Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

VĂN HÓA PHẬT GIÁO TRUYỀN THỐNG TẬP 2-18đức hạnh này. Vì t hế, người đời đ au khổ mà ngư ời tu cũng không tránh khỏi.
Nói những lời đư a đến hoà hơ ïp đem l ại sự an vui  cho mì nh,  cho ngư ời, đó  là đư ùc  hoà hợp  về l ời
nói.

Trong   cuộc   sống   giao   tiếp   vơ ùi   mọi   người hằng  ngày  t hì  đức  hạnh  về  lời  nói  hoà  hợp  r ất cần  thiết  cho sự  sống chung nhau  trên hành  tinh
này.

Đức  hoà  hợp  về  lời  nói  là  một  đức  hạnh  cao quý  và êm đẹp  giúp  cho c á  nhân có  một  tâm  hồn thanh  thản, an l ạc,  vô  sự;  gi a đình  yên  vui  và xã hội có trật tự  an ni nh;  đất  nư ớc  không bao giơ ø                                                                       co ù chiến tr anh,  luôn hoà bì nh và hưng thị nh.
Kính t hưa  các  bạn!  Đức  hoà  hơ ïp  về  lời  nói mà  mọi  người  cần  p hải  hiểu  biết  nó  có  một  tầm quan  trọng  c ho  cuộc  sống  an  vui  của  con  ngư ời sống  chung  nhau  trên  hành  tinh này.  Nếu  không có  lời  nói  hoà  hợp  an vui  thì cuộc  sống  này  cũng sẽ  là  địa  ngu ïc,  là  sự  đ au khổ,  là  sự  tr anh  chấp hơn  thu a. Cho  nên,  bất  cứ  ở   trươ øng  hợp  nào  c ác bạn  đều  phải  c hủ  động  lời  nói , không  nói  r a t hì thôi, mà hễ nói ra thì phải nói ra lời nói hoà hơ ïp. Đừng bao giờ nói r a những lời c hống trái tạo ra sư ï đau khổ  cho mì nh,  c ho người ; đừng  nói  ra lời  nói chia  rẽ  làm  c ho  tâm  hồn  tê  t ái  khổ  đ au  triềnmiên  bất  t ận.  Bởi  lời  nói  c hia  rẽ  l àm  mất  tình thươ ng và sự đoàn kết .
Cuộc  sống con người khi đã đánh  mất sự yêu thươ ng và  đánh  mất  sự  đoàn  kết  t hì  si nh  r a thu ø hận.  Thù  hận  là  đem  đến  sự  đau  khổ  cho  nhau . Và vì t hế, c ác  bạn phải nói những lơ øi đưa đến hòa hợp là cần t hiết c ho cuộc sống lo ài người.
Người đệ tử Phật giáo  lấy  đức  hạnh làm đ ầu cho  cuộc  sống,  vì  thế  lơ øi  nói  hoà  hợp  là  đức,  l à hạnh  mà  không  t hể  thiếu  của  ngươ øi  tu  sĩ  Phật giáo  và của  mọi ngươ øi sống trên hành ti nh này du ø có tôn gi áo  hay không có tôn giáo .
Giới  này  tuy  không  phải  giới  trọng  như ng giá  trị  đạo  đức  của  nó  không  t hua  một  giới  lu ật nào khác  trong giới luật của  đạo Phật.
Thư a các  bạn!  Đừng  xem t hường  những  giới nhỏ  nhặt,  vì  mỗi  giới  l uật  l à  một  đức  hạnh  của con người , cho nên không giới nào  được gọi là giới nhỏ   nhatë .  Mỗi  giới  là   một  Phạm   hạnh.  Phạm hạnh  là  đời  sống  của  những   bậc   Thánh  Tăng, Thánh  Ni và  Thánh  Cư sĩ.  Do sự  lợi  ích  như  vậy nên  không  có  giới  nào  là  giới  trọng,  giơ ùi  khinh mà  chỉ  là  giới  đức,  giơ ùi  hạnh.  Phải  không  c ác bạn?
GIỚI HÄNH NỊI NHỮNG   LỜI  ĐƯA ĐẾN  HỒ HỢP“NÓI   N HỮN G  LỜI   ĐƯ A  Đ ẾN   HOÀ   HỢP ”  là một  Thánh  hạnh,  là  một  oai  nghi  tế  hạnh  sống của những bậc chân tu.

Thư a các  bạn!  Tại sao co n người hay dùng lời nói  không   hoà  hợp   đưa  đến   như õng  sự  c hia  re õ thươ ng  đau ,  bằng  bao  nươ ùc  mắt  c ủa  co n  người , bằng  bao sự  nức  nở t hổn t hức  của con ti m khi nói đến hai c hữ  chi a rẽ,  li gián.  Sống  cuộc  đơ øi không đoàn kết thươ øng c hia  rẽ với nhau  t hì đem lại cuộc sống  thương  đau , sống  như  vậy  t hì  có  íc h lợi  gì . Phải không các  bạn?
Cuộc  đời  đ ã  đ au khổ  sao c ác  bạn  lại  dùng những  lời  nói  đầy  đau  khổ  chi a rẽ  như  vậy  c ác bạn ạ!
Phải chấm dư ùt lời  nói chi a rẽ luôn luôn phải nói những lời nói đưa đến hoà hợp t hân t hươ ng.

Thư a  các  bạn!  Nói  suông  “hoà  hợp”  t hì  dễ, như ng nói ra lơ øi nói để hòa hợp  thì không phải de ã đâu các  bạn, thói  que n muôn đời của con người l à hay nói l ời li gián.
Người  ở   đơ øi  dễ  mắc  bị  bệnh  nói  lời  không hoà  hợp, t hường  nói lời c hia  rẽ,  nói lơ øi li gián. Vì thế, đạo Phật mơ ùi có gi ới lu ật đức  hạnh này.
Mỗi  giới  l uật  được  xem  l à  mộ t Phạm  hạnh của  bậc  tu  hành  chân  chánh.  Người  p hạm  giới , phá  gi ới  không  phải  là  bậc  chân  chánh  tu  hành,chỉ là  những  ngư ời mượn  sắc  áo  Phật gi áo  đểø làm cuộc sống thế gian,  ngồi mát ăn bát vàng.
Thư a các  bạn!  Trong  suốt  cuộc  đời  tu  hành của chúng tôi hằng  ngày cố gắng hết sức  mình  đe å giữ  gìn  lời  nói  luôn  luôn  được  hoà  hơ ïp   để  tạo thành cuộc sống hoà hợp  như nước  với sữa.
GIỚI HÀNH NỊI NHỮNG   LỜI  ĐƯA ĐẾN  HỒ HỢP

Trong  cuộc  sống  chung  đụng  với  mọi  ngươ øi, các  bạn  chỉ  nên  nói  những  lời  đưa đến  hòa  hơ ïp; chỉ nên biết thư ơng yêu và t ha t hứ những lỗi  lầm của người khác,  nhất là phải sáng suốt nhận định thấy rõ được những lỗi lầm về ngôn ngữ của  mình để phát lồ sám hối và quyết đị nh sẽ không còn t ái phạm làm những lỗi l ầm đó nữa.
Nếu  cuộc  sống  cu ûa  c ác  bạn  l àm  được  những điều  nói  trên  là  các  bạn  đã  thực  hiện  giới  lu ật “GIỚI    HÀ NH    NO ÙI   NHỮNG    LỜI   ĐƯ A   ĐẾN    HO À HỢP ”.
Người  có  giữ  gìn  giới  hành  như  vậy  thì cuộc sống này mọi ngươ øi sẽ được hạnh phúc  biết bao và nhất là bản t hân của người giư õ                                                          giơ ùi luật, t hân tâm lúc nào cũng t hanh  thản, an lạc và vô sự.
Tóm  l ại  “NÓI   NHỮNG   LỜI   ĐƯ A  Đ ẾN   HO À HỢP ”  l à  Phạm  hạnh  c ủa  mọi  người  trong  cuộc sống  chu ng  trên  hành  ti nh  này.  Giới  này  không
riêng  cho  tu  sĩ  và  cư  sĩ  mà  của  chu ng  của  mọi người . Vậy chúng ta là con ngư ời hãy lấy giới lu ật này l àm  sự sống cho mì nh.  Muốn làm sự sống của mình  t hì  hằng  ngày  p hải  tác  ý  “LÀ M  NGƯỜI  TA PHẢI   NÓI   N HỮN G   LỜI   ĐƯA    ĐẾN    HOÀ   HỢP, KHÔNG  ĐƯ ỢC  NÓI  N HƯ ÕNG  LỜI  LI  GIÁ N”.  Có  tác ý  câu  này  nhiều  lần  mới  thấm  nhuần  trong  ta. Cho  nên,  mỗi  khi mơ û                                                                                               miệng  ra là  “NÓI  N HỮ NG LỜI ĐƯA  ĐE ÁN  HO À  HỢ P”.


 C HƯƠ NG VII
NHỊM SƠ THIỆN

THỨ SÁU

TÁM GIỚI ĐỨC NGƠN NGỮ III TỲ KHEO TĂNG VÀ TỲ KHEO NI


 GI Ớ I THI ỆU

NHĨM GIỚI SƠ THIỆN THỨ SÁU

TÁM GIỚI ĐỨC NGƠN NGỮ III TỲ KHEO TĂNG VÀ TỲ KHEO NI

1/ Từ bỏ nói lơ øi độc ác.

2/ Tránh xa nói lơ øi độc ác.

3/ Nói những lời không lỗi lầm.

4/ Nói những lời đẹp  tai.

5/ Nói những lời dễ thư ơng .

6/  Nói  những  lời  thông  c ảm  đến  tâm  mọi người .

7/ Nói những lời tao  nhã.

8/ Nói những lời đẹp  lòng nhiều ngươ øi.

Tám  giới  này  là  những  hành  động  đạo  đức làm  Người l àm Thánh thuộc  về khẩu hành,  nó chỉ rõ hành động sống đúng đức hạnh ngôn ngữ của những  người có đạo  đức, của như õng vị tu sĩ Thánh Tăng,  Thánh  Ni và  Thánh  cư sĩ  và  cùng  với  mọingười  sống  c hung  nhau  trên  hành  ti nh  này,  ai  ai cũng  cần p hải  học  hiểu  để t hể  hiện  sự  sống  ngôn ngữ không làm khổ mì nh, khổ ngươ øi và khổ t ất c ả chúng sanh.
Thư a các  bạn!  Những  giới  luật  có íc h lơ ïi lớn như  vậy, mo ng rằng c ác  bạn hãy vì sự sống an vui hạnh  phu ùc  của  mọi  người  trên  hành  tinh này  mà chấp  nhận sống  một  đời  sống đạo  đức  không  làm khổ  mì nh,  khổ  ngươ øi,  khổ  cả  hai t hì c ác  bạn  nên chấp  hành gi ới lu ật  nghiêm c hỉnh,  không  được  vi phạm  những  giới  lu ật,  dù  một  giơ ùi  luật  nhỏ  nhặt
nào.

Tám  giới  luật  này  để  mọi  người  t hể  hiện  sư ï sống chu ng nhau  trên hành ti nh này c ùng vơ ùi một tâm  hồn thanh thản, an lạc  và vô sự. Sống để the å hiện  một  sự  sống t hoát  ra khỏi  bản  chất  hu ng ác của  loài  ác  quỉ  của  loài  thú  dữ,  mà  muôn  đời  bản chất ấy còn ngủ ngầm trong tâm của các  bạn. C ác bạn có biết không?
Vì  thế,  mọi  người  phải  chấp  nhận  tám  đức hạnh  “K HẨU  N GHI ỆP   HOÀ  HƠ ÏP”   này.  Nó  c hính là  mạng  sống  của  các  bạn.  Các  bạn  hãy  cố  gắng giữ  gì n để  bảo  vệ  mạng  sống  và  cũng  l à  để  sống với một t âm hồn cao thươ ïng không làm khổ mì nh, khổ người , khổ cả hai.




 G IỚI  ĐỨC  THIỆ N  NG Ữ  THỨ  NH ẤT:        

TỪ BĨ NỊI LỜI ĐỘC ÁC


“TỪ  BỎ  NÓI  LỜI  ĐỘC  ÁC ”  là  một  hành động đạo  đức  ngôn ngữ làm Người, làm Thánh, no ù không phân  biệt gi ai cấp  nào  trong xã  hội, có tôn giáo   hay   không   tôn   giáo,   mà   mọi   ngươ øi   sống chung nhau trên hành tinh này, nếu muốn làm Người,  l àm  Thánh  đều  c ần  phải   học   hiểu  c ho thông suốt và sống đúng đư ùc hạnh này.
Đây  l à  một  giơ ùi  lu ật  dạy  về  đức  hạnh  ngôn ngữ  để  sống  không  làm  khổ  mì nh,  khổ  người  và khổ cả hai . Đó là những đức  hạnh làm Ngươ øi, làm Thánh như  trên đã nói, các  bạn cần phải ho ïc  hiểu và  sống  đúng  những  đức  hạnh  này  để  đem lại  sư ï sống  yên  vui  và  hạnh  p húc  cho  nhau.  Có  sống được  như  vậy,  các  bạn  mơ ùi  biến  cuộc  sống  trên hành   ti nh   này   trơ û                                                                                                                                    thành   cõi   C ực   Lạc,   Thiên Đàng.  Còn  sống  ngươ ïc  lại  như õng  đức  hạnh  ngôn ngữ  này  thì các  bạn  sẽ  gặp  muôn  vàn  khổ  đau , biến cuộc  sống t hế gi an này thành c ảnh con ngư ời chà   đạp   giết   hại   lẫn   nhau,   tranh  giành   từng miếng  ăn  để  sống,  bie án  c ảnh  giới  thế  gian  này thành địa ngục  trần gi an.GIỚI ĐỨC  VỀ NGƠN  NGỮ  TỪ BĨ NỊI LỜI  ĐỘC
ÁC

Từ  bỏ  nói  lời  độc  ác  là  một  giới  đư ùc  dạy  ve à ngôn  ngư õ.  Cho  nên  muốn  làm  người  t hật  là  con người  t hì  các  bạn  p hải  cố  gắng  giư õ                                                                                   gìn  đư ùc  hạnh này.  Nhất  là  vì  sự  sống  của  mọi  ngươ øi  các  bạn phải  chấp  nhận  đạo  đức  nhân  bản  –  nhân  qu ả sống  không  làm khổ  mình,  khổ  người t hì c ác  bạn nên  lưu  ý  về  những  lời  nói  của  c hính  mì nh  trư ớc khi nói ra.
Xin  thưa cùng các  bạn!  Lơ øi nói của con người ác  độc  hơn  loài  thú  dữ,  hơ n loài  quỉ  dữ,  sắc  bén hơn t hư hùng kiếm. Khổng  Minh dùng lơ øi nói  mà Chu  Du  p hải  c hết.  Trước  khi c hết  C hu  Du  t han rằng: “Trời  si nh C hu Du  sao lại  si nh Gia Cát Lượng”.  Trư ơng  Lươ ng  dùng  tie áng  tiêu  diệt  tan quân  Sở  Bá  Vươ ng  Hạng  Vũ.  Vậy  lơ øi  nói  ác  độc như  thế nào?  Lời nói ác độc có nhiều loại :
1- C hửi  mắng, mạ lị, mạt sát người  khác, đo ù là lời nói ác độc.
2- La lớn tiếng, nạt nộ khiến cho người khác sợ hãi, đó là lời nói ác độc.

3- Nói châm  biếm, chế  giễu người,  khiến cho người ta xấu hổ đ au khổ, đó l à lơ øi nói ác độc .4- Nói  vu khống  ngươ øi, nói oan ức  cho ngươ øi, người  ta  không  làm  điều  xấu , mình  nói  người  t a làm điều xấu, đó là l ời nói độc ác .

5- Nói lươ õi hai c hiều, đó là nói lơ øi độc ác .

6- Xưng  hô  gọi  nhau  bằng:  mày,  tao , mi,  tơ ù, v.v.. đó là nói lời độc  ác.

7- Nói tục  tỉu, chửi thề, đó là nói lời độc  ác.

8-  Nói  mắng  mỏ  với  nhau,  đó  l à  nói  lời  độc

ác.9- K hi nói đến  một  ngư ời  nào  mà  gọi là  “đo à

đó”  hay “thứ  đó”, đó l à nói lời độc  ác.

10- Hù dọa hâm he khiến cho người khác  sơ ï, đó là lời nói độc  ác.

Xét  qua  những  lời  nói  độc  ác  trên  đ ây  cu ûa một  người  nào  thì các  bạn  biết  ngay  người  đó  đã tự  biến  mình  t hành  một  con t hú  độc  ác  và  hung dữ; một con quỉ dạ xoa, một con ngư ời mà ai nghe thấy cũng sợ hãi và tránh xa.
Thường  con  người  si nh  ra mang  nghiệp  cu õ hung ác, tư ùc  t hói  quen, vì  t hế  bả n c hất  con ngư ời rất  hung  dữ,  hu ng dư õ                                                                                   hơn  lo ài  ác  thú,  ác  quỉ.  Vì thế,  c ác  bạn  muốn  trở  thành  một  ngư ời  tốt , một người  có đạo  đức  t hì  ngay  từ  bây  giờ c ác  bạn  hãy từ bỏ những lơ øi nói độc ác  như trên đã d ạy .Kính t hưa c ác  bạn!  C ác  bạn  nên  hiểu : mười loại lời nói trên đây là  những lời vô văn  hóa, kém đạo  đức.  Một  người  đã  biết  những  lời  nói  này  vo â văn  hóa  và  kém  đạo  đức  mà  không  chịu  từ  bỏ, luôn  luôn  sư û                                                                                               dụng  những  ngôn  ngữ  ấy  t hì  họ  co ù khác  gì l à một co n thú vật.  Một người vô gi áo  dục đạo  đức  cũng vậy,  họ là một ngư ời vô mi nh.  Họ là một  người  không  đáng  để  cho  mọi  ngư ời  cung kính, tôn trọng và l àm bạn.
Kính t hưa  các  bạn!  Là  một  co n  người  cần phải  sống  có  đạo  đức  nhân  bản  -  nhân  quả  t hì những lời nói độc  ác  vô văn  hoá, kém đạo đức  như trên  đây  t hì  các  bạn  p hải  tư ø                                                                                                            bỏ  ngay  tư ùc  thời , nhất  định  không  bao  giờ  nói  những  lời  nói  đo ù nữa.  Những  lơ øi  nói  ấy  đ ã  không  lợi  íc h  cho  c ác bạn mà còn có hại cho c ác  bạn nữa.
Cho  nên  muốn  trở  hành  một  con người  thật là  con người  t hì  các  bạn  hãy  từ  bỏ  những  lời  nói độc  ác.  Nó  là  những  lời  nói  không  hay  ho gì c ác bạn ạ!.

Người  Phật  tử  t u theo  Phật  muốn  cho  khẩu nghiệp  được  t hanh   tịnh  hoàn  toàn  t hì  c ác  bạn đừng bao giờ nói những lời nói này.
Các  bạn nên lư u ý  khi các  bạn  nói ra những lời  nói  trên  đây,  ngươ øi  có  trí, có  đạo  đức,  họ  se õkhông t ha thư ù                                                                       các  bạn,  họ  xe m các  bạn l à  những người xấu, ngươ øi ác  độc các  bạn có biết không?
GIỚI HÄNH VỀ NGƠN  NGỮ  TỪ BĨ NỊI NHỮNG LỜI ĐỘC ÁC
Hành  động  từ  bỏ  nói  những  lời  độc  ác  l à những  oai  nghi  tế  hạnh  về  ngôn  ngữ  của   một người  có  đạo  đức , một  người  đáng  khen,  đáng  c a ngợi  và đáng làm gư ơng cho mọi người  soi. Bởi  vì khi từ  bỏ  nói  những  lời  độc  ác  là  phải  nói  những lời êm dịu, hiền hoà, ngọt ngào v.v..
Kính thư a các  bạn!  Làm  ngư ời  các  bạn  nên sống có oai  nghi tế hạnh, về  ngôn ngữ dù các  bạn có  giận  dữ  đến  đâu  thì các  bạn  c ũng  nên  ôn  tồn nhã  nhặn,  giữ  gìn  từng  lời  nói  cho ngọt  ngào  êm dịu  chứ  đừng  quá  thô  lỗ  dùng  những  lời  nói  qu á độc ác.
Các  bạn  hãy   nhì n  xem  một  người  đi  đến người  này  nói  xấu  người  kia,  t hì  con ngư ời  ấy  co ù ra gì, phải không các  bạn?
Trong cuộc  đời ai cũng muốn  mình  tốt,  mình có  đạo  đức,  chứ  có  ai  muốn  mình  xấu  ác  bao giờ; chứ  có  ai  muốn  mì nh  là  kẻ  hung  bạo,  ác  độc,  dư õ tợn,  t àn  nhẫn,  v.v..  Nhưng  các  bạn  không  lưu  ý đến những lơ øi nói  độc  ác  cu ûa các  bạn  thì nó  sẽ to á cáo  và  xác  định các  bạn  là  những  người  độc  ác hung  dữ,  cho nên  kẻ  nói  xấu  ngươ øi  khác  là  kẻ  ácđộc,  hu ng  dữ,  là  ngư ời  không  tốt,  l à  người  sống không  có  đức  hạnh,  vô  văn  hoá,  kém  đạo  đức  ve à ngôn  ngữ  t hì  c húng  ta  không  nên  thân  cận  với những người ấy.
GIỚI HÀNH TỪ BĨ NỊI LỜI ĐỘC ÁC

Kính t hưa c ác  bạn!  Như  các  bạn  đã  biết  lời nói độc  ác  là lời  nói  vô  văn  hóa, kém đạo  đức.  Vì thế, hằng ngày các  bạn nhớ tác  ý: “Miệng  kho âng được nói những lời độc ác, nói  những lời độc ác  là  làm  k hổ  mì nh,  kho å                                                                                               người,  p hải  chấm dứt  từ  bỏ  nói  những  lơ øi  độc  ác”  hoặc  các  bạn tác  ý  ngắn  ngọn  hơ n:  “Phải  chấm  dứt  từ   bo û ngay  lời nói xấu người k hác”.
Hằng  ngày,  các  bạn  siêng  năng  t ác  ý  như vậy  t hì  các  bạn  sẽ  không  bao giơ ø                                                                                   dụm  năm,  dụm ba nói xấu người khác, ho ặc dùng những ngôn ngư õ thô lỗ vô văn hoá, kém đạo đư ùc v.v..
Muốn  trở  thành  người  có  ngôn  ngữ  tốt,  co ù đạo  đức, có văn  hóa t hì cần p hải siêng  năng tác  ý như  trên  đã  dạy  t hì  chắc  chắn  khẩu  nghie äp  của các  bạn sẽ thanh tị nh vô cùng, lời nói của các  bạn sẽ có đầy đủ u y tí n đối vơ ùi mọi người .


 G IỚI  ĐỨC  THIỆ N  NG Ữ  THỨ  H AI:            

TRÁNH XA NỊI LỜI ĐỘC ÁC


“TRÁN H   XA   NÓI   LỜI   ĐỘC   ÁC ”   là   một hành   động   đạo   đức   ngôn   ngữ   làm   Ngư ời,   làm Thánh,  nó không phân  biệt  giai c ấp  nào  trong xã hội, có tôn gi áo  hay không tôn gi áo, mà  mọi ngư ời sống  chung  nhau  trên  hành  tinh này,  nếu  muốn làm  Người,  l àm  Thánh  đều  c ần  p hải  học  hiểu  và sống đu ùng đức  hạnh này.
Đây  l à  một  giơ ùi  lu ật  dạy  về  đức  hạnh  ngôn ngữ  để  sống  không  làm  khổ  mì nh,  khổ  người  và khổ  tất  cả  c húng  sanh.  Đức  hạnh  ngôn  ngữ  đe å sống  không  làm  khổ  mì nh,  khổ  ngư ời  và  khổ  t ất cả  chúng  sanh,  để  đe m  lại  sự  sống  yên  vui  và hạnh p húc  cho các  bạn. Có sống như  vậy , các  bạn mới  biến cuộc  sống  trên  hành tinh này trở  thành cõi Cực  Lạc , Thiên Đ àng.  Còn  sống  ngược  lại  đức hạnh  ngôn  ngữ  này t hì c ác  bạn  sẽ  gặp  muôn  vàn khổ đau , biến  cuộc  sống t hế  gian  này  thành cảnh con người c hà  đạp  giết hại l ẫn  nhau , tranh giành từng  miếng  ăn  để  sống,  biến  cảnh  giới  t hế  gian này thành địa ngục tr ần gian.GIỚI ĐỨC  NGƠN  NGỮ  TRÁNH XA NỊI NHỮNG LỜI ĐỘC ÁC
Tránh  xa lời  nói  độc  ác  là  một  giới  luật  dạy về đạo đức  ngôn ngữ.
Phần đông  con ngư ời ơ û                                                                       đời  ít ai  để ý về  đạo đức ngôn ngữ này.

Xưa đức  Khổng  Phu  Tử d ạy  người p hụ  nư õ                                                                       co ù
4 đức:  công,  dung,  ngôn,  hạnh.  Như ng  ngày  nay mọi  ngư ời  đã  quên  mất  những  lời  dạy  này,  khiến cho  những   người   phụ   nữ   về  ngôn   ngữ  thật  l à nhiều  chu yện.  Ngôn  ngữ  dịu d àng  của  ngươ øi  phu ï nữ không còn nữa, thật l à uổng t hay!
Người  phụ   nữ   ngày   nay   hay  đe m  c huyện thiên  hạ  nói  ra,  nói  vào,  phần  đông  là  nói  xấu người  khác ,  nói  như  vậy  không  có  nghĩa  là  nói toàn  c ả  c hị  em  phu ï                                         nữ  nhiều  chu yện  hết . C húng ta phải công nhận người phụ nư õ                                                          nhiều chu yện hơ n bên  nam  gi ới,  như ng không  phải  nam  giới  không có  ngươ øi   nhiều   chu yện.  Người   phụ   nư õ                                                                                                                        nói   xấu người khác  còn dễ coi, còn ngư ời nam giơ ùi nói xấu người  khác  t hì rất  khó coi , trông rất  kỳ l ạ.  Ngư ời nam nói xấu người khác , đó là bản chất của ngư ời nữ, nhưng  mang lốt  người nam t hật là xấu hổ!
Hiện  giơ ø,  nam  giới  cũng  r ất  nhiều  c huyện, cho  nên,  nói  c hu ng  l à  những  con  người  ấy  đều thiếu đạo  đức về ngôn ngữ một các h trầm trọng.Phần đông  con ngư ời ơ û                                                                       đời  ít ai  để ý về  đạo đức  ngôn  ngữ  nên t hường mắc  phải những lỗi lầm về ngôn ngư õ, nói những lời độc  ác.

Trong  giới tư ø                                                                       bỏ  nói  những lời độc  ác  có dạy
10 loại  ngôn  ngữ  nói  lời độc  ác. Xét  cho cu øng, t hì không có  ngươ øi  nào  không vi phạm  những l ời  nói độc ác trên đây.
GIỚI HÄNH NGƠN NGỮ TRÁNH XA NỊI NHỮNG LỜI ĐỘC ÁC
Kính  t hưa   c ác   bạn!   làm   ngươ øi   khi  thấy những  người  khác  nói xấu  người khác  t hì c ác  bạn nên tránh xa những ngươ øi đó, không nên làm  bạn với  như õng  người  đó  làm  bạn  với  những  ngươ øi  đo ù họ  sẽ  đặt  điều  nói  xấu  các  bạn  với  những  ngư ời khác  c ác  bạn ạ!  Tránh  xa người nói l ời độc  ác  t ức là  tránh  xa người  nói  xấu  ngươ øi  khác , hành  động tránh xa tức  là thư ïc hiện đ ạo đức  nhân bản không làm khổ mì nh, khổ người và khổ cả hai .
Như  các  bạn  đ ã  biết  trên  đời  này  không  co ù một  ngư ời  nào  không  bực  tức,  khổ  đau  khi nghe người  khác  mạ  lỵ,  mạt  sát  mì nh,  khi nghe  ngư ời khác  nạt  nộ,  la  hét  c hưởi  mắng  mình,   khi nghe người  khác  vu  khống  nói  oan  ức  cho  mì nh… , cho nên  tránh  xa  những  ngươ øi  nói  lời  độc  ác  là  một hành  động  đạo   đức  cao  t hượng  tu yệt  vời   sốngkhông làm đau khổ cho mì nh,  cho người và cho cả
hai.

Hãy tránh xa lời nói độc  ác.

Muốn tránh xa lờ i nói độc  ác t hì c ác  bạn hãy luôn  luôn  tác  ý : Lời  no ùi  độc  ác  là  lời  no ùi  vo â đạo  đức  khiến  cho  người  k hác  đa u  khổ  va ø tức  giận.  Từ  đây  ta hãy  tránh  xa  hay  từ  bo û lời   nói   ấy”   ho ặc   tác   ý   ngắn   gọn   hơn:   “Hãy tránh xa  lời  nói đo äc ác, chấm dứt lời  nói độc
ác”.

Khi  các   bạn   biết   mì nh   hay   đe m  c huyện người  khác  nói  với  người  này  người  kia t hì  các bạn nên tác  ý t hường  xuyên những c âu tác  ý trên đây với nhiệt tâm  quyết tâm  bỏ tránh  nói c huyện người khác  hay nói xấu người khác.
Đem  chuyện  người  này  nói  với  người  kia l à một  hành  động  xấu  xa  hèn  hạ,  sống  t hiếu  tinh thần đoàn kết thươ ng yêu nhau.
Người  nói  lơ øi  độc  ác  là  những  người  mà  các bạn cần p hải cảnh giác , đề phòng, luôn luôn tránh xa không  nên  tiếp  cận.  Tiếp  c ận  với  những  ngư ời này  c ác  bạn  kho âng  đu û                                                                                               năng  lực t huyết  p hục  t hì rất nguy hiểm c ho các  bạn.
Kính t hưa  c ác  bạn!  Phần  đông  c hị  em  p hu ï nữ  thư ờng  hay  mang  t ật  nhiều  chu yện  lắm  mồm,lắm   miệng.  Xin   các   bạn  cố   gắng   theo   p hương pháp  giơ ùi  hành  trên  đây  để  khắc  p hục  ngôn  ngư õ của  các  bạn;  để  trơ û                                                                                                            thành  như õng  co n  cháu  của những   bậc  anh  t hư  Trư ng  Vươ ng,  Triệu   Ẩu  co ù những đ ạo  đức  ngôn ngữ tu yệt  vời  mơ ùi xứng đ áng là  con Tiên,  c háu  Rồng.  Các  bạn  có  nghe  lời  nói của bà Triệu Ẩu chưa?
“- Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng  dư õ,  chém  cá  kình   ở  biển  khơi,  đánh  đuổi quân  Ngô, giành  lại giang sơn, cởi  ác h nô lệ, c hư ù tôi   không   chịu   kho m   lư ng   làm   tỳ   thiếp   c ho
người!” 3.

3 - Câu n ày dẫn theo  sác h L ịch sử Việt N am (Kho a học xa õ hội 1971)
 G IỚI  ĐỨC  THIỆ N  NG Ữ  THỨ  B A:  

NỊI NHỮNG LỜI KHƠNG LỖI LỈM


“NÓI NHỮNG  LỜI  KHÔNG  LỖI  LẦM”  l à một  hành  động  đạo  đức  về  ngôn  ngữ  l àm  Người , làm   Thánh,   nó   không  p hân   biệt   gi ai  cấp   nào trong  xã  hội , có  tôn  giáo  hay  không  tôn  gi áo,  mà mọi  người  sống  chu ng  nhau  trên  hành  ti nh  này đều  cần  p hải  học  hiểu  và  sống  đúng  đức  hạnh
này.

Đây  l à  một  giơ ùi  lu ật  dạy  đức  hạnh  về  ngôn ngữ  để  sống  không  làm  khổ  mì nh,  khổ  người  và khổ cả  hai . Đức  hạnh về  ngô n ngữ để sống không làm khổ mì nh,  khổ ngư ời và khổ cả hai là để đem lại sư ï                             sống yên vui  và hạnh phúc cho nhau . Có nói được  như  vậy  các  bạn  mới  biến  cuộc  sống  trên hành   ti nh   này   trơ û                                                                                                                                    thành   cõi   C ực   Lạc,   Thiên Đàng.  Còn  sống  ngược  lại  đức  hạnh  về  ngôn  ngư õ này t hì các  bạn se õ                                                          gặp  muôn vàn sư ï                             khổ đau, biến cuộc  sống  thế  gian  này t hành cảnh con ngươ øi chà đạp giết hại lẫn nhau, tr anh c hấp  hơ n t hua, giành giựt  từng  miếng  ăn  để  sống,  biến  c ảnh  giới  t he á gian  này t hành địa ngục .0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Ví bạn hãy dùng ngôn ngữ lịch sự, tôn trọng lẫn nhau, mỗi người có cấp độ trình độ riêng nên không nên phán xét nếu không thông hiểu. Xin cảm ơn!