiều hoại  và  nhi ều  thành  kiếp  ta nhớ  ra èng:  Tại chỗ  kia ta co ù                                                                                   tên  như  thế  này,  dòng  họ  như thế  này,  giai cấp  như  thế  này,  ăn  uống  như thế  này,  thọ  k hổ  lạc  như  thế  này,  tho ï                                         ma ïng đến  mức  như   the á                                                                                               này.  Sau  khi chết  tại  cho ã nọ,  ta được  sa nh ra ơ û                                                                               đây!”.  T ỳ k heo ấy p hải thành  tựu  viên  mãn  giới  luật…  (như trên)  tr u ù xứ  không  tịch”.  Những  lời  dạy  trên  đây  l à  một sự  xác  đị nh  c hắc  c hắn  của  đức  Phật . Ngoài  gi ới luật  ra, dù  c ác  bạn  có  tu  t ập  pháp  môn  nào  t hì cũng  c hẳng  bao giờ  có  Túc  Mạng  Mi nh  cả.  Xe m thế  các  bạn  mới  biết  con đường  tu  tập  t heo Phật giáo  c hỉ có  giới lu ật l à p háp  môn hàng đầu và  no ù là  một  nền  tảng  đạo  đức  nhân  bản  –  nhân  qu ả vững  chắc  c ho  những  ai  quyết  tâm  tì m  t u  gi ải thoát t heo Phật giáo.Kính t hưa các  bạn!  Theo  chúng  tôi  nghĩ  c hỉ có Phật gi áo  mới t hật  sự có trí t uệ Tam  Mi nh.  Vì
sao?

Vì  Phật  gi áo   xây  dựng  trí tuệ  Tam  Minh trên nền tảng đức  hạnh đạo  đức  nhân bản –  nhân quả.


 ĐIỀ  U   LỢI   ÍCH THỨ   MƯ  ỜI   SÁU C  ỦA    G IỚI    LUẬT:

ƯỚC NGUYỆN  CHO MÌNH


Điều  ước  ngu yện  thứ  mươ øi  sáu  là  điều  ước nguyện  c ho mình  có  được  thiên  nhãn  t hu ần  tịnh siêu  nhân,  t a t hấy  sự  sống  và  sự  c hết  cu ûa  c húng sanh.  Ta  biết  rõ  rằng:  chu ùng  sanh  người  hạ  liệt kẻ  cao sang, ngươ øi  đẹp  đẽ  kẻ  thô  xấu , ngươ øi  may mắn kẻ  bất  hạnh đều  do hạnh  nghiệp  của  chu ùng. Các  tôn  gi ả,  c húng  sanh  nào  làm  như õng  ác  hạnh về  lời  và  về  ý,  phỉ  báng  các  bậc  Thánh,  theo  tà kiến, t ạo  ác  nghiệp  tà kiến.  Những  người  này sau khi thân  hoại  mạng  chu ng phải  sanh  vào  cõi  dữ,
ác  thú  đoạ  xư ù,  địa  ngục.  Còn  các  tôn  gi ả,  c húng sanh  nào  làm  những  t hiện  hạnh  về  thân,  về  lời nói và  về  ý,  không  phỉ  báng c ác  bậc  Thánh,  theo chánh   kiến,   t ạo   c ác   nghiệp   t heo  chánh   kiến. Như õng  ngươ øi  này  sau khi t hân  hoại  mạng  chung, được sanh lên các  cõi t hiện  thú, cõi Trơ øi, trên đời này.  Muốn  có  t hiên  nhãn  thu ần  tị nh  siêu  nhân như  vậy t hì chỉ có gi ữ  gìn  giới luật nghiêm chỉ nh. Ngoài giơ ùi lu ật r a t hì không có pháp nào tu tập co ù Tam  Minh. Vậy  các  bạn  hãy  lắng  nghe  lời  Phật dạy:  “Này  các  Tỳ  kheo ,  nếu  T ỳ  k heo  có  ướcngu yện:   “Mo ng  rằng   với   thie ân   nhãn   thuần tịnh,  siêu  nhân,  ta thấy  sự  sống  và  sự  chết của  chúng sa nh.  Ta  biết rõ  rằng  chúng  sanh người  hạ  liệt,  ke û                                                                                               cao  sang,  người  đẹp  đẽ  ke û thô xấu, người ma y mắn, ke û                                                                       bất hạnh  đều  do hạnh  nghiệp  của  chúng.  Các  tôn  giả , chúng sanh  nào  làm  những  ác  hạnh  về  thân,  về l ời và  ve à                                                                                                                        ý,  p hỉ  báng  các   bậc  T hánh,   theo  ta ø kiến,   tạo   các   nghiệp   theo  tà   kiến.   Những người  này  sau  khi thân  hoại  mạng  chung, phải  sanh  vào  co õi  dữ,  đọa  xứ,  địa  ngục.  Còn các   tôn   giả,   chúng   sanh   nào   làm   những thiện  hạnh  về thân,  về lời  và  về ý, k hông p hỉ báng  ca ùc  bậc  Thánh,  theo  chánh  ki ến,  tạo các  nghiệp   theo  chánh  kiến.  N hững  người này   sau  k hi  thân   hoại   mạng  chung,   được sanh   lên  các   thiện   thú,  cõi  Tr ời,   trên  đời này.  Như vậy,  ta với  thie ân  nhãn  thuần  tịnh siêu nhân, thấy sự sống chết của  chúng sa nh, ta biết rõ  rằng chúng sa nh,  người  hạ liệt, k e û cao  sa ng,  người  đẹp  đẽ,  k ẻ    thô  xấu,  người may  mắn  kẻ  bất  hạnh,  đe àu  do  ha ïnh  nghi ệp của   họ!”,   Tỳ   k heo  ấy   p hải   thành   tựu   viên mãn   giới   luật…   (như  tr ên)   trú   xứ   kho âng tịch”.Như  vậy  c ác  bạn  có  nhận  thấy  giới  luật  của Phật là  một  pháp  môn rất  quan trọng  nhất trong tất  cả  c ác  pháp  môn  và  trong  vấn  đề  tu  t ập  gi ải thoát cu ûa Phật gi áo không?

Đọc  bài  kinh này  xo ng  không  còn  ai  dám khinh thươ øng  gi ới  lu ật;  cũng  không  còn  ai  dám bảo  bỏ  những  gi ới  nhỏ  nhặt;  cũng  không  còn  ai dám bảo rằng giơ ùi lu ật không hợp  thời. Những c ái sai của Phật giáo Đại Thừa l à p há giới , phạm giới , bẻû  vụn  giới  v.v..  Xe m oai  nghi  tế  hạnh  c hẳng  r a gì, c ho nên  Phạm  hạnh của  Phật  giáo  đã  bị  chôn vùi  dưới  lớp  văn  minh du ïc  lạc  của  thơ øi  đại  khoa học kỹ nghệ hoá xã hội .
Đúng vậy gi ới luật l à pháp  môn hàng đầu vo â lậu của Phật  giáo,  nếu ai không  học  và tu tập  gi ới luật thì đừng mo ng làm chu û                                                                       sanh, gi à,  bệnh, chết , đừng mong nhập định và t hực  hiện Tam Mi nh.


 ĐIỀ  U    LỢI   ÍCH THỨ    MƯ  ỜI   B  ẢY     C  ỦA    G  IỚI   LUẬT:

ƯỚC NGUYỆN  CHO MÌNH


Điều  ước  nguyện  t hứ  mười  bảy  l à  điều  ước nguyện  c ho  mình  tu  tập  diệt  tr ừ   các  lậu  hoặc  t ư ï tri tự  chư ùng,  các  bạn  c hứng  đạt  và  an  trú  ngay trong   hiện   tại ,  tâm   giải   thoa ùt,   tuệ   gi ải   tho át không có lậu ho ặc, đây là sự ước  nguyện cu ûa ngư ời tu.  Đây  là  giai  đoạn  rốt  ráo  cuối  c ùng  của  co n đường  t u tập  Phật  gi áo.  Nó  gi ải  t hoát  hoàn  toàn ra khỏi nhà sanh tử. Chấm dứt lu ân hồi .
Thư a các  bạn!  Quả  cuối  cùng  c ủa  co n đường tu tập  giải t hoát cũng phải nhờ đến  giới luật. Vậy giới  luật  l à  một  p háp   môn  quan  trọng  đệ  nhất như  đã nói ở  trên.
Sự ước  nguyện được giải thoát  hoàn toàn này không ngo ài giới lu ật mà  có được. Cho nên, c húng ta hãy cố gắng giư õ                                                          gì n giới l uật c ho nghiêm chỉ nh, đừng  để  vi p hạm,  t hà  chết  trong  trong  giới  luật , chứ sống mà p hạm giới còn mặt mũi nào nhì n ngo ù Phật tử. Phải không các  bạn?
Tóm  l ại,  mười  bảy  điều  l ợi  ích  lớn  trên  đây đều  do giới  luật  mà  đạt  thành  sự  gi ải  thoát  chân chánh. Chúng t a hãy lắng  nghe  đức  Phật đã  nhắcnhở.  Xin  c ác  bạn  lưu  ý:  “Này  các  Tỳ  k heo , nếu Tỳ  kheo   có   ước   nguyện   mong   rằng   ta  đạt được một điều  gì đó thì hãy sống đầy đủ gi ới hạnh,   đầy   đủ   giới   bổn,   đầy   đủ   oai   nghi chánh  hạnh thấy  sự  nguy  hiểm  trong các l ỗi nhỏ  nhặt, chân chánh lãnh thọ và tu học các học giới ”.
Đức Phật lại nhắc  nhở c húng t a một lần nữ a: “Này    các    Tỳ    kheo ,   nếu    Tỳ    kheo  có    ước ngu yện:   “Với  sự  die ät   trừ   các  lậu   hoặc,   sau khi tự tri tự chứng, ta chứng đạt an  tr ú ngay trong hiện tại, tâm giải thoát tuệ giải thoát, không  co ù                                                                                            lậu  hoặc!”,  Tỳ  k heo ấy  phải  tha ønh tựu   vie ân   mãn   giới  l uật…   (như tr ên)  trú  x ứ không tịch”.
Giới  luật  là  mo ät  pháp  môn  qu an  trọng  như vậy, như ng tại sao Giơ ùi bổn Ba La Đề Mộc  Xoa l ại quá ít ỏi chỉ có 250 giới cấm nam và 384 giới cấm nữ.  Xe m t hế  mới  biết  t hời  nay  tu  sĩ  xe m thường giới  lu ật,  chỉ  biết  những  tông  phái  ảo  tưởng,  me â tín như : Thiền  Tông,  Mật  Tông,  Tị nh  Độ  To âng, Pháp  Hoa  Tông  v.v..  Hiện  giơ ø                                                                                               tu  sĩ  học  giới  c hỉ học  giới  cho  biết,  c hứ  không  phải  học  để  tu  tập giải  tho át,  để  tâm  được  vô  lậu , để  sống  một  đời sống Phạm hạnh. Thật là qu á uổng.Trên đây mười bảy điều ước  nguyện từ những điều  ước  nguyện  trong  cuộc  sống  thế  gi an  hằng ngày,  đến  những  điều  ươ ùc  nguyện  vươ ït  ra khỏi cuộc sống thế gian tư ùc là cuộc sống xuất thế gian.
Theo  đúng  nghĩ a của  bài  kinh này  thì mọi người  nên đứng  trên l ập  trươ øng  nhân  quả  mà ư ớc nguyện  thì mọi  việc  sẽ  t hành  tư ïu  như  lòng  ư ớc nguyện  của   mì nh.   C hí nh  đứng  trên  l ập   trường nhân  qu ả  mà  ước  nguyện  tư ùc  là  lấy  t hiện  pháp chuyển  ác  p háp   thành  ra c uộc  sống  giải  t hoát . Đúng   vậy  đạo   Phật  lấy  t hiện   pháp   c hu yển   ác pháp  biến  c uộc  sống  t hế  gian  t hành  Thiên  Đ àng Cực  Lạc .  Vì  t hế,  đạo   Phật  sống  không  mê  tín, không  ảo  tưởng,  không  cầu  tha  lực. Phải  tự  lực , phải  tự  thắp  đuốc  lên  mà  đi.  Có  đúng  như  vậy không các  bạn?
Ở đây có  nghĩa  là l ấy  giới  luật làm  sự  sống của  mình.   Lấy  giới  luật  l àm  sư ï                                         sống  tức  là  sống đời  Phạm  hạnh.  Vì  t hế  đức  Phật  đã  dạy  “Phạm hạnh  đã  thành”.  Phạm  hạnh  đã  t hành  là  gi ới luật nghiêm c hỉnh không hề  vi phạm một  lỗi nho û nhặt  nào , nên  sư ï                                               tu  tập  đã  viên  mãn,  chấm  dứt tái  sanh  luân  ho ài  nên  ki nh  dạy:  “Những  gì nên làm đã làm sa u đời này sẽ kho âng có đời so áng
nào k hác  nữa ”.Đọc  bài  ki nh  này  c húng  ta  mới  nhận  ra gi á trị giới luật l à đệ nhất pháp  trong  Phật gi áo. The á mà  người  t u sĩ  lại  xe m thư ờng  giới  lu ật  thì sự  tu tập của họ sẽ đi về đâu và về đâu ???

Chúng  tôi  biên  soạn  bài  ki nh  này  với  mục đích  chỉ nh  đốn  l ại  giơ ùi  luật  cu ûa  Phật  giáo,  khiến cho người  tu  sĩ  Phật  giáo  ghi  nhớ  mãi  trong  tâm giới  lu ật  l à  pháp  môn  hàng  đầu  trong  tất  cả  c ác pháp  l y dục  l y ác  pháp.  Xin  c ác  bạn  nên lưu  ý  ve à điều này, nó chính  là cơ bản của sư ï                                   giải t hoát của Phật gi áo.


 C HƯƠ NG II

NHỊM SƠ THIỆN

THỨ NHÇT

CHÍN GIỚI LUẬT TỲ KHEO TĂNG, NI
NHĨM THỨ NHÇT GI Ớ I THI ỆU

NHĨM SƠ THIỆN THỨ NHẤT TỔNG QUÁT CHÍN GIỚI LUẬT TỲ KHEO TĂNG, TỲ KHEO NI NHĨM THỨ NHÇT

Kính  thư a  các  bạn!   Những  ai  muốn  tu theo  Phật  gi áo  để  trở  t hành  những  bậc  Thánh Tăng,  Thánh  Ni vô  lậu  đều  phải  chấp  nhận  chí n giới  lu ật  này.  C hí n  giơ ùi  luật  đầu  tiên  này  làm thay  đổi  đời  sống  t ại  gi a, nên  nó  gọi  là  đơ øi  sống xuất  t hế  gian.  Đời  sống  xuất  t hế  gian  là  một  đời sống  đạo  đức  không  làm  khổ  mì nh,  khổ  người  và khổ cả hai. C ho nên nó gồm có chí n gi ới:
1-        Cạo bỏ râu tóc.

2-        Khoác áo cà sa.

3-        Từ bỏ gi a đình.

4-        Sống không gi a đình  xuất gia t u hành.

5-        Sống chế ngự t hân.

6-        Sống chế ngự lời nói .

7-        Sống chế ngự ý nghĩ .8-   Bằng  lòng  với  nhu  cầu  tối  thiểu,  về  ăn uống y áo .
9-        Hoan   hỉ   sống   an  tị nh  trong  đời   sống
Phạm hạnh (t hiếu t hốn).

Chín  giơ ùi  này  là  như õng  hành  động  đạo  đức Thánh  hạnh  t huộc  về  t hân  t âm  làm  Thánh,  no ù chỉ  rõ  hình   tươ ùng  lối  sống  của  những  vị  tu  sĩ Thánh Tăng,  Thánh  Ni mà  người t hế  gian  không thể  sống  và  làm  đươ ïc  theo  hì nh  tướng  và  những hạnh  sống  này,  chỉ  có  những  bậc  ly  trần  tho át khổ  mới  c hấp  nhận  c hín  đức  và  c hín  hạnh  “xa û thân  cầu  đạo , xả  p hú  cầu  bần”,  mà chỉ có  đạo Phật  mới  có  mà  t hôi.  Trên  hành  tinh này  không có  một  tôn  giáo  nào  dám  chấp  nhận  hình  tướng
này.

Đây l à  hình  ảnh đ ạo  hạnh  của  một người  tu sĩ  Phật  giáo  “C ẠO  BỎ  RÂU  TÓC ”.  Cạo  bỏ  r âu  tóc là  giới  hạnh  thứ  nhất  của  mo ät  vị  Thánh  Tăng, Thánh Ni mà trong ki nh Sa Môn Qu ả đã ghi c hép rõ  ràng.  Nếu  ai  không  giữ  trọn  vẹn  giơ ùi  này  t hì không thể nào  gọi là Thánh Tăng, Thánh Ni . Cho nên, giới  này đã xác  đị nh về t ướng mạo  đạo  hạnh giải thoát của bậc Thánh Tăng, Thánh Ni trong mười  giới  lu ật  đ ầu  t iên  của  Tỳ  kheo  Tăng,  Tỳ kheo  Ni cu ï                                                      thể  rõ  r àng,  nếu  ai  làm  sai  phạm, không  đúng  như õng  giới  luật  trên  đ ây  đều  đư ợcxem l à không phải đệ tư û                                                                       của Phật , không phải l à tu sĩ Phật gi áo  mà l à tu sĩ của ngoại đạo.
Hai  giới  đầu  tiên  nói  về  tướng  mạo  và  các h ăn mặc đạo  hạnh cu ûa t u sĩ Phật giáo t hì biết ngay là những người này ra khỏi nhà t hế tu ïc.
- Giới hạnh thứ  nhất:  “C ẠO  BỎ  RÂU  TÓ C” l à đức  hạnh  buông  xả  hình  tươ ùng  thế  tục,  bởi  nếu còn  râu  tóc  là  còn  trang  điểm,  có  nghĩa  là  râu phải cắt tỉ a, tóc  phải chải gơ õ, tho a dầu  v.v.. trang điểm  làm  đẹp.  Cho  nên,  cạo   bỏ  râu  tóc  là  một tướng  mạo  li trần t hoát tu ïc  của  những  bậc  Thánh Tăng,  Thánh  Ni “xả  thân  cầu  đạo”.  C ạo  bỏ râu tóc  cũng  có  nghĩa  là  buông  xả  sạc h  du ïc  và  ác pháp.  C ho  nên,  cạo   bỏ  râu  tóc  c ũng  l à  c ạo   bo û những  trần  cấu , uế  trược  hôi  t hối  của  thân  tâm mình.
- Giới  hạnh  t hứ  hai : “ĐẮ P ÁO  CÀ  SA”.   Đắp áo  cà sa có nghĩa  buông  bỏ vật chất t hế gian,  c ho nên qu ần áo  đẹp  sang cũng phải bỏ xuống hết , chỉ còn mặc  quầân  áo  vải thô  xấu , vải  bó thây  ma, vải chuột  c ắn  bo û,  vải  mọi  người  bỏ  v.v..  Ăn  mặc  mà chỉ còn ăn mặc  để che kín  t hân không còn ăn mặc sang  đẹp  thì cuộc  đời  này  còn  những  gì  nư õa  mà tham đắm. Phải không c ác  bạn?
Ngư ời  tu  sĩ  Phật  giáo  ăn  mặc  sang  đẹp  là không  đúng  Thánh  hạnh  “xả  p hú  cầu  bần”.  Vìthế c húng t a hãy  nhì n c hung  quanh  các  chùa Đ ại Thừa.  Tăng,  Ni t hời  nay  là  p hú  Tăng,  chứ  không phải l à bần Tăng. Họ ăn mặc  sang đẹp, có cả chùa to,  Phật  lơ ùn,  xe  cộ  sang  trọng,  nhà  ở   t iện  nghi hơn người t hế gi an.
Tóm lại , hành động cạo bo û                                                          râu tóc, đắp  áo c à sa là  nói lên đ ược Thánh  hạnh buông  xả đời sống thế  gian.  Giới  hạnh  chỉ  rõ  cho chúng  ta  thấy  kết quả giải tho át ngay liền ở  tướng mạo  là không còn cực nhọc hằng ngày p hải t ắm gội c hải gỡ cắt tỉa.
Xả  bỏ  râu  tóc , đắp  áo  c à  sa  là  có  kết  qu ả tướng  mạo  buông  xả  vật  c hất  để  có  sự  giải  tho át ngay  liền,  nhờ  tướng  mạo  buông  xả  ấy  mà  mọi người tỏ lòng tôn trọng và cung kí nh.  Nhưng  ngày nay thì không còn nữa. Tại sao vậy?
Vì tất  cả  tu  sĩ Phật gi áo  đều  mang  hình  sắc tướng  mạo  cạo  bỏ r âu tóc,  như ng không  đắp  áo  cà sa vải  t hô  xấu ,  vì  t hế  họ  không  còn  sống  đúng Phạm  hạnh, hằng  ngày họ luôn lo trang điểm sửa sang  đầu  tròn,  áo  vuông,  ăn  mặc  sang  đẹp  hơ n nhà giàu . Đó là hì nh tướng dí nh  mắc  vật chất t he á gian  chư ù                                                                       không còn l à  hình  sắc  tướng  mạo  buông xả c ao t hượng t uyệt  vời  của  người  tu sĩ Phật gi áo
nữa.

Ngày  xưa  đức  Phật  dùng  chín  giơ ùi  luật  này để trả lời những câu hỏi của vu a A Xà Thế,  khiến0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Ví bạn hãy dùng ngôn ngữ lịch sự, tôn trọng lẫn nhau, mỗi người có cấp độ trình độ riêng nên không nên phán xét nếu không thông hiểu. Xin cảm ơn!