Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2013

đạo đức gia đình- tập 1 -1GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH
LỚP N GIỚI - ĐO ĐC GIA ĐÌNH TP 1
Trưng Lão THÍCH THÔNG LC
 
3
 
Trưng lão THÍCH THÔNG LC
  
N XUT BẢN TÔN GIÁO
PL: 2556 - DL: 2012


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐẠO ĐC GIA ĐÌNH - Tp 1
 
4
 


Trưng Lão THÍCH THÔNG LC
 
5
 

ĐỨC CHUNG THỦY
(Đôi vợ chồng 25 tuổi đy hnh phúc dưi chân núi Đôi -nh Khánh Hoan)

Trong đời sng ch vợ chng là nhng ngưi gn gũi nhau nht, thưng bên nhau chia s nhng cay đng ngt bùi, khi đói khát cũng đng cam cng kh chia nhau; lúc đau m thì đng nuôi nhau. Cuc đời này không có ai bng vợ và chng, vy cớ sao li n lòng đánh vợ, chi chng, v.v...!?


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐẠO ĐC GIA ĐÌNH - Tp 1
 
6
 


Trưng Lão THÍCH THÔNG LC
 


   L ỜI NÓI ĐẦU
  
bấ t c  m t n g ư i n à o  m i b ư c c h â  v à  đ  P h t đ  p h i  h c h i n ă m  g i i ,  t c  l à  p h i t h  T a m q u y  v à  N g ũ  g i i . T a m  q u y  x i n  q u ý v h ã y  đ c  b  s á c h  T a m  Q u y  d o  t u v i  C h ơ  N h ư      h à n h  C ò  ở đ â y  l à b  s á c h  N g ũ G i i .


7


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐẠO ĐC GIA ĐÌNH - Tp 1
 
N ă m  g i i c a  đ o  P h t l à  n ă m
g i i  d  v ề    đ  đ c    n h â  b n  - n h â n  q u  s n g  k h ô n g  l à m  k h  m ì n h , k h  n g ư i v à k h  t t c c h ú n g  s i n h .

Đ o  đ c  n à y  n ó i l ê n  đ ư c  n h n g h à n h  đ n g  n h â n  c á c h  c o n  n g ư i v ề t h â n ,  m i n g ,  ý .  C h o  n ê n  n h n g  l i n ó i  v à   n h n  h à n  đ n  l ú  n à o c ũ n g  n h ẹ   n h à n g ,  ô n  t n ,  n h ã  n h n , c u n g  k í n h , t ô n t r n g , l  đ , v . v . . .

N h n  h à n  đ n  đ  đ   y đ y  đ  v ă n  h ó a  v à  đ o  đ  r t c ụ t h  r õ  r à n g .  C h o  n ê n  m i n g ư i c n p h i h c  h i u  v à  á p  d n g  v à o  c u c s n g  h n g  n g à y ,  t h ì  m i đ e m  l i s ự b ì n h  a n ,  y ê n   n  v à  h n h  p h ú  c h o m ì n h , c h o  n g ư i , c h o  g i a  đ ì n h  v à  x ã h i .  N h ư n g  n ó i đ ế n  đ o  đ  n h â n

8


Trưng Lão THÍCH THÔNG LC
 
b n  -  n h â n  q u  t h ì  í t a i h i u  b i ế t
v à  l ư u  ý  đ ế n  n ó ,  v ì c h í n h  n ó  t  x ư a đ ế  na  c h ư  c ó   n g ư i  t r i  k h a i t h à n  đạo   đ c    n h â  b   n h â n q u .

N g ư i t a  b i ế t đ ế n  n ă m  g i i c m n à y  l à n h  c á c  g i n g  s ư , t h y  N a m t ô n g  B c    t ô n  h a  T h i  t ô n g g i n g  d y .  H u  n h ư   n ă m  g i i n à y đ ư  g i n g  d y  n g h ĩ a  l ý  m t c á c h c h u n g  c h u n g ,  t n g  q u á t t r o n g  g i i c m  c h ứ   k h ô n g  t h ể   đ i s â u  v à o  n i d u n g  đ o  đ c  n h â n  b n -  n h â n  q u . V ì  t h ế ,  b i ế n  n ă m  g i i c h l à  p h á p l u t ( g i i c m ) b t b u c  m i n g ư i p h i  t u â  t h  v à  g i ữ   g ì  n h ư   t h ế n à y  n h ư    t h ế    k h á c    đ ể    k h ô n g    v i p h m .


9


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐẠO ĐC GIA ĐÌNH - Tp 1
 
Đ e m  n ă m  g i i c m  n à y  b t b u c
n g ư i t u  s ĩ c ũ n g  n h ư  n g ư i c ư  s ĩ t i g i a  p h i g i  g ì n  n g h i ê m  t ú c ,  k h ô n g h ề   v i p h m  m t l i n h  n h t n à o , t h ì  đ ó  l à  m t đ i u  l à m  t r á i n g ư c v i đ o  P h t .  Đ o  P h t l à  đ o t ự   g i á c ,  t ự   n g u y n ,  c h o  n ê n  k h ô n g c m  a i ,  k h ô n g  b t b u c  a i v à  c ũ n g k h ô n g  k h u y ế n d a i c .

Đ  P h t  c h  c ó   k h u y ê  m i n g ư i n ê n  g i  g i i l u t , v ì g i i l u t l à  đ  h n h  n h â n  b n  -  n h â n  q u , n ó  c ó  c ô n g  n ă n g  g i ú p  c h o  t h â n  t â m m i n g ư i đ ư  t h a n h  t h n ,  a n  l c v à  v ô  s .  V ì  t h ế ,  n ế u  a i s n g  đ ú n g g i i l u t L y  D c  L y  Á c  P h á p ” n à y  t h ì c ó  g i i t h o á t n g a y  l i n . C h o n ê n  n g ư i s n g  đ ú n g  g i i l u t - đ c


10


Trưng Lão THÍCH THÔNG LC
 
h n h  n g h i ê m  c h n h  l à  n g ư i đ e m  l i
l i í c h  r t l n , k h ô n g  n h n g  c h c h o c á  n h â n  m à  c ò n  c h o  m i n g ư i x u n g q u a n h  m ì n h .

B ộ   g i i  c  m à   c á  n h à   Đ i t h a    đ a n g    g i n g    d y    t r o n g    c á c t r ư n g    P h t  h c     v à    t r o n g    c á c t r ư n g  h ,  đ â y  c h l à  m t v i c  l à m v ô  ý , c h í n h  v ì k h ô n g  h i u  r õ  l i d y c a P h t , n ê n c á c  t  Đ i t h a m i b i ê n  s o n  t h à n h  g i i c m  m à t h ô i .

T r o n g  k h i đ  P h t m u n  c h p n h  m t  n g ư i  n à  đ ể   t r ở   t h à n h n g ư i đ  t  c a  m ì n h ,  t h ì  n g ư i y p h i  t ự   n g u y  t  s n  b i t  t r ú t r o n g  4  t h á n g  v i n h n g  g i i l u t . S a u  k h i  s n  đ ú n g  4  t h á n g ,  t h y m ì n h  t h í c h  n g h i đ ư c  v i g i i l u t ,

11


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐẠO ĐC GIA ĐÌNH - Tp 1
 
v à  l ú  b y  g i ờ   n g ư i đ ó  t ự   n g u y n
t ự    g i á  s n  đ i  k h t  s ĩ   t h ì   đ c P h t  m i  c h o    x u t  g i  l à m    t ỳ k h e o .

C h o  n ê n  c á c  t  l à m  m t v i c  l à m t h i ế u  t ĩ n h  g i á c ,  b i ế n  g i i l u t đ c h n h  t ự   n g u y n ,  t ự   g i á  c a  P h t g i á  t h à n  m t  g i á  đ i u  v ì  t h ế k h ô n g    m t  n g ư i  t  s ĩ   n à o    c a P h t  g i á  p h á t  t r i  s n  đ ú n g g i i  l u t  đ ư c  c h  s n  c ó   h ì n h t h c    g i i  l u t  t h ư n  n ó i  n g o à i đ u  m ô i c h ó t l ư i ,  k h é o  c h e  đ y  t í n đ  P h t g i á o ,  c h  k h ô n g  t h  g t a i đ ư  c  C ó   đ ú n  n h ư   v  k h ô n g q u ý v ?

G i i c m  t h ì  c ó  đ ó ,  n h ư n g  t u  s ĩ
P h t g i á o  t  t u  s ĩ g i à  c h o  c h í t u  s ĩ

12


Trưng Lão THÍCH THÔNG LC
 
t r ,  k h ô n g  m t n g ư i n à o  k h ô n g  v i
p h  g i i l u t .  K h i v i p h  g i i ă n  p h i t h i ,  h  c ò n  t ì m  m i c á c h  đ ể l ý   l u  k h o á  l á c ,  c h  đ  v à   b ẻ v n  g i i ( c h ư  T h i ê n  ă n  b u i s á n g , P h t ă n g i  n g , c h ú n g  s i n h  ă n s a u g i ờ   n g  v à  n g  q u ă n  đ ê m ) .  C h ư t ă n g    s n g    t h i ế u    đ c     h n h    g i i t h o á t ,  t h ư n g  c h y  t h e o  d c  l c  t h ế g i a n ,  k h i ế n  c h o  h à n g  t í n  đ  k h ô n g t h y  v i c  v i p h m  g i i l u t t i l i c a h .

C h o  n ê n  đ e m  g i i l u t c m  n g ư i t  s ĩ   P h t  g i á o    k h ô n  đ ư c    v i p h  l à   m t  đ i   k h ô n  t ư n g . N h ư   đ ã   n ó i  ở   t r ê n  g i i  c  l à m t  đ i  đ i  n g ư  l i  đ  P h t . B i đ o  P h t l à  m t t ô n  g i á o  t


13


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐẠO ĐC GIA ĐÌNH - Tp 1
 
n g u y n  t ự   g i á c  c h ứ   k h ô n  a i  c ó
q u y n  b t b u c  a i p h i g i  g ì n  g i i l u t .  C h o  n ê n  đ o  P h t k h ô n g  c ó g i á o  đ i u ,  m à  c h c ó  l i k h u y ê n ,  v à g i n  d y  đ ể   t r u y n  đ t n h n  s ự l i í c h  c a  g i i l u t v à o  đ i s n g c a m i n g ư i .

G i i l u t c a  n g ư i c ư  s ĩ t i g i a t h ì  c ó  N ă m  G i i ,  n h ư n g  n ă m  g i i c h  c ó   n g h i  t h  l ễ   t h ọ   n ă  g i i , c h  k h ô n g  c ó  b à i h c  đ c  h n h  n ă m g i i .  S a  k h i  t h ọ   n ă  g i i  x o n g , n g ư i c ư  s ĩ  r a  n g ư i c ư  s ĩ ,  c ò n  n ă m g i i r a  n ă m  g i i ,  c h n g  c ó  l i í c h g ì  c  c ũ n  g i n  n h ư    n g ư i  l à m b á n h  b á n  k h ô n  t h à n h  c h  n ê n b t r a b t , đ ư n g  r a đ ư n g .

N g ư i c ư  s ĩ t i g i a  t h  n ă m  g i i

14


Trưng Lão THÍCH THÔNG LC
 
c h o  c ó  h ì n h  t h c ,  c h  k h ô n g  a i g i
g ì  n ă  g i i  t r  v n  C h í n  h ọ c ũ n  k h ô n  h i  n ă  g i i  l à   đ c h n  t h â  s â  c  m t  đ i  s n g c o n  n g ư i , v à  c h í n h  n ă m  g i i s  m ã i m ã i  đ e  l i  s ự    b ì n  a  v à   h n h p h ú c .

Đ  đ  c  n ă  g i i  l u t  l à đ c  h n h  n h â n  b n  -  n h â n  q u  c a m i n g ư i t r ê n  t h ế  g i a n  n à y .  V ì t h ế n ó   k h ô n  p h â  b i t  n g ư i  c ó   t ô n g i á o  h a y  k h ô n g  c ó  t ô n  g i á o ,  n g ư i p h à m    p h u    h a y    n g ư  c a o    s a n g , n g ư i b ì n h  d â n  h a y  n g ư i t r í  t h c , n g ư i c ó  h c  h a y  n g ư i v ô  h c  đ u c n  p h i h c  h i u  n h i u  h ơ n  n a ,  v ì n ó  l à  m t n n  đ o  đ c  l à m  l i í c h c h u n g  c h o  m i n g ư i ,  c h o  m i g i a


15


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐẠO ĐC GIA ĐÌNH - Tp 1
 
đ ì n h  v à  c h o  t t c  x ã  h i c a  l o à i
n g ư i .

M a n  d a n  l à   p h t  t ử    n h ư n g k h ô n g  h i u  n g h ĩ a  l ý  đ o  đ  n h â n b n  -  n h â n  q u  N ă m  G i i n à y  l à g ì . K h i k h ô n g  h i u , h  l à m  s a o  b i ế t đ  đ  đ â  m à  á  d n  v à  đ i s n g  V ì   t h ế  n h n g    n g ư i  t h e o P h t  g i á  m à   v  k h ổ   đ a  n h ư n g ư i b ì n h  t h ư n g .  Đ i s n g  k h ô n g t h o á t k h , t â m  k h ô n g  h ế t t â m  t h a m , s â n ,  s i ,  m n ,  n g h i . . .  P h i n  n ã o ,  t a i n n ,  b n h  t t k h  đ a u . . .  v n  n g ú t n g à n .

T h e o    P h t  g i á o    m à    c h  b i ế t c ú n g  t ế  c u  s i ê u ,  c u  a n ,  c u  p h ư c b á u ,  t n g  k i n h  n i m  P h t c u  t h a l c ,  đ ó  l à  m t v i c  l à m  đ y  m ê  t í n ,

16


Trưng Lão THÍCH THÔNG LC
 
m ù  q u á n g ,  v ô  t ì n h  b i ế n  m ì n h  t r
t h à n h  n h n g  n g ư i d â n  l c  h u  c a t h i b  l c  x a x ư a .

N h ư    q u ý   t  s i n  t i  t  v i n C h ơ n  N h ư  v a  đ ã  h c  v à  á p  d n g h a i g i i l u t đ u  t i ê n  x o n g .  Đ ó  l à G i i đ c   H i ế u  S i n h v à  g i i đ c “ L y  T h a m ,  m t k ế t q u  đ o  đ c đ ã  t r  t h à n h  n h n g  h à n h  đ n g  s n g h n  n g à y ,  n ó   đ e  đ ế  s ự   a  v u i t h a n h  t h n  c h o  t â m  h n  m i n g ư i m t  c á c  t u y t  v i  C ó   đ ú n  n h ư v y  k h ô n g  q u ý t u s i n h ?

B â y  g i  q u ý  t u  s i n h  h c  đ ế n  g i i l u t  đ   C h u n  T h y  Đ â  l à g i i  t h ứ    b  d  v ề    đ  đ c    g i a đ ì n h  M t  đ  đ c    n h â  b n  - n h â  q u ả   d  v ề    n h â  c á c  s n g

17


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐẠO ĐC GIA ĐÌNH - Tp 1
 
c  m i  n g ư i  t r o n  g i  đ ì n  đ
đ e  l i m t t ì n h  t h ư ơ n g  y ê u  c h a n h ò a  v à  c h â n  t h t ,  m t t ì n h  t h ư ơ n g đ e  l i  s ự   a  v u i  h n  p h ú  c a m i n g ư i t r o n g  g i a  đ ì n h ;  m t đ o đ c  m a n g  đ ế n  l ò n g  c h u n g  t h y  g i a v  c h n g  đ i x  v i n h a u  n h ư  n ư c v i s a ; m t đ o  đ c  m a n g  đ ế n t h â n t h ư ơ n g  c h i a  s  n h a u  n h n g  l ú c  n n g n h c , k h ó  k h ă n ; n h n g  l ú c  n g t b ù i , c a y  đ n g  n h ư   t a y  m t v à  t a y  t r á i . Đ ú n g  t h t l à  m t đ o  đ c  g i a  đ ì n h n à y r t t u y t v i .

M u n  c ó  m t c u c  s n g  g i a  đ ì n h h n h  p h ú  t r o n g   m  n g o à i ê m ,  t h ì b t c ứ   m t n g ư i n à o  c ó  t ô n  g i á o h a y  k h ô n g  t ô n  g i á o  c ũ n g  đ u  p h i h  g i i l u t đ c  h n h  n à y .  V ì  n ó


18


Trưng Lão THÍCH THÔNG LC
 
l à  m t đ  đ  d u y  n h t c a  m i
g i a  đ ì n h  t r ê n  t h ế   g i a n  n à y ;  n ó   l à m t v t h n  h  m n h  v à  b o  v  c h o m i  g i  đ ì n  đ  đ ư c    y ê  v u i , n g ư i n g ư i t r o n g  g i a  đ ì n h  đ u  b i ế t t h ư ơ n g  n h a u ;  đ u  b i ế t c h i a  s ẻ   n g t b ù i c a y  đ n g  v i n h a u  n h ư  t r ê n  đ ã n ó i .  T ì n h  n g h ĩ a  v ợ   c h n g  s n g  v i n h a u  r t c h u n g  t h y ,  k h ô n g  b a o  g i ờ n g o i  t ì n  v i  n g ư i  n à y  n g ư i k h á c .

N ế  m i  n g ư i  k h ô n  h  đ o đ  g i a  đ ì n h  t h ì  b o  l  g i a  đ ì n h k h ô n g  t h ể   n à o  t r á n h  k h i .  N h n g t r ư n g  h p  b o  l c  g i a  đ ì n h  đ ã  x y r  k h i ế  n h i  g i  đ ì n  l i  d  v ợ c h n g  c h i a  r ,  c o n  c á i l i t á n ,  t h e o m  m t c h a ,  t h e o  c h a  m t m ,  t h t


19


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐẠO ĐC GIA ĐÌNH - Tp 1
 
l à   đ a u   t h ư ơ n g   x ó t   x a   v ô   c ù n g .
P h i k h ô n g  q u ý v ?

B o  l c  g i a  đ ì n h  t h ư n g  x y  r a t r o n g  g i a  đ ì n h  k h ô n g  í t t h ì  n h i u , g i  đ ì n  n à  c ũ n  c ó   c ơ  c h n g l à n  c a n  c h n  n g o n  n h ư n  r i m i n g ư i c h u  đ n g  b  q u a  v ì  c ò n t h y  b n  p h n  t r á c h  n h i m  v i c o n c á i , c h a m  đ ô i b ê n . . .

B o  l  g i a  đ ì n h  n h i u  k h i g â y r a  á n  m n g  m à  b á o  c h í t h ư n g  đ ă n g t i n  t c  x y  r a  k h p  n ơ i t r o n g  n ư c , k h ô n g  t n h  t h à n h  n à o  m à  k h ô n g  c ó n n b o  l c  g i a đ ì n h .

N g ư i  c ó   h c    đ  đ c    c h u n g t h  g i  đ ì n  t h ì  c u  s n  l u ô n l u ô n  t r à n  đ y  n i m  y ê u  t h ư ơ n g  c h â n t h t  v ợ    c h n  s n  c ó   t ì n h  c ó
20
 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Ví bạn hãy dùng ngôn ngữ lịch sự, tôn trọng lẫn nhau, mỗi người có cấp độ trình độ riêng nên không nên phán xét nếu không thông hiểu. Xin cảm ơn!