Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

VĂN HÓA PHẬT GIÁO TRUYỀN THỐNG TẬP 2-4
 ĐIỀ  U    LỢI   ÍCH THỨ    S  ÁU    C  ỦA    G IỚI   LUẬ   T:

ƯỚC NGUYỆN  CHO MÌNH


Điều   ước   nguyện   thư ù                                                                                                                                                             sáu   là   điều   ước nguyện  cho  mình  làm  chu û                                                                                               tâm,  có  nghĩa  l à  tâm luôn luôn nhiếp  phục  được  mọi sự sợ  hãi  và khiếp đảm.  Mọi  sự  sợ  hãi  và  khiếp  đảm  không  nhiếp phục  được  tâm  mì nh.  Vậy  các  bạn  hãy  lắng  nghe đức  Phật  dạy:  “Này  các  Tỳ  kheo ,  nếu  T ỳ  k heo
có   ước   ngu yện:   “Mo ng  rằng   ta  nhie áp   phục khiếp  đảm  va ø                                                                                   sợ  ha õi,  chứ  k hông  phải  khi ếp đảm  và  sợ  hãi  nhie áp  phục  ta! Mong  rằng  ta sống  luôn  l uôn  nhiếp  p hục  khi ếp  đảm  và  sợ hãi  được  khởi  lên!”,  Tỳ  k heo ấy  p hải  tha ønh tựu  viên  mãn  gi ới  luật...  (như tre ân)  trú  xứ không tịch”.
Con người ở  đời thư ờng hay có tâm sợ hãi và khiếp đảm như: sợ ma, sợ bóng đêm, sợ c huột, rắn rết, cóc, nhái , sâu , bọ  v.v.. và khiếp  đảm trước  sắc tướng và u y l ực của vũ trụ như  núi no n, r ừng biển, ao  hồ,  sông  nước,  rừng   núi  âm  u  hoang  vắng, nghĩa  địa,  nhà  mồ,  t hời  tiết  nắng  mưa  gió  bão, sấm sét , lũ l ụt, giông tố  v.v..

Văn hóa Phật giáo truyền thống – tập 2


Người tu theo  đạo  Phật  nhơ ø                                                                       giữ  gìn  giới lu ật nghiêm  chỉ nh  nên nhiếp  p hục  đươ ïc  mọi sự  sợ  hãi và  khiếp  đảm  như  trên  đã  nói.  Đ ây  l à  sư ï                                         lợi  íc h thiết thực  cụ thể  mà mọi người cần phải  tu học  và rèn luyện.
Như  vậy  chu ùng  ta  thấy  rất  rõ  ràng  giơ ùi  luật là  một  pháp  bảo  vô  giá  không  có  một  vật  gì trên thế gi an này sánh bằng.
Đứng  trước  đám  đông  người  c húng  ta  muốn phát biểu  một việc  gì thì cảm t hấy hồi  hộp  sợ hãi , đó là do c húng  ta  không  giữ  gì n gi ới lu ật  nghiêm chỉnh.  Còn  những  ngươ øi  không  giữ  gìn  giới  lu ật nghiêm c hỉ nh  nhưng  họ  đã t ừng phát  biểu  ý kiến nên  t hành  t hói  quen, tuy  dạn  ăn  dạn  nói , nhưng tâm  họ  vẫn  hồi  hộp.  Những  người  này  c ho  ho ï sống   một   mì nh  trong   nghĩa  địa,  nơi   rư øng   núi hoang  vắng  t hì  họ  vẫn  ru n sợ  và  khiếp  đảm  như những người khác.
Muốn nhiếp  phục  sự sơ ï                                   hãi và khiếp  đảm thì chỉ có giới luật là pháp  môn đệ nhất. V ậy các  bạn hãy  lập  lại  lời  Phật dạy để  đặt trọn  niềm ti n nơi giới luật : “Mong rằng  ta sống  luo ân  luo ân  nhi ếp
phục k hiếp  đảm  và sợ  hãi  được k hởi  lên!”, T ỳ kheo ấy  p hải  thành  tựu  viên  mãn  giới  luật… (như trên) trú xứ không tị ch”.Thư a các  bạn! Giới luật Phật lợi ích như  vậy, thế  mà  các  nhà  Đại  Thư øa  và  Thiền  Tông  đã  xe m thường  giơ ùi  luật ,  thường  kho âng  r ăn  d ạy  c húng Tăng,  Ni về giới luật nên chúng Tăng, Ni tu hành chỉ  là  tu  danh,  tu  lợi,  tu  cấp  bằng,  tu  ăn,  tu  ngủ, tu làm việc  lư øa đảo,  mê tín cúng bái, cầu siêu, cầu an,  xin   xăm,  bói   quẻ  v.v..  Đại  Thừa  và   Thiền Tông  p hế  bỏ  giới  luật,  xe m  giới  l uật  lỗi  t hời,  vì thế,  khiến  c ho Phật  giáo  su y đồi  và  c hánh  pháp đã chết mất từ lâu .
Giới luật còn  là  Phật  giáo  còn,  giới  luật  mất là  Phật  gi áo   mất,  t hế  mà  Đại  Thừa  và   Thiền Tông  lại  nở  tâm  quét  sạch  gi ới  luật  ra khỏi  Phật môn.  Bộ  gi ới  cấm  còn  đó  như ng  t u  sĩ  t hì  p hạm giới  ngang  nhie ân,  coi  thư ờng  giới  luật  như  chiếc giày r ác h ném tro ng t hùng r ác.



ê          ù          ä          ù          à          á          ä ĐIỀ  U    LỢI   ÍCH THỨ    B  ẢY     C  ỦA    G  IỚI   LUẬT:

ƯỚC NGUYỆN  CHO MÌNH


Điều   ước   nguyện   t hứ   bảy   l à   điều   ước nguyện  c ho  mì nh  và   cho  như õng   người  tu   theo Phật gi áo  t hân tâm đư ợc  nhập  các  định không co ù khó  khăn,  không  có  mệt  nhọc , không  có  p hí  sức , chứng  và  trú  bốn  t hiền  t huộc  tăng  thươ ïng  tâm hiện  tại  lạc  trú.  Muốn  được  vậy  t hì  c ác  bạn  hãy lắng nghe  đức  Phật dạy: “Này  các  Tỳ  k heo , nếu Tỳ  kheo có  ươ ùc  ngu yện:  “Mo ng rằng,  tùy  theo ý  muốn,  k hông  có  kho ù                                                                                                            khăn,  kho âng  có  mệt nhọc,  kho âng  có  p hí sức,  Ta  chứng  được  bốn Thiền  thuộc  tăng  thượng  tâm,  hiện  tại  lạc
trú!”  Tỳ  k heo  ấy  phải   thành  tựu   viên  mãn
giới l uật…  (như tre ân)… tr ú xứ kho âng tịch”.


Thư a các  bạn!  Các  bạn có nghe  chăng?  Muốn nhập  được  bốn t hiền t huộc  t ăng t hượng  tâm  hiện tại  lạc  tru ù                                                                                                                        không  có  khó  khăn,   không  có   mệt nhọc,  không  có  phí  sức  t hì  giơ ùi  luật  các  bạn  hãy giữ gìn  nghiêm tu ùc  không hề vi phạm một lỗi nho û nhặt  nào . Đó  là  lời  dạy  đúng  đắn  của  đức  Phật . Vậy  mà các  bạn  phạm  giơ ùi, p há  giới , bẻ vụn  giới , sống  một  đời  sống  phi  Phạm  hạnh: c hùa  to,  Phậtlớn,  tiền  của  nhiều,  vật  chất  sang cả  v.v..  mà  tu thiền  định thì các  bạn  tự  nghĩ:  Đó  là  loại  thiền
gì?

Từ lâu các  bạn  tu hành  mà không  nhập  Bốn Thiền t huộc t ăng t hượng tâm hiện tại lạc  trú l à vì các  bạn  giữ  gìn  giới  lu ật  không  nghiêm  tu ùc,  xe m thường  những  giới  nhỏ  nhặt.  Lúc  nào  cũng  dựa vào  ki nh  sách Đ ại  Thừa l ý l uận để  bỏ  những gi ới nhỏ nhặt, chạy theo  dục  lạc  mà không  bị người cư sĩ chỉ  trích phê  phán.  Nhất l à các  t hiền  Sư Đông Độ xem giới lu ật chẳng  ra gì như:  Nam  Tu yền sát miêu,   Lâm   Tế  chém  rắn,  Phần  Dươ ng  và   Tue ä Trung Thượng Sĩ ăn thịt uống rượu v.v..
Đối  với  đôi   mắt  của  chúng  tôi  thì  những thiền sư này là  Ma Ba Tuần chứ không p hải l à tu sĩ Phật  gi áo.  Tu sĩ  Phật  giáo  là  một  Thánh  Tăng nên  oai  nghi  tế  hạnh  rõ  ràng,  không  hề  vi phạm một giới lu ật nhỏ nhặt nào . Xứng đáng làm ruộng phước  cho mọi người cu ùng  dường, có đâu lại p hạm giới sát sanh, uống r ượu  quá nặng như  vậy. Đó l à những  gương  hạnh  xấu  các  bạn  nên  l ấy  đó  mà làm  gươ ng cho  mình  soi  để  tránh  xa những  hạng tu  sĩ  này.  Họ  không  xư ùng  đáng  làm  thầy  của  các bạn đâu.
Lấy  giơ ùi  luật  mà  xét  các  thiền  sư  thì biết ngay  Thiền  Đông  Độ  chỉ  là  thiền  đầu  môi  c hótlưỡi tu hành chẳng có gi ải t hoát gì cả, chỉ lừa đảo người  bằng ngôn  ngư õ                                                                       úp  mở,  khiến c ho mọi  ngư ời tưởng  nó  có  cái  gì đặc  biệt,  chứ  kỳ  thực  chẳng  co ù cái  gì  c ả,  đến  khi c hết  ông  nào  cu õng  rên:  Hừ! Hừ!!!! như Pháp  Loa.
Tóm  lại ,  Bốn  Thánh  Đị nh  từ  xưa  đến  nay chưa có  ai  nhập  được  chỉ  vì  các  Tổ  hiểu  biết  gi ới cấm  mà  không  hiểu  biết  rõ  giới  ki nh  đức  hạnh, nên không sống và tu tập  giới đức , giới hạnh, gi ới hành. Vì thế, nên mơ ùi phạm gi ới, phá giơ ùi, bẻ vụn giới v.v..
Giới  luật  đã  vi p hạm  thì t hiền  định không bao giờ  nhập  đúng  chánh  định được. Xin  các  bạn nên l ưu ý.
Bốn   Thánh   Định   không   p hải   nhập   kho ù khăn,  mà khó  khăn  là  vì  giới  luật các  bạn  không giữ gì n nghiêm túc. Có phải vậy không các  bạn?
Do giới  luật  không  nghiêm  chỉ nh  nên t ất c ả tu  sĩ  Phật  gi áo   từ  Đông  sang  Tây  tu   mãi  mà không nhập  được Tứ Thánh Đị nh thật là phí  công vô ích.
Muốn  nhập  được Tứ Thánh Đị nh t hì  ngay tư ø bây gi ờ   c ác  bạn  hãy  bắt đầu  giữ  gìn  giơ ùi lu ật c ho nghiêm chỉ nh thì chắc chắn điều ư ớc  nguyện nhập được Tứ Thánh Đị nh sẽ không còn là gi ấc  mơ.
 ĐIỀ  U    LỢI   ÍCH THỨ    T   ÁM    C  ỦA    G  IỚI   LUẬ   T:

ƯỚC NGUYỆN  CHO MÌNH


Điều   ước   ngu yện   thứ   t ám   là   điều   ước nguyện c ho t hân t âm của  mình,  của  các  bạn đư ợc cảm  nhận  và  sống  an trú  trong  những  trạng  thái tịch  tĩnh,  nhờ  đó  để  tho át  ra khỏi  sắc  gi ới  và  vo â sắc  giới,  có  nghĩa l à t âm  các  bạn  không  còn  dính mắc  trong  hai  trạng  thái  ý  t hức  và  tưởng  thức . Nếu  giải  thích  như  vậy t hì c hỉ có  những  người  tu chứng  mới  hiểu  ngay được . Nơi  đây có  hai cụm t ư ø khó  hiểu , đó  là  sắc  giới  và  vô  sắc  gi ới.  V ậy  sắc giới và vô sắc  giới nghĩ a là gì?
Sắc  giới l à cảnh giơ ùi có hình  tướng  như  cuộc sống của các  bạn hiện giờ; vô sắc  giới là cảnh gi ới không  hì nh  tướng  như  giấc  mộng,  c hiêm  bao của các  bạn.  Trạng  t hái  vô  sắc  giới  không  những  c hỉ là  giấc  mộng  mà  còn  nhiều  trạng  thái  khác  nữa như  những  trạng  thái t ưởng c ủa  đồng  cốt,  cơ bút , và  những  từ  trường  hì nh  danh,  sắc  tướng  còn  lưu lại  trong  không  gian  mà  như õng  nhà  ngo ại  cảm bắt  gặp . Nhất là  những  ngư ời tu  tập  t hiền  ức  c he á tâm lạc  vào t hiền tưởng nên tưởng uẩn hoạt động, xuất  hiện  18  loại  hỷ  tưởng,  khiến  cho  người  tuthiền  ức  chế  t âm  khi hết  vọng  tưởng  liền  bị  rối loạn  t hần  ki nh  đi  đến  chỗ  điên  khùng,  mất  trí . Người  tu  hành  đúng  t heo  phươ ng  pháp  của  đức Phật  dạy  t hì  phải  xả  tâm  ly  dục  ly  ác  pháp  t hì mới  vượt  r a khỏi  sắc  giới  và  vô  sắc  giơ ùi.  Ngư ời nào  không  hiểu  biết  xem t hươ øng  giới  luật  tu  t ập ức  chế  tâm  cho  hết  niệm  khởi  tức  là  ức  chế  sắc giới, do đó cảnh  giới  vô sắc  giới  hoạt động, vì t he á thường  hay  bị  chiêm  bao, mộng  mị . Ngươ øi  hay  bị mộng mị, c hiêm bao là người không vượt qua cảnh vô  sắc  giới .  Cho  nên  muốn  tâm  được  tịch  tĩ nh, vượt tho át ra khỏi niệm khởi và chiêm  bao, mộng mị thì phải giữ  gìn  giới lu ật  nghiêm c hỉnh.  Ngo ài giới lu ật r a không còn có một pháp  nào  vượt tho át ra hai  cảnh  giới  này.  Các  bạn  hãy  lắng  nghe  đức Phật  dạy:  “Này  ca ùc  Tỳ  k heo, nếu  T ỳ  kheo  co ù ước  nguye än:  “Có  những  giải  thoát  tịch  tĩ nh, siêu  thoát  sắc  giới , thuộc  vô  sắc  giới.  Mong rằng  ta có  thể  cảm  xúc  với  thân  và  sống  a n trú   trong  cảnh   giới   ấy!”,  Tỳ  k heo  ấy  p hải thành  tựu  viên  mãn  giới  luật…  (như trên)  tr u ù xứ kho âng tị ch”.
Tóm  lại , đoạn ki nh trên đây  mang  đầy  đủ  ý nghĩa  của  một  người  tu  tập  tìm cầu  sự  gi ải  tho át chân  thật  tức  là  tâm  phải  bất  động,  tịch  tĩnh trong cảnh sắc  gi ới và vô sắc  giới, nếu còn rơi vào một  trong  hai  cảnh  giới  này  t hì  giới  luật  chư anghiêm  chỉ nh.  Và  như  vậy  các  bạn  hãy  lưu  ý  và nghiên  cư ùu  lại  giới  luật  xe m  coi  còn   vi p hạm những  lỗi  nhỏ  nhặt  nào  tro ng  giơ ùi  luật,  để  điều chỉnh ngay sư ï                                   sai phạm  ấy thì kết qu ả tu tập  mới thực  hiện đi sâu được .


 ĐIỀ  U    LỢI   ÍCH THỨ    C  HÍN    C  ỦA    G IỚI   LUẬ   T:

ƯỚC NGUYỆN  CHO MÌNH


Điều   ước   nguyện   thứ   chí n   là   điều   ước nguyện cho mình  diệt trừ ba kiết sư û                                                                       để chứng qu ả dự  lưu,  không  còn  bị  đoạ  lạc  sáu  nẻo  luân  hồi  và chắc  chắn  hướng  đến  chánh  pháp  gi ác  ngộ.  Vậy chúng  ta  hãy  l ắng  nghe  đức  Phật  dạy:  “Này  các
Tỳ  k heo, ne áu  T ỳ  k heo có  ước  ngu yện:  “Mong rằng  ta diệt  trừ  ba  kiết  sử,  chứng  quả  Dự lưu, k hông  còn  bị  đoạ  la ïc,  chắc  chắn  hướng đến  chánh  giác!”, Tỳ k heo ấy p hải  thành tựu viên   mãn    giới    l uật…    (như  trên)…    trú   x ứ không tịch”.
Muốn   hiểu  rõ  đoạn  ki nh   này  thì  các   bạn phải hiểu rõ những cụm từ cần thiết như  BA KIẾT SỬ và  QU Ả DỰ  LƯU. Vậy BA KI ẾT SỬ  và QUẢ D Ư Ï LƯU nghĩa l à gì?
Ba kiết sử gồm có:

1/  Thân  kiến  kiết  sử  nghĩa  là  sợi  dây  c hấp ngã trói c hặt qu á nặng, nếu ai đụng đến ngã mình là không chấp nhận, chống đối lại l iền.Ví  dụ:  Sự  hiểu  biết  chấp  t hân  này  l à  t a, l à của  ta,  l à  bản  ngã  của  t a và  còn  c ho trong  t hân này  có  Phật  tánh,  li nh  hồn,  t hần  thức , tiểu  ngã v.v.. Sự chấp  ngã này gọi là t hân kiến kiết sử. Sợi dây  thân  kiến  kiết  sư û                                                                                                    này  rất  khó  bư ùt,  như ng  ơ û đây đức  Phật dạy c hỉ giư õ                                                                       gì n giới l uật  nghiêm t úc là thân kiến kiết sử sẽ được bứt sạc h.
2/  Nghi  kiết  sử  nghĩa  là  lòng  nghi  ngờ  qu á nặng như  một sợi dây trói buộc , lu ùc  nào  cũng nghi ngờ  người  này  như  t hế  này,  ngươ øi  kia  như  t he á khác . Lòng nghi ngờ ấy chỉ có gi ữ  gìn giới luật t hì mới bứt sạc h.
3/  Giới  cấm  thu û                                                                                               kiết  sử  nghĩa  là  chấp  chặt vào  những  giơ ùi  cấm  phi  l ý  như  tu  t heo hạnh  con bò,  hạnh  con  chó,  tu  khổ  hạnh  như  tu  đư ùng  ba năm, tu ngồi ba năm, ngồi t hiền kiết già đau c hân mà  cứ  ráng  ngồi  v.v..  Đó  là  những  giới  cấm  thu û kiết sử.
QUẢ DỰ  LƯU nghĩa là kết qu ả sự tu tập  được nhập  vào  dòng  Thánh  t hường  gọi  là  quả  Tu  Đa ø Hoàn.
Lời dạy  này rất  rõ ràng  chỉ  cần diệt  ba kiết sử  là  chư ùng  quả  Tu  Đà  Hoàn.  Vậy  các  bạn  xét xem ba kiết sư û                                                          này kiết sư û                                                          nào khó diệt?
Nghi  kiết  sử  và  Giới  cấm  kiết  sử  thì không khó diệt,  nhưng  thân kiến kiết sử  mới l à  khó. C ảmột đời tu  hành l à diệt ngã,  nếu diệt ngã  xong l à tu  hành  xo ng.  C ho  nên  cuộc  đời  tu  hành  vốn  l à diệt ngã, nhưng  muốn diệt ngã là  hằng  ngày phải tinh tấn  siêng năng c ần  mẫn tu  tập  ngăn  ác  diệt ác  pháp  tư ùc  l à l y dục  ly  ác  pháp , như ng ly  dục  l y ác  pháp   là  các   bạn  đã  nhập   vào   dòng  Thánh. Muốn  ly  dục  ly  ác  pháp  đều  phải  sống  đúng  gi ới luật. Cho nên, bài kinh dạy rất rõ ràng: “Diệt  tr ừ
ba kiết  sử,  chứng  quả  Dự  lưu ”.  Q uả  Dự  Lưu tức  là  qu ả Tu  Đà Hoàn tư ơng ưng vơ ùi trạng  thái Sơ T hiền ly  dục ly  ác p háp .
Muốn  c hứng  Q uả  Dự  L ưu  không  có  kho ù khăn  không  có  mệt  nhọc  thì hằng  ngày  các  bạn nên ở  trên Tứ Niệm Xứ mà quét t âm, bền chí quét mãi sẽ t hành công.




 ĐIỀ  U    LỢI   ÍCH THỨ    MƯ  ỜI   C  ỦA    G  IỚI   LUẬ   T:

ƯỚC NGUYỆN  CHO MÌNH


Điều ước  nguyện thư ù                                                                       10 là điều ước  nguyện cho mì nh  diệt trừ  ba kiết sử  làm  muội lươ ïc  tham, sân, si c hứng được  NHẤT  LAI , chỉ p hải  trở lại  đời một lần nữa để đoạn tận khổ đ au.

Thư a các  bạn!  Điều  l ợi  íc h  thứ  chín  không giống điều lợi ích thứ mươ øi vì đoạn kinh trên dạy: “Diệt  trừ  ba kiết  sử,  chứng  qua û                                                                               Dự  lưu”.  Còn đoạn  ki nh  dư ới  đây  thì Đức  Phật  dạy:  “Na øy  các Tỳ  k heo,  ne áu  T ỳ  k heo  có  ước  ngu yện:  “Mong rằng  ta di ệt  tr ừ  ba  kiết  sử,  làm  muội  lược tha m, sân, si , ta chứng được Nhất lai , chỉ tr ở lại  đời  này  một  lần  nữa   để  đoạn  tận  k ho å đau!”,  Tỳ  k heo ấy  phải  thành  tựu  viên  mãn giới  l uật…   (như trên)  trú  x ứ  k hông  t ịch”.  Ơ Û đoạn  ki nh  này  có  t hêm  là  làm  muội  lươ ïc  tham, sân, si thì mơ ùi chư ùng quả Nhất Lai.
Dù  tu  tập  pháp  nào  trong  37 phẩm  trơ ï                                         đạo, như ng  phải   nhớ   giữ   gìn   gi ới   luật   cho  nghiêm chỉnh  thì  mới  đạt  được  ước  nguyện  chứng  Qua û Nhất  Lai .  Quả  N hất  Lai tức  l à  Quả  T ư  Đa øHàm. Quả Tư  Đà Hàm tươ ng ư ng vơ ùi trạng thái Nhị  Thiền.  Vì  c hỉ  có  nhập  được  Nhị  Thiền  mới chứng Quả Tư  Đà Hàm. C ho nên, thiền định t hì phải có qu ả của t hiền đị nh.  Quả của thiền định l à kết  qu ả  của  t hân  t âm  thanh  tịnh  từ  c hỗ  ly  hay diệt dục của ý t hức  hay tưởng thư ùc.




 ĐIỀ  U    LỢI   ÍCH THỨ    MƯ  ỜI   MỘ  T    C  ỦA    G  IỚI   LUẬ   T:

ƯỚC NGUYỆN  CHO MÌNH


Điều  ước  nguyện  t hứ  mư ời  một  là  điều  ước nguyện  trừ  diệt  năm  hạ  phần  kiết  sư û                                                                                                                được  hoá sanh  chứng  đươ ïc  Niết  Bàn   ngay  cảnh  giơ ùi  ấy, không còn trở l ại t hế gi an này nữa.

Muốn c hấm dứt tái  sanh luân hồi, chư ùng  vào Niết Bàn thì chỉ cần diệt năm hạ phần kiết sử. Muốn  diệt  năm  hạ  p hần  kiết  sử  t hì  ph ải  gi ữ   gì n giới luật nghiêm túc . Vậy năm  hạ phần kiết sử l à
gì?

Năm hạ p hần kiết sử gồm có:

1-  Thân kiến kiết sử.

2-  Nghi kiết sử.

3-  Giới cấm t hủ kiết sử.

4-  Tham  kiết sử.

5-  Sân kiết sử.

Năm  hạ  phần  kiết  sử  này  các  bạn  đã  hiểu nghĩa  đư ợc  ba kiết  sử  trên,  còn  t ham  kiết  sử  và sân  kiết  sử  c ác  bạn  chư a hiểu.  Vậy  t ham  kiết  sư û và sân kiết sử nghĩa l à gì?Tham  kiết sử  nghĩa là lòng tham muốn đang bừng bốc  cháy trong tâm các  bạn. Còn sân kie át sư û lòng  tức  gi ận  đang  ngự  trị  trong  tâm.  Năm  hạ phần kiết sử này là năm ác pháp, ngươ øi tu sĩ Phật giáo   phải   ngăn  và  diệt  không  được  để  duy  trì trong  tâm  du ø                                                                                   là  một  phút , một  gi ây.  Dù  c ác  bạn đang  tu  hành  37 phẩm trơ ï                                     đạo , như ng  muốn  diệt trừ năm hạ p hần kiết sử, t hì p hải giữ gì n giơ ùi lu ật nghiêm  chỉ nh  mới  diệt  được  nó,  bằng  kho âng  gi ư õ gìn giới luật t hì các  bạn khó mà diệt được năm hạ phần kiết sử này. Vậy các bạn hãy lắng nghe lời Phật  dạy:  “Này  ca ùc  Tỳ  k heo, nếu  T ỳ  kheo  co ù ước   ngu yện:   “Mong  rằng   tr ừ   diệt   năm   ha ï phần  k iết  sử,  ta được  hoá  sanh,  chứng  được Niết  Bàn  ngay  cảnh  giới  ấy,  k hông  còn  tr ở
lui thế  giới  này  nữa ”, T ỳ k heo ấy  phải  tha ønh

tưụ

vie ân   mãn   giới  l uật…   (như tr ên)  trú  x ứ

không tịch”.

Lời dạy trên đ ây c ác  bạn  nghĩ  như  t hế  nào? Trừ diệt  năm  hạ phần kiết  sử  không  phải dễ đâu các  bạn  ạ!  Phải  tu  t ập  Tứ  Chánh  C ần,  Tứ  Niệm Xứ  và  Pháp  Thân  Hành  Niệm  thì mới  mo ng diệt được nó.
Để  xác  định rõ  như õng  lời  dạy  trên  đây  t hì giới  luật  là  pháp  môn  căn  bản  nhất  trong  sự  tu tập giải t hoát cu ûa Phật gi áo.


 ĐIỀ  U   LỢI   ÍCH THỨ   MƯ  ỜI   HAI  C  ỦA    G IỚI    LU   ẬT:

ƯỚC NGUYỆN  CHO MÌNH


Điều ước nguyện thứ mười hai là điều ước nguyện  cho mì nh  chứng  các  loại  thần  thông:  Một thân  các  bạn  hiện  ra nhiều  thân,  nhiều  thân  các bạn  hiện  ra một  thân;  c ác  bạ n  hiện  hình,   biến hình  đi  ngang  qua vác h,  qua  thành,  qua núi  như đi  ngang   hư  không;   các   bạn   độn   thổ   trồi  lên ngang  qua đất  liền  như  ở   trong  nước;  c ác  bạn  đi trên  nước  không  chì m như  trên  đất  liền;  các  bạn ngồi kiết gi à đi trên  hư không  như  c him;  vơ ùi  bàn tay  các  bạn  c hạm  và  rờ  mặt  tr ăng  và  mặt  trời ,
những  vật có đại oai lực , có đại oai t hần như  vậy; các  bạn  có  thể,  t hân  có  thần  thông  bay  cho đến Phạm Thiên.
Đây  l à  những  loại  thần  thông  mà  người  tu sĩ  nào  tâm  vô  lậu  đều  thư ïc  hiện  được  cả,  nhưng Phật  gi áo  Ngu yên  Thuỷ  xe m  nó  l à  như õng  trò  ảo thuật lư øa đảo  mọi  ngươ øi. Còn  Phật Giáo  Đại  Thừa xem  những  t hần  thông  này  rất  quan  trọng,  nên kinh  sách  Đại  Thừa  lúc  nào  đức  Phật  bắt  đầu thuyết  pháp  đều  phóng  hào  qu ang  và  hiện  Phật hoá  thân  hoặc  có  khi đức  Phật  xuống  Long  Cunggiảng  đạo   hoặc   bay  lên  Trơ øi  Đầu   Xuất   thu yết pháp.
Mục  đích  trong  đoạn  kinh này  dạy  các  bạn ước nguyện có những t hần t hông t hì giới luật phải sốâng  nghiêm chỉ nh,  chư ù                                                                       không p hải đư ùc  Phật  nêu ra thần  thông  để  c ám  dỗ  các  bạn.  V ậy  c ác  bạn hãy  lắng  nghe  đức  Phật  dạy: “Này  các  Tỳ  k heo , nếu  Tỳ  k heo  có  ước  nguyện:  “Mo ng rằng  ta chứng được các loại thần  thông! Mo ät thân ta hiện  ra nhiều  thân,  nhiều  thân  ta  hiện  ra một  thân;  ta hie än  hì nh,  bi ến  hình đi ngang qua  vách,  qua  thành,  qua  núi  như  đi ngang hư  k hông;  ta độn  thổ  tro ài lên  nga ng  qua  đất liền  như  ở  tro ng  nước;  ta đi tr ên  nước kho âng chì m  như  tr ên  đất  liền;  ta ngồi  kie át  già  đi trên hư k hông như  chi m; với bàn tay ta chạm và  rờ  mặt  trăng  va ø                                                                                               ma ët  trời ,  những  vật  co ù đại  oai  lực,  có  đại  oai  thần  như   vậy;  ta co ù thể, tha ân ta có tha àn thông bay cho đến Phạm Thiên!”,  Tỳ  k heo ấy  phải  thành  tựu  viên  mãn giới l uật…  (như tre ân) tr ú xứ k hông  tịch”.
Tóm lại , tu hành muốn có t hần t hông t hì các bạn  hãy giư õ                                                                       gì n giới lu ật  nghiêm chỉ nh.  Giơ ùi lu ật không nghiêm chỉ nh thì sự tu hành c ủa c ác  bạn l à con số không, c hẳng bao giờ ước  muốn một điều gì được huống là thần thông. Các  bạn có biết không?Nếu giới lu ật  không  nghiêm chỉnh các  bạn  tu t ập có thần t hông cũng c hỉ l à t hần t hông tươ ûng hay l à những  mánh  khoé  gian  xảo  như  các  nhà  ảo  t hu ật để  lừa  đảo  mọi  người.  Đó  l à  tu  tập  không  gi ới luật, t hươ øng chạy t heo tâm d anh lợi mà t hôi.
Kính t hư a  các  bạn!   Người  tu  sĩ  Phật  giáo không  chọn  thần  t hông  ma ø                                                                                               chỉ  chọn  lấy  sự  gi ải thoát  làm  c hủ  sư ï                                               sống  chết  của  mì nh.  C ho  nên , giới luật là  nền tảng vững chắc  cho việc  t hực  hiện con đường làm c hủ bốn sự đ au khổ cu ûa kiếp  người . Còn  thần  t hông  không  quan  trọng  tro ng  vấn  đe à làm chủ sanh tử và chấm dứt luân hồi.  Như ng khi tâm  t hanh   tị nh,  chúng  t a  không  muốn  có  t hần thông  như ng  thần  thông  vẫn  có  trong  ta.  C húng ta  chỉ  xe m  chúng  như  một  trò  ảo  thu ật  lừa  đảo người . C ho nên,  người  nào  tu  t heo Phật  giáo  mà thị hiện t hần t hông l à không phải đệ tư û                                                          Phật .
Một  hôm  đức  Phật  và  Tăng  đoàn  đi  đến  bơ ø sông trời đã tối không còn ghe xuồng đưa sang sông,  nên  tất  cả  Tăng  đoàn  đều  nghỉ  lại  trên  bơ ø sông.  Đêm  hôm  đó  nước  sông  dâ ng tràn  l àm  c ho tất  cả  Tăng  đoàn  không  ngủ  được.  Đức  Phật  sai một  vị  Tỳ  kheo  ông  hãy  r a cản  nước  sông  l ại  đe å chúng  Tỳ  kheo  ngơi  nghỉ  mai  sẽ lên đươ øng. V âng lệnh  Phật vị  Tỳ kheo dùng thần t hông ngăn nư ớc lại. S áng hôm sau ngươ øi ta không t hấy vị Tỳ kheo ấy nữa.Thư a các  bạn!  Tu  sĩ  Phật  giáo  l à  như  vậy, nếu  đã  lỡ  thị  hiện  thần  t hông  thì liền  ẩn  bo ùng, không  để  lộ  tung  tích  của  mì nh  c ho  một  ai  biết được nữa.
Chúng tôi nguyện đời tu hành của  mì nh cũng vậy,  khi c húng  sanh  còn  duyên  t hì  hết  lòng  dạy đạo,  còn  hết  du yên  thì ẩn  bóng  và  âm  thầm  t hị tịch, không lư u lại một dấu vết gì để lừa gạt đời .

Danh  làm  chi , lợi  làm c hi? Đ ời  ngươ øi còn co ù gì đâu, c hỉ l à  một tuồng kịc h trên  sân khấu  nhân quả.  Những  ngươ øi  còn  vô  mi nh  không  t hấu  suốt nhân qu ả mới đ ắm chì m tro ng danh lợi mà t hôi.
Mọi  ngư ời  cứ  nghĩ  rằng:  người  tu  hành  theo Phật giáo  có thần thông là tu chứng đạo, điều này không  chắc  các  bạn  ạ!  Các  bạn  đã  lầm,  mục  đích của  đạo  Phật  là  tâm  bất  động  trước  c ác  pháp  và các cảm t họ, c hứ không p hải thần thông c ác  bạn.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Ví bạn hãy dùng ngôn ngữ lịch sự, tôn trọng lẫn nhau, mỗi người có cấp độ trình độ riêng nên không nên phán xét nếu không thông hiểu. Xin cảm ơn!