Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2013

đạo đức gia đình- tập 1 -13


ác. Bi vậy mun thoát kh thì ch có diệt trừ tâm ái dc thì nhân qu không còn sai khiến chúng ta đưc.

KẾT LUN VÀ  ÁP DNG:  Chung  tình như chúng tôi đã nói trên, chung tình như thế nào đúng, như thế nào sai. Chung tình đúng là chấm dt tình nhc dc, chung tình sai là thc hin tình nhc dc. Vì có tình nhc dc là có nhng s kh đau, là con đưng kh đau s mở cửa. Biết rõ như vy, các con là nhng tu sĩ Phật giáo tìm li thoát kh thì nên tránh xa tình nhc dc, xem nó như là rn đc. Các con có nhchưa?

ĐON 26:  Nói  rng  hơn,  tình  yêu  quê hương, đt nước cũng thế thôi, tình yêu là tình yêu”. Câu này dy đo đức gì?

ĐÁP ÁN: Đức Hiếu Sinh Đa Hưng.

GII TRÌNH ÁN: Nói đến tình yêu thương trai gái thì tình yêu thương T quc và tình yêu thương quê hương không khác, nhưng nếu tình yêu thương trai gái không biết dng li ch tình yêu bưc sang lãnh vực tình nhc dc thì nghĩa  ca  tình  yêu  thươntrong  sạch  không còn. Cho nên chúng ta hãy coi chng tình yêu trai gái, nó không đơn gin, nó là khi s bắt đầu cho l trình tái sinh luân hi, cho nên nói dng ch k thực làm sao dng, vì bên trong tình yêu thương trai gái là có tình dc. Mc đích ca tình yêu thương trai gái là đ thực hiện tình dc.

Câu chuyn trên đây tht là ngang trái, đã yêu thương nhau không thành v thành chng, đ ri đến tui sắp lìa đi lại gp nhau, gặp nhau đ kh đau vì chng con và vợ con còn đây s s; ăn làm sao, nói làm sao cho vn cả đôi bên.

Mt mi tình vng trm, ông hay bà làm sao dám nói lên điu này vi chng, vi con. Điu không dám nói lên công khai thì không phi là vng trm sao? Tình yêu thương như vy đi vi gia đình không còn chung thy. H đã lànhng ngưi lớn, trên đu hai, ba th tóc sao lại đ mt th tình yêu lãng mạn trai gái trẻ con làm mt đi ý nghĩa tình đạo lý gia đình. Phi không quý v?

Khi  chúng  ta  chưa  lp  gia  đình  thì  yêu thương như thế nào cũng đưc, nhưng khi đã khép mình vào khuôn kh gia đình như con trâu đã gác ách đi cày thì trách nhiệm và bn phận làm ngưi đi với gia đình là phải thy chung vi nhau, ch không còn đi dc đi ngang như hi còn trai tr.

nh yêu gia đình là mt thtình yêu gắn bó keo sơn ca hai ngưi nam và n đ cùng nhau gánh vác mt trng tch to ln đó là truyn dòng ging. Cho nên gia đình là mt đơn v ca xã hi, nếu không có gia đình thì không xã hi. Cho nên gia đình rt quan trng, vì thế tình nghĩa đo lý gia đình phải đưc gn bó trong sạch ràng. Không đưc ngoại tình, vì ngoại tình thì gia đình s tan nát.

Nói yêu thương quê hương mà tình yêu thương gia đình chưa làm xong tình nghĩa chung thy thì làm sao gi là tình yêu quê hương. Như trên đã nói, gia đình là mt đơn v ca xã hi, nếu gia đình bt an thì xã hi bt an, cho nên đạo đức gia đình rất quan trng, nếu mun gia đình đưc hnh phúc an vui thì mi nhân trong gia đình phi hc đạo đức nhân bản - nhânqu. Nh hc đo đức nhân bản - nhân quthì cá nhân s không làm kh mình, kh ngưi. Cá nhân s không làm kh mình, kh ngưi, và như vậy s an vui hnh phúc gia đình mi chân tht. Nếu gia đình có sự an vui hnh phúc chân tht thì xã hi mi có trt t an ninh. Xã hi có trật t an  ninh  thì  nhng  t nn  đi  try  skhông xy ra, nhất là tai nn giao thông.

Bi vy nói tình yêu quê hương đo đức gia đình không trn vẹn thì nói tình yêu quê hương ch là li nói suông, ch không bao githực hiện đưc. Tình yêu quê hương là mt tình yêu cao cả: yêu thương T quc, yêu thương dân tc mình, yêu mnh đất nơi mình chôn nhau ct rn, yêu thương lũy tre làng, cây đa cổ th, mái đình năm xưa, yêu thương ngôn ng ca mình, yêu thương nn văn hóa có đy đ lòng tôn kính ông bà t tiên, lòng hiếu tho đi vi mẹ cha, v.v...

Cho nên tình yêu thương giữa nam nthì không th nào gi là tình yêu quê hương, vì tình yêu trai gái nó đi đến chiếm hu vi nhau đ trở thành mt. Mt hai, hai mt, cho nên tình yêu trai gái rất hạn hp, nó thuc v tình yêu thương nhân. Còn tình yêu thương quê hương nó rng lớn trong mt nưc, nhưng nó li hạn hẹp trong tình yêu loài ngưi. Tình yêu loài ngưi thì hạn hp hơn tình yêu thương s sng trên hành tinh này, nhưng dù sao nó cũng ch làmt tình yêu thương mà thôi. Cho nên tình yêu thương nếu trong sạch thì nó không th bn nhơ bi mt điu kiện gì khác nữa, trong tình yêu thương duy nhất ch tình yêu thương thì mi tht s là tình yêu thương cao thưng.

KẾT LUN VÀ ÁP DNG: Mun thoát ra mi s kh đau ca nhân qu thì duy nht ch có lòng yêu thương đa hưng. ng yêu thương đa hưng tức là tâm bt đng tc các ác pháp và các cảm th, đó là mt trng thái thanh thn, an lạc và vô sự. Các con nh không? Phi cgng sng vi trạng thái tâm này.


ĐON27: Nói tht lòng mình sau khi suy nghĩ v chuyn tình nói trên, tôi vô cùng khâm phc và kính trng người ph n hai qu tim vàng, vì bà đã biết cách tôn trng mình và tôn trng người chng đang chung sng vi hnh phúc c gia đình. Ôi! xã hi ta bây gi, nếu có nhiều người ph n như thế thì đp biết bao!”. Câu này dạy đạo đức gì?

ĐÁP ÁN: Đức Khen Tng Và Ca Ngi.

GII TRÌNH ÁN: Trên đây là ý nghĩ ca ngi khen tng hai qu tim vàng ca tác giả, chthực s mt ngưi ph n hai qu tim làm sao gi chung tình vi ngưi khác, còn đi vi gia đình thì làm sao gi là chung thy, đã làkhông chung tình, không chung thy thì làm sao gi là qu tim vàng.

Trai gái yêu thương nhau phải gi trn tình, trn nghĩa sut đi, ch duy nhất mt ngưi mà thôi, nam hay n cũng vy, ch không thyêu thương hai, ba ngưi thì không th chp nhn đưc. Khi tình yêu đã trao đi cho nhau bng li nói yêu nhau thì nên gn bó với nhau, đng nay yêu ngưi này, mai yêu ngưi khác thì không th nào gi là chung tình. Nhưng tc khi mở li nói yêu thương nhau thì phải gi gìn li hứa và phải tôn trng lời nói ca mình, tôn trng li nói ca mình thì mi ngưi mi quý trng mình, còn nói qua nói li, li nói không chân tht, hứa ri nut li nói, đó là tmình làm mất uy tín và không còn ai kính trng mình nữa. Cho nên ngưi nói qua nói lại là tmình đã đánh mt giá trị li nói ca mình, khiến mình mt lòng tin vi nhng ngưi khác.

Nói v tình yêu thương trai gái thì li nói yêu đương cũng phi gi gìn li hứa chắc chn. Gigìn lời hứa chắc chn tức là tôn trng mình và tôn trng ngưi khác.

Lời nói rất quan trng và giá tr đạo đức nhân bn, nó xác đnh đưc ngưi tt hay ngưi xu, vì thế danh d nó rt lớn trong đi sng con người. Cho nên nói ra chúng ta phải dè dặt cn thn vì là danh d ca mình. Ai cũng biết linói ra thì dễ, nhưng lsai thì li nói lấy li rt khó. Cho nên khi nói yêu thương nhau thì phi đắn đo suy nghĩ cho tht k càng ri mi nói, không đưc nói đi, nói chơi hay nói đùa, nói trêu chc ngưi khác là không tt. Ngưi xưa nói: Một đi máu mt lời nói”.

Câu  chuyn  trên  đây  tác  gi giàu  tưởng tưng, nếu v chng ông c, bà c này còn trẻ thì tình yêu tay ba, tay tư này làm sao không ghen tuông, đã ghen tuông thì gia đình bất an và s không làm sao tránh khi đi vào bạo lực gia đình, hay ít ra cũng phải li d chia lìa nhau.

Nói v gia đình trong ấm ngoài êm thì đng có ngưi đàn ông th ba hay ngưi đàn bà nào xen vào, nếu xen vào thì gia đình sớm mun gì cũng tan nát, trừ khi ngưi v hay ngưi chng đang trên giường bnh sp chết, hay ch nằm ch ngày chết thì không gì xy ra, nhưng đo đức gia đình làm sao chp nhn nhng ngưi khi chng hay v chưa chết đã lo tái giá:

a mt cô gái, chng chết tri trăn li: “Nếu nàng mun tái giá thì hãy qut tt mch nước này thì mi tái giá”. ng theo lời chng, ngày  ngày  ngưi  ph n ngi  qumãi  mà mch nước vn cứ tuôn trào. Mt hôm Trang Tử đi ngang qua nghe được câu chuyn thương tâm  y,  Ngài  cho  mưn  qut  và  mch  nướckhông còn tuôn trào na. Trang Tử về thut li cho vợ nghe, nghe xong bà Trang Tử li mng: Đó  là  hng  ph n hư  thân  mnết,  sng không chung tình chung thy, người đàn bà như vy là người đàn bà xu xa”. Ông Trang Tử nghe vợ nói lời này lin ca ngợi: Hay thay! Hay thay! Bà tht là ngưi đàn bà tt, chung tình chung thy mt chng mt v, tht là tuyt vi!”. Chuyện xy ra ít lâu sau ông Trang Tử qua phn, bà làm ma chay linh đình rước hc trò l dâng cơm, dâng trà cúng bái đ lễ, ngày ba ln. Trong s hc trò lcó mt cu hc trò lvừa đp trai vừa lch sự, thưng trao đi tình ý qua li với bà Trang Tử.

Một hôm anh chàng hc trò lnày phát bnh đau bng lăn ln rên la thm thiết, bà Trang Tử hi: a kia cu có hay đau bng như thế này không?”. Khi đau bng cu ung nhng thuc gì? Thuốc đó đâu?

Cu hc trò l tr li: a kia cũng hay đau bng như thế này, nhưng nh cái đu lâu khô mài ung thì hết ngay lin .

Bà Trang Tử nói: Như vy nhà đâu, tôi ssai người đến nhà cu đ ly đu lâu về được không?

Cu hc trò l tr li: Không được đâu, nếu lúc đi cho đến lúc về thì bnh đau ca tôi đã chết mt ri”.Bà Trang Tử ngm nghĩ hi lâu ri nói: Nhưng  chiếc  đu  lâu  còn  dt  dt  có  được không?

Cu hc trò l qu quyết tr li:

- Được! May ra ung s hết đau lin.

Bà Trang Tử liền ly vồ đp vào áo quan và đnh ct đu ông Trang Tử làm thuc, nhưng thây ma ca ông Trang Tử ngi dy va cười vừa hát ln: “Thương thay cho gái qut m, gin thay cho gái ly vồ đp săng”.

Cho nên trên đi này tìm ngưi chung thy, chung tình rất khó. Câu chuyện gái quạt mcũng là mt cái gương đ ngưi đi soi chung. Trên đi này tình yêu thương trai gái là hnh phúc an vui, là chung tình chung thy thì không tìm đâu quý v ạ!

Vì s việc xy ra như trên mà bà Trang Tử quá xu h, chng bao lâu mc bnh qua phn. Ông Trang Tử làm đám tang chế ra cái trng cơm. Bây giờ chúng ta thưng thy đám tang nào cũng cái trng nh tròn bng bp vế ngưi lớn dài đ năm tc. Trong đám tang ca vợ, ông Trang Tử ngi ly tay v vào trng và hát lên: Vợ chết trước là vợ ca mình, vợ chết sau là vợ ca ngưi ta...”.

Câu chuyn này nói lên ý nghĩa tình yêu thương trai gái đi đến hôn nhân, nhưng khó tìmthy sự chung tình, thy chung ca con ngưi. Đó là s lầm lạc rất ln ca con ngưi, ngay tđu, khi biết yêu thương giữa trai và gái, h cứ tưng tình yêu đó là hnh phúc, an vui, nhưng không phải vy, đó là mt thtình yêu bắt đầu đau  kh ca  đi  ngưi.  Chúnta  phải  nhìn thng mi thấy rõ, t ch tui thơ ngây chưa biết yêu thương giữa trai gái thì tình yêu thương cha mẹ, anh ch em trong gia đình vô tư và hn nhiên, nếu gia đình sẵn nn móng đo đức nhân bn thì tình yêu thương y trở thành tình yêu thương trợ giúp nhau, chia s nhng nng nhc, ngt bùi cay đng bên nhau.

Còn tình yêu thương trai gái nó khác xa vi tình yêu thương tui thơ ngây. Tình yêu thương trai gái tính ch chiếm hữu như mt vt shữu ca riêng mình, nó không còn là ca chung nữa. Chính nó là ca riêng nên phi đi đến hôn nhân đ trở thành vt s hữu ca riêng nhau.

Theo Pht giáo, còn thấy mt vt gì trên đi này là ta, là ca ta thì s đau kh s ngút ngàn. Cho nên nói đến tình yêu thương trai gái là nói đến s đau kh ca kiếp ngưi. Trên đi này chduy nht con ngưi phi thoát ra khi tình yêu thương trai gái thì mi mong tìm đường giải thoát. Con đường giải thoát ca đạo Phật cũng vy, nó xây dng trên tình yêu thương ly dc. Mun tu theo Pht giáo không thoát ly tình chng nghĩa v thì không th nào tu tp theocon đường ca Phật giáo đưc. Còn tình chng nghĩa v thì tu hành không bao gi chng qu A La Hán, quý v biết không?

KẾT LUN VÀ ÁP DNG: Chê bai và khen tng là hai điu các con cn lưu ý: Chê như thế nào là chê đúng và chê như nào là chê sai; khen cũng vy, khen như thế nào là khen đúng và khen như thế nào là khen sai. Các con hãy căn cứ vào giới luật đc hnh biết ngưi khen chê đúng sai.

Khen ngưi gi gìn tâm bất đng tc các ác pháp và các cảm th, luôn luôn sng vi tâm thanh thn, an lạc và vô s là ngưi chng đo. Đó là khen đúng, còn ngưc li, tâm chưa bt đng mà cho ngưi đó chng đạo là khen sai.

Khen ngưi sng không làm kh mình, khngưi và chúng sinh là ngưi chng đo, đó là khen đúng, còn ngưc li là khen sai.

Chê cũng vy, khi ngưi sng vi tâm bt đng tc các ác pháp và các cảm th chê, đó là chê không đúng. Ngưi gigìn gii lut, không ăn ung, ng ngh phi thi mà chê là chê sai. Ngưi ăn ung, ng ngh phi thi khen là khen sai.

Các con nên nh k: khi khen chê đều phi nhìn vào gii lut đức hnh mà khen chê thì không sai.ĐON 28: Nói đến người ph n có hai qu tim vàng không th không nói đến nhân vt th ba. Người đã nhn mt trong hai qu tim vàng đó. Vì là bn cùng trường, ln tôi gp và hi thng thn anh ta. Anh bo: “Tôi đã quên đi lâu lm ri, vì ta đp ai mà chng mê, mình li cách tr xa xôi. Câu này dy đạo đức gì?

ĐÁP ÁN: Đức Thành Tht.

GII TRÌNH ÁN: Đúng vy, ngưi đàn ông nào thy các cô sắc đẹp mà không đ ý, s để ý mt cô gái có sắc đẹp là bắt đu cho tình yêu trai gái, nếu đ duyên đưc gần gũi nhau nhiều hơn đ tìm hiu thì tình yêu thương y phát triển và đi đến th l tâm tình. T th ltâm tình s đi đến hôn nhân. T ch hôn nhân là mt si dây ràng buc hai ngưi gn cht vào nhau cùng bưc đi trên mt l trình đy gian kh và th thách. Bao nhiêu nghip báo trả vay, vay trả nhiều đi nhiu kiếp cũng tđây xut hin không sao k hết.

Ngưi không hiu biết tưởng tình thương yêu trai gái là hnh phúc an vui, tưởng đây là thiên đàng, nào ng rơi xung đa ngc không biết. Cho nên đa ngc trần gian bắt đu t tình yêu trai gái và cũng nơi đó nhân qu trùng trùng duyên sinh và cũng trùng trùng duyên dit, sinh bao nhiêu thì li diệt by nhiêu đ quân bình ssng trên hành tinh này.

Chúng ta hãy nghe câu chuyện sau đây, mi biết tình yêu thương trai gái nó không dng lại, mà luôn luôn đòi hi tình nhc dc, tình nhc dc không đạt thì tình yêu s mất luôn:

Tôi quen anh y qua chat. Anh y là mt ngưi đàn ông rt lch sự. Anh y luôn biết đng viên tôi nhng lúc tôi bun biết dy tôi điu hay l phi. Ngưi đàn ông đó khiến tôi thy chat là công việc ý nghĩa cùng.

Một hôm, máy tính ca tôi hng. Thế là anh đã gi cho tôi mt b vi tính mới. Tôi không nhn, anh bo: “Nếu em không chát bng máy tính mi, anh s không nói chuyện vi em na”. Tôi đành phi nhn. Tôi không mun mt mt ngưi bn tt như anh.

Từ sau ngày đó, tôi và anh đều chát nhiều hơn. Tôi hiểu anh hơn. Hóa ra gia đình anh đang gp vn đ rc ri. Vanh không hp với anh, dù chrt tt, hai người luôn luôn mâu thun. Anh bun nên thưng lên mng. Tôi đã có gia đình và rt hnh phúc. Tôi ch lên mng gii trí cho vui, nhưng tôi có thlng nghe chia s với anh nhng kinh nghiệm ca ngưi ph n nói chung. Tôi biết là anh cũng cn điều đó.

Chúng tôi chát như thế khong hai tháng thì hẹn gp nhau. Tôi rt mng gp người bntâm giao. Không dè sau mt hi tâm sự, anh y bo rt bun và rt mun gn gũi tôi. Vì đã rt lâu anh không gn gũi vợ! Tôi thực s bt ng. Tôi không nghĩ rng anh y ý nghĩ đó. Tôi ch kp nói lời xin li trước khi vi ri khi ch hn.

My ngày sau, anh gi đin thoi cho tôi, nói anh việc cn mt ít tin đ gii quyết. Thế  là  tôi  gi  tiền  vào  tài  khon  cho  anh. Không dè, sau đó, anh không liên lc với tôi na.

Tôi hiểu rng anh mun bù li cái máy vi tính đã gi cho tôi. Tôi đã hy vng rt nhiều về mt tình bn trong sáng, tư, th chia snhng vui bun. Nhưng anh đã làm cho tôi hiểu rng dưng như trên đi này người ta không cho không ai cái gì. Tôi đã rt ngây thơ khi nhn món quà ca anh.

Bây gi tôi chng biết làm sao vi cái máy tính. Mỗi ln nhìn nó lòng tôi qun đau. Tôi mong rng anh s không làm như thế vi ngưi đàn bà kc.

Người  ta  nghĩ  rng  chát  là  thế  gii  o, nhng ni đau và s tht vng là thc”.

Thanh Thanh
Báo Ngưi Lao Đng, ngày 13/11/2007

Đy, quý v thấy chưa? Tình yêu thương giữatrai gái không bao gi trong sáng, vô tư đưc, khi nó luôn luôn đi tới đ đòi hi tình nhc dc phàm phu tc t, bất tnh ô uế, bn thu hôi thi. Đó là mt loại tình yêu thương phàm tc chu sđiu hành ca luật nhân qu.

KẾT LUN VÀ ÁP DNG: Thành thật là mt đức hnh to cho mình nhiều uy tín, nếu mt ngưi thiếu thành tht là th nói di, tđánh mất lòng tin vi mi ngưi. H nghĩ rng nói di không ai phát hin đưc sao?

Trên đi này không th nói gạt ngưi khác đưc, che đy như thế nào ri ngưi ta cũng vn biết. Cho nên làm ngưi phải thành thật là tt nht. Ngưi nói thành thật ai cũng quý trng, còn ngưi không thành thật ngoài mt nói gì ai cũng đu nghe nhưng h không tin, dù ngưi y có nói đúng s thật.

Ngưi nói không thật ai cũng khinh r. Trong kinh Phật dy: Ngưi nói di không mt điu ác nào h không làm, vì thế chúng ta nên tnh xa nhng ngưi này, vì h không th làm bạn vi chúng ta đưc. Các con là tu sĩ Pht giáo nên lưu ý nhng điu này, phi luôn luôn cố gng nói lời thành thật, phi luôn luôn nói li đúng stht, dù chết các con cũng không nên nói di. Thà nói s thật chết còn hơn nói không tht, đó là mt đức hnh cao cả làm ngưi rất tuyệt vi.ĐON29: Qu tht tôi rt ngc nhiên khi nhn ra điện thoi. Nghe tiếng nói ca cô ta rõ ràng mà mình tưởng như mơ”. Câu này dy đạo đức gì?

ĐÁP ÁN: Thiếu Đức Chung Thy.

GII TRÌNH ÁN: Mt ông già tui tác 80, sng gn đt xa tri tình cảm gia đình vẫn không trn vn, khi nghe ngưi đẹp yêu thương mình thì ngay đó mất s sáng sut, ch còn chạy theo tiếng gi ca tình yêu lãng mn. Ngay khi khi tâm đó là li đo làm ngưi, làm chng. Không chung thy vi vcon đó là mt tà tâm, đưc xem như ngoi tình. Lòng yêu thương y ro rực tưng như mình sng trong mơ.

nh yêu thương trai gái rất hấp dn, nếu ai gi lên là nó sng li lin, sng li như tui còn trai trẻ. Như chúng tôi đã nói, tình yêu trai gái là mt l trình nhân qu mở đưng cho stái sinh luân hi ca kiếp làm chúng sinh mãi mãi. Cho nên ngưi hiểu biết thì rt s tình yêu thương trai gái, khi trong tâm vừa chm khi niệm thì hãy bóp chết niệm y ngay liền đ luôn luôn gi tình yêu thương trong sạch, thanh cao và vô tư. Có gi đưc tình yêu thương như vậy mi thấy tình yêu thương ấy cao thượng. Tình yêu thương cao thưng trong sáng như tình yêu thương T quc, quê hương.

Chúng  tlà  nhng  ngưi tu  hc  đạo  đứcnhân bản - nhân qu theo Pht giáo thì lúc nào cũng sng trong đc hiếu sinh. Đức hiếu sinh là mt tình yêu thương trong sáng và thanh tnh vô tư, hn nhiên trong sch, không chạy theo dc lạc, không đắm nhim danh li, ch thuần là mt thứ mt tình yêu thương s sng ca muôn loài trên  hành  tinh  này,  trong  đó   yêu  thương mình.

Nếu chúng ta không hc đạo đc hiếu sinh chung thy thì làm sao chúng ta hiu đưc tình yêu thương trai gái là con đưng sinh t luân hi, nh có hc chúng ta mi biết l trình đó là l trình đy đau kh; nhờ có hc chúng ta mi biết đ vưt qua. Vưt qua đ làm ch cuc sng; vưt qua đ chấm dứt tái sinh luân hi; vưt qua đ làm ch quy luật nhân quả; vưt qua đ tránh s chi phi và sai x ca ái dc nhân qu đang s dng nó đ điều khin vn vt vũ tr. Vưt qua có nghĩa là không b chìm đắm trong tình yêu thương dc lạc ca ái dc. nh yêu thương y là tình yêu thương thường mang tính ích k nh mn, hp hòi, chiếm hu, gian xảo lưng gt và mang đến bao nhiêu ni khđau cho mình, cho ngưi khác.

Khi đã hiểu tình yêu thương ấy mang đến cho con ngưi nhiu đau kh như vậy thì chúng ta cần phải c gng khắc phc đ diệt trừ tình yêu thương y trong tâm mình. Nht là chúng ta cn phải tìm ra mt phương pháp đ chuyển đitình yêu nh hẹp đó trở thành tình yêu thương cao thượng, vô tư và to ln như tình yêu quê hương, tình yêu T quc, tình yêu nhân loi, tình yêu tt cả chúng sinh trong muôn loài vạn vt. Và con ngưi rất cn phi phát trin tình yêu thương y rng ln đến tận cùng, cũng như tình thương yêu môi tờng sng trên hành tinh này vy.

Nếu không chu khó hc tp đo đức nhân bản - nhân qu thì chúng ta không th nào hiu biết tình yêu thương sâu xa, rng ln, vô tư, hn nhiên trong sáng, v.v... như vy.

Con ngưi ai ai cũng tình yêu thương, nhưng tình yêu thương đó còn hạn hp trong phạm vi nhân ích k, và ch lun qun trong tình thương yêu nhất hưng cố chấp hẹp hòi, thường mang lại cho chúng ta nhng s kh đau hơn là nhng s bình an, yêu vui và hnh phúc.

Khi mun yêu thương trong tình yêu trai gái thì quý v hãy đ cao cnh giác, nó không phi là con đưng an vui, hnh phúc chân tht đâu! Nó ch là mt hình bóng đẹp như git sương mai trong bui sm, nó là l trình cho nhng chui ngày đau kh ca kiếp làm ngưi.

KẾT LUN VÀ ÁP DNG: Đo đức gia đình  không  chấp  nhn  nhng  ngưi  không chung thy, cho nên đi vi gia đình, chng hay v sng vi nhau phi chung tình và chung thy.Đó là tch nhim, bn phận không ththiếu và sng khác hơn nữa đưc. Đo đức gia đình gm nhiều đức hnh đ đi x nhau không li đo,  nhưng  đức  chung  tình  chung  thy  không  gi gìn  đưthì  tt  cả  đức  khác  đu không nghĩa lý gì cả.

V chng hai ngưi sng vi nhau thì phi gigìn đức chung tình và chung thy cho trn vn, thì như vậy mi gi là đạo đức gia đình. Cho nên chung tình chung thy là đạo đức đầu tiên ca gia đình, nếu gia đình thiếu hai đức này thì gia đình mất hết ý nghĩa. Các con có gia đình thì hãy ghi nh li dy này, đng quên các con ạ!


ĐON30: Tôi nàng cũng như ht go trên sàng, sau cuc chiến tranh trưng kỳ, hi còn nh đã yêu nhau, qua đôi mt đã hiểu lòng nhau, nay tui đã già li yêu nhau nhiều hơn. Câu này dạy đo đức gì?

ĐÁP ÁN: Đức Chung Tình Khẩu Hành.

GII TRÌNH ÁN: Mi tình đu ca trai gái khó quên, mặc dù yêu nhau qua cái nhìn vi vàng, qua nhng cử chthầm lng tuy không nói ra bng lời, nhưng h đã hiểu nhau. Bi vy tình yêu trai gái rất đp, nhưng phải đng góc đnày, đng đi sang qua góc đ khác mất hết ýnghĩa thanh cao ca nó. C ông, cụ bà nay tui đã gần 80 chưa quên nhau, mi tình đầu tht là chung tình.

Trong chiến tranh cứ nghĩ rng: ngưi yêu đã chết, nên ông lấy v, bà ly chng. Tuy vy, mi tình đu ấy vẫn còn chôn chặt mãi trong lòng ca hai ngưi tht là bn b. Trải qua nhng năm tháng dài đng đng thế mi tình vn không quên, tht là st son.

Ngưi đi cứ nghĩ yêu nhau như vy là hnh phúc, nhưng quý v xét li cho cùng thì hnh phúc gì đâu! Ch là ni nim thương nh thôi. Nh thương là mt s kh đau, có đúng như vy không quý v? Nh thương mà không gặp nhau thì càng kh đau hơn. Thnh thong nh lại ch còn là nhng k niệm trong ký c; mi lần nhli là mt ni bun man mác khi lên tn trong tâm can ca mình.

nh yêu thương trai gái vẫn là ni kh đau ca con người, nhưng phải biết ch đng điu khiển nó, đng đ nó dn dắt đi vào đưc tình nhc dc thì nó vẫn còn cao đp, vì đưng tình dc không hay chút nào cả, bẩn thu bất tnh và nó dn ngưi ta chiếm hu vi nhau, và nó còn đưa đến nhiều ngõ ngách đau kh không lường tc đưc nữa.

nh yêu thương trai gái thanh cao, vô tư là ở ch trong sch, thanh tnh, đng li dng nhau,0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Ví bạn hãy dùng ngôn ngữ lịch sự, tôn trọng lẫn nhau, mỗi người có cấp độ trình độ riêng nên không nên phán xét nếu không thông hiểu. Xin cảm ơn!