Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

VĂN HÓA PHẬT GIÁO TRUYỀN THỐNG TẬP 2-15“TR ÁN H  XA  NÓI  LÁO ”  là  một  giới  hành  hay nói  cho  dễ  hiểu  hơ n  là  một  pháp  hành  “như  lý tác  ý”,  vì  vậy  hằng  ngày  chu ùng  ta  nên  nhắc  tâm mình  phải  tránh  xa  nói  láo,  phải  lìa xa  nói  láo, phải từ  bỏ nói láo. Do tu tập  hằng ngày  nhắc  tâm như  vậy  t hì  mới  trở  t hành  ngươ øi  không  nói  láo. Cho  nên,  muốn  làm  người  tốt,  người  có  đ ạo  đức thì không nên nói láo.
Tránh  xa có  nghĩa  là  không  nên  gần  gũi  với sự  nói l áo,  người  nói  láo,  pháp  nói l áo,  kinh sác h nói láo, t ập  thể  nói láo  v.v.. Những  nơi  đó dễ làm cho chu ùng ta ô nhiễm nói l áo trơ û                                                          t hành người xấu , người không ai muốn làm bạn.
Tránh  xa tro ng đó  còn  có  một  ý  nghĩ a quan trọng,  đó  là  quả  qu yết,  c ương  quyết ,  dứt  kho át một  c ách  mạnh  mẽ,  đầy  ý  c hí  sắt  đá,  nhờ  có  sư ï cương  quyết,  quả  quyết ,  dứt  khoát  như  vậy  nên mới không nói láo, không gần người  nói láo, pháp nói láo , ki nh sác h nói láo, tập thể nói l áo v.v..

Trên  đây  là  G iới  hành  nên  có  nhiều  các h thức  và  những  p hươ ng  p háp  để  tránh  xa  sự  nói láo.



ê          ù          ä          ù          à          á          ä G  IỚI   ĐỨC    NG  ƠN   NG  Ữ    THỨ    B   A:

NĨI NHỮNG LỜI CHÅN THẬT


“NÓI  NHỮN G  LỜI  CHÂN  THẬ T”  là  một hành  động  đạo  đức  làm  Ngươ øi,  l àm  Thánh,  no ù không  p hân  biệt  giai  cấp  nào  trong  xã  hội,  mà mọi  ngư ời  sống  c hung  nhau  trên  hành  tinh này, có  tôn  giáo  hay  không  tôn  giáo  đều  cần  phải  học và hiểu biết c ho rõ ràng.
Đây  l à  một  giơ ùi  lu ật  dạy  về  đức  hạnh  ngôn ngữ  l àm  Người,  l àm  Thánh  mà  các  bạn  cần  phải tu  tập,  rèn  luyện  và  sống  đúng  những  đức  hạnh này để kho âng l àm khổ mì nh,  khổ  người và khổ cả hai.  Có như  vậy, các  bạn  mới  biến c uộc  sống trên hành   ti nh   này   trơ û                                                                                                                                    thành   cõi   C ực   Lạc,   Thiên Đàng.

GIỚI ĐỨC NỊI NHỮNG  LỜI CHÅN THẬT

Theo luật nhân qu ả kẻ nào  nói láo  sẽ gặt lấy quả  nói  l áo.  Q uả  nói  l áo  là  gì  các  bạn  có  biết không?
Quả nói láo  đến với c ác  bạn l à làm  mất lòng tin, không đươ ïc  tín nhiệm,  người ta  xem bạn  nhưnhững p hường l áu cá, lưu  manh,  gi an xảo...  Ngư ời ta sẽ không t hích  thân cận với những ngư ời đó.
Khi chúng  t a tiếp  cận  với  những  người  nói quá  nhiều  thì c húng  ta  biết  ngay  họ  l à  những người  láu  cá,  người  không  thành  thật , ngư ời  gian xảo, ngươ øi hay nói xấu kẻ khác , v.v..
Khi c húng t a đọc  một  bài  văn  nghị  luận,  lối viết  văn  lý  luận  loanh  quanh  trươ øn  uốn  như  co n lươn l à  biết  ngay  người  viết  bài  văn  này l à  ngư ời không  thành  thật,  luận  méo  mó,  không  đúng  sư ï thật , không  nắm  vững  và  hiểu  rõ  một  sự  việc  c u ï thể,  c hỉ  t ưởng  tươ ïng  hoặc  nhai  lại  bã  mí a  của những  người  khác.  C ũng  giống  như  c húng  t a đọc kinh sác h  Đ ại  Thừa  t hì  biết  ngay  là  kinh ngụy tạo,  ki nh  tưởng  giải , ảo  giác  v.v..  C hỉ  có  những người  không  tu  tập,  tu  chư a  chứng  đạo  thì mới không  hiểu  biết,  mới  lầm  lạc , mơ ùi  bị  lừa  đảo  cho rằng kinh sác h Đại Thừa là Phật t huyết .
Như õng  người  không  học  gi ới  luật  đức  hạnh khi cầm  bu ùt  viết  là  hay  ngụy  biện  lời  nói  của mình,  t hiếu  tính thành  thật,  mới  đọc  thoáng  qu a thì thấy  hay  nhưng  khi nghiệm  xét  lại  từng  câu , từng  lời , từng  ý,  thì bài  văn  ấy  mang  tính ngụy tạo  rất  rõ  ràng  mà  trong  sác h  chúng  tôi  thường nói là tưởng giải .“GIỚI   ĐỨC   NÓI   N HỮNG   LƠ ØI   C HÂN   THẬT” dạy  c húng  t a  nói  những  lời  c hân  thật,  khi cầm bút  viết  về  vấn  đề  tôn  giáo  thì p hải  tu  c hứng  do mắt  t hấy,  tai  nghe  và  tâm  ý  hiểu  biết  như  thật thì viết  như  thật,  chứ  không  thêm  bớt  một  tí xíu nào  cả  thì đó  là  lời  nói  chân  t hật,  lời  nói  c hân thật t hì bài viết c hân t hật. B ài viết c hân t hật t hì đơn  gi ản  dễ  hiểu  tì nh  cảm  xúc  tích  khiến  c ho người  đọc  rất  gần  gũi,  t hân  thương.  Người  thành thật  t hì  văn  thành  thật,  người  xảo  trá  t hì  văn viết xảo  trá,  ngươ øi  hung dữ  thì văn  hu ng dư õ. C ho nên xét qu a lời nói , lơ øi văn t hì biết đươ ïc tí nh chất của từng người.
“GIỚI   ĐỨC   NÓI   N HỮNG   LƠ ØI   C HÂN   THẬT” dạy chúng ta nói những lời chân thật. Dạy nói những  lời  c hân  t hật  là  d ạy  c húng  t a sống  thành thật , thành t hật l à  một đức  hạnh l àm Người,  làm Thánh. Cho nên, làm người phải gi ữ  gìn đức  hạnh này  đư øng  để  sơ sót  nói  lời  không  t hành  t hật  mà trở thành ngươ øi vô đ ạo đức các  bạn ạ!
Từ  tro ng  giới   luật   này  suy  r a  một   người thành   thật   sẽ  viết   bài   thành  t hật ,  một   ngư ời không  thành  t hật  sẽ  viết  bài  không  t hành  thật như   trên  đã   nói.  Cho  nên,  dựa  theo   ngôn  ngư õ chúng  ta  biết  được  người,  vì  t hế,  văn  là  người , người là văn.Kinh sách  Nguyên  Thủy  là  ki nh  sách  thành thật , không  có  sự  dối  trá  lừa  đảo  lường  gạt , còn kinh  sách  p hát  triển  Đại  Thừa  t hiếu  sự  thành thật thươ øng dẫy đầy sự mâu t huẫn, dối trá gây me â tín ảo  giác  cho ngươ øi đọc.
Cho  nên,  khi đọc  ki nh  sác h  Ngu yên  Thu ỷ chúng  ta  dễ  phát  hiện  r a những  c âu  hoặc  những đoạn  văn  do các  Tổ viết t hêm  vào.  Những  câu  và những  đoạn  văn  ấy  t hường  t hiếu  c hân  t hật , giàu tưởng tư ợng, phi đạo  đức, t hường  mâu t huẫn với ý nghĩa của lời Phật dạy. Do đó, chúng ta nhận  biết những   đoạn   kinh  sách   sai   lệch   không   có   kho ù khăn.  Tư tưởng  ảo  giác  của  các  Tổ  đều  nổi  bật  ro õ nét  t hiếu  c hân  t hật  đ ang  rải  rác  tro ng  bộ  kinh Ngu yên  Thủy,  nên  chúng t a phân loại và lo ại tr ư ø ra dễ dàng.
Kinh sách  Nguyên  Thu ûy  dạy  sự  gi ải  t hoát chân thật t hường dạy ngăn và diệt ác  p háp , bằng sự tự lực của mỗi  ngư ời. Còn kinh sách p hát triển Đại Thừa dạy c ầu  cúng dựa  vào  sự  hộ  trì c he chơ û của  chư  Phật , chư  Bồ  Tát . Do  sự  tín ngươ õng  me â tín này đưa d ần co n người vào  cảnh gi ới yếm thế, tiêu  cực  v.v..  Rồi  tư ø                                                                                   đó  dẫn  con ngư ời  mất  sư ùc  tư ï chủ,  đi  đến  tinh thần  yếu  đuối,  bại  l iệt,  tiêu  cực , mất tự lư ïc.
GIỚI HÄNH NỊI NHỮNG  LỜI CHÅN THẬT
Cho  nên,  những  oai  nghi  tế  hạnh  nói  lời chân  thật  rất  khó,  vì  thế  p hải  có  sự  tu  tập  rèn luyện  hằng  ngày,  p hải  có  sự  bền  c hí  quyết  tâm dứt  bỏ,  từ  bỏ  nói  những  lời  nói  không  chân  t hật . Có như  vậy các  bạn mới thành ngươ øi tốt, người co ù đức,  có  hạnh  về  ngôn  ngữ.  V à  hơ n  nữa  tâm  của các  bạn  mới  bất  động  trước  c ác  pháp  và  c ác  cảm
thọ.

“GIỚI  HẠN H  NÓI  NHỮNG  LỜ I C HÂN  THẬT” là  oai  nghi  tế  hạnh  của  ngôn  ngữ  tu yệt  vời , dám nói  t hẳng,  nói  t hật  không  hề  sợ  một  ai . C huyện có nói có, c huyện không nói không, chuyện sai nói sai,  c huyện  đúng  nói  đ úng,  dù  lời  nói  ấy  c ủa  c ác Tổ hay  một vị Thầy nào  nói sai t hì nói sai, không bưng bít c he đậy, luôn  nói đúng sự t hật. C ho nên , nói  những  lời  c hân  t hật  là  oai  nghi  tế  hạnh  của người tu sĩ Phật giáo  chân c hánh.
Ví dụ: Ki nh  sác h Đại  Thừa  không p hải  Phật thuyết , kinh dạy những điều mê tín, ảo  tưởng, phi đạo  đức  v.v.. t hế mà từ  xưa đến  nay ít ai dám  nói nó sai . Đó là không dám nói  những lơ øi chân t hật . Người  không  dám   nói   những   lời  c hân   thật  l à người yếu đuối và nhút nhát .
GIỚI HÀNH NỊI NHỮNG  LỜI CHÅN THẬT

Muốn  nói những lời chân t hật t hì hằng  ngày các  bạn nên tác  ý: “Làm  ngươ øi  phải  nói  nhữnglời  chân  thật,  kho âng  được   nói  sai sự  thật” hoặc  tác  ý như  sau : “Thà  chết  nhất  đị nh kho âng nói sai sự thật”.
“NÓI  N HỮNG  LỜI  CHÂN  THẬ T”  là nói những lời  đẹp  đẽ  đầy  đủ  đức  hạnh.  Họ  là  như õng  ngư ời dũng c ảm, gan dạ.
Nhơ ø                                                                       có tác  ý như  vậy các  bạn sẽ đầy đủ nghị lực khi nói  r a những  lơ øi  chân  thật  mà  không  he à sợ ai .


 G IỚI  ĐỨC  NG ƠN  NG Ữ  THỨ  TƯ:

Y CHỴ TRÊN SỰ THẬT


“Y CHỈ   TRÊN   SỰ   THẬT”  là  một  hành động  đạo  đức  l àm  Người , l àm  Thánh,  nó  không phân  biệt  giai  cấp  nào  trong  xã  hội ,  mọi  ngư ời sống  chu ng nhau  trên  hành  tinh này,  có tôn gi áo hay  không  tôn  giáo  đều  cần  p hải  học  hiểu  c ho thấu rõ những đư ùc hạnh này.
Người có đạo đư ùc luôn luôn phải y chỉ trên sư ï thật  mà  p hát  ngôn,  nếu  nói  ra sự  thật  dù  có  tan xương,  nát  thịt  chu ùng  ta  c ũng  hãy  dũng  cảm  mà nói ra sự t hật , đừng sợ hãi trước  mọi t hế lư ïc.
Ông  Galilée   nói  sự  thật  dù  biết  mì nh  t he á yếu,  sức  cô  sẽ  bị  giết  tr ước  một  l ực  lươ ïng  hùng mạnh của tập  đoàn Đế Quốc  La Mã, ông vẫn hùng dũng  bước  lên  đo ạn  đ ầu  đài  tuyên  bố  trươ ùc  hàng ngàn,  hàng  vạn  công  chu ùng  La  Mã:  “T rái  đất tròn  kho âng thể  nói  vuông  được”.
Đây là  một tấm  gương y chỉ trên sư ï                                   thật mà nói. Làm người chúng ta cũng nên bắt chước như ông  Galilée , thà  chết  như ng cư ù                                                                                   y chỉ  vào  sư ï                                             thật mà  nói. Do đó, lịch sử loài ngư ời sẽ ghi mãi muôn đời.GIỚI ĐỨC Y CHỴ TRÊN SỰ THẬT MÀ NỊI

Thư a các  bạn!  Giới thứ t ư thuộc  về  ngôn ngư õ Đức  Phật đã dạy c húng t a về đư ùc  hạnh lời  nói  “Y chỉ  trên  sự  thật  ma ø                                                                                                          nói”.  Vậy  mà  từ  khi đức Phật  nhập  diệt  đến  nay  Phật  giáo  đã  bị  các  To å kiến  giải  làm  sai  lệc h  co n  đươ øng  tu  hành,  biến kinh  sách   Nguyên  Thủy  t hành  ki nh  sách  phát triển của Đại  Thừa.  Không p hải  là  vô  tình mà  co ù mục  đíc h  là  để  dìm  mất  chánh  p háp  cu ûa  Phật giáo,  khiến  cho  Phật  giáo  t hành  Thần  gi áo,  gi áo lý của  Phật t hành  Ma  giáo. Do đó,  hiện  giơ ø                                                                                   Phật giáo  là một tôn gi áo  mê tín, trừu tượng, mơ hồ, ảo tưởng.  Gi áo  lý  như  vậy  khiến  cho  ngươ øi  tu  hành chạy  theo  danh  lợi  t hế  gian,  có  nhiều  thủ  đoạn làm tiền Phật t ử  trong tôn gi áo này.
Giới luật l à đức  hạnh c ủa tu  sĩ thì các  Tổ đã bẻ vụn tan nát. Hiện  giờ  những điều sai này ai  ai cũng thấy và hiểu biết, như ng tại sao lại không co ù một  ngươ øi dám  nói  sự  thật  “Đ ẠI  THỪ A  SAI ”.  Ông Galilée  bước  lên  đoạn  đầu  đài  trước  khi chết  ông còn  dám  nói  một  sự  thật.  Còn  Phật  tử  c húng  ta thì sao? Hãy  mạnh  dạn  nói  lên  một  sự  t hật  khi mắt  t hấy  tai  nghe,  các  bạn  ạ!  Chúng  ta  không thành công thì t hành danh.  Ông Galilée  chết  một cách  anh  dũng  để  tiếng  thơ m  muôn  đời . Các  bạn có thấy điều này không?Y chỉ trên sự thật mà nói không đư ợc  nói sai sự thật. Do đó, kinh sách phát triển Đ ại Thừa sai không đúng gi áo  pháp  của Đạo  Phật , thì quý Phật tử hãy mạnh dạn vạc h tr ần những điều sai trái ấy đểâ  cùng  nhau  c hấn  chỉ nh  lại  Phật  gi áo,  đấy  l à nhiệm  vụ  c hu ng  cu ûa  ngươ øi  Phật  tử.  Tại  sao c ác bạn lại quá sợ hãi?
Đại  Thư øa  Phật  gi áo  cũng  chỉ  là  Phật  giáo chứ  không  phải  là   một  tôn  gi áo   khác.  Vì  thế , chúng  ta  nói  lên  một  sự  thật  cũng  chỉ  là  đem l ại lợi ích  cho c húng t a. K hông lẽ  các  t hầy Đ ại  Thừa cũng  như  các  sư bên  Nam  Tông  l ại  giết  chu ùng  ta
sao?

Cái  sai  của  Đại  Thừa,  và  Nam  Tông  c hỉ  vì các  Tổ  t hiếu  ki nh  nghiệm  tu  hành  nên  kiến  gi ải sai  pháp , kiến  giải  sai  pháp  nên  tu  hành  sai , lạc vào  thiền tưởng, pháp  tưởng. Từ đó, các  Tổ cứ ngơ õ tưởng  mì nh tu đúng,  nhưng  l ại tu tập  chưa tới  nơi tới  chốn,  nên  khi biên  so ạn  ki nh  sác h lạc  vào  tà đạo  ngoại  đạo  gây  ra nhiều  cảnh  giới  ảo  tươ ûng, mơ  hồ,  trừu  tượng  khiến  co n  đường  tu  tập  gi ải thoát cu ûa Đ ạo Phật đã bị mất lối.
Hôm  nay,  chu ùng  ta  y chỉ  theo  lơ øi  Đức  Phật dạy  mà  nói  thẳng,  dù  c ho  các  Sư Thầy  t u hành sai,  p há  giới , phạm  gi ới,  ăn  ngủ  p hi t hời , tu  t ập thiền  ức  c hế  tâm,  có  tì m  các h  nói  xấu  hay  hãm hại  c húng  ta,  chu ùng  ta  vẫn  vui  lòng  c hấp  nhậnmọi  sự  gian  nan  t hử  t hác h  đó.  B ởi  vì , chúng  t a biết  chắc  rằng:  Sự  t hật  là  sự  t hật .  Chân  lý  l à chân  lý  không  ai  p hủ  nhận  được,  không  ai  dì m mất nó một l ần nư õa đươ ïc.
Sự  thật  ấy,  chân  l ý  ấy  trên  hành  tinh này cách  đây  2555  năm  đã  có   một  người  dám   nói thẳng,  nói  t hật . Dám  nói  t hẳng,  nói  t hật  nên  đ ã bị  hãm  hại  bằng  các h bị l ăn  đá, c ho voi  say giết , hoặc  làm  nhục  Phật  khai  o an  với  ngươ øi  phu ï                                               nư õ mang  thai, như ng  sự  việc  không  thành  công,  đức Phật   vẫn   ung  du ng  tuyên   bố   chánh   pháp   lập thành  nền đ ạo  đức  nhân  bản - nhân  qu ả giu ùp  cho loài  ngươ øi  thoát  ra  bốn  sự  đau  khổ  sanh,  già, bệnh, c hết.
Lúc  đức  Phật  ra đi  vĩ nh  viễn,  chươ ng  trình giáo  dục  của  Ngài  đã  hoàn  tất,  như ng  vì  trong thời đại ấy không ghi lại  t hành  kinh sách, c hỉ co ù truyền  khẩu  nên  lần  lượt  tam  sao thất  bổn.  V ả lại,  c húng  t a cũng  nên  cảm  t hông  trong  t hời  đ ại bấy giờ còn  bộ lạc , vì d ân tr í qu á kém, p hước  qu á mỏng, nên không t hừa hưởng trọn vẹn một gi a t ài quí  báu  (C hươ ng  trì nh  giáo  dục  đào  t ạo  đạo  đức nhân  bản  - nhân  qu ả).  Vì t hế,  25 thế  kỷ trôi  qu a quá  uổng.  Giáo  lý  ấy  mai  một  bị  chôn  vùi  dư ới một  lớp  giáo  lý  ảo  tưởng  mê  tín c ủa  c ác  Tổ  giàu tưởng giải.Cuối  thế  kỷ  hai  mươi  đầu  thế  kỷ  hai  mươi mốt, sau khi t heo lời d ạy của Đức  Phật tro ng kinh Ngu yên Thủy c húng tôi đã thực  hiện được đạo gi ải thoát  và  nhì n t hấy sự  sai trái  quá lơ ùn tro ng Phật giáo. Dũng mãnh y chỉ theo lời dạy của đức Phật chúng tôi dõng dạc  tu yên  bố ki nh sác h phát triển Đại Thư øa sai , do các  Tổ tu hành sai, kiến giải sai , giảng  đạo  sai  v.v..  Tro ng  số  các  Tổ  sư có  một  so á các Tổ có ý đồ dì m và diệt Phật giáo.
Lời  tuyên  bố  qu á  đột  ngột  khiến  cho một  so á Phật tử như  bị tiếng sét làm đảo  lộn tư tưởng như lộn đầu xuống đất, họ  không còn dám đọc  và dám nghe  những lơ øi chúng tôi nói.
GIỚI HÄNH  Y CHỴ TRÊN SỰ THẬT MÀ NỊI

Giới hạnh t hứ  tư đã chỉ  dạy cho tất  cả  Phật tử  nên  y chỉ  trên  sự  thật  mà  nói  đừng  nói  sai  sư ï thật . Các  sư Thầy  sống  phạm  giới , phá  giơ ùi  thì y chỉ  trên  giơ ùi  lu ật  mà  nói  sự  thật.  Nói  sự  thật không bao giờ có  tội lỗi gì c ả;  nói sư ï                                   thật là dựng lại  Phật  gi áo  tốt  đẹp  hơn;  nói  sư ï                                         thật  là  đem l ại nền  đạo  đức  nhân  bản  - nhân  quả  cho con ngư ời sống  không  làm  khổ  mình,   khổ  người  và  khổ  c ả hai;  nói  sự  thật  là  đem lại  hạnh  p húc  an vui  cho muôn  người , muôn  nhà  thì không  ai có  qu yền  bắt tội các  vị.  Nói  sự  thật l à  một đức  hạnh cu ûa  ngư ời đệ tử Phật . Có đúng như vậy không c ác  bạn?Một  vị  Sư,  Thầy  t u theo  Phật  giáo  l à  phải sống đu ùng  Phạm  hạnh, phải  3 y một  bát , phải xả phú  cầu  bần,  phải  xả  t hân  c ầu  đ ạo  v.v..  Thế  mà các  Sư, Thầy  sống giàu sang trên nhung  lụa, chùa to  Phật lớn, đầy đủ tiệâ n nghi  như  người t hế gian. Ăn  uống,  ngủ  nghỉ  phi  t hời ,  thường  tụng  niệm như  ca hát và nghe c a hát. Các Sư , Thầy sống như vậy  t hì  còn  gì  là  Phạm  hạnh  của  người  tu . Vậy quý  Phật tư û                                                                       cần phải y c hỉ sư ï                                   thật  này  mà nói r a để  chấn  chỉ nh  lại  tất  cả  tu  sĩ,  dù  đó  là  Thầy  to å của quý vị.
Pháp  bất  vị  thân.  Giơ ùi  luật  không  thiên  vị một ai,  hãy thẳng thắn các  bạn  nên khuyên Thầy mình  muốn tu theo  Phật gi áo  thì nên sửa đổi, còn không muốn tu thì nên trả y áo  cà sa, đừng làm o â nhiễm  c hiếc  áo  t u  sĩ  c ủa  Phật  gi áo  t hì  rất  tội nghiệp qu ý vị ạ!
Giới luật đ ã dạy như  vậy c húng t a nên y c hỉ trên  sự  thật  mà  chấn  c hỉnh  lại  Phật  giáo  có  làm được  như  vậy  thì  Phật  giáo  mới  đu ùng  nghĩa  l à Phật gi áo của quý vị.
GIỚI HÀNH  Y CHỴ TRÊN SỰ THẬT MÀ NỊI

Muốn t hực  hiện đức  hạnh  này nghiêm c hỉnh thì  hằng   ngày  các   bạn   thươ øng  tác   ý  câu   này: “Thấy  cái  dở  mà k hông  dám  chê là  hèn ke ùm, là  nhút  nha ùt,  là  dua  nị nh.  Thấy  cái  hay  ma økhông   dám   k he n  là   ganh   tỵ   hẹp   hòi   cao ngạo ”  ho ặc   các   bạn   nên   tác   ý  câu   này:   “Phải thẳng  thắn  mạnh  dạn  y chỉ  trên  sự  thật  ma ø nói,  đừng  k hiếp  đảm  trước  một  ai hay  một thế  lực na øo”.
Như õng  câu  t ác  ý  này  là  giới  hành  c ủa  giới luật này. Xi n các  bạn lưu ý để thực  hiện cho bằng được  như õng  giới  đức  hạnh  này  nó  sẽ  đem lại  cho các bạn một tâm t hanh  thản, an lạc và vô sự.


 G  IỚI   ĐỨC    NG  ƠN   NG  Ữ    THỨ    NĂ   M:

CHẮC CHẮN ĐÁNG TIN CẬY


“CHẮC   CHẮN   Đ ÁNG   TIN   CẬY ”  l à   một hành  động  đạo  đức  làm  Ngươ øi,  l àm  Thánh,  no ù không  p hân  biệt  giai  cấp  nào  trong  xã  hội,  mà mọi  ngư ời  sống  c hung  nhau  trên  hành  tinh này, có  tôn  giáo  hay  không  tôn  giáo  đều  cần  phải  học hiểu c ho rõ ràng.
Đây  l à  một  giới  luật  dạy  về  đức  hạnh  chọn người  đáng  tin cậy  mà c ác  bạn c ần  phải  học  hiểu và   sống   đúng   những   đức   hạnh   này   để   tránh không làm khổ mình,  khổ người và khổ cả hai.  Co ù như  vậy,  các  bạn  mới  xây  dựng  cuộc  sống  trên hành   ti nh   này   tràn   đầy   lòng   yêu   t hươ ng,  ti n tưởng và gắn bó với nhau.
GIỚI ĐỨC CHẮC CHẮN ĐÁNG TIN CẬY

Giới  này  thuộc  về  “đức   tin cậy”  khi giao tiếp với mọi người ta nên chọn ngươ øi nào đ áng ti n cậy.  Ngư ời  đáng  ti n ca äy  là  người  t ừ    bỏ  sát  sanh, từ bỏ lấy của không cho, tư ø                                                                       bỏ t à dâm, từ  bỏ uống rượu  nhất  là  từ  bỏ  nói  láo,  từ  bỏ  nói  lời  hung  dữ.từ bỏ nói t hêu dệt, t ừ   bỏ nói xấu người khác , tư ø                                                                       bo û nói lời vu khống ngươ øi v.v..
Làm  người  kho âng  giữ  gì n  được  đức  ti n  cậy thì chưa  xứng  đáng  làm  người,  người  c hưa  có  đức tin cậy  là  ngư ời  tự  làm  khổ  mì nh,   khổ   người ; thường  có  những  hành  động  giết  hại c húng  sanh, lấy của không cho, tà dâm, uống rượu , nói láo,  nói lời  hung  dữ,  nói  lời  t hêu  dệt,  nói  xấu  người,  nói lật lọng, v.v.. Những người có hành động như trên đã nói là những người không đáng c ho các  bạn ti n
cậy.

Làm  người  giữ  gì n  được  đức  ti n  cậy  không phải  dễ.  Trên  đây  là  những  tiêu  c huẩn  để  t hấy người  nào  đáng  tin cậy  và  người  nào  không  đáng tin cậy.

Một  tiêu  chuẩn  mẫu  người  đ áng  tin c ậy  và không  đáng  tin cậy  mà  đức  Phật  đã  nêu  ra đe å chúng ta chọn lấy ngươ øi ti n cậy làm bạn.
“GIỚI   ĐỨ C   C HẮC   C HẮN   ĐÁNG   TI N   CẬY ” giúp  các  bạn  tro ng cuộc  đời  này  c họn  bạn  không lầm  và c hí nh  giới  này cũng  xây  dựng cho c ác  bạn trở   thành   như õng   con  ngươ øi   đáng   ti n  cậy   của những người khác.
GIỚI HÄNH ĐÁNG TIN CẬYNếu  lấy  như õng  tiêu  chuẩn  trên  đây  mà  xét mọi người trong xã hội t hì không có mấy  người co ù oai  nghi  tế  hạnh  đ áng  tin cậy.  Có  đúng  như  vậy không các  bạn?

Khi ta  gặp  một  người  nỡ  nhẫn  tâm  giết  hại và  ăn  t hịt c húng  sanh,  t ham  lam  trộm  cắp,  lấy của không cho , nói láo  là c húng ta biết ngay ngư ời này  thiếu  đức  t in  c ậy,  và  vì  vậy  c húng  t a không nên tin cậïy, gần gũi họ mà luôn hãy tránh xa. Người không có đức  t in  cậy t hì những việc  ác  nào họ cũng có thể l àm được.
Trên  đời  này  nếu  c húng  ta  c họn  bạn  tâm giao,  chọn  người  t hiện  hữu  tri t hức  l à  nên  chọn những người có đ ức ti n cậy.
Chọn  ngươ øi  có  đức  ti n cậy  thì c húng  ta  hãy xét  qua  những  hành  động  của   người   này.   Nếu người   này   thân   không   phạm   vào   những   hành động  ác:  gie át  hại  c húng  sanh,  lấy  của  không  c ho, tà  dâm.  Miệng  không  phạm  vào  bốn  hành  động ác:  nói  l áo,  nói  lời  hu ng  dữ,  nói  xấu  ngươ øi  khác , nói lật lọng. Nhất là họ kho âng p hạm vào  ba hành động ác: t ham,  sân, si...
Nếu một người còn  giết hại và  ăn thịt c húng sanh, họ không có lòng t hương yêu, không t hấy sư ï đau khổ  của  c húng  sanh.  Người  như  vậy  là  ngư ờicó ác  t âm.  Ngư ời có  ác  t âm t hì tất cả những  điều ác khác, họ đều làm được .
Nếu một  ngươ øi còn lấy của khôn g cho thì t ất cả những hành động ác  khác, họ c ũng sẽ làm đư ợc như : vọng  ngữ, tà dâm uống rượu,  v.v.. và như  vậy họ là  người t hiếu đức  ti n cậy.  Người  p hật t ử  đệ tư û của  Phật  p hải  cố  gắng  giư õ                                                                                   gìn  đư ùc  tin cậy,  ngư ời có  đức  ti n  cậy  mới  xứng  đáng  làm  Ngươ øi,  làm Thánh.
Một vị Tỳ Kheo  là một  giảng sư t huyết p háp rất hay, như ng hành động oai nghi tế hạnh không có,  tu  hành  c hưa  chứng  đạo.  Cho  nên,  họ  thu yết giảng ki nh sách  Phật là phạm vào  giới đư ùc  thành thật  nên  ho ï                                               là  người  nói  l áo,  là  ngươ øi  không  co ù đức  tin cậy.  Người  không  có  đức  ti n cậy  t hì  làm sao chu ùng ta ti n họ được . Phải không các  bạn?
Thời  nay  như õng giảng sư được đào  tạo  tro ng các  trường  Phật  học,  khi tốt  nghiệp  ra trường  ho ï đã  trở  thành  những  người  nói  rất  hay,  như ng l ại nói những điều mì nh chưa l àm được, t hành ra nói láo, nói láo  có chứng chỉ, có cấp  bằng, chứ sự thật con đường tu hành của họ chỉ là co n số không.

GIỚI HÄNH NGƠN NGỮ ĐÁNG TIN CẬY

Hành   động   về   ngôn   ngữ   hằng   ngày,   nếu chúng t a không khéo  léo  vô tì nh  phát  ngôn t hiếutỉnh  giác  sơ  suất  p hạm  vào  giới  hạnh  ngôn  ngư õ đáng  ti n cậy  là  tự  chúng  ta  đã  làm  mất  lòng  ti n với  mọi  người.  C ho nên,  muốn  nói  r a lời  nói  nào là phải c ân nhắc  kỹ lưỡng, t hì lời nói ấy mới đ áng tin cậy c ho mọi người.
Kính thư a các  bạn! Giơ ùi hạnh ngôn ngữ đáng tin cậy  là  những  lời  nói  chân  thật,  không  nói thêm  nói  bớt,  không  nói  xấu  người  khác,  không nói  to  tiếng,  không  nói  những  lời  thô  t ục,  không đem  chu yện   người   này   nói   lại   với   người   kia, không  đem  chuyện  ngư ời  kia  nói  lại  với  ngư ời này,  chu yện  có  nói  không,  chu yện  không  nói  có. Đó là đư ùc  hạnh  ngôn  ngư õ                                                                       chắc  c hắn đáng ti n cậy của một người tu sĩ và cư sĩ của Phật giáo.

GIỚI HÀNH NGƠN NGỮ ĐÁNG TIN CẬY

Muốn thực  hiện giơ ùi hành ngôn ngữ đ áng ti n cậy thì các  bạn nên đọc  lại bài kinh GIÁO GIỚI LA HẦU  LA:   “Này  La Hầu  La, khi  con mu ốn  nói
một  lời  nói  gì thì  ha õy  suy  nghĩ  lời  ấy  như
sau:  lời  no ùi  này  của  ta , co ù                                                                                               the å                                                                                   đưa   đến  làm khổ  ta , có  the å                                                                                   đưa   đến  làm  k hổ  người  k hác, có  thể  đưa   đến  làm  k hổ  cả  hai . Lời  nói  này bất thiện, đưa  đến đa u k hổ, đe m đến quả báo đau  kho å.  Một  lời  nói  như  vậy na øy La  Ha àu La nhất đị nh chớ có nói con ạ!”.Thực  hành t heo lời dạy này là thư ïc  hiện giới hành  ngôn  ngư õ                                                                                               chắc  c hắn  đáng  tin cậy,  nhơ ø                                                                                               co ù thực  hành  như  vậy  nên  ngư ời tu  sĩ  mới trở  thành nơi  đáng tin cậy cho mọi người mà trong kinh thường  dạy:  “Người  tu sĩ  giới  luật  nghiêm  chỉnh là phước  điền của chúng sanh”.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Ví bạn hãy dùng ngôn ngữ lịch sự, tôn trọng lẫn nhau, mỗi người có cấp độ trình độ riêng nên không nên phán xét nếu không thông hiểu. Xin cảm ơn!