Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

VĂN HÓA PHẬT GIÁO TRUYỀN THỐNG TẬP 2-12Bởi  vậy,  học   giới  luật  đức  hạnh  của  Phật giáo  chu ùng ta rất thấm  thí a về  những l ời dạy đạo đức  hiếu  sinh  về  lòng  t hương  yêu  cao thượng  và sâu  t hẳm  tận  đáy  lòng  c ủa  co n  người.  Trên  đời này c húng ta không thấy có một tôn giáo  nào  dạy đạo  đức  cao t hượng  tuyệt  vời  hơ n Phật gi áo.  Phải không các  bạn?
Chính  lòng thư ơng yêu hạnh phúc  của c húng sanh mà chúng ta được hạnh phúc trọn vẹn. Cho nên, mỗi giới lu ật của Phật là một  hành động đạo đức   xây   d ựng   cuộc   sống   loài   người   trở   thành Thiên Đàng, Cực  Lạc  tại thế gian.

GIỚI HÀNH HIẾU SINH SỐNG THƯƠNG XỊT TÇT C   HÄNH PHÚC  CỦA  CHÚNG  SANH VÀ LỒI HỮU TÌNH
Muốn  sống  đúng  giới  đức  này  nghiêm  c hỉnh thì các  bạn  hằng  ngày  p hải  sống  tỉ nh  giác  trên từng  thân  hành có  nghĩ a là luôn luôn l úc  nào  c ác bạn cũng p hải p hản tỉ nh trên  mọi hành động khi thân  muốn  làm  việc  gì  đều  phải  quan  sát  cẩn thận kỹ lưỡng rồi mới làm. Đó là để tránh sự va chạm  vô  tì nh  làm  đau  khổ  hay  l àm  mất  mạng chúng sanh.
Lại  nư õa  hằng  ngày  các  bạn  nên  nhớ  tác  ý: “Tâm  phải  tỉ nh thức  tre ân  từng  ha ønh  đo äng  vì lòng  yêu  thương sự  sống  ye ân  vui  của  muôn

Văn hóa Phật giáo truyền thống – tập 2


loài”, tác  ý như vậy lần l ượt t âm các  bạn sẽ t hấm nhu ần lòng yêu t hươ ng sự sống yên vui  hạnh phúc của muôn loài . Chí nh việc  l àm  này là  mang  lại sư ï an  vui  hạnh  p húc  c ho  các  bạn.  Các  bạn  có  biết không?
“GIỚI    HÀN H    HIẾ U    SIN H   SỐN G    THƯƠNG XÓT  TẤT  CẢ  HẠN H  PHÚC  CỦA  CHÚNG  SAN H  V À LOÀI  HƯ ÕU  TÌN H”,  muốn  sống  đúng  giơ ùi  luật  này, không  phải  ai  cũng  tự  tu  tập  Tứ  Vô  Lươ ïng  Tâm được, mà phải có giáo  trình hướng dẫn tu tập. Xin các bạn vui  lòng đọc lại ki nh  “Hành T hập T hiện và  Tứ Vô L ượng T âm”. Hành Thập  Thiện và Tư ù Vô Lượng Tâm là giới hành đạo đức hiếu sinh “SỐNG   THƯƠNG  XÓT  TẤT  CẢ  HẠN H  P HÚC  CỦA CHU ÙNG  SAN H VÀ  LOÀI  HỮU  TÌN H”.

“GIỚI    HÀN H    HIẾ U    SIN H   SỐN G    THƯƠNG XÓT  TẤT  CẢ  HẠN H  PHÚC  CỦA  CHÚNG  SAN H  V À LOÀI   HỮU   TÌN H”   là  những  hành  động  tỏ  r a sư ï thươ ng  yêu  chúng  sanh  c hân  t hật  t ừ    trong  tận đáy lòng của các bạn.
Ví  dụ:  Trước  khi bước  đi  các  bạn  nên  nhắc tâm:  “Phải  tỉnh  thức  từng  bước  đi để  tra ùnh giẫm   đạp   le ân   chúng   sa nh”  hoặc   “Ta  hãy thương tất  cả  chúng  sa nh  vì chúng  sanh  co ù một  sự  sống  như  chúng  ta, đừng  làm  chúng đau khổ  và  chết  to äi  nghie äp”.  Những tác  ý  nhắc tâm  như  trên  là  “GIỚI   HÀN H  HIE ÁU  SIN H  SỐ NGTHƯƠNG XÓT  TẤT  CẢ  HẠN H  P HÚC  CỦA  CHÚNG
SAN H V À  LO ÀI  HỮU  TÌN H”.

Biết  áp  dụng  giới  luật  này  vào  sự  sống  của các  bạn  hằng  ngày  thì lòng  yêu  thươ ng  đối  với chúng  sanh  ngày  càng  t hêm  rộng  lớn  và  cao đẹp vô  cùng,  tr àn  đầy  nhựa  sống  yêu  thư ơng, đối  với muôn sự, muôn vật trên hành ti nh này.



ê          ù          ä          ù          à          á          ä


 C HƯƠ NG I  V
NHỊM SƠ THIỆN

THỨ BA

SÁU GIỚI ĐỨC LY THAM TỲ KHEO TĂNG VÀ TỲ KHEO NI GI Ớ I THI ỆU

NHĨM GIỚI LUẬT CỤ TÚC THỨ BA

Sau khi nghe  đức  Phật trì nh bày, kết  qu ả sáu giới đức , giới hạnh và giới hành hiếu si nh của người  tu sĩ  Phật giáo  thì vua A X à Thế phải chấp nhận  và  ca  ngợi  tán  t hán  những  kết  quả  t hiết thực  hiện  t ại  cu ûa  S a Môn  hạnh  l à  r ất  tuyệt  vời . Vua A X à Thế hỏi Phật:


“- Bạch  T hế  Tôn”!  Có  thể  cho  biết  mo ät kết  quả   thie át   thực   hiện  tại  khác  nữa   của hạnh  Sa   Môn,  vi  die äu  hơn,   thù  thắng  hơn những  quả  thi ết  thực  hiện  tại  của  Sa  Môn vừa k ể  trên k hông?”.
Xin  các  bạn lưu ý câu hỏi trên đây của vua A Xà  Thế:  C hính  do câu  hỏi  này  mà  tư ø                                                                                   đây  về  sau đức  Phật  trả  lời   những  kết  quả  đức   hạnh  của người  tu  sĩ  càng  ngày  càng  vi diệu  và  thù  thắng
hơn.

Khi Vua A Xà  The á                                                                       hỏi đư ùc  Phật  như  vậy t hì đức Phật tr ả lời :

Văn hóa Phật giáo truyền thống – tập 2


“-  Này   Đại   vương   hãy   la éng   nghe   va ø khéo  tác ý Ta  sẽ giảng.
Này  Đại  vương  thế  nào  là  T ỳ  kheo  gi ới hạnh cụ túc?
Ở đây,  này Đại  vương,  T ỳ k heo từ bỏ  lấy của  kho âng  cho,  tránh  xa  lấy  của  không  cho , chỉ  lấy  những  vật  đã  cho,  chỉ  mo ng  những vật   đã  cho,  tự   sống   thanh  tị nh,   k hông   co ù trộm  cắp .  N hư   vậy  là  giới  hạnh  của   vị  ấy trong giới l uật”.
Đức  Phật vừa nêu lên nhóm giới lu ật thứ ba. Nhóm giới lu ật này gồm có 6 giới l y t ham:
1.        Từ bỏ lấy của không cho .

2.        Tránh xa sự lấy cu ûa không c ho.

3.        Chỉ lấy như õng vật đã cho.

4.        Chỉ mong những vật đ ã c ho.

5.        Tự sống thanh tịnh.

6.        Không có trộm cắp.

Vậy giơ ùi đức, gi ới hạnh và giới  hành của sáu giới ly  tham này như thế nào?

Muốn   biết  rõ   giới  đư ùc,   giới   hạnh  và   giới hành  của  sáu  giới  này t hì c húng  ta  lần lươ ït triển khai từng giới  một để xác  định nghĩa cho rõ ràng,ngõ  hầu  người  sau mơ ùi  biết đường  lối tu  theo  gi ới luật đúng p háp c ủa đư ùc Phật .
Sáu  giới  này  là  những  hành  động  đạo  đức làm  Người , làm  Thánh  thuộc  về t hân t âm,  nó c hỉ rõ hành  động  sống đúng đư ùc  hạnh của  mọi  người , của như õng vị tu sĩ Thánh Tăng, Thánh Ni mà mọi người  sống  trên  thế  gi an này  ai  ai c ũng c ần  phải học  hiểu  để  t hể  hiện  sự  sống  chung  nhau  trên hành  ti nh  này  không  làm  khổ  mì nh,  khổ  người , khổ  tất  cả  c húng  sanh;  để  thể  hiện  sống  c hung nhau  vơ ùi  một  t âm  hồn  t hanh  thản,  an l ạc  và  vo â sự;  để  thể  hiện  một  sự  sống  thoát  ra khỏi  bản chất   hung  ác  t ham  lam   của  loài  cầm  t hú,  mà muôn  đơ øi  bản  chất  ấy  còn  ngủ  ngầm  trong  tâm các bạn. Các  bạn có biết không?
Vì  thế,  mọi  ngươ øi  phải  c hấp  nhận  sáu  đức hạnh  “Ly  tham die ät  ác  p háp ” này.  Nó c hính  l à mạng  sống cu ûa c ác  bạn. Các  bạn  hãy cố  gắng gi ư õ gìn  để  bảo  vệ  mạng  sống  và  cu õng  là  để  sống  với một  tâm  hồn  cao  thượng  không  l àm  khổ  mì nh, khổ người và khổ cả hai .



ê          ù          ä          ù          à          á          ä G  IỚI   ĐỨC  THỨ    NH  ẤT:

THÂN HÀNH THIỆN LY THAM

TỪ BĨ LÇY CỦA KHƠNG CHO


“TỪ  BỎ  LẤY   CỦA  K HÔNG   C HO ”  là  một hành   động   đạo   đức   ly   tham   làm   Người,   làm Thánh,  nó không phân  biệt  giai c ấp  nào  trong xã hội, có tôn gi áo  hay không tôn gi áo,  mà mọi ngư ời cùng  sống  chu ng  nhau  trên  hành  ti nh  này  đều phải c hấp  nhận đạo  đức  này. C ho nên,  làm  ngư ời đúng  nghĩ a làm  người  đều  cần  phải  học  hiểu  và sống đu ùng đức  hạnh ly t ham này.
Đây  là   một  giới  luật  dạy  về  đức  hạnh  ly tham  để  không  làm  khổ  mì nh,  khổ  người  và  kho å tất  cả  c húng  sanh.  Đức  hạnh  l y  tham  để  không làm  khổ  mì nh,   khổ  ngư ời  và  khổ  tất  c ả  c húng sanh  l à  những  đức  hạnh  xứng  đ áng  l àm  Người , làm  Thánh mà các  bạn cần p hải  học  hiểu và sống đúng những đức  hạnh  này để đem lại sự sống yên vui  và hạnh p húc  cho nhau.  Có sống  như  vậy, c ác bạn  mới  biến  cuộc  sống  trên  hành  tinh này  tr ơ û thành cõi Cực Lạc, Thiên Đàng. Nếu không sống đúng giới l uật này mà niệm Phật, ngồi thiền, tụngkinh sám  hối  cầu  mong  kiến  t ánh  thành  Phật , trực  vãng  Tây  Phươ ng,  nhập  vào  Niết  Bàn  v.v.. thì đó là một gi ấc  mơ ảo tưởng c ác  bạn ạ!

GIỚI   ĐỨC  LY  THAM   TỪ   BĨ LÇY  CỦA   KHƠNG
CHO

“TƯ Ø                                                                                                                                                                                         BỎ  LẤY  CỦ A  K HÔN G  C HO ”  là  một  giới đức  chỉ rõ đạo  đư ùc  của  một  ngươ øi có đức  buông xả ly dục, l y t ham sắc dục, ly  ác  hạnh thân, khẩu , ý.
Một người có đạo  đức  ly  t ham,  ly  ác  pháp , ly dục  thì không  bao giờ  l ấy  của  người  khác  khi ho ï chưa c hấp  nhận cho .

“LẤY  CỦ A  K HÔNG  C HO ”  là  một  hành  động xấu  xa,  hèn  hạ,  nhẫn  tâm,  ác  độc  v.v..  thiếu  đạo đức  làm  người ,  thie áu  nhân  c ách,  kém  văn  hóa. Như õng  hành  động  lấy  của  không  c ho  là  những hành  động  đáng  khi nh  rẻ,  đáng  phỉ  nhổ.  Hành động l ấy của không cho chỉ có những kẻ  trộm cắp, cướp giật, móc túi mới làm như vậy  v.v..
Như õng   ngư ời   trộm   c ắp   cướp   giật   lấy   cu ûa không c ho của người khác l à như õng loài ác  thú đội lốt  con  người ,  chứ  con  người  không  ai  nỡ  nhẫn tâm làm điều ấy.

Vật  chất  của  cải  t ài  sản,  không  do  mồ  hôi nước  mắt và công sức  lao động bằng trí óc  hay tay chân  của  mì nh  l àm  ra mà  l ấy  l à  một  hành  độngđáng  tr ách  đáng  c hê,  đáng  khi nh  bỉ  v.v..  C ướp giật,  trộm  cắp  là  một  hành  động  phi  đạo  đức  mà mọi người không ai c hấp  nhận.
Tâm  lý  chung  của  mo ïi   ngư ời  là  không  ai muốn  mất  c ủa  c ải  t ài  sản,  chí nh  bản  thân  mình không  muốn  mất  của,  sao mì nh  lại  nhẫn  tâm  lấy của ngư ời khác. Của cải mì nh mất mì nh cũng  biết buồn  r ầu  khổ  sở  thì ngươ øi  khác  cũng  vậy,  suy r a như  vậy t a há  nỡ lòng nào  lấy của người khác  khi họ không cho. Phải không c ác  bạn?
“TƯ Ø                                                                                                                                                         BỎ  LẤY  CU ÛA K HÔN G C HO”  là  một hành động đạo  đức  ly  t ham tuyệt vời,  người nào  giữ gì n được như  vậy, khiến c ho mọi ngươ øi yêu mến khâm phục,  tôn  trọng  và  ti n  tưởng,  nhơ ø                                                                                               đó  Phật  gi áo mới chấn hư ng được nền t ảng đạo đức  nhân bản – nhân qu ả.
“TƯ Ø                                                                                                                                                                                         BỎ  LẤY  CỦA  K HÔN G  C HO”  là  tiếng  gọi đạo  đức  ly  t ham  từ  tro ng tận  đáy  lòng  sâu  t hẳm của  mọi  co n người  khi họ  còn  có  một  c hút  lương tri, lương  năng.  Vì  thế,  làm  người  ai  nỡ  lòng  nào lấy của  không cho . Lấy của không cho l à đi ngư ợc lại  với  đạo   đức  làm  ngư ời,  là  đi  ngược  lại  với lương  tri lươ ng năng của mì nh,  luôn luôn làm kho å người , làm khổ mì nh, khổ cả hai.
Tóm  lại,  giơ ùi  đức  ly  t ham  “TỪ  BỎ  LẤY  CỦ A KHÔNG  C HO ” rất  cần  thiết  và  lợi  ích  rất  lớn  chođời  sống  của   mọi  người  đang  chu ng  nhau   trên hành  ti nh  này.  Cho  nên,  làm  người  ai  ai  cũng phải  nhì n nhận và c hấp  nhận  hành động đ ạo  đức đó  là  cao thượng,  là  tuyệt  đẹp,  là  đem  lại  hạnh phúc c ho muôn ngươ øi, muôn nhà.
GIỚI  HÄNH LY THAM  TỪ  BĨ LÇY  CỦA  KHƠNG
CHO

“TỪ  BỎ  LẤY  CU ÛA K HÔNG  C HO”  là giới hạnh ly tham, nó nhắc nhở cho mọi người rằng: “Làm người  lấy  của  không  cho  là  k hông  p hải  la ø con người”.  Người  mà  sống  không  đúng  nghĩ a làm  người  là  một  con  t hú  vật  mang   lốt  người . Phải không các  bạn?
Cho nên,  kẻ  nào  lấy của không c ho, là  sẽ  bị pháp  lu ật  kết  án  rất  nặng.  Nếu  không  kết  án nặng  thì con  người  t ham  lam  trộm  cướp  sẽ  trơ û thành  như õng con ác  thú. Bởi lẽ  ấy những kẻ trộm cướp  trở  thành  những  kẻ  sát  nhân  một  các h  de ã dàng. Đó l à  một  hiện  thực  mà  hằng  ngày  báo  c hí đăng  ti n  tức  đã  xảy  ra khắp  nơi  trên  mọi  miền đất nước  và  trên  toàn cầu. V ì t hế,  khi kết tội  lấy của không cho là phải kết tội tương đươ ng như  tội giết người,  thươ øng  kẻ lấy của  không c ho là  những kẻ  trộm  c ắp,  cư ớp  gi ật  giết  người.  Vì  t hế,  p hần đông  về  tội  giết  người  là  do  hành  động  lấy  củakhông cho. Tội lấy của không  c ho là nguyên nhân gây r a án mạng giết ngư ời.
Muốn  triệt  tiêu  nguyên  nhân  tội  giết  người thì phải tư û                                                          hình  tội l ấy của không c ho hoặc kết án chung thân  khổ  sai . Có  như  vậy xã hội  mơ ùi có an ninh trật  tự,  mọi  ngươ øi  mới  được  an  ổn  làm  ăn, sinh  mạng mọi  người  mới đươ ïc  bảo  đảm, đất nư ớc mới đươ ïc phồn vi nh thịnh trị.
Như õng  người  cầm  c ân  công  lý  t hì  phải  hiểu biết  tội  lấy  của  không  cho  là  tội  rất  nặng  trong các tội khác. Đạo  Phật l à một đạo tư ø                                                                       bi nhưng  khi người  tu  sĩ p hạm  giới  này  đều ke át tội  Bal adi.  Tội Baladi là tội tư û                                                          hì nh, tội đứt đầu.
Nếu  tội  lấy  c ủa  không  cho  mà  c hỉ  p hạt  đôi ba  t háng  tù  thì  chu ùng  tôi  t in  r ằng  kẻ  lấy  của không  cho không  bao giờ  sơ ï.  Giống  như  người  t a bắt  cóc  bỏ  đĩa. Và  như  vậy  kẻ  lấy  của  không  cho sẽ  tái  phạm  và  tái  phạm  nhiều  lần  c ho  đến  khi gây  án  mạng.  Nếu  không  trừ  ngay  nguyên  nhân gây án mạng này thì hậu  quả sẽ  vô cùng khốc  hại và  đau  xót.  K hi có  người  c hết  do nạn  trộm  cươ ùp, những  người  lấy  của  không  cho chỉ có  tội tư û                                                                                   hình như  tro ng giới lu ật  Phật thì xã hội  mới  có trật t ư ï an  ni nh,  và  si nh  mạng  của  mọi  người  dân  mới được bảo đảm.Một  đất  nước  muo án  được  t hịnh  vươ ïng  t hì pháp  luật phải được nghiêm mi nh.  Pháp  luật được nghiêm  mi nh  t hì  phải  trừng  trị  tội  nhân  l ấy  của không  cho  c ho  xứng  đ áng  thì nạn  trộm  cươ ùp  se õ chấm dứt, nếu không trị tội nặng như  vậy thì nạn trộm  cướp  càng  lộng  hành  và  t ăng  trưởng,  khiến cho những  người dân lươ ng t hiện sống có đạo  đức bất an và đau khổ.
Trong  c hùa  là  nơi  tu  hành,  mỗi  tu  sĩ  đều phải c hấp  hành nghiêm c hỉ nh t ừ   bỏ lấy của không cho... Khi đã  kho ác  c hiếc  áo  cà  sa, cạo  bỏ  râu  tóc đó là một  hình  t hức  đạo  giải t hoát , đạo  buông xả, là một hì nh ảnh Thánh đức , Thánh hạnh của  một vị Tỳ Kheo  Tăng, Tỳ kheo  Ni.  Thế  mà tu  sĩ  Phật giáo  dám  cả  gan lấy cu ûa không c ho t hì còn nghĩ a lý gì là một tu sĩ Phật giáo đức hạnh nữa. Phải không  các  bạn?  C ho  nên  đức  hạnh  r ất  c ần  t hiết cho ngư ời  tu  sĩ  để  l àm  gươ ng sáng  cho  người  đời soi. Thế mà,  tu sĩ l ại p hạm giơ ùi, p há  giới sống  vo â đức  hạnh  t hì  còn  nghĩ a lý  gì  là  tu  sĩ  nư õa  Phật giáo  nữa. Những ngươ øi tu sĩ như  vậy có xứng đ áng là tu sĩ nữa không?  Thư a các  bạn!!!
GIỚI  HÀNH LY THAM  TỪ  BĨ LÇY  CỦA  KHƠNG
CHO

“TỪ  BỎ  LẤY  CỦ A  KHÔ NG  C HO”  là  một  giới hành  ly  tham,  vì  thế  hằng  ngày  chúng  ta  thườngnhắc  tâm mình:  “Từ  bỏ  lấy  của  k hông  cho, lấy của  kho âng cho là một ha ønh động xấu ác làm khổ  người,  làm  k hổ  mì nh”. Nhờ  có  nhắc  tâm như  vậy thì giơ ùi luật này các  bạn mới giữ gì n trọn vẹn và nghiêm chỉ nh.
Người lấy của kho âng  cho l à  người  tham  lam, ích kỷ  nhỏ  mọn.  V ậy  l àm  người  chúng  ta nên  “từ bỏ lấy cu ûa kho âng cho”.
Hành  động  tư ø                                                                                               bỏ  lấy  cu ûa  không  c ho l à  một hành  động  cao  quý   mang   đầy  đủ  tí nh  chất  ly tham,  l y  dục,  ly  ác  pháp.  Tự  sống  bằng  mồ  hôi nước  mắt của  mì nh là  hạnh p húc  nhất ở   thế  gian này,  l à  ngươ øi  xứng  đáng  làm  Người , làm  Thánh, là  những  ngươ øi  được  mọi  người  qu ý  mến  và  tôn trọng.


 G  IỚI   ĐỨC  THỨ    H  AI   :

THÂN HÀNH THIỆN LY THAM

TRÁNH XA LÇY CỦA
KHƠNG CHO


“TRÁN H   XA   LẤY   CU ÛA  K HÔN G  C HO”   l à một  hành  động  đạo  đức  thươ ng  yêu  làm  Người , làm   Thánh,   nó   không  p hân   biệt   gi ai  cấp   nào trong  xã  hội , có  tôn  giáo  hay  không  tôn  gi áo,  mà mọi  ngư ời  sống  c hung  nhau  trên  hành  tinh này, nếu  muốn  làm  Người ,  làm  Thánh  đều  cần  phải học hiểu và sống đu ùng đức  hạnh này.
Đây là một giới luật dạy về đức  hạnh t hươ ng yêu để không l àm khổ mình,  khổ người và khổ t ất cả  chúng  sanh.  Đức  hạnh  t hươ ng  yêu  để  không làm  khổ  mì nh,   khổ  ngư ời  và  khổ  tất  c ả  c húng sanh này dạy các  bạn và như õng nơi có ngươ øi t ham lam  lấy của không cho thì nên tránh xa. Cho nên , phải  tránh  xa hành động  tham  lam  trộm c ắp  của mình,  tr ánh  xa nơi  có  ngư ời  đầu  trộm  đuôi  cươ ùp, để  thực  hiện  đức  hạnh  ly  t ham  đoạn  ác  pháp;  đe å xứng  đáng  l àm  Người  làm  Thánh  có  đ ạo  đức  l y tham  như  trên  đ ã  nói . Những  gi ới  luật  đức  hạnhnày   các   bạn   cần  p hải   học   hiểu   và  sống   đúng những  đức  hạnh  này  để  đem l ại  sự  sống  yên  vui và hạnh phúc  cho nhau  trong cuộc  đời tràn đầy sư ï khổ đau . Có  như  vậy , các  bạn  mới  biến cuộc  sống trên  hành  tinh này  trở t hành cõi  Cực  Lạc , Thiên Đàng.

GIỚI  ĐỨC LY THAM TRÁNH  XA LÇY CỦA KHƠNG
CHO

“TRÁ NH   XA  LẤY  C ỦA  K HÔN G  C HO”  là  một đức  hạnh  tuyệt  vơ øi,  nó  gồm  có  năm  vị  trí tránh
xa:

1/ Tránh xa những người t ham lam  trộm cắp lấy  cu ûa  không  cho.  Nếu  các  bạn  đến  ở    mo ät  nơi nào,  nơi  đó  có  những  người  tham  l am  trộm  c ắp cướp  giựt  lấy  của  không  cho  thì các  bạn  không nên  c hơi  thân  với  như õng  người  đó,  vì  c hơi  t hân với họ có ngày liên luỵ bị tù tội và còn mang  tiếng xấu xa.
2/  Tránh  xa  nơi  có  những  người  tham  lam trộm  cắp  lấy  của  không  cho . Khi các  bạn  ở   đâu mà  có  ngươ øi  trộm  cướp  lấy  của  không  cho thì các bạn  phải  dọn  nhà  đi  chỗ  khác ,  vì  ở    nơi  đó  co ù những  người  t ham  lam  trộm  cướp  sẽ  lấy  của  cải tài  sản  của  các  bạn,  c hừng  đó  bạn  sẽ  khổ  tâm  vì họ hoặc  các  bạn chịu ảnh hưởng theo  những ngư ời xấu ác  đó và c ác  bạn cũng trở  thành những  ngư ờikhông ra gì? C ho nên các  bạn  nên tránh xa c hỗ ơ û nơi đó.
3/ Tránh xa như õng ý nghĩ lấy của không c ho. Khi ý  nghĩ  của  c ác  bạn  khơ ûi  r a trong  đầu  muốn lấy  một  vật  gì  của  ngư ời  khác  t hì  c ác  bạn  phải ngăn chặn và chấm dứt ngay liền. Tuy ý nghĩ mới khởi  tro ng đầu  như ng  nó  là  nguyên  nhân  xấu  se õ đưa các  bạn đi đến c hỗ lấy của không cho.
4/ Tr ánh xa những lời  nói lấy của không cho có nghĩa là không được nói lấy cái này cái kia khi cái  này  cái  ki a không  p hải  l à  vật  sở  hữu  của  c ác
bạn.

5/ Tr ánh xa những hành động lấy của không cho. Vật  không p hải  qu yền  sở  hữu cu ûa các  bạn  du ø vật  ấy  rất  nhỏ  mọn  không  đáng  là  bao nhiêu  t hì cũng đư øng lấy nó, l ấy nó về nhà sẽ bị tội.
Tất cả  như õng  hành động như  trên đã nói, đo ù là  những  hành  động  đức  hạnh  ly  t ham  mà  các bạn  c ần  phải  hiểu  biết  và  t hực  hiện  cho  bằng được, những hành động đức  hạnh  này nó sẽ  mang lại cho c ác  bạn một đời sống an vui và hạnh phúc .
Các  bạn  nên  nhớ  kỹ:  “GIỚI  ĐỨ C  LY  THAM TRÁ NH   XA   LẤY   C ỦA   KHO ÂNG   CHO ”  l à  mo ät  đức hạnh ly t ham tu yệt vơ øi.

Nếu  đã  sinh  ra làm  người  t hì  các  bạn  phải thực  hiện những đức  hạnh này cho bằng được , nếukhông  thực  hiện  được  t hì  không  xứng  đáng  làm người .
GIỚI   HÄNH  LY  THAM    TRÁNH    XA  LÇY   CỦA
KHƠNG CHO

Khởi  ý  nghĩ  lấy  của  không  c ho là  một  hành động  vô  đạo  đức , là  một  hành  động  xấu  xa  hèn hạ, l à một  hành động oai nghi tế hạnh xấu ác  mà mọi  người  p hỉ  nhổ  và  ghê  tơ ûm,  đó  là  một  hành động  oai  nghi  tế  hạnh  của  ý  nghĩ  ác  xấu  t ham lam  mà các  bạn c ần phải dừng ngay.
“TR ÁN H  XA  LẤY  CỦ A  KHÔN G  C HO”  l à  một oai  nghi  tế  hạnh  ly  t ham  tuyệt  vời  như  trên  đã nói mà mọi ngư ời hằng ngày p hải tự tr au dồi nhắc nhở  tâm  mì nh  thì đó là đức  hạnh l y t ham,  khiến cho  các  bạn  trở  thành  những  người  tốt  trong  xã hội của loài người.
“TR ÁN H XA LẤY  CỦ A KHÔN G C HO”  có nhiều hình  t hức  khác  nhau  mà  c ác  bạn  cần  phải  hiểu cho rõ ràng những oai nghi tế hạnh này:
Ví  dụ  1:  Các  bạn  bỏ  tiền  ra mua  vé  xổ  so á năm,  mười  ngàn  đồng  mà  khởi  ý  muốn  trúng  so á năm triệu,  mười triệu, tr ăm c hục  triệu đồng, đó là ý  nghĩ  xấu , ý  nghĩ  t ham  l am l ấy  c ủa  không  c ho. Vì vậy, các  bạn cũng cần tránh xa sự tham lam  ve à vé  xổ  số.  Sự  mu a vé  số  là  có  ý  tham  l am  bỏ  ra một  đồng  mà  muốn  lấy  cả  trăm  triệu  đồng,  đo ùcũng  l à  hì nh  t hức  t ham  lam  lấy  của  không  c ho. Cá  cược ,  cơ ø                                                                                                                        bạc   v.v..  đều  l à  t ham  l am  lấy  của không  c ho.  C ho  nên,  c ác  bạn  c ần  phải  “TR ÁN H XA   LẤY   CU ÛA  K HÔNG   C HO”.  Đó  là  những  hành động  xấu  ác  vô  đạo  đức  mà  mọi  ngươ øi  cần  phải tránh  xa  để  tạo  cho  mình   có  một  gia  đình   ấm cúng, một xã hội tốt đẹp.
GIỚI HÀNH TRÁNH XA SỰ LÇY CỦA KHƠNG  CHO

Các  bạn  nên  l ưu ý:  Một  ý  nghĩ  khởi  lên  do tâm  t ham  muốn  lấy  của  không  cho,  một  hành động  t huộc  về  ý  nghĩ  xấu  xa và  hu ng  ác  ấy,  c ác bạn  nên  chấm  dứùt  ngay.  Chấm  dứùt  ngay  ý  nghĩ ấy,  đó  là  oai  nghi  tế  hạnh  giới  hành  “TR ÁN H  XA LẤY   CỦA  K HÔNG   CHO ”.  Một  hành  động  suy  tư dừng được ác ý ấy là một hành động đạo đức cao thượng  đối  với  mình  và  đối  với  mọi  người , đó  l à một hành động oai  nghi tế hạnh tốt đời , đẹp  đạo. Các bạn có biết không?
Hằng ngày các bạn nên tác ý: “Tránh xa ý nghĩ lấy  của  k hông  cho” . Nhờ  có  t ác  ý  như vậy tâm c ác  bạn sẽ t hấm  nhuần và t hường khởi  niệm tránh xa ý  nghĩ l ấy  của  không  cho . Đối  với  thân, khẩu cu õng tác  ý  như  vậy, khi t âm đã thấm nhuần những  lý  này  thì thân,  khẩu,  ý  của  các  bạn  se õ tránh  xa  lấy  của  không  cho .  Tránh  xa  lấy  của không cho thì giới lu ật các  bạn sẽ gi ữ  gì n nghiêmchỉnh và  như  vậy  thân  tâm của các  bạn sẽ  thanh tịnh tro ng như õng giới  luật đ ã nói  trên . Và  nhờ co ù giới hành tu tập  như  vậy nên các  bạn không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào giới luật.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Ví bạn hãy dùng ngôn ngữ lịch sự, tôn trọng lẫn nhau, mỗi người có cấp độ trình độ riêng nên không nên phán xét nếu không thông hiểu. Xin cảm ơn!