Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2013

những lời gốc phật dạy - tập 2 -1VĂN HĨA PHẬT  GIÁO
NHỮNG LỜI GỐC PHẬT DẠY



TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
   
TẬP II

  


NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO

Õ


TƯỢNG PHẬT THÍCH CA MÂU NI
Tượng đồng đức  Phật Thích Ca Mâu Ni đang tọa thiền xả  tâm,  xin các bạn  lưu ý   hai cánh tay  đang thực hiện  pháp Thân Hành  Niệm một cách tuyệt vời.Lời nói đầu


Những lời Phật  dạy trong tập sách  này đã giới  thiệu cho các bạn biết rất rõ ràng,   pháp  môn tu hành của  Phật   giáo là pháp  môn nào, để  mọi người khỏi phải tu lầm lạc pháp  môn của ngoại đạo Đại  Thừa và Thiền Tông.
Nhờ lời dạy  nhiệt  tình   tha   thiết của đức Phật đối với những người  đời sau: “Với pháp  này, Ta đã chơn   chánh  giác  ngộ,  Ta

NHỮNG LỜI GỐC PHẬT DẠY – TẬP II


hãy cung  kính  đảnh lễ   và sống y  chỉ   pháp
ấy”. Vậy pháp ấy là pháp gì?

Pháp mà đức  Phật   cung  kính  đảnh lễ ở  đây    là “GIỚI, ĐỊNH, TUỆ”. Tại sao chúng ta biết là Giới, Định, Tuệ?
Do lời  di chúc  trước khi  Phật  nhập Niết Bàn: “Này   các Tỳ   Kheo,  sau khi Ta nhập  Niết   Bàn thì các Thầy hãy lấy giới  luật và giáo  pháp  của Ta làm Thầy, làm chỗ nương   tựa  vững chắc”.  Do lời dạy này, chúng ta  đặt trọn  lòng tin nơi Pháp Bảo  và cố  gắng   hết sức  tận cùng,  nỗ lực siêng  năng tu tập không dám biếng trễ, không lùi bước  trước mọi  hoàn cảnh hiểm nguy và mọi  sự khó khăn. Bất   cứ một  vật gì cản  lối thì chúng ta đều vượt qua  với một nghị  lực kiên cường và đầy cương   quyết sắt

Trưởng lão THÍCH THÔNG LẠCđá.   Có   tu  tập  như  vậy,  chúng  ta   mới là
người chiến thắng. Phải không các bạn?

Lời dạy  đầu tiên trong tập sách  này, đức Phật  khéo léo  nhắc  nhở và gieo  vào lòng chúng ta một  niềm tin sâu, khiến chúng ta  phải đặt trọn  lòng tin với pháp  môn này. Pháp môn  mà đức  Phật là người  đầu tiên đã  thực hiện tu  tập đến nơi đến chốn  trong muôn vàn sự  thử thách của  nghiệp lực nhân quả trong nhiều kiếp làm người…
Lời dạy thứ hai của  đức  Phật là nhắc nhở chúng ta phải siêng năng tinh cần tu tập những điều cần  thiết, chứ  không phải tu những pháp  không cần  thiết hay  tu  cho có hình  thức, mà phải tu  tập thật sự, tu  từng giây, từng phút, tu  rất kỹ lưỡng và liên tục

NHỮNG LỜI GỐC PHẬT DẠY – TẬP II


từ ngày này sang   ngày khác không nên biếng
trễ, gián đoạn.

Chúng  ta  nên  lưu  ý    lời  dạy   của  đức
Phật rất  rõ ràng  và cụ thể:

1-  Hằng ngày phải  tinh cần  siêng năng  chế  ngự tâm mình, đừng  để tâm buông lung  chạy theo  các  dục, dính  mắc các  trần. Đừng để tâm bị tác động  bởi những ác pháp  từ mọi phía  bên ngoài  tấn công  vào. Phải luôn giữ  tâm bất  động  trước các ác pháp và các cảm thọ.
2-   Hằng ngày phải  tinh cần đoạn  tận những ác pháp  không được để tác động  vào thân tâm, phải  luôn giữ tâm thanh thản, an lạc và vô sự.

Trưởng lão THÍCH THÔNG LẠC


3-        Hằng  ngày phải tinh   cần tu   tập
những pháp  môn mà đức  Phật đã dạy  gồm có 37 phẩm trợ đạo.
4- Hằng ngày phải  tinh cần  siêng năng  hộ trì các căn  tức là sống  độc cư trọn vẹn không được  làm cho   giới  độc cư  khờn mẻ, phải giữ gìn  cho  nguyên vẹn.
Đây là những điều hằng  ngày  chúng ta phải  siêng  năng  tu tập không biếng trễ với bốn  sự  tinh cần  này. Đừng  nên nghĩ tưởng rằng  các pháp   ảo tưởng theo  kiểu Đại Thừa  và Thiền Đông  Độ  là đúng  pháp của Phật.  Không đâu các bạn  ạ!  Những pháp  ấy là pháp  tưởng, là pháp tu  sai  lệch sẽ rơi vào tưởng giải, tưởng định thì  rất nguy hiểm cho  hành giả, cho các bạn.

NHỮNG LỜI GỐC PHẬT DẠY – TẬP II


Lời  khuyên  thứ  ba,  Ngài  nhắc  nhở
chúng ta đừng nên  chấp đắm những gì trong thế giới  của con   người, nó chỉ  là các duyên hợp  lại mà thành, không có  vật gì là thật, là bền chắc,  là vĩnh  viễn, là của  mình, là mình cả.  Nó chỉ  là ảo  ảnh, là bọt nước, nó là hư tưởng, là tưởng tri chứ  không phải  là liễu tri.
Đây là lời khuyên thật chân tình   của Phật để chúng ta thoát ra khỏi những ảo ảnh, hư  tưởng của  thế giới con  người đang sống, đang   chìm  đắm trong mê lầm.
Và đây  lời khuyên cuối cùng   của  tập sách  này, chúng ta  phải hiểu có  ba điều để đoạn tận lậu hoặc:
1-        Độc cư

2-        Ăn uống

Trưởng lão THÍCH THÔNG LẠC


3-        Tỉnh giác.

Ba điều này là ba vấn đề quan    trọng trong cuộc  đời  tu hành  của  chúng ta để đi đến tâm vô lậu hoàn toàn.
Tóm lại, trong tập sách  này Phật dạy cho chúng ta biết pháp nào tin tưởng thì  phải tin tưởng tuyệt đối, hết sức tin tưởng, đừng tin tưởng lừng chừng.  Ngoài ra, tất cả các pháp  khác thì không nên  tin tưởng. Vì nếu tin tưởng nhiều  pháp  sẽ  làm ảnh hưởng đến sự tu  tập rất lớn, do tâm bị phân  tán không gom tâm thành khối, không xả được tâm, không ly được dục.
Khi tin tưởng rồi thì  những pháp nào tu tập cần  phải   chuyên cần tu   tập cho  nhuần nhuyễn. Và cũng  nên nhớ một  điều rất quan trọng  là lúc nào cũng  cần  phải   hộ trì sáu

NHỮNG LỜI GỐC PHẬT DẠY – TẬP II


căn.  Hộ trì sáu căn cho   vững chắc, không
được buông  lỏng để cho   sáu  căn  rong ruổi theo sáu trần.  Sáu   căn rong ruổi theo   sáu trần thì  sự tu  tập của chúng ta chưa  biết đến chừng nào mới xong.
Trong tập sách  này Phật dạy   rất  rõ ràng, không còn  chỗ  nào là không hiểu. Hiểu rõ rồi nhưng   còn tu tập cho  đúng là một   điều  khó.  Khó,  nhưng   được  người  có kinh  nghiệm hướng dẫn thì thành dễ, các bạn
ạ!

Chỉ  những lời dạy  bấy nhiêu đây  cũng
đủ  cho  chúng  ta  tu  tập  đi  đến  giải  thoát hoàn toàn nếu chúng ta có  quyết tâm cao.
Kính thưa các bạn! Trong cuộc  đời tu hành của  chúng tôi, lúc sắp tuyệt vọng tận cùng  của  sự  tu hành, vì lúc bây  giờ chúng

Trưởng lão THÍCH THÔNG LẠC


tôi đã  52 tuổi đời, 44 tuổi đạo, mà tu hành
chẳng ra gì, chỉ  đạt những thứ thiền tưởng, khiến cho  chúng tôi cảm  thấy cuộc  đời  của mình   đời chẳng ra đời, đạo  chẳng ra  đạo. Chín năm trời nỗ lực miệt  mài tu tập, đem hết  sức sinh mạng của  mình ra chiến  đấu với giặc sanh tử, ngày đêm không dám ngơi nghỉ,   chỉ mong sao làm chủ được  sự sống chết, nhưng   chín  năm trời   ấy như   công  dã tràng  se cát. Chúng tôi sắp đi tìm cái chết vì không  còn   biết  pháp  nào  tu  tập  hơn  nữa. Tin nơi Thầy   của chúng tôi (H.T  Thích Thanh  Từ); tin  nơi kinh   sách Đại  Thừa và Thiền Đông Độ,  nhưng niềm tin ấy  đã tan vỡ thành mây khói sau chín năm tu tập. Trên bước  đường cùng   của  sự   tu tập theo

NHỮNG LỜI GỐC PHẬT DẠY – TẬP II


Phật   giáo Đại    Thừa  và  Thiền  Tông,
chúng tôi không còn một chút hy  vọng  nào.

Nhưng may  mắn thay,  bộ   kinh Nikaya đã  cứu  thoát chúng tôi, qua những lời Phật  dạy như trên đây, chúng tôi đã ghi nhận  và rút ra  từ trong  kinh sách  Nguyên Thủy ấy và cố gắng   thực tập theo lời dạy này, chúng tôi đã tìm ra  được đáp số.
Lật lại những trang giấy  chúng tôi ghi chép  những lời Phật  dạy trong kinh Nikaya cách  đây  23 năm xưa  cũ, lòng chúng tôi bồi  hồi nghĩ mình lúc xưa và nghĩ đến các bạn  hiện giờ đang   tha   thiết tu tập tìm cầu  sự giải  thoát. Nghĩ đến  đây, lòng chúng tôi nao nao thương xót các bạn.  Rồi đây  các bạn  cũng như  chúng tôi ngày  xưa, phải   chết  dở sống  dở vì những pháp môn ảo

Trưởng lão THÍCH THÔNG LẠC


tưởng mà các Tổ   đã kiến tưởng giải, khiến
cho  bao  nhiêu thế hệ tu tập sống dở, chết dở.

Hôm  nay nghĩ đến các bạn,   những người bạn thân thương tha thiết tu hành, chúng tôi ghi lại những lời dạy quý báu hơn vàng  ngọc   châu  báu  này  và  chú   giải  qua kinh nghiệm tu hành của  chúng   tôi để mong sao gửi đến các bạn những gì mà chúng tôi tu hành có  kết quả, những gì  cao quý nhất của đời người mà chúng tôi đã làm chủ  được sanh,  già, bệnh, chết. Sự làm chủ  này đối với chúng tôi là một  sự  trao đổi quá to tát, chúng tôi đã đổi bằng công sức, máu và nuớc mắt của mình.   Khi tu  xong chúng tôi thấy hạnh  phúc lắm các bạn   ạ! Trong đời này không có  vật gì còn   có  ý  nghĩa với chúng  tôi.  Chúng  tôi  chỉ   còn   có  một    lòng

NHỮNG LỜI GỐC PHẬT DẠY – TẬP II


thương  yêu mọi   sự  sống trên  hành tinh này
mà thôi.

Hỡi các bạn   thân thương!  Đời có   gì hạnh   phúc lâu dài  đâu? Chỉ  là bong  bóng nước,   chỉ là những hạt  sương   của buổi  sớm ban mai,  toàn là ảo   ảnh, hư  tưởng, có   gì đâu mà đắm chìm,   ham  mê. Phải không hỡi các bạn?
Chánh pháp của Phật    đây rồi! Các bạn ơi! Hãy ôm  lấy nó như   ôm chiếc phao vượt biển, đừng buông nó các bạn ạ! Nó   sẽ giúp các bạn  vượt thoát cuộc  đời đầy  sóng gió bão bùng,  đầy cay  đắng, nhiều gian nan khổ đau,    nhiều  thử thách cam  go  và khắc nghiệt. Đời  chỉ   là một giấc  ác mộng kinh hoàng. Suốt   cuộc đời của  quý bạn  thật là vô vị,  chỉ  biết phục  vụ cho ăn, ngủ,  đi cầu

Trưởng lão THÍCH THÔNG LẠC


và dâm dục. Toàn  là những thứ bất tịnh  uế
trược, bẩn  thỉu, hôi thối,  v.v..   Có gì  hạnh phúc  đâu các bạn  ạ!?
Chánh Phật pháp  đây rồi! Các bạn  ơi! Nếu bạn không tu tập thì chẳng có  ai giúp các bạn  được,  gặp khổ đau, gặp ác pháp   các bạn  đừng kêu khổ,  đừng rên la, đừng  than thở, đừng kêu trời,  trách  đất,  đừng khóc mẹ, khóc cha, v.v.. Dù các bạn   có kêu thấu cả trời xanh thì cũng chẳng có  ai cứu  giúp được bạn đâu!?
Vì cảm  thông nỗi thống khổ của  kiếp làm người, nên chúng tôi không thể làm ngơ trước mọi  sự khổ đau   của các bạn.  Nếu những lời nói này có  những điều không vừa lòng, vừa ý  xin các bạn vui  lòng tha thứ cho. Vì chúng tôi nói lên những lời này là nói

NHỮNG LỜI GỐC PHẬT DẠY – TẬP II


lên  lòng yêu  thương chân  thật của  chúng tôi
gửi      đến     các      bạn     thân   thương          khắp   bốn phương. Mong các bạn hiểu cho.

Kính  ghi

Trưởng Lão Thích  Thông LạcĐỨC PHẬT ĐÃ XÁC ĐỊNH PHÁP MƠN TU TẬP GIÁC NGỘ


LỜI PHẬT DẠY

“Với  pháp   này  Ta  đã   chân  chánh
giác  ngộ,  Ta  hãy  cung  kính, đảnh  lễ  và
sống y chỉ pháp ấy”.CHÚ GIẢI:
Trên  đây  là  lời  dạy  của  đức  Phật.  Vậy với  pháp  này  là  pháp  nào?  Mà  Ngài  đã   xác định và quả quyết chắc như vậy:  “Ta  đã  chân chánh giác ngộ?”.
Xin thưa cùng các bạn! đức Phật muốn giới thiệu với chúng ta pháp môn mà Ngài đã tu chứng quả thật sự giải thoát, đó là pháp môn “Giới,  Định, Tuệ”.  Tại  sao chúng  tôi  lại  biết nó là pháp môn Giới, Định, Tuệ?
Thưa các bạn! Chúng ta hãy căn cứ vào lời di chúc và Bát Chánh Đạo tức là  ĐẠO ĐẾ.  Đạo Đế  là  một  chân  lý  trong  bốn  chân  lý  của  Đạo

NHỮNG LỜI GỐC PHẬT DẠY – TẬP II


Phật.  Đã  là  chân  lý  thì nó  là  một  pháp  môn hay nói cách khác nó là một chương trình giáo dục  đào  tạo  bất  di  bất  dịch của  những  pháp môn  tu  tập  giải  thoát  thật  sự,  làm  chủ  sanh, già,  bệnh,  chết,  không  ai  có  quyền  thay  đổi được. Nó là con đường dẫn chúng ta đi đến nơi giải thoát hoàn toàn. Nó là tấm bản đồ chỉ rõ đường  đi  để   chúng  ta  theo  đó   tiến  bước  mà không  còn  sợ  lầm  đường  lạc  lối.  Nó  là  chương trình giáo  dục đào  tạo  những  người  có  đạo  đức nhân  bản  –   nhân  quả  sống   không  làm  khổ mình,  khổ người. Nhờ đó, chúng ta đạt đến mục đích tối hậu, làm chủ sanh, già, bệnh, chết và chấm dứt luân hồi.
Hiện giờ, Đạo Phật có rất nhiều pháp môn của  ngoại  đạo  xen  vào,  khiến  cho  chúng  ta không   biết   phân   biệt   pháp   môn   nào   chân chánh thật sự của Đạo Phật.
Nếu chân lý “Đạo Đế” không có thì chúng ta biết căn cứ vào đâu để xác định pháp môn tu hành chân chánh của Phật giáo. May mắn thay đức Phật đã  sáng suốt, khi Đạo Phật xuất hiện ra đời,  Ngài  đã  dự  đoán  biết  tương  lai về  sau, ngoại đạo sẽ dìm Phật giáo và diệt Phật giáo bằng  con  đường  pha  trộn  chánh  pháp  và  tà pháp lẫn lộn, khiến cho người đời sau khó phân

Trưởng lão THÍCH THÔNG LẠC


biệt tà, chánh. Cho nên, bài thuyết giảng lần đầu tiên của  đức  Phật  được gọi là  chuyển pháp luân,  chính  là  “Pháp  môn Tứ  Diệu  Đế”. Tứ Diệu  Đế là  bốn  chân  lý  của  Đạo  Phật  bắt  đầu có từ đây, khiến cho mọi người thông suốt thân phận của con người, tức là thông suốt thế giới quan và  nhân  sinh  quan như  thế  nào  đúng  và như thế nào sai.
Căn cứ vào chương trình giáo dục đào tạo đức hạnh nhân bản - nhân quả của Phật giáo (Đạo Đế) có tám lớp (Bát Chánh Đạo), chúng ta phân ra làm ba cấp tu học: (Giới, Định, Tuệ).
1- Từ lớp  Chánh  Kiến  cho đến  lớp  Chánh Tinh   Tấn  là  giai  đoạn  thứ  nhất  tu  tập  GIỚI LUẬT. Tu tập Giới Luật giai đoạn một có giáo trình tu học thuộc về pháp môn TỨ CHÁNH CẦN.  Tứ   Chánh  Cần  gồm  có:  Định  Vô  Lậu, Định Chánh  Niệm  Tỉnh  Giác,  Định Sáng  Suốt và  Định Niệm  Hơi  Thở.  Định Niệm  Hơi  Thở gồm có: 18 đề mục tu tập.
2- Lớp  Chánh  Niệm  là  giai  đoạn thứ  hai tu học GIỚI LUẬT trên Pháp môn TỨ NIỆM XỨ. Tứ Niệm Xứ gồm có Tứ Niệm Xứ tu học trên Tứ Niệm Xứ; Tứ Niệm Xứ tu học trên pháp Thân Hành Niệm.0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Ví bạn hãy dùng ngôn ngữ lịch sự, tôn trọng lẫn nhau, mỗi người có cấp độ trình độ riêng nên không nên phán xét nếu không thông hiểu. Xin cảm ơn!