Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

VĂN HÓA PHẬT GIÁO TRUYỀN THỐNG TẬP 2-17trong  cuộc  sống  loài  người  ai  ai  cũng  phải  nương tựa vào nhau để mà sống.
Ví  dụ:  người  nông  dân  làm  ruộng  có  lúa  đe å mọi người cùng có cơ m mà ăn; người dệt vải có vải để cùng nhau  có áo  mà mặc; người thợ nề làm nhà để  có  nhà  cùng  nhau  mà  ở.  Cho  nên,  c uộc  sống của con người luôn luôn có sự tươ ng quan vơ ùi nhau trong  môi  trươ øng  sống  trên  hành  tinh này  rất  l à vĩ  đại . Vì  vậy,  mọi  ngươ øi  phải  t ự  bắt  buo äc,  khép chặt, chế ngự mì nh trong khuôn phép  đạo đức  ho à hợp và luôn luôn tránh xa nói hai lươ õi.
Tóm lại , ngươ øi nói hai lưỡi là người không co ù đạo  đức  ho à  hợp,  không  có  tinh t hần  đoàn  kết , không  tôn  trọng  sư ï                                                            sống  c hu ng  nhau   của   mọi người  mọi  vật  trên  hành  tinh này.  Ngươ øi  nói  hai lưỡi là  người  mang  đến sư ï                                   đau khổ c ho mình,  c ho người , cho c ả hai.  Ngư ời nói hai lưỡi l à  người  làm mất  sự thương yêu  nhau,  sự đùm bọc  lẫn  nhau,  sư ï đoàn  kết  và  sự  chu ng lư ng đấu  cật : “chị  ngã  e m nâng,  lá  lành  đùm  lá  rách”.  Thật  đ áng  tiếc! Đáng tiếc!!!
GIỚI HÄNH HỒ HỢP TRÁNH XA NỊI HAI LƯỠI

Nói hai lưỡi gây r a sư ï                             c hia rẽ, gie át c hết lòng yêu  thươ ng,  làm  mất  sự  đoàn  kết , do  đó  thường đem đến  sư ï                                         đau khổ  c ho nhau  v.v..  Có  đúng  như vậy không c ác  bạn?

Văn hóa Phật giáo truyền thống – tập 2


Cho  nên  “GIƠ ÙI  HẠ NH   HOÀ  HƠ ÏP  TRÁ NH   XA NÓI  HAI   LƯƠ ÕI”  l à  một  oai  nghi  tế  hạnh  đ ạo  đức cao qu ý, t uyệt đẹp  tro ng cuộc  sống c hung của  mọi người khiến c ho mọi người sống hoà hợp, đo àn kết và yêu thương nhau.
“GIỚI  HẠN H  HOÀ  HỢP  TR ÁN H  XA  NÓI  HAI LƯỠI ” l à  một o ai  nghi tế  hạnh đẹp  đẽ  nhân  bản, vậy c ác  bạn hãy luôn luôn giữ  gìn  những oai  nghi tế hạnh  này,  nó  sẽ tr ánh  xa nói  hai  lưỡi  để  xứng đáng  l à  người  có  đạo  đức  hoà  hợp,  biết  t hương mình,  thươ ng người, thư ơng cả hai .

GIỚI HÀNH TRÁNH XA NỊI HAI LƯỠI

Muốn  giữ  gìn  đư ùc  hoà  hơ ïp  tránh  xa  nói  hai lưỡi  thì hằng  ngày  các  bạn  nên  tư  du y su y nghĩ ; nói  hai  lưỡi  l à  một  hành  động  xấu  ác  l àm  hại mình,  hại  ngươ øi  và  hại cả  hai.  Người  nói  hai lư ỡi ai cũng không ưa, và  mọi ngư ời đều xa lánh ngư ời
ấy.

Muốn  tránh xa nói  hai  lưỡi  thì các  bạn luôn nhớ  t ác  ý:  “No ùi  hai l ưỡi  là  lơ øi  nói  ác,  l ời  nói xấu  người  k hác,  l ời  nói  đáng  chê  trách,  ta phải   nhất   đị nh   từ   bỏ   và   tránh   xa   những người  nói  hai l ưỡi ”.
Tóm  lại , gi ới  lu ật  tránh  xa  nói  hai  l ưỡi  l à một  bài  học  đức  hạ nh  hoà  hợp  về  khẩu  nghiệp, nếu  ai  giữ  gìn  đươ ïc  giới  này  nghiêm  c hỉnh  t hìkhẩu nghiệp  được t hanh  tị nh,  lời nói sẽ êm ái, dịu dàng,  thanh  tao,  nhẹ  nhàng,  ôn  tồn,  nhã  nhặn v.v.. Người không nói  hai lưỡi, họ đi đến đ âu và ơ û đâu cũng đươ ïc mọi người qu ý mến và tôn trọng .



ê          ù          ä          ù          à          á          ä VĂN    HĨ  A    G  IỚI   ĐỨC   HỊ  A    HỢP  TH   Ứ   B  A  :

SỐNG HĐA HỢP
VỚI NHỮNG KẺ LI GIÁN


“SỐNG   HOÀ   HỢP   VỚI   N HỮNG   KẺ   LI GIÁN ”  là  một  hành  động  đạo  đức  hoà  hợp  làm Người,  làm  Thánh,  nó  không  phân  biệt  gi ai  cấp nào  trong xã hội, có tôn gi áo  hay không tôn giáo, mà  mọi  ngươ øi  sống  c hung  nhau  trên  hành  tinh này,  nếu  muốn  l àm  ngươ øi  có  đạo  đức,  làm  Thánh đều  cần  p hải  học  hiểu  và  sống  đúng  đức  hạnh
này.

Đây  l à  một  giơ ùi  lu ật  dạy  về  đức  hạnh  khẩu nghiệp  để không làm khổ mì nh,  khổ người và kho å cả  hai.   Đức   hạnh  hòa  hợp   để  không   làm  kho å mình,  khổ ngươ øi và khổ cả hai là những đức  hạnh xứng đáng làm Ngư ời, làm Thánh mà các  bạn cần phải  trau  dồi,  học  hiểu  và  sống  đúng  những  đức hạnh  này  để  đem  lại  sư ï                                                      sống  yên  vui  và  hạnh phúc c ho nhau.  Có như vậy, các  bạn mới  biến cuộc sống trên hành tinh này trở thành cõi Cực Lạc, Thiên Đàng.
GIỚI ĐỨC HỒ HỢP VỚI NHỮNG KẺ LI GIÁN
Giới đức  hoà hợp  sống với  như õng kẻ li gi án là một đức  hạnh sống tro ng nghịc h cảnh, sống trong những người không  hoà hợp  tức l à sống với những người  nhiều  chu yện,  như õng  người  đầy  ác  khẩu ,
v.v..

Thường  những  người  li gián  l à  những  người nhiều  c hu yện,  những  ngươ øi  sống  đâm  t học,  đe m chuyện   người   này   nói   l ại   với   ngư ời   ki a,  đe m chuyện người ki a nói l ại vơ ùi người  này. Tro ng khi nói  lại  như  vậy  đều  có  thêm  bớt , gây  chi a rẽ  li gián đôi bên, làm c ho hai  bên t hù  hiềm, ghét oán lẫn nhau.
Phần  đông  người  sống  li gián  l à  những  p hu ï nữ,  họ l à  những  người  nhiều chu yện  nhất , thường nói  xấu  kẻ  khác  hơn  ai  hết .  Cho  nên,  các  bạn sống với phụ  nữ không nên vội ti n họ. K hi họ  nói ra một  điều gì về  người  khác  có  ý  nói xấu t hì c ác bạn nên đặt câu hỏi: Người nói như  vậy có phải l à người  tốt không?  Các  bạn  nên  biết:  ngươ øi nói xấu người   khác  l à  người   xấu  các   bạn  c ần   phải  đe à phòng họ, họ sẽ nói xấu bạn đấy!
Giới  đức  dạy  sống  hòa  hợp  với  như õng  kẻ  li gián tức  là sống c hung với  mọi người t hì phải cẩn thận xe m xét kỹ lưỡng từng lơ øi nói của họ. Nếu ho ï là  người  xấu  ác  thì thư ờng  nói  xấu  kẻ  khác  t hì ngay đó các  bạn đư øng a dua t heo họ mà hãy khéoléo  khuyên họ đừng nên nói  như  vậy, nói như  vậy chính  mì nh  l à  người  xấu  ác.  Người  nói  xấu  ngư ời khác  không bao giờ là người tốt được . Họ là ác  tri thức,  nếu các  bạn khu yên  ngăn  họ không được t hì nên tr ánh xa họ.
Khi các  bạn sống chu ng với họ thì phải cảnh giác  với  những  người  này,  thường  cố  gắng  khắc phục  họ, như ng không nên chơi thân với họ.
Thư a các  bạn!  Không phải t ất cả c hị em p hu ï nữ  đều  là  những  ngươ øi  li gi án,  trong  số  phụ  nư õ vẫn  có  người  tốt,  người  ít nói,  người  không  nhiều chuyện,  người  biết  l ắng  nghe,  ngư ời  biết  im  l ặng như  Thánh,  người  biết  sư ûa  sai  những  lỗi  lầm  ve à khẩu  nghiệp  c ủa  mì nh  v.v..  Những  ngươ øi  như  vậy họ  là  như õng  người  bạn  tốt , c ác  bạn  nên  gần  gũi học hỏi những đức  hạnh ấy.
Và các bạn cũng nên biết không phải tất cả những  người  nam  đều  tốt  hết , đều  không  nhiều chuyện,  đều  không  li gián,  người  nam  cũng  co ù những ke û                                                                       nhiều chu yện  hơn  ngư ờiï nữ nư õa, c huyện không  có  đặt  ra c ho  có,  để  nói  xấu  người  khác , thường  thêu  dệt  thêm  bớt  c huyện  ít xíc h  ra cho nhiều . Người đàn ông nói xấu người khác  là ngư ời tâm  tánh phụ  nữ, là  người  nhỏ  mọn,  hẹp  hòi , íc h kỷ,  bỏn  xẻn  v.v..  Những  hạng  người  ấy  c ác  bạn đừng c hơi t hân với họ hãy tránh xa.Cho nên,  sống  hoà  hợp  với  những  kẻ li gián thì nên xe m xét kỹ lươ õng  lời  nói của  họ, đừng  vội tin.  Mỗi  lời  nói  của  họ  t hường  gây  c hia  rẽ,  làm mất tình đoàn kết , các  bạn nên đề phòng.

Sống  hòa   hợp   vơ ùi  những  người  li gi án  là sống  với  những  người  nhiều  c huyện  khi nghe  ho ï nói ra bất cứ một điều gì t hì các  bạn nên tin bằng
1 phần  10 hay  bằng  một  phần  100 chư ù                                                                                   đừng  ti n
hết  lời  nói  của  họ,  họ  là  những  ngư ời  đâm  thọc , nói ra, nói vào  gây chia  rẽ, mất đoàn kết. Đối với những  hạng  người  này  các  bạn  hãy  lắng  nghe  và im  lặng  như  Thánh, đừng  nên nói một lời  nào  với họ, đó l à đức  hoà hợp  sống vơ ùi kẻ li gián .
GIỚI HÄNH HĐA HỢP VỚI NHỮNG KẺ LI GIÁN

Im  lặng  như  Thánh l à đư ùc  hạnh  hoà hợp  đe ä nhất tro ng giới l uật c ủa Phật khi các  bạn sống với người  li gi án,  các  bạn  thư ờng  nhắc  tâm  phải  i m lặng  như  Thánh.  Im  lặng  như  Thánh  l à  để  tâm được  bình  tĩnh  trước  những  lời  nói  xấu  ác  của  ke û li gián,  nhờ  đó  thân  tâm  các  bạn  mới  đươ ïc  bình an, vui  sống v.v..
Khi nghe  người  khác  nói  xấu  người  kia t hì các  bạn  bảo  họ  đừng  nói  như  vậy,  nói  như  vậy  là xấu, là ác, là không tốt , là thiếu đạo đức  v.v..
Sống  với  những  người  li gián  các  bạn  phải làm  gươ ng  và  luôn  luôn  p hải  nói  tốt  không  đư ợcnói   xấu   một   người   nào   khác.   Thươ øng   ca  ngợi người  khác , chứ  không  được  chê  người  khác  trước mặt  mọi  ngươ øi,  nhưng  ca ngợi  phải  đúng  sư ï                                         thật , nếu ca ngợi không đúng  sự t hật  thì đó  là c ác  bạn a dua, nị nh bợ. C ác  bạn có biết không?
Đức Phật d ạy hạnh ho à hợp:

“Biết   chuye än   mì nh  đừng   bie át   chuyện người ”  hoặc   “T hấy   lỗi   mì nh   đừng  thấy  l ỗi người ” hoặc  “C huyện  mì nh,  mì nh  bie át  chuyện người , người  hay”.
Trên  đây  là  những  oai  nghi  tế  hạnh  sống hoà  hợp  với  những  ngươ øi  li gián,  vì  vậy  các  bạn hãy nhớ ghi khắc trong lòng để áp dụng vào đời sống  hằng  ngày  đem l ại  sự  an vui  cho  mì nh  c ho người . Đó  là  giơ ùi  hành  sống  hoà  hợp  vơ ùi  ngư ời  li
gián.

Kính thư a các  bạn!  Muốn  sống  ho à  hợp  với những  ngươ øi li gián thì c ác  bạn p hải t hường tác  ý câu này “Phải im lặng  như  Thánh, không nên a  dua  theo họ,  họ  nói  ta nghe  nhưng kho âng
để  ý,  nghe  tai này  vừa  xong  là  ném  bỏ  ngay
những  điều  họ  nói ”.

Sống  hoà  hợp  với  như õng  kẻ  li gián  mà  các bạn không khu yên, ngăn, gi úp  họ đừng nói xấu ke û khác  để  không  li gián  với  mọi  người  t hì  điều  đo ù không thể l àm được, r ất khó. Đức  hạnh của  ngư ờitu  sĩ  Phật  gi áo  không  cho p hép  để  họ  nói  xấu  li gián  ngươ øi  khác.  Như ng  làm  sao  được  các  bạn? Cho nên đối với Phật gi áo c hỉ du y nhất l à các  bạn nhẫn  nhu ïc,  tuỳ  thu ận,  bằng  lòng  với  họ  nhưng không bị lôi cuốn t heo họ.
Sống  ho à  hợp  với  những  kẻ  l i gián  mà  tâm các  bạn  không  nên  bắt  c hước  họ  nói  xấu  li gi án, không  tin những  lời  họ  nói  là  chân  t hật , nê n  bo û ngoài  tai, như  vậy  các  bạn  mơ ùi  sống  đu ùng  “GI ỚI HẠNH  HÒA  HỢP VỚI N HỮN G KE Û                                                                                                                                         LI GIÁ N”.
GIỚI HÀNH HĐA HỢP VỚI NHỮNG KẺ LI GIÁN

Muốn  t hực  hiện  những  oai  nghi  tế  hạnh  với những kẻ li gi án t hì phải thươ øng tác ý câu:  “So áng với  những  người so áng li gián p hải  biết nhẫn nhục,  tuỳ,  thuận  bằng  lòng”,  đó  là  oai  nghi  te á
hạnh du y nhất mà c ác  bạn p hải t hực  hiện.

Vì “GIƠ ÙI  HÀN H HÒ A HƠ ÏP  VỚI  N HỮNG  KE Û                                                                                                                                                         LI GIÁN ” nên ki nh Pháp  Cú dạy:

“Vui thay chu ùng ta sống Không hận gi ữa  hận thù Giữa  những người thù hận Ta sống k hông  hận  thù”
Dựa  vào  4 câu  ki nh  Pháp  Cú  trên  đây  các
bạn nên tr ạch pháp câu tác  ý như  sau :“Vui thay chu ùng ta sống Li gián, k hông li gián Giữa  những người li gián Ta sống k hông  li gián”
Nhơ ø                                                                                                            nhắc  tâm  như  vậy,  các  bạn  sống  với
những  người  nhiều  chu yện  mà  c ác  bạn  sẽ  không trở thành người nhiều chu yện, lại trở thành ngư ời có đạo đức  hoà hợp yêu t hương.


 G IỚI  ĐỨC  NG ƠN  NG Ữ  HỊA  H ỢP  THỨ  T Ư:

KHUYẾN KHÍCH NHỮNG KẺ SỐNG HĐA HỢP

“KHUYẾN K HÍCH N HỮN G KẺ SỐNG HO À HỢP ” là  một  hành  động  đạo  đức  lòng  thương  yêu hoà  hơ ïp  làm  Ngươ øi,  làm  Thánh,  nó  không  phân biệt  giai  cấp  nào  trong  xã  hội,  có  tôn  giáo  hay không  tôn  giáo , mà  mọi  người  sống  c hu ng  nhau trên  hành  tinh này,  nếu  muốn  làm  Người ,  làm Thánh đều cần phải  học  hiểu cho rõ ràng và sống đúng những đức  hạnh này.
Đây  l à  một  giơ ùi  lu ật  dạy  về  đức  hạnh  ngôn ngữ  thươ ng  yêu  hoà  hợp  để  sống  không  làm  kho å mình,  khổ  người  và  khổ tất cả chúng sanh,  nó  se õ đem lại  sư ï                                         sống  yên  vui  và  hạnh  phu ùc  cho nhau . Có  sống  được  như  vậy,  t hì  cuộc  sống  trên  hành tinh này  mới  trở t hành  cõi Cực  Lạc,  Thiên Đàng. Còn  sống  ngươ ïc  lại  đức  hạnh  hoà  hơ ïp  này  không có thì sẽ  có muôn  vàn sư ï                                   khổ đau , biến cuộc  sống thế  gi an  này  thành  c ảnh  c hà  đạp  giết  hại  lẫn nhau,  gi ành giư ït từng miếng  ăn để sống, thì cảnh giới  này  tr ở   thành  địa  ngục  trần  gi an.  Bởi  vậy ,các  bạn  nên  khu yến  khích   cùng  nhau  sống  hòa họp, cùng nhau  gắn bó yêu thư ơng nhau  v.v..
GIỚI ĐỨC  KHUYẾN  KHÍCH  NHỮNG   KẺ SỐNG HỒ HỢP
Trong cuộc sống chung nhau chúng ta nên khuyến khíc h nhau, đừng nói những lời li gián mà hãy  nói  những  lời  hòa  hơ ïp;  đừng  nói  những  l ời chia  rẽ  mà  hãy  nói  những  lời  yêu  t hương  nhau ; đừng  nói  những  lời  mất  đoàn  kết ,  mà  hãy  nói những lời gắn bó vơ ùi nhau , v.v..
Hãy  nói  tốt  c ho  người , đừng  nói  xấu  người khác , nói  xấu  ngư ời  khác  là  chí nh  mì nh  nói  lên tính xấu  của  bản  t hân  mì nh.  Mình nói  xấu  ngư ời chính  mình  l à người xấu, ngươ øi ác .
Trong  cuộc  đời  này  ai  ai  cũng  t hích  nói  xấu người khác. Nói xấu người có mục đíc h là hạ ngư ời đó xuống để  đưa mì nh  lên  cao, như ng sự  thật r ất phũ  phàng,  nói  xấu  ngươ øi  thì chí nh  mình  đã  hạ phẩm gi á mình,  nhân cách mì nh một c ách rõ rệt.
Đạo  Phật  đã xác  đị nh điều  này r ất rõ r àng, kẻ nói xấu người là ngươ øi xấu , người không có đức hoà hợp, người sống chi a rẽ, sống không đoàn kết . Trong cuộc  sống c hung nhau  c húng  ta  nên  giữ gì n “ĐỨC   K HUYẾN   K HÍC H   NHỮNG   KẺ   SỐNG   HO À HỢP ”.Người   có   đư ùc   hoà   hợp   luôn   luôn   khuyến khích  c ho mọi  người  nói  điều  tốt  của  người  khác , xa lìa khẩu nghiệp  nói xấu  ngươ øi khác.  Như  trong kinh Pháp C ú  dạy:

“Thấy  lỗi  mình đừng  thấy  lỗi  người”, đo ù là   “ĐỨ C    HẠNH    KHUYẾN    K HÍ CH    N HỮNG    K E Û SỐNG   HOÀ   HỢP ”.  Vậy  c ác   bạn  luôn  luôn   nhơ ù những lời dạy này.
GIỚI  HÄNH KHUYẾN  KHÍCH  NHỮNG  KẺ HỒ HỢP

Sống  giữa  mọi  ngươ øi  lúc  nào  các  bạn  cũng giữ  gìn  oai  nghi  tế  hạnh  khu yến  khíc h  hoà  hơ ïp. Đức  hạnh  khu yến  khíc h  hoà  hơ ïp  là  nói  lời  ho à hợp,  nói  lời  khuyến  khích   mọi  ngươ øi  sống  ho à hợp,  tỏ  ra vui  mừng  trong  sự  hoà  hơ ïp,  luôn  luôn vui  mừng khi thấy mọi người không  nói xấu nhau , không  nói  chi a rẽ  với  nhau.  Thường  t hươ ng  xót đau lòng  khi t hấy  nghe  người  này  nói  xấu  ngư ời kia, người  kia  nói  xấu  người  này,  khi  nghe  nói những lơ øi li gián,  nói chi a rẽ ngư ời khác  tạo  cảnh mất đoàn kết t hì đau buồn.
Thấy ai  sống li gián,  làm  mất  sự  hoà  hợp  l à các  bạn  mau mau tì m mọi cách  ngăn c ản, khuyên lơn   khu yến   khích   c ho  mọi   người   hoà   hợp   với nhau.  Đó  là  oai  nghi  tế  hạnh  sống  khuyến  khíc hhoà  hợp  trong  giới  luật  Phật  để  đe m  cuộc  sống này an vui  và hạnh p húc.
GIỚI HÀNH KHUYẾN KHÍCH NHỮNG  KẺ SỐNG HỒ HỢP
Muốn  giữ  gìn  giới  hành  ngôn  ngữ  hoà  hợp thì các  bạn  p hải  thường  nhắc  t âm  mình:   “Đoàn kết  mới  mang  lại  sự  ye âu  thương, cho  mì nh, cho người cho cả hai , còn li gián là mang  lại sự k hổ đau  cho mì nh, cho người , cho cả  hai”.
Nếu hằng ngày các bạn luôn nhớ tác ý nhắc tâm  như  vậy  thì c ác  bạn  sẽ  trở  t hành  người  tốt , người   biết  sống  đoàn  kết  với  mọi   người ,  ngư ời không  nói  xấu  ngươ øi  khác , người  không  li gi án, người  biết  thương  mì nh  t hươ ng  người.  Đó  là  các bạn  đã  t hực  hành  tu  tập  rèn  luyện  “GIỚ I  HÀN H KHUYẾ N  KHÍ CH  N HỮ NG  KẺ  SỐNG  HOÀ  HỢP ” t ạo nên  một  cuộc  sống  yên  lành,   hạnh  phu ùc,  cùng sống c ùng vui .


 G  IỚI    ĐỨC    NG  ƠN   NG  Ữ    HỊA    H  ỢP  THỨ   NĂ  M  :

GIỚI ĐỨC HOAN HỶ SỐNG TRONG HĐA HỢP

“GIỚI  ĐỨC  HO AN   HỈ  SỐN G  TRON G  HO À HỢP ” là  một  hành  động  đạo  đức  thươ ng yêu  làm Người,  làm  Thánh,  nó  không  phân  biệt  gi ai  cấp nào  trong xã hội, có tôn gi áo  h ay không tôn giáo, mà  mọi  ngươ øi  sống  c hung  nhau  trên  hành  tinh này,  nếu  muốn  làm  Ngươ øi,  làm  Thánh  đều  cần phải học  hiểu và sống đúng đức  hạnh này.
Đây  l à  một  giơ ùi  lu ật  dạy  về  đức  hạnh  ngôn ngữ   thươ ng  yêu  để  không  l àm   khổ   mì nh,   kho å người  và  khổ  tất  c ả  chu ùng  sanh.  Nhờ  thế ,  mới đem lại  sư ï                                         sống  yên  vui  và  hạnh  phu ùc  cho nhau . Có  như   vậy,  các   bạn  mới  biến  cuộc  sống  trên hành   ti nh   này   trơ û                                                                                                                                    thành   cõi   C ực   Lạc,   Thiên Đàng.
GIỚI ĐỨC HOAN HỴ SỐNG TRONG HỒ HỢP

Giới đức  hoan  hỉ  sống tro ng hoà  hợp  là  một đức  hạnh  vui  sống  trong  tình đoàn  kết , tì nh  yêu thươ ng  t hật  sự  c hân  tì nh.   Người  sống  như   vậy luôn  luôn  lu ùc  nào  cũng  mong  ước  mọi  ngư ời  đừngnói  xấu  nhau,  đừng  nói  lời  độc  ác  với  nhau,  đừng nói  lời  chi a rẽ  nhau,  đừng  nói  t hêm,  nói  bớt  mà hãy  nói  một  sự t hật,  nhưng  tốt  nhất là đừng  nên nói một người nào với người t hứ ba.
Vì   nói   một   ngươ øi   nào   với   người   t hứ   ba thường  là  nói  để  hả  lòng  căm  tức,  lòng  hận  thu ø oán  ghét  hoặc  nói  để  c hế  giễu  khinh rẻ  c hê  bai , hoặc  nói  để  li gi án  p hân  chia  v .v..  đó  là  những người  không có đức  hạnh sống  ho an hỉ trong  tình đoàn  kết,  tình thân  t hươ ng yêu  nhau.  Thực  hành được những điều  trên  đây  là  sống đúng  giới  hạnh hoan hỉ tro ng hoà hợp .

GIỚI HÄNH HOAN HỴ SỐNG TRONG HỒ HỢP

Giới hạnh  hoan hỉ sống trong  hòa hợp  là oai nghi tế hạnh của người sống có đạo đức biết vui mừng  trong  sự  đoàn  kết,  biết  thương  yêu  nhau trong  sự  đoàn  kết,  biết  c hia  sẻ  nhau  những  kho ù khăn,  những  buồn  vui,  nỗi  khổ  tro ng  t ình  đoàn
kết

Bất   cứ   ơ û                                                                                                                                    nơ i đâu   mọi   ngư ời   sống   c hu ng không  nói  xấu , không  nói lơ øi li gián  thươ øng đoàn kết chung sống với nhau  như  anh em, c hị em ruột thịt trong một  nhà thì không có nỗi vui  mừng nào bằng.  Phải  không  các  bạn?  Cho  nên  sự  vui  mừng ấy là giơ ùi hạnh hoan hỉ sống tro ng hoà hợp.Dù  bất  cứ  ở    nơi  đâu  thấy  mọi  ngươ øi  sống chung  nhau  thươ øng  nói  xấu  nhau,  nói  lơ øi  li gi án, sống  không  đoàn  kết,  thường  gây  chia  rẽ,  sống chung  nhau  như  tr âu  trắng , trâu  đen t hì  các  bạn đau  khổ  buồn  bã  không  vui   mừng,  không  thíc h sống  trong  cảnh  bất  hoà,  muốn  bỏ đi  nơi  khác  đo ù là sự  buồn  bã  bất  mãn trước  cảnh không  hoà hơ ïp. Cảnh không ho à hợp  là cảnh đau buồn nhất . Phải không các  bạn?
Dù  bất  cứ  trong  hoàn  cảnh  chia  rẽ  không hoà  hợp  nào  t hì các  bạn hãy cố  gắng  khuyên  lơn, khuyến  khíc h  mọi  ngươ øi  sống  hoà  hợp,  đừng  nói xấu nhau , đừng  nói lời li gián, sống phải đoàn kết yêu  thươ ng  nhau   như   anh  e m  chị  e m  ruột  t hịt cùng chung  một nhà, sư ï                                   hành động như  vậy gọi là giới hạnh hoan hỉ sống tro ng hoà hợp .
GIỚI HÀNH HOAN HỴ SỐNG TRONG HỒ HỢP

Muốn   sống  tro ng  giới  hành   hoan   hỉ  sống trong  hoà  hợp  t hì  các  bạn  hằng  ngày  nên  nhơ ù nhắc tâm: “Làm người không được nói xấu người  k hác,  nói  xấu  người  khác  gây  chia  r e õ
làm  mất  lo øng  yêu  thương  nha u”   hoặc  tác  ý
ngắn  gọn  hơn:  “N gười  nói  xấu  người  k hác  la ø người  li gián  Ta ne ân  tránh  xa người  ấy”  ho ặc tác ý: “Suo át  đời  ta ngu yện tránh xa, lìa bo û                                                          nói xấu người kha ùc”.Lúc nào rảnh hay không rảnh rang, chỉ cần nhớ đến những câu ấy thì các  bạn  nên t ác  ý  ngay liền. K hi tác  ý như  vậy các  bạn  quyết đị nh không nói xấu một người nào  cả, dù có chết các  bạn cũng không  được  nói  xấu  kẻ  khác , nói  xấu  người  khác là kẻ ác độc, l à kẻ li gi án.
Dù chuyện xấu của ngươ øi khác  có thật như ng các  bạn  cũng  không  được  nói  với  người  thứ  ba. Khi các  bạn nói với người thứ ba nghe  chu yện xấu của người  khác  là các  bạn đ ã là người  xấu,  không còn  xứng  đáng  làm  ngươ øi  tốt  nữa,  ngươ øi  đáng  ti n cậy  nữa.  C ho  nên,  nhớ  kỹ  những  l ời  dạy  này,  vì nó sẽ  mang  đến  hạnh phu ùc  an vui  c ho các  bạn và những người khác. C ác  bạn có biết không?
Hành   động   hằng   ngày   giữ   gìn   trọn   vẹn không  nói  xấu  ngư ời  khác  là  người  đã  giư õ                                                                                                            trọn giới hành hoan hỉ sống tro ng hoà hợp.


 G IỚI  ĐỨC  NG ƠN  NG Ữ  HỊA  H ỢP  THỨ  S ÁU:  

NỊI NHỮNG LỜI ĐƯA ĐẾN HĐA HỢP

“NÓI  NHƯ ÕNG  LỜI  ĐƯA ĐẾN  HO À  HỢP ” là  một  gi ới  hạnh  đạo  đức  về  lơ øi  nói,  nó  l à  một hành  động  đạo  đức  yêu  t hương  của  như õng  ngư ời biết  l àm  Người , làm  Thánh,  nó  không  p hân  biệt giai  cấp  nào  trong  xã  hội , có  tôn  giáo  hay  không tôn  giáo ,  mà  mọi   người   sống  c hu ng  nhau   trên hành  ti nh  này,  nếu  muốn  làm  Người,  làm  Thánh đều  cần  p hải  học  hiểu  và  sống  đúng  đức  hạnh
này.

Đây là một giới luật dạy về đức  hạnh t hươ ng yêu  sống  hoà  hợp  để  không  làm  khổ  mình,   kho å người  và khổ tất cả chu ùng sanh. Bơ ûi vậy những ai muốn  sống  có  đức  hạnh  làm  Người ,  làm  Thánh như  trên  đã d ạy t hì c ần  phải tu  tập  rèn l uyện và sống  đúng  những  đức  hạnh  này  để  đem  l ại  sư ï sống yên vui  và hạnh phu ùc  cho nhau.  Có  như  vậy , các  bạn  mới  biến  cuộc  sống  trên  hành  ti nh  này trở thành cõi C ực Lạc, Thiên Đ àng.Bởi  cõi  Cực  Lạc , Thiên  Đàng  không  có  sẵn, nếu muốn có t hì con ngư ời phải tự  xây  dựng bằng giới lu ật đức  hạnh mà đư ùc Phật đã dạy.

GIỚI ĐỨC  NGƠN  NGỮ  NỊI NHỮNG   LỜI  ĐƯA ĐẾN HỒ HỢP
Kính t hư a các  bạn!  “NÓI   NHỮNG   LỜ I  ĐƯA ĐẾN  HO À  HƠ ÏP”  là  những  hành  động  đ ạo  đức  ve à lời  nói ,  nó  rất  cần  t hiết  trong  cuộc  sống  hằêng ngày của con người khi giao tiếp  với nhau.
Ở  đời,  tại  sao các  bạn  không  nói  những  lời đưa đến hòa hợp để đe m đến sự an vui  cho nhau?

Tại  sao  các  bạn  t hường  nói  như õng  lời  đưa đến không hoà hơ ïp làm đau khổ cho nhau?

Tại sao và tại sao???

Đừng  hỏi tại  sao mà  nên  hiểu rằng  bản chất con ngư ời  là  c hấp  ngã,  tư ï                                         xe m mì nh  là  trên  hết , trên đời  này  không  ai hơ n mình,  c ho nên  nói xấu người  là  hạ  ngươ øi khác  để t hỏa  mãn c ơn tức  giận oán  hận  tro ng lòng,  còn  nói  li gián  là  để  chia  re õ sự  đoàn  kết  của  người  khác,  tư ø                                                                                               đó  sư û                                                                                               dụng  đòn cuối cùng là diệt người đó. Đó là những âm mưu thâm  độc  của  con người  đời  bây  giờ.  Vì  thế,  đức Phật  mới  dạy  giới  lu ật   “NÓI   N HỮNG   LỜI   ĐƯ A ĐẾN  HOÀ  HỢ P”,  nhưng  ngư ời đời cũng như  những người  tu  có  mấy  ai  đã  lưu  ý  đến  như õng  giơ ùi  lu ật0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Ví bạn hãy dùng ngôn ngữ lịch sự, tôn trọng lẫn nhau, mỗi người có cấp độ trình độ riêng nên không nên phán xét nếu không thông hiểu. Xin cảm ơn!