Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2013

đạo đức gia đình- tập 1 -3


xng đáng làm ông bà, cha m; làm gương mu mực cho con cháu soi.

Vchng không chung thy vi nhau là mt ni kh đau phin ly cho con cái, gia đình thường cơm không lành, canh không ngon, vchng hay cãi cọ đánh chửi nhau. Con cái rất đau kh và dưng như tình thương ca cha mẹ đi với con cái không trn đy nên tính tình chúng trở nên lầm l khó dy, thưng bê tha theo  nhng  bạn  bè  xấu  ác,  chúng  trở  thành nhng đứa tr bi đi. Nếu không có ông bà yêu thương đùm bc thì nhng đứa tr bất hnh này là gánh nng cho xã hi. Trong gia đình mà mi ngưi sng vô đo đức nhân bn - nhân quthì cuộc sng ch còn là mt cảnh gii đa ngc ti thế gian thôi.

Ông bà, cha m mu mực thì con cháu tho hin, ngưc lại ông bà cha mẹ không mu mực con cháu không tho hin. Vì thế gia đình tan nát thì con cháu bê tha du hí du thực, sng lang thang bi đi to thêm gánh nng cho xã hi như trên đã nói.

Nhng thanh niên, thiếu niên nam n không đưc dy d un nn đo đức trong gia đình nên ngoài xã hi biết bao nhiêu t nạn xy ra khiến cho các cp lãnh đo Nhà nưc ngày đêm lo toan, ngành Công an phi gi gìn trật tan ninh, dit  trừ  băng  nhóm  trm  cp  p  ca  giếtngưi, v.v... thì mi mong đem lại s bình an cho nhân dân.

Là ông bà, cha mẹ trong gia đình cũng là mt công dân trong mt nưc, chúng ta nhiệm vvà bn phận phi giáo dc con cháu mình sng có đạo đức không đưc làm kh mình, khngưi. Nht là phải dạy con cháu thi hành pháp lut Nhà nưc, luật l giao thông nghiêm chnh đ tnh nhng tai nạn xy ra thương tật, mất mng, đem li nhng ni thương đau cho mình, cho ngưi; tnh xa nhng nơi cờ bạc, hút cch, rưu chè, đ đem lại s trật t bình an cho xã hi. Không đưc to nhng t nạn trm cưp, mãi dâm gây rắc ri thêm phiền phức cho xã hi, v.v...

Chúng ta là con ngưi ch không phi là con thú vt, vì thế chúng ta phi biết gi gìn danh dự cá nhân ca mình, ca gia đình và ca xã hi quê hương đt nưc ca chúng ta. Chúng ta không có quyn để cho ngưi ngoại quc khinh chê đt nưc này, dân tc này. Nếu các cháu thanh niên và thanh thiếu niên nam n làm xu xa, bê tha u chè, cờ gian bạc ln, móc túi, trm cắp, p git, làm gái mãi dâm đ cho ngưi ngoại quc mạ nhc xem thường quê hương T quc chúng ta là các cháu s ti vi T quc.

Hi các cháu thanh niên, thiếu niên nam nVit Nam! Chúng ta là nhng công dân Việt Nam, mt công dân ca mt đt nưc có mt truyền thng anh hùng bt khuất tc mi thế lực ca ngoi xâm. T tiên, ông cha chúng ta lúc nào cũng không đu hàng giặc, dù giặc ngoi xâm có mt thế lực mạnh, vũ khí ti tân khoa hc nhưng cũng không làm t tiên chúng ta quy hàng, dù bt cứ cho mt ngưi nưc nào: Tây, Tàu, Nht, M, v.v... Phi không các cháu?

Vì thế thà chết chkhông làm gái mãi dâm. Bi vì làm gái mãi dâm là làm nhc nhã ô uế cho bản thân, cho gia đình cha m, anh em, cho dòng h thân bng quyến thuc. Khi trong gia đình con cháu như vy thì h không còn dám nhìn mt ai, vì làm gái mãi dâm là làm nhc nhã danh d cho quê hương x sViệt Nam, mang tiếng gái Vit Nam bán dâm đ nuôi ming. Hèn h lắm các cháu ạ! Đâu phải các cháu không có ngh nghip thin lành làm đ sng sao? Thà chết còn hơn đi làm ngh mãi dâm nhc nhã như thế này, xu xa lắm các cháu ạ!

Hi các cháu thanh niên, thiếu niên nam nVit Nam! Chúng ta là dân tc Vit Nam mt truyền thng anh hùng bt khuất tc mi thế lực ca ngoi xâm. T tiên, ông cha chúng ta lúc nào cũng không đu hàng giặc, dù giặc ngoi xâm có mt thế lực mạnh, vũ khí ti tân khoa hc nhưng cũng không làm t tiên chúng ta quy hàng. Vì thế thà chết ch không làm ngh móctúi, trm cắp, p giựt tiền bạc ca ngưi khác. Mt hành đng móc túi, trm cắp, p giựt tiền bạc ca ngưi khác là tham lam, ích k, là hèn mt, nh mọn, là xấu xa, là h thn, v.v... Các cháu làm như vy là các cháu không xng đáng là ngưi dân Vit Nam; các cháu làm như vậy là làm nhc t tiên, ông bà cha m; các cháu làm như vậy là đ lại tếng xấu muôn đời; các cháu làm như vậy là làm xấu h nhng bậc anh hùng, anh thư ca dân tc này; các cháu làm như vy là các cháu ti vi T quc. Các cháu biết không?

Hi các cháu thanh niên, thiếu niên nam nVit Nam! Chúng ta là dân tc Vit Nam mt truyền thng anh hùng bt khuất tc mi thế lực ca ngoi xâm. T tiên, ông cha chúng ta lúc nào cũng không đu hàng giặc, dù giặc ngoi xâm có mt thế lực mạnh, vũ khí ti tân khoa hc nhưng cũng không làm t tiên chúng ta quy hàng. Vì thế thà nghèo đói, chết b ch không làm ngh buôn bán thuc phin. Vì buôn bán chất ma túy, thuc phiện s làm hi mầm non ca T quc. Vì cht ma túy s giết hi tui thanh niên, thiếu niên nam n Việt Nam, làm cho mầm non ca đt nưc này ngày càng đen ti, tiêu nha bại chng (chi khô mng lép) và đi vào ch diệt vong. Các cháu biết không?

Hi các cháu thanh niên, thiếu niên nam n
Vit Nam! Chúng ta là dân tc Vit Nam mttruyền thng anh hùng bt khuất tc mi thế lực ca ngoi xâm. T tiên, ông cha chúng ta lúc nào cũng không đu hàng giặc, dù giặc ngoi xâm có mt thế lực mạnh, vũ khí ti tân khoa hc nhưng cũng không làm t tiên chúng ta quy hàng. Vì thế chúng ta thà chết ch không làm ngh cờ gian bạc ln lừa đo ngưi khác, đó là nhng hành đng p ca ngưi khác bng nhng th đon gian xo lưng ln. Thanh niên và  thiếu  niên  nam n Việt  Nam  không  chp nhn nhng hành đng gian xo lưng lận cưp git ca ngưi khác như vy, đó là nhng hành đng hèn nhát, là hành đng xu xa, đê tiện mà ngưi đạo đức s khinh chê xem thường. Bi t hành  đng  cờ gian bạc ln  s đưa nhng ngưi đó d trở thành nhng k móc túi, trm cp, p git giết ngưi mt cách d dàng.
Hi các cháu thanh niên, thiếu niên nam nVit Nam! Chúng ta là dân tc Vit Nam mt truyền thng anh hùng bt khuất tc mi thế lực ca ngoi xâm. T tiên, ông cha chúng ta lúc nào cũng không đu hàng giặc, dù giặc ngoi xâm có mt thế lực mạnh, vũ khí ti tân khoa hc nhưng cũng không làm t tiên chúng ta quy hàng. Vì thế chúng ta thà chết ch không ung rưu say xn, không nằm đường ng bi, không biết đâu dơ đâu sạch. Thanh niên Vit Nam không phi là nhng chàng trai u chè bê bết, mở ming chi thề, dùng nhng li vô văn hóa,kém đạo đức, không l đ, phách li, đánh ln, đâm thuê, chém mướn, làm nhng chuyn hung bạo tàn ác, gây ri trật t an ninh xã hi.

Hi các cháu thanh niên, thiếu niên nam nVit Nam! Chúng ta là dân tc Vit Nam mt truyền thng anh hùng bt khuất tc mi thế lực ca ngoi xâm. T tiên, ông cha chúng ta lúc nào cũng không đu hàng giặc, dù giặc ngoi xâm có mt thế lực mạnh, vũ khí ti tân khoa hc, xe tăng, thiết giáp, máy bay, súng đn đloi, v.v... Dù dân tc chúng ta ch có tầm vông vạt nhn, nhưng cũng không làm t tiên chúng ta quy hàng. Vì thế thà chết ch không ruu chè say xn đ trở thành nhng ngưi vô đạo đức, hèn hạ, đê tin, v.v... Phải không các cháu?

Tóm li, tà dâm s đưa chúng ta vào vòng ti li: Tội vi bn thân mình, thiếu đức hiếu sinh thương mình; ti li vi gia đình mình, tình nghĩa v chng con cái không trn đy, thiếu đức chung thy vi v chng, thiếu tình thương yêu đùm bc nuôi dưng, dạy bảo con i; ti li vi cha mẹ, thiếu lòng hiếu tho, làm cha mẹ mang tiếng, nhc nhã có con cái mất dy; ti li vi t tiên ông bà, không xng đáng con rng cháu tiên dòng ging Lạc Hng; ti li vi Tquc quê hương, không xng đáng là con cháu ca nhng anh hùng liệt sĩ vì bảo v đất nưc đã hy sinh thân mạng, máu xương cho mnh đt này. H đã vì ai nằm xung mãi mãi vĩnh vintrên  quê  hươnT quc  này?  Hi  các  cháu thanh niên, thanh thiếu niên nam n, các cháu có biết không?

T tiên, ông  bà,  cha m, anh  ch em ca chúng ta và còn biết bao nhiêu ngưi đã hy sinh nằm xung trên mnh đt này đó là vì quyn tdo ca dân tc; là vì nn đc lập ca đt nưc đcon cháu nhiu thế h sau này không làm nô lcho bt cứ mt nưc nào trên hành tinh này. Do công lao ơn nghĩa to ln như vy, chúng ta là con cháu ca các Ngài thì phải sng như thế nào cho xng đáng công ơn y. Bi vậy các cháu thanh niên và thanh thiếu niên nam n đng chạy theo ngũ dc lạc thế gian, đng làm gái mãi dâm, đng làm nhng chàng trai, nàng rưu chè say xn bê bết, đng làm nhng chàng trai, gái du đãng trm cp, cưp giựt giết ngưi, đng làm nhng k gian manh la đo bài bạc lưng gạt ngưi khác, v.v... Đó là làm nhc nhã t tiên, ông bà, cha mẹ, anh chị em; đó là làm nhc cho quê hương T quc này. Các cháu biết không?

Các cháu là mầm non ca T quc, là tài năng tương lai sáng lng cho quê hương đất nưc này. Cho nên các cháu phi tránh xa nhng dc lạc thế gian thấp hèn, đê tin, v.v... như trên đã nói. Nó nh hưởng xấu đến tương lai ca các cháu. Các cháu biết không?Các cháu nên nh nhng li kêu gi này. Nhng li kêu gi này ttrong trái tim thương yêu ca mt v thầy ch mong sao tất cả mi ngưi trên hành tinh này đều biết yêu thương nhau, biết tha thnhng li lầm ca nhau, biết không làm kh mình, kh ngưi và kh cả hai. Và các cháu cũng cần biết nhng tai hi ca dc lạc thế gian mang đến nhng kh đau vô cùng vô tận t thế h này đến thế h khác, tức là t kiếp này đến kiếp khác.

Là mt công dân Việt Nam, các cháu hãy vì danh d ca T quc, ca t tiên, ông bà, cha m, anh ch em ca mình mà nhất đnh xa lìa nhng t nạn xã hi, xa lìa nhng trò ăn chơi trác táng, try lạc. Đó là nhng điu làm nhc nhã quê hương T quc.



Trưng Lão THÍCH THÔNG LC
 
Bài học th 2
RÈN NHÂN  CÁCH
ĐO ĐC GIA ĐÌNH
NỖI KHỔ CA NGƯỜI MẸ
16 TUI


hìn  vóc  ngưi  nh nhn  hn  nhiên, không ai nghĩ rằng cô bé 16 tui, đang là hc sinh lp 9 tờng Chu Văn An (xã Sông Xoài, huyện Tân Thành, Rịa - Vũng Tàu) đã là mẹ ca  mcháu  bé gn  1  năm tui.  Đó  là  em Hoàng Th O, ng t 6, ấp 3, xã Sông Xoài.

K li s vic đã qua, O không th giu nis ut ức khi nh đến khonh khắc mà em bị cưp mt tui thơ, p mt đi con gái, đ lại mt ni kh gi đây em đang phải gánh chu. Đó là mt ngày đầu mùa cà phê (khong tháng 9-2005), lúc đó năm hc vừa khai ging, em mi lên lp 8. Cũng như bao bạn đng lứa khác ở vùng đt Sông Xoài, hng ngày O vẫn mt bui đến tng, bui còn lại lên rẫy phgiúp b mẹ thu hoạch cà phê. Trưa tháng 9 nng gt, hôm đó, b mẹ và anh chsau khi hái đầy my bao cà phê đã tranh thch v nhà tc đnấu cơm, ch còn lại mt mình em lại xếp tấm bạt và thu dn mi thcho gn gàng. Khi công việc đã gần xong thì ông H Ngc Lâm đng tphía hàng rào bên cnh ry ca gia đình O gi em sang nh tí vic. Nghĩ ông Lâm là hàng xóm láng ging (rẫy ca 2 gia đình cạnh nhau), hơn nữa ông li là bn thân, là anh em kết nghĩa vi b nên O rất sẵn lòng. Ông Lâm dn O đi lòng vòng mt chút, khi đến bên bi chui giữa ry thì bt ng ông vt em té xung và bt đầu thc hin hành vi đi bi. Sức vóc ca bé đang là hc sinh lp 8 không th ỡng lại đưc thú tính dc vng đang trào dâng trong con ngưi đàn ông, và th quý giá nhất trong đi con gái ca em đã b ông ta p mất t đó. Đau đn ti nhc, em khóc nức n. Thy vy, ông Lâm cố nhét cho em mưi ngàn đng (nhưng em không ly), và hăm da em không đưc nói chuyện này cho ai biết hết. Trưa hôm đó, O v nhà trễ hơnvà nhn đói đi hc luôn...

Ngày lại ngày qua đi, O đã tạm quên đi chuyện đau lòng giữa ry, em vn cp sách ti tng và hn nhiên vui đùa với bao bn bè cùng trang la, thế nhưng cái bng thì cứ ngày mt to lên và mi ngưi trong gia đình thì đu nghĩ rng do em đến tui dậy thì nên mập lên mà thôi. Cho đến mt ngày, ngưi ch dâu đưa em đi khám Trung tâm y tế huyn thì mi vl rng cái thai đã thành hình đưc 7 tháng. Cui năm hc đó, bé hc sinh lp 8 đã làm m, bắt đầu tp tành làm mi thứ, tay cầm viết hc bài, tay kia mải miết đưa nôi. Cũng vì thế việc hc ca cháu O giđây cũng vất v hơn nhiu.

B ca cháu O, ông Hoàng Đức Lãm cho biết: Sau khi cháu O k lại s việc, gia đình ông hết sức bất ng vì giữa ông Lâm và gia đình là ch thân tình, ông và ông Lâm là bn thân ca nhau, xem nhau như là anh em kết nghĩa. Khi biết chuyn, ông đã gi ông Lâm sang đ nói chuyn, nhưng ông Lâm không sang nên ông trình lên công an xã, nhưng ri ông ấy đã trn khi đa phương.

Trao đi v s việc trên, anh Trần Văn ng
- Tng công an xã Sông Xoài cho biết: Khi gia đình ông Hoàng Đức Lãm t cáo s việc
cháu O b ông H Ngc Lâm hãm hiếp dẫn đếncó thai, công an xã đã mi ông Lâm lên đ khai thác, nhưng ông ấy khăng khăng t chi. Thy s việc vưt quá thẩm quyn, công an xã đã chuyển toàn b h sơ s việc lên công an huyn, công an tnh đ điều tra làm rõ, nhưng ông HNgc Lâm đã trn khi đa phương. Hin nay, CT công an tnh Ra - Vũng Tàu đã quyết đnh truy nã đi vi ông H Ngc Lâm (SN 1944, ng ấp 3, xã Sông Xoài, huyn Tân Thành, Ra - Vũng Tàu) vì đã hành vi hiếp dâm tr em, làm nn nhân thai, sinh con...”

Sự việc ông Lâm gây ra ri đây s có quan pháp luật x lý, ch ti nghiệp cho cháu bé t lúc sinh ra đến nay đã gn mt năm tui mà vẫn chưa có tên, còn ngưi mẹ tui 16 đang phải gánh chu đ điều thì cứ ngại ngùng với bn bè, dư lun và việc hc hành t đó cũng sa sút, thua kém, tht là ti nghip.

Đăng Hòa





ĐI Ý

THIU ĐỨC LY TÂM SC DC

(Ni kh đau ca mt cháu gái b hiếp dâm phi ôm con, nuôi con trong lúc tui còn hc trò)PHÂN ĐOẠN

Bài này có 10 đon

ĐON1: “Nhìn vóc ngưi nhnhn hn nhiên, không ai nghĩ rng bé 16 tui, đang là hc sinh lp 9, trưng Chu Văn An (xã Sông Xoài, huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu) đã là m ca mt cháu bé gn 1 năm tui. Đó là em Hoàng Th O, ng t6, p 3, xã Sông Xoài”. Câu này dạy đo đức gì?

ĐÁP ÁN: Đạo Đức Nhân Qu Ý Hành.

GITRÌNH  ÁN:  Mun  biết  nhân  qutrong ba đi thì ch nhìn nhân qu hiện ti suy ra nhân qu quá kh và v lai. Nhìn thấy hoàn cảnh ca cháu Hoàng Th O thì biết ngay nhân qu quá kh ca cháu đã làm mt điều thiếu đo đức không khác gì như ông H Ngc Lâm hin gi đi với cháu vy. Ông H Ngc Lâm đã p tui thơ và p mất đi ngưi con gái ca cháu, mà chính nhân qu đi tc cháu cũng đã p mất tui thơ và đi ngưi con gái ca ngưi khác như trên đã nói. Cháu biết không? Đó là luật nhân qu vay trả. Không ai trn thoát đo luật này. Vậy mun làm mt việc gì đu phi suy nghĩ hậu qu ca nó, đng nghĩ rng việc làm ác không ai biết. Qua mặt mi ngưi thì d, chqua mặt nhân qu thì không d đâu. Luật pháp đi trn đưc, nhưnglut nhân qu không trn đưc. Vy quý v hãy đ cao cnh giác, lut nhân qu nó không tư vmt ai.

Cho nên nhân nào qu ny, gieo nhân nào thì phi gặt qu ny như gieo ht t s có qu t cay, gieo ht chanh s có trái chanh chua, gieo hạt xoài thì qu xoài ngt. Ông H Ngc Lâm tuy hiện gi tránh né công an, lut pháp Nhà nưc, nhưng sm mun gì ông cũng không thoát khi luật nhân qu hiện ti. Đó là chính ông phi lãnh bản án tù ti, và nhất là còn mang tiếng xấu xa muôn đời, đến khi chết ri dù bao lâu ngưi ta vẫn còn ch ngôi mả ca ông nói lời khinh b xem thường: Đây là m ông Lâm, ông già không nên nết, vô đo đc, hiếp dâm tr em, to ra gánh nng làm cho gia đình ngưi khác đau kh”. Ngưi đau kh nht chính là cháu O, cháu rt đáng thương. Dù đi tc cháu làm điều gì ác đức gì thì đi này hoàn cnh ca cháu thì cháu cũng là ngưi đáng thương. Cháu hãy vươn lên cuộc sng đ sng. Đi là mt chui thi gian đau kh, gì hnh phúc đâu các cháu?

“Nước  mt  chúng  sinh  nhiu  hơn  nước bin”. Đó là li nói ca bậc vĩ nhân Thích Ca Mâu Ni. Ngài đã nói ch đây hơn 2550 năm li nói vn còn mt giá trị tuyt đi. Vy chúng ta phi làm gì cho đi bt kh, thưa quý v?Ông H Ngc Lâm, ông có biết không? Ông là mt con ngưi không xng đáng là mt con ngưi.  Ông  sng  trong  cng  đng  ca  con ngưi, ch không phải sng trong cng đng ca loài thú vt. Ông có biết không?

Nhng con ngưi lòng lang dthú nên mi hiếp dâm tr em và ngưi khác. Đó là làm mt việc rt ti t như con chó, con heo, thật là xấu xa vô cùng, không xng đáng làm người.

Tiếng nguyn ra ca mi ngưi ông HNgc Lâm ch còn b x đi và cũng không còn mặt mũi nào nhìn ngó v con tn mt. Chuyện làm xấu xa ca ông cũng nh hưng đến con cháu ca ông rất ln sau này. Tại sao vy? Vì ông đã không đn đo suy nghĩ k lưng hành đng tà dâm là mt hành đng vô liêm s, ác đức, s làm kh mình, kh ngưi và kh con cháu ca ông. Vì vậy tiếng đi làm sao tránh khi: “Thng này con cháu ông Lâm hiếp dâm tr em”. Ch tiếng nói như vy thôi, con cháu ông cũng thấy nhc nhã, xu h vi mi ngưi. Ông biết không? Như vy con cháu ông còn dám nhìn mt ai.

Ông  nên  biết  việc  ông  làm  cho  gia  đình ngưi ta đau kh thì ông không th nào trn tnh mãi ti ác y đưc. Nhân qu chưa đến thì ông còn tnh né, ch mt khi nhân qu đã đến thì ông ch còn lãnh án tù v ti hiếp dâm trẻem. Đó là nhân qu hin ti, còn nhân qu tương lai thì sao?

Lut nhân qu rt công minh và công bng, hin kiếp ông phi tù, phải đền bù danh d, sự mt mát ca ngưi khác và còn đ tiếng xu muôn đời sau như trên đã nói. Còn v tương lai khi ông chết thì nghiệp báo duyên nhân qu ông tạo ra s kh đau cho cháu bé Hoàng th O thì kiếp ti ông tái sinh phải sinh làm mt cháu bé gái cũng b hiếp dâm và mang thai nuôi con trong kh nhc như cháu bé Hoàng th O vy. Ông có biết không? Và còn hơn thế nữa, ông phi trả nhân qu này không phi trong mt kiếp mà nhiu kiếp b hiếp dâm. Ông che du và qua mt thiên h ch ông không che dấu đưc lương tâm. Lư  ơng tâm ông chính là luật nhân qu, nó theo sut vi ông như hình vi bóng dù bất cứ ông sinh nơi đâu.

Mt nhân không th sinh ra mt quả mà sinh ra nhiu quả. Ông có thy không? Như qu xoài, qu mít, qu chanh, qu ớt, qu đu đ, v.v... Vì thế mi ngưi nên lưu ý: Đng đùa vi ác pháp, tưng là không ai làm gì quý v đưc; tưởng là không luật nhân qu, tưởng là không ai thấy việc làm ti ác ca quý v. Ti ác ca quý vkhông ai thấy n là lương tâm ca quý vnhư  trên  đã  nói.  Quý  v trn  pháp  lut  Nhà nưc, trn mi ngưi, ch quý v không th trn khi lương tâm quý v. Lut nhân qu s x phtquý v theo tòa án lương tâm và theo nghip lực ca  quý  v đã  làm.  Quý  v đng  hiểu  rng: Không nhân qu ri mun làm điều ác nào thì cứ mặc tình làm, nht là nhng vic làm ác không vi phạm vào pháp luật ca Nhà nưc như: sát sinh giết hi trâu, bò, heo, dê, gà, vt, cá, tôm đ làm thực phẩm, nhưng ti ác ấy lut nhân qu s không tha, phi đền n u. Cho nên nói không có luật nhân qu là nói sai. Dù quý v có làm quan ln, làm vua thì luật nhân qu nó cũng không dung tha quý v đâu.

Hôm nay quý v đã hiu lut nhân qu chưa? Lut nhân qu không phải là mt đo lut ca Đng vn năng, ca Đng to hóa, ca Ngc Hoàng, Thưng Đế, ca đức Chúa Tri hay ca bất cứ mt v thn thánh nào, lut nhân qulà ca loài ngưi to ra, làm ra, ri x pht lại con người. Bi chính hành đng con ngưi làm ác thì con ngưi phải chu th ly qu kh đó, ch không ai chu thế cho ai đưc. Cho nên mi gi nó là luật nhân qu. Lut nhân qu tkhi có s sng trên hành tinh này. Luật nhân quxut phát thành đng vô minh ca nhng loài vật vô tình như đất, đá, núi, sông, cây cỏ tho mc, v.v.. thi tiết như không khí, gió, bão, a, nng, v.v.. và nhng loài vt hu tình như các loài đng vật côn trùng nh bé và ln hơn như tu, bò, dê, nga, gà, vt, chim muông và loài đng vật trí khôn ngoan như loài người, v.v...Lut nhân qu khi s bt đầu t hành đng vô minh t nhiên trên đất, đá, núi, sông, cây, c, v.v.. nhưng vi loài đng vt thì li ngay trên thân hành, khu hành và ý hành. Vì nhng hành đng  vô  minh  y  mgi  là  lut  nhân  quả. Chính nó xuất phát ttrên nhng hành đng ca muôn vật nên muôn vật phi gánh chu nhng hậu qu ca nhng hành đng ca chính chúng. Vì hành đng vô minh nên lúc hành đng thiện và lúc hành đng ác. Thin thì không làm kh mình, kh ngưi và không làm khmuôn loài, còn ác thì làm kh mình, kh ngưi và kh muôn loài. Cho nên s đau kh cũng chính t mình làm ra và s an vui hnh phúc cũng chính t mình to, ch không có ai ban phưc, giáng ha cho mình cả. Thu hiểu luật nhân qu như vậy mi thu hiểu đưc đi sng ca chúng ta phi làm gì? Phải tu hc rèn nhân cách như thế nào? Phải luôn luôn sng đ mình vui, ngưi khác và các loài vt khác cũng đều đưc an vui như mình thì chính đó mình mi là hiu lut nhân quả.

Bây giquý v đã hiu ri, thì tđây v sau khi làm mt việc gì thì phi cn thn xem xét cho k lưỡng, đ tnh làm nhng điu ác và luôn luôn nên làm nhng điu thin. Điều ác là nhng điu làm kh mình, kh ngưi và kh tất cả chúng sinh, còn nhng điều thin là nhng điu không làm kh mình, không làm kh ngưivà cũng không làm kh tt cả chúng sinh. Quý vcó nh chưa?

KẾT LUN VÀ ÁP DNG: Nhân qu là mt  quy  lut  vn  hành  cvũ  tr tùy  theo nghip báo thiện ác ca vạn vật có s bình an hay là bt an. Mt ngưi thông sut và sng đúng đạo đức nhân qu thì hàng ngày mi sviệc xảy ra đu nhìn bng đôi mt nhân quthiện ác. Đng nhìn đi bng nhng s việc đúng sai phi trái, mà hãy thy mi việc xy ra đều là nhân qu thin ác”. Nh thấy như vy nên cuộc sng ca quý v mi đưc bình an, yên n và hnh phúc. Bi vậy ngưi nào thông sut lut nhân qu thì rt s hãi tng hành đng thân, khu, ý ca mình, vì chính nó là nhân s mang lại s đau kh cho chính mình.

Các con nên nhk, khi hc đạo đức thì phi áp dng đạo đức vào đi sng hàng ngày ca mình, nht là đo đức nhân bn - nhân quthì cuộc sng ca các con mi thoát kh. Các con nên nh li Thầy dy, đng quên các con ạ!


ĐON 2: “Kể li s việc đã qua, O không thgiu ni s ut ức khi nhđến khonh khc mà em b p mt tui thơ, cướp mt đời con gái, đ li mt ni kh mà gi đây em đang phi gánh chu. Câu này dạy đo đức gì?ĐÁP ÁN: Nhân Qu Thiếu Đc Ly Tham
Sắc Dc. (Chu qu báo nhân quả)

GII TRÌNH ÁN: Luật nhân qu rất công bng và công lý, h ai gây nhân nào thì phi gt qu ny như trên đã nói. Hoàn cnh kh ca cháu O cũng là mt tấm gương nhân qu tin kiếp kiếp này phải trả, trả mt cách đau xót tận cùng, đ cho nhng ai không tin nhân quả mà cứ làm đùa như ông Lâm, ri đây phải trả, chạy tri đâu khi nng mưa.

Nhng  hành  đng  do  thân,  ming,  ý  ca mình  khi  suy  nghĩ  k lưỡnnhng  điu  bất thin, nhng điều làm ngưi khác và loài vt khác đau kh; khi nói ra cũng vy, nói ra nhng li hung ác, chửi mng, mạ l, mt sát, nói xu, nói vu oan, nói không đúng s tht, nói nhng li li gián khiến chia rẽ và làm đau kh ngưi khác, v.v..; khi dùng tay chân đánh, đp, đá, giết hại làm nhng điu đau kh ngưi khác và loài vật thì không th nào trn khi nhân quả, vì tạo nhân nào thì phi gt qu ny.

Hin kiếp này hiếp dâm các cháu bé thơ thì đi sau làm sao tránh khi cnh ngưi khác hiếp dâm li và cnh b hiếp dâm lại còn phi đau kh gấp 10 ln. Cho nên mi ngưi đng xem thưng luật nhân qu, nó không tha thmt ai.

Ngưi ta ví d luật nhân qu như luật trời, vì0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Ví bạn hãy dùng ngôn ngữ lịch sự, tôn trọng lẫn nhau, mỗi người có cấp độ trình độ riêng nên không nên phán xét nếu không thông hiểu. Xin cảm ơn!