Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

VĂN HÓA PHẬT GIÁO TRUYỀN THỐNG TẬP 2-19GIỚI ĐỨC NGƠN NGỮ  NỊI NHỮNG  LỜI KHƠNG LỖI LỈM
Kính  t hưa   c ác   bạn!   Ngươ øi   ở     đời   t hường không  lưu  ý  đến  lời  nói  của  mì nh.  Vì  thế,  lời  nói thường  hay lỗi l ầm. Lời  nói t hường hay lỗi lầm l à đem  đến  sự  đau  khổ  c ho  mì nh  c ho  người  không phải l à ít . Phải không c ác  banï?
Một  ngư ời  có  đạo  đức  luôn  luôn  cẩn  thận  ve à lời  nói , khi muốn  nói  r a một  điều  gì  họ  đều  cân nhắc kỹ lưỡng rồi mới p hát ngo ân. Do sự phản tỉnh từng  lơ øi  nói  như  vậy,  nên  họ  nói  ra không  có  lỗi lầm.  Vậy  những  lời  nói  nào  là  những  lời  nói  lỗi
lầm?

Lời nói lỗi lầm có rất  nhiều, ở  đ ây c húng tôi sẽ liệt kê ra một số để các  bạn su y ngẫm, nếu các bạn  muốn  hiểu  biết  về  ngôn  ngữ  lỗi  lầm  thì xi n các bạn hãy đọc Đ ạo Đức  Làm Người t ập  3.
1-  Lời nói không chân thật.

2-  Lời nói hung dữ.

3-  Đặt điều nói xấu ngươ øi khác .

4-  Đem chuyện  người  này  nói  với  ngươ øi ki a, đem chu yện người ki a nói với người này.

5-  Xưng hô một cách p hác h lối .

6-  Nói oan ức c ho người khác.7-  Nói hai c hiều.

8-  Nói lời thô lỗ tục t ĩu.

9-  Nói lời li gi án.

10- Nói l ật lọng.

Ngược  l ại,  mười  lời  nói  lỗi  lầm  trên  đây  là những  lơ øi  nói  không  lỗi  lầm.  Dư ïa  t heo như õng  l ời nói  lỗi  lầm  này  mà  chuẩn  bị  cho  các  bạn  không nói có như õng lời lỗi lầm thì không khó khăn. Phải không các  bạn?
Thư a các  bạn!  Tất cả  những lơ øi nói  trên đây là những lời nói lỗi l ầm,  mong các  bạn khi nói r a cần  phải  cẩn  thận  dè  dặt,  đừng  để  n hững  lời  nói lỗi lầm l àm  mất  gi á trị  của  một con người  có  học thức  có  văn  hoá.  Người  nói  r a những  lời  lỗi  lầm này  mang  đến  tai  hại rất lớn,  làm khổ  mì nh  làm khổ người và đôi khi làm khổ c ả hai .
Đạo   đức   về   ngôn   ngữ   không   c hấp   nhận những lời nói lỗi lầm, nếu một ngư ời hiểu biết đạo đức  về  ngôn  ngữ  thì không  bao giờ  lầm  lỗi  về  lời nói của mình.
Dùng  những  lời  mạ  lị , mạt  sát,  c hê  bai,  c hỉ trích,  bài  bác  người khác  l à  như õng  lời  nói lỗi  lầm rất lớn, r ất  nặng.  Là một con ngươ øi phải  biết tôn trọng  co n  người.  Mình p hải  biết  tôn  trọng  ngư ời khác  t hì  người  khác  mới  tôn  trọng  mình.   Vậymình   mạt  sát ,  mạ  lị…   người  khác ,  và  như   vậy mình  có  tôn  trọng  mình  không?  Mình không  tôn trọng  t hì  ai  tôn  trọng  mì nh.  Lơ øi  nói  lỗi  lầm  của các  bạn l à các  bạn đ ã tự c hà đ ạp  lên  giá trị d anh dự của c ác  bạn.
Dùng  lời  nói  xấu  người  khác  tức  l à  c ác  bạn đã  phơi  bày  những  c ái  xấu  của  các  bạn.  C ác  bạn tưởng r ằng các  bạn nói xấu người khác  là các  bạn tốt  sao? Các  bạn  lầm!  Người  có  đạo  đư ùc  về  ngôn ngữ  sẽ  đánh  gi á  các  bạn,  họ  không  tôn  trọng  các bạn  đâu,  họ  sẽ  tránh  xa  các  bạn  như  tránh  xa những loại vi trùng nguy hiểm.
Sau khi hiểu  biết  giá  trị  về  lời  nói  rất  quan trọng,  nên  “ĐỨ C  HẠN H  NGÔN  NGỮ  NÓI  N HỮ NG LỜI  K HÔNG   LỖI  LẦM ”  các  bạn  cần  phải  giữ  gì n đừng để vi phạm những lỗi lầm này để xứng đáng làm  người ,  làm  Thánh  Tăng,  làm  Thánh  Ni và làm Thánh Cư sĩ .

GIỚI HÄNH NGƠN NGỮ NỊI NHỮNG  LỜI KHƠNG LỖI LỈM
Kính thư a các  bạn!  “GIỚI  HẠN H  NGÔN  NGƯ Õ NÓI  NHỮNG  LỜI  K HÔN G  LỖI  LẦM ”  là  những  oai nghi  tế  hạnh  về  ngôn  ngữ  của   một  co n  người . Người nào  sống  đúng  như  những l ời dạy trên đây là  những  thiện  hữu  tri thư ùc  của  mọi  người ,  lànhững  bậc  t hầy  Trời , Ngươ øi, l à những  người  xứng đáng làm gương cho c húng t a soi .
Kính t hưa  các  bạn!  Trong  cuộc  đời  này  các bạn  rất  khó  gặp  đ ược   những  bậc  “NÓI   N HỮ NG LỜI  K HÔNG  LỖI   LẦM ”.  Có  đúng  như  vậy  không các bạn?

“GIỚI   HẠN H   NGÔ N   NGỮ   NÓI   N HỮNG   LỜI KHÔNG   LỖI   LẦM ”  là  một  đức  hạnh  cao  đẹp  vô cùng.  Vì  thế,  các  bạn  hãy  cố  gắng  giữ  gìn  ngôn ngữ  trước  khi nói  ra. Lời  nói  đem  lại  sự  an  vui , hạnh  phúc  cho  mình,   cho  ngư ời  là  lời  nói  như vàng bạc c hâu báu , v.v..

GIỚI HÀNH NGƠN NGỮ NỊI NHỮNG  LỜI KHƠNG LỖI LỈM
“GIỚI   HÀN H   NGÔ N   NGỮ   NÓI   N HỮNG   LỜI KHÔNG  LỖI  LẦM”  l à  những  pháp  hành  tuyệt  vời về ngôn  ngữ  mà mọi  người cần p hải  tu  tập  và gi ư õ gìn  nghiêm  chỉ nh  không  hề  vi phạm  vào  những lỗi  lầm  về  những  ngôn  ngữ  này,  t hì  các  bạn  se õ thấy  sự  an  vui  và  hạnh  phúc  vô  cu øng  vô  tận  của đời mì nh.
Kính t hưa  các  bạn!  Hiện  giờ  c ái  hiểu   biết qua  một  ngư ời  khác  bằng  sự  phỏng  đoán  của  ho ï mà  các  bạn  dựa  vào  đó  nói  ra, coi  c hừng  lơ øi  nói của  các  bạn  sẽ  lỗi  lầm,  nhất  l à  lỗi  l ầm  về  tội  ác ngữ.
Muốn  thực  hiện những l ời nói không lỗi lầm thì các  bạn luôn l uôn p hải phản tỉ nh lại những l ời nói của mình  trước  khi nói . Như õng lời nói nào  làm khổ  mình,  khổ  ngư ời và khổ cả hai t hì nhất định không  nói  r a lời  nói  ấy,  còn  những  lời  nói  nào không  làm  khổ  mì nh,  không  làm  khổ  người  và không  làm  khổ  cả  hai  thì những  lời  nói  ấy  c ác bạn sẽ  nói ra. Có phản tỉ nh  từng lời  nói như  vậy, lời nói của các  bạn sẽ không có lỗi l ầm. V à vì vậy , các  bạn  đã  thư ïc  hành  “GIỚI   HÀN H  NGÔN   NG Ư Õ NÓI  NHƯ ÕNG  LỜI  K HÔNG  LỖI  LẦM ”.  Nếu  các  bạn đã thực  hành được như  vậy t hì tâm các  bạn sẽ bất động  trước  các  p háp  và  c ác  cảm  t họ,  một  tr ạng thái tâm gi ải t hoát tuyệt vời.


 G IỚI  ĐỨC  NG ƠN  NG Ữ  THỨ  TƯ:

NỊI NHỮNG LỜI ĐẸP TAI


“NÓI    NHỮN G    LỜI    Đ ẸP    TAI”    là   một hành   động   đạo   đức   ngôn   ngữ   làm   Ngư ời,   làm Thánh,  nó không phân  biệt  giai c ấp  nào  trong xã hội, có tôn gi áo  hay không tôn gi áo, mà  mọi ngư ời sống chu ng nhau  trên hành ti nh này đều c ần phải học và sống đu ùng đức  hạnh ngô n ngữ này.
Đây  l à  một  giơ ùi  lu ật  dạy  về  đức  hạnh  ngôn ngữ  để  sống  không  làm  khổ  mì nh,  khổ  người  và khổ  c ả  hai . Đức  hạnh  ngôn  ngư õ                                                                                               để  sống  không làm  khổ  mì nh,  khổ  ngư ời và  khổ c ả  hai  là  những đức hạnh cu ûa những bậc Thánh, Hiền như trên đ ã nói.  Đó  là  như õng  đức  hạnh  các  bạn  cần  phải  học hiểu  và  sống  đúng  những  đức  hạnh  này  để  đem lại  sự  sống  yên  vui  và  hạnh  p húc  c ho  nhau . Co ù sống  như  vậy,  các  bạn  mới  biến  cuộc  sống  trên hành   ti nh   này   trơ û                                                                                                                                    thành   cõi   C ực   Lạc,   Thiên Đàng. Còn sống  ngươ ïc  lại đức  hạnh ngôn  ngư õ                                                                       này thì các  bạn  sẽ  gặp   muôn  vàn  sự  khổ  đau,  cuộc sống  t hế  gian  này  l à  cảnh  c hà  đạp  giết  hại  lẫn nhau,  biến c ảnh giơ ùi thế  gian  này t hành đị a ngục trần gian.GIỚI ĐỨC NGƠN NGỮ NỊI NHỮNG  LỜI ĐẸP TAI

Giới  đức  ngôn  ngữ  nói  những  lơ øi  đẹp  t ai  l à một  giới  lu ật  đức  hạnh  dạy  về  lời  nói,  khi nói  ra lời  khiến  c ho người  nghe  vui  lòng,  đẹp  ý;  lời  nói mang  lại  cho  ngư ời  nghe  một  sự  cảm  mến;  một niềm vui  an lạc  và hạnh phu ùc.
Bởi vậy, làm người các  bạn nên tránh xa nói những  lời  độc  ác,  mà  hãy  nói  những  lời  êm  t ai đẹp  ý;  mà  hãy  nói  những  lời  đem  lại  hạnh  phúc cho  nhau . Tro ng  cuộc  đời  này  các  bạn  t ìm  đư ợc một người nói  những lời đẹp  tai thì quá khó.  Phải không các  bạn?
Suốt  một  cuộc  đời  gần  t ám  mư ơi  tuổi  c húng tôi  cố  gắng  tì m  kiếm   một   người   luôn   luôn   co ù những  lời  nói  đẹp  tai, nhưng  tìm mãi  không  ra, sắp  sư ûa  đi  vào  lòng  đất  mẹ  rồi  mà  co n  ngươ øi  ấy vẫn không thấy bóng dáng nơi  đâu .
Bởi  vậy,  từ  khi  được  học  tu  giơ ùi  luật  đức hạnh  nhân  bản  - nhân  quả  của  Phật  gi áo  c húng tôi  thấy  rõ  ràng  chỉ  có  Phật  gi áo  mơ ùi  có  những đức hạnh này.

“GIỚI  ĐỨ C NGÔN  NGỮ  NÓI  N HỮ NG  LỜI  Đ ẸP TAI ” gồm có:

1-        Lời ca ngợi khen  tặng đúng chánh pháp.2-        Lời nói c hia  sẻ những  nỗi niềm ưu tư với những người khác.
3-        Lời  nói  nhẹ  nhàng,  ôn  tồn,  nhã  nhặn, êm dịu v.v..

4-        Lời  nói  gợi  lòng  yêu  t hươ ng  quê  hư ơng
Tổ Quốc.

5-        Lời  nói  gợi  lòng  hiếu  hạnh  đối  vơ ùi  cha

mẹ.6-        Lời   kêu   gọi   t hiết   t ha  gi úp   đỡ   như õng

người bất hạnh.

7-   Lời   khuyên   lơ n  an  ủi   giúp   c ho  người khác  bì nh  tĩ nh  để  vươ ït  qua  những  c hặng  đường khó khăn đầy c hông gai và hiểm ngu y.
8-   Tiếng  xư ng  hô  ngọt  ngào:  ông  bà,  cha mẹ,  c hú  bác , cô  dì,  cậu  mợ,  anh  em,  chị  e m, co n cháu v.v..
9-   Lời nói tạo  duyên đoàn kết, gây tì nh yêu thươ ng, xả lòng thù hận.
10- Lời kêu gọi t hương yêu sự sống của muôn loài, đừng làm khổ mì nh,  khổ  ngươ øi và khổ tất c ả chúng sanh.
Trên  đây  là  những  lơ øi  nói  đẹp  tai, xin   các bạn hãy cẩn thận giư õ                                                          gì n những lơ øi nói này, nó se õ mang  đến  c ho các  bạn  một  t âm  hồn  thanh  thản, an l ạc và vô sự.Làm được như vậy là các bạn đã thực hiện “GIỚI   Đ ỨC   N GÔN   NGƯ Õ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        NÓI   N HỮ NG    LỜI   ĐE ÏP TAI ”.  Chính   giơ ùi  luật  này  đ ã  gi úp  cho  c ác  bạn sống  một đời  sống đ ạo  đức  nhân  bản  –  nhân  qu ả toàn t hiện.
GIỚI HÄNH NGƠN  NGỮ  NỊI NHỮNG  LỜI  ĐẸP
TAI

“GIỚI   HẠN H  NGÔ N   NGỮ  NÓI   NHỮNG   LỜI ĐẸP  TAI ” là  như õng oai nghi tế hạnh về  như õng l ời nói  đẹp  tai  như  trên  đ ây  đã  dạy  c ác  bạn,  nhưng các  bạn  đã  học  hiểu  và  t iếp  thu  được  thì hãy  co á gắng khắc  phục  t âm  mình  để  thực  hiện  cho bằng được những lơ øi nói ngọt ngào đẹp tai ấy. C hính  no ù sẽ  mang  lại  hạnh  phúc  an  lạc  c ho  các  bạn,  c ho mọi người .
Vì  đạo  đư ùc  và  lơ ïi  íc h  c ho  con  người  cùng sống c hu ng nhau  trên  hành ti nh  này các  bạn  hãy lấy  những  ngôn  ngữ  đạo  đức  này  l àm  cuộc  sống hằng  ngày  cho mì nh,  cho người.  Đó  là  những  oai nghi   tế   hạnh   “GIƠ ÙI    HẠN H    NGÔN    NGỮ    NÓI NHỮN G  LỜI  Đ ẸP  TAI ”  mà  mọi  người  phải  t hấy trách  nhiệm  bổn  phận  làm  người ,  là  phải  xe m những  oai  nghi  tế  hạnh  về  ngôn  ngữ  này  là  cao quý tuyệt vời , là vô giá.


 G  IỚI   ĐỨC    NG  ƠN   NG  Ữ    THỨ    NĂ   M:

NỊI NHỮNG LỜI DỄ THƯƠNG


“NÓI  NHỮNG  LỜI  DỄ  THƯƠNG ” là  một hành  động  đạo   đức  t hiện   ngư õ                                                                                                                        làm  Người ,  làm

Thanù

h, nó không phân  biệt  giai c ấp  nào  trong xã

hội, có tôn gi áo  hay không tôn gi áo, mà  mọi ngư ời sống  chung  nhau  trên  hành  tinh này,  nếu  muốn làm  Ngươ øi,  làm  Thánh  đều  cần  phải  học  và  sống đúng đư ùc hạnh này.
Đây  l à  một  giơ ùi  lu ật  dạy  về  đức  hạnh  ngôn ngữ  để  sống  không  làm  khổ  mì nh,  khổ  người  và khổ  cả  hai,  để  đem  lại  sự  sống  yên  vui  và  hạnh phúc c ho nhau .
Có sống như  vậy, các  bạn mới biến cuộc  sống trên  hành  tinh này  trở t hành cõi  Cực  Lạc , Thiên Đàng. Còn sống ngược  lại đức  hạnh ngôn ngữ  NÓI NHỮN G LỜI DỄ  THƯƠNG t hì các bạn sẽ gặp  muôn vàn  sư ï                                                phiền  não,  khổ  đau.  Biến  cuộc  sống  t he á gian  này thành cảnh c hà đ ạp gie át hại l ẫn nhau và tranh giành  từng  miếng  ăn  manh  áo  để  sống.  Tư ø đó,  cảnh  sống  trên  t hế  gian  này  t hành  địa  ngục đầy rẫy đau khổ.GIỚI   ĐỨC  NGƠN   NGỮ   NỊI  NHỮNG    LỜI  DỄ THƯƠNG
Làm   người   các   bạn   hãy   cố   gắng   giữ   gì n “GIỚI    ĐỨ C    NGÔN    NGỮ    NÓI    NHỮNG    LƠ ØI    DE Ã THƯƠNG ”. Vì lời nói rất quan trọng cho cuộc  sống giao tiếp vơ ùi nhau.
Kính t hưa  các  bạn!  Có  những  lời  nói  đem đến sự khổ đau và cu õng có  như õng lời nói đe m đến sự hạnh p húc, an vui .
“GIỚI  Đ ỨC  NGÔN  NG Ữ  NÓI  NHỮNG  LỜI  DE Ã THƯƠNG ”  là  dạy  các  bạn  nên  nói  những  lời  ái ngữ,  êm  dịu, nhẹ  nhàng,  ôn  tồn,  nhã  nhặn  v.v.. Lúc  nào   cũng  p hải   c ẩn   thận   không  đươ ïc  phát ngôn  bư øa  bãi , không  được  nói  nghịch  ý  trái  lòng mọi ngư ời, không được  mắng chư ởi mạ nhục  ngư ời khác ,  không  đư ợc   to   tiếng  nạt  nọâ  người  khác , không được nói xấu người khác. Đó là đ ức hạnh ve à ngôn  ngữ  các  bạn  c ần  phải  áp  dụng  hằng  ngày vào  đời  sống,  nó  sẽ  mang  lại  lợi  ích  c ho các  bạn và mọi người.
GIỚI  HÄNH NGƠN  NGỮ  NỊI NHỮNG   LỜI  DỄ THƯƠNG
Giới  hạnh  về   ngôn   ngữ  nói   những  lời  de ã thươ ng  là  những  oai  nghi  tế  hạnh  về  những  l ời nói,  khi  nói  ra  khiến  người  nghe   có  cảm  tình thươ ng  mến,  tư ùc  là  oai  nghi  tế  hạnh  tr uyền  đ ạtngôn  ngư õ                                                                                                            làm  cho  ngư ời  nghe  dễ  chịu  có  thiện cảm,  có  tình thương  yêu  c hân  thật.  Muốn  được vậy, các  bạn  nên  cẩn t hận dè dặt  khi nói r a phải phản  ảnh  tư øng  l ời  nói ; khi nói  ra p hải  l à  lời  nói thân  t hiện,  ái  ngữ;  khi nói  r a phải  tr ánh  những lời  nói  chạm  tự  ái  ngư ời  khác;  khi nói  ra phải tránh  xa  những  lời  nói  phách  lối,  kiêu  c ăng  tư ï đắc,  tự  phụ;  khi nói  ra không  được  nói  xấu  ngư ời khác , không được  nói  chuyện  xấu cu ûa  ngư ời khác ; khi nói r a phải  nói tốt người khác , nói c huyện tốt của  người  khác ; khi nói  ra không  được  nói  t hêu dệt,  không  được  nói  lật  lọng;  khi nói  ra không được  nói  oan  ức  cho  người  khác , vu  khống  ngư ời khác ;  khi  nói  ra phải  nói  những  lời  chân  t hật , không  dối  trá  gian  xảo,  đó  l à  đức  hạnh  về  ngôn ngữ  mà l àm người  ai  ai cu õng  phải  học  t ập  và rèn luyện  những  ngôn  ngữ  này  để  xứng  đ áng  là  một người có đạo đư ùc.
Cho  nên,  khi nói  r a  phải  nói  đu ùng  những tiêu  chuẩn  đã  học  và  ngôn  ngữ  t hiện  không  được nói  theo  định  kiến,  t hành  kiến  hay  tưởng  kiến hoặc  ảnh  hươ ûng  những  kiến  gi ải  của  người  khác , của  kinh sách  p hi đạo  đức  nhân  bản,  hoặc  nói theo  xu hướng  của  ngươ øi  khác,  của  xu  hướng  thời đại. Khi muốn nói ra một điều gì t hì điều ấy phải phù hợp  với tiêu chuẩn ngôn ngữ nói những lời de ãthươ ng.  Đó  l à  như õng  giới  đư ùc  về  ngôn  ngữ  nói những lời dễ t hươ ng.
GIỚI HÀNH NGƠN  NGỮ  NỊI NHỮNG  LỜI DỄ THƯƠNG
Muốn  có đươ ïc  oai  nghi  tế  hạnh  về  ngôn  ngư õ lời  nói  dễ  thươ ng  thì c ác  bạn  phải  t hường  xuyên tác  ý câu  này: “L ời  no ùi dễ thương là mo ät ha ønh động  đạo  đức  cao  quý  ve à                                                                                               ngôn  ngữ  Ta  p hải nhớ sử dụng hằng ngày  để đe m lại  sự a n vui cho  mì nh cho ngươ øi,  Ta không  được  quên”.
Đó là giới hành thực  hiện đạo đức  về ngôn ngữ l ời
nói  dễ  thươ ng t hật  l à  tuyệt  đẹp.  Xi n các  bạn  ghi nhớ những giới hành này để áp du ïng vào đời sống hằng  ngày  của  các  bạn  t hì  các  bạn  sẽ  thấy  tâm mình  l y dục l y ác p háp  rất rõ ràng và cu ï                             thể.


 G IỚI  ĐỨC  NG ƠN  NG Ữ  THỨ  SÁ U:

NỊI NHỮNG LỜI THƠNG CÂM ĐẾN TÅM MỌI NGƯỜI


“NÓI   NHỮNG   LỜI   THÔNG   CẢM   ĐẾN TÂ M MỌI  NGƯỜI ” là mo ät hành động đạo  đức  ngôn ngữ  làm  Người , làm  Thánh,  nó  không  phân  biệt giai  cấp  nào  trong  xã  hội , có  tôn  giáo  hay  không tôn  giáo ,  mà  mọi   người   sống  c hu ng  nhau   trên hành  ti nh  này,  nếu  muốn  sống  không  làm  kho å mình,   khổ  người  và  khổ  cả  hai  t hì  đều  c ần  phải học hiểu và sống đu ùng đức  hạnh này.
Đây  l à  một  giơ ùi  lu ật  dạy  về  đức  hạnh  ngôn ngữ  để  sống  không  làm  khổ  mì nh,  khổ  người  và khổ  cả  hai . Nó  đe m lại  sự  sống  yên  vui  và  hạnh phúc  cho nhau.  Có sống như  vậy các  bạn mới biến cuộc  sống  trên  hành  tinh này  trở  thành  cõi  Cực Lạc,  Thiên Đ àng. Còn  ngược  lại  sống không  đúng đức hạnh ngôn ngữ này t hì sẽ có muôn vàn sự kho å đau xảy  đến,  biến  cuộc  sống  t hế  gi an  này  thành cảnh giơ ùi địa ngu ïc trần gian.

GIỚI ĐỨC NGƠN  NGỮ  NỊI NHỮNG  LỜI THƠNG CÂM ĐẾN TÅM MỌI NGƯỜI“NÓI   N HỮNG   LƠ ØI   THÔNG   CẢM  Đ ẾN   TÂM MỌI  NGƯỜI ”  là  một  đư ùc  hạnh  về  ngôn  ngư õ,  làm người  ai  ai  cũng  đều  p hải  học,  hiểu  và  áp  dụng vào  đời sống hằng ngày cu ûa  mình,  để mang  lại sư ï an vui hạnh p húc c ho mình,  c ho người .

Nói những lời  thông cảm đến tâm mọi người là  những  lời  nói  phải  ôn  tồn,  nhẹ  nhàng,  khiêm tốn,  nhất  là  lời  nói  phải  chân  thật,  t hông  hiểu mọi tâm l ý của kẻ khác . Ví dụ: Đây là  lời t hơ, l ời ca thông c ảm đến t âm mọi người :

“ Vầng tra êng ai xẻ làm đôi ,

Nửa i n go ái chiếc nửa  soi dậm  trươ øng”

Chinh Phu ï                             Ngâm

“Công cha như núi T hái  sơ n,

Nghĩa   mẹ  như   nước  trong  nguồn  chảy

ra”

“Dẫu lìa ngo û                                                                 ý  còn  vươ ng tơ lòng”Ca dao


Truyện Kiều

Đây  là  những  lời  thơ  c ảm  thông  vào  lòng người  khi ai đã  đọc  những  câu  t hơ này t hì không thể  nào  tình người  không  rung  động.  Phải  không các bạn?Cho   nên   “NÓI    N HỮN G   LỜI    THÔ NG    C ẢM ĐẾN  TÂM  MỌI  NG ƯỜI”  l à khó lắm c ác  bạn ạ!  Lời nói  như  thế  nào  để  cảm  t hông  đến  t âm  của  mọi người?
Xin  các  bạn hãy suy ngẫm!!!

“Dốc  bồ  thương ke û                                                                 ăn đo ng

Vắng  chồng  thương kẻ  nằm  kho âng  mo ät
mình”

Đọc hai câu ca dao này c ác  bạn sẽ cảm t hông đến nỗi khổ của  những  nghèo  và  nỗi vắng  vẻ của người chi nh phụ.

Nói những l ời nghịc h ý trái lo øng  thì dễ  như: mạ  lị, mạt  sát,  c hửi  mắng  người ,  nói  xấu  ngư ời v.v..  Những  lơ øi  nói  ấy  không  bao gi ờ    l à  lơ øi  nói cảm thông đến tâm mọi ngư ời đươ ïc. Nói những l ời cảm  t hông  đến  tâm  mọi  ngư ời  là  người  có  đức hạnh  về  ngôn  ngữ.  Nếu  không  có  đức  hạnh  ve à ngôn ngữ t hì không bao giờ nói đ ược như õng lời ấy. Nếu  muốn  có  như õng  lời  nói  c ảm  thông  đến  tâm mọi  ngươ øi  như  vậy  t hì  p hải  có  lòng  yêu  t hương chân t hật , phải c ùng sống trong cảnh ngộ, p hải co ù hoàn c ảnh như  nhau  t hì lời nói cảm thông  mới de ã dàng. Có đúng như vậy không c ác  bạn?
GIỚI HÄNH NGƠN NGỮ NỊI NHỮNG  LỜI THƠNG CÂM ĐẾN TÅM MỌI NGƯỜIKính thưa  các  bạn!  Những  oai  nghi  tế  hạnh về   ngôn   ngữ   lời   nói   cảm   t hông   đến   tâm   mọi người , nó được t hực  hiện nơi lòng yêu t hươ ng c hân thật mới nói ra đươ ïc những lơ øi này.

Ví  dụ  1:  Tai  nạn  giao  t hông  để  lại  một  sư ï đau thư ơng  cho  một  ngư ời  vợ  trẻ  và  hai  đứa  co n thơ  năm,  sáu  tuổi.  Ai  có  hoàn  cảnh  này  thì mới cảm t hông  ngươ øi vợ  trẻ goá chồng  và  hai  đứa co n thơ. Nhờ có sống trong hoàn cảnh này nên mới co ù những lời nói cảm thông đến tâm mọi người.
Ví  dụ  2:  Khi rút  mũi  tên  r a vượn  mẹ  biết mình   không   t hể   sống   được,   nên   trao   con  cho chồng, rồi  buông  tay  rơi xuống đất.  Ai  có l àm  me ï mới c ảm thông được lòng mẹ t hươ ng co n

Ví dụ 3: Ai  nỡ lòng nào  nhai thịt chúng sanh và  nuốt  vào  lòng.  Ai  có  lòng  thương  yêu  sự  sống của  chu ùng  sanh  t hì  mới  cảm  t hông  được  sự  kho å đau của c húng sanh trong lời nói này.

Ví  dụ  4:  Trước  giờ  phu ùt  chia  tay  đi  vào  cõi vĩnh hằng của  một  người  mẹ, đứa con ôm  mẹ  kêu khóc:  “Mẹ  ơi!  Me ï                                                            đừng  bo û                                                                                                                        con...”. Ai  có  sống trong cảnh  này các  bạn  mới c ảm t hông tiếng  kêu nức  nở  của  đứa  co n sắp  mất  mẹ.  Phải  không  c ác
bạn?

Trên  đây,  là  giới  hạnh  nói  những  lời  cảm thông đến  mọi  người.  Nếu  một  người  nào  sống vàgiữ  gìn  những  giới  hạnh  ngôn  ngữ  này  trọn  vẹn thì  mọi   ngươ øi  ai  ai  cũng  t hương  mến  và  kính phục.

GIỚI HÀNH NGƠN NGỮ NỊI NHỮNG  LỜI THƠNG CÂM ĐẾN TÅM MỌI NGƯỜI
Muốn  t hực  hành  “GIỚI   HÀN H   NGÔN   N GƯ Õ NÓI   NHỮNG   LỜI   THÔNG   CẢM   Đ ẾN   TÂM   MỌI NGƯỜI”  t hì  các  bạn  t hường  tu  tập  Tư ù                                                                                               Vô  Lượng Tâm:  tâm  từ,  tâm  bi , tâm  hỉ,  tâm  xả  câu  hữu  với phương pháp như l ý t ác ý như c âu dươ ùi đây:

“Tất  ca û                                                                                              chúng  sanh  tre ân  hành  tinh này đều  có  sự  đau  khổ  như  nhau. Chúng  ta hãy thương  yêu,   nói   với   nhau  những   lời   nhe ï nhàng,  e âm  ái,  cảm  thông  và  chia  se û                                                                                               những nỗi  niềm đa u k hổ của  nhau ”.


 G  IỚI   ĐỨC    NG  ƠN   NG  Ữ    THỨ    B  ẢY   :

NỊI NHỮNG LỜI TAO NHÃ


“NÓI   N HỮNG   LƠ ØI   TAO    N HÃ ”  l à   một hành  động  đạo   đức  t hiện   ngư õ                                                                                                                        làm  Người ,  làm Thánh,  nó không phân  biệt  giai c ấp  nào  trong xã hội, có tôn gi áo  hay không tôn gi áo, mà mọi ngư ời sống chu ng nhau  trên hành ti nh này đều c ần phải học hiểu và sống đu ùng đức  hạnh này.
Đây  là  một  gi ới  luật  dạy  về  đư ùc  hạnh  thiện ngữ  để  sống  không  làm  khổ  mì nh,  khổ  người  và khổ  cả  hai.  Chí nh  giới  luật  đức  hạnh  ngôn  ngư õ này  sẽ đem lại  sự sống  yên  vui  và  hạnh  phúc  c ho nhau.  Có  sống  như  vậy,  các  bạn  mơ ùi  biến  cuộc sống trên hành tinh này trở thành cõi Cực Lạc, Thiên  Đàng.  Còn  ngươ ïc  lại  sống  không  đức  hạnh thiện  ngữ  này  t hì  sẽ  có  muôn  vàn  sự  khổ  đau , biến  cuộc  sống  t hế  gian  này  thành  địa ngục  trần gian.
GIỚI  ĐỨC  THIỆN  NGỮ  NỊI NHỮNG   LỜI  TAO
NHÃ

“GIỚI   ĐƯ ÙC   THIỆN   N GỮ   NÓI   N HƯ ÕNG    LỜI TAO  N HÃ ” là gì?Là  những  đức  hạnh  về  ngôn  ngữ  những  lời nói thanh cao, tr ang nhã  và lịc h sự. Muốn  biết ro õ những l ời nói  nào  l à thanh cao, tr ang nhã  và lịc h sự t hì hãy dư ïa vào  như õng ví du ï                             dưới đ ây:
Ví dụ 1: “Kí nh thưa các  bạn!  Những  đie àu chúng tôi đã viết trên đa ây, có những điều chi sơ  sót,  xin  các  bạn  vui  lòng  chỉ  gia ùo  cho , chúng  tôi  thành  kính tri ân”,  đó  là  như õng  l ời
nói t hanh  c ao, trang nhã và l ịch sự.

- “Đứa   nào  l ười  biếng  ngồi  chơi k hông chịu  làm  vi ệc  hãy  đập  nát  đa àu  nó  đi”, đó  l à những  lời  nói không t hanh  cao, tr ang nhã  và lịc h
sự.

Ví  dụ  2:  “Cháu   ngoa n  hãy  lại  đây   bác thương cháu  nhiều ”, đó  là  những  lời  nói  thanh cao, trang nhã và lịc h sự.
“Mày ha õy lại  đây tao bảo ”, đó là những lời nói không thanh cao , trang nhã và lịc h sự.
Xét   qua  những   ví   dụ   trên   các   bạn   t hấy: “GIỚI   ĐỨ C   THIỆN   NGƯ Õ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        NÓI   NHỮN G   LỜI   TAO NHÔ,   đúng  là  những  hành  động  đạo  đức  ngôn ngữ t uyệt vời.  Trong c uộc  đời  này  có mấy  ai lưu  ý đến  những  đạo  đức  này.  Có  phải  vậy  không  c ác bạn?0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Ví bạn hãy dùng ngôn ngữ lịch sự, tôn trọng lẫn nhau, mỗi người có cấp độ trình độ riêng nên không nên phán xét nếu không thông hiểu. Xin cảm ơn!