Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

VĂN HÓA PHẬT GIÁO TRUYỀN THỐNG TẬP 2-8Chớ giữ làm chi có ích gì ?

Thở ra chẳng lại còn chi nữa ,

Vạn  sự  vo â                                                                 thươ øng  buông x uống  đi!”

Nhơ ø                                                                                               buông  xuống  mà  thân  tâm  được  thanh thản  an l ạc  và  vô  sự;  nhờ  buông  xuống  mà  sống giải t hoát sanh tử lu ân hồi .
“SỐNG   K HÔNG    NHÀ   CỬ A”   l à   một   Thánh hạnh  ly  gi a cắt ái  của  những  ngươ øi đã  thông  suốt lý duyên  hợp  cu ûa c ác  pháp.  “Các  pháp  thế  gia n là pháp si nh  diệt.  Sinh die ät die ät rồi  tịch diệt
là vui”.  Đúng vậy, người thấu suốt lý  nhân duyên
thì sống  không  nhà  cửa,  còn  những  người  chư a thấu  suốt  l ý  nhân  d uyên  thì  sống  nhà  cao  cửa rộng,  chùa to  Phật lơ ùn,  sống đầy đu û                                                                       vật c hất  như người   thế   gian,   sống  dí nh   mắc  vật  chất,   sống thiếu đức  hạnh t hanh  bần buông xả, “xả  phu ù                                                                 cầu bần xả  thân  cầu  đạo ”.
Nếu  cuộc  đời  tu  hành  mà  sống  không  đúng giới  hạnh  này  t hì không p hải  là  người  tu  sĩ  Phật giáo.  Vì  ngươ øi  tu  sĩ  Phật  giáo  là  người  l y gia  c ắt
ái.

“SỐNG   K HÔNG   N HÀ   C ỬA”   là   một   Thánh hạnh  tuy  r ất  t ầm  t hường  nhưng  rất  quan  trọng cho  việc  tu  hành  tìm cầu  sự  gi ải  t hoát . Xin  c ác

Văn hóa Phật giáo truyền thống – tập 2


bạn  nên  lưu  ý  giới  hạnh  này,  có  sống  đúng  t hì mới có sự giải thoát chân thật rõ r àng cụ thể.
GIỚI HÀNH LY GIA SỐNG KHƠNG NHÀ CỬA

Muốn  ly  gia  c ắt  ái  để  xuất  gia  tu  hành  cho dễ dàng  hơ n thì nên đối  xử  với  như õng  người t hân thươ ng trong gi a đình  của  mình,  nhất là phải  biết nhẫn   nhục ,  tuỳ  t huận  và   bằng  lòng  trong   mọi nghịch  cảnh,  phải  biết  lắng  nghe  và  tôn  trọng, thươ ng yêu  và t ha t hứ cho họ khi họ có  những l ời và  những  hành  động  ngăn  cản  chống  đối  lại  việc tu hành của mình.
Do  hoàn  cảnh  nghịc h  như  vậy  các  bạn  nên tuỳ t huận, nhưng  không bị lôi cuốn vào ác pháp co ù nghĩa l à các  bạn  phải giư õ                                                                       gì n tám  giới  (Bát  Quan Trai) cho nghiêm túc  và cố gắng tu tập  18 đề mục Định  Niệm  Hơi   Thơ û,  Định  Vô  Lậu  và  đi  kinh hành Chánh Niệm Tỉ nh Giác Đị nh.
Sống  trong  gia  đì nh  các  bạn  p hải  luôn  luôn siêng  năng  làm  mọi  việc , vui  vẻ  với  mọi  người , như ng p hải  giữ  l ập  trường  c ho t hật  vững,  họ  nói gì, làm  gì có  vẻ không  đồng  ý  ngăn c ản  về  sự gi ư õ giới lu ật t hì c ác  bạn  nên  cương quyết  giữ  gì n gi ới luật  nghiêm  chỉnh,  không  hề  vi phạm,  nhưng  rất cởi mở không tỏ ra lầm lầm lì lì khó chịu  v.v.. Co ù giữ  gì n sự  hài  hoà  như  vậy  thì mới  có  ngày  thực hiện đư ợc ý nguyện.Muốn  có  sự  hài  hoà  làm  vui  lòng  mọi  người như  vậy,  hằng  ngày  các  bạn  phải  dùng  pháp  như lý  tác  ý:  “Ta  phải   biết   giữ   lập   trường   cho vững,  nhất  đị nh  ta phải  vượt  ra vo øng  cương tỏa  của  ái kiết sử,  nhưng l uôn luôn  sống  hài hoà  với  mọi  người tr ong  gia đì nh  k hông  nên
làm  kho å                                                                                                                        họ”.  Có  tác  ý  và  tu  tập  như  vậy  t hì
nhân duyên đủ các  bạn sẽ được toại nguyện. Đó là giới  hành  “SỐNG   K HÔNG   N HÀ   CỬA”.   Đời  sống không  gia  đì nh  không  nhà  cửa  t hì  t hân  tâm  de ã dàng thanh t hản, an l ạc và vô sự các  bạn ạ!
Sự  tu  hành  t heo  Phật  giáo  không  p hải  dễ, thường  gặp  nghịch c ảnh  hơn l à t huận cảnh, đó l à một  sự  t hử  thách  trong  đời  t u của  các  bạn,  c ác bạn đừng nản lòng, hãy tinh tấn lên phía  trươ ùc  là một c hân trời giải tho át đang c hờ c ác  bạn.



ê          ù          ä          ù          à          á          ä VĂN    HĨ A    G  IỚI   ĐỨC   THÁ   NH   TĂ   NG ,    THÁN   H   NI   THỨ    NĂ  M:

SỐNG CHẾ NGỰ THÅN


“SỐNG   C HẾ   NGỰ   THÂN ”   là  một  hành động  Thánh  hạnh  đạo  đư ùc  sống  ngăn  ngừa  mỗi hành  động  của  t hân,  để  điều  khiển  thân,  không cho  thân  hành  động  c hạy  theo   dục  nhiễm  t he á gian,  khiến  c ho thân  được  t hanh  thản,  an l ạc  và vô sự.
“SỐNG  C HE Á                                                                                                                                                         NGỰ  THÂ N”  nó l à một đức  hạnh có  ích  lợi  r ất  lớn  c ho mọi  người,  nhờ  nó  mà  mọi người  sống  không  l àm  khổ  mình,   khổ  người.  Vì thế, nó không phân biệt gi ai cấp  nào trong xã hội , có  tôn  giáo  hay  không  tôn  gi áo,  mọi  ngư ời  sống chung nhau trên hành tinh này, nếu muốn làm người  có đạo  đức  không  làm khổ  mình,  khổ  ngư ời và để thoát ra khỏi mọi sự khổ đau trong cuộc  đời này và c hấm dứt si nh tử luân hồi t hì c ần phải học hiểu biết và sống đúng đức  hạnh “SỐNG  C HẾ  NG Ư Ï THÂN ”.
“SỐNG   C HẾ   NGỰ   THÂN”,   đây  là  một   giới luật  dạy  về  đức  và  hạnh  trong  những  đức  hạnh làm  Người,  làm  Thánh  mà  c ác  bạn  cần  phải  học hiểu  và  sống  đúng  những  đức  hạnh  này  cho trọn
vẹn  để  có  đạo  đức  nhân  bản  - nhân  qu ả.  Có  như vậy,  các  bạn  mơ ùi  biến  cuộc  sống  trên  hành  tinh này trở t hành cõi Cực  Lạc, Thiên Đàng .

GIỚI ĐỨC SỐNG CHẾ NGỰ THÅN

Giới  thứ  năm  “SỐN G  C HẾ   NGỰ   THÂN”,  là một  giới  l uật  dạy  mọi  người  phải  thường  sống  co ù đạo đức  biết ngăn c hặn t hân không c ho t hân c hạy theo  dục  lạc.  Vậy  sống  đạo  đức  chế  ngự  thân  l à sống như t hế nào?
Trước  khi muốn  hiểu  nghĩ a c âu  này  t hì  các bạn nên hiểu t ừ  c hế ngự. Vậy chế ngự nghĩa l à gì?

Chế  ngự  nghĩ a  là  ngăn  c hặn  làm  c ho  đối phương   phục  tu øng,  l àm  cho  kẻ  khác   phải  đầu hàng,  l àm  cho  gi ảm  bơ ùt,  khiến  đối  p hương  phải làm theo ý lệnh cu ûa mình.

“SỐNG    C HẾ    NGỰ    THÂN”,   là   một   Thánh hạnh đạo đức  tức l à sống ngăn chặn và điều khiển thân  không  c ho thân  hành  động  l àm  những  điều ác,  l uôn  làm  những  điều  t hiện.  Thân  làm  những điều  lành  l à  làm   những  điều  có  đ ạo   đức,   làm những  điều  không  l àm  khổ  mì nh,  khổ  người  và khổ cả hai.
Như  vậy  giới  “SỐNG   C HẾ  NGỰ  THÂN ”  dạy các  bạn  sống  làm  chủ  thân  mì nh.  Làm  chủ  t hân mình  đó  là  một  Thánh  hạnh  sống  đúng  đạo  đức nhân bản - nhân qu ả không l àm khổ mì nh, khônglàm  khổ  ngươ øi  và  không  làm  khổ  cả  hai .  Một hành  động  gi ới  luật  sống  ngăn  c hặn  mỗi  hành động  của  t hân  không  cho  nó  l àm  ác  như  vậy  l à một  hành  động  đạo  đư ùc  cao t hượng  tu yệt  vời  mà mọi  người  trong  thế  gian  này  cần  phải  học  và  tu tập rèn luyện đức  hạnh này.

GIỚI HÄNH SỐNG CHẾ NGỰ THÅN

“SỐNG  CHẾ  NGỰ  THÂN ”  là  một  Thánh  oai nghi  tế  hạnh  của  một  ngươ øi  tu  sĩ  Phật  giáo,  luôn luôn  sống  ngăn  c hặn  không  cho t hân  làm  những điều  ác  như  trên  đã  nói.  Nghe  dạy  đến  đây  c ác bạn  đừng  hiểu  lầm  sống  chế  ngự  thân  là  sống  ức chế  thân,  khiến  c ho thân  phải  khổ  sở,  khiến  cho thân  p hải  hy  si nh  mạng  sống  vì  tìm cầu  sự  gi ải thoát,  vì  tôn  giáo  của  mì nh,  vì  những  ước  vọng điên đảo để được lên Thiên Đàng, Cực Lạc, Niết Bàn  mà  bắt  buộc  thân  phải  làm  những  điều  cực ác.  Đó  là  như õng  ảo  tưởng,  cuồng  tí n  chấp  chặt những giới cấm thu û, những giáo  điều điên đảo  của ngoại  đạo .  Cho  nên   mới  có  những  cuộc  Thánh chiến t àn sát con ngươ øi chết lơ ùp  lớp, xươ ng c hồng chất như  núi,  máu chảy như sông của những ngư ời cuồng  tín gây  t hươ ng  đau c ho lo ài  ngươ øi  hiện  co ù mặt trên hành ti nh  này  mà lịch sư û                                                                       loài người còn ghi  chép  lại  những  trang  sử  đẫm  máu  của  những tôn   giáo   t hống   trị   loài   người   một   các h   kinh hoàng.Muốn  được  sống  Thánh  hạnh  c hế  ngư ï                                               thân như  vậy, khi t hân  muốn làm  một điều  gì t hì phải phản  ảnh  l ại  hành  động  cu ûa  t hân,  nghĩa  là  phải tư  duy suy nghĩ  những  hành  động  của  t hân  trước khi khởi  l àm.  Có  như  vậy  các  bạn  mới  chủ  động điều khiển  mỗi thân  hành  mà không bị  nghiệp  ác
lôi.

Như ng  dư ïa  vào  đâu  mà  c húng  ta  biết  t hân hành làm đúng, thân hành l àm sai?

Thư a các  bạn!  Các  bạn  muốn  biết  điều  này không  khó.  Khi su y  nghĩ  t hân  hành  thấy  t hân hành  nào  làm  khổ  mì nh,  l àm  khổ  người  và  làm khổ  cả  hai  thì đó  là  những  thân  hành  sai , thân hành  ác,  nhất  đị nh  không  nên  l àm  những  t hân hành  đó.  Không  l àm  những  t hân  hành  đó  là  c ác bạn  sống  chế  ngự  t hân.  Sống  chế  ngự  t hân  l à hành động đạo đức không làm những điều ác hại mình,  hại người , hại c ả hai.
Cứ theo  giới l uật sống c hế ngự thân như  vậy thì các  bạn  sẽ  có  một  kết  qu ả  gi ải  t hoát  không còn khổ đau phiền  não  gi ận  hờn  v.v.. rất là t hiết thực  cụ  thể.  Sống  c hế  ngự  t hân  là  một  việc  làm không t hua gì mọi  nghề nghiệp trên t hế gian  này. Vì  mọi  nghề  nghiệp  trên  t hế  gian  này  mang  đến sự  sống  như  cơ m ăn,  áo  mặc,  nhà  ở,  t huốc  t hang đầy  đủ,  t hì  việc  c hế  ngự  t hân  cũng  vậy  nó  mangđến cho các  bạn với một thân tâm thanh thản, an lạc và vô sự
Tóm l ại,  giới  thư ù                                                                       nhất,  giới t hứ  hai , giơ ùi t hư ù ba, giới  thứ tư  và giơ ùi t hứ  năm đều  mang  lại  một kết  quả  hiện  tại  gi ải  thoát  thiết  thực  cụ  thể  thật sự đe m đến sư ï                             an lạc  hạnh p húc  cho co n ngư ời. Vì thế  vu a A  Xà  Thế  phải  c hấp  nhận  và  tán  t hán giới  lu ật  của  Phật:  “Bạch   Thế  Tôn!  N hư  vậy
chí nh  là  kết  quả  thiết  thực  hie än  tại  của  Sa Môn hạnh”. Mà không ai dám phủ nhận được những giới luật này

GIỚI HÀNH SỐNG CHẾ NGỰ THÅN

“SỐNG  CHẾ  NGỰ  THÂN ” là một giơ ùi hành ly dục ly ác pháp tu yệt vơ øi, vì t hế các  bạn hằng ngày phải  nghie âm  c hỉnh  giư õ                                                                                               gìn  giới  này.  Do  nghiêm chỉnh giư õ                                                                       gì n giơ ùi luật này  nên mỗi  khi thân  làm một  việc  gì t hì  c ác  bạn  đều  p hải  suy  tư  xem  xét trước  khi nó  làm.  Do  kiểm  tra  xem  xét  như  vậy nên t hân làm  việc  các  bạn đều  biết rõ. Do biết ro õ từng  hành  động  của  t hân  mình  nên  các  bạn  làm bất cứ việc  gì đều không có lỗi lầm. Tại sao vậy?
Trước  khi muốn  làm  một  việc  gì các  bạn  đã biết  việc  làm  đó  thiện  hay  ác .  Nếu  việc  đó  ác , nhất định c ác  bạn sẽ không l àm.
Vậy  làm  sao  biết  việc  t hiện,  việc  ác?  Biếtbạn  làm   một  việc   mà  việc  đó  không  làm  kho å mình,   không  khổ  ngươ øi  và  không  khổ  c ả  hai  l à việc  thiện.  Còn  ngược  lại  là  việc  ác  như  trên  đ ã
dạy.

Muốn   gi ữ     gìn   giới   này   nghiêm   chỉ nh   thì hằng ngày các  bạn nên nhớ dùng pháp  như  lý t ác ý:   “Phải   tỉnh   giác    trên   từng   thân   hành, không   được   để   thân   hành   làm   theo  thói quen”. Vơ ùi  câu  này  các  bạn  p hải  nhắc  thường xuyên  tác  ý  hoặc  các  bạn  tác  ý  một  câu  khác : “Với  tâm  đị nh tỉ nh tôi  biết  tôi  hí t vô,  với  tâm
định tỉnh tôi biết to âi thở  ra” hoặc  “Đưa  tay ra
tôi biết tôi đưa  tay ra, đưa  tay vào  tôi biết tôi đưa tay vào ” ho ặc  “Đi ki nh hành  tôi  bie át  tôi đi ki nh ha ønh”.  Đó  là  tập  tỉnh  thư ùc  trên  t hân hành  tức  l à  thân  làm  việc  gì  đều  biết  t hân  làm việc nấy.
Điều  cần  t hiết  trong  giới  hành  này  là  các bạn  phải  tập  c hánh  niệm  t ỉnh  giác  để  kiểm  so át những  hành  động  trước  khi c ác  bạn  muốn  làm một  điều  gì mà  tro ng kinh sác h đức  Phật  thường nhắc  nhơ û:  “P HẢN  TỈN H  THÂN  HÀN H”. Phản  tỉnh thân   hành   là   “GIỚI    HÀN H    SỐNG    C HẾ    NG Ư Ï THÂN ”.   Xin   các  bạn  lưu  ý:  Tro ng  bộ  Văn  Hoá Truyền  Thống  tập  I đã  có  dạy  gi ới  hành  S a Di này, nó có tên là GIỚI THÂN HÀN H.
 VĂN    HĨ A    G  IỚI   ĐỨC   THÁ   NH   TĂ   NG ,    THÁN   H   NI   THỨ    SÁU:

SỐNG CHẾ NGỰ LỜI NỊI


“SỐNG  C HẾ  NGỰ  LƠ ØI  NÓI ”  là  mo ät  hành động đạo  đức  t huộc  về khẩu  hành làm Người , làm Thánh,  nó không phân  biệt  giai c ấp  nào  trong xã hội,  có  tôn  giáo  hay  không  tôn  giáo ,  mọi  ngư ời sống chu ng nhau  trên hành ti nh này đều c ần phải học  hiểu để biết lối sống cu ûa  một vị Thánh  Tăng, Thánh Ni và Thánh cư sĩ bằng tất cả đức hạnh buông  xả,  từ  bỏ  lối  sống  t hế  gian,  t ừ    bỏ  những thân hành ác, từ  bỏ những lời nói ác  để thực  hiện vào lối sống Thánh thiện.
GIỚI ĐỨC NGƠN NGỮ SỐNG CHẾ NGỰ LỜI NỊI

“SỐNG  C HẾ  NGỰ  LỜ I NÓI ” là  một đức  hạnh ngôn  ngữ để t hực  hiện Thánh đức  i m l ặng.  Ngư ời ở  đời thường hay dục  ăn, dục  nói, ít khi có ai c hịu suy nghĩ lời nói trước  khi nói ra. Khi đã nói ra lời nói không  ái  ngữ t hươ øng  đem đến  sự khổ đau c ho mình,   cho  người  và  cho  cả  hai.  Biết  rõ  điều  này hơn  ai hết  nên đức  Phật dạy: “Sống  che á                                                                               ngự  l ời nói”.   Sống  c hế  ngư ï                                                            lời  nói  là  một   hành  động ngăn  c hặn  và  hạn  chế  lời  nói  ác,  lời  nói  khiếnngăn c hặn l ời  nói  ác  nên  cuộc  sống  mới đươ ïc  yên vui, an l ạc và vô sự.
Người  nào   biết  sống  chế  ngự  lời  nói  ác  là người  có đạo  đức  về ngôn  ngữ,  họ luôn luôn ít nói như ng  khi  nói  ra t hì  nói  những  l ời  êm  ái ,  dịu dàng,  ôn  tồn,  nhã  nhặn  thươ øng  mang  lại  sư ï                                               an vui,  hạnh phúc  cho mình,  cho ngươ øi và c ho cả hai .
Muốn được vậy thì phải tu tập  và sống đúng giới  đức,  giới  hạ nh,  giới  hành  này  nghiêm  chỉ nh, nhờ có t ập  sống như  vậy l âu  ngày mới thành t hói quen  i m  l ặng,  ít nói , hạn  chế  và  ngăn  chặn  l ời nói,  càng  ít nói , càng  hạn  chế  và  ngăn  c hặn  lời nói  thì càng  yên  vui  và  hạnh  phúc  hơn.  Sự  im lặng  ít nói  thư ờng  mang  l ại  hạnh  phúc , yên  vui nhiều hơ n c ho mì nh và cho mọi người.
“SỐNG   C HẾ   NGỰ   LỜI   NÓI”   là   ngươ øi   biết sống cho mì nh, c ho người . Bởi vậy người biết sống cho  mì nh,   cho  người  l à  người  phải   nói  ít, khi muốn  nói  ra một  điều  gì đều  phải  có  sự  suy  nghĩ kỹ  lươ õng  rồi  mới  nói  như  trên  đã  d ạy.  K hi su y nghĩ kỹ lưỡng  thấy  lời  nói ra không  có  hại  mì nh, hại  người,  hại c ả  hai  thì mơ ùi  nói,  như  tro ng kinh Giáo Giới La Hầu La đư ùc Phật dạ y: “Này La  Hầu
La,  khi con  muốn  nói  một  l ời  nói  gì thì hãy suy nghĩ  lời  nói  ấy  như  sau: lời  nói  này  của ta, có thể đưa  đến la øm khổ ta , có thể đưa  đếnlàm kho å                                                                       người k hác, có  the å                                                                       đưa  đến làm k ho å cả  hai . Lời  nói  này  bất  thi ện,  đưa   đến  đau khổ,  đem  đe án  quả  báo  đau  k hổ.  Một  lời  nói như   vậy,  này  La   Hầu  La   nhất  đị nh  chớ  co ù nói co n ạ!”.
Đoạn ki nh trên đây đ ã xác  định cho các  bạn thấy rằng:  “SỐNG  C HẾ  NGỰ  LỜ I NÓI ” là  một gi ới đức để thực  hiện đức  ái ngư õ.
Một  người  muốn  sống  có  đạo  đức  về  lời  nói thì p hải chế ngự và ngăn c hặn lơ øi nói ác. C hế ngư ï và ngăn chặn lời nói ác  là mo ät hành động đạo  đức về  ngôn  ngữ.  Cho  nên  làm  ngư ời  ai  ai  cũng  phải học, hiểu  và rèn luye än đạo  đức  này,  nếu thiếu đức hạnh  này  thì cuộc  sống  không  bao gi ờ    có  hạnh phúc, không bao giơ ø                                                                       có tâm t hanh  t hản, an lạc  và vô sự.
Cho ne ân, ngôn ngữ là một vấn đề quan trọng khi giao tiếp  với  mọi người, lơ øi nói không khéo  se õ mang đ au khổ cho mì nh cho người , vì t hế nên cẩn ngôn nói ít chứ đừng nói nhiều là hay nhất.

GIỚI HÄNH NGƠN NGỮ SỐNG CHẾ NGỮ LỜI NỊI

Thư a các  bạn!  Chúng  ta  là  những  người  hậu học,  có  đầy  đủ  phư ớc  duyên  với  chánh  pháp  của đức  Phật , nên  mơ ùi  được  nghe  những  l ời  dạy  qu ý báu  đầy  t hương  yêu  t ha  thiết  của  một  người  cha lành đang  dạy  như õng  đứa  con mà  chắc  c hắn trênđời này c húng t a khó gặp, khó tìm được một ngư ời cha như  vậy.
Đọc  những lơ øi dạy  giới lu ật trên đây của đức Phật các  bạn có t hấy  mì nh  giống  như  La Hầu La không?  Một đứa  con độc  nhất  của đư ùc  Phật . Theo chúng  tôi  nghĩ:  c ác  bạn  hiện  giờ  c ũng  giống  như La  Hầu  La  đứa  con duy  nhất  cu ûa  đức  Phật  đang được  nghe  những  lời  dạy  êm  ấm  đầy  lòng  t hương yêu. Phải không các  bạn?
Ngày xư a đức  Phật  trực  tiếp  dạy La Hầu La. Ngày  nay  những  lời dạy  ấy  vẫn còn trực  tiếp  dạy chúng ta. Chúng t a là  như õng đứa con một của  đức Phật  đang  lắng  nghe  như õng  lời  dạy  ấy  và  c húng ta  cũng  cảm  nghĩ  thấy  mì nh  chính  là  La  Hầu  La đang  l ắng  nghe  những  lơ øi  dạy  êm  ái,  nhẹ  nhàng đầy tì nh thươ ng yêu cu ûa năm xưa.
“SỐNG  C HẾ  NG Ự  LỜ I  NÓI”  là  một  oai  nghi tế  hạnh  tuyệt  vời,  nó  mang  đầy  đủ  Phạm  hạnh của  một  người  tu sĩ và cư sĩ Phật Giáo  về lời nói , nó  nói  ra luôn  luôn  ôn  tồn,  nhã  nhặn,  êm  ái,  dịu dàng v.v.. tràn đầy ái ngữ.
“SỐNG  C HẾ  NG Ự  LỜ I  NÓI”  là  một  oai  nghi tế hạnh  mang  đầy đủ  như õng  hành động đư ùc  hạnh về  ngôn  ngữ  của  một  bậc  Thánh  Tăng,  Thánh  Ni và  Thánh  cư sĩ.  V ậy  c ác  bạn  hãy  cố  gắng  tu  t ậprèn luyện cho t hành một thói  que n chủ động điều khiển Thánh giới hạnh ngôn ngữ đức  hạnh này.
Kính t hưa các  bạn!  Chỉ có  những  bậc  Thánh Tăng,  Thánh  Ni và  Thánh  cư sĩ  l à  những  đệ  tư û của  đức  Phật  thì mơ ùi  c hấp  hành  những  oai  nghi tế  hạnh  chế  ngự  lời  nói , còn  ở   thế  gian  thì mọi người  không  thể  sống  chế  ngự  lời  nói.  Như  các bạn đã  biết: nhờ sống  Phạm  hạnh chế ngự lời  nói khiến  ai  nấy  đều  kí nh  trọng  và  quý  mến.  Do đo ù vua A  Xà  Thế  l à  một  người  r ất  t hông  mi nh  nên khi nghe  đư ùc  Phật  nói xo ng, ông  liền t án thán c a ngợi : “Bạch  T hế  Tôn! K hông  như  vậy, trái lại
chúng  co n kính lễ  người  ấy,  đứng  dậy  trước người ấy, mời người ấy ngồi xuo áng ghe á...”.
“SỐNG  C HẾ  NG Ự  LỜ I  NÓI”  là  một  oai  nghi tế hạnh của bậc  Thánh Tăng, Thánh Ni và Thánh cư sĩ,  nên  nói  thì dễ  mà  sống  được  như  vậy  r ất khó.  C ho nên,  c hỉ  những  ngư ời  có  quyết  t âm  cao muốn   chu yển   đổi   cuộc   sống   thế   gian   này   tr ơ û thành  cõi  Thiên  Đàng,  Cư ïc  Lạc  thì mới  cố  gắng thực  hành sống đúng giới hạnh này.
Sống  giới  hạnh  chế  ngự  lời  nói  là  một  p háp hành ngăn ác  diệt ác  về khẩu nghiệp thật l à tu yệt vời.  Nó  giúp  cho  hành  gi ả  tâm  vô  lậu  về  khẩu nghiệp hoàn to àn thanh tị nh.“SỐNG  C HẾ  NG Ự  LỜ I  NÓI”  là  một  oai  nghi tế hạnh tuyệt vơ øi đầy  đủ Phạm hạnh về ngôn ngư õ của  một  người  có  đạo  đức  nhân  bản  - nhân  quả. Như õng  lời  nói  ra, nó  mang  đầy  đủ  những  đức  và hạnh về ngôn ngữ.

GIỚI HÀNH NGƠN NGỮ SỐNG CHẾ NGỰ LỜI NỊI

“SỐNG  C HẾ  NG Ự  LỜ I NÓI”  là  một giới hành về  đức  hạnh  ngôn  ngữ  thứ  nhất  của  sự  im  lặng. “Im   lặng   như  Thánh”   đó   là   lời   đức   Phật   đã nhắc  nhở cho các  đệ tử của  mình.  Giới hạnh ngôn ngữ  là  sự  im  lặng  như  Thánh.  Sư  im  lặng  như Thánh  mang  đầy đủ tí nh c hất thanh t hản,  an l ạc và vô sư ï. Lời nói im  lặng như  Thánh mang đ ầy đu û một  trạng  thái  t âm  kho âng  phóng  dật,  một  tr ạng thái tâm vô lậu, một trạng thái t âm  Niết Bàn. Đo ù là đạo đức  ngôn ngư õ                                                          hành t hứ nhất c ủa Phật giáo.
“SỐNG  C HẾ  N GỰ  LỜI  NÓI”  là đức  hạnh ngôn ngữ  ít nói.  K hi nói  ra l ời  nào  thì lời  nói  ấy  phải ngọt  ngào ,  êm  ái,  dịu  dàng,  ôn  tồn,  nhã  nhặn, không  xư ng  hô  phác h  lối,  không  gọi   tên   xác h khoé,  không  t hiếu  lễ  độ,  t hiếu  văn  hoá  tro ng l ời nói  v.v..  Đó  là  ngôn  ngữ  hành  thư ù                                                                                               hai  của  Phật
giáo.

“SỐNG  C HẾ  N GỰ  LỜI  NÓI”  là đức  hạnh ngôn ngữ t hành t hật, thẳng thắn, trực  ngôn, không  nói lời a dua, nị nh bợ, không  nói tránh  né, không  nóitrườn uốn như  lươn v .v.. Đó là ngôn ngữ hành thư ù ba cu ûa Phật gi áo.
“SỐNG    CHẾ   NG Ự   LỜI   NÓI ”   là   một   hành động  sống  Thánh  hạnh  trong  đạo  Phật . Bởi  vậy những  người  tu  theo   Phật  giáo  c ần  phải  l ưu  ý những  Thánh  hạnh  ngôn  ngữ  này  mà  t u tập  và rèn  luyện  c ho thuần  t hục,  c ho  nhu ần  nhuyễn  t hì sẽ thấy những kết qu ả vô lậu của giới hành này.
Đây  là  một  giới  hành  qu an  trọng  c ho  bước đường  tu  tập  để  đi  đến  giải  tho át  hoàn  toàn  của Phật  gi áo.  Nếu  những  ai  đã  xem  t hường  những giới hành này t hì con đường tu t ập  không  bao gi ơ ø tu  tập  đi  đến  nơi  đến  chốn.  Nếu  tu  tập  không  đi đến nơi  đến c hốn thì tu t ập  để l àm  gì? Tu t ập  đe å đời  chẳng  ra đời , đạo  chẳng  ra đạo  thì có  íc h lợi gì? phải không các  bạn?
Thà  trở  về  đơ øi  sống  t hế  tục,  sống  như  bao nhiêu  người  khác ,  sống  có  đạo  đức  nhân  bản  - nhân qu ả còn tốt hơn.
Chỉ  mới  bắt  đ ầu  vào  đạo,  sống  những  giới hạnh  như  vậy  mà  vua  A  Xa  Thế  còn  phải  chấp nhận  đứng  dậy  c hào  hỏi  và  mời  ngồi...  tỏ  r a r ất cung kính và tôn trọng, huống  là  tu  hành  giữ  gì n giới  luật  trọn  vẹn,  sống  đúng  những  Thánh  hạnh thì sẽ  lợi  ích  c ho  mì nh  c ho  người  biết  là  dường nào.Giới  này  đức  Phật  đã  dạy  cho  La  Hầu  La trong bộ sách V ăn Hoá  Truyền Thống t ập  I “GI ỚI KHẨU  HÀN H”  tức  là  “SỐ NG   C HẾ  NGỰ  LƠ ØI  NÓI”, xin  các  bạn  l ưu ý:  đó  là  một  giới  hành  đ ạo  đức ngôn  ngư õ                                                                                   tuyệt  vơ øi  nó  không  riêng  cho giới  t u sĩ mà   ngay   cả   những   người   cư  sĩ   nói  riêng,   nói chung cho tất c ả mọi ngươ øi dù bất cứ tôn giáo  nào, có tôn gi áo  hay không tôn giáo.


 VĂN    HĨ A    G  IỚI   ĐỨC   THÁ   NH   TĂ   NG ,    THÁN   H   NI   THỨ    B  ẢY  :

SỐNG CHẾ NGỰ Ý NGHÏ


“SỐNG   CHẾ  NGƯ Ï                                                                       Ý  NG HĨ ”  là  một  hành động  đạo  đức  t huộc  về  ý  l àm  Người,  l àm  Thánh, nó  không  phân  biệt  gi ai  cấp  nào  trong  xã  hội,  co ù tôn   giáo   hay   không   tôn   giáo,   mọi   người   sống chung  nhau  trên  hành  tinh này đều c ần  phải  học hiểu  để  biết  lối  sống  của   một  vị  Thánh  Tăng, Thánh Ni và Thánh cư sĩ bằng tất cả đức hạnh buông  xả,  từ  bỏ  lối  sống  t hế  gian,  t ừ    bỏ  những thân hành ác, từ bỏ những lời nói ác, từ  bỏ ý nghĩ ác để thực hiện đi vào lối sống Thánh thiện của người đệ tử Phật.
GIỚI ĐỨC TỰ CHỦ Ý NGHÏ  SỐNG  CHẾ NGỰ  Ý

“SỐNG  C HẾ  NGỰ  Ý ” l à  một  giới  luật để  thư ïc hiện ĐỨC  TỰ CHỦ Ý N GHĨ.

Người đời  thươ øng  hay  sống không c hế ngự  ý nghĩ,  mọi  ý  nghĩ  khởi  lên  là  họ  đều  c hạy  t heo ý nghĩ ấy liền, có  nghĩa là  họ chấp  nhận ý  nghĩ đó, khi c hấp  nhận ý nghĩ đó tư ùc là họ chấp  nhận lòng tham  muốn  của  họ  và  sẵn  sàng  làm  t heo  lòng ham  muốn  đó.  Do  đó,  mà  họ  phải  chịu  biết  bao điều đau khổ của kiếp l àm người.“SỐNG  C HẾ  N GỰ  Ý ” là  sống làm c hủ ý, sống không   buông  lu ng,  không   chạy  t heo  lòng   ham muốn  của  các  bạn  tức  là  không  chạy  theo  dục  lạc thế gian.  Còn ngư ợc  lại là  chạy theo  dục  lạc , chạy theo  dục  lạc  l à  chạy  t heo  sự  khổ  đau . Cho  nên , “SỐNG   CHẾ  NG Ự  Ý ”  là  một  đức  hạnh  tu yệt  vời , chỉ  có  con người  mới  t hực  hiện  được . Người  nào chế  ngư ï                                                      được  ý  là  một  bậc  Thánh  tại  t hế  gian này,  họ  sống  đời  sống  không  bao  giờ  l àm  kho å mình,   khổ  ngươ øi,  họ  là  hiện  thân  c ủa  t âm  bất động,  sống  với  trạng  thái  t hanh  t hản,  an  lạc  và vô sự.
“SỐNG  C HE Á                                                                                                                                                                                                                      NGỰ  Ý ”  là  một  hành  động  đạo đức  mà mọi người cần phải chấp  hành triệt để, để mang  lại  sự  an  vui  hạnh  phúc  c ho  muôn  ngư ời trên  hành  tinh này.  “SỐNG  CHẾ  NGƯ Ï                                                             Ý”  l à  sống làm  c hủ  đươ ïc  ý  căn.  Sống  l àm  c hủ  đươ ïc  ý  căn  l à sống làm c hủ được sự sống chết của mì nh.
GIỚI HÄNH  SỐNG CHẾ NGỰ Ý

“GIỚI  HẠN H C HE Á                                                                                                                                                         NGỰ  Ý ” là những oai nghi tế  hạnh  rất  t uyệt  vời  về  ý.  Khi một  ý  nghĩ  khởi lên các  bạn nên chế ngự ý nghĩ đó, nếu không c he á ngự  ý  nghĩ  là  các  bạn  chạy  theo  du ïc  và  c ác  ác pháp.
Ví dụ: Khi tâm muốn ăn p hi t hời mà c ác  bạn không dừng  ngay ý  nghĩ đó t hì các  bạn  sẽ ăn p hithời.  Khi các  bạn  phạm  vào  gi ới  ăn  phi  thơ øi  t hì tất cả  những  giới khác  coi chừng sẽ vi phạm.  Nếu các  bạn  không  cảnh  giác  thì  các  bạn  sẽ  p hạm nhiều  giới  và  l àm  mất  oai  nghi  tế  hạnh  cu ûa  một người tu sĩ có đức  hạnh không làm khổ  mình,  kho å người . Còn  nếu  các  bạn  phạm  giới  c hế  ngự  ý  l à các bạn sẽ p hạm t ất cả những giới sau đ ây:
1/ Phạm giới chế ngự ý .

2/ Phạm giới ăn phi thời.

3/ Phạm giới độc cư.

4/ Phạm giới nói lời c hân t hật .

5/ Phạm giới kho âng sáng suốt .

6/ Phạm giới ly t ham.

7/ Phạm giới mất oai nghi tế hạnh.

8/  Phạm  giới  ngồi  lều  ăn  quán...  và  nhiều giới khác  nữa.

“GIỚI  HẠN H  C HẾ  NGỰ  Ý ” là  những oai  nghi tế hạnh  sống ly  dục , ly  ác  pháp, sống diệt  ngã xả tâm. Vì vậy, những o ai nghi tế hạnh sống chế ngư ï ý  là  Thánh  đức  bất  động  tâm  trước  các  pháp  và các cảm t họ.
“GIỚI  HẠN H  C HẾ  NGƯ Ï                                                             Ý”  là  những oai  nghi tế  hạnh  sống  ngăn  ác  diệt  ác  pháp  tức  là  sống đoạn  diệt  lòng  ham  muốn  của  mình.   Đoạn  diệt lòng  ham  muốn  c ủa  mì nh  l à  sống  đúng  c hân  l ý0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Ví bạn hãy dùng ngôn ngữ lịch sự, tôn trọng lẫn nhau, mỗi người có cấp độ trình độ riêng nên không nên phán xét nếu không thông hiểu. Xin cảm ơn!