Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

văn hóa phật giáo truyền thống tập 2-32-        Đức tịch t ĩnh.

3-        Đức thiền đị nh.

4-        Đức qu án hạnh.

5-        Đức độc cư.

Khi giới  lu ật  được  nghiêm  tu ùc  thì năm  đức hạnh  này được t hể hiện viên mãn tro ng nếp  sống hằng ngày cu ûa c ác  bạn, do đó mọi ngư ời cảm nhận và t hấy được năm đức  này hiện bày nơi các bạn ro õ ràng, nên họ đều  quý  mến, t hương yêu , cung kính và  tôn  trọng.  Cho  nên  chúng  ta  phải  hiểu  những lời  dạy   trên  đ ây  l à  để   nhấn   mạnh  về   sự  ư ớc nguyện đạt được kết  quả tốt đẹp, rõ  ràng, thư ïc  tế, cụ thể do t ừ   hành động sống đúng giới lu ật.
Đoạn  ki nh  trên  đây  cho  chu ùng  ta  thấy  đạo Phật có  một tiêu  c hu ẩn  về sư ï                                   ước  nguyện  hay cầu mong  một điều gì để đạt được kết quả tốt đẹp  như ý  muốn,  t hì  giới  luật  c hính  là  tie âu  chu ẩn  cu ûa  nó. Hầu  hết  mọi  người  sống  trên  hành  tinh này  đều có  nhiều  ước   ngu yện,  như ng  t ất  cả  những   ư ớc nguyện  ấy  không  thành  tựu,  viên  mãn đư ợc  l à do họ  không  biết  tie âu  chu ẩn  nào  sống  để  đạt  thành kết  qu ả  ước  ngu yện  đó,  chí nh  họ  không  bie át  nên sự ươ ùc  nguyện cu ûa  họ trơ û                                                                       t hành  không  hiện  thực , không kết qu ả.
Thư a các  bạn!  Theo  c húng  tôi  nghĩ : không phải  mọi  người  không  muốn  sống  đu ùng  giới  luật ,như ng  vì  họ  không  biết  giới  lu ật.  Nhất  l à  không biết  giới  luật  l à  tiêu  chuẩn  kết  quả  của  sự  ư ớc nguyện,  của  sự  mo ng ước.  Do không  biế t giơ ùi lu ật là đức  hạnh, l à t hiện  pháp,  nên  họ  sống tro ng ác pháp  mà cứ tưởng l à t hiện pháp. Do sống tro ng ác pháp  mà  cầu  mong  ước  nguyện  mì nh  được  hạnh phúc  an vui , thì làm  sao có  được. Phải  không  các
bạn?

Đó là một điều xác quyết chắc chắn mà đạo Phật  đã  chủ  trư ơng  lấy  giới  luật  làm  thầy,  dạy cho chu ùng  ta  thấy  rằng  tiêu  c huẩn  sống  đạo  đức làm   Người ,  làm   Thánh   chắc   chắn   không   phải pháp  môn  nào  khác  hơ n là  giới  lu ật.  Vì  t hế,  mọi người  p hải  chấp   hành  nghiêm  c hỉnh  giơ ùi  luật , phải  tự  nguyện  như  đức  Phật  đã  dạy:  “Các  co n tự  thắp  đuốc  lên  mà  đi”, như ng  đi  bằng  các h
nào?

Thư a các  bạn!  Đi bằng tri kiến.  “Tri  k iến  ơ û đâu thì giới l uật  ở  đo ù,  giới l uật  ở đâu thì tri kiến  ở   đó,  giới  luật  làm  tha nh  tịnh  tri kie án, tri kiến   làm   tha nh  tịnh   giới   luật”.  Nhờ  co ù thắp   đuốc  tri kiến   và   giới  lu ật  t hì  những  ư ớc
nguyện  của  bạn  mới  toại  nguyện,  c hứ  không  ai
giúp  cho  ai  đươ ïc,  dù  chư  Phật , c hư  Bồ  Tát , c hư Thánh,  chư  Thần  v.v..  cũng  đành  bó  tay  trước  sư ï công bằng c ủa l uật nhân quả.
Sống   trong   ác   pháp   (p hạm   giới)   mà   c ầu mong  mì nh  được  hạnh  phúc,  an  vui  thì l àm  sao đạt được. Phải không c ác  bạn?

Không  đạt  được , nên  các  bạn  p hải  dựa  lư ng vào  thế  giới  siêu  hì nh  bằng  sức  t ưởng  uẩn  của chính   mình   để  thể  hiện  những  tr ạng  t hái  siêu hình   linh t hiêng  ban  p hước  giáng   hoạ.   Những trạng  thái  siêu  hì nh  ấy  là  để  thỏa  mãn  lòng  ư ớc mơ và cũng làm chỗ  nương tựa ti nh thần, khi gặp tai  nạn,  bệnh  tật  nan  y  hay  bất  cứ  một  việc  gì khó khăn xảy đến tro ng đời sống.
Vì  không  tự  tin nơi  mì nh  nên  c ác  bạn  phải sống  trong  ảo  tưởng.  Do sống  trong ảo  tưởng  nên thế giới siêu  hì nh  mới  xuất hiện. Có  thế  giới  siêu hình,   tư ø                                                                                               đó  loài  người  tư ởng  mì nh  dựa  lư ng  vào thế gi ới đó  sẽ có sự an vui,  hạnh p húc  c hân t hật , nào  ngờ l ại p hải c hịu khổ t hêm  vì gánh  nặng của thế giới siêu hình  này, công  sức  và sự tốn hao của cải,  tài  sản  của  các  bạn  c hi phí  c ho thế  giới  này gần  như  chiếm  hết  1/10  t ài  sản  cu ûa  loài  ngư ời trên  hành  ti nh  này  để  xây  dựng  và  nuôi  dưỡng những  ngươ øi  hành  nghề  mê  tín ảo  tươ ûng  này  mà mọi người đều gọi là tôn giáo.
Đức Phật biết rõ tâm niệm của loài người thường  ước  ngu yện  cho  cuộc  sống  của  mình  đư ợc hạnh  p húc,  an vui , nhưng  họ  lại  không  biết  các hthức  nào , đường  lối  nào  sống  để  đạt  được  hạnh phúc, an vui  ấy. B ản chất con người p hần đông l à hay  tự  ti mặc  cảm,  tự  thấy  mì nh  qu á  yếu  đuối trước  những uy lực của vũ trụ vô  hình  hoặc  những hiện  tượng  hữu  hì nh  vĩ  đại  như  sông,  núi , rừng, biển, t hời tiết, nắng, mư a gió, bão , s ấm sét , lu õ                                                          lụt , thiên tai , hỏa ho ạn, bệnh tật , tai ương v.v.. Khiến cho  loài  người  quá  sợ  hãi , ki nh  khủng  và  khiếp đảm.  Họ  cảm  thấy  như  mì nh  quá  nhỏ  bé  trước hình   sắc  và  sư ùc  mạnh  của  vu õ                                                                                                            trụ  lúc  nào  cũng đang đe dọa họ.
Thư a các  bạn!  Đứng  trước  những  sự  hùng  vĩ của  vũ  tru ï                                               như  vậy,  co n  người  c hưa  biết  nguyên nhân  nào  tạo  ra vạn vật và sức  mạnh kinh khủng ấy.  Vì  thế,  sự  khổ  đau chí nh  bản  thân  của  họ  lại chồng  c hất  lên  những  sự  khổ  đau khác  của  ngo ại cảnh nữa.
May   mắn   thay!   Tro ng  loài  người ,  lại   sản sinh  ra một  bậc  vĩ  nhân.  Người  ấy  cũng  như  bao nhiêu  con  người  khác , nhưng  đã  khắc  phục  được thân  t âm  mình,   từ  đó  người  ấy  đã  khám  p há  r a những  ngu yên  nhân  tạo  nên  sư ï                                         vĩ  đại  của  vũ  tr u ï và chí nh người ấy  biết rất rõ  như õng nguyên nhân của nó. Vì vậy, ngươ øi ấy đ ã dạy c ho co n người  biết cách  để  khắc  phục  những  sức  mạnh  kinh khủng ấy.  Các h  thư ùc  để  khắc  phục  làm  chu û                                                                                                            sức  ma ïnh kinh khủng ấy, tư ùc là cách thư ùc làm chủ t hân tâmmình.  Người  ấy  chí nh  là Đ ức  Phật Thích  Ca Mâu
Ni.

Trong  ki nh  Ước  Ngu yện  đã  dạy  mọi  người những điều ư ớc  nguyện rất rõ ràng  và cụ t hể. K hi muốn  sự ư ớc  nguyện được t hà nh  tựu viên  mãn t hì nên  căn  cứ  vào  giới  luật  mà  sống.  Vì  giơ ùi  luật  l à thiện  pháp,  l à  đạo  đức  c ủa  mọi  người.  Như  vậy chúng  ta  suy nghiệm  lời  d ạy  của  đức  Phật  l à  lấy thiện pháp chuyển hóa ác pháp r ất đúng, vì chỉ co ù thiện pháp mới c huyển được ác p háp . Vậy ác pháp
là gì?

Ác  pháp  là những uy lư ïc  của vũ trụ có những hiện tư ợng vô  hình  như  sấm sét,  những từ tr ường khí  lực, điện  lực, tưởng  lực v.v..  hoặc  những  hiện tượng  hư õu  hình  vĩ  đại  như  sông,  nu ùi,  rư øng,  biển, thời tiết, nắng,  mưa gió,  bão, lũ  tụt, thiên tai, hỏa hoạn, động đ ất, sóng t hần,  bệnh tật, tai ương v.v.. như  trên đ ã nói. Còn t hiện pháp là gì?
Thiện  pháp  l à  giới  l uật,  là  Phạm  hạnh,  l à đạo   đức  nhân   bản  -  nhân  quả.  Vậy  Lấy  thiện pháp c huyển hóa ác pháp như t hế nào?
Ví dụ:  Ngươ øi ta c hửi  mì nh,  mình  không c hửi lại, đó là lấy  thiện pháp  chu yển  ác  pháp. Họ chửi mãi  một  lúc  mà  không  ai  nói  hoặc  c hửi  mắng  lại , chửi  mãi  c ho  đến  khi mỏi  mệt  họ  liền  t hôi  và không  chửi  nữa,  đó  là  lấy  thiện  pháp  c huyển  ácpháp.  Do  sự  biết  nhẫn  nại  như  vậy  và  biết  vui lòng  trước  nghịc h cảnh  của  nhân  qu ả  như  vậy,  vì thế mọi việc  đều trơ û                                                                       lại  an ổn  bình  t hường t hì đo ù gọi là lấy t hiện p háp  chu yển ác p háp . Có p hải vậy không các  bạn?
Đặt  thành   vấn  đề  hơn  t hua  nếu   các   bạn không  nhẫn  nại,  chửi  l ại  họ  thì mọi  việc  đâu  co ù được  bình   thường  và  yên  ổn.  Có  thể  xảy  ra án mạng,  ngươ øi  đi  bệnh  viện  kẻ  ở   tù.  Có  đúng  như vậy  không  các  bạn?  Đó  là  không  lấy  t hiện  pháp chuyển ác  pháp.
Nhẫn  nại  không  c hửi  lại  người  khác , đó  là hành   động   thiện   pháp.   K hông   chửi   lại   tức   là không  phạm  giới , vì  trong  giới  lu ật  Phật  dạy  khi chửi l ại  người  khác  l à phạm vào  giới  nói  lời  hung ác.  Nói lời  hu ng ác  t hì làm  sao c huyển được  hoàn cảnh ác  trơ û                                                                       nên ho àn c ảnh t hiện. Phải  không c ác bạn?  Ở  đơ øi  mọi  người  c hỉ  biết  ăn  thu a đủ  t hì  ác pháp  chồng  t hêm  ác  pháp,  khổ  đau  c hồng  t hêm khổ đau , chứ bao giờ hết khổ được .
Cho nên, đức  Phật dạy ước  nguyện đươ ïc  bình an,  không  bệnh  t ật,  không  tai  nạn,  thì giới  lu ật phải  đươ ïc  gi ữ   gì n  nghiêm  túc . Giới  luật  giữ  gì n nghiêm túc t hì ước  nguyện ấy sẽ mãn nguyện.
Đọc những lời dạy của đức  Phật c ác  bạn thấy pháp  của Phật  rất t hực  tế, cụ  thể, hiện t ại khôngcó   thời   gian,   kết   quả   sẽ   thấy   ngay   liền.   Nếu không  giư õ                                                                                               gì n  gi ới  lu ật  t hì  t hôi,  c hứ  đã  giư õ                                                                                               gì n giới luật  nghiêm túc , thì điều chi ước  nguyện cũng sẽ được mãn ngu yện.


 ĐIỀ  U    LỢI   ÍCH THỨ    H  AI    C  ỦA    G  IỚI   LUẬT:

ƯỚC NGUYỆN  CHO MÌNH


Điều ước  nguyện thứ hai l à ước  nguyện cho đời sống của  mì nh  về t hức  ăn,  về vải  mặc , về c ho ã ở  và  về t huốc  t hang  trị  bệnh đư ợc  đầy đủ t hì gi ới luật phải sống  nghiêm t úc  không  hề vi p hạm  một lỗi nho û                                                          nhặt nào, luôn sợ hãi những lỗi nhỏ nhặt .

Trong  cuộc  đời  này  làm  người  ai  cũng  mo ng cầu cơ m ăn, áo  mặc, nhà ở  được khang  trang, đư ợc đầy  đủ  tiện  nghi,  như ng chu ùng  ta  ai  cũng  biết  sư ï ước  ngu yện  ấy  là  cả  một  cuộc  đời,  một  cuộc  đấu tranh không  ngừng,  c hiến  đấu  để  bảo  vệ  sự  sống cơm  ăn,  áo   mặc ,  nhà  ở    c ho  được  đầy  đủ   hơn. Như ng c ác  bạn cũng  biết,  sự ươ ùc  nguyện được đầy đủ  ấy  có  bao giờ  đạt  đư ợc  như  ý  muốn  đâu!  C ho nên  sự  ước  nguyện  ấy  mãi  đến  khi các  bạn  xuôi tay  trở  về  với  lòng  đất  cũng  cảm  t hấy  c hưa đư ợc đầy đủ. Phải không c ác  bạn?

Do sự ư ớc  nguyện  sống có  một  cuộc  đời  được đầy  đủ  và  su ng sươ ùng  hơ n,  nên  mọi  người  t ạo  ra nhiều  ác  pháp,  do tạo  ra nhiều  ác  pháp  nên  phải gánh  chị u nhiều  sự  khổ  đau . Do đó  người  t a bảo: “Sống   là   tranh  đấu”.  Vậy  tr anh  đấu  vơ ùi  ai?Tranh đ ấu với mì nh hay tranh đấu vơ ùi mọi ngư ời? Sống  là  tranh đ ấu  tư ùc  là  muốn  bảo  vệ  cuộc  sống của  mì nh.  Muốn  bảo  vệ  c uộc  sống  của  mì nh  l à phải đấu tranh vơ ùi mọi người, tranh đấu với thiên nhiên, với thơ øi tiết nắng, mư a, gió, bão v.v.. tr anh đấu  với  vạn  vật  từ  loài  cầm  t hú  to  lớn  cho  đến những  loài  côn  trùng.  Tr anh  đấu  chính   là  phải vật  lộn  với  cuộc  sống  của  mọi  người , mọi  vật  đe å mưu si nh c ho mình.  Do sự tranh đấu như  vậy nên con người  ươ ùc  nguyện  được  đ ầy  đủ  và  hạnh  phúc thì c hẳng  bao giờ  có  đầy  đu û                                                                                   và  hạn h phúc  được . Cuộc  tranh đấu  như  vậy  l à  cuộc  tranh đấu  bên ngoài , cuộc  tranh đấu đó  gây  ra nhiều  ác  pháp  và khổ  đau  cho  mì nh,   cho  người.   Ngược  l ại,   cuộc tranh đấu  mà  đức  Phật  đã  d ạy  c ho  chu ùng  ta  l à cuộc  tranh đấu  nội  t âm.  Cuộc  tr anh  đấu  nội  tâm là sự ngăn ác  diệt ác  pháp trong tâm của mình.

Hãy  lắng  nghe  đư ùc  Phật  dạy:  “Này  các  T ỳ Kheo,  nếu Tỳ Kheo  có ước nguyện. Mong  ra èng ta được  các  vật  dụng,  như   y phục  các  món khất   thực   sàng  to ïa   và   các   dược  phẩm   trị bệnh,  Tỳ  K heo  ấy  p hải  thành  tựu  viên  mãn giới  luật,  kiên  trì , nội  tâm  tị ch  tĩ nh,  kho âng gián  đoạn thiền định,  thành tựu qua ùn  hạnh, thích sống  tại  các  trụ  xứ k hông  tịch”.Đọc  đoạn  kinh trên  đây  cho  chúng  ta  biết rất  rõ  ràng  muốn  có  cơ m  ăn,  áo   mặc  và  t huốc thang trị  bệnh đươ ïc đầy đủ thì không p hải là cuộc đấu tranh với mọi người  bên ngoài mà là cuộc  đấu tranh với nội tâm của mình.

Mục  đích  của  đạo  Phật  dạy  c húng  ta  ở   đây, nếu  muốn  có  cơ m  ăn,  áo  mặc  và  t huốc  t hang  trị bệnh  được  đầy  đủ  thì phải  chiến  đấu  vơ ùi  nội  tâm của  mình.  Chiến đấu với  nội  tâm của  mình  l à gi ư õ gìn  giới  lu ật  nghiêm  túc,  kho âng  hề  vi p hạm  một lỗi  nhỏ  nhặt  nào,  nhờ  đó  sự  ươ ùc  nguyện  ấy  se õ thành tựu viên mãn, không có  mệt nhọc, không co ù phí  sức , không  có  đau khổ.  Đó  là  cuộc  đấu  tr anh nội tâm c ủa c húng t a.

Còn  ngươ ïc  lại  càng  đấu  tranh với  mọi  người để đạt được vật c hất bên ngoài, t hì càng vất vả và gặp  khổ  đau nhiều  hơ n.  Cho  nên  muốn  đạt  đư ợc vật  c hất  bên  ngoài  bằng  cuộc  đấu  tranh với  mọi người  thì ti nh  thần  và sắc  t hân đều  rất  mỏi  mệt , chứ đâu có sự an lạc, hạnh phúc .

Đường lối đạo  Phật ứng xử vào  cuộc  sống rất kỳ diệu không đấu tranh với mọi  người để tìm vật chất, cu ûa cải , tài sản  mà chỉ có các h buông xả vật chất,  của  cải,  t ài  sản  ơ û                                                                                               nội  t âm  của  mình  t ức  l à giữ gìn  giới luật nghiêm chỉ nh,  không hề  vi p hạmmột  lỗi  nhỏ  nhặt  nào  cả  t hì  của  cải,  tài  sản,  vật chất l ại đầy đủ như lòng ư ớc  nguyện.

Vì  thế,  giơ ùi  lu ật  đức  hạnh  l à  một  vấn  đe à quan  trọng  trong  cuộc  sống  của  con  người .  No ù quyết  đị nh  được  những  điều  ước  nguyện  của mình  đe å                                                                                                                        đạt  được  kết  quả  đầu  tiên  trong cuộc  sống,  đó  là  ước  nguyện  cơm ăn, áo  mặc nhà  ở,  của  cải,  tài  sa ûn  được  đa ày  đủ  như  trên đã dạy.
Tóm  lại,  chỉ  có  giới  luật  đức  hạnh  là  một phương   pháp   giúp   cho  con  người   đạt   thành   ý nguyện  sự  sống đầy đủ  an vui  và  hạnh p húc.  Vậy các  bạn  phải  lưu  ý  về  đạo  đức  t hân  hành,  khẩu hành  và  ý  hành  cu ûa  mình,   đư øng  để  chu ùng  sống phi đạo  đức t hì tai  họa sẽ đến với  mình  muôn vàn sự khổ đau trùng trùng d uyên khởi.

 ĐIỀ  U    LỢI   ÍCH THỨ    B  A    C  ỦA    G  IỚI   LUẬ   T:

ƯỚC NGUYỆN CHO NGƯỜI KHÁC


Người  Phật  tử  t u theo  Phật  giáo  không phân  biệt  tu  sĩ  hay  cư sĩ  đều  có  thể  ước  nguyện cho người  khác  được  toại  ngu yện,  như ng đều  phải giữ  gìn  giơ ùi  luật  nghiêm  chỉnh.  C ho nên  điều  ước nguyện  thư ù                                                                                   ba là  điều  ước  ngu yện  c ho người  giúp đỡ  mì nh  có  c ơm  ăn,  áo  mặc,  nhà  ở   đ ầy  đủ  để  tu hành được lợi ích lớn, được đầy đủ phươ ùc  báu, như lời  đức  Phật  dạy  dưới  đây:  “Này  các  Tỳ  K heo , nếu có Tỳ kheo có  ươ ùc  nguyện: “Mo ng rằng  ta nay  hưởng thụ  các  vật dụng  như  y phục, các món   ăn   kha át   thực,   sàng   tọa   và   các   dược phẩm  trị  bệnh!  Mo ng  rằng  các  hành  đo äng của  những  vị  tạo  ra các  vật  dụng  ấy  được quả  báo  lớn,  được  l ợi  ích lơ ùn!”,  Tỳ  k heo ấy phải   thành   tựu   viên   mãn   giới   luật…   (như trên)  trú  xứ k hông  tịch”.
Theo  lời  d ạy  trên  đây  người  t u sĩ  p hải  giư õ gìn  giơ ùi  luật  nghiêm  c hỉnh  t hì  mơ ùi  ước  nguyện cho người  đàn  na t hí  c hủ  đư ợc  nhiều  lợi  lạc  lớn. Khi giới luật nghiêm chỉ nh t hì sự ước  nguyện mới được viên  mãn, còn  giới lu ật không nghiêm c hỉnhmà  nhận  lãnh  cu ûa  đàn  na t hí  chủ  thì không  bao giờ  ước  ngu yện  c ho ai  được  mà  còn  mang  nợ  cơ m ăn,  áo  mặc  của  đàn  na  thí chu û                                                                                   và  kiếp  sau phải làm tôi tớ, người hầu kẻ hạ cho ngư ời khác  v.v..
Theo  như  lời  dạy trên đây c ác  bạn  nên  hiểu không riêng  ngươ øi tu sĩ và cư sĩ Phật gi áo  mà bất cứ một  ngư ời nào  khác  có tôn giáo  hay  không tôn giáo  hoặc  ở    giai  cấp  nào,  nếu  giữ  gìn  giới  lu ật nghiêm  c hỉnh,  không  những  điều  ước  nguyện  cho mình   mà  còn  ước  nguyện  cho  những  ngươ øi  khác đều được như  ý.
Như  c ác  bạn  đã  thấy  rõ  ba điều  ước  nguyện trên  đây  đều  phải  sống  đúng  giơ ùi  luật  nghiêm chỉnh.  Điều  ước  ngu yện  t hứ  ba này  đức  Phật  dạy cho ngư ời tu sĩ  khi nhận sự cúng dư ờng của  ngư ời khác  t hì  phải  ước  nguyện  c ho  người  cu ùng  dường nhiều  lợi  íc h lơ ùn.  Điều  ước  ngu yện  này  c hính  no ù mới  là  xứng  đáng  nhận  của cúng  dường.  Người  tu sĩ  giới  luật  nghiêm  chỉnh  thì mới  xư ùng  đáng  l à ruộng  p hước  để  mọi  người  c úng  dường,  mới  xứng đáng là ngư ời khất sĩ đệ t ử  của đức  Phật.
Ba điều  ước  nguyện  trên  đây  chu ùng  ta  thấy rất rõ, mỗi điều đều lấy giới luật làm Thánh hạnh trên  đường  giải  t hoát,   nếu  không  gi ới  luật  t hì không  thể  nào  đi  trên  đường  giải  t hoát  và  cũng không  t hể  nào  xứng  đáng  làm  ngươ øi  tu  sĩ  c hân chánh c ủa Phật giáo. ĐIỀ  U    LỢI   ÍCH THỨ    TƯ    C  ỦA    G  IỚI   LU  ẬT:

ƯỚC NGUYỆN CHO NGƯỜI KHÁC


Điều ước  nguyện thứ tư l à điều  ước  nguyện cho  những  người  t hân  cu ûa  mì nh  được  bì nh  an, mạnh  khoẻ,  sống  an  lạc , hạnh  phúc,  ít bệnh,  ít tật,  tai  qu a,  nạn  khỏi ,  khi  lâm  c hung  với  tâm bình  tĩnh,  ho an  hỉ  không  có  mê  muội , không  co ù trăn tr ở, không có đ au như ùc, lúc  nào tâm c ũng yên vui, t hanh  thản, an lạc và vô sự.
Muốn đươ ïc  vậy thì gi ới luật c ác  bạn p hải  giư õ gìn  nghiêm  túc , không  hề  vi p hạm  một  lỗi  nho û nhặt nào, đu ùng theo  như lời đ ức Phật đã d ạy.
Kinh  Ước  Nguyện  dạy  nếu  muốn  đạt  được kết qu ả của  những sư ï                                   ước  nguyện t hì nên t heo lời đức  Phật  dạy  dưới  đây:  “Này  ca ùc  T ỳ  k heo, nếu Tỳ  kheo  có  ước  nguyện:  “Mo ng rằng  những bà  co n  huyết  thống  với  ta, khi  họ  chết  va ø mệnh  chung  nghĩ  (đe án  ta ) với  ta âm  hoa n  hỉ , (và  nhờ  vậy)  được  quả  báo  lớn,  lợi  ích lớn!” , Tỳ  kheo   ấy  p hải  thành  tựu   viên  mãn  gi ới luật… (như trên)  tru ù                                                                 xứ  không tị ch”.
Kính t hưa  các  bạn!  Lơ øi  dạy  trên  đ ây  r ất  ro õ ràng,  muốn  ước  nguyện  một  điều  gì  cho  nhữngngười  thân  c ủa  mì nh  t hì  các  bạn  phải  thành  tư ïu viên  mãn  giới  luật.  Bởi  vì  các  bạn  có  thành  tư ïu viên mãn giới luật thì công đức ấy rất lớn. Lớn không thể lấy một vật gì trong t hế gian  mà lường được.  Cho  nên  nói  công  đức  rất  lớn  là  nói  đến thiện  p háp , nhưng  ở   đây  các  bạn  p hải  p hân  biệt thiện  pháp  rõ ràng  đừng  hiểu t hiện  pháp  hư õu lậu là gi ới l uật  là  sai . Gi ới l uật  là  thiện p háp  vô  lậu , vì  vô  lậu  mới  có  lợi  ích  r ất  lớn.  C ác  bạn  có  hiểu chưa? C ác  bạn có nghe l ời dạy t hiện pháp  này bao giờ chưa?
Đức  Phật  đã  từng  dạy:  “TAM   VÔ  LẬU  HỌC ” là  Giới  vô  l ậu,  Đ ịnh vô  lậu,  Tuệ  vô  lậu.  C ho nên thiện  pháp  vô  lậu  của  giới luật sẽ  chuyển  ho á t ất cả ác p háp  hay c huyển ho á nghiệp ác . C huyển ho á ác pháp hay chuyển hoá nghiệp ác, nhưng những người  t hân  của  các  bạn  phải  biết  hướng  t âm  đến những  người  giư õ                                                                       gi ới lu ật  thanh tị nh  ho ặc  tư ï                                         bản thân  phải  giữ   gìn  gi ới  thanh  tịnh.  Vì  t hế  hai người  p hải  tươ ng  ư ng  nhau  với  tâm  thanh  tịnh trong giới  vô lậu t hiện  pháp.  Trạng t hái giơ ùi lu ật vô  lậu  t hiện  pháp  là  một  tr ạng  t hái  t âm  thanh tịnh tức l à tâm thanh thản, an l ạc và vô sự.
Cho nên muốn ước nguyện một điều gì hoặc người  t hân  của  các  bạn  trươ ùc  khi chết  sợ  tâm  rối loạn,  mê  muội, không đươ ïc  sáng suốt  tỉnh t áo  t hì phải  giữ  gì n  tâm  bất  động  tức   là  giữ  gì n  tâmthanh  thản  an  lạc  và  vô  sư ï                                                      rồi  hướng  tâm  ve à người  gi ữ  giới  thanh  tịnh  và  hai  trạng  thái  tâm thanh  thản,  an  lạc  và  vô  sự  tươ ng  ưng vơ ùi  nhau thì được  lợi  ích  r ất  lớn,  đó  là  sự  hoan  hỉ  thanh thản,  an lạc  và  vô  sự  t hành  một  nội  lực ly  t ham đoạn  ác  pháp.  Tro ng  trạng  t hái  ấy  không  còn nghiệp ác  nào t ác động vào  thân tâm họ được. Tại sao vậy?
Kính thưa  các  bạn!  Khi các  bạn  giữ  gì n giới luật nghiêm chỉnh, không hề vi phạm một lỗi nho û nhặt nào, t hì các  bạn  biết rất rõ về t hân tâm của các  bạn lúc  nào  cu õng t hanh  t hản, an l ạc  và vô sự. Và  lúc  bấây  gi ờ   c ác  bạn  đ ã  xứng  đáng  làm  ruộng phước  c ho  mọi  người.  Vì  t hế,  các  bạn  muốn  ư ớc nguyện  cho  một  người  nào  đó  t hì  người  đó  phải hướng  t âm  về  c ác  bạn.  Cũng  như  lúc  l âm  chung, trước  khi chết  chỉ  cần  nhớ  nghĩ  đến  c ác  bạn  t hì tâm người đó đươ ïc thanh t hản, an lạc  và vô sự.
Đức Phật và c húng Thánh Tăng giới luật đều nghiêm  chỉ nh,  cuộc  đời  của  các  Ngài  tâm  vô  lậu hoàn  toàn.  Các  Ngài  đều  c hứng  Thánh  qu ả  A  La Hán  nên  tâm  niệm của các  Ngài luôn ước  nguyện cho mọi  ngươ øi đều được  an vui,  hạnh p húc , nhưng mọi   ngươ øi   không   hạnh   phúc   l à   vì   mọi   ngư ời không hư ớng tâm về c ác  Ngài, không giữ  gìn  tâm thanh  t hản,  an l ạc  và  vô  sự,  nên  du ø                                                                                   các  Ngài  co ù thươ ng  xót  c húng  sanh,  như ng  cũng  không  làmsao cứu giúp  chúng sanh được. C ho nên đoạn kinh này dạy các  bạn phải hươ ùng về các  Ngài thì có lợi ích rất lớn. V ậy hướng về các Ngài như t hế nào?
Hướng  về với c ác  Ngài l à hướng về gi ới luật. Hướng  về  giơ ùi  luật  là  chúng  ta  p hải  nghiêm  trì Thọ  B át  Quan Tr ai  Giới , chỉ  có  giới  l uật  t hì  mọi người   mới  gặp   nhau   trên  một  điểm  tươ ng  ưng “Tha nh thản,  a n lạc  và  vô  sự”.  Vì  t hế  trong kinh Ươ ùc  Nguyện  dạy:  “Trươ ùc  khi me änh  chung thì p hải  nghĩ  đến  Ta” t ức  là  nghĩ đến giơ ùi luật , giới  luật  l à  tâm  vô  lậu ,  tâm  vô  lậu  l à  tâm  bất động, t âm  bất  động  là  tâm t hanh  thản, an lạc  và vô sự.
Các  bạn  hãy  l ắng  nghe  đức  Phật  dạy:  “Này các  Tỳ  kheo , k hi Ta   nhập  diệt  hãy  lấy  gi ới làm T hầy, làm chỗ  nương  tựa  vững chắc cho mình”  nhờ  va äy  tâm  hoa n hỉ , nhờ ta âm hoa n hỉ mà được  quả  báo lớn, lợi  ích lớn”.
Giới  luật  là  chỗ  nương  tựa  c ho  mọi  ngươ øi, giới  lu ật  l à  đ ạo  đức  nhân  bản  -  nhân  quả  sống không  làm  khổ  mì nh,  khổ  người  và  khổ  tất  c ả chúng  sanh.  Vì  t hế,  giơ ùi  luật  đe m  đến  c ho  con người lơ ïi ích như  vậy, khi sống cũng như  lúc  chết . Vậy  các  bạn  hãy  theo  lời  dạy  này  sống  một  đời sống  Phạm  hạnh  để  mang  lại  sự  an  vui,   hạnh phúc  cho  mì nh,  cho  ngư ời  và  c ho  tất  c ả  c húng sanh.
 ĐIỀ  U    LỢI   ÍCH THỨ    NĂ   M    C  ỦA    G IỚI    LUẬT:

ƯỚC NGUYỆN  CHO MÌNH


Điều   ước   ngu yện   t hứ   năm   là   điều   ước nguyện  c ho mì nh  làm  chủ  được  dục  l ạc,  du ïc  khổ, không  để  cho  dục  lạc,  dục  khổ  làm  c hủ  mì nh. Muốn  ươ ùc  ngu yện  được  như  vậy  t hì  các  bạn  hãy lắng nghe  đức  Phật dạy: “Này  các  Tỳ  k heo , nếu
Tỳ  k heo có  ước  ngu yện:  “Mong rằng  ta nhi ếp phục  lạc  và  ba át  lạc,  chứ  không  phải  lạc  va ø bất  la ïc  nhiếp  p hục  ta. Mo ng  rằng  ta so áng luôn  luôn  nhiếp  p hục  lạc  và  bất  lạc  đượ c khởi  lên!”,  Tỳ  k heo  ấy  pha ûi  thành  tựu  viên mãn   giới   luật…   (như  tr ên)   trú   xứ   kho âng tịch”.
Trong cuộc  sống của mọi  ngươ øi trên t hế gian này  hiện  giơ ø                                                                                   ai  ai  cũng  bị  thọ  lạc,  t họ  khổ  nhiếp phục,  nghĩ a là  chúng  ta  đang  làm  nô  lệ  cho  tho ï lạc và t họ khổ. V ậy t họ l ạc và t họ khổ là gì?

Kính t hư a các  bạn!  Thọ l ạc  là chạy t heo dục lạc  thế gi an như  ăn uống, ngu û                                                                       nghỉ phi t hời , chạy theo tâm dâm dục, l ấy của không c ho, không t ừ   bo û vọng  ngữ,  không  từ  bỏ  thuo ác  lá, rươ ïu  men, không từ  bỏ  trang  điểm,  ca  hát , không  nhẫn  nhục,  tu ỳthuận,   bằng  lòng,   không   sống  c ho  riêng   mình bằng  hạnh  độc  cư. Đó  là  chạy  theo  thọ  lạc . Còn thọ khổ như t hế nào?
Thọ khổ có hai phần:

- Thứ  nhất  thuộc  về t âm.  Tâm p hiền  não, sơ ï hãi ,  buồn  rầu,  lo  lắng,  tức  gi ận,  ganh  tỵ,  ghe n ghét, căm t hù v.v.. Đó l à t họ khổ t huộc về tâm.
- Thứ  hai  thuộc  về  t hân.  Thân  bị  bệnh  đau , nhức ,  tật  nguyền  v.v..  Đó  là  thọ  khổ  t huộc  ve à
thân.

Như  lời  dạy  trên  rất  rõ  ràng:  “Mong rằng ta nhiếp  p hục  thọ  lạc  và  thọ  bất  lạc,  chứ không  p hải  lạc  và   bất  lạc   nhi ếp  p hục  ta” . Người  sống  trong  đời  t hường  bị  hai  c ảm  thọ  này
chi  phối  thân  tâm  khiến  c ho  họ  phải  c hịu  nhiều
sự khổ đau. Muốn t hoát r a những sự đau khổ  này thì  giới  luật  chúng  ta  phải  chấp   nhận  nghiêm chỉnh,  có  nghĩa  các  bạn  p hải  c hấp  nhận  và  sống một  đời  sống  giới  luật  không  hề  vi phạm  một  lỗi nhỏ  nhặt  nào.  Mọi  người  ai cu õng  biết do giơ ùi lu ật mà các  bạn ly du ïc ly  ác p háp , do ly  dục l y ác pháp các  bạn không còn c hạy t heo (dục)  sự  ham  muốn, không còn  chạy t heo sự  ham  muốn tức  là c ác  bạn nhiếp  p hục  được  t họ  lạc.  Như ng  khi các  bạn  đ ã nhiếp  p hục  được t họ lạc  thì c ũng phải nhiếp  phục được thọ khổ và t họ bất lạc  bất khổ.  Như  trên đ ãnói  thọ  khổ  tức  l à  thân  bị  bệnh  đau  hay  nhức nhối  khổ  sở  do bệnh  tật . Thế  mà  ta  gi ữ   giới  lu ật nghiêm  chỉ nh  thì  cũng  nhiếp   phục  được  t ất  c ả bệnh  khổ  nơi  t hân.  Đây  các  bạn  có  nghe  thấy  và hiểu biết sự lợi ích c ủa giới lu ật c hưa?
Tóm,  lại  muốn  nhiếp  phục  được  t âm  tham dục  cũng  như  bệnh  tật  khổ  đau  thì ta  p hải  sống đúng  lời  dạy  của  Đức  Phật,  phải  giữ  gì n giới  lu ật nghiêm  chỉ nh  như  trên  đ ã  nói  t hì  cuộc  sống  của chúng  ta  sẽ  nhiếp  phu ïc  được  mọi  sự  khổ  đau. Đo ù là sự lơ ïi íc h t hứ năm trong giới l uật của Phật . Xi n các  bạn  nên lưu  ý và cố gắng giữ  gìn giới  luật cho nghiêm c hỉnh, đ ừng để vi phạm  một lỗi nhỏ  nhặt nào t hì bệnh t ật của các  bạn sẽ c hấm dứt .

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Ví bạn hãy dùng ngôn ngữ lịch sự, tôn trọng lẫn nhau, mỗi người có cấp độ trình độ riêng nên không nên phán xét nếu không thông hiểu. Xin cảm ơn!