Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2013

đạo đức gia đình- tập 1 -2Trưng Lão THÍCH THÔNG LC
 
n g h ĩ a ,  b i ế t n h ư n g  n h n  l n  n h a u ,
b i ế t n h n  n h c ,  t ù y  t h u n  v à  b n g l ò n g  t r ư c  m i h o à n  c n h  n g h c h  ý t r á i l ò n g ,  b i ế t t h a  t h  m i l i l m c a  n h a u  k h i l i q u a  t i ế n g  l i ; b i ế t c h i a  s ẻ   n g t b ù i ,  c a y  đ n g  k h i g p p h  n h n g    c n h    g i a n    n a n    t h ử t h á c h , v . v . . .

R è n  l u y n  s n g  đ o  đ c  g i a  đ ì n h l à  m t v i c  l à m  r t k h ó ,  n ó  đ ò i h i p h i b n  c h í ,  v à  m i n g ư i c ò n  b i ế t c á c h  h c  t p n h â n c á c h  H i ế u S i n h , L y  T h a  c h  b n  t h â n  r i ê n  c a m ì n  đ ể   t r ở    t h à n  m t  t h ó i  q u e n đ o  đ c .  T r o n g  k h i r è n  l u y n  đ o đ  n h â  b n  -  n h â  q u ,  n ó   đ ò i h i  c h ú n  t  p h i  c ó   ý   c h í  c ư ơ n g q u y ế t ,  m n h  m ẽ   d t k h o á t n ó i m t
GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐẠO ĐC GIA ĐÌNH - Tp 1
 
l à  m t ,  n ó i h a i l à  h a i ,  k h ô n g  đ ư c
n ó i b a ,  n ó i b n ,  t c  l à  k h ô n g  đ ư c n ó i q u a , n ó i l i .

Đ â y ,  q u ý  v n g h e  m t n g ư i m , n g ư i T â y  p h ư ơ n g  d y  c o n :   M t h ô m ,  c ó  n g ư i m ẹ   n g o i q u  n h n l i  m i  d ù n  c ơ  t r o n  m t  g i a đ ì n h  c a  n g ư i T r u n g  Q u c   S ơ n Đ ô n g .  B à  m a n g  t h e o  m t đ a  c o n g á i t á m  t u i .  N  c h  n h â n  T r u n g Q u c    n u    ă n    r t  g i i ,    b à    n ó i : “ H ô m  n a y  t ô i s  l à m  m ó n  ă n  T â y m i  c á  b n  C á  b  ă  đ ể   x e m n g ư i  T r u n g    Q u c    n u    m ó n    ă n T â y  c ó  n g o n  k h ô n g  n h é ! .  B é   g á i
8  t u i n g h ĩ  n g ư i T r u n g  Q u c  l à m m ó  ă  T â  k h ô n  n g o n ,  b è  n ó i k h ô n  ă n  S a  k h i  l à  x o n  c á c
Trưng Lão THÍCH THÔNG LC
 
m ó n  ă n ,  n  c h  n h â n  b ư n g  k e m  l ê n .
C ô  b é  n g o i q u c  m t s á n g  l ê n .  Ô i t r ô n g  đ p  q u á !  N h ì n  đ p  n h ư   v y c h c    c h  ă  r t  n g o n  b é    n ó i : “ M ẹ   ơ i  c o  m u  ă  k e m  N ữ c h  n h â n  l à m  k e m  t h e o  s  n g ư i ,  v ì b é    n ó i  k h ô n  ă n  n ê  k h ô n  l à m p h n  c a  b é .  K h ô n g  n g ờ   m ẹ   c ô  b é n ó i :   K h ô n g  C o  g á i  t ô i  đ ã   n ó i k h ô n g  ă n  l à  k h ô n g  ă n  k e m  t h ì  h ô m n a y  k h ô n g  đ ư c  ă n . B é  g á i r i l ê n v i n ó i :   M ẹ   ơ i ,  h ô m  n a y  c o n  r t t h í c  ă  k e m  h ô  n a  n h t  đ n h c o n  p h i ă n  k e m .  N g ư i m ẹ   v n k h ô n  đ n  ý  B é    g á i  ò  k h ó c , n ư  m t  g i à  g i a  n h ư n  n g ư i m ẹ    v  k h ô n  c h  ă n  N ữ    c h ủ n h â n  T r u n g  Q u c  b è n  n ó i : C h o  b é ă n  đ i ,  t r ẻ   c o n  m à ,  t í n h  g ì  đ ế n  l i
GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐẠO ĐC GIA ĐÌNH - Tp 1
 
n ó i  c a  c h ú n g .  N h ư n  n g ư i  m
n g o i q u  v n  c ư ơ n g  q u y ế t k h ô n g c h o  c o n  ă n .  ( G i á o  d c  n h â n  c á c h c h o  t u i t r ,  t p  1 ,  P h a n  H à  S ơ n b i ê n  s o n )

C h ú n g  t a  h ã y  n g h ĩ  x e m ,  n ế u  n h ư g p  t r ư n g  h p  n h ư  v y  b n  s  l à m g ì ?  L à m  n h ư  n g ư i m  T r u n g  Q u c h a y  l à m  n h ư  n g ư i m  n g o i q u c ?

N ế u  đ ã  q u y ế t t â m  g i á o  d c  c o n m ì n h  g i ữ   g ì n  đ  t í n  t h ì  n ê n  g i á o d c  t h e o  n g ư i m  n g o i q u c . H u h ế t c á  n g ư i  m ẹ   k h ô n  q u a  t â m l ư u  ý  v n  đ ề   g i á o  d  đ  t í n  c h o c o  e  m ì n h  t h ư n  x e  t h ư n g c h ữ    t í n    n ê n    l à m    t h e o    n g ư i  m ẹ T r u n g  Q u c .

M t m u  c h u y n  t u y  n h  t r o n gTrưng Lão THÍCH THÔNG LC
 
g i  đ ì n h  n h ư n  v  đ ề    g i á  d c
đ o  đ  n h â n  b n  -  n h â n  q u  c h o c o  e  k h ô n  đ ư  x e  n h  x e m t h ư n g ,  n ó    n  h ư n  x u  đ ế  x ã h i k h ô n g  í t  n g à y  m a i .

C h o  n ê n  s  g i á o  d c  g i a  đ ì n h  r t c n  t h i ế t c h o  m i n g ư i ,  v ì  t h ế  m i n h à  v à  m i n g ư i đ u  p h i đ i h c v à  r è n  l u y n  đ o  đ c  n h â n  c á c h  g i a đ ì n h ,  đ n g  n ê n  x e m  t h ư n g  đ o  đ c g i  đ ì n h    l à   m t  đ i  n h ỏ    m n . N h ư  v y  r t s a i . B o  l c  g i a  đ ì n h t h ư n  x  r  l à   d  n h n  n g ư i t r o n  g i  đ ì n  t h i ế  h  t  r è n l u y n  đ o  đ c  n h â n  b n -  n h â n  q u ả v  g i a đ ì n h .

Đ o  đ c  g i a  đ ì n h  l à  s  s n g  c a m i c á  n h â n  t r o n g  g i a  đ ì n h ,  n ó  l à
GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐẠO ĐC GIA ĐÌNH - Tp 1
 
m t  đ  đ c    c a  c ả   v à   đ  đ ,
t h ư n g  m a n g  l i h n h  p h ú c  c h o  m i g i a  đ ì n h  v à  đ e m  l i m t t r t t  a n t o à n  c h o  x ã h i .

T h e  c h ú n  t ô i  t h i ế t  n g h ĩ  đ o đ c  x ã  h i x u n g  c p ,  t  n n  x ã  h i c à n g  n g à y  c à n g  g i a  t ă n g  l à  n g u y ê n d o    g i a    đ ì n h    v à    h c    đ ư n g    x e m t h ư n  s ự   g i á  d  đ  đ  n h â n b n  -  n h â n  q u .  C h o  n ê n  n g a y  t ừ k h i đ a  b é  m i c h à o  đ i ,  m à  k h ô n g đ ư  d  v ề   đ  đ  n h â  b n  - n h â n  q u  t h ì  c o n  c á i t r o n g  n h à  k h ó t r ở   t h à n h  n g ư i t t ;  k h ó  t r ở   t h à n h n g ư i c ó  đ c , c ó  t à i t o à n d i n .

V n  đ  g i á o  d c  đ o  đ c  t r  c o n t r o n g  g i a  đ ì n h  r t q u a n  t r n g ,  n ê n p h i đ ư c  g i á o  d c  t  t h u  b a n  đ u
Trưng Lão THÍCH THÔNG LC
 
k h i c h ú n g  c ó  m t t r o n g  g i a  đ ì n h , v à
c ũ n g  n h ư  n g a y  t  b u i c p  s á c h  đ ế n t r ư n g  đ u  t i ê n  m à đ ư c  n h à t r ư n g g i á o  d  đ o  đ  n h â n  b n  -  n h â n q u , t h ì x ã  h i đ â u  c ó  n h n g  t  n n n h ư  n g à y n a y .


27
 
N ế u  g i a  đ ì n h  v à  h c  đ ư n g  t h y t r á c h  n h i m  v à  b n  p h n  g i á o  d c đ o  đ  n h â n  b n  -  n h â n  q u  đ e m l i l i í c h  t o  l n  c h o  g i a  đ ì n h ,  c h o x ã   h i  v à   đ t  n ư  n h ư    v y  t h ì đ n  x e m    t h ư n  n h n  h à n  v i t h i ế u  đ o  đ c  n h  n h t b a n  đ u  c a c á  c h á u  N g a  t ừ   l ú  c á  c h á u c ò  b é   t h ơ  h n  n g à  p h i  đ ư c u n  n n ,  r è n  l u y n  n h â n  c á c h  đ o đ c  N g ũ  G i i ,  t h ì  x ã  h i đ â u  c ò n l à  m t g á n h  n n g .  P h i k h ô n g  q u ý
GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐẠO ĐC GIA ĐÌNH - Tp 1
 

28
 
v ?

V ì  l i  í c  r t l  c a  m i  g i a đ ì n h    n ê n    c h ú n g    t ô i  k h u y ê n    m i n g ư i  t r o n  g i a  đ ì n h  h ã  c ố   g n g h c  t p  v à  r è n  l u y n  đ c  h n h  n à y , đ ể   g i a  đ ì n h  m ã i m ã i l à  n ơ i t   m c a m i n g ư i .

K í n h  g h i

T r ư n g  l ã o  T h í c h  T h ô n g  L c
Trưng Lão THÍCH THÔNG LC
 
Bài học th 1
RÈN  NHÂN CÁCH ĐO ĐC GIA ĐÌNH KNG NÊN
TÀ DÂMhông nên tà dâm, đó là mt li khuyên ca đc Pht tngày xưa đi vi mi ngưi đã có gia đình hay chưa gia đình. Lời khuyên này có mt giá tr rất ln đi vi loài ngưi trên hành tinh này. Vì gia đình là mt đơn v tập thnhỏ  ca xã hi, nhng ngưi sinh hoạt sngtrong đơn vtp thxã hi nh đó đu là nhng ngưi thân thương cùng máu mủ rut tht, cùng là chng, là v, là con cái vi nhau. Đó là mt cm nhân qu do nhân và duyên thuận nghch tạo thành gia đình, nhiu gia đình liên h cùng dòng h máu mủ rut tht thành gia tc, nhiu gia tc liên h kết hp thành mt lực lưng sc mnh đ bảo v mt truyn thng tư tưng, mt dãy đất đá sông núi đ làm nơi sản xut kinh tế, mang lại s sng cho mi ngưi, nơi đó gi là đất nưc.

Vì thế mi ngưi sng chung nhau trong đơn v tp thgia đình nh bé đó nên thhin lòng yêu thương chân tht với nhau. Nếu trong gia đình mt ngưi nào sng u chè say xn, bài bạc, thiếu thành tht, gi di, gian xo, lừa đảo thì có th bạo lực gia đình s xy ra, và như vậy đơn v gia đình xã hi nh bé đó s chia lìa và ly tán. Mi nhân trong đơn v xã hi đó đều phải gánh chu tất c mi hậu qukh đau, phiền ly, lo rầu, thương nh, v.v... h sng như trong đa ngc.

Bo lực gia đình có th tạo thành mt du ấn trong tâm mi ngưi. Mt dấu ấn khó quên và có th mang theo s ân hn sut cả đi ngưi.

Đây mt câu chuyện xảy ra thực s trong đời sng hiện nay đã báo đng đạo đức đang xung cp  trầm  trng,  không  riêng  cho  nhng  giingưi kém hc thức, mà ngay cả nhng gii ngưi trí thức trên đại hc: Phan A, hc sinh ca tôi hc lp luyện thi đại hc vài năm tc. Em trúng tuyển đại hc kinh tế. Thật bt ng, em không có mặt trong bui tiệc khao do b em t chức mng em vào đi hc. Theo li mẹ em, lòng tin ca em b đ vhoàn toàn tsau lần bđưa em đi xét nghiệm ADN. Ông nghi ng thi gian tu nghip nưc ngoài, Phan A không phải con ông. Kết qu xét nghiệm chng thực v mặt huyết hc, Phan A là con rut ca ông. V mt tình cảm, ông đã thực s đánh mất đa con trai duy nht ca mình. Phan A không còn xem ông là mt ngưi cha t thức bao dung em tng kính trng tc đây. Ông đã hin nguyên hình mt gã đàn ông nh nhen, hp hòi, ích k”.

o Người Lao Đng, ngày 30/6/2007
Nguyn Ngc Hà



 
c qua câu chuyn trên đây chúng ta rt đau lòng. Con ngưi dù có hc thức bao nhiêu mà đức hiếu sinh bao dung không thì cũng không ra gì. Mt dấu n ngưi cha ích k làm sao cháu Phan A quên đưc. Nếu trên đi này nhng đứa tr con riêng ca cha hay ca mẹ thì bn phận làm ngưi đo đức li còn thương nhng đứa tr đó hơn nữa, bi vì chúng rất bấthnh. Vì mt lý do gì cha mẹ li d nhau nên chúng đã mt đi tình thương ca mẹ hay ca cha, vì thế chúng ta duyên làm cha hay làm mẹ ca chúng thì li phải thương yêu chúng nhiều hơn nữa. Cớ sao lại phải đi xét nghiệm ADN đ làm gì?

Hầu hết mi gia đình đu có xy ra nhng chuyện cãi vã lt vt vi nhau, nhưng nó không phi là bo lực gia đình. Bạo lực gia đình là do t lòng ghen tuông, từ rưu chè, bài bạc, hút xách, v.v... Bạo lực gia đình thưng xảy ra là ngưi ph n b đánh đập mt ch dã man, có khi gây án mng, đem đến nhng s đau kh tn cùng cho nhng ngưi thân. Nguyên nhân chính ca bo lực gia đình là do tính gian di, lén lút tà dâm.

Bi vậy tà dâm là mt hành đng vô đo đức, nó mang đến xấu xa ác hi, nó làm cho nhân mt uy tín vi mi ngưi, nó làm cho cá nhân khó nhìn thng mt ai. Tà dâm làm hại uy danh cá nhân mình, làm tan nát gia đình mình và gia đình ca ngưi khác. Tà dâm thường to ra cảnh ghen tuông, t ghen tuông to ra bạo lực gia đình như trên đã nói. Bạo lực gia đình thưng gây ra cnh tt axit, cnh đánh đp dã man gây thương tích trầm trng và gây ra án mng khiến xã hi bt an. Cho nên tà dâm là mt hành đng xấu xa, tác hại đáng lên án, đáng kết ti, đáng dit trừ, v.v...Nói đến tà dâm là phải nói đến tính dâm dc. Dâm dc là mt đặc tính t nhiên trong s sinh tn, tức là s sng sinh diệt ca muôn loài, vì thế mi vt đưc sinh ra đều do duyên hp đặc tính này. Cho nên dâm dc là mt bn tính rt tnhiên, nhưng khi nó mất t nhiên, trở thành tính dâm dc quá trn thì nó thành tà dâm. Tà dâm là mt tính dâm dc bnh hoạn gây nh hưng xấu xa đến danh d nhân, gia đình và xã hi, và còn mang li bnh tật nan y đến th. Như hin nay do tà dâm mi sinh ra nhiều bnh tật ca thi đại như AIDS (Sida). T tính tà dâm mi sinh ra nghin ngp u chè, thuc lá, xì ke, ma túy, v.v... T nhng s nghiện ngập này mi nảy sinh ra trm cp, cưp ca, giết ngưi, xã hi mi có nhiu t nạn khiến cho cuộc sng ca con ngưi trong xã hi bt an.

Hi các cháu thanh niên và thanh thiếu niên nam nữ! Các cháu là mầm non ca T quc, phi làm sao xng đáng vi truyn thng anh hùng bt khut ca cha ông nơi đất nưc quê hương này. Các cháu đng chạy theo dc vng thp hèn, u chè, bài bạc, sắc dc. Vì chy theo nhng dc vng thấp hèn các cháu s trở thành nhng con ngưi hung ác, xấu xa, trm cp, p git, mãi dâm, v.v.. tâm hn try lạc đầy ti li mt cách đen t, tương lai các cháu mờ mịt, danh d các cháu chôn vùi i bùn nhơ hôi thi. Các cháu có biết không?Nói đến tà dâm chúng ta phi hiểu nghĩa ca nó cho ng: Khi tâm dâm dc quá trớn, nó trở thành mt t nhiên thưng có s bt buc ngưi khác, đòi hi ngưi khác. Khi ngưi khác không đng ý trong cuộc truy hoan sắc dc thì cuc truy hoan sắc dc đó đưc xem là tà dâm, cho dù là vi v hoặc chng.

Tà dâm có nhiều hình thức khác nhau, nhưng nói đến tà dâm là nói đến dâm dc bt chính, vì thế chúng ta cần phải hiu nghĩa bt chính cho rõ ng đ cố tnh nhng việc làm sai trái sau này phạm vào pháp lut Nhà nưc thì không th nào tránh khi tù ti và bản án. Và nhất là ngưi có đạo đức không th chấp nhn, tha thhànvi  tlnày,  tukhông  phải  tgiết ngưi, nhưng nó là mt điu làm ô nhc đến danh d bn thân và tinh thần ca mình và ca ngưi khác. Nht là gái mãi dâm làm ô nhc không riêng bn thân còn nh hưởng đến quê hương, đt nưc.

Tà dâm là mt hành đng không nhng làm ô nhim, ô nhc mình và còn làm ô nhiễm, ô nhc ngưi khác. Nhng hành đng tà dâm mi xem thì rất bình thưng như nhng hành đng giao hp ca loài thú vt khác. Nhưng con ngưthì  khác,  không  như  con  vt,  nên  nó không bình thường quý v ạ! Vì s ti nó quý vcoi chng mt hu qu đau kh không lường, mt ti li mà pháp luật không tha th cho quýv; mt danh d ca con ngưi quý v cũng không còn. Nhưng sắc dc d cám d và lôi cun quý v, nếu quý v xem thường là quý v sẽ rơi xung vực thẳm ca nó. Cho nên quý v cn cnh giác đ phòng nhng cạm bẫy ca ngưi khác phái thường t nhiên giăng rp, thì mi có th vưt qua nhng chng đường đi đầy cam go và th thách v vấn đ sắc dc.

Thứnht: Tà dâm là nhng hành đng dâm dc bng cách bán dâm (mãi dâm). Như nhng gái  lầu  xanh,  nhng  ph n mãdâm  trong nhng quán bia ôm hoặc vũ tờng đu lấy trôn nuôi ming, đó là nhng ngưi ph n tà dâm. Bán dâm không phi là mt cái ngh chân chánh lành mnh, là mt hành đng làm ô nhc bn thân; làm ô nhc gia đình và làm ô nhc xã hi như trên đã nói. Nhng hành đng tà dâm đó làm nh hưng xu đến dân tc, T quc, nên các cháu gái phi hiu biết ng: Nó là mt hành đng đem nhân phẩm ca mình làm đchơi bn thu cho ngưi khác phái, h s xem thường nhân phẩm ca các cháu, ca phái nữ. Cho nên hành đng mãi dâm làm mt nhân ch cá nhân con ngưi, làm mt giá trị ca ngưi ph n. Các cháu biết không?

Thứhai: Tà dâm là mt hành đng dâm dc bng ch dùng tin mua dâm vi gái mãi dâm, bng cách dùng tiền bạc, nhà cửa, xe cộ mua dâm đ d d nhng cháu gái non lòng nh dtham tin, tham giàu sang, v.v... Đó là mt hành đng đáng khinh chê, đáng ph báng, lấy tin bạc đ phá hy nhân phẩm đi ngưi con gái. Tht là vô đạo đức nhân bn.

Thứba: Tà dâm là mt hành đng dâm dc dùng sức mnh hiếp dâm ngưi yếu đui thế cô, dùng vũ khí dao, súng hăm da đ hiếp dâm... Đó là mt hành đng thú vt, vô đạo đức tt cả pháp lut bất cứ mt nưc nào trên thế gian này cũng đều kết ti. Mt ti li rất nng. Vì đó là bn cht ca loài thú vật ch không phải con ngưi. Cho nên nhng ngưi tà dâm là nhng ngưi còn mang bn cht ca loài thú vt, chcon ngưi không ai làm mt vic làm ng bức, nhơ nhuc, đê tin, hèn h... như vy.

Thứtư: Tà dâm là mt hành đng dâm dc bất chính như hiếp dâm trẻ em. Đó là mt hành đng phi pháp pháp lut bất cứ mt nưc nào trên thế gian này cũng không bao gichấp nhn như txưa cho đến nay. Cho nên nưc nào cũng đều kết án tù ti và còn bi thường danh dự, nhưng làm sao bi thường đưc, khi tinh thn b mt n tưng khó quên, nhất là v tâm sắc dc.

Thứ năm: Tà dâm là mt hành đng dâm dc vi ngưi khác không phi là chng hay vca mình. Đó là mt hành đng không chung thy, không tình nghĩa ging như loài chó, tu,thú vt vy. Đó là mt hành đng phá hoi gia đình mình và gia đình ngưi khác, mt hành đng ti ác rt ln, khiến cho cuc sng mi ngưi trong gia đình bất an. Pháp lut cần phi x phạt nhng ngưi phá hoi gia đình ti rất nng và buc h phải hc tập đạo đức chung thy, khi nào h thấm nhun đạo đức này thì mi trả lại quyn tdo, hòa nhập trong cuc sng cng đng.

Thứsáu: Tà dâm là mt hành đng dâm dc lon luân cha mẹ lấy con cái ca mình, anh em ch em ly nhau trong tình thân quyến thuc chú bác, dì, cu m. Đó là mt hành đng lon luân không còn biết dòng h, vng tc, máu mủ rut tht. Đó là mt loi dâm dc loạn luân truyền thng đạo đức dân tc Việt Nam không th chp nhn.

Đạo  đức dân  tc Vit  Nam là  ĐẠO  THỜ ÔNG BÀ. Đo th ông bà là mt đo đức THỦY CHUNG, HIẾU, TRUNG, L NGHĨA, mt đo đức biết tôn kính ngưi trên k dưi, có tôn ti trật t, cho nên nhng danh txưng hô ca dân tc Vit Nam rất giàu có. Trong mi gia đình Vit Nam con cháu đu bt buc phải hc đo đức  THỦY  CHUNG,  HIẾU,  TRUNG,  LỄ NGHĨA. như vậy nn lon luân trong gia đình s chấm dứt.đng vt cao cp tri kiến hiu biết hơn các loài thú vt; nhn đnh phân bit đưc rõ ràng đâu là đạo đức và đâu là vô đo đức, còn con thú vt thì không th sánh vi con ngưi đưc. Cho nên con ngưi ch không phải là con thú vt, vì vậy chúng ta là con ngưi phải sng đúng đạo đức nhân bn - nhân quả, sng tránh xa nhng hành đng tà dâm, vì hành đng tà dâm là hành đng thú vt vô đạo đức nhân bn.

Thứ bảy: Tà dâm là mt hành đng dâm dc vô liêm s như cha gh hiếp dâm con riêng ca v. Đó là mt hành đng dâm dc đo đức con ngưi không th chp nhn, vì con riêng ca v cũng như con ca mình. Tại sao biết lấy mẹ làm v mà còn lấy con nữa. Có phi là con thú vật  không?  Nhng  hành  đng  tà  dâm  này thường xy ra: Cha gh hiếp dâm con riêng ca vợ”. Tht là mt hành đng vô đo đức, vô liêm s xã hi cần phải lên án nhng k tà dâm bt chánh này. Tà dâm là mt s dâm dc bất chánh, là mt hành đng thú vật mà con ngưi cần phi xa lìa, t b mi đưc gi là con ngưi. Tà dâm trên cuộc đi này đã gây thương đau cho biết bao nhiêu ngưi, biết bao nhiêu gia đình k sao cho siết.

Làm ngưi ai cũng dâm dc, nhưng gigìn không tà dâm là th hiện mt đức hnh đáng ca ngi, đáng khâm phc.Cho  nên  gii  th ba  dy  “Không  nên  tà dâm là dy mi ngưi sng vi ĐỨC CHUNG THỦY, ch có đức chung thy mi mang li hnh phúc gia đình, đem li s bình an cho mi ngưi trong gia đình. Mt gia đình tt thì mi ngưi trong gia đình đều phải hc tp rèn luyện nhân cách sng đúng bn đức:

1- Đức thành tht.
2- Đức hiếu sinh.
3- Đức cung kính và tôn trng.
4- Đức chung thy.

Thứnht: Mun hnh phúc gia đình thì mi ngưi phi thành thật đi xvi nhau, đó là uy tín to niềm tin vi mi người, nếu thiếu đức thành tht thì s s nghi k ln nhau và lòng nghi k s dn đến biết bao nhiêu điều kh đau, phiền ly. Cho nên mun xây dng hnh phúc gia đình thì đức thành thật là hàng đầu trong tt cả đc hnh mà chúng ta s hc tp và rèn luyện nhân cách ti đây.

Thứ hai: Mun xây dng hnh phúc gia đình thì  mngưi  trong  gia  đình  đều  phải  biết thương yêu nhau chân thành, trong tình thương yêu phải luôn luôn kèm theo đức tha th. thương yêu tha th thì mi thực hiện đưc đức chung thy. thực hiện đưc đức chung thy như vậy thì gia đình mi trong ấm ngoài êm;thiên đàng tại thế gian.

Thứ ba: Mun gia đình đưc hnh phúc thì vợ chng phải biết tôn trng và cung kính nhau, khi cung kính và tôn trng nhau thì không nên dùng li nói hung dữ, li nói thô l, lời nói không êm du, li nói thách đ, li nói chi thề, tc tĩu, v.v...

Khi cung kính và tôn trng nhau thì không dùng nhng hành đng vũ phu xa xói đưa tay, đưa chân ra điu b như mun đánh, đá ngưi khác, v.v...

Bi đức llà cung kính tôn trng s sng ca nhng ngưi trong gia đình thì gia đình s hnh phúc biết bao. Chính vì vchng không biết tôn trng và cung kính lẫn nhau nên mi có cnh cơm không lành, canh không ngt; mi cnh bạo lực gia đình chng đánh đp vợ con, con cãi lại cha m hoặc v chửi mắng chng.

Thứtư: Mun xây dng hnh phúc gia đình thì mi ngưi phi biết gi gìn đức chung thy, đng vì tâm sc dc thp hèn đê tin li đạo đng tch đng sàng. Khi tà dâm vi ngưi khác thì còn mt mũi nào nhìn mặt v con hay nhìn mặt chng con. Phải không quý v?

Cho nên ngưi gi gìn đức chung thy là ngưi xng đáng làm chng, làm v, làm cha, làm mẹ và làm ông bà ca các con cháu. Còn ngưc li, khônchung thy là ngưi không0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Ví bạn hãy dùng ngôn ngữ lịch sự, tôn trọng lẫn nhau, mỗi người có cấp độ trình độ riêng nên không nên phán xét nếu không thông hiểu. Xin cảm ơn!