Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

VĂN HÓA PHẬT GIÁO TRUYỀN THỐNG TẬP 2-16
 G  IỚI   ĐỨC    NG  ƠN   NG  Ữ    THỨ    SÁ   U  :

KHƠNG LƯỜNG GÄT


“KHÔNG    LƯỜN G   GẠT”   là   một   hành động đạo  đức  về ngôn ngư õ                                                                       làm Ngư ời, làm Thánh, nó không phân  biệt gi ai cấp  nào  trong xã hội , mà mọi  ngư ời  sống  c hung  nhau  trên  hành  tinh này, có  tôn  giáo  hay  không  tôn  giáo  đều  cần  phải  học hiểu và sống đúng đức  hạnh này.
Đây  l à  một  giơ ùi  lu ật  dạy  về  đức  hạnh  ngôn ngữ  trong  những  đức  hạnh  không  làm  khổ  mì nh , khổ ngư ời và khổ cả hai . Có như  vậy , các  bạn mới biến  cuộc  sống  trên  hành  t inh  này  trở  thành  cõi Cực Lạc, Thiên Đàng.

GIỚI ĐỨC NGƠN NGỮ KHƠNG LƯỜNG GÄT

Không   nói  lường   gạt  là  một   giới  đức  cần thiết  giúp  c ho  mọi  người  trơ û                                                                                               nên  một  người  tốt , một  người  thành  thật,  một  người  mà  xã  hội  hiện nay r ất c ần thiết .
Xưa  Đức  Phật  đang  ngồi  tu  dưới  cội  cây  co ù một nhà vu a săn bắn đến hỏi Phật:

-  Ông  ngồi  tu có  thấy  con  nai  chạy  ngang qua đây không?Đức  Phật  i m  lặng  không  nói,  nhà  vua  gằn giọng hỏi t iếp:
- Ông  có  thấy  con  nai  c hạy  ngang  qua  đây không?
Đức  Phật  cũng  vẫn  im   lặng.  Nhà  vua  tức giận rút gươ m ra c hặt tay và móc mắt đức  Phật .

Sau khi có những hành động độc  ác  như  vậy, nhà vu a t hấy hối hận nên nói :

- Tôi  chặt  tay và  móc  mắt  ông,  ông  có  giận tôi không?
Đức Phật vui vẻ trả lời:

- Không, tôi không có giận  nhà vua,  nếu như tôi giận nhà vu a thì tay và mắt tôi không lành lại
được.

Khi nói  xong  tay  và  mắt  của  đức  Phật  đã liền và lành lại như  xưa.

Thư a các  bạn!  Sự  im  lặng  c ũng  là  một  đức hạnh làm Người , làm Thánh. Đức  hạnh ấy thường bảo  vệ  tro ng sáng  cho  những  đức  hạnh  khác  c ho nên  sư ï                                                      im  lặng  là  một  đức  hạnh  nhẫn  nại  cao thượng tu yệt vời.
Sự   im   lặng   là   một   đức   hạnh   cao  thượng trong vấn  đề ngôn  ngư õ                                                                       không lường  gạt  người.  Vì vậy  hằng  ngày  phải  biết   nhắc  tâm:  “Phải   i m lặng  như Thánh”.  Có  nhắc  tâm như  vậy thì mớigiữ được  sự  im  lặng.  Xin  c ác  bạn  vui  lòng cư ù                                                                       thực hiện đi  rồi các  bạn  sẽ t hấy kết  quả tốt đẹp  và  no ù sẽ mang lại hạnh phúc an vui cho các  bạn.
Đoạn  kinh trên,  nhà  vua  săn  bắn  hỏi  Phật trong tư thế lưỡng đầu phạm gi ới, nên rất khó trả lời vì có hai giới đức:
1.        Đức hiếu sinh  (sát sanh).

2.        Đức thành t hật (vọng ngữ).
Vì hai giới này đức  Phật đ ành p hải im  lặng. Ở  đây,  chu ùng  ta  tu  theo  đạo  Phật  l à  tu  học
đức  hạnh  l àm  Ngư ời,  làm  Thánh  cho  nên  không nói lường  gạt là  một  hành  động  oai  nghi tế  hạnh về  lời  nói  của  một  đệ  tử  Phật . Người  đệ  tử  Phật không  bao giờ  nói  l ời  lư ờng  gạt,  vì  nói  lời  l ường gạt l à một hành động xấu , ác, đê tiện , hạ l iệt v.v.. nó  là  một  hành  động  phạm  giới , thiếu  oai  nghi chánh hạnh không xứng đáng l à đệ tử của Phật .
Giới  đức  ngôn  ngữ  t hứ  sáu  này  gồm  có  giới đức, giơ ùi hạnh,  giới  hành  như  các  giới  khác  trong bộ Giơ ùi Đức  Thánh Tăng,  Thánh  Ni và  Thánh  cư sĩ,  mỗi  giới  đều  có  đức  hạnh  rõ  ràng  không  t he å lầm lạc.
- Giới  thư ù                                                                                               nhất  t huộc  về  l ời  nói  đ ức  thành
thật .- Giới  thứ  hai  thuo äc  về  oai  nghi  tế  hạnh  lời nói tốt đẹp, không xảo tr á, không l ừa đ ảo.
- Giới thứ ba tu tập  chánh  niệm về đức  hạnh lời nói .

Học  về  những  giơ ùi  luật  này  trước  khi muốn nói  ra một  điều  gì thì phải  phản  tỉnh  lại  lời  nói của  mình  tức  l à  su y tư  về  lời  nói  rồi  mới  nói  ra. Nếu t hấy lời nói đó có gian  xảo, lư øa đảo, lươ øng gạt thiếu thành thật  không đạo  đức, lơ øi nói hại mì nh, hại  người  và hại cả  hai t hì nhất đị nh dù chế t vẫn im  lặng  như  Thánh.  G ương  i m  lặng  như  Thánh của đức  Phật còn đó, sao các  bạn không noi gương
này?

Lời  nói lường  gạt  có tính ác  độc,  xâm phạm, cướp giật tài sản cu ûa ca ûi người khác  bằng l ời nói.

Tóm  lại,  làm  người  có  đạo  đức  thì luôn  luôn phải  từ  bỏ,  xa lìa không  nói  những  lời  lường  gạt . Luôn  luôn  p hải  t hấy  những  l ời  nói  lường  gạt  l à một  hành  động  gi an  ác , xấu  xa,  tệ  hại  vô  lương tâm, vô đ ạo đức  nhất tro ng xã hội loài người .



 G  IỚI   ĐỨC    NG  ƠN   NG  Ữ    THỨ    B  ẢY   :

KHƠNG NỊI PHÂN LÄI ĐỐI VỚI ĐỜI

“KHÔNG   NÓI  P HẢN   LẠI  ĐỐI  V ỚI  ĐỜI ” là một hành động đạo  đức  làm Người, làm Thánh, nó không phân biệt gi ai c ấp  nào tro ng xã hội , mọi người sống c hu ng nhau trên hành ti nh này, có tôn giáo  hay không tôn giáo  đều cần phải học  hiểu và sống  đúng  đức  hạnh  này.  Chí nh  đạo  đức  này  se õ mang  lại  sự  an vui  cho  bản  thân,  gia  đì nh  và  xã hội,  vì  c húng  ta  không  t iêu  cực  yếm  t hế,  mà  l úc nào  cũng  làm  tốt  cho đời  như  trong  giới  luật  này đã dạy: “K HÔN G NÓI  P HẢN  LẠI  ĐỐI  VỚI  ĐỜI”.
GIỚI ĐỨC VÀ GIỚI HÄNH KHƠNG NỊI PHÂN LÄI ĐỐI VỚI ĐỜI
Không  nói  phản  lại  đối với  đời,  nghĩ a là  đời sống như t hế nào là phải nói đúng như thế nấy.
Người nói không đúng sự thật cu ûa cuộc  đời l à nói  phản  lại  cuộc  đời.  Đời  đau  khổ  mà  nói  rằng đời không đau khổ, đời không có chi là hạnh phúc mà  nói r ằng đời  là  hạnh phúc, đó  là  nói p hản l ại cuộc đời.Ví dụ  1: Người  nào  cho t hân  ngu õ                                                                       uẩn  này l à ta,  là  của  ta,  là  bản  ngã  của  ta  t hì  ngươ øi  ấy  nói phản  lại  cuộc  đời ,  người  ấy  nói  sai,  nói  không đúng  sự  t hật.  Ngươ øi  nói  không  đúng  sự  thật  là người  nói  dối.  Người  nói  dối  phải  chịu  qui  lu ật nhân  quả,  c ho nên  người  nào  nói  dối  l à  người  se õ chịu nhiều đau khổ.
Ngư ời  nào  không  nói  p hản  l ại  cuộc  đời  l à nói  thân  ngũ  uẩn  này  không  phải  là  ta,  không phải của ta, không phải bản ngã của ta. Ngươ øi nói như   vậy  l à  nói  đúng   như   t hật ,  không   nói  sai , người nói như vậy không bao giờ có đau khổ.
Ví  dụ  2:  Người  nào  cho  rằng  không  có  luật nhân quả là người nói phản lại cuộc đời , ngươ øi nói như  vậy  l à  người  sẽ  chịu  nhiều  sự  khổ  đau trong cuộc  đời này, ngược  lại  người  nào  nói có luật nhân quả  và  thấy  biết  mọi  sư ï                                         việc  xảy  ra đều  do nhân quả thì người ấy t hoát khổ .
Ví  dụ  3:  Ngươ øi  nói  không  phản  lại  c uộc  đời là  ngươ øi  nói  đúng  sư ï                                                      thật .  Nói  đúng  sự  thật  là phải  nói  thân  ngũ  uẩn  này  là  vô  thươ øng,  là  vo â ngã,  là   khổ  đ au,  nhưng   nói  r ằng  thân  này  l à thường  hằng,  là  có  li nh  hồn,  là  có  Phật  tánh,  l à thường lạc  ngã tị nh l à  nói sai , nói không đúng sư ï thật là nói phản lại cuộc  đời. Do nói phản lại cuộc đời mà phải c hịu nhiều khổ đau.Ví dụ 4: Ngươ øi nào  cho thân  này không phải là  thân  nhân  qu ả  là  ngươ øi  nói  p hản  lại  cuộc  đời , nói  sai  sư ï                                         t hật . Bởi  vì  t hân  này,  động  dụng  một chút  xí u là  t ạo  nhân  t ạo  quả  ngay  liền  tức  khắc , cho  nên  nói  thân  này  l à  t hân  nha ân  qu ả,  l à  nói đúng  không  nói  sai.  Thân  nhân  quả  là  thân  co ù phiền não  đau buồn, giận hơ øn ganh tỵ, ghe n ghét , tỵ hiềm,  thươ øng bệnh đau , khổ sở,  nhức  mỏi , mệt nhọc, vui  mư øng, an l ạc, hạnh phu ùc, yên vui...
Ví  dụ  5: Ngư ời  nói  cho thân  này  t hanh  tịnh trong sạch l à  nói sai  sự t hật , là nói p hản lại cuộc đời, chính  vì  thân này  là  thân  bất t ịnh, uế trược , hôi  thối , dục  lạc  ham  t hích  mu øi  tục  lụy nên  c hịu nhiều khổ đau.
Ví dụ 6: K hông có t hế giới  siêu hình  mà  bảo rằng có thế giới siêu hì nh là nói p hản lại cuộc đời . Nói  phản  l ại  cuộc  đời  là   nói  sai  sự  t hật ,  nên những  ngư ời nói p hản lại cuộc  đơ øi là  những  ngư ời lạc  hậu,  mê  tí n,  ngu  si,  dại  khờ  đem  t iền  c ho người  khác  ăn  mà  tai  hoạ  bệnh  tật  vẫn  đến  với mình  (tiền mất tật mang).
Cho  nên,  giới  đư ùc  không  nói  p hản  lại  cuộc đời là  một đức  hạnh  nhân  bản –  nhân  qu ả không làm khổ mì nh khổ người và khổ c ả hai.
Người  nói  phản  l ại  cuộc  đời  là  người  p hạm giới,  p há  gi ới,  là  người  tội  lỗi .  Người  tội  lỗi  l àngười  p hải  c hịu  nhiều  sự  đau  khổ  c ho  cuộc  đời này.
GIỚI HÀNH KHƠNG NỊI PHÂN LÄI ĐỐI VỚI ĐỜI

Giới  không  nói  phản  lại  đối  với  cuộc  đời  l à một gi ới hành tuyệt vời , khi các  bạn biết những gì đúng  sự  t hật  tro ng cuộc  đời  thì c ác  bạn  mơ ùi  nói , còn  chưa  biết  thì nhất  định không  nói.  Vì  nói  ra sẽ phạm giới, p hạm giới sẽ  bị khổ đau và còn làm liên  lụy đến  những  người  khác.  Đ ây  là  một  gi ới hành  để  giúp  các  bạn  thấy  sư ï                                         thật  cuộc  sống  t he á gian   này  là  do  các  duyên  họp  lại  mà  thành  ra muôn  vật,  chư ù                                                                                   k hông  có  vật  nào  là  có  t hật . Một cuộc  sống  thế  gi an  đầy  khổ  đau  chỉ  vì  các  bạn không  dám   nhì n  sự  thật,  không  phản  tỉnh  lại cuộc đời, t hường thấy không đúng sự t hật của cuộc đời, nên p hải c hịu  khổ  đau tư ø                                                                       kiếp  này sang kiếp khác .
Nói  phản  lại  cuộc  đời  như  ông  Trạng  Trình
Ngu yễn Bỉ nh Khiêm:

“Một mai , một cuốc, một cần câu

Thơ  thẩn dù ai vui thú nào

Ta  dại ta tì m nơi  vắng vẻ

Ngươ øi k hôn  ngươ øi đe án  cho án xôn xao ”

Nói  phản  lại  cuộc  đời  là  tiêu  cực,  yếm  t hế, ngược  l ại  đạo  Phật  biết  đời  khổ  như  t hật , nhưngkhông tiêu cực, yếm t hế, c ho nên từ tro ng đ au kho å vượt lên để t hoát r a mọi sự  đau khổ của cuộc  đời , chứ  không  phải  tránh  né  trốn  c hạy  như  Tr ạng Trình, nên  đức   Phật  dạy:  “Đứng  lại  thì chì m xuống,  tiến  tới  thì trôi  dạt,  chỉ  có  vượt  qua”.
Như  vậy,  các  bạn  biết  rằng  đạo  Phật  là  đạo  đức
của  loài  ngươ øi,  nên  nó  không  bi  qu an,  yếm  thế, luôn luôn tích cực  xây dựng cho mình  một đạo  đức để cải đổi thế gi an này thành cảnh giới  an l ạc  và hạnh p húc c ho mình  c ho người .
Xin  các  bạn  hãy  lưu  ý  giới  hành  không  nói phản  lại  cuộc  đời  là  đạo  đức  nhân  bản  –  nhân quả,  không  l àm  khổ  mình,   khổ  người  và  khổ  c ả hai;  là  bổn  phận  trác h nhiệm  của  mỗi  con ngư ời đang  có  mặt  trên  hành  tinh này  thì các  bạn  mới giữ gì n như õng giơ ùi luật này nghiêm c hỉnh.
Muốn  sống  nghiêm  chỉ nh  gi ới  hành  không nói  phản  lại  cuộc  đời  t hì  các   bạn  nên  thường xuyên  tác  ý: “K hông được nói sai sự thật trong cuộc  đời  này. Nói sai  sự  thật  là no ùi p hản  lại cuộc đời. Nói p hản lại cuộc đời là đem lại sự đau  k hổ cho mình, cho người , cho cả  hai ”.
Tóm  lại ,  bảy  giới  này  là  bảy  đức  hạnh  ve à ngôn  ngữ c ủa  mọi  người  sống trên  hành  tinh này không riêng cho những Phật tử  mà cho tất cả  mọi người , có tôn gi áo  hay không có tôn giáo  đều phảichấp  nhận đó là đạo đức  nhân bản - nhân quả của loài  người , do từ  khẩu  hành  của  mọi  người  tạo  ra một sức sống mãnh liệt của những tâm hồn cao thượng  biết thươ ng mì nh,  t hươ ng người  và t hương cả hai.


 C HƯƠ NG VI
NHỊM SƠ THIỆN

THỨ NĂM

TÁM GIỚI ĐỨC NGƠN NGỮ II TỲ KHEO TĂNG VÀ TỲ KHEO NI


 GI Ớ I THI ỆU

NHĨM GIỚI LUẬT SƠ THIỆN THỨ NĂM

TÁM GIỚI ĐỨC NGƠN NGỮ II TỲ KHEO TĂNG VÀ TỲ KHEO NI

1/ Từ bỏ nói hai lư ỡi.

2/ Tránh xa nói hai lưỡi.

3/ Sống hoà hợp  với như õng kẻ li gián.

4/ K huyến khíc h những kẻ ho à hợp.

5/ Hoan  hỉ trong ho à hợp.

6/ Thoải mái tro ng hòa hợp .

7/ Hân hoan trong hoà hợp.

8/ Nói những lời đ ưa đến hòa hợp.

Tám  giới  này  là  những  hành  động  đạo  đức làm  Người , l àm  Thánh  t huộc  về  khẩu  hành,  no ù chỉ  rõ  hành  động  sống  đúng  đư ùc  hạnh  ngôn  ngư õ của  những  ngươ øi  có  đạo  đức,  của  những  vị  tu  sĩ Thánh  Tăng,  Thánh  Ni và  Thánh  cư sĩ  cùng  với mọi ngươ øi sống trên hành ti nh này, ai ai cũng cầnphải học  hiểu để thể hiện sự sống chung  nhau  mà không  làm  khổ  mì nh,  khổ  người  và  khổ  tất  c ả chúng sanh.
Tám  giới  lu ật  này  là  để  cho  mọi  người  t he å hiện sự sống chung nhau với một tâm hồn thanh thản,  an  lạc  và  vô  sự;  để  thể  hiện  một  sư ï                                               sống chung  nhau  mà  sự  sống  thoát  ra khỏi  bản  chất hung  ác  của  loài  ác  quỉ.  Bơ ûi  vì,  bản  c hất  của  loài ác  quỉ ấy muôn đời còn đang  ngủ  ngầm trong tâm các bạn. Các  bạn có biết không?
Vì  thế,  mọi  người  phải  chấp  nhận  tám  giới đức hạnh sống “HOÀ  HỢP ” này. Nó chí nh là mạng sống của các  bạn. C ác  bạn  hãy cố gắng  giữ gì n đe å bảo  vệ mạng sống và cũng là để sống vơ ùi một tâm hồn  cao t hượng  không  làm  khổ  mì nh,  khổ  ngư ời và khổ cả hai.




 G  IỚI   ĐỨC    NG  ƠN   NG  Ữ    THÁN   H    TĂNG   ,    TH   ÁNH    NI    TH   Ứ    NHẤ   T   :

TỪ BĨ NỊI HAI LƯỠI


“TỪ  BỎ  NÓI  HAI   LƯỠI ” là  một  hành động đạo   đức   hòa   hợp   Làm   Người ,  làm   Thánh,   no ù không phân  biệt gi ai cấp  nào  trong xã  hội, có tôn giáo   hay   không   tôn   giáo,   mà   mọi   ngươ øi   sống chung nhau trên hành tinh này, nếu muốn làm Người, l àm Thánh đều c ần  phải  học  hiểu  và  sống đúng đư ùc hạnh này.
GIỚI ĐỨC HỒ HỢP TỪ BĨ NỊI HAI LƯỠI

Đây  l à  một  giới  lu ật  d ạy  về  đức  hạnh  hòa hợp  để không làm khổ mình,  khổ  ngươ øi và khổ cả hai.  Đ ức  hạnh  hoà  hợp  để  không  l àm  khổ  mì nh, khổ  người  và  khổ  c ả  hai  là  một  đức  hạnh  làm Người  làm  Thánh  như  trên  đã  nói,  ước  mong  c ác bạn c ần phải học  hiểu và sống đu ùng đức  hạnh nà y để  đem  lại  sự  sống  yên  vui  và  hạnh  p húc  c ho nhau.  Có  như  vậy,  các  bạn  mới  biến  cuộc  sống trên  hành  tinh này  trở t hành cõi  Cực  Lạc , Thiên Đàng.
“TƯ Ø                                                                                                                                                                                         BỎ  NÓI  HAI   LƯỠI ” l à  một  giơ ùi  đức  hoà hợp.  Người  biết  sống  và  gi ữ   gìn  giới  đức  hoà  hợpnày,  khiến  c ho  mọi  người  cùng  sống  c hung  nhau trên hành  tinh này  sẽ t hươ ng yêu  nhau  như  nư ớc với  sư õa.  Cho  nên  “TỪ  BỎ  NÓI  HAI   LƯỠI ”  l à  một đạo  đức  về miệng, giới  này là  giới hạnh  ngôn ngư õ thuộc  về  đức  ho à  hợp   như  trên  đã  nói.  Vì  thế, trong ngôn ngữ các  bạn cần  muốn  nói ra một điều gì thì phải cân nhắc kỹ lưỡng rồi mới nói.
Hòa  hợp  là  một  đư ùc  hạnh  rất  c ần  t hiết  đe å mọi  người  cùng  sống  chu ng  nhau.  Vì  thế , những người  nói  hai  lưỡi  l à  những  người  l àm  mất  tình đoàn kết. Làm mất tình đoàn kết là làm mất tình yêu  thươ ng. Làm  mất  tình yêu  thươ ng là  đem l ại sự oán ghét hận t hù. Đem lại sự oán ghét hận thu ø là  đem  lại  sự  khổ  đau  cho  nhau .  Có  phải  vậy không các  bạn?
Tục  ngữ  có  c âu:  “Một  ca ây  la øm  chẳng  nên non, ba cây  chụm  lại  nên  hòn  núi  cao”. The á mà  người  nói  hai  lư ỡi  t hì  l àm  sao có  tình l àng nghĩa  xóm  được;  thì  làm  sao  có  tình đoàn  kết nhau được . K hông đoàn kết nhau  được t hì làm sao có thươ ng yêu; t hì l àm sao có sức  mạnh.
Người  nói  hai  lưỡi  l à  người  l àm  khổ  mì nh, khổ người và khổ cả  hai,  l à người xấu ác, là ngư ời ác tri t hức . Vì thế, các  bạn nên cố gắng khắc phục mình  để đư øng trở  thành  người nói  hai lươ õi,  ngư ời nói hai lươ õi xấu l ắm các  bạn ạ!GIỚI HÄNH HĐA HỢP TỪ BĨ NỊI HAI LƯỠI

Từ bỏ nói hai l ưỡi l à một oai nghi tế hạnh ve à ngôn  ngữ  hòa  hơ ïp,  nó  cao  quý  và  đẹp  đẽ  trong cách  đối  nhân  xử  thếõ.  Cho  nên,  làm  người  ai  ai cũng  c ần  phải  học  tập  và  cố  gắng  giữ  gìn  c ho nghiêm c hỉ nh.
Từ  bỏ  nói  hai  lưỡi . V ậy  nói  hai  lươ õi  nghĩa như  thế nào?
Người  nói   hai  lư ỡi  là   người   nhiều  c huyện nhất  trên  thế  gian  này.  Trươ ùc  mặt  nói  tốt,  sau lưng  nói  xấu,  c huyện  ít xíc h ra nhiều,  chuyện  co ù nói  không,  c huyện  không  nói  có,  nói  qu a nói  lại , lật  lọng  một  các h tr ắng  trợn,  lấy  tr ắng  nói  đen, lấy đe n nói trắng,  những  người  như  vậy c húng t a nên  tránh  xa, họ  không  phải l à  như õng  người  bạn
tốt.

Người   nói   hai   lưỡi   là   người   không   ngay thẳng,  không tru ng thư ïc,  ngư ời  xấu  ác , hèn  nhát , đê  tiện  v.v..  Tục  ngữ  có  câu:  “Gần  mực  thì đen, gần  đèn  thì sáng”.  Những  hạng  người  này  các bạn  đừng  làm  bạn,  không  nên  gần  gũi  với  họ,  ho ï là ác  tri thức trong đời na øy.
Từ  bỏ  nói  hai  lươ õi  là  giới  luật  dạy  về  oai nghi tế hạnh ngôn  ngữ để  ngăn  và diệt  những l ời nói đem đến  sự  bất ho à c ho mọi người  trong  cuộcsống chung nhau.  Đó là  như õng lơ øi nói si nh ra mọi oán ghét hận t hù. Oán ghét và thù hận l à đe m l ại sự  chi a rẽ  và  gây  ra mọi  sư ï                                               đau  khổ  c ho  nhau . Phải không các  bạn?

GIỚI HÀNH HỒ HỢP TỪ BĨ NỊI HAI LƯỠI

Giới hành từ bỏ  nói hai lưỡi là pháp  môn  Tư ù Chánh  C ần.  Pháp  môn  Tư ù                                                                                                            Chánh  Cần  là  pháp môn  ngăn  ác  diệt  ác  pháp  rất  tu yệt  vời,  như  c ác bạn đã hiểu biết .
Từ  bỏ  l à  một  hành  động  vư øa  ngăn  vừa  diệt không  cho  miệng  nói  hai  lươ õi,  vì  nói  hai  lưỡi  l à tạo  nên  ác  khẩu  nghiệp .  Ác  khẩu  nghiệp  ấy  se õ biến  c ác  bạn  trở  t hành  những  ngươ øi  phi  đ ao đức nhân bản - nhân qu ả.
Trong   Tứ  Chánh  C ần  c ác  bạn   hãy  lưu  ý. Pháp ngăn và diệt ác  pháp đều p hải sử du ïng pháp môn như lý tác  ý.
Muốn  huân  tập  p háp  môn  như  lý  tác  ý  t hì các  bạn  hãy trạc h pháp  cho đúng  nghĩa tư ùc  là t ác ý một tướng khác  của tướng ác  pháp  đó như:  “N ói hai lưỡi  là  một  ác  p háp  p hi đạo  đức  nhân bản  ta p hải  từ  bỏ”.
Nếu  bạn  có  tật  xấu  t hường  hay  nói  hai  l ưỡi thì  bạn   nên   t hường   tác   ý   c âu   này   c ho  t hấm nhu ần.  Nó sẽ  giúp  bạn trở  thành  người  tốt,  ngư ờicó lời nói ngay thẳng, trung trư ïc dám ăn, dám nói như ng không bao giờ nói xấu người khác .
Sau cùng  c húc  các  bạn  thành  công  giư õ                                                                                               gì n giới lu ật trọn vẹn để xứng đáng là đệ t ử  của Phật .


 VĂN    HĨ  A    G  IỚI   ĐỨC   HỊ  A    HỢP  TH   Ứ   HAI   :

TRÁNH XA NỊI HAI LƯỠI


“TRÁNH  XA  NÓI  HAI   LƯƠ ÕI”  là  một  hành động  đạo  đức  hoà  hợp  làm  Người,  làm  Thánh,  no ù không phân  biệt gi ai cấp  nào  trong xã  hội, có tôn giáo   hay   không   tôn   giáo,   mà   mọi   ngươ øi   sống chung  nhau  trên  hành  ti nh  này  đều  p hải  thực hiện  nó.  C ho  nên,  muốn  làm  Người , làm  Thánh, ai  ai  cũng  đều  cần  phải  học,  hiểu  và  sống  đúng đức hạnh này.
Đây  l à  một  giơ ùi  lu ật  dạy  về  đức  hạnh  ngôn ngữ để không làm khổ mì nh,  khổ  người  và khổ cả hai.  Đ ức  hạnh  ngôn ngữ để  không l àm  khổ  mì nh, khổ  ngư ời  và  khổ  cả  hai  là  những  đức  hạnh  mà các  bạn  cần  p hải  học  hiểu  và  sống  đúng  những đức  hạnh  này như  trên đã  nói để đem l ại sư ï                                   sống yên vui  và hạnh phúc  cho nhau.  Có làm được  như vậy,  các  bạn  mơ ùi  biến  cuộc  sống  trên  hành  tinh này  trở  t hành  cõi  Cực  Lạc,  Thiên  Đàng.  Các  bạn có biết không?
GIỚI ĐỨC HỒ HỢP TRÁNH XA NỊI HAI LƯỠI

Giới luật  “TR ÁN H  XA  NÓI  HAI   LƯỠI ” về  đức thì  giống   như   giới  thứ  nhất   “TỪ   BỎ   NÓI   HAILƯỠI ”,   như ng  về  hạnh  thì khác  nhau.  Như  vậy các  bạn  đã  biết  “TỪ  BỎ  NÓI  HAI   LƯỠI ”,  là  những hành  động  chỉ  thẳng c hính  bản t hân cu ûa  c ác  bạn phải  từ  bỏ  nói  hai  lươ õi;  còn  ngươ ïc  lại  giơ ùi  hạnh “TR ÁN H  XA  NÓI   HAI   LƯƠ ÕI”  là  hành  động  tránh xa ngư ời nói hai lưỡi ho ặc  tránh xa nơi  ở  có ngư ời nói  hai  lưỡi  hoặc  tránh  xa  lời  nói  hai  lưỡi  của chính  mình.
Vì   muốn   có   một   c uộc   sống   hoà   hợp   yêu thươ ng nhau c ác  bạn nên tránh xa nói hai l ưỡi t ức là  nghe  điều gì ở  c hỗ  này không đến chỗ  kia nói , để sanh r a c hia rẽ với những người này hoặc  nghe điều  gì  ở   chỗ  kia không  đi  nói  với  những  ngư ời này để si nh ra chi a rẽ với những  ngươ øi kia. Đó l à hành  động  đạo  đức  hòa  hợp  của  mỗi  ngươ øi  mà trách nhiệm  bổn phận c ủa mỗi con người đều phải thực  hiện đạo đức  ấy .
Kính thư a các  bạn!  Nếu  đạo  đ ức  ấy  không được  qu án  triệt  áp  dụng  vào  đời  sống  hằng  ngày thì t hế gi an này l à một c ảnh giới địa ngục , một sư ï đau  khổ  triền  miên.  Vì  đó  là  sự  chia  rẽ,  sư ï                                               hận thù, sự o án ghét v.v..

“Một   cây   làm   chẳng   nên   non  ba  cây chụm lại  nên ho øn  núi  cao”. Bởi vậy, mọi  ngư ời có  đoàn  kết  là  sống,  còn  chi a rẽ  l à  c hết.  Vì  thế ,0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Ví bạn hãy dùng ngôn ngữ lịch sự, tôn trọng lẫn nhau, mỗi người có cấp độ trình độ riêng nên không nên phán xét nếu không thông hiểu. Xin cảm ơn!