Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

VĂN HÓA PHẬT GIÁO TRUYỀN THỐNG TẬP 1-1


VĂN HÓA PHẬT GIÁO TRUYỀN THỐNG
TẬP I  
NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO
Đức Thích Ca Mâu Ni sáu  năm khổ hạnh   trên  núi
Tuyết, giữ gìn giới hạnh tinh nghiêm không  thể có  ai giữ  gìn giới hạnh hơn  được. Nhờ thế tâm  Ngài ly dục ly ác pháp hoàn toàn,  trở  thành bất  động. Cho đến khi  trở về với   Tứ


PHẦ N MỘ T
MƯỜI GIỚI
LỜI GIỚI  THIỆU

VĂN HĨA
MƯỜI GIỚI ĐỨC SA DI


1- Giới  thứ  nhất  không  sát  sanh  = Thánh đức hiếu sinh.
2- Giới  thứ  hai  không  trộm  cắp  =  Thánh đức buông xả.
3- Giới thứ ba không dâm dục = Thánh đức thanh tịnh.
4- Giới  thứ  tư  không  nói  dối  = Thánh  đức chân thật.
5- Giới thứ năm không uống rượu = Thánh đức minh  mẫn.
6- Giới thứ sáu không trang điểm = Thánh đức tự nhiên.
7- Giới  thứ  bảy  không  ca hát  và  nghe  ca hát = Thánh đức trầm lặng độc cư.
8- Giới   thứ   tám   không   nằm   giường   cao rộng lớn = Thánh đức thanh bần.
9- Giới  thứ  chín  không  ăn  uống  phi  thời  = Thánh đức ly dục.
10- Giới thứ mười không cất giữ tiền bạc = Thánh đức ly tham.
Lời nói đầu

“Văn Hóa Truyền  Thống Thánh Hạnh tập 1” là một  bộ sách giới thiệu về đức hạnh   của một người ấu  thơ xuất  gia, cũng  như một người đã  lớn tuổi mới bước chân vào đường tu học theo Phật Giáo.
Việc  đầu tiên là bắt buộc (Giới cấm) họ phải  học  hỏi, tu tập, rèn  luyện để sống   và thực hiện cho  bằng  được  những  đức hạnh  làm Thánh  Sa Di  này.   Nếu  họ   không   bằng lòng sống  đúng  với những  đức hạnh  Thánh này thì không chấp  nhận  họ  trở thành đệ  tử xuất gia của  Phật. Cho nên  đức  Phật dạy:


“Một người  muốn theo đạo  Ta  phải  sống biệt trú 4 tháng, nếu sống được những đức  hạnh  (Phạm  hạnh)  của  người  tu  sĩ thì Ta mới chấp nhận làm  đệ tử  của Ta, chứ Ta không bắt buộc và cám dỗ một người  nào theo đạo Ta tu tập, vì tu tập là có  lợi ích   cho  các người chứ không phải có  lợi ích cho Ta”.
Những giới luật này là văn hóa đạo  đức của  loài người, chứ không phải  của riêng  cho những  tu sĩ  Phật giáo, nó  là của chung    của nhân  loại. Bởi vì nó  là đạo   đức nhân  bản  - nhân quả sống không  làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả  muôn loài chúng sanh.
Cho   nên làm người phải   có học,   có hiểu biết, có tu tập, có  rèn luyện, có sống  đúng như vậy, thì mới  xứng đáng  làm người, làm đệ  tử của  Đức Phật, mới xứng  đáng  là người  cầm ngọn  đuốc chánh Phật    pháp  soi  đường   chomọi  người đi sau này.  Còn nếu không  giữ gìn
mười giới đức hạnh   Thánh này được,   thì xin quý bạn  hãy vui lòng đừng xuất  gia, đừng  đi tu theo Đạo Phật, vì xuất  gia đi tu cũng   chỉ vô  ích,  phí  uổng một cuộc đời,  chẳng  làm lợi ích cho mình, cho  người, lại càng  tạo thêm tội ác và  phỉ báng Phật giáo.
Vì có  xuất  gia mà sống  không đúng những  giới  đức hạnh   Thánh này,  vô  tình quý bạn không làm tròn bổn phận  của người  tu sĩ xuất gia đệ  tử của Phật là tự quý bạn  đã phỉ báng  Phật pháp như  trên đã  nói,  là tự quý bạn đã giết  chết Phật  giáo, là tự quý bạn  đã chôn vùi Phật    giáo xuống bùn nhơ,   hôi thối…
Kính  thưa  quý   bạn!  Quý  bạn  có   biết
chăng? … Quý bạn có thấy chăng? …


Người cư sĩ còn  đến chùa  xin Thọ Bát
Quan Trai một ngày một đêm để  giữ gìn tám giới đức hạnh   Thánh của bậc  xuất   gia   này. Vậy   mà quý bạn là những  người đã xuất  gia, làm thầy Sa Di, lại không sống đúng những hạnh  Thánh của  Thầy Sa Di, thì quý bạn nghĩ sao? Quý bạn có biết  xấu hổ chăng?  Có nhìn thấy những Phật tử giữ gìn  tám giới “Bát Quan Trai”  không?
Kính thưa các bậc  tôn túc!

Kính thưa quý  vị Phật tử nam  nữ bốn phương!
Kính thưa quý  vị! Hiện giờ  các  bậc  tôn túc là những vị Tỳ kheo Đại Đức, Thượng Tọa, Hòa Thượng mà  lại sống không  đúng mười giới  đức hạnh  Thánh Sa Di này,  thì các bậc tôn túc có xấu  hổ lắm không?  Có cảm thấy mình không xứng đáng là một tu sĩ  trong


hàng  giáo   phẩm   Đại  Đức,  Thượng  Tọa,
Hoà Thượng chăng?

Kính thưa quý bạn!

Là  một Thầy Sa Di sao  quý bạn   nỡ lòng nào  phạm    giới,   phá  giới,   bẻ vụn   giới đức Thánh của  Phật giáo như  vậy? Quý bạn  đã làm cho  mọi người khinh chê  Phật  giáo, phỉ báng  Phật  giáo…   các bạn  có biết  chăng? Lời   đức Phật năm  xưa dạy: “Giới  luật  Ta còn  là  Phật  giáo  còn,  giới  luật  Ta mất
là Phật giáo mất”, vậy ai đã làm mất giới
luật hỡi quý bạn? Thế mà  quý bạn nỡ tâm bẻ vụn giới, phá giới, phạm giới, xem  thường giới, sống chà đạp  lên giới  luật đức  hạnh Thánh này sao  ???
Đạo Phật còn hay mất là do những tu sĩ   có  gìn giữ giới hạnh hay  không. Nhờ giữ giới mà  oai nghi tế hạnh  Thánh của  quý bạn


mới thể hiện qua  sự sống hằng ngày, khiến cho
Phật tử và mọi  người nhìn thấy mà  sanh lòng quý mến,  kính  phục và  tôn trọng. Chỉ  có oai nghi tế hạnh  Thánh của  giới   luật mới  giúp cho   các bạn  ly dục ly ác  pháp, vì  giới luật là một pháp môn vô lậu. Quý bạn có  biết chăng? Quý bạn  hãy tin lời Phật  dạy và  thực hiện giới luật cho  nghiêm chỉnh thì tâm vô  lậu của quý bạn  sẽ  hiện    hành trong cuộc  sống  hằng ngày, có thế cuộc đời tu hành theo đạo Phật của quý bạn  mới không uổng phí  chút  nào cả.

“Giới sanh Định”,lời Phật đã  dạy năm xưa  như  vậy, người nào  tu tập đi ngược lại lời dạy  này là “Ma Ba Tuần” đang  phá Phật   giáo, đang  làm cho  Phật   giáo suy thoái, đang dìm mất Phật giáo dưới bùn  nhơ bất tịnh, đang làm cho Phật giáo mất gốc… Quý bạn có  hiểu chăng?


Đi ngược  lại lời dạy  trên đây của  đức
Phật thì quý bạn tu hành  chẳng   có ích lợi gì đâu, chỉ  chuốc thêm tội lỗi mà  thôi, bởi vì quý bạn  đã chạy  theo dục  lạc thế gian  bằng con đường danh  lợi dưới hình  thức Phật   giáo. Các bạn  có  biết   không? Do đó vô  tình quý bạn nuôi  lớn ngã  mạn   của mình    đồ sộ và  vĩ  đại
hơn.

Quý bạn có  biết đâu chùa càng to, Phật
càng lớn thì nợ  đàn na thí chủ càng nhiều,  vì thế nghiệp  khổ đau càng chồng chất  lên đầu, lên vai của quý bạn càng cao. Quý bạn có  biết không?  Khi nghiệp  càng cao thì các  bạn không sao  tránh khỏi, mà phải  chịu  trả quả này làm gương  cho mọi người xem. Như chúng ta đã  biết từ xưa đến giờ hình  ảnh Thầy, Tổ của chúng ta đã  để lại cái chết  rất đau  thương,  phải  chịu   khổ  đau  trên  giường


bệnh  một  thời  gian  dài…  Quý  bạn   có thấy
chăng?

Giới luật là hàng đầu trên đường tu hành  giải thoát của  Phật giáo. Quý bạn  nên nhớ kỹ, nó  là hạnh ly dục ly ác  pháp, nó giúp cho  tâm quý bạn  thanh tịnh và giúp  cho   tâm quý bạn có một  nội lực (Thất Giác Chi) tuyệt vời để  các bạn  thực hiện thiền định   và trí tuệ Tam Minh.
Nếu quý bạn không sống đúng mười giới đức  Thánh Sa Di này thì xin quý bạn   vui lòng cởi  áo cà   sa  trả lại cho   nhà chùa,  chứ đừng  mặc chiếc áo như   vậy  rất  tội cho Phật giáo  quý bạn ạ!
Đừng mượn chiếc áo  tu sĩ  Phật giáo làm danh,  làm lợi. Tội lắm quý bạn!  Quý bạn  hãy thương Phật  giáo, đừng giết  nó chết. Vì nó chết  thế gian này sẽ  trống vắng, sẽ  mất


đi một nền đạo  đức nhân bản - nhân  quả tuyệt
vời, nền đạo đức mà mọi  người trên hành  tinh đang  mong đợi; nếu   nó  mất đi loài người sẽ khổ đau vô cùng,  vô tận; ác  pháp sẽ  tràn lan khắp  mọi nơi;  tai  họa   diệt  chủng  sẽ    không tránh khỏi.
Xin các bạn   hãy dừng lại. Đừng phạm giới, đừng bẻ vụn   giới, đừng phá  giới, đừng khinh thường giới… Giới luật sẽ giúp  thân tâm quý bạn  thanh tịnh. Giới luật sẽ  giúp quý bạn  ly dục  ly bất thiện pháp, khiến cho  tâm hồn quý bạn   bất động  trước các  ác  pháp    và các cảm  thọ. Giới luật sẽ  giúp quý bạn  nhập các loại  chánh  định,   làm  chủ sự  sống  chết, chấm  dứt  luân hồi,  thoát vòng  khổ đau   của nhân  quả nghiệp  báo…
Những lời kêu gọi  tha thiết trên đây đầy lòng yêu  thương với một  tình thương chân


thật từ trong tâm hồn sâu thẳm của một  con
người đã  từng sống  trong giới luật đức  hạnh, đã  làm chủ được   sự  sống  chết  của  mình    nên cất  tiếng kêu gọi mọi người như  người mẹ gọi các con thân thương của mình   vậy, quý bạn có tin chăng? Nếu không tin thì cũng chẳng  sao, mà  tin thì có  lợi ích cho quý bạn trên đường tu tập, hướng về  chân hạnh  phúc.

Kính ghi,

Trưởng lão Thích Thông Lạc
Lời bät


Kính thưa các bạn! Mười Giới Đức Sa Di này là mười đức hạnh Thánh không phải chỉ dành  riêng cho những  bậc Thánh Tăng,  Thánh Ni và Thánh  cư sĩ  mà  mười  giới  đức  Thánh này được dạy chung cho loài người, không riêng cho cả bốn hàng đệ  tử của Phật:

1/ Tăng

2/ Ni


3/Cư sĩ nam

4/ Cư sĩ nữ

Vì thế, Đức Phật dạy hằng  tháng cư sĩ   nam và   cư  sĩ   nữ   đều   phải  có những  ngày  Thọ  Bát Quan Trai. Thọ Bát Quan Trai là các cư  sĩ tu tập chín hạnh  Thánh trong Mười Giới Đức  Sa Di này vậy.

Rõ ràng Mười Đức Sa Di này không  phải  chỉ  dành   riêng  cho Tăng, Ni mà   ngay cả   những  cư sĩ   tu  theo Phật giáo đều  phải giữ gìn nghiêm chỉnh  như những  bậc  xuất  gia.  Người cư sĩ  nào  sống  trọn vẹn  với những Giới Đức Thánh này đều  được gọi là  những bậc  ly dục ly ác pháp. Những bậc  ly dục ly ác pháp  là những bậc nhập vào dòng  Thánh (nhập lưu), nên  được gọi

Trưởng lão Thích Thông Lạc


là Thánh  đệ  tử Phật. Người cư sĩ  giữ gìn trọn  vẹn Mười Đức Sa Di này đều được xem là những bậc Thánh Cư Sĩ.

Dù  là  người  cư sĩ nhưng    giữ  gìn trọn  vẹn Mười Giới Đức Sa Di này và tiến  lên tu tập các pháp Chánh niệm, Chánh  định  thì  sẽ    chứng   quả  A  La Hán dễ dàng.

Các  nhà  Đại  Thừa  cấm  những  cư sĩ học,  đọc giới bổn Thánh Đức này, vì sợ   những  cư sĩ  hiểu  biết  sẽ  chỉ   trích, phê  bình  họ  phá  giới,  phạm  giới,  bẻ vụn giới, v.v..

Các  nhà  Đại  Thừa  cấm  những  cư sĩ học,   đọc  giới  bổn  Thánh  Đức này, là  vì họ  sợ những cư sĩ  hiểu biết    sẽ chỉ trích,  phê  bình họ  sống  chạy  theo  ngũ dục  lạc,  đi  ngược  lại  đường  lối  đạo


Phật  “xả   phú  cầu  bần,   xả   thân  cầu đạo”.

Mười Giới Đức Sa Di này là  một nền  tảng cơ bản vững  chắc để cho những ai muốn đi trọn con đường Phật giáo không sợ lạc  vào tà giáo, ngoại đạo; để cho   những  ai muốn  xây  dựng cho  mình một  ngôi  nhà  giải  thoát  mà không sợ giông mưa  bão tố, v.v..

Mười Giới Đức Sa Di này là  một nền  tảng cơ bản vững chắc về  đạo  đức nhân bản - nhân quả làm người: không làm khổ mình, khổ người và không làm khổ  tất cả chúng sanh. Vì vậy, không riêng  bốn  giới  đệ  tử  của  Phật  mà  tất cả  mọi người có tôn giáo hay không tôn giáo đều nên đọc và học.0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Ví bạn hãy dùng ngôn ngữ lịch sự, tôn trọng lẫn nhau, mỗi người có cấp độ trình độ riêng nên không nên phán xét nếu không thông hiểu. Xin cảm ơn!