Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

VĂN HÓA PHẬT GIÁO TRUYỀN THỐNG TẬP 2-10tâm  vui  vẻ,  thanh  t hản,  vô  sự  v.v..  xem  như  c ác pháp  ấy không có mặt ở  đ ây.  Nếu các  bạn có  hoan hỉ được như vậy t hì mới thấy giải thoát thật sự.
Muốn  đư ợc  như  vậy  hằng  ngày  c ác  bạn  nên tu  tập  tâm  hoan  hỉ.  Tu  tập  tâm  hoan  hỉ  thì các bạn  phải  có  lòng  t ha  t hứ  và  yêu  t hươ ng,  dù  c ác pháp  ấy  có  cực  ác  tột  cùng,  nhưng  các  bạn  cũng nên  mơ û                                                                       rộng lòng  yêu  thư ơng và t ha thư ù                                                                       t hật  sự. Có  mở  rộng  lòng  thư ơng  yêu  và  t ha  thư ù                                                                                               thật  sư ï thì phải có  một p hươ ng p háp  để  giữ  gìn  tâm luôn luôn được hoan hỉ. Phươ ng pháp  ấy là pháp  “N HƯ LÝ  TÁC  Ý ”.  Nhơ ø                                                                                   p háp  như  l ý  t ác  ý  t âm  các  bạn luôn  luôn  đư ợc   hoan  hỉ  sống  trong  cảnh  nghịc h cũng như  cảnh thu ận của đời người ; nhơ ø                                                          p háp  n hư lý  tác  ý  mà  tâm  các  bạn  luôn  được  vui  sống  an
tịnh.

Muốn  được  sống gi ải t hoát  như  vậy  nên  Đức Phật  đã  cô  đọng  sư ï                                         sống  hạnh  phúc  ấy  bằng  một cái  tên  “HO AN   HỈ  SỐNG  AN   TỊN H”  rất  đ ầy  đủ  ý nghĩa  giải  tho át.  Cho  nên,  các  bạn  thường  t ác  ý câu  này  và  như  vậy  các  bạn  sẽ  thấy  ngay  sự  gi ải thoát.
“HO AN   HỈ  SỐN G  AN   TỊ NH”.  Đúng  vậy,  giới thứ  chín  này  có  một  cái  tên  r ất  tuyệt  vời  trong giáo  pháp  của đức  Phật. Bơ ûi vậy, những đệ tử nào đã thọ cụ túc  giới đều phải sống đầy đủ những đức hạnh giới luật giải tho át này.

Văn hóa Phật giáo truyền thống – tập 2


Ở  đây,  các  bạn  t hấy  rõ  ràng  mỗi  gi ới  lu ật của Phật  đều mang  tên  đúng nghĩ a gi ải t hoát của nó.  Giới  luật  là  những  phươ ng  pháp   sống  trực diện với kiếp  sống của con ngư ời đầy sóng gió bão bùng.
Nếu  các  bạn  sống  không  đúng  gi ới  luật  t hì các  bạn  sẽ  bị  sóng  gió  danh,  lợi,  sắc,  thư ïc,  thu ỳ nhận c hì m xuo áng tận đáy biển khổ đau.
“HO AN  HỈ  SỐNG  AN   TỊN H”.  C ái  tên  hoan  hỉ sống  an  tịnh,  đẹp  làm  sao! Phải  không  c ác  bạn? Cuộc  đời  này  có  như õng  vật  gì  đáng  cho  các  bạn bận t âm. Vì tất cả các  pháp trên t hế gian  này đều vô  thư ờng,  đều  kho å                                                                                   đau . Nếu  các  bạn  biết  buông xả,  bỏ xuống hết , sống đúng  như  tên cu ûa gi ới lu ật này  t hì t hế gi an đâu  còn  đau khổ  nư õa.  Chí nh  nơi đây  l à  Thiên  Đ àng  tại  t hế  gian.  Phải  không  c ác
bạn?

“HO AN   HỈ  SỐN G  AN   TỊ NH”   l à  p hương  p háp tu  tập  hỉ  t âm  vô  l ượng  như  trên  đ ã  nói,  đ ấy  c ác bạn  ạ!  Giới  luật của Phật c hính  l à  những p hương pháp  để  các  bạn  học  tập  và  rèn  luyện  t hân  tâm các  bạn  tư ø                                                                                   p hàm  p hu tr ở   t hành  Thánh  nhân,  t ư ø xấu  xa  trở  thành  tốt  đẹp,  từ  khổ  đau  trơ û                                                                                               thành hạnh  p húc,  tư ø                                                                                               hu ng  ác  trở  t hành  t hiện  l ành,  t ư ø sân hận trở t hành thư ơng yêu , v.v..


 C HƯƠ NG III


NHỊM SƠ THIỆN

THỨ HAI

SÁU GIỚI ĐỨC HIẾU SINH TỲ KHEO TĂNG, TỲ KHEO NI

ê          ù          ä          ù          à          á          ä


 GI Ớ I THI ỆU

NHĨM GIỚI LUẬT CỤ TÚC

HIẾU SINH THỨ HAI


Sau khi nghe  đức  Phật trì nh bày, kết  qu ả chín  gi ới đức, giơ ùi hạnh và  giới  hành của  ngươ øi tu sĩ Phật gi áo  thì vua A X à Thế phải chấp  nhận và ca ngợi  t án  t hán  những  kết  quả  t hiết  thực  hiện tại  của  Sa Môn  hạnh  là  rất  tuyệt  vời . Vu a A  X à Thế hỏi Phật:

“- Bạch The á                                                          Tôn! Có the å                                                          cho biết một ke át quả  thie át  thực  hiện  tại  k hác  nữa  của  ha ïnh Sa  Môn,  vi die äu  hơn,  thù  thắng  hơn  những quả  thi ết  thực  hiện  tại  của  Sa  Môn  vừa  k e å trên không?”.
Xin  các  bạn lưu ý câu hỏi trên đây của vua A Xà  Thế:  C hính  do câu  hỏi  này  mà  tư ø                                                                                   đây  về  sau đức  Phật  trả  lời   những  kết  quả  đức   hạnh  của người tu sĩ ngày càng vi diệu và t hù thắng hơn.

Khi Vua A Xà  The á                                                                       hỏi đư ùc  Phật  như  vậy t hì đức Phật tr ả lời :
“-  Này   Đại   vương   hãy   la éng   nghe   va ø khéo  tác ý Ta  sẽ giảng.

Này  Đại  vương  thế  nào  là  T ỳ  kheo  gi ới hạnh cụ túc?

Ở đây,  này Đại  vư ơng,  Tỳ k heo  từ  bỏ sa ùt sanh,   tránh  xa   sát  sa nh,   từ  bỏ   trượng,   bo û kiếm,  biết  tàm  quý,  có  lòng  từ,  sống  thương xót đến tất cả  hạnh p húc của  chúng  sanh  va ø loài hữu tì nh. N hư  vậy là giới hạnh của  vị ấy trong giới l uật”.
Đức  Phật  vừa  nêu  lên  nhóm  giơ ùi  luật  t hư ù hai.  Nhóm giới luật này gồm có 6 giơ ùi:
1-        Từ bỏ sát sanh.

2-        Tránh xa sát sanh.

3-        Từ bỏ trượng bỏ kiếm.

4-        Biết tàm quý.

5-        Có lòng từ.

6-        Biết thươ ng xót đến tất cả hạnh phúc của chúng sanh và loài hư õu tì nh.

Vậy giơ ùi đức, gi ới hạnh và giới  hành của sáu giới này như t hế nào?

Muốn   biết  rõ   giới  đư ùc,   giới   hạnh  và   giới hành  của  sáu  giới  này t hì c húng  ta  lần lươ ït triểnkhai từng giới  một để xác  định nghĩa cho rõ ràng, ngõ  hầu  người  sau mơ ùi  biết đường  lối tu  theo  gi ới luật đúng p háp c ủa đư ùc Phật .


 VĂN    HĨ A    G  IỚI   ĐỨC   HIẾ  U   SINH   T  HÁN  H   TĂNG  ,    TH  ÁNH    NI   T  HỨ  NHẤ T   :

TỪ BĨ SÁT SANH


TỪ  BỎ  SÁT  S ANH là  một  hành  động  đạo đức  hiếu  si nh  Làm  Người , làm  Thánh,  nó  không phân  biệt  giai  c ấp  nào  trong  xã  hội,  có  tôn  gi áo hay  không  tôn  giáo,  mọi  ngươ øi  sống  c hung  nhau trên  hành  tinh này,  nếu  muốn  làm  Người ,  làm Thánh  đều  c ần  phải  học  và  sống  đúng  đức  hạnh
này.

Đây l à  một giới lu ật d ạy  về lòng  yêu t hươ ng sự  sống  trên  hành  tinh này.  Lòng  yêu  t hươ ng sư ï sống  ấy  là  những  đức  hạnh  mà  các  bạn  cần  phải học  hiểu  và  sống  đúng  những  đức  hạ nh  này  đe å không  làm  khổ  mì nh,  khổ  người  và  khổ  tất  c ả chúng  sanh.  Có  sống  được  như  vậy,  các  bạn  mới biến  cuộc  sống  trên  hành  t inh  này  trở  thành  cõi Cực Lạc, Thiên Đàng.

GIỚI ĐỨC HIẾU SINH TỪ BĨ SÁT SANH

“TỪ  BỎ  S Á T  SAN H”  là  một  giới  đức  để  thực hiện đức  hiếu si nh.  Muốn t hực  hiện đư ùc  hiếu  sinh thì các  bạn  phải  hiểu  nghĩa  của  giới  này  cho  ro õ ràng. Vậy tư ø                                                          bo û                                                          sát sanh nghĩ a là gì?Từ:  nghĩa  là  t ừ    giã;  bỏ:  nghĩ a là  buông  bỏ, hai  danh  từ  ghép  lại  có  nghĩ a là  buông  xả  không giữ lại, không l àm nư õa.
Sát: nghĩa là giết làm cho chết , làm cho mất sự sống; sanh: nghĩa l à chúng sanh loài động vật.

Từ  bỏ sát sanh nghĩ a là  bỏ  hẳn  như õng hành động làm cho loài động va ät c hết.

Hành  động   bỏ   hẳn  không   làm  cho  c húng sanh c hết tức  là Đ ỨC  HIẾU SIN H.
“TƯ Ø                                                                                                                                                                                                                                                      BỎ  SÁT  S AN H”  là  một  hành  động  đạo đức  không  làm  khổ  mì nh,  khổ  ngư ời,  kho å                                                                                               tất  cả chúng  sanh.  Hành  động  ấy  khởi  sự  bắt  đầu  c ho lòng từ  bi yêu thươ ng mọi sư ï                                   sống trên  hành tinh này. Vì t hế gọi là “Đ ỨC  HIẾU  SIN H”.
“TƯ Ø                                                                                                                                                                                                                                                      BỎ  SÁT  S AN H”  là  một  hành  động  đạo đức  cao  quý  tu yệt  vơ øi,  khiến  c ho  máu  xư ơng  và nước  mắt  cu ûa  c húng  sanh  không  còn  rơi đổ  trên hành tinh này nư õa.
“TƯ Ø                                                                                                                                                                                         BỎ  SÁ T  S AN H”  là  tiếng  kêu  cứu  từ  lòng yêu  thươ ng  của  Phật  gi áo   đối  với  sự  sống  của muôn  loài  trên  hành  tinh này.  Lòng  yêu  t hương ấy đã  biến t hành  một đức  hạnh sống của  ngươ øi tu sĩ Phật giáo. V ì thế  “TỪ  BỎ  S Á T S AN H”  l à nhiệm vụ  trọng  tr ách  bổn  p hận  cu ûa  những  người  tu  sĩ Phật gi áo.“TƯ Ø                                                                                                                                                                                         BỎ  SÁ T  SAN H”  các  bạn p hải  hie åu  nghĩa rõ ràng,  đó là  trác h nhiệm  bổn  p hận của các  bạn rất  nặng  nề  luôn  luôn p hải  giữ  gì n nghiêm c hỉnh không được sát hại sư ï                             sống cu ûa muôn loài .

GIỚI HÄNH TỪ BĨ SÁT SANH

Như õng  người  tu   sĩ  Phật   giáo   còn  ăn  t hịt chúng sanh làm sao l ại gọi l à  “TỪ  BỎ  S ÁT S AN H”. Ăn  thịt  c húng  sanh  là  một  hành  động  gián  tiếp sát  c húng  sanh  (có  ngư ời  ăn  t hịt c húng  sanh  t hì mới  có  người  giết  chu ùng  sanh).  Bởi  vậy  ăn  t hịt chúng  sanh  l à  một  hành  động  giết  chúng  sanh còn  ghê  gớm  hơ n ngư ời  cầm  dao giết.  Giết  chúng sanh bằng miệng của mình  tức  là ăn và nhai  nuốt thịt  c húng  sanh  tro ng  miệng  t hật  là  ghê  gớm, thật là ác  tâm vô cùng. Ác  như  loài ác  thú  ăn t hịt nhau  và chẳng chút lòng thươ ng nhau.  Loài  ngư ời mà  giống như  lo ài vật ác  độc  như  vậy  sao hỡi c ác bạn?  Con  người  có  tri kiến   hiểu   biết ,  có  lòng thươ ng yêu mà lại nỡ lòng nào  nhai nuốt đư ợc t hịt chúng sanh?  Ôi! Thật là đ au t hươ ng!
Các  bạn  có  t hấy  chăng?  C húng  t a là  những con  người ,  con  ngươ øi  phải  có  tình cảm,  phải  co ù lòng  yêu  thư ơng  nhau.  Có  tình cảm,  có  lòng  yêu thươ ng  sao lại  nỡ  nhẫn  tâm  ăn  t hịt chú ng  sanh như  thu ù                                                          vật vậy sao?Con người  ăn  t hịt c húng  sanh  có  tư ï                                         xấu  ho å không?  Thư a các  bạn!  Nếu  các  bạn  ăn  thịt  c húng sanh  như  vậy,  c ác  bạn  có  t hấy  mì nh  l à  con thu ù vật ác độc không?
Và  hành  động  ác  độc  nơ õ                                                                                   tâm  nhai  nuốt  t hịt chúng  sanh  như  vậy,  c ác  bạn  có  thấy  mì nh  xứng đáng làm người kho âng?
“TƯ Ø                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      BỎ    S Á T   S AN H”    là   hành   động   biết thươ ng yêu  mì nh,  biết từ  bỏ sư ï                                   đau khổ của c hính bản  thân  mình,  của  như õng  người  khác  và  của  tấät cả chu ùng sanh.
“TỪ   BỎ  S Á T  S AN H”   l à  hành  động  t hươ ng yêu  luôn  luôn  muốn  đem lại  hạnh  phúc  c ho nhau trong cuộc  sống  này,  là  hành  động  thương ye âu sư ï sống  của   muôn  loài ,  lu ùc  nào  c ũng  không   muốn thấy chu ùng sanh khổ đau.
“TƯ Ø                                                                                                                                                                                         BỎ  S ÁT  SANH” l à  hành  động  đư ùc  hạnh của  những  bậc  Thánh  Tăng,  Thánh  Ni và  Thánh Cư sĩ.

“TƯ Ø                                                                                                                                                                                                                                                                                      BỎ   SÁ T   S AN H”   là  từ  bỏ  những  hành động độc  ác  của c hính  bản  mình.  Các  bạn  có  biết không?
Tóm  lại,  người  biết  từ  bỏ  sát  sanh  là  người biết ngăn ngừa và diệt trừ các  ác  pháp; người  biết từ bỏ sát sanh l à người  biết chu yển đổi  nhân  quả, khiến c ho nhân  quả không còn tác  động  vào  t hântâm  mì nh  được . Vì  thế , đời  sống  cu ûa  mì nh  mới được thanh t hản, an l ạc và vô sự.
GIỚI HÀNH HIẾU SINH TỪ BĨ SÁT SANH

“TỪ  BỎ  S Á T  SAN H”  là  câu  trạc h  pháp  như lý  tác  ý  để  dẫn   dắt   tâm  triển  khai   lòng   yêu thươ ng tất  cả  muôn  loài.  V à  hành  động  tác  ý  đo ù bắt  đầu  chuyển  biến  cho đời  sống  c hân  thiện  mỹ của cuộc đời các  bạn.
“TỪ  BỎ  SÁT  S AN H”  l à  một  Phạm  hạnh  của bậc  Thánh  Tăng,  Thánh  Ni và  Thánh  Cư  sĩ,  vì thế  mọi  người  cần  phải  sống  đúng  Phạm  hạnh này  để  xứng  đáng  làm  người ,  nếu  sống  không được  vậy  thì c ác  bạn  chẳng  khác  nào  l à  loài  ác thú  ăn  thịt  nhau ,  các  bạn  sẽ  không  còn  là  con người nư õa. Các  bạn có biết không?


 VĂN    HĨ A    G  IỚI   ĐỨC   HIẾ  U   SINH   T  HÁN  H   TĂNG  ,    TH  ÁNH    NI   T  HỨ  HAI:

TRÁNH XA SÁT SANH


“TRÁNH  XA SÁT SANH” là một hành động đạo   đức  hiếu  si nh  Làm  Người,  l àm  Thánh,   no ù không phân  biệt gi ai cấp  nào  trong xã  hội, có tôn giáo  hay  không  tôn  giáo ,  mọi  người  sống  c hung nhau  trên  hành  ti nh  này,  đều  cần  phải  học  hiểu và sống đúng đức  hạnh này.
Đây l à  một giới lu ật d ạy  về lòng  yêu t hươ ng sự  sống  trên  hành  ti nh  này.  Lòng  yêu  t hươ ng ấy là những  đức  hạnh  làm  Ngư ời  l àm  Thánh  mà c ác bạn  cần  phải  học  hiểu  và  sống  đúng  như õng  đức hạnh  này  để  không  làm  khổ  mì nh,  khổ  người  và khổ  tất  c ả  chúng  sanh.  Có  như  vậy , các  bạn  mới biến  cuộc  sống  trên  hành  t inh  này  trở  thành  cõi Cực Lạc, Thiên Đàng.

GIỚI ĐỨC TRÁNH XA SÁT SANH

“TRÁ NH  XA SÁ T SANH” là một nhóm từ qu á cô đọng dạy về đức  hiếu si nh, khiến c ho người đọc rất khó hiểu. V ậy tr ánh xa sát sanh nghĩa l à gì?

Muốn  hiểu  nghĩ a của  giới  đức  này  t hì  phải hiểu  nghĩa  hai t ừ   “tránh  xa”. Tránh xa có nghĩ alà tránh né và xa lì a. Tr ánh né xa lìa sát sanh co ù
3 vị trí khác  nhau:

1-  Tránh  né  và  xa  lìa người  giết  hại  c húng sanh.

2-  Tránh  né  và  xa  lìa  nơi   giết  hại  c húng sanh.

3- Tránh né và xa lìa những hành động và nghề nghiệp  sát sanh.

Tránh  né   và  xa  lìa  những   ngươ øi  giết  hại chúng sanh;  tránh  né  và  xa lìa những  hành  độngï giẫy  giụa tu yệt  vọng,  máu  đổ  t hịt rơi của  c húng sanh và không  nghe  tiếng kêu la thảm t hiết trước khi tắt t hở.
Do  hành  động  tránh  xa  không  thấy,  không nghe  những  sự  đau khổ,  đó là đức  hạnh tư ø                                                                                   bi của giới  này. Do đức  hạnh  giới từ  bi  “TR ÁN H  XA  SÁ T SAN H”  này, ngư ời tu sĩ Phật gi áo  phải chọn c hỗ ơ û thanh tịnh t híc h hợp  nơi  thanh vắng không ở  gần người giết hại và ăn thịt c húng sanh; không ở  gần nơi  săn  bắn,  nơi  đ ánh cá  chài lưới  v.v.. C a dao co ù câu: “Gần  mực  thì đen gần  đèn  thì sáng”,  gần nơi  người  giết  hại  c húng  sanh  thì sẽ  dễ  bị  đắm nhiễm  những  hành  động  ác  ấy.  Vì  thế,  “TR ÁN H XA  S Á T  SAN H”  là  một  đạo  đức  làm  người  có  ích lợi rất lớn cho sư ï                                   sống chu ng trên hành ti nh  này, nếu không gi ữ  gì n những đức  hạnh này t hì nhữngtai họa sẽ  giáng  xuống trên  đầu loài người  nhưng có ai ngờ.
GIỚI HÄNH TRÁNH XA SÁT SANH

Xưa bà  Mạnh  Mẫu  ba lần  dời  nhà,  vì  muốn cho con trẻ được giáo  dục  những đức  hạnh tốt nên phải   tránh   xa   nơi   t hiếu   đức   hạnh,   nơi   hành những nghề nghiệp ác.

Như õng  nơi  và  những  ngươ øi  giết  hại  c húng sanh là  những  nơi  và những  ngươ øi các  bạn không nên ơ û                                                          gần, đó là lời d ạy c ủa đư ùc Phật .
“TRÁ NH    XA   S Á T   SAN H”.   Từ  lơ øi  dạy  đơ n thuần  ấy,  nó  mang  đ ầy  đủ  ý  nghĩa  một  đức  hạnh từ bi  của  Phật  giáo . Vì t hế,  nó  là  một o ai nghi  te á hạnh  của  ngươ øi  tu  hành  nói  riêng,  còn  nói  c hung của  mọi  người ,  nó  là  những  hành  động  đạo  đức yêu  thươ ng  sự  sống  cu ûa  muôn  lo ài.  C ho  nên,  no ù trở thành giới hạnh “TRÁ NH  XA SÁT SANH”.
Tóm  lại , gi ới  hạnh  “TR ÁN H  XA  SÁ T  SANH” là gi ới  hạnh  ngăn  ngư øa  những sự ô  nhiễm ác  độc thường  giết  hại  chúng  sanh  tr ở   t hành  một  t hói quen  ác  khó  bỏ.  Người  tu  sĩ  Phật  giáo  cần  phải hiểu biết nghĩ a lý đạo  đức  và lợi ích của nó cho ro õ ràng,  nhờ  hiểu nghĩ a lý đạo  đức  và lợi  ích cu ûa  no ù rõ  ràng  t hì  mới  giữ  gìn  trọn  vẹn  đư ùc  hạnh  t ừ    bi đối với sự sống c ủa muôn loài .Vì đức  hạnh từ bi t hương yêu đối với sự sống của  muôn  loài , nên  không  riêng  ngư ời  tu  sĩ  Phật giáo,  mà  t ất  cả  mọi  người  có  tôn  giáo  hay  không tôn  giáo  đều  phải  thư ïc  hiện  sống  đúng  đư ùc  hạnh lòng từ bi  yêu thươ ng này, vì lợi ích cho mình  cho muôn  loài  trong  c uộc  sống  c hu ng trên  hành  tinh này vậy.

GIỚI HÀNH TRÁNH XA SÁT SANH

Muốn  giữ  gìn  đư ùc  hạnh  hiếu  si nh  này  t hì hằng  ngày  c ác  bạn  nên  nhắc  t âm  mì nh:  “Tra ùnh xa  sát  sanh  là  một  hành  động  thể  hiện  lòng từ  bi yêu  thương đo ái  với  tất  cả  chúng  sa nh, ta phải  l uôn  luôn  khắc  ghi trong lòng”  ho ặc các  bạn  sẽ  t ác  ý  câu  như  sau:  “Tránh  xa  sát sanh  là  một  hành  động  the å                                                                                               hiện  lòng  từ  bi yêu   thương  đe å                                                                                                                                    kho âng   làm   khổ   mì nh,   k ho å người  và k hổ  tất  cả  chu ùng  sanh”.
“TRÁ NH   XA  SÁ T  S AN H”  là  một  hành  động nói  lên  được  bản  tính nhân  đạo  của  một  ngư ời biết  sống  thươ ng  mì nh,  t hươ ng  ngươ øi  và  t hương tất cả chúng sanh. Một  hành động xứng đáng làm Người,  l àm  Thánh  mà  mọi  ngư ời  trên  hành  tinh này ai cu õng quý mến và kí nh yêu.


 VĂN    HĨ A    G  IỚI   ĐỨC   HIẾ  U   SINH   T  HÁN  H   TĂNG  ,    TH  ÁNH    NI   T  HỨ  BA:

BĨ TRƯỢNG, BĨ GẬY


“BỎ   TRƯỢN G,   BỎ   GẬY ”  l à   một   hành động  đạo  đức  hiếu  si nh  Làm  Ngươ øi,  làm  Thánh, nó  không  phân  biệt  gi ai  cấp  nào  trong  xã  hội,  co ù tôn  giáo  hay  không  tôn  gi áo,  mà  mọi  người  sống chung  nhau  trên  hành  tinh này đều c ần  phải  học và sống đúng đức  hạnh này.
Đây l à  một giới lu ật d ạy  về lòng  yêu t hươ ng sự  sống  trên  hành  ti nh  này.  Lòng  yêu  t hươ ng ấy là  những  đức  hạnh  của  những  bậc  Thánh  mà  các bạn  cần  phải  học  hiểu  và  sống  đúng  như õng  đức hạnh  này  để  không  làm  khổ  mì nh,  khổ  người  và khổ  tất  c ả  chúng  sanh.  Có  như  vậy , các  bạn  mới biến  cuộc  sống  trên  hành  t inh  này  trở  thành  cõi Cực Lạc, Thiên Đàng.
GIỚI ĐỨC HIẾU SINH BĨ TRƯỢNG, GẬY

“BỎ  TRƯƠ ÏNG,  GẬY”  là  một  nhóm  từ  quá  co â đọng dạy về  đức  hạnh  hiếu si nh,  khiến  cho ngư ời đọc  rất  khó  hiểu . Vậy  “BỎ  TRƯỢ NG,  G ẬY”  nghĩ a là gì?Trượng   là   thanh   cây   bằng   gỗ   suông   dài
3m33  dùng  l àm  vũ  khí   đánh  nhau  hay  dùng  đe å đánh trị những người có tội trong thời p hong kiến
xưa.

Gậy là một t hanh  cây cong qu a uốn lại giống như  co n  rắn  có  mắt  gút.  Người  già  yếu  thường dùng:
1-        Để chống khi bước  đi.

2-        Để phòng t hân khi gặp ác thú.

Ngày xưa trượng, gậy là hai loại vũ khí  dùng để  đánh  và  giết  hại  chúng  sanh,  làm  cho  c húng sanh đau khổ và chết .
Hành động bỏ trượng, gậy là đức hạnh hiếu sinh.  Ngươ øi nào  biết bỏ như õng vũ khí  làm đ au kho å và  giết  hại  c húng  sanh  là  người  có  những  hành động  thươ ng  yêu  c hính   bản  thân  của  mì nhï,  vì không  làm  khổ  chu ùng  sanh  t ức  là  không  tạo  qu ả khổ c ho bản thân mì nh.
Bỏ  trượng,  gậy,  kiếm,  đ ao  là  đức  hạnh  cao thượng  biết  thương  mì nh,  không  làm  khổ  mì nh; biết   thươ ng   người,   không   làm   khổ   người;   biết thươ ng  chúng  sanh,  không  làm  khổ  c húng  sanh. Như õng  hành  động  này  thật  đáng  c ho  mọi  ngư ời kính trọng và yêu  quý. Vì  sống trong đời  mà  biết từ  bỏ  trượng,  gậy,  kiếm,  đao  l à  một  hành  độngmang l ại sự bình  an c ho muôn loài, thật quý trọng và cao thươ ïng.
Kính t hưa  c ác  bạn!  Hành  động  bỏ  trư ợng, gậy, đao, kiếm trong mọi người chúng ta ai cũng làm   được.   Phải   không   các   bạn?   Vậy   mà   làm không  được  là  t ại  sao các  bạn???  Bỏ  trượng,  gậy, đao,  kiếm,  súng  đạn...  là  hết  đau  khổ,  l à  hạnh phúc  biết  bao, là  Thiên  Đàng,  Cực  Lạc ... Sao c ác bạn không làm đư ợc?
Như   vậy   hành   động   bỏ   trượng,   gậy,   đao, kiếm và những vũ khí  giết người , giết loài vật đâu có  khó  khăn,  đâu  có  mệt  nhọc . Thế  mà  ít ai  làm được. Tại sao vậy???

Vì  mọi  người  không  muốn  bỏ,  c hưa có  quyết tâm  bỏ,  vì  còn  ưa t hích  ăn  t hịt c húng  sanh.  Còn ưa thíc h ăn  thịt  chu ùng  sanh thì phải còn giết  hại chúng  sanh.  Còn  giết  hại  c húng  sanh  là  còn  làm khổ  mì nh,  không  biết  thương  mì nh;  còn  làm  kho å người ,  không   biết   thương   người ;  còn   làm   kho å chúng  sanh,  không  biết  thươ ng  chúng  sanh  và như  vậy l à ngư ời t hiếu đ ạo đức  lòng t hương yêu sư ï sống c ủa nhau.  Phải không c ác  bạn?

GIỚI HÄNH HIẾU SINH BĨ TRƯỢNG, GẬY

“BỎ   TRƯƠ ÏNG,   G ẬY,   ĐAO,  KIẾ M,   VŨ   K HÍ GIẾT N GƯỜI,  GIE ÁT  CHÚNG S AN H V.V..”  là  bỏ tâm hung  ác . Bỏ  tâm  hu ng  ác  là  chu yển  hóa  sự  đ aukhổ  nơi  thân  tâm  c ủa  mì nh,  l àm  cho  mình   hết khổ đau .
Bởi  người  đời  không  biết  nên  thường  hay giết  hại  c húng  sanh  ăn  t hịt, giết  hại  chúng  sanh ăn  t hịt t hì  sẽ  quen t ay, t hấy  máu  rơi t hịt đổ  t hì không sơ ï                                   hãi mà còn ưa thích. Do đó, suy ra ngư ời giết  hại  chu ùng  sanh  được  thì giết  hại  ngươ øi  được. Cho  nên,  chỉ  có  một  vài  chỉ  vàng,  một  vài  triệu bạc  tiền  Việt  Nam  là  có  thể  họ  giết  ngươ øi,  cướp của một c ách dễ dàng. Trường hơ ïp ấy xảy ra hằng ngày mà báo chí điện đài t hông tin khắp  nơi.
Kinh d ạy:

“Nếu  cả  chu ùng  sanh đừng  sát  sa nh Mười phương đâu có động binh đao Nhà nhà trai gái đều tu thiện
Thiên  hạ lo chi cha úng thái  bì nh”.

Tóm  l ại,  bỏ  tr ượng,  gậy,  đao , kiếm,  vũ  khí giết  hại  và  làm  đau khổ  c húng  sanh,  đó  là  hành động đạo  đức  hiếu  si nh c ao t hượng  mà c hỉ có co n người mới t hực  hiện được.

GIỚI HÀNH HIẾU SINH BĨ TRƯỢNG, GẬY

Khi học  về  đạo  đức  hiếu  sinh  của  giới  này, nếu  những  ngươ øi  còn  giết  hại  và  ăn  thịt  c húng sanh t hì  họ là những  người  vô đạo  đư ùc  hiếu si nh,và nhất l à họ vô đạo đức  thư ơng yêu bản thân, gi a đình  và quê hươ ng c ủa họ. Tại sao vậy?
Vì  họ  còn  làm  khổ  mì nh,  khổ  ngươ øi,  khổ  cả hai  tức   là   họ  làm  khổ   bản  thân  họ,  làm  kho å những  ngư ời thân t hươ ng tro ng gi a đình  và  nhiều khi gây mất trật tự  an ninh xã  hội vì sân hận c ãi cọ, đánh nhau  v.v..
Vậy  các   bạn  hãy  lưu  ý   và  cố  gắng  tư ø                                                                                                                        bo û những  hành  động  ác  vô  đạo  đức,  mất  tính nhân bản t hươ ng yêu của con ngươ øi.
Muốn giư õ                                                          gì n giới luật này cho nghiêm c hỉnh thì hằng ngày các  bạn nhớ t ác  ý c âu này: “Tất  ca û chúng  sanh  đều  có  sự  sống  bì nh  đa úng  như nhau  ta  phải   thương  yêu   như   thương  yêu thân  mình,  đừng  làm  đau   k hổ  và  giết  hại chúng. Thật to äi nghiệp! ”.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Ví bạn hãy dùng ngôn ngữ lịch sự, tôn trọng lẫn nhau, mỗi người có cấp độ trình độ riêng nên không nên phán xét nếu không thông hiểu. Xin cảm ơn!