Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

VĂN HÓA PHẬT GIÁO TRUYỀN THỐNG TẬP 2-13
 G  IỚI   ĐỨC  THỨ    B   A:

THÂN HÀNH THIỆN LY THAM

CHỴ LÇY NHỮNG VẬT ĐÃ CHO


“CHỈ   LẤY  NHƯ ÕNG  V ẬT  Đ Ã  C HO”   l à  một hành  động  đạo  đức  thươ ng  yêu  làm  Người ,  làm Thánh,  nó không phân  biệt  giai c ấp  nào  trong xã hội, có tôn gi áo  hay không tôn gi áo, mà mọi ngư ời sống chu ng nhau  trên hành ti nh này đều c ần phải học hiểu và sống đu ùng đức  hạnh này.
Đây là một giới luật dạy về đức  hạnh t hươ ng yêu để không l àm khổ mình,  khổ người và khổ t ất cả  chúng  sanh.  Đức  hạnh  t hươ ng  yêu  để  không làm  khổ  mì nh,   khổ  ngư ời  và  khổ  tất  c ả  c húng sanh  là  những  đức  hạnh  đem lại  sự  sống  yên  vui và hạnh phúc  c ho nhau.  Có được như  vậy, các  bạn mới  biến cuộc  sống  trên  hành tinh này trở  thành cõi Cực Lạc, Thiên Đ àng.
Các  bạn  nên  biết:  không  bao giờ  có  cõi  Cực Lạc,  Thiên  Đàng  thật.  Cõi  Cực  Lạc,  Thiên  Đ àng chỉ  là  cõi  ảo  tưởng  của  con người , khi con ngư ời trí tuệ  chư a đủ  trí sáng  suốt  nên  tươ ûng  tượng  t ư ï đặt ra để t ựa nươ ng ti nh thần.Nếu  con người  không  tự  xây  dựng  cho  mình cõi Cực  Lạc,  Thiên Đ àng thì không  bao giờ  có cõi Cực  Lạc , Thiên  Đàng.  Nhưng  muốn  xây  dựng  cõi Cực  Lạc , Thiên Đàng t hì phải xây dựng  bằng  một đạo  đức  nhân  bản  –  nhân  quả.  Nếu  không  xây dựng  nền  tảng  đ ạo  đức  t hì  c ảnh  t hế  gi an  này  l à địa ngục, đầy dẫy muôn vàn tội lỗi và khổ đau bất tận không bao giờ dư ùt.
GIỚI ĐỨC CHỴ LÇY NHỮNG  VẬT ĐÃ CHO

Thư a  các  bạn!  Nghe   nói  đến  cụm  từ  “C HỈ LẤY  N HỮ NG   VẬT  Đ Ã  C HO”   mơ ùi  đầu  các  bạn  c hỉ hiểu  đó  là  một  lời  khuyên  và  hằng  răn  nhắc  t ư ï tâm   mình:   “Chỉ   nên  lấy   những   vật   đã   cho , chứ  kho âng  được  lấy  những  vật  kho âng  cho”. Lời  nói  ấy  sẽ  phớt  qu a tai  các  bạn  như  cơn  gio ù thoảng c hẳng có nghĩa gì. Phải không c ác  bạn?
Như ng  không  phải  vậy  đâu  các  bạn  ạ!  Lời nói  ấy  tuy  nhẹ  nhàng  nhưng  t hấm  t hía  l àm  sao! Nó gi úp cho các  bạn không bao giờ có những hành động  vô đạo  đức  trộm c ắp,  móc  t úi,  cướp  giựt,  lấy của  không  cho;  nó  biến  cho  c ác  bạn  trở  thành những  co n người  có  đạo  đức  ly  t ham  ác  p háp;  no ù biến c ho các  bạn trơ û                                                                       thành  như õng  con người  sống không  làm  khổ  mì nh,  không  làm  khổ  người  và không  làm  khổ  cả  hai;  nó  biến  c ho  các  bạn  tr ơ û thành  như õng  con  người  có  tâm  hồn  cao  thượngbiết  t hươ ng  mì nh  thương  người,  t hươ ng  sự  sống của  muôn  loài;  nó  biến  cho  các  bạn  trở  thành những  co n  người   thật  là  co n  người   không  còn mang  một chút  bản cha át loài cầm thú. Các  bạn co ù biết không?
Các  bạn  cứ  suy  ngẫm  những  lời  nói  này  co ù đúng  không?  Nếu  đu ùng  thì chu ùng  tôi  xi n c hia  se û cùng  với  các  bạn  nỗi  lòng  yêu  thươ ng  mọi  ngư ời của chúng tôi đến các  bạn.

“C HỈ  LẤY  N HỮNG  VẬT  Đà C HO”,  đó  là  đức hạnh  cao thươ ïng  tuyệt  vời  của  loài  người  các  bạn ạ!  Các  bạn đừng quên, đó l à hạnh p húc  chân thật của mọi ngươ øi mà con người c ần phải giữ gì n “C HỈ LẤY  N HỮN G V Ậ T Đ Ã  C HO”.
GIỚI HÄNH  LÌA TÅM THAM ÁC

“CHỈ  LẤY  N HỮ NG  VẬT  Đ Ã  C HO”  là  một  oai nghi  tế  hạnh  tuy  tầm  t hươ øng  ai  ai  cu õng  có  t he å làm  được, nhưng  lại rất  phi  thươ øng vì  đó là  hành động  đạo  đức  làm  Người , làm  Thánh,  như ng ít ai lưu ý, và vì  thế  ng ười t a hay  phạm  vào  giới  hạnh
này.

Người đời hay xem t hường  những  hành động nhỏ  nhặt  này  nên  đã  vô  tì nh  p hạm  phải  tội  lỗi lấy của không cho .
“CHỈ  LẤY  N HỮN G  VẬ T  Đà C HO”  lời  nói t uy đơn giản như ng lại mang  đầy đủ ý  nghĩa  oai  nghitế hạnh đ ạo đức . Giới lu ật này có sự  quyết định l à ở  chỗ danh t ừ   “chỉ”  chỉ lấy những vật đã cho , nếu những vật không c ho là không bao giờ lấy đại. Co ù chấp  nhận  cho  thì mới  có  lấy,  không  c hấp  nhận cho thì nhất  định không  chấp  nhận  l ấy.  Đó  là  ý nghĩa câu gi ới lu ật đạo đư ùc này.
Thư a  các   bạn!   lời   dạy   gi ới   luật   đạo   đức trong câu này l à phải có  một ti nh t hần dứt  kho át “C HỈ  LẤY  N HỮN G  V Ậ T  Đ Ã  C HO”   ngoài  ra không cho nhất  định không  lấy,  dù  có  bị  giết  chết  nhất định không l ấy.
Giới luật dạy đạo đức  như tro ng bộ giới hạnh này,  mỗi  gi ới  đều  có  những  hành  động  dứt  kho át không  lưng  c hừng.  Vì  thế,  đạo  đức  là  phải  như vậy mới gọi l à đạo đức.
Sách  dạy  đạo  đức  có  giá  trị  là  ở   tư øng  hành động   ngắn   gọn,   có   nhiệt   tâm   quyết   đị nh   d ứt khoát . Đạo  đức  là đạo  đư ùc  chứ đạo  đức  không t he å xen lẫn vô đạo đư ùc được.
Giới  hạnh  dạy:  “C HỈ   LẤY   N HỮ NG   VẬT  Đ Ã CHO ”,  chứ  nhất  định không l ấy  những  vật không cho. Vậy khi gi ữ  gì n gi ới  hạnh  này t hì phải có sư ï quả  quyết  nơi  t âm  mình.   Những  hành  động  lấy những vật đã cho là những hành động đạo  đức  tốt đẹp  mà mọi  ngươ øi cần p hải  học  tập  và thực  hành. Còn những  hành động lấy của không cho t hì phảitừ  bỏ,  phải  chấm  dứt  ngay  liền,  vì  đó  là  những hành  động  vô  đạo  đư ùc,  kém  văn  hóa,  t hiếu  văn minh.
Giới  hạnh  này  thuộc  về  thân  hành.  Thân hành  này  vừa  là  nhân  mà  cu õng  vừa  l à  quả,  cho nên khi t hò tay lấy của không cho t hì  ngay đó co ù quả liền:
-           Thứ nhất tâm sơ ï                             hãi, xấu hổ và lòng hồi hộp v.v..

-           Thứ hai có người bắt gặp sẽ bị đánh đ ập chửi mắng.

-           Thứ ba là bị tù tội .

-           Thứ tư là bỏ công ăn việc làm.

-           Thứ năm là bị mọi ngư ời khinh c hê.

-     Thứ sáu là không d ám nhì n ngó ai  thẳng mặt , chỉ nhìn  lén lút.


Như õng hành động “C HỈ  LẤY  N HỮNG  V ẬT Đ Ã CHO ”  là  những  hành  động  mang  l ại  hạnh  phúc cho mì nh  cho  người.  Vì  t hế,  sáu  quả  đau khổ  đ ã nói ở  trên sẽ không đến thăm và tác  dụng vào c ác bạn được .
Các  bạn nên hiểu, ơ û                                                          trên đời này là một cuộc sống  c hung,  sống  tro ng  đó  có  mì nh  có  người,  co ù muôn  loài.  Vì  vậy,  khi có  sự  an vui  là  phải  có  sư ï an  vui  c hu ng,  sư ï                                         an  vui  ấy  mới  l à  trọn  vẹn,  cònnếu  ai  vì  c á  nhân  tì m  sư ï                                               an  vui  riêng  c ho  một mình  thì sư ï                                               an  vui  ấy  không  được  trọn  vẹn,  lâu dài,  vì  mình  vui  mà  có  người  khác,  mọi  vật  khác khổ đau, t hì sự an vui  ấy là an vui  trong đau khổ, cho  nên  làm  ngươ øi  các  bạn  đừng  quá  íc h  kỷ  c hỉ nghĩ  đến  mì nh,  không  nghĩ  đến  ai  cả,  điều  ấy  se õ là  sự  đau khổ  của  mì nh,  của  người  và  của  cả  hai . Thế  gian  này  đ ầy  khổ  đ au là  do lòng  íc h kỉ  này các bạn ạ!
Bây  giờ  các  bạn  đã  thấu  rõ  những  giới  đức hạnh   này,  vậy  từ  đây  các   bạn  nên  sống  đúng những  giới  đức  hạnh  này  để  mang  l ại  sư ï                                               thanh bình  an vui c ho mì nh, c ho người và c ho cả hai.
Hiểu  được   như   vậy,  các   bạn   hãy   sống   vì người , chỉ  nên  lấy  những  vật  đã  cho, không  bao giờ lấy như õng vật không cho . Xin  các  bạn lư u ý.

Một  hành  động  c hỉ  lấy  như õng  vật  đã  c ho là một hành động tuy  tầm thường như ng rất cao quí và đẹp  đẽ vô  cùng.  Vậy l àm  ngươ øi ai ai  cũng  nên cố gắng  giữ  gìn  cho trọn  vẹn,  đừng  nên lấy của không cho mà chỉ ne ân lấy những vật đã cho.
GIỚI HÀNH  CHỴ LÇY NHỮNG  VẬT ĐÃ CHO

Một  ngươ øi  muốn  sống  có  đức  hạnh  ly  tham ác  pháp  “C HỈ  LẤY  N HỮN G V ẬT  Đà C HO”  để  xứng đáng   làm   ngư ời  t hì   hằng   ngày  nên   nhắc   tâm mình  câu  này:  “C hỉ  nên  lấy  những  vật  đã  chovà k hông  được  lấy  những  vật  k hông  cho ”. Lời răn  nhắc  này  sẽ  thấm  nhuần  trong  tâm  c ác  bạn và   từ   đó   trong   cuộc   sống   hằng   ngày   các   bạn không bao giơ ø                                                                       có những  hành động trộm cắp,  móc túi,  cươ ùp   gi ựt,   lấy   của  không  c ho.  Mỗi  l ần   co ù những  hành  động  lấy  c ủa  không  cho  t hì  nó  se õ nhắc  các  bạn  và  biến  các  bạn  trở  thành  người  co ù đạo đức có văn hoá tuyệt vời ...
Sự  tác  ý,  răn  nhắc  và  tu  tập  tâm  c ác  bạn trong   giới   lu ật   “Chỉ   nên   lấy   những   vật   đa õ cho”.  Như   vậy  l à  các   bạn  đ ang  tu   tập   “GI ỚI HÀNH C HỈ  LẤY  N HỮNG  V Ậ T Đ Ã  C HO”.

“GIỚI    HÀN H    C HỈ    LẤY    N HỮN G    V Ậ T   Đ Ã CHO ”.  K hi áp  dụng  vào  đời  sống  để  đươ ïc  sống trọn vẹn đạo  đức  làm  người , mang  đầy đủ ý nghĩ a thiện  pháp  “không  làm  k hổ  mì nh, khổ  người
và k hổ ca û                                                                 hai ”.

Một  gi ới  hạnh  mang  đ ầy  đu û                                                                                   đạo  đức  không làm  khổ  mình,   không  làm  khổ  người  và  không làm  khổ  cả  hai  là  một  giới  hạnh  tuyệt  vời . Nhơ ø thế,  nó  luôn  luôn  c huyển  đổi  nhân  quả  ác  thành nhân  quả thiện. Do đó, đời  sống của c ác  bạn đư ợc chuyển đổi từ t ai nạn khổ đau hay bệnh t ật thành sự an vui , yên ổn, tâm  hồn th anh t hản,  an l ạc  và vô sự. Thật là hạnh phu ùc vô c ùng!


 G  IỚI   ĐỨC  THỨ    T   Ư:

Ý HÀNH THIỆN  LY THAM CHỴ MONG NHỮNG VẬT ĐÃ CHO

“CHỈ  MONG N HƯ ÕNG  VẬ T Đ Ã  C HO”  là  một hành  động  đạo  đức  làm  Ngươ øi,  l àm  Thánh,  no ù không phân  biệt gi ai cấp  nào  trong xã  hội, có tôn giáo   hay   không   tôn   giáo,   mà   mọi   ngươ øi   sống chung  nhau  trên  hành  tinh này đều c ần  phải  học hiểu và sống đúng đức  hạnh này.
Đây  là  một  giơ ùi  luật  dạy  về  đức  hạnh  tro ng những  đức  hạnh  làm  Ngươ øi,  l àm  Thánh  mà  c ác bạn  cần  phải  tu  học   và  sống  đúng   những  đức hạnh  này  để  không  làm  khổ  mì nh,  khổ  người  và khổ  cả  hai.  Có  như  vậy,  các  bạn  mơ ùi  biến  cuộc sống trên hành tinh này trở thành cõi Cực Lạc, Thiên Đàng.
Các  bạn  nên  biết r ằng:  không  bao giờ  có cõi Cực  Lạc ,  Thiên  Đàng  t hật .  Cõi  Cực  Lạc,  Thiên Đàng  c hỉ  là  cõi  ảo  tưởng  mà  thôi . Nếu  con ngư ời không  tự  xây  dựng  cho  mì nh  cõi  Cực  Lạc,  Thiên Đàng thì không bao giơ ø                                                          có các cõi ấy, như ng muốnxây  dựng  cõi  Cực  Lạc,  Thiên  Đàng  t hì  phải  xâ y dựng  bằng  một  đạo  đức  nhân  bản  –   nhân  quả. Nếu  không  xây  dựng  nền  đạo  đư ùc  ấy  ngay  trong lòng  của  các  bạn  t hì  cảnh  t hế  gi an  này  là  địa ngục , đầy d ẫy  muôn vàn tội lỗi và khổ đau không bao gi ờ  dứt .
GIỚI ĐỨC CHỴ MONG NHỮNG  VẬT ĐÃ CHO

“CHỈ   MONG  N HỮNG   VẬT  Đà C HO”   là  một giới đức  ly  t ham  ác  p háp  c ủa  tâm c hỉ rõ  sự  mong ước  tốt  đẹp.  Ngư ời  có  đức  hạnh  ly  t ham  ác  pháp không  nên  mong  ước  những  vật  người  khác  chư a cho, chỉ nên ươ ùc mo ng những vật đã cho và đã có.
Làm  người  khi c hưa  hiểu  đạo  đức  t hì  ai  ai cũng có sự ươ ùc  mong những vật chưa có, chưa c ho, như ng ở   đây  giơ ùi  luật  ly  tham  ác  pháp  dạy:  “C HỈ MONG N HỮN G V Ậ T Đ Ã  CHO ”. Đó là  một tư t ưởng đạo  đức  cao đẹp  đi ngược  lại tâm tư cuộc  sống của mọi  người  hiện  nay  trên  t hế  gian  này.  Do  giới luật  này  đi  ngươ ïc  lại  tư  tưởng  của  mọi  người  nên nó trở thành một hành động đạo đức nhân bản - nhân  quả  không  l àm  khổ  mì nh,  không  làm  kho å người và không làm khổ cả hai . Đó l à một đạo đức “C HỈ   MONG  N HỮNG   V Ậ T  Đà C HO”   của  tâm  r ất tuyệt  vời  và  cao t hượng.  Có  đúng  như  vậy  không các  bạn?  Đúng  vậy,  một  giới  luật  đạo  đức  không có một  giáo  pháp  nào  hơ n đươ ïc  tu y nghe  tên gi ớiluật rất tầm t hường  nhưng  các h t hức  sống  lại p hi thường.
GIỚI HÄNH CHỴ MONG NHỮNG  VẬT ĐÃ CHO

“CHỈ   MONG  N HỮN G  VẬ T  Đà C HO”   này  l à một hành động đạo  đức  cao thượng của tâm vì the á nó giu ùp  cho tâm l y dục  l y ác  pháp  khiến  cho tâm luôn  luôn   bất  động  tro ng  các  tư  t hế  tỉnh  gi ác chánh   niệm.   Do  vậy,   nên   tâm   không   còn   ước mong   một   vật   gì  c hưa  có,   chư a  c ho.  K hi  tâm không còn ước  mong những vật c hưa có, c hưa c ho, đó là tâm đ ã ly  tham, đoạn ác  pháp.
Người  ở   thế  gian  do sự  ước  mong  những  vật chưa  có,  chư a cho,  vì  t hế  mà  tâm  t ham,  sân,  si dẫy  đầy  nên  họ  p hải  chị u nhiều  khổ  đau . Về  sư ï khổ  đau có  hai  p hần:  về  tâm  t hì  phiền  não , giận hờn, thư ơng ghét , sợ hãi, lo toan  v.v.. Về thân t hì bệnh tật, t ai nạn, bất an, khổ sở v.v..
Giới hạnh  chỉ  dạy  khuyên răn  chu ùng  ta  nên mong  những  vật  đã  có,  đã  cho . Mong  những  vật đã  có,  đã  cho  thì còn  mong  ươ ùc  để  làm  gì.  Phải không các  bạn?
“C HỈ   MONG  NHƯ ÕNG   V Ậ T  Đà C HO”   là  một oai  nghi  tế  hạnh  mà  các  bạn  cần  phải  hiểu  và thấy rõ ràng mục  đíc h của giơ ùi này là khuyên răn các  bạn  đừng  nên  mong  ước  những  vật  chất  t he á gian,   vì   tất   cả   vật   chất   thế   gian   là   pháp   vo âthường  hãy  buông  xuống,  buông  xuống  cho  thật sạch  thì đạo  đức  nhân  bản  - nhân  qu ả  mới  hiện tiền.  Đạo  đức  nhân  bản  - nhân  qu ả  hiện  tiền  t hì thế gi an này l à Cực  Lạc,  Thiên Đàng. Vì  thế Đ ức
Phật dạy:

“Các p háp  vô  thường là pháp si nh  diệt. Sinh diệt diệt ro ài, Tịch  diệt là  vui ”
Tóm  lại  “C HỈ  MONG  N HỮ NG   VẬ T  Đ Ã  C HO”
là một oai nghi tế hạnh sống Thánh hạnh của những  người  biết sống thươ ng mình,  thương ngư ời và t hươ ng t ất cả chu ùng sanh.

GIỚI HÀNH CHỴ MONG NHỮNG  VẬT ĐÃ CHO

Muốn  thực  hiện sống  nghiêm c hỉ nh  giới lu ật “C HỈ  MONG N HỮNG  VẬ T Đà C HO”  t hì phải nương vào  pháp  môn  như  lý  tác  ý  câu  này:  “C hỉ  mong những   vật   đã   cho,  đừng   mo ng   những   vật chưa  cho”. Khi tác  ý  như  vậy  tâm  các  bạn  se õ không  bao giơ ø                                                                                               phạm  vào  giới  luật  này.  Lần  lượt tâm  các  bạn  sẽ  buông  xả  sạc h những  ác  p háp  và lòng  ham  muốn,  khiến  cho cuộc  sống  của các  bạn luôn luôn được t hanh  t hản,  an l ạc  và vô sự. Đó l à chân hạnh p húc c ác  bạn ạ!
 G  IỚI   ĐỨC  THỨ    NĂ   M:

THÂN, KHẨU, Ý HÀNH  THIỆN

TỰ SỐNG THANH TÐNH


“TỰ   SỐNG   THAN H   TỊNH”   là  một  hành động  đạo  đức  thuộc  về  t hân,  khẩu , ý  l àm  Người , làm   Thánh,   nó   không  p hân   biệt   gi ai  cấp   nào trong  xã  hội , có  tôn  giáo  hay  không  tôn  gi áo,  mà mọi  người  sống  chu ng  nhau  trên  hành  ti nh  này đều cần phải tu học và sống đúng đức  hạnh này.
Đây  là  một  giơ ùi  luật  dạy  về  đức  hạnh  tro ng những  đức  hạnh  làm  Người,  làm  Thánh  như  trên đã nói mà các  bạn cần phải học  hiểu và sống đúng những đức  hạnh này để không l àm khổ mì nh, kho å người  và  khổ  cả  hai . Có  sống  được  như  vậy , các bạn  mới  biến  cuộc  sống  trên  hành  tinh này  tr ơ û thành cõi Cực  Lạc , Thiên Đàng.
Các  bạn  có  biết  không?  Tro ng  vũ  trụ  này không  bao giờ  có  cõi  Cực  Lạc,  Thiên  Đàng  thật . Cõi  Cực  Lạc,  Thiên  Đàng  c hỉ  là  cõi  ảo  tươ ûng  mà thôi.  Nếu  con người  không  tự  xây  dựng  cho  mình cõi Cực  Lạc,  Thiên Đ àng thì không  bao giờ  có cõi ấy.   Như ng  muốn  xây  dựng  cõi  Cực   Lạc,   ThiênĐàng  t hì  các  bạn  p hải  xây  dựng  cho  mì nh  một nền  đạo  đư ùc  nhân  bản  –  nhân  qu ả.  Nếu  không xây  dựng cảnh giơ ùi đạo  đư ùc  ấy trong lòng  c ủa c ác bạn  thì cảnh  thế  gian  này  là  địa  ngục , đầy  dẫy muôn vàn tội lỗi và khổ đau kho âng bao giờ dứt.
GIỚI ĐỨC TỰ SỐNG THANH TÐNH

“TỰ  SỐNG   THANH  TỊN H”   l à  một  giới  luật đạo  đức  c ủa  thân  và  t âm,  giới  này  là  những  kết quả  của  những  giới  hành  mà c ác  bạn đã  được  học và  tu  tập  ở   trên.  Để  xây  dựng  cho mì nh  một  đạo đức  nhân  bản  -  nhân  quả,  sống  không  l àm  kho å mình,  không làm khổ ngươ øi và không làm khổ tất cả  chúng  sanh  thì phải  biết  các h  tự  sống  thanh tịnh  thân  tâm.  Muốn  tự  sống  t hanh   t ịn h  t hân tâm  c ủa  mì nh  thì p hải  thư ïc  hiện  như õng  giới  đức hạnh này.
-  Thư ù                                                          nhất là phải từ bỏ l ấy c ủa không c ho.

-  Thư ù                                                          hai là tránh xa sự lấy của không c ho.

-  Thư ù                                                          ba là chỉ lấy những vật đã c ho.

-  Thư ù                                                          tư l à c hỉ mong những vật đ ã cho .

-  Thư ù                                                          năm tự sống t hanh  tị nh.

-  Thư ù                                                          sáu không có trộm cắp.

Sáu hành động đạo  đức  trên đây sẽ giu ùp  cho thân tâm c ác  bạn t hanh  tịnh.Muốn   sống   được   một   đời   sống   thân   tâm thanh  tị nh   như   vậy  thì  giơ ùi  luật  p hải   giữ  gì n nghiêm  c hỉnh.  Khi giới  luật  giữ  gì n sống  nghiêm chỉnh không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào  thì đó là đã tự sống làm c ho thân tâm t hanh  tịnh.
“GIỚI   ĐƯ ÙC   TỰ   SỐN G   THANH   TỊN H”,    kho ù hiểu là ở  c hỗ  hai t ừ   t hanh  t ịnh. V ậy  nghĩa  than h tịnh  l à  gì?  Thanh tị nh  có  nghĩa  là  trong  sạch, không  còn  nhơ  bẩn,  không  còn  uế  trược,  không còn bất tị nh, không còn hôi thối  v.v..
Do  những   nghĩa   này   c húng   ta   p hải   hiểu rằng, thanh tịnh là không còn t ham muốn, không còn  mong  cầu,  không  còn  ước  mo ng,  không  còn dục. Cái gì có là có chứ không mong cầu có. Cái gì không  là  không  c hứ  không  ham  muốn  có,  dù  vật ấy  qu ý  giá  đến  đâu  ta  cũng  không  mong  ước , cho đến  như õng  vật  rất  tầm  thường  như  nhữn g vật  đo à bỏ,  ta  cũng  không  mo ng  cầu  t hì  đó  là  mơ ùi  tư ï thanh  tị nh  t hân  tâm,  t hân  tâm  mơ ùi  trong  sạch, không  còn  cấu  uế,  không  còn  bất  tịnh,  hôi  thối , không  còn  nhiểm  ô  tham,  sân,  si , mạn,  nghi  nữa thì đó là nghĩ a t hanh  tị nh.
Muốn  cho  t hân  tâm  tư ï                                               t hanh   tịnh  t hì  mọi người  có  tôn  gi áo  hay  không  tôn  giáo  đều  phải thực  hiện ngay năm hành động đạo đư ùc dưới đ ây:

1- Phải từ bỏ lấy những vật không c ho.2-  Những  vật  không  c ho  nhất  đị nh  không lấy, chỉ l ấy những vật đã cho .
3-   Không   được   mong   cầu   những   vật   của người  khác  chưa c ho, chỉ  mong  cầu  những  vật  đã
cho.

4-   Không được trộm c ắp.

5-   Tránh xa l ấy cu ûa không c ho.

Đó là  những  giới  đức  giúp  c ho t hân  tâm cu ûa các  bạn  thanh  tịnh,  các  bạn  nên  ghi  nhớ  đừng quên.

GIỚI HÄNH TỰ SỐNG THANH TÐNH

Năm oai nghi tế hạnh thanh tịnh thân tâm này  cần p hải  tu t ập  và rèn lu yện  cho t huần  thục , cho thành  một  thói quen đạo  đức  thật sư ï. Đạo  đức thanh  tị nh  t hân  tâm  này  mà  mọi  ngươ øi  ai  cũng cần phải rèn luyện nhân các h đức  hạnh cu ûa  mình cho  được  trọn   vẹn,  thì  trên  t hế  gian   này  lo ài người sẽ có hạnh phu ùc biết bao.
Khi viết  đến  đây  c húng  tôi  thấy  rằng  đạo đức  thanh  tịnh  thân  tâm  này  không  phải  kho ù làm,  mọi  người  ai  cũng  có  t hể  l àm  được , chỉ  cần hiểu  biết  một  cách  đơn  giản  như  t hế  này:  “Một người  mất  của  cải  do  người  k hác  lấy  là  ho ï
đau buồn  vô  cùng”. K hông ai mất của mà không
buồn khổ. Phải không các  bạn?  Từ su y bụng  mìnhnghĩ bụng ngư ời t hì c húng ta há nào  nỡ nhẫn tâm lấy  những  vật  không  cho ,  ước  mong  những  vật chưa cho . Một hành động,  một ý nghĩ  mong muốn của ta khiến cho ngươ øi khác  đau khổ  thì sẽ  mang đến cho ta  nhiều tr ăn  trở hối  hận về đạo  đức  làm Người, làm Thánh. Do chánh tư duy suy nghĩ như vậy thì ta rất xấu hổ không còn mặt mũi nào  nhì n ngó mọi ngươ øi.
Một  người  lấy  của  không  c ho,  mong  c ầu  vật của người khác  c hưa c ho, là một  ngư ời tự l àm đ au khổ mình,  rồi  làm đau khổ  ngươ øi khác,  những oai nghi tế  hạnh  như  vậy  thật  không  xứng  đáng  làm người . Hành động thân tâm c ủa một người lấy của không cho, đó là hành động cu ûa mo ät đống rác  bất tịnh, hôi thối  mà người có trí hiểu biết  về đạo  đức thì không nên đến gần  những người có hành động ấy.

GIỚI HÀNH TỰ SỐNG THANH TÐNH

Muốn  sống đúng giới luật  “TỰ  SỐN G  THAN H TỊN H”  này  được  nghiêm  c hỉnh  thì hằng  ngày  các bạn p hải  dùng p háp  môn  như  l ý  tác  ý:  “Ta p hải sống  gi ữ  gì n thân  tâm  tro ng  sa ïch,  k hông  he à bợn  nhơ  ước  mo ng  một  vật  gì của  ai, dù  vật ấy  nhỏ   mọn  như   cây  kim  sợi  chỉ,  ta  cũng không  he à                                                                                               mơ  ước,  nếu  vì vật  ấy  mà  ta so áng làm  thân  tâm  mất  thanh tị nh   thì  ta quyếtthà  chết  trong  gi ới  luật,  chớ  kho âng  hề  đe å
thân ta âm k hông  tro ng sạch”.

Nếu  hằng  ngày  các  bạn  tu  tập  đư ợc  như  vậy thì giới  lu ật  này  rất  t hanh  tị nh  và  không  hề  vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào.
Tóm  lại,  giới  đức  sống t hân tâm  thanh tịnh này  là  c hỉ  rõ  kết  qu ả  mục  đíc h  thân  tâm  trong sạch  t hanh  khiết  là  do nghiêm  trì giữ  gì n những giới đức  hạnh như dư ới đây:
1.   Từ bỏ lấy của không cho .

2.   Tránh xa sự lấy cu ûa không c ho.

3.   Chỉ lấy như õng vật đã cho.

4.   Chỉ mong những vật đ ã c ho.

5.   Tự sống thanh tịnh.

6.   Không có trộm cắp .

Bởi  vậy,  giới  lu ật  đạo  đức  nhân  bản,  là  sư ï sống c ủa mọi ngư ời. Cho nên, làm người ai ai cũng phải qu ý trọng nó, vì nó mang l ại sự sống yên vui , an ổn  cho muôn  người , muôn  loài  trên  hành  tinh này.


 G  IỚI   ĐỨC  THỨ    S   ÁU:

THÂN HÀNH THIỆN LY THAM

KHƠNG TRỘM CƯỚP


“KHÔNG    TRỘM    CƯỚP ”   l à   một   hành động  đạo  đức  l àm  Người , l àm  Thánh,  nó  không phân  biệt  giai  c ấp  nào  trong  xã  hội,  có  tôn  gi áo hay  không  tôn  giáo,  mà  mọi  người  sống  c hung nhau trên hành ti nh này đều cần phải học hiểu và sống đu ùng đức  hạnh này.
Đây  là  một  giơ ùi  luật  dạy  về  đức  hạnh  tro ng những đư ùc  hạnh mà các  bạn cần phải học  hiểu và sống  đúng  những  đức  hạnh  này  như  trên  đ ã  nói , để  không làm khổ  mình  khổ người và khổ cả  hai . Có  như   vậy,  các   bạn  mới  biến  cuộc  sống  trên hành   ti nh   này   trơ û                                                                                                                                    thành   cõi   C ực   Lạc,   Thiên Đàng.
GIỚI ĐỨC KHƠNG TRỘM CƯỚP

“KHÔNG   TRO ÄM   CƯỚP ”  l à  một  gi ới  đức  lìa tâm  tham  ác  t huộc  về  thân.  Giới  này  ngăn  c hặn hai hành động hung ác  vô đ ạo đức  mà các  bạn cần phải  hiểu  nghĩa c ho rõ ràng để không phạm phải vào những lỗi lầm này:1-  Trộm  l à  một  hành  động  lén  lu ùt  rình mo ø chờ  người  khác  không  lưu  ý  mà  lấy  của  cải  tiền
bạc .

2-  Cướp  là  một  hành  động  hu ng  ác  ngang nhiên  xông  vào  nhà  lấy  của  người  khác,  nếu  chu û nhân có  sự c ản  trở t hì ra t ay gie át hại không chút lòng t hươ ng xót.
Người có đạo  đức  lì a tâm  tham  ác  t hì không bao giờ có những hành động ác độc  trộm cướp  giết người như vậy, chỉ có những người còn mang bản chất  của  loài  ác  thú  tham  lam  ác  độc  mơ ùi  làm những  việc  trộm  cướp.  C ác  bạn  là  những  ngư ời chấp  nhận  đạo  đức,  lấy  đạo  đức  l àm  sự  so áng  c ho mình   thì  cần  phải  tránh  xa  những  hành  động tham  lam  trộm  cướp   này,  vì  như õng  hành  động tham lam  trộm cắp  ác  độc  này nó  xấu xa, đê tiện và  độc  ác,  nó  tồi  tệ  lắm,  nó  làm  c ho nhiều  ngư ời phải khổ đau và mất mạng.
Khi chúng  t a chư a hiểu  đạo  đức  nhân  bản  - nhân  qu ả  t hì  thường  hay  vô  tình t ham  lam  sinh ra trộm cướp  lấy của  không c ho. Còn  khi đã  hiểu đạo  đức  rồi thì nhất định thà chết đói, c hứ không bao  giơ ø                                                                                                            trộm  cắp  cươ ùp  giựt  lấy  c ủa  không  c ho. Phải không các  bạn?Hành  động  trộm  cươ ùp  giết  người , pháp  lu ật Nhà  nư ớc  sẽ  kết  án  tù  tội  c hu ng  t hân  hoặc  t ư û hình  nếu là tội cươ ùp của giết ngươ øi.
Còn  về  phần  đức  hạnh  làm  ngươ øi  thì những người  này  không  xứng  đ áng  làm  người  c hút  nào, họ  chỉ  mang  lốt  người  nhưng  bản  c hất  của  họ  l à bản  chất  của  lo ài  ác  t hú.  Vì  vậy,  các  bạn  nên  đe à phòng   những   hạng  người  này,  họ  là  những  ke û “Mặt  người  màø  lòng  thú”,  họ  là  một  lo ài  động vật hu ng ác  nhất trên hành tinh này, các  bạn cần nên  tránh  xa,  họ  là  những  người  vô  đạo  đức,  vo â liêm sỉ  v.v..
GIỚI HÄNH KHƠNG TRỘM CƯỚP

“GIỚI   HẠ NH   K HÔNG   TRỘM   CƯ ỚP”   là  một oai  nghi  tế  hạnh  không  có  trộm  cướp ,  là   một hành  động  lì a xa t âm  tham  thật  là  t uyệt  đẹp  và cao quý, một oai nghi tế hạnh mà ai ai cũng đều mến phục  yêu quí v.v..
Hiện  giơ ø                                                                                   đức  và  hạnh  lìa tâm  t ham  ác  này rất  hiếm.  Vì  t hế,  hành  động  cươ ùp  của  giết  ngư ời thường  xảy  ra khắp  mọi  miền đất  nươ ùc  nói rie âng, còn  nói  c hung  thì nạn  trộm  cướp  khắp  nơi  trên thế  gi ới  không  có  nư ớc  nào  không  có  trộm  cươ ùp. Trộm  cướp  có  nhiều  hì nh  thức  khác  nhau  mà  báo chí  hằng  ngày  đều  đăng  ti n  t ức,  nhất  là  những0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Ví bạn hãy dùng ngôn ngữ lịch sự, tôn trọng lẫn nhau, mỗi người có cấp độ trình độ riêng nên không nên phán xét nếu không thông hiểu. Xin cảm ơn!