Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

VĂN HÓA PHẬT GIÁO TRUYỀN THỐNG TẬP 2-9Diệt Đế. Diệt Đế  là  Niết B àn. C ho nên,  khi nghe nói đến những oai nghi tế hạnh này t hì Vua A Xà Thế  nghĩ  rằng  chỉ  có  như õng  bậc  Thánh  mới  sống như  vậy,  chứ  như õng  kẻ  p hàm  phu  không  thể  nào sống  nổi với  như õng  oai  nghi  tế hạnh Sa Môn gi ải thoát  tuyệt  vời  này.  Vì  thế,  vua  A  Xà  Thế  phán rằng: “Bạch  Thế  Tôn!  Không  như vậy,  trái  lại
chúng  co n kính lễ  người  ấy,  đứng  dậy  trước người ấy, mời người ấy  ngồi x uống ghế, cúng dường  người ấy các dụng cụ  như  y áo  v.v.. đo à ăn  khất  thực,  sàng  tọa,  thuốc  men  trị  be änh và  chúng  co n  sẽ  ra lệnh  để  bảo  vệ  che  chở người ấy đúng  theo pháp luật”.
GIỚI HÀNH  CHẾ NGỰ Ý

“GIỚI   HÀNH   C HE Á                                                                                                                                                                                                                                                      NGƯ Ï                                                                                  Ý ”  là  một  p hươ ng cách  ngăn  lại  sự  ham  muốn. C ho nên,  khi có  một ý nghĩ  ham  muốn  một  điều  gì ác  khởi lên t hì c ác bạn  ngăn  chặn  ngay  liền  không  cho  ý  nghĩ  đo ù biến  ra hành động t hân  hoặc  lơ øi  nói của các  bạn. Nếu ý nghĩ ấy các  bạn không ngăn và diệt, thì no ù sẽ  dẫn  đến  hành  động  t hân  hoặc  lời  nói,  lúc  đo ù tâm c ủa c ác  bạn đang c hạy theo  dục  lạc  t hế gian. Chạy  theo  dục  lạc  t hế  gian  là  chạy  t heo  các  ác pháp.  Và  như  vậy  tâm  các  bạn  sẽ  chị u nhiều  sư ï khổ đau .Người  biết  sử  du ïng  “GI ỚI   HÀN H  CHẾ  N GƯ Ï Ý”  là  người  biết tu  tập  tâm  xả  vô  lượng p háp . Do xả  tâm  vô  lượng  pháp  nên  tâm  ly  dục  ly  ác  pháp hoàn  to àn.  Tâm  l y  dục  ly ác  p háp  ho àn  to àn  l à tâm nhập  vào dòng Thánh (Tu Đà Hoàn).
“GIỚI   HÀN H   C HẾ   NGỰ   Ý”   là  những  hành động làm c hủ  ý. K hi một ý nghĩ  khởi lên c ác  bạn nên  c hế  ngự  ý  nghĩ  đó,  nếu  không  c ác  bạn  sẽ  bị nó sai các  bạn như tên nô lệ.
Muốn  sống  đúng  “GIỚI   HÀN H  C HE Á                                                                                                                                                                                                                      NGỰ  Ý ” nghiêm  c hỉnh  t hì  các  bạn  luôn  luôn  p hải  p hản tỉnh  lại  tâm các  bạn,  mỗi  khi có  một ý  nghĩ  khởi lên l à p hải mau mau tư duy ngay liền, không đư ợc bỏ qua, dù một niệm không đá ng kể.
Hằng  ngày  các  bạn  nên  như  lý tác  ý:  “Phải tỉnh giác từng ý niệm, phải làm chủ từng ý niệm,   p hải   ngăn   và   di ệt   từng   ý   niệm   ác, không  đươ ïc  bỏ  sót  một ý  nie äm  nào ”.
Giới luật đư ùc  hạnh là  những pháp  môn  quan trọng  nhất  của  Phật  giáo  cho  bước  đường  tu  tập để  tìm c ầu  sự  giải  tho át.  Chu ùc  các  bạn  tu  t ập thành tựu viên mãn trong giới pháp này.

 VĂN    HĨ A    G  IỚI   ĐỨC   THÁ   NH   TĂ   NG ,    THÁN   H   NI   THỨ    TÁM:

BẰNG LĐNG VỚI NHU CỈU TỐI THIỂU VỀ ĂN UỐNG, Y ÁO

“BẰNG  LÒNG  VỚI  NHU CẦU  TỐI  THI ỂU VỀ  ĂN   UỐNG,   VỀ  Y  ÁO ”  là  một  hành  động  đức hạnh  ly  t ham  thuộc  về  ý  làm  Người , làm  Thánh, nó  không  phân  biệt  gi ai  cấp  nào  trong  xã  hội,  co ù tôn   giáo   hay   không   tôn   giáo,   mọi   người   sống chung  nhau  trên  hành  tinh này đều c ần  phải  học hiểu để biết lối sống của một bậc Thánh Tăng, Thánh  Ni và  Thánh  cư sĩ  bằng  t ất  c ả  giới  hạnh buông  xả,  từ  bỏ  lối  sống  t hế  gian,  t ừ    bỏ  những thân  hành  ác ,  từ  bỏ  lời  nói  ác ,  từ  bỏ  những  ý hành  ác,  bằng  lòng  tối  thiểu  về  ăn  uống  về  y  áo để đi vào lối sống Thánh thiện.
GIỚI ĐỨC THIỂU DỤC TRI TÚC

Bởi  con  người  si nh  ra là  chỉ  để  chạy  theo năm  món  dục  lạc  trên  thế  gian:  “da nh, lợi , sắc, thực,   thùy”.  Suốt  cuộc  đời  l àm  nô  lệ  cho  năm món dục  l ạc  này, đến khi xuôi t ay trở về lòng đ ất chẳng  mang  theo  một  món  gì, c hỉ  còn  lại  nghiệp thiện  và  nghiệp  ác  mà t hôi.  Thật là  uổng phí  c hosự  hiện  hư õu  của  một  đời  ngươ øi  chẳng  làm  lợi  íc h gì  cho  mì nh,  cho  người .  Sống  như  vậy  có  đáng trách không c ác  bạn?
Thư a các  bạn!  Đời người  sinh  ra lớn lên làm bất cứ nghề nghiệp  nào, dù nghề nghiệp  ấy có vất vả  gian  nan,  có  chịu  biết  bao nhiêu  cực  khổ,  đe å làm r a nhiều  vật c hất, có  nhiều  vật  chất cũng c hỉ để  phục  vụ  c ho ăn,  ngủ  và  dâm  dục . Để  p hục  vu ï cho ăn,  ngu û                                                                       và dâm du ïc  t hì còn  có ý nghĩ a gì cao đẹp. Phải không các bạn?
Ăn l à để tiêu hóa phân phối  những c hất  bất tịnh  hôi  t hối  bên  ngoài  để  nuôi  t hân  tứ  đ ại  vo â thường c ũng bất tịnh hôi t hối và đầy dẫy đau khổ , chứ có  lợi  ích  những  gì đâu, c hỉ l à  những t hứ  bất tịnh  nuôi  t hân  bất  tịnh.  Vậy  mà  mọi  người  cũng không ai tránh khỏi  qui lu ật này, mà lại còn đam mê ăn, ngủ, d âm dục  v.v..
Ngủ  l à  một  trạng  vô  tri để  trở  t hành  người ngu  si,  mê  muội,  đần  độn,  l ười  biếng,  nhút  nhát
v.v..

Dâm  du ïc  làm  tiêu  hao  sức  khoẻ  con  ngươ øi. Tinh khí  t hần hao tổn.

Vì   dâm   dục   mà   Trụ   Vư ơng  mất   nước ,  U Vương  và Đường  Vươ ng Lý  Trị  chết  một  các h t he â thảm.
Vì  thế,  giới  luật  đức  hạnh  của  đạo  Phật  đã dạy: “Ăn  uống  và  ăn  mặc  phải  sống  thie åu  dục tri túc,  nghĩa  là  ít muo án,  bi ết  đủ  về  a ên,  ve à mặc  thì đời  sống  mới  thoa ùt  ra k hỏi  năm  thứ dục  lạc  đầy  ca ùm  dỗ  của  cuộc  đời ”.  Thế  mới biết  đức  thiểu  dục  tri túc  rất  cần  thiết  cho  đời sống c ủa mọi ngư ời.
GIỚI HÄNH THIỂU DỤC TRI TÚC

Người tu sĩ Phật  giáo  ăn ngày một  bữa l à đu û nuôi  sống  t hân  mạng  tro ng  một  ngày  một  đêm, đâu  có  cần  phải  ăn  nhiều  bữa,  cho nên  giới  ha ïnh thứ  tám  có  tên:  “Bằng  lòng   tối   thi ểu   ve à                                                                                                                        ăn uống,  về  y  áo ”.  Bằng  lòng vơ ùi  nhu  cầu tối  thiểu , về ăn uống l à  một gi ới  hạnh  của  người tu  sĩ  Phật giáo. C ho nên, không  những  ăn  ngày  một  bữa mà còn  chấp   nhận  ăn  ngày  một  bư õa  để  sống,  chư ù không  phải  sống  để  chạy  t heo  ăn  uống,  ăn  mặc sang đẹp. Vì t hế ăn  không t ham đắm  những thực phẩm  cao  lươ ng  mỹ  vị ;  mặc  không  tham  đắm những  hàng  vải  lụa là  sang đẹp. Đó  là  những  oai nghi tế  hạnh tro ng  ăn uống  và ăn  mặc  cu ûa  ngư ời đệ tử Phật .
“GIỚI  HẠN H  LY  THAM VỀ  Ă N  VÀ  M ẶC ”, xi n ác  bạn lưu ý với những cụm từ của giới này:  “Nhu cầu  tối  thiểu   về  ăn  uống,  ve à                                                                                                                        y  áo”.  Nhất  là cụm  từ  tối  t hiểu,  có  nghĩ a là  ăn  uống  chỉ  đủ  đe åsống,  sống  để  tu  tập  c hứ  không  p hải  sống  để  ăn uống  t hừa  dư  mập  khoẻ.  Y  áo  cũng  vậy  cũng  vừa đủ hai  bộ  ngắn,  bộ  này  đem giặt  bộ ki a mặc  vào, không  được  dư  ba bộ,  y thư ợng  và  áo  tràng  cũng vậy chỉ được  một cái mà thôi không được t hừa hai cái.  Cho  nên,  gi ới  này  có  tên  là  “Bằng  lòng  với
nhu cầu tối  thiểu  về ăn uống,  về  y áo ”.

Vì thế,  người t u sĩ  Phật giáo  p hải t ự  nguyện sống  một  đời  sống đức  hạnh  tối t hiểu  về  ăn  uống và  về y áo, nếu không bằng lòng sống như  vậy t hì không  nên  xuất  gia  làm  tu  sĩ . Các  bạn  nên  hiểu : Trong  đạo  Phật  không  có  ai  bắt  ép  và  quyến  ru õ các  bạn tu  hành đâu . Vì  các  bạn t u là  đem l ại l ợi ích cho các  bạn, chứ không p hải đem l ợi c ho Phật , cho  Thầy  hay  c ho  Phật  giáo.  Xi n  các  bạn  hiểu cho. Khi tu  hành c ác  bạn đừng  nhắm vào  chỗ  kết quả  cao làm  chu û                                                                                   sanh  tử  luân  hồi  mà  hãy  nhắm vào  từng  giới  lu ật  đức  hạnh.  Vì  mỗi  giới  lu ật  đức hạnh là mỗi sự giải t hoát cho c ác  bạn.
Làm tu sĩ  Phật gi áo  khó l ắm các  bạn ạ!  Nếu sống  đúng giơ ùi lu ật tư ùc  là  sống đúng  Phạm  hạnh. Sống  đúng  Phạm  hạnh  t hì  các  bạn  t ìm  thấy  sư ï giải thoát ngay liền, còn ngược lại các bạn sống không  đúng  Phạm  hạnh,  sống  t heo kiểu  thế  gian thì các  bạn  đừng  nên  theo  Phật  gi áo  tu  hành.  Vì có tu tập cũng chẳng có íc h l ợi gì c ho các  bạn. C ác bạn đừng  mượn chiếc  áo  ngư ời tu sĩ  Phật gi áo  màlàm  hại Phật  giáo  các  bạn  ạ!  Các  bạn đừng t ưởng những  cấp  bằng cao học  Phật  học  của  bạn  là  gi ải thoát, không đâu các bạn ạ! Học và tu là hai con đường  so ng  song  không  thể  gặp  nhau  trên  một giao điểm được.
Hình t hức  của  c ác  tu  sĩ  Phật  giáo  Đại  Thư øa và Thiền Tông là hì nh  ảnh tu  sĩ sa đoạ đang phá hoại  Phật  gi áo  tận  cùng,  họ  đang  giết  c hết  Phật giáo trên t hế gi an này. Vậy họ giết c hết Phật gi áo như  thế nào?
Họ  sống  ăn  uống  p hi thời ,  xem  ti vi,  phi m ảnh,  ơ û                                                                                               chu øa  to  Phật  lớn,  t ụng  niệm  ê  a  như  c a hát , cầu  siêu,  c ầu  an.  V à  cái  tệ  hại  nhất  là  c ác Thầy  Đ ại  Thư øa  và  Thiền  Tông  thư ờng  đi  bác  sĩ , nằm bệnh viện, tro ng khi giáo  pháp  của Phật dạy làm  c hủ  sanh,  già,  bệnh,  c hết.  Vậy  mà  có  bệnh các  Thầy  l ại  đi  bác  sĩ , nằm  bệnh  viện  t hì  còn  gì thể  thống  Phật  giáo  nữa.  Đó  là  đời  sống  t hiếu Phạm  hạnh, không thiểu dục  tri túc  cu ûa các  vị Sư Thầy  trong  Phật  giáo  hiện  nay,  rất  đáng  trác h các  bạn  ạ!  Nhưng   các  bạn  c ũng  nên  t hươ ng  xót cho họ,  vì  họ là  những  ngươ øi lầm đươ øng  lạc  lối  tu theo  pháp  tà  gi áo  ngoại  đạo  mà  không  biết.  Vì thế giơ ùi luật đức  hạnh không tròn đủ.
GIỚI HÀNH THIỂU DỤC TRI TÚCCác  bạn  có nghe  p háp  môn  Tứ  Niệm Xứ dạy khắc p hục  bệnh đau trên t hân không?
Kinh d ạy:  “Tre ân  thân  quán  thân  để  k hắc phục  tha m  ưu”. Đó  là  dạy  các  bạn đẩy lui  bệnh tật, l àm chu û                                                                                   bệnh, khiến cho tha ân c ác  bạn không còn bệnh tật  tác  động  vào  nữa. Vậy  mà Đ ại  Thừa nói   Phật   còn   đau  lư ng,  nói   như   vậy   có   đúng không?  Các  bạn trả lời đi! Câu no ùi đó là phỉ báng Phật gi áo các  bạn có biết không?
Chỉ có những ngư ời c hưa a m tư ờng Phật giáo còn chịu  ảnh hưởng ngoại đạo  Đ ại Thừa  nên sống thiếu  chánh  tri kiến  và  chánh  tư  du y  nên  mới cúng  dường  cho  những  nhà  sư chạy  theo  dục  lạc thế gi an như vậy.
Nhì n đời sống ăn uống và ăn mặc  y áo của tu sĩ là các  bạn biết rõ  người nào  tu đúng, người nào tu  sai,  người  nào  tu  theo  Phật,  người  nào  tu  theo tà gi áo ngoại đ ạo.
Chỉ  trong  tám  giơ ùi  này  đã  xác  đị nh  rõ  ràng từ hình  tướng, lẫn tinh thần đến đời sống hằng ngày  của  một  tu  sĩ  c hân  c hánh  Phật  gi áo.  Ngư ời nào  phạm  vào  t ám  giới  này  thì không  p hải  tu  sĩ Phật  giáo  mà  là  Ma  Ba  Tuần  đội  lốt  tu  sĩ  Phật giáo để diệt Phật giáo.
Bởi vậy, làm t u sĩ Phật giáo  khó lắm c ác  bạn ạ!  Nếu dễ dàng như  Đại Thừa thì một số ngư ời lợidụng  Phật  giáo  để  sống  hưởng  thụ  dục  lạc  bằng cách  dư ïng  lên  t hế  giơ ùi  siêu  hình  để  l ừa  đ ảo  mọi người . Hành nghề sống mê tí n, sống nói láo.
Phải  sống  đúng  tám  giới  luật  đầu  tiên  này, thì mới đúng l à tu sĩ Phật giáo . Như ng muốn sống đúng  những  giới  luật  này  l à  phải  tự  nguyện,  chư ù không do sự bắt buộc  của ai cả, nếu có sự bắt  buộc là  không  đúng  vơ ùi  ti nh  t hần  tư ï                                               nguyện,  t ự  gi ác của đạo Phật . C hí nh bản thân của mỗi ngư ời vì sư ï sống  t hiểu  dục  tri túc,  nên  phải  tự  nguyện  sống đời Phạm  hạnh, nguyện không  hề vi phạm những lỗi  nhỏ  nhặt  nào  trong  giới  luật . Cho  nên  những tu  sĩ  phạm  phải  những  giới   này,  họ  là  những người  c hưa  hiểu  Phật  giáo , vì  họ  đ ang  chịu  ảnh hưởng tư tưởng cu ûa B à La Môn Đ ại Thư øa giáo.
Cuộc đời tu hành của họ chẳng bao giờ nếm được  mùi   vị  gi ải  t hoát ,  r ất  uổng   thay   và   tiếc thay!!!
Hằng  ngày  các  bạn  nên  nhớ  dùng  pháp  như lý  tác  ý  c âu:   “P HẢI   BẰN G  LÒNG   VỚI   N HU   CẦU TỐI  THIE ÅU  VỀ  ĂN  UỐNG,  VỀ  Y  ÁO,  P HẢI  SỐNG THIỂU DỤC TRI TÚC MỚI  XỨNG Đ ÁNG  LÀ NGƯ ỜI TU  SĨ  PHẬ T  GIÁO ”. Chúc  các  bạn  nghiêm  trì gi ới luật này, nó sẽ mang  lại hạnh p húc  an vui  cho c ác
bạn.


 VĂN    HĨ A    G  IỚI   ĐỨC   THÁ   NH   TĂ   NG ,    THÁN   H   NI   THỨ    CHÍN:

HOAN HỴ SỐNG AN TÐNH


“HOAN   HỈ  SỐNG   AN   TỊN H”  là  một  hành động   đạo   đư ùc   thuộc   về   t âm   làm   Người,   làm Thánh,  nó không phân  biệt  giai c ấp  nào  trong xã hội,  có  tôn  giáo  hay  không  tôn  giáo ,  mọi  ngư ời sống chu ng nhau  trên hành ti nh này đều c ần phải học để biết lối sống của những bậc Thánh Tăng, Thánh  Ni và  Thánh  cư sĩ , họ  luôn  sống  bằng  t ất cả giới  hạnh buông xả, từ  bỏ lối  sống thế  gian,  t ư ø bỏ  những  thân  hành  ác,  tư ø                                                                                                            bỏ  lời  nói  ác,  t ừ    bo û những  ý  hành  ác,  bằng  lòng tối thiểu về  ăn uo áng,
về  y áo,  hoan  hỉ  sống  an tị nh  để  đi  vào  lối  sống
Thánh t hiện.

GIỚI ĐỨC HOAN HỴ SỐNG AN TÐNH

Muốn  hiểu  nghĩ a của  giới  luật  này  t hì  trước tiên chu ùng ta phải  hiểu nghĩ a của  những từ:  hoan hỉ và an tị nh. Vậy hoan hỉ và an tịnh nghĩa l à gì?
Hoan hỉ nghĩ a là vui  mừng.

An   tịnh   nghĩa   là   yên   ổn   và   thanh   tịnh, trong sạch.Giới  này  dạy  c húng  ta  lu ùc  nào  sống  tro ng cảnh thuận hay cảnh nghịc h đều phải giữ gì n tâm vui vẻ, nhơ ø                                                          có giữ gì n t âm được vui  vẻ nên t âm an ổn và thanh tị nh.  Người  giữ gìn đươ ïc  giới  này t hì lúc  nào  các  bạn  c ũng  đang  t u tập  tâm  hoan  hỉû, Kinh Bát  Thành  có  dạy:  “Lại  nữa  này  gia chủ, Tỳ k heo a n trú biến mãn mo ät phương với tâm câu  hữu  với  hỷ:  cũng  vậy  p hương   thứ  hai , cũng vậy phương thứ 3, cũng vậy p hương  thứ
4, như  vậy  cùng  khắp  thế  giới  tr ên  dưới , be à
nga ng, hết thảy phương xứ, này khắp vo â                                                                       biên giới , vị ấy  an  trú,  biến  mãn  với tâm  câu  hữu với  hỉ , quảng đại  vô  biên,  k hông  hận,  kho âng sân, vị ấy suy tư và được biết: “Hỷ tâm giải thoát   này   là   pháp   hữu   vi  do   suy  tư  tác thành,  thời  sự  vật  ấy  là  vô  thường,  chịu  sự đoạn  die ät”,  vị  ấy   vững  trú  ở    đây,  đoạn  tr ừ các lậu hoặc,... chưa  được chứng đạt được chứng đạt”.
Như   vậy   “GIỚI    ĐỨ C   HOAN   HỈ    SỐNG   AN TỊN H”   tức  l à  Đư ùc  Phật  dạy  các  bạn  tu  tập  tâm hoan  hỉû.  Tu  tập  t âm  hoan  hỉ  tức  l à  tu  Bốn  vo â lượng tâm. Bốn p háp  vô lươ ïng tâm đó là từ, bi, hỉ , xả.  Ở  đây  tu  tập  tâm  ho an hỉ  tức  là  tu  tập  hỉ  vo â lượng  tâm.  Tu  tập   hỉ   vô  lượng  tâm  là  giữ  gì n nghiêm   chỉnh   “GIỚI    ĐỨC   HO AN    HỈ   SỐNG   AN TỊN H”.Chỉ  có  một  giới  lu ật  này  t hôi,  nếu  các  bạn sống nghiêm chỉ nh không hề vi phạm t hì nó cũng đem đến  cho các  bạn  một  sự  gi ải  thoát  an lạc  và hạnh  phúc  chận  thật  như  trong  trạng  thái  cảnh giới Niết Bàn.
Có một đơ øi sống  hoan hỉ  an tị nh  như  vậy l à vì biết sống đu ùng giơ ùi đức  hoan  hỉ  nghiêm  chỉ nh. Sống đúng giới đức  hoan hỉ  nghiêm c hỉnh này t hì các  bạn  sẽ tì m thấy sự an vui  c hân t hật c ủa  Phật Giáo thật l à tuyệt vời.
GIỚI HÄNH HOAN HỴ SỐNG AN TÐNH

Thư a các  bạn!  “Giới hoan  hỉ sống an tị nh” còn có một  nghĩa khác  nữa đó là Thánh  hạnh của Phạm  Thiên.  Thánh  hạnh của  Phạm Thiên tức  l à vui  vẻ  sống  an ổn  một  mình,  sống  cho mì nh.  Bởi vì chỉ có sống một mì nh mới sống cho mì nh.  Sống cho mì nh  tức  là sống độc  cư cô đơ n, nhưng  độc  cư thì có  mà cô đơ n t hì  không c ác  bạn  ạ!  K hi c húng ta  biết  sống  một  mình  t hì  trong  t a có  một  ngư ời đang đ àm  thoại vơ ùi ta.  Như  vậy đâu  phải ta  sống cô đơn. Phải không các bạn?
Do hiểu  biết  sự  t hanh  t hản,  an lạc  như  vậy nên  những người  nào  muốn tu t heo Phật gi áo  đều phải tự  ngu yện chấp  nhận sống vui  vẻ, an ổn  một mình.  Sống  vui  vẻ  và an ổn  một  mình,  tức  là  đờisống  của  người  tu  sĩ  Phật  giáo  biết  ho an  hỉ  sống an tị nh như giới t hứ c hí n này đ ã dạy.
Chính  giơ ùi hạnh  này là  một p háp  môn t uyệt vời,  giu ùp  cho  ngươ øi  tu  sĩ  phòng  hộ  sáu  căn,  đe å không  dính   mắc  sáu  trần,  nhờ  đó  tâm  hành  gi ả không  còn  phóng  dật.  Tâm  không  phóng  d ật  l à một trạng thái Niết B àn đấy các  bạn ạ!
Thư a các  bạn!  C hữ  an  tị nh  trong  giơ ùi  lu ật này có  nghĩa l à thân  an ổn và tâm thanh tị nh,  vì thân  được  an ổn,  tâm  được  thanh  tịnh  nên  ngư ời tu sĩ  Phật gi áo  tì m cầu sư ï                                   gi ải t hoát , ra khỏi  bốn sự  khổ  đau  của  kiếp  ngươ øi,  t hì  dù  bắt  buộc  hay không bắt buộc các  bạn cũng p hải chấp  nhận sống một  mì nh  (độc  cư ). Vì  c hỉ  có  sống  một  mì nh  t hì thân  tâm  mới  an  ổn  và  thanh  tịnh.  Phải  không các bạn?
Một  người  muốn  sống  thân  tâm  an  ổn  và thanh tị nh mà lại sống  nơi  ồn náo,  nơi  t hường t u ï tập  đông  ngư ời,  nơi  t hường  t ập  họp  nói  chu yện, thì làm  sao sống  hoan  hỉ  an tị nh  được?  C ho nên chỉ  có  nơi  thanh  vắng,  yên  l ặng,  không  có  ngư ời nói  chu yện  ồn  náo  t hì  mới  c hính   là  nơ i thanh tịnh,  nơi  sống  độc  cư,  nơi  hoan  hỉ  sống  an  tịnh trong gi ới lu ật Phật.Dù  ngoại  cảnh  được  t hanh   tịnh  vắng  lặng như ng nội tâm chưa hoan  hỉ sống an tịnh (độc  cư) thì giơ ùi luật này được xem l à vi phạm.
Như õng  giơ ùi  luật  trên  đây  các   bạn   còn   vi phạm  mà  muốn sống l àm Thánh Tăng,  Thánh  Ni thì chỉ là giấc  mộng mà t hôi.
Đối   với   những   giới   luật   này   các   bạn   se õ không  bao gi ờ   gi ữ   gì n đươ ïc  trọn  vẹn  và  như  vậy những  đức  hạnh  này  không  bao giơ ø                                                                                               t hành  hiện thực được trong đời sống của các bạn. Muôn đời ngàn  kiếp  con  đường  tu  tập  để  tìm cầu  sự  gi ải thoát c ủa  các  bạn  đang t heo chỉ  là  con đường d ài vô tận.
Khi các  bạn  bươ ùc  chân  vào  đạo  Phật  thì các bạn  phải  tự  ngu yện  c hấp   nhận  vui   vẻ  sống  an tịnh  một  mì nh,  có chấp  nhận sống  vui  vẻ  an tịnh một  mì nh  là  các  bạn  nên  biết  đó  là  Thánh  hạnh Phạm   Thiên   như   đã   nói   ơ û                                                                                                                                    trên.   Thánh   hạnh Phạm  Thiên là những  hành động  sống ra khỏi sư ï chi  p hối  của  qui  luật  nhân  qu ả.  Ra  khỏi  sự  c hi phối  của  qui  lu ật  nhân  quả  thì t ái  sanh  luân  hồi chấm  dứt .  Vì  t hế,  đạo  Phật  không  bắt  buộc  ai phải  sống  như  Phật : “HOAN  HỈ  SỐNG  AN   TỊNH”. Chỉ có những người thấy rõ đời người khổ đau như thật , t hì mới tự nguyện c hấp  nhận sống đời Phạm hạnh, sống  vui  vẻ  một  mình  như  Phật . Do ý thức tự  nguyện  c ủa   mọi   người   chấp   nhận   sống   đờiPhạm  hạnh,  do  đó  đức  Phật  không  có  chế  gi ới cấm  mà  c hỉ  dạy  giới  hạnh,  giới  đư ùc,  giơ ùi  hành trong  t ạng  ki nh,  không  có  một  bài  kinh nào  mà đức  Phật  không  dạy  về  giơ ùi  luật  đức  hạnh  làm Người, l àm Thánh. Ngài  đã dạy rất đầy đủ, không thiếu,  không  thừa.  Còn  giơ ùi  cấm  của  c ác  Tổ  sau này  chế  ra rồi  gán  cho  Phật  t huyết,  c hứ  sự  thật đức  Phật  không  chế  giới  cấm.  C hế  giới  cấm  là  đi sai  lòng  tư ï                                         giác  tự  nguye än  của  mọi  người  đến  với đạo  Phật.  Bởi  vì,  giới  luật  là  đức  hạnh  c ủa  co n người đã sẵn có tro ng mỗi co n người . Đức  Phật c hỉ cần  khơi  dậy, làm  sống l ại để co n người  nhận ra, chứ  đức  Phật  không  có  dạy  giới  l uật  đức  hạnh mới.  Cho  nên,  nói  Phật  c hế  giơ ùi  luật  là  sai . Co ù đúng như vậy không c ác  bạn?
“HO AN   HỈ  SỐNG  AN  TỊ NH”  là  giơ ùi  hạnh  độc cư. Người  ở  đời  ít ai  dám sống  một  mì nh,  vì  sống một mì nh rất cô đơn, tâm thư ờng buồn bã khổ sở, nhớ  nghĩ lung  tung và thư ờng hay sợ hãi, sợ  bóng đêm  âm  u, sợ  rừng  núi,  sơ ï                                               sấm  sét  mư a gió,  sơ ï ma,  sợ  quỉ  t hần,  sợ  mọi  vật  v.v..  C hỉ  có  những người  quyết tâm tì m cầu sự giải tho át ra khỏi kho å đau của  thân  phận  làm  ngươ øi,  cu ûa  qui  l uật  nhân quả,  nên  mới  c hấp  nhận  sống  độc  cư cô  đơ n  một mình  như  vậy.  Sống  độc  cư cô  đơn  một  mì nh  là sống   Phạm   hạnh   của   những   bậc   Thánh   Tăng, Thánh Ni như đ ã nói ở  trên.Cho nên,  muốn l àm  những  bậc  Thánh  Tăng, Thánh  Ni thì p hải  tự  ngu yện  c hấp  nhận  vui  ve û đời  sống  như  vậy,  chứ  chẳng  có  ai  bắt  buộc  mình cả.  Còn  nếu  bị  bắt  buộc,  thì chẳng  bao gi ờ   có  ai sống được  giới này c ả. Do giới c ấm cu ûa các  Tổ bắt buộc  tu sĩ p hải  sống đu ùng giới lu ật  mà không gi ải rõ  nghĩa  đức  hạnh  cu ûa  nó  nên  tất  c ả  tu  sĩ  đều phạm giơ ùi, p há giới , bẻ vụn giới  v.v..
Giới  t hứ  c hín  đã  xác  đị nh  điều  này  rất  ro õ ràng: “ Nếu  Thánh  Tăng,  T hánh  Ni thíc h hội  họp nói  chuyện,  thíc h  chỗ  đông  người  là  phạm  giới” . Người tu sĩ nào phạm giới là không phải Thánh Tăng,  Thánh  Ni mà  chí nh  họ  là  những  Ma  Ba Tuần trong đạo  Phật . Họ chẳng tu được gì mà còn phá  ho ại  Phật  giáo .  Cho  nên,  qu ý  Phật  t ử    cần phải tr ánh xa như õng hạng tu sĩ này.
Khi vua  A  Xà  Thế  nghe   Phật  thu yết  chí n giới cụ túc  đầu tiên của Tỳ K heo Tăng và Tỳ Kheo Ni như  vậy, nhất là giới t hứ chín  này t hì nhà vu a quá   kính  p hục   và   tôn   trọng,   Ngài   biết   rằng: những  người  nào  sống được như  vậy, là những bậc phi phàm, những bậc Thánh, những bậc ra khỏi nhà  sanh  tử  và  chấm  dứt  luân  hồi.  Cho  nên,  du ø vua  qu an  hay  như õng  nhà  tỷ  p hú  giàu  nhất  t he á gian  này cũng không thể đe m ra so sá nh được với những   bậc   này.   Những   bậc   này   là   những  co n người có đươ ïc  lối sống vượt r a ngo ài dòng thế tục .Như õng  ngư ời  sống  vượt  ra khỏi  dòng  thế  tu ïc  ơ û trên đời này thì không có một vật qu ý báu gì đem ra so sánh với họ được. Tại sao vậy?
Tại  vì  họ  là  những  người  biết  sống  an  vui một mình,  biết sống c ho mình.  Người biết sống an vui  một  mì nh,  đó  là  những  người  có  một  lối  sống mà  ít ai  trên  t hế  gian  này  làm  đươ ïc.  Một  nếp sống ít ai làm đư ợc là một nếp sống đu ùng giơ ùi lu ật Phạm hạnh của  Phật giáo,  một nếp  sống ly  dục  ly ác  pháp  tuyệt  vời  mà chỉ  Phật giáo  mới có  những Thánh  hạnh  này.   Ngo ài  Phật   giáo   đi  tìm  nếp sống này t hì không bao gi ờ  có.
“HOAN  HỈ SỐNG  AN  TỊ NH”  là một  nếp  sống tuyệt vời của những bậc  tu hành chân chánh. Đây là  một  giới  l uật  cụ  t úc  tro ng  c hín  giơ ùi  lu ật  đầu tiên  của  đạo  Phật.  Giới  luật  này  không  bắt  buộc một  ai  hết,  như ng những  ai  muốn  trở  thành  một tu  sĩ  Phật  giáo   t hì  ngươ øi  ấy  phải  tự   bắt   buộc mình,   khép  mì nh  tro ng  khuôn  khổ  Phạm  hạnh. Từ  đó  các  bạn  mơ ùi  nhận  ra được  sự  gi ải  tho át chân t hật cu ûa như õng giơ ùi đức  này.
Trước  khi bước  chân  vào  đạo  các  bạn  phải chấp  nhận  đời  sống  này,  nếu  không  c hấp  nhận các bạn sẽ không t hành tu sĩ Phật giáo .
Nếu dựa vào  giới l uật  này  mà  xét nét  những tu  sĩ  Phật  gi áo  hiện  giờ  t hì  c húng  t a biết  rất  ro õngười  tu  sĩ  nào  là  tu  sĩ  Phật  gi áo  và  ngươ øi  tu  sĩ nào  l à tu  sĩ  ngoại đạo  một c ách  dễ dàng.  Chỉ  cần nhận  xét  ngư ời  tu  sĩ   nào   vi p hạm  những  gi ới hạnh  này  t hì  họ  là  những  người  tu  sai  pháp,  co ù nghĩa  là  họ  sống  không  nổi  vơ ùi  những  giới  lu ật này, họ là tu sĩ ngoại đạo mượn danh  Phật gi áo.
Như õng  người  về  chùa  Am  tu  t ập  đụng  đến những giơ ùi hạnh này thì càng thấy rõ gi ới này r ất khó gi ữ  gì n, p hần đông  họ đều vi phạm. Vi p hạm nên  họ  tu  tập  không  kết  quả,  do tâm  chưa thanh tịnh   nên   nội  lực c hưa  có.   Nội  lực c hưa  có  t hì không bao gi ờ  nhập thiền đị nh đ ược.
“HO AN    HỈ   SỐNG    AN    TỊN H”   giơ ùi   luật   đức hạnh   này   nghe   thì  dễ   dàng,   rất   tầm   thươ øng, như ng có  sống  với  nó  mới  thấy  khó  vô  cùng.  C hỉ có  như õng  người  qu yết  tâm  c ao, t ha t hiết  tì m cầu sự  gi ải  t hoát  chân  t hật  thì  mơ ùi  sống  nổi .  Còn những  ngư ời đời không muốn  bỏ mà đạo  lại  muốn thêm  t hì  chỉ  sống  được  ít hôm,  liền  cuốn  gói  ve à
đời.

Tu tập gi ới này mà vi phạm t hì co n đường tu của các  bạn không bao giờ đến đíc h.
Tóm l ại, c hín  giới lu ật đầu  tiên của Tỳ Kheo Tăng và Tỳ Kheo  Ni này, nếu vị nào  muốn tu theo Phật gi áo gi ữ  gì n trọn vẹn thì vị ấy mới trở thành đệ tử của  Phật, còn  ngược  lại l à đệ tử c ủa  ma. Đo ùlà một sự xác định chắc chắn như vậy. Nếu tu sĩ phạm  chín  giới  này,  họ  c hỉ  là  cây  chùm  gửi  ăn bám vào Phật tử để sống t hật là nhục  nhã.
Thư a các  bạn!  Người  tu  hành  t heo Phật  c hỉ cần  gi ữ   gì n  tu  tập  sống  đúng  chín  gi ới  đầu  tiên này  t hì  người  ấy  cũng  đã  trở  thành  những  bậc Thánh  Tăng,  Thánh  Ni.  Có  đúng  như  vậy  không các bạn?
Bởi  vì  chí n  giới  này  là  c hín  giới  buông  xả. Giới  thư ù                                                                                                            nhất  và  giới  thứ  hai  là  buông  xả  vật chất.  Giới  t hứ  ba,  giới  t hứ  tư,  giới  t hứ  năm,  gi ới thứ  sáu,  giới  thứ  bảy,  giới  t hứ  tám  và  giới  thư ù chín  là  giới  buông  xả  tinh t hần.  Vật chất  và  tinh thần  đều  buông  xả  thì kết  quả  giải  t hoát  ngay liền chỗ buông xả. C hỗ buông xả là tâm vô lậu.
Bởi  vậy,  khi nghe  đức  Phật  trì nh  bày  kết quả  của c hí n giơ ùi này  qu á cụ  thể, rõ ràng và thực tế, sự trình bày không có một kẽ  hở sai sót khiến cho người  nghe  dù  có  ác  ý  cũng  không  lý  luận  be û gãy  được  c hín  giới  hạnh  này.  Khi được  nghe  lời dạy này xong vua A Xà  Thế  quá t hán phục  và cho rằng  dù  ngươ øi  đó  là  nô  bộc  của  mình,   mình  cũng phải cung kính tôn trọng. B ất cứ người nào  tu tập và  sống  đúng  chí n giới  này  t hì  nhà  vua  khi gặp họ  cũng  p hải  đứng  dậy  trươ ùc  chào   hỏi  và  mời người ấy ngồi.Đây  là  chí n  giới  vô  lậu  đ ầu  tiên,  l à  p háp thực  tế,  cụ  t hể  hiện  tại , không  có  t hời  gi an  của Phật  gi áo  đến  để  mà  thấy  Thánh  qu ả  ngay  liền, chứ không phải như  kinh sác h Đại Thừa, tu nhiều kiếp  mới  có  gi ải  t hoát .  Thật  ra giáo  p háp  Đ ại Thừa  và  Thiền   Tông  mơ  hồ  trừu  tượng  không đáng cho c húng t a tin tưởng và kính trọng.
GIỚI HÀNH HOAN HỴ SỐNG AN TÐNH
Các  bạn  giư õ                                                                                   gìn  giơ ùi  đức  hoan  hỉ  là  các  bạn đã tu tập  tâm  hỉ vô lượng. Tu ta äp  tâm  hỉ vô lượng là giư õ                                                          gì n t âm lúc  nào  cũng  hoan hỉ vui  vẻ khi gặp ác  pháp  cũng  như  gặp  t hiện  p háp . Muốn  tu  t ập tâm  ho an hỉ  như  vậy  thì tất  cả  pháp  đến  vơ ùi  các bạn. C ác  bạn p hải c hia  ra l àm ba loại .
1.        Pháp ác

2.        Pháp thiện

3.        Pháp không thiện không ác

Ba pháp  này đến với các  bạn khiến cho thân tâm  bất  an.  Muốn  c ho thân  tâm  được  an  ổn  khi gặp  các  pháp  này  thì các  bạn  chỉ  còn  các h  theo pháp  như  lý  tác  ý:  “TÂM   HÃY   HOAN  HỈ   TRƯỚC TẤT  CẢ  CÁC  P HÁ P”,   dù  các  pháp  ấy  có  cay đắng như  thế  nào;  có  ngọt  ngào  như  thế  nào;  có  đ au khổ  như  thế  nào,  c ác  bạn  cũng  nên  xe m  nó  l à pháp  hữu  vi vô  thươ øng  không  đáng  c ho  các  bạn phải bận tâm. Các  bạn hãy luôn luôn phải giữ  gì n0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Ví bạn hãy dùng ngôn ngữ lịch sự, tôn trọng lẫn nhau, mỗi người có cấp độ trình độ riêng nên không nên phán xét nếu không thông hiểu. Xin cảm ơn!