Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

VĂN HÓA PHẬT GIÁO TRUYỀN THỐNG TẬP 2-11
 VĂN    HĨ A    G  IỚI   ĐỨC   HIẾ  U   SINH   T  HÁN  H   TĂNG  ,    TH  ÁNH    NI   T  HỨ  TƯ  :

BIẾT TÀM QUÝ


“BIẾT  TÀM  Q UÝ”  l à  một  hành  động  đạo đức  thuộc  về t âm. K hi làm những điều  sai trái lỗi lầm là biết tàm quý thì mơ ùi xư ùng đáng l àm Người , làm  Thánh,  nó l à  một  đức  hạnh  không phân  biệt giai  cấp  nào  trong  xã  hội , có  tôn  giáo  hay  không tôn  giáo ,  mà  mọi   người   sống  c hu ng  nhau   trên hành  ti nh  này,  đều  c ần  p hải  học  hiểu  và  sống đúng đư ùc hạnh này.
Đây  là  một  giới  lu ật  dạy  về  đức  tàm  quý  đe å hối cải sửa những lỗi lầm. Đức  tàm  quý để hối c ải sửa  những lỗi  lầm  là  những  đức  hạnh cao thượng mà c ác  bạn cần p hải học  hiểu và sống đúng những đức  hạnh này để không làm khổ  mình,  khổ  ngư ời và khổ t ất c ả c húng  sanh. Có  sống được  như  vậy , các  bạn  mới  biến  cuộc  sống  trên  hành  ti nh  này trở thành cõi C ực Lạc, Thiên Đ àng.
GIỚI ĐỨC BIẾT TÀM QUÝ

Trước  khi muốn  tu  học  và  giư õ                                                                                               gì n  giơ ùi  đức này t hì phải hiểu nghĩa  hai c hữ tàm  quý. Vậy hai chữ t àm qu ý bao gồm những l à gì?Tàm  qu ý  nghĩa  là  biết  xấu  hổ,  khi làm  một việc  sai  quấy,  làm c ho ngươ øi khác  khổ,  mì nh kho å và  cả  hai  đều  khổ,  đó  là  những  việc  làm  không đúng  với  đ ạo  đức  nên  lươ ng t âm  cắn  rư ùt,  d ày  vo ø không dám nhì n mặt ai .
Trong  sác h  N HỮNG  LỜI  PHẬT  D ẠY  có  dạy hai p háp  “TÀ M QUÝ”.  Một ngươ øi tu theo  Phật gi áo mà  không  biết  hai  pháp  tàm  quý  này  thì không bao giờ tu  tập  có kết  qu ả t hực  hiện đạo  đức  được . Vì  vốn  pháp  của  Phật  l à  t hiện,  nếu  các  bạn  làm một  điều  ác  mà  không  biết  xấu  hổ  thì các  bạn không  bao gi ờ    sư ûa  sai.  Cho  nên ,  biết  xấu  hổ  l à một  hành động đạo  đức  tu yệt vời  để ngăn và diệt ác  pháp  trong  pháp  môn  Tư ù                                                                                   C hánh  Cần  đã  dạy: “Ngăn   ác   diệt   ác    pháp ,   sanh   thiện   ta êng trưởng thiện p háp”.
Con ngươ øi  biết  xấu  hổ  nên  không  giống  loài cầm  t hú  nhờ  đó  mà  cang t hường  đạo  lý  mới  thực hiện.  Nếu  không   biết  xấu   hổ  thì  con  ngư ời  se õ không mặc  qu ần áo, ở  truồng như loài vật .
Xin  các  bạn  hãy  đọc  l ại  đoạn  ki nh  t àm  qu ý trong  sách  Những  Lời  Gốc  Phật  Dạy  tập  III se õ thấu  rõ  hơ n. Ơ Û                                                                                                                                              đây,  chu ùng  ta  đang  học  tu  về gi ới tàm  qu ý. G iới t àm  qu ý tư ùc  là  giới  đức  biết xấu  ho å khi làm một điều gì sai quấy lỗi lầm hay nói các hkhác  là  làm  khổ  mì nh,  khổ  người  và  khổ  cả  hai thì rất xấu hổ.
Khi các  bạn l àm  một điều đau khổ cho người hay  loài  vật  hoặc  làm  c hết  một  c húng  sanh  t hì các  bạn nên tự xấu  hổ với hành động ác  t hiếu đạo đức về lòng t hươ ng yêu  mình  và c húng sanh.
Như   khi  các  bạn   bỏ  t hịt  chu ùng  sanh   vào miệng  nhai  nuốt,  các  bạn  có  bao gi ờ   nghĩ  đến  sư ï đau khổ  của  chúng  sanh  trước  khi c hết  để  thành thực  p hẩm c ho c ác  bạn  ăn  không?  Do tư  duy, su y nghĩ như  vậy các  bạn  biết  xấu  hổ, vì  mì nh  là co n người  c hứ  đâu  phải  con thú  vật  mà  ăn  thịt  nhau . Con  ngươ øi  mà  sống  như  vậy  có  khác  nào  là  con thú độc  ác,  nỡ ăn thị t những loài vật khác, không có chút lòng t hươ ng xót . Các  bạn r ất xấu  hổ vì sư ï ăn t hịt c húng sanh như loài thú dữ. Một con ngư ời đâu  phải  l à  con t hú  vật  sao?  Sao lại  nỡ  ăn  t hịt loài vật khác  mà không tự biết xấu hổ với mì nh.
Nếu  các  bạn  bảo  r ằng:  c ác  bạn  không  biết xấu  hổ  là  các  bạn  t hiếu  t hành  t hật . Vậy  các  bạn có dám ở  trần truồng đi từ đầu làng đến cuối làng chưa?  C ác  bạn  có  dám  giao  hợp  giữa  đám  đông người  như  hai  con thu ù                                                                                   vật  c hưa?  Nếu  c hưa tức  l à các  bạn  biết  xấu  hổ,  mà  biết  xấu  hổ  t hì  c ác  bạn cũng  p hải  biết  xấu  hổ  với  những  việc  làm  ác  của mình  c hứ. Phải không c ác  bạn?Theo chúng tôi nghĩ: con người thì người  nào cũng  vậy,  cu õng  biết  xấu  hổ  như  nhau , như ng  vì những  việc  làm  sai,  làm  ác  đã  t hành  một  t hói quen,  một  nếp  sống,  một  pho ng  tục  đư ợc  truyền nhiều  đời , nhiều  ngư ời,  vì  t hế,  ai  sống  cũng  vậy nên c húng t a không t hấy xấu ho å.
Ví  dụ:  Mọi  người  đều  sống  không  mặc  quần áo  thì sự  xấu  hổ không có, còn khi mọi  ngươ øi đều mặc  qu ần áo  mà có  người  không  mặc  quần  áo  t hì có  xấu  hổ.  Cho  nên  sự  xấu  hổ  có  là  do con ngư ời biết t hiện ác, biết cái đu ùng cái sai , biết đạo đư ùc.
Các  bạn đều  biết rằng  như õng  con vật không có  trí thông  mi nh  như  các  bạn  và  có  những  con vật  yếu  đuối  hơ n  các  bạn,  thế  nên,  các  bạn  bắt đem ra giết để ăn t hịt, nếu  các  bạn không tư ï                                   xấu hổ  vì  “ỷ  mạnh  hiếp  yếu , ỷ  k hôn  hiếp  dại”  t hì các bạn là những ngư ời vô đạo đức  tàm quý. Ngư ời vô  đạo  đức  tàm  quý  là  ngươ øi  không  biết  sửa  sai thành  không  sai , sửa  lỗi  thành  không  lỗi , sửa  ác thành  t hiện.  Người  có  lỗi  mà  không  biết  sư ûa  sai , sửa lỗi thì có khác  nào là những con t hú vật  mang lốt  người . Người  như  vậ y  là  người  không  có  giới đức tàm quý.

GIỚI HÄNH TÀM QUÝ

“GIỚI  HẠ NH   TÀ M QUÝ ” là oai  nghi  tế hạnh của  những  người  có  đạo  đức.  Cho  nên  ở   đây  cácbạn  phải  hiểu  hai  chữ  xấu  hổ.  X ấu  hổ  với  những điều làm ác , xấu  hổ vơ ùi những điều  làm  gian  xảo, xấu  hổ  với  nhữ ng điều  không  thành  thật,  xấu  ho å với  những  điều  gian  t ham  trộm  c ắp,  xấu  hổ  với những lơ øi nói hung dữ, xấu hổ với  như õng việc  làm đau khổ  mình,  đau khổ  người , xấu  hổ  với  lòng ư a ăn  thịt  chúng sanh.  Xấu  hổ với  sự  mạ l ỵ mạt  sát người , xấu  hổ  vơ ùi  lời  nói  xấu  người  khác , xấu  ho å với tí nh  hu ng dữ của  mình,  xấu hổ  với  lòng t ham vọng của  mình  đòi hỏi vươ ït ra khỏi hoàn cảnh của mình  đang  sống,  xấu  hổ với lòng kiêu  mạn khinh rẻ  người  khác,  xấu  hổ  với  một  việc  mà  mình  làm chưa  được .  Xấu  hổ  mình   không  nhẫn  nhục,  tùy thuận,  bằng lòng trước  mọi  hoàn cảnh  của  mọi  ác pháp,  xấu   hổ  với  lòng  sân   hận  thu ø                                                                                                                        oán   ngư ời khác . Xấu  hổ  với  ý  nghĩ  bất  thiện  đang  tìm các h nói xấu hại người khác. Ngươ øi biết xấu hổ như  vậy là biết giư õ                                                          gì n gi ới hạnh Tàm qu ý.
Nếu   một   người   biết   giữ   gì n   “GIỚ I   HẠN H TÀ M QUÝ” tức  là biết giữ gìn oai nghi tế hạnh xấu hổ  này,  t hì  không  bao gi ờ   làm  một  điều  ác.  Tâm hồn họ lúc  nào  cũng thanh thản, an vui,  sống  một đời  sống  hạnh  phu ùc  vô  cùng  chẳng  khác  nào  như ở  một cõi Cực  Lạc , Thiên Đàng.
Oai  nghi  tế  hạnh  (tàm  quý)  biết  xấu  hổ  này có lợi íc h r ất l ớn cho mọi người , như ng nếu ai  biết nó  lợi  íc h  như  vậy  t hì  nên  cố  gắng  giữ  gìn  đừngcho vi phạm có nghĩa là làm cái gì sai , trái dù lớn hay nhỏ các  bạn đều t ự  biết xấu hổ với những việc làm  ấy  t hì  c ác  bạn  sẽ  cố  gắng  khắc  phu ïc  không làm  sai  trái  nữa.  Cố  gắng  khắc  phục  không  làm sai trái nữa, đó là oai nghi tế hạnh.
Chúng  tôi   ti n  rằng   những   người   nào   co á gắng  giữ  gì n oai  nghi  tế  hạnh  (tàm  quý)  biết  xấu hổ  như  vậy,  chắc  c hắn  họ  không  cần t u tập  pháp môn  nào  k hác  hơ n  nữa.  C hí nh  sống  đúng  hạnh tàm   quý   này   mà  t ất  c ả   giới   luật  đều   nghiêm chỉnh.  Tất cả  giơ ùi lu ật đều  nghiêm c hỉnh t hì  tâm vô  lậu  hoàn  toàn,  nhơ ø                                                                                               tâm  vô  lậu  họ  t hấy  đư ợc trạng  t hái  Niết  Bàn,  khi còn  sống  cũng  như  k hi bỏ xác  thân  này. Bởi vì oai  nghi tế hạnh  biết xấu hổ vẫn l à  một pháp  môn tu t ập  đến  nơi  đến chốn của Phật gi áo, vì nhờ  nó mà giới lu ật không  hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào.
GIỚI HÀNH TÀM QUÝ

Thư a các  bạn!  Tàm  quý là một  giới hành cao thượng cu ûa loài  người , c ho nên  người nào  biết gi ư õ giới   hành   này   là   người   có   một  c uộc  sống   cao thượng  đến  với  bản  t hân,  với  mọi  người  và  mọi loài chu ùng sanh.
Giới  hành  tàm  quý  còn  là  một  pháp  tu  tập trợ  đạo  mà  đức  Phật  đã  dạy  cho  mọi  người  để  tư ø bỏ  bản  chất  của  loài  động  vật,   trở  t hành  co nngười  t hật  là  con ngư ời,  nhơ ø                                                                                   nó  mà  co n người  co ù đầy đủ những đức  hạnh đạo  lý luân thường và cao thượng.
Cho  nên,  giới  hành  đức  hạnh  tàm  qu ý  rất quan  trọng  tro ng  việc  tu  t ập  để  được  giải  tho át hoàn  toàn.  Vì  t hế,  các  bạn  phải  biết  giới  hạnh tàm  qu ý là  cội gốc  đạo  đư ùc  của co n người . Xin  c ác bạn hãy  quý trọng  nó  như  sinh  mạng của các  bạn vậy.  hằng  ngày  luôn  nhắc  tâm  mình:  “Phải  biết xấu  hổ  khi làm  một  điều   sai”.  Có  nhắc  nhơ û như  vậy  thân  tâm  của  các  bạn  mới  thấm  nhuần
giới lu ật này.


 VĂN    HĨ A    G  IỚI   ĐỨC   HIẾ  U   SINH   T  HÁN  H   TĂNG  ,    TH  ÁNH    NI   T  HỨ  NĂM:

CỊ LĐNG TỪ


“CÓ  LÒN G TỪ ” là một  hành động đạo  đức thươ ng  yêu   l àm   Người,   l àm   Thánh,   nó   không phân  biệt  giai  c ấp  nào  trong  xã  hội,  có  tôn  gi áo hay  không  tôn  giáo,  mà  mọi  người  sống  c hung nhau  trên  hành  ti nh  này,  nếu  muốn  làm  Người , làm  Thánh  đều  cần  phải  học  hiểu  và  sống  đúng đức hạnh này.
Đây là một giới luật dạy về đức  hạnh t hươ ng yêu để không l àm khổ mình,  khổ người và khổ t ất cả  chúng  sanh.  Đức  hạnh  t hươ ng  yêu  để  không làm  khổ  mì nh,   khổ  ngư ời  và  khổ  tất  c ả  c húng sanh là  như õng đư ùc  hạnh mà các  bạn cần phải  học hiểu  và  sống  đúng  những  đức  hạnh  này  để  đem lại  sự  sống  yên  vui  và  hạnh  p húc  c ho  nhau . Co ù được  như  vậy,  các  bạn  mơ ùi  biến  cuộc  sống  trên hành   ti nh   này   trơ û                                                                                                                                    thành   cõi   C ực   Lạc,   Thiên Đàng.
GIỚI ĐỨC CỊ LĐNG TỪ

Con  người  si nh  r a ở    đời  ai  ai  cũng  sẵn  co ù lòng  từ,  như ng  lòng  từ  ấy  được  phát  triển  lớn mạnh  hay  bị  diệt  mất  l à  do  nơ i mỗi  con  người ,nếu  mỗi  ngươ øi  có  muốn  nuôi  dưỡng,  huân  tập  t hì lòng từ mới tăng trưởng lớn mạnh, còn nếu không nuôi  dưỡng,  hu ân  tập  t hì  lòng  t ừ    chẳng  bao gi ơ ø lớn  mạnh  đư ợc  và  đôi  khi nó  còn  bị  diệt  mất,  vì tâm  c ác  bạn  c hạy  theo  dục  và  ác  pháp , nên  lòng từ  bị  diệt  mất.  Hiện  giờ,  c ác  bạn  cứ  nhìn   xe m lòng từ của con người đã  bị diệt mất , chỉ vì những phát mi nh c ủa khoa  học p hục  vụ đơ øi sống vật chất quá  tiện  nghi , nên t âm tham  dục  càng lớn  mạnh. Tâm  tham  dục  càng  lớn  mạnh  thì ác  pháp  càng tăng  trưởng.  Ác  pháp  càng  tăng  trưởng  thì đạo đức  bị  diệt  mất . Bởi vậy,  khoa  học  p hát  triển  mà đạo  đức  không  phát  triển  để  qu ân  bì nh  với  vật chất khoa  học t hì đó l à t ai họa cho loài ngươ øi.
Cho  nên,  lòng  t ừ    không  phải  tự  nhiên  no ù phát  triển  lớn  mạnh  được  mà  phải  do  hu ân  t ập rèn luyện lòng yêu thương hằng  ngày đối với từng mỗi  chúng  sanh  thì nó  mới  p hát  triển  l ớn  mạnh
được.

Vì  thế,  mọi  ngươ øi  muo án  có  được  lòng  từ  lớn mạnh  tư ø                                                                                                            trong  sâu  thẳm  của  tâm  hồn  thì phải siêng  năng  và  huân  tu  tập  lòng  thương  yêu  ấy trước  mỗi người , mỗi loài vật,  mọi nghịc h cảnh và mọi  ác  pháp  khi c húng  tác  động  vào  t hân  tâm mình  mà  các  bạn  chỉ  thấy  có  sự  tha  thứ  và  yêu thươ ng.Lòng  từ p hải đư ợc  t hực  hiện  trong  mọi  hoàn cảnh dù  nghịc h, dù t hu ận  đều khởi  sư ï                                   t ha thứ  và yêu thươ ng, nhơ ø                                                                       có tha thứ thươ ng yêu thì lòng tư ø mới p hát triển lớn và mạnh.
Từ  nơi  rèn  lu yện,  huân  tập  và  nuôi  dưỡng lòng  yêu  t hươ ng  ấy  nó  mới  có  tên  là  “Có  lo øng từ”. Có  lòng  từ l à  tên  của  một gi ới đư ùc  hiếu  sinh cụ  túc  của  Tỳ  kheo  Tăng,  Tỳ  kheo  Ni và  nam  nư õ cư  sĩ.  Giơ ùi  cụ  tu ùc  có  nghĩ a  là  giới  luật  đầy  đu û không t hiếu khuyết đạo đức  và oai nghi tế hạnh.
“GIỚI   Đ ỨC   CÓ   LÒNG   TỪ ”  là  chỉ  cho  một hành  động  Phạm  hạnh  của  người  tu sĩ  Phật  giáo, nhờ  giữ gìn đức  hạnh  này nghiêm c hỉnh nên lòng tha t hứ  yêu  thư ơng luôn luôn sẵn sàng  mang  đến với  mọi  người,  vì  thế  tâm  c ác  bạn  mới  bất  động trước  tám  gió  (B át  phong  bất  động).  Do  đó,  tâm các  bạn  mới  bất  động  trước  các  p háp  ác  và  c ác cảm  thọ. Tâm  bất  động được  như  vậy t hì các  bạn mới tì m t hấy trạng thái giải thoát ho àn toàn.
GIỚI HÄNH  CỊ LĐNG TỪ

“GIỚI  HẠN H  CÓ  LÒNG  TỪ ”  là  một  giơ ùi  luật dạy  về  oai  nghi  tế  hạnh  t hương  yêu  của  ngư ời  tu sĩ Phật gi áo, giới luật này luôn luôn sẵn sàng khi gặp  mọi tình huống xảy đến. Một người tu sĩ Phật giáo  mà không giư õ                                                                       gì n trọn  vẹn  giới lu ật oai  nghi tế  hạnh  này  thì không  xứng  đáng  là  đệ  tử  củaPhật.  Bởi  vì  đạo  Phật  là  Đạo  của  sư ï                                         yêu  t hương (từ  bi).  Yêu  thươ ng từ  trong  t ận  đáy  lòng  của  các bạn.  Vì  thế,  các  bạn  hãy  lắng  nghe  sự  đối  đáp giữa  đức  Phật  và  ông  Phu ù                                                                                   Lâu  Na.  Ông  Phú  Lâu Na  là  một  vị  đại  đệ  tử  của  đức  Phật.  “Sau k hi chứng  quả  A La  Hán  xong,  ông  Phú  Lâu  Na đến xin Đức Phật đi giáo  ho ùa  ở  xứ Du  Lô Na. Đức  Phật  hỏi:  “- Ông  đến  xứ  Du  Lo â                                                                                   Na,  nếu như  dân ở   đó  không chấp  nhận  Ông, ma ø                                                                       lớn tiếng chửi mắng, Ông mới làm sao?
- Bạch  Thế  Tôn!  Ho ï                                         chửi  mắng  co n,  co n vẫn  thấy họ còn thương con, vì họ cũng chưa lỗ mãng đến nỗi dùng roi gậy đánh đập con.
- Nếu  như  ho ï                                         dùng  nắm  ta y, gạch  ngói , roi gậy đánh đập  Ông?
- Con  vẫn  thấy  họ còn  thương co n,  chưa đến nỗi đâm chém con.
- Nếu họ dùng dao  búa như  thế?

- Con  cũng  cho  họ  còn  thương co n,  còn tình người chưa  đến nỗi giết co n che át.
- Nếu họ gie át Ông chết?

- Nếu  thế  co n lại  cảm  ơn họ,  họ  đã  gie át sắc  thân  của  con,  hỗ  trợ  cho  đạo  nghie äp của con,  giúp  co n  ma u  vào  Niết  Bàn,  gi úp  co n đem si nh  mạng báo  đáp ân đức của  Thế Tôn,điều  ấy  đối  với  co n,  tuy k hông  co ù                                                                                               tr ở   ngại , chỉ sợ di hại ảnh hưởng k hông tốt cho ho ï                                   ma ø thôi ”. (T hập  đại đệ tử sử truyện).
Đọc  đoạn  sử  ký  trên  đây  c húng  ta  t hấy  giới luật  có  lòng  từ  mà  ông  Phú  Lâu  Na  đã  sống  và thực  hiện  một  c ách  trọn  vẹn  đầy  đủ  ý  nghĩa  của lòng tư ø.
Một vị Thánh Tăng đệ tử của Đức Phật mà không có lòng từ t hì không t hể gọi là Thánh Tăng
được.

Lòng  từ  như  ông Phú  Lâu  Na  mới t hật  sự l à lòng  t ừ;  lòng  từ  của  ông  Phú  Lâu  Na  mới  xứng đáng  là   người  đệ  tử  của  Phật  giư õ                                                                                                                        giới  nghiêm chỉnh.
Tu sĩ thời đức  Phật là như  vậy, còn tu sĩ t hời nay thì sao?

Như õng tu sĩ về tu viện C hơ n Như , ai là người đã  có  lòng  tư ø,  lòng   yêu  t hươ ng  chân   thật  với mình,   khi bị  cô  Diệu  Quang  cho  một  trận  tơi tả thì biết  ngay  có  lòng  từ  hay  không.  Ai  cũng  nói được lòng t ừ,  như ng t hực  hiện lòng từ không phải dễ. Đến tu viện Chơ n Như  với mục  đích tu t ập của họ là tu t ập  t hiền đị nh,  chứ  không p hải tu  tập  xả tâm để t hực  hiện lòng từ. Vì t hế,  họ không tu t ập lòng  tư ø,  nên  khi rời  khỏi  Tu  V iện  t hì  cô  Diệu Quang là đối tượng khen  chê c ủa họ.Trong  gi áo  lý  cu ûa  đạo  Phật  có  một  p hươ ng pháp  tu  t ập  về  lòng  tư ø.  Đó  là  pháp  môn  Tư ù                                                                                               Vo â Lượng Tâm. Tứ Vô Lươ ïng Tâm gồm có:

1-  Từ t âm vô l ượng.

2-  Bi tâm vô lượng.

3-  Hỷ tâm vô lượng.

4-  Xả tâm vô lươ ïng.

Từ tâm vô l ượng là  tâm thương yêu rộng lớn đối  với  sự  sống  của  muôn  loài,  không  riêng  lo ài động  vật  mà  ngay c ả  những loài t hực  vật  như:  co û cây  v.v..  K hoáng  sản  như:  đ ất,  đ á,  núi  sông  v.v.. Thời  tiết  như : nắng,  mưa, gió,  bão,  khí  hậu  nóng lạnh v.v..
GIỚI HÀNH  CỊ LĐNG TỪ

Muốn   có   lòng   từ   vô   lượng   không   những thươ ng yêu  tro ng cảnh  thuận  mà  còn  t hươ ng  yêu trong cảnh nghịc h thì có sự t u tập  kỹ lươ õng  và  tu tập đúng pháp, c hứ không thể nói suông được.

Muốn   giữ   gì n  giới   hạnh   có   lòng   t ừ     được nghiêm túc  và cũng để phát triển lòng yêu t hương ngày  một  mạnh  mẽ  hơ n t hì  hằng  ngày  c húng  t a nên  nhớ  dẫn  tâm  vào  lòng  yêu  thươ ng  ấy.  Vậy dẫn t âm vào lòng thương yêu ấy như t hế nào?
Như  chu ùng  ta  ai  cũng  biết , việc  l àm  ác  hay việc  làm  thiện  đều  do  t âm  chúng  t a t ạo  ra:  “Y Ùdẫn  đa àu  các  p háp , ý  làm  chủ,  ý  tạo  tác”.  Do hiểu  rõ  ý  nghĩ a  của  lơ øi  dạy  này,  nên  chu ùng  ta hằng  ngày  thươ øng  dẫn  t âm  mì nh   vào   chỗ   yêu thươ ng như  như õng câu tác  ý dưới đây : “Tâm  p hải thương  yêu   tất   cả   chúng   sa nh,   vì  tất   ca û chúng  sanh  đều  có  sự  sống  bì nh  đa úng  như nhau, kho âng có một loài vật nào  có quyền ăn hiếp  loài  vật  khác.  Vì mọi  loài  vật  không  co ù loài  vật  nào  mà  k hông  tha m  sống  sợ   chết, Vậy  chúng  ta p hải  thương yêu  với  sự thương yêu  chân  thật từ  nơi trái  tim của  mì nh”.
Trên  hành  tinh sống  này  chỉ  có  luật  nhân quả  điều  hành  xử  phạt,  luật  nhân  quả  rất  công bằng,  không  có  loài  vật  mạnh  ăn  hiếp  loài  vật yếu, không quyền lo ài vật này ăn thịt loài vật kia. Nếu loài vật nào  vi phạm  thì sẽ  bị luật  nhân  qu ả trừng  trị  đích  đáng.  Bởi  vậy , loài  người  vi p hạm vào   giới   luật   có   lòng   từ,   nên   t hường   giết   h ại chúng sanh ăn t hịt, vì  thế co n người p hải c hịu xư û phạt  công  minh của  lu ật  nhân  quả,  nên  thường sống  trong  khổ  đau  nhiều  hơ n  là  hạnh  phúc,  an vui,  từ  kiếp  này đến kiếp  khác  mãi mãi phải c hịu mang  t hân  xác  nghiệp  bệnh  t ật,  tai  nạn,  phiền não  khổ đau , thiên t ai,  hoả  hoạn, lũ  lụt, động đ ất sóng thần, v.v..Muôn  lo ài  vật  sống  trên  hành  ti nh  này  đều có  một  sự  sống  bì nh  đẳng  như  nhau,  do  sự  sống bình  đẳng  như  nhau  nên  phải  t hươ ng  nhau.  Tại sao lại nói  muôn loài vật lại có sự sống  bình  đẳng như  nhau?
Nghĩa  l à  trên  hành  ti nh  này  không  có  một loài vật nào  thiếu không khí  mà sống được ; không có loài vật nào không có nước  mà sống đư ợc v.v..

Cho  nên, các  bạn p hải  lấy sự công  bằng cu ûa sự  sống  mọi  lo ài  mà  t hực  hiện  lòng  yêu  t hương nhau.  Lòng  yêu  thư ơng  nhau  ấy  là  sư ï                                               sống  bình đẳng,  muốn  có  sự  sống  bì nh  đẳng  thì phải  biết tôn trọng sư ï                                   sống của nhau,  vì thế mọi loài không được  giết  hại  và  ăn  t hịt lẫn  nhau.  Co n ngươ øi  còn ăn  thịt  loài  động  vật  là  không  biết  tôn  trọng  sư ï sống  của  nhau . C hí nh  những  điều  này  đã  minh chứng  con ngư ời  c hưa  biết  tôn  trọng  sư ï                                         sống  của chính  con người. Không biết tôn trọng  sự sống của chính   mì nh  t hì  mì nh  lại  chà  đạp   sư ï                                                            sống  của chính  mì nh  bằng  cách  cu ï                                               thể  là  chà  đạp  lên  sư ï sống  cu ûa  loài  vật  khác.  Vì  t hế,  c hỉ  cần  một  vài trăm  ngàn đồng  hay  một chỉ  vàng t hì có t hể  giết một  mạng  người  dễ  như  trơ û                                                                                               bàn  tay.  H ằng  ngày báo  chí đ ã đăng nhiều ti n tức  xảy ra những vụ án giết người c ướp của.Xét  thế,  các  bạn  mới  thấy  co n  ngư ời  hiện nay  không  tôn  trọng sư ï                                   sống,  không tôn trọng sư ï sống  nên ăn  thịt  chu ùng  sanh,  ăn  thị t chúng sanh là  xe m  t hường  sự  sống  của  bản  thân  mì nh,  của những  người  khác  và của t ất cả loài  vật. Có  đúng như  vậy không các  bạn?
Đứng  trước  nền  đạo  đức  nhân  bản  –  nhân quả đang su y su ïp, c húng tôi kêu gọi mọi người hãy tôn  trọng  sự  sống  trên  hành  ti nh  này  để  cư ùu  sư ï sống c ủa hành tinh.
Nếu không tôn trọng sự sống trên hành tinh này chắc chắn các  bạn sẽ tự hu ûy diệt mì nh.
Vậy ngay tư ø                                                                       bây giờ các  bạn phải c huyên cần tập luyện để phát triển lòng từ. Muốn phát triển lòng  từ c ác  bạn p hải  gi ữ  gìn  giới  hạnh có  lòng t ư ø nghiêm  c hỉnh.  Giơ ùi  hạnh  có  lòng  từ  là  một  gi ới luật đức  hạnh cao quý tu yệt vời , vậy  nên chúng ta phải tự bắt buộc  khép  mì nh trong khuôn khổ thực hiện lòng từ thì cuộc sống này mới có sư ï                             tôn trọng bình  đẳng như  nhau trên hành ti nh này.


 VĂN    HĨ A    G  IỚI   ĐỨC   HIẾ  U   SINH   T  HÁN  H   TĂNG  ,    TH  ÁNH    NI   T  HỨ  SÁU:

SỐNG THƯƠNG XỊT TÇT CÂ HÄNH PHÚC CỦA CHÚNG SANH VÀ LỒI HỮU TÌNH


SỐNG THƯ ƠNG  XÓT  TẤT  CẢ HẠN H P HU ÙC CỦA  CHU ÙNG  SANH V À  LO ÀI   HỮU   TÌN H  là  một hành  động  đạo  đức  thươ ng  yêu  những  bậc  làm Người,  làm  Thánh,  nó  không  phân  biệt  gi ai  cấp nào  trong xã hội, có tôn gi áo  hay không tôn giáo, mà  mọi  ngươ øi  sống  c hung  nhau  trên  hành  tinh này, nếu muốn làm Người, làm Thánh cho đúng nghĩa  t hì  cần  p hải  học  hiểu  và  sống  đúng  đức hạnh này.
Đây là một giới luật dạy về đức  hạnh t hươ ng yêu để không l àm khổ mình,  khổ người và khổ t ất cả  chúng  sanh.  Đức  hạnh  t hươ ng  yêu  để  không làm  khổ  mì nh,   khổ  ngư ời  và  khổ  tất  c ả  c húng sanh là  như õng đư ùc  hạnh mà các  bạn cần phải  học hiểu  và  sống  đúng  những  đức  hạnh  này  để  đem lại  sự  sống  bình  đẳng  yên  vui  và  hạnh  phúc  c ho nhau.  Có  như  vậy,  các  bạn  mới  biến  cuộc  sốngtrên  hành  tinh này  trở t hành cõi  Cực  Lạc , Thiên
Đàng.

GIỚI ĐỨC SỐNG  THƯƠNG  XỊT TÇT CÂ HÄNH PHÚC CỦA CHÚNG SANH VÀ LỒI HỮU TÌNH
Khi đọc  đến giơ ùi luật này c húng ta  nhận xét về   văn   hoá   truyền   thống   đạo   Phật   có   những Phạm hạnh (gi ới luật ) rất là đặc  biệt. Ở đời ngư ời ta  bảo:  “Nên  thương xót  tất  cả  chúng  sanh”, có  nghĩ a là  t hương  yêu  con  vật  này,  thư ơng  yêu con vật  kia hay  thương  ngươ øi  này,  thương  ngư ời kia, c hứ ít ai  bảo:  “Sống  thương xót  đến  tất  ca û hạnh   p húc   của   chúng   sanh”.   Giới   này  dạy:
‘‘Sống  thương xót  đến  tất  cả  hạnh  p húc  của
chúng  sanh”  có  nghĩa  là  không  những  t hương yêu  chúng  sanh  mà  còn  thư ơng  sự  sống  đ ang an vui hạnh p húc cu ûa c húng.

Như  vậy,  c húng  ta  p hải  hiểu  c ặn  kẽ  về  giới luật  này. Đứng trư ớc  các  đối t ượng  như  đ ất đá, co û cây, sông nước, núi rừng đến muôn loài động vật đang  sống an vui  trong  môi  trường sống  im  ả của vũ  trụ  thì c húng  ta  không  còn  có  quyền  làm  mất sự bì nh an, yên vui  và hạnh phúc  ấy. Làm  mất sư ï bình   đẳng,  yên  vui   và  hạnh  p húc  ấy  là  ta  đã phạm  vào   “GIỚI   Đ ỨC  SỐ NG   THƯƠNG  XÓ T  TẤ T CẢ   HẠN H   P HÚC   CỦA   CHÚNG   SAN H   V À   LO ÀIHỮU  TÌN H”.  Đã vi p hạm  vào  vào  gi ới đức  này t hì các bạn là người vo â                                                          đạo đức  thươ ng yêu này.
GIỚI HÄNH HIẾU SINH SỐNG THƯƠNG XỊT TÇT C   HÄNH PHÚC  CỦA  CHÚNG   SANH VÀ LỒI HỮU TÌNH
“GIỚI  HẠN H  SỐNG   THƯƠN G  XÓT  TẤT  CẢ HẠNH  P HU ÙC  CU ÛA  CHÚNG  SAN H  V À  LO ÀI  HƯ ÕU TÌN H”  l à  một  hành  động  sống  đạo  đức  hiếu  sinh biết t hươ ng mì nh,  thư ơng người và thư ơng sự sống của muôn loài. Một hành động đạo  đức  cao thượng tuyệt vời của loài người mà không thể lấy một vật gì trong thế gian  này đem r a so sánh đư ợc.
Ví dụ 1: một đoàn kiến đang đi kiếm món ăn trên  sân  nhà  c ủa  các  bạn,  l úc  bấy  gi ờ    các  bạn đang  quét  dọn,  định quét  c húng  ra khỏi  nhà  hay tìm cách đuổi chúng ra mà không làm mất sinh mạng   c húng,   những   hành   động   ngăn   và   đuổi chúng  ra khỏi  nhà  mà  không  giết  hại  chúng,  đo ù chỉ  mới  có  hành  động  thươ ng xót  c húng  mà  thôi . Còn   “ giới   đức   sống   thương  xo ùt   đến  ta át   ca û hạnh p húc của chúng sa nh” t hì ở  đây dạy sống đến thươ ng xót hạnh p húc  của chu ùng  sanh, vì t he á trước  tiên  chu ùng  t a tránh  không  nên  làm  c húng sợ  hãi,  do đó  c húng  t a không  đuổi  chúng,  không quét  chúng  ra khỏi  nhà  để  chúng  tự  nhiên  sống như  thế  nào  t hì  mặc  chúng,  c húng  ta  c hỉ  có  co ágắng  tránh,  đừng  làm  chu ùng  đau  khổ,  và  muốn chúng ra khỏi nhà  bằng c ách  đem nhữn g món  ăn khác  bỏ  các h xa  nhà  t hì  c húng  sẽ  kéo  ra đó  mà ăn.  Những  hành  động  như  vậy  là  giữ  gìn  “GI ỚI HẠNH  SỐNG  THƯƠNG XÓT  TẤT  CẢ  HẠN H  P HÚC CỦA C HÚ NG  S AN H VÀ  LOÀI  HỮU  TÌ NH”.
Ví  dụ   2:  Cỏ  c ây   đang  lên   xanh   tươi   tốt, chúng ta không nên bẻ cành, nhổ gốc, vì  bẻ cành, nhổ gốc, là làm mất sự sống an vui  hạnh phúc của chúng.  Những  hành  động  như  vậy  l à  không  gi ư õ gìn   “GIỚI   HẠN H   SỐNG   THƯƠ NG    XÓ T   TẤ T   C Ả HẠNH  P HU ÙC  CU ÛA  CHÚNG  SAN H  V À  LO ÀI  HƯ ÕU TÌN H”.
Cắt  một  c ành  bông,  bẻ  một  cành  cây,  hái một   lá   cỏ,   những   hành   động   làm   như   vậy   là những  hành  động  sống  không  t hương  xót đến t ất cả hạnh phúc  an vui  của chúng  sanh, c ho nên khi học  và  t u t ập  gi ới  l uật  này  thì chúng  t a phải  tu tập  sống  hồn  nhie ân  và  ho à  mì nh  trong  cuộc  sống của t ất c ả vạn vật. Vì thế , khi đi , đứng, nằm, ngồi hay  làm  bất c ứ   một công việc  gì. Các  bạn đều l ưu ý đến  mọi hành động của mình  để không làm mất sự an vui hạnh p húc cu ûa c húng sanh.
Giới  luật   này  l à   một   hành  động  đ ạo   đức tuyệt  vơ øi  cao t hươ ïng  sống  biết  t hươ ng  xót  t ất  c ả hạnh phúc  của chúng sanh t hì không còn  một đạo đức nào  cao t hượng hơn nư õa. Phải không c ác  bạn?0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Ví bạn hãy dùng ngôn ngữ lịch sự, tôn trọng lẫn nhau, mỗi người có cấp độ trình độ riêng nên không nên phán xét nếu không thông hiểu. Xin cảm ơn!