Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2013

đạo đức gia đình- tập 1 -16


Cái nết đánchết cái đp”.  Đúng vy, đi thiếu đo đức nên ngưi ta mi đam sắc đp, ngưi có đạo đức thì luôn luôn chn ngưi có đạo đc, chít ai chn sắc đp, vì sắc đp không đo đc thì cuc sng chung nhau như đa ngc. Nếu ngưi có sc đp mà có đạo đức thì lại càng tt đẹp hơn, nhưng cuc đi này rất khó tìm ngưi sắc đp mà có đo đức, còn ngưc li, có sắc đẹp không đo đức là phn nhiu. Nói như vậy không nghĩa là nhng ngưi không sắc đẹp là nhng ngưi đu có đo đức hết sao? Không, ngưi không sắc đẹp có đạo đức cũng rt hiếm; ngưi không sắc đẹp không đạo đức cũng rt nhiu.

Bi vậy tìm mt ngưi nam, cũng như tìm mt ngưi n có đạo đức trong thi này, dù ngưi không sắc đẹp cũng như ngưi có sắc đẹp đều không phi d dàng. Các con nên nh li dạy này: Sc đp hay không sc đẹp đu là pháp hữu vi, nên tt c đều vô thưng, không có ngưi nào tn ti c, ch đo đức mi tn ti mà thôi. Hãy sng đo đức các con !


ĐON6: “Cha mđã tng hi cô rng, mun ly mt ngưi chng như thế nào? đã nói thng mà không e ngi: “Con không cn cao sang, không tham phú quý, con ch munly được mt ngưi đức hnh cao thượng ging như Lương Hng mà thôi”. Câu này dạy đo đức gì?

ĐÁP ÁN: Đức L Cao Thượng Khẩu Hành.

GII TRÌNH ÁN: Tình nghĩa đạo gia đình không phi ch sắc đp, mà ở ch đạo đức lnghĩa. Đạo đc l nghĩa là sbiết cung kính và tôn  trng  lẫn  nhau,  nh đó  hai  ngưi  cùng chung sng vi nhau, cùng chia vui s bun cay đng nhau, v.v... Cuc snnhư vy mi trong ấm ngoài êm, mi thấy tình chng nghĩa v ngày thêm thấm đậm mặn nng.

Vậy quý v nên chn ngưi có đức hnh hay nên chn ngưi sắc đp? Vì ngưi đức hnh là ngưi biết tôn trng s sng ca nhau, biết đem li s an vui cho nhau, không nhng cho hai ngưi còn cho mi ngưi, mi loài đng vt khác nữa, cho đến ngàn cây ni cỏ khác nữa, cho nên nàng h Mnh đã mnh dn nói  thng  vi  cha  m:  Con  không  cn  cao sang, không tham phú quý, con ch mun ly được mt ngưi đức hnh  cao thưng ging như Lương Hng mà thôi”. Đấy là ngưi ph nkhôn ngoan, biết chn chng là ngưi đức hnh. Ngưi chng đức hnh thì biết tôn kính vcon nên không bao gi có li to, tiếng li, tính tình  hiền  lànkhông  bao  giờ  hung  d chi mng, bt nạt v con; không bao gi nói linng nhẹ, nói li không ái ngữ; không bao ginói lời thô bạo hoặc xưng hô kêu gi nhau bng my, tao, mi, tớ” và không bao gibt tay hay đấm đá v con.

Trong tình nghĩa đo gia đình, v chng con cái đều lấy đức l đi x nhau, nên mi ngưi đều biết cung kính và tôn trng ln nhau như trên đã nói. Dù là con cái còn bé bng nhưng cha mẹ nên đi x vi chúng như ngưi ln, như ngưi bạn thân. Nh đó gia đình mi yên vui và hnh phúc.

V tôn trng chng, chng tôn trng v thì làm sao có nhng li nói nng nh nhau; thì làm sao nhng lời nói thô l, tc tn kém văn hóa; thì làm sao nhng li nói mạt sát vhoặc chng con. Cho nên đức l rất cần thiết cho mi ngưi đ cuc sng gia đình luôn luôn đưc yên vui và hnh phúc.

Con ngưi khi mi gp nhau còn xa l nên theo phép xã giao rất lch sự, t ra v l phép tôn trng, kính mến, ăn nói dè dt ngt ngào lđ thưa trình, d d, vâng vâng. Nhưng khi đã quen mặt nhau ri thì b mặt thật ca con ngưi vô đo đức s hiện l ra bn cht ca loài đng vật hung d. Và đc l cung kính và tôn trng lẫn nhau không còn nữa, li nói s sàng hung hăng. Lúc by gi gia đình là đa ngc trn gian, cứ ít hôm không việc này thì việc khác xảyra khiến cho mi ngưi trong gia đình đau khlại càng đau kh hơn. Bi vậy chúng ta hãy cn thn, dè dặt vì con ngưi có hai mt: mt thin và mặt ác. Mt thiện là đo đức nhân bn, còn mt ác là vô đo đức nhân bn, đó là bản chất ca loài đng vật ch không phải là con ngưi.

T khi đo Pht ra đi ch dy và giúp cho loài ngưi biết cách thức sng đúng theo mặt thin. Sng đúng theo mặt thin là sng đúng bản cht ca con ngưi tht, còn ngưc li là sng theo bản cht ca loài thú vt. Cho nên mun làm ngưi tht thì luôn luôn lúc nào cũng phi ngăn và diệt tt cả nhng hành đng thân, khu, ý ác. Bi nhng hành đng thân, khu, ý ác là nhng hành đng sng vô đo đức, vô nhân bn.

Nh đó đạo Pht mi xác đnh đưc con ngưi nào là con ngưi tht và con ngưi nào là con ngưi thú vt. Bi vy ngưi nào sng làm kh mình, kh ngưi và kh tất cả chúng sinh là con ngưi thú vt. Bi vì con ngưi sao n tâm ăn tht nhng loài đng khác, vì chúng cũng có s sng bình đng như con ngưi vy. Chỉ có nhng con thú mi ăn tht nhau thôi. Có đúng như vy không quý v?

Nhng ngưi sng không làm kh mình, khngưi và không làm kh tất cả chúng sinh, đó là con  ngưi  thật  con  ngưi.  Li  xác  đnh  ququyết này v con ngưi thật là như vy, cho nên trên đi này không mt ngưi nào dám phnhn li dy này.

KẾT LUN VÀ ÁP DNG: Đức l đi vi đạo Pht là đức khiêm hạ, mt đức hnh cung kính và tôn trng đi vi s sng ca mi ngưi và muôn loài vi mt lòng tbi thương xót, không bao gi làm kh mình, kh ngưi và khmuôn loài chúng sinh. Đó là mt đức hnh tuyệt vi con ngưi cn phi luôn luôn sng đđem lại s an vui cho loài ngưi trên thế gian này. Các con nên nh và tu tập rèn luyn đức khiêm h đ xng  đáng  là  nhng  ngưcon Phật.


ĐON7: “Câu nói ca cô về sau đến tai Lương Hng. ơng Hng đã cm thy rng ngưi con gái h Mnh kia có th tâm đu ý hợp vi mình. Chàng đã chng h đ ý đến dung nhan xu xí ca cô, vui v mi ngưi làm mi đến cu hôn. Câu này dạy đạo đức gì?

ĐÁP ÁN: Đức L Cung Kính, Tôn Trng Ý Hành.

GII TRÌNH ÁN: Mt ngưi hiểu và thông sut đạo đức thì luôn luôn biết tôn trng đo đức và lấy đạo đức làm cuộc sng cho mình. Do đó Lương Hng đã chn ngưi con gái nhà Mnh,nên cho ngưi đến dạm hi nàng v làm vợ. Lương Hng là mt ngưi sáng sut minh mẫn, biết chn v là ngưi có đạo đức. Vì v chng sng có đạo đức thì biết nhưng nhn và tôn trng ln nhau; biết chia s nhng cay đng ngt bùi khi gp hoạn nn; biết vưt khó lúc gp gian nan th thách, nh đó gia đình mi hnh phúc an vui.

Trong gia đình v chng con cái đu sng chung nhau thì đức cung kính và tôn trng là hàng đu. Trong mt tập th nào cũng vy, phi luôn luôn có scung kính và tôn trng ln nhau, đó là điu đem li s bình an và hnh phúc lớn nht. Nếu thiếu sự cung kính và tôn trng nhau thì mi ngưi trong gia đình cũng như ngoài xã hi s t làm kh đau cho nhau mà không lưng đưc.

Bn thân mình không cung kính và tôn trng ngưkhác  thì  đng  mong  ngưkhác  cung kính và tôn trng mình. Ngưi gigìn đức lcung kính và tôn trng ngưi khác là ngưi có tính khiêm h như trên đã nói. Đức khiêm h là mt đức hnh rất cao đẹp khiến cho giá tr con ngưi càng tăng thêm. Nh lòng cung kính và tôn trng mi ngưi nên mi ngưi đều cung kính và tôn trng quý mến li mình nhiều hơn.

Làm ngưi phi biết đức l là đo đức đu tiên ca con ngưi, vì vy con ngưi cần phảihc hi v đo đức l nghĩa, v s cung kính và s tôn trng mi ngưi. Mun làm đưc nhng điu này thì ch có lòng yêu thương chân tht. Chính lòng yêu thương chân tht mi tha thmi li lầm ca ngưi khác; mi tôn trng và cung kính ngưi khác thật sự.

Trên đi này ch đức hiếu sinh, hiếu sinh vi mi ngưi, hiếu sinh vi mi loài vt. Nhcó đức hiếu sinh như vy chúng ta mi biết tôn trng s sng ca nhau, có tôn trng s sng ca nhau chúng ta mi thực hiện đức khiêm hchân thật với mi người. Và đó mi chính là lòng tôn kính thật sự. Nếu h mình tôn kính ngưi khác thiếu đức hiếu sinh thì đó là sh mình cầu cạnh mt điu gì, hoặc vì s hãi nên làm ra v h mình cung kính, chk thực trong tâm h không cung kính và tôn trng ai hết.

trên đi này vì s xã giao nên h làm ra vlch sự cung kính và tôn trng ngưi khác, chtrong thâm tâm ca h vn xem tất cả mi ngưi không ai hơn mình.

Chúng ta là nhng ngưi hc đo đức nhân bản - nhân qu sng không làm kh mình, khngưi và kh tất cả chúng sinh. Cho nên scung kính và tôn trng ngưi khác là do t lòng yêu thương s sng ca mi ngưi, ca mi loài.  Cho  nên  lòng  cung  kính  tôn  trng  cachúng ta là s tht, ch không phải là hình thức che đậy mt cách gi di.

Trong các tờng hc thường nêu khu hiu: “TIÊN HC L, HẬU HỌC N, nhưng lnhư thế nào thì h ch biết dy trẻ con khoanh tay hay chắp tay cúi đầu chào ngưi khác, chđức lễ rất rng, nghĩa nó không ch chào hi mà còn nhiều hành đng l khác nữa. Khi hai ngưi gặp nhau chp tay xá chào, đó là l; khi hai ngưi gặp nhau bt tay chào nhau theo kiu ngưi Tây phương cũng đu là l; khi hai ngưi gặp nhau ôm nhau hoặc hôn nhau cũng là lễ, v.v... L đó là lễ chào hi. L nghĩa chào, thưa hi ca mi dân tc trên hành tinh này đu nhiều hành đng khác nhau theo phong tc tp quán ca riêng mi dân tc. Còn đây chúng ta ch nói riêng v l ca đo Phật. L ca đạo Pht có rất nhiu điều cn phải hc hiu, cho nên cn đưc nêu ra đây đ mi ngưi hiểu cho rõ ràng.

L ca đo Pht như mt li nói to tiếng vi ngưi khác là thiếu l, nói li thô l là thiếu l, mt hành đng thiếu nhã nhặn đi vi ngưi khác là thiếu l, b thí giúp đ ngưi khác có v khinh khi ngưi thì đó là thiếu lễ, cho ngưi ăn xin ném tin vào nón hay vào bca ngưi ăn xin là thiếu đức l. Bố thí cho ngưi khác bt cứ mt vt gì đều phi trnh trng tôn kính ngưi mình cho, dù đó là mt embé, hành đng như vậy là ngưi đức lễ. Cho nên s cung kính tôn trng như vậy mi tht là lễ.

Đi vi đo Phật, mt ngưi nói di là thiếu đức lễ; mt ngưi giết ngưi hay giết loài vật làm thực phẩm đ ăn là ngưi thiếu đức lễ; mt ngưi tà dâm là mt ngưi thiếu đức lễ; mt ngưi tham lam trm cp, p ca ngưi khác là thiếu đức lễ; mt ngưi ung u là thiếu đức l.

Thườn ngưi   t bo rư lễ,   rượu nghĩa”,  đó  là  thephonttquán  ca nhng dân tc và ca nhng b lạc trên thế gii, do thích ung u, nên mi lấy u làm llàm nghĩa, làm đầu câu chuyn đ nhậu nhẹt say xn. Trái li, đo Pht thy u là mt cht nưc đc rất nguy hiểm làm cho con ngưi lon t ri thần kinh. Khi rưu vào lời ra là nói nhng li kém văn hóa, thô bo, hung dữ, phách li, ngang tàng, chi thề, tc tĩu, v.v... Cho nên ngưi nào ung u dù không say nhưng vn là ngưi thiếu đức lễ, tức là thiếu s tôn trng và cung kính mình và ngưi khác.

Ngoài ra, mt hành đng không oai nghi tế hnh là thiếu đức l; hành đng đi cúi đầu như ngựa là thiếu đức l (đi không t nhiên, ging như ngưi đi kinh hành, cổ cúi xung nhìn bưc chân); mt hành đng đi đng vi vàng hp tplà thiếu đức lễ...

Vợ chng biết cung kính và tôn trng ln nhau thì không bao giờ có s ry bun phin. Vchng hay rầy rà bun phin là do vợ chng không cung kính và tôn trng nhau, đó là thiếu đức lễ. V chng xem thường nhau nên t chỗ ry la đi đến ch bo lực gia đình: đánh, chửi mng nhau và s đi đến ch li dxa nhau cũng là thiếu đức lễ.

Xã hi thiếu sự cung kính và tôn trng lẫn nhau nên mi xảy ra chi chó mng mèo, mi có đánh nhau, mi có trm cắp cưp git ca nhau, mi có lưng ln di trá. Cho nên đức lquan trng trong cuộc sng hàng ngày như vy, nếu chúng ta không chu hc đo đức và nhất là không chu trau di đức l thì rất ung cho mt kiếp làm ngưi. Mun trau di đức l thì ngay bây gi chúng ta phải tu tp lòng yêu thương nhau, phi tập luyện li nói ái ng đi vi mi ngưi. Dù ngưi giàu hay ngưi nghèo, vua quan, trẻ em trai hay gái đu dùng nhng li nói ôn tn, nhã nhn, êm du, xưng hô mt cách đúng đn, không đưc gi nhau “mày, tao, mi, t hoặc to tiếng cãi nhau, múa tay, múa chân, mun đm đá đánh nhau.

Nhng li nói dùng danh tvà nhng hành đng thô lkém văn hóa, vô l đ là ngưi thiếu đức lễ. Cho nên nhng ngưi đạo đức luônluôn tránh xa vi nhng hng ngưi này. Ngưi có đo đức là ngưi luôn luôn lúc nào cũng biết tôn trng ngưi khác và tt cả nhng loài vật khác.

KẾT LUN VÀ ÁP DNG: Hãy tìm ngưi có đo đức làm bn, tránh xa nhng ngưi thiếu đạo đc, vì nhng ngưi thiếu đạo đc s làm khổ  mình, làm khổ  ngưi và làm khổ  tất cchúng sinh. Trong bài này, Lương Hng tìm ngưi v đạo đc, không cần sc đp, đó là mt ngưi biết sng, là ngưi khôn ngoan. Còn nhng ngưi chy theo sắc đp là ngưi chưa biết sng, là ngưi thiếu hiểu biết v đạo đức làm người. Ngưi chn hình sắc đp bên ngoài là ngưi không tri kiến đo đức, là ngưi ham mê sắc dc, cho nên cuộc đi ca h thưng phi chu nhiu đau kh và phiền não.

Đạo đức là mt phương pháp đem li s bình an cho mi ngưi, cho nên ngưi sng có đo đức là ngưi đưc mi ngưi quý trng. Vì vậy các con nên hc và rèn luyện nhân cách đo đức, nhất là sng vi đức hiếu sinh cung kính và tôn trng s sng ca mi ngưi và mi vt, nhđó s sng mi đưc bình đng như nhau. Nhđó con đường tu tập ca các con mi buông xsạch, và tâm các con mi trở nên thanh thn, an lạc và vô sự; nh đó tâm các con mi trở nên bất đng hoàn toàn tc các ác pháp và các cảm th.ĐON 8: “Cô gái nghe nói Lương Hng đến cu hôn, niềm vui l ra mt. vi đi sm n trang, may áo la, hài gai. Trong ngày lthành hôn, gái h Mạnh vn tóc cao, trên đu cài rt nhiu trang sc rực r. Câu này dạy đo đức gì?

ĐÁP ÁN: Thiếu Đức Ly Tham, Thiểu Dc
Tri Túc Thân Hành.

GII TRÌNH ÁN: Mt ngưi con gái sp v nhà chng phi lo sắm sửa đ trang sức qun này áo kia đ làm đp, các gái cứ nghĩ mình làm như vậy chng s thương yêu mình nhiều hơn. Ngưi ta tham sắc đẹp và tin ca nhiu thì cũng ngưi ta ham thích, còn nhng ngưi biết sng đo đức thì không cần sc đp, không cần tin ca nhiu mà ch cn ngưi có đo đức lnghĩa biết cung kính và tôn trng ln nhau, biết thiểu dc tri túc, biết cn kiệm trong việc chi tiêu. Cho nên con gái nhà h Mnh sắm sửa ntrang, mua áo la, hài gai, vn tóc cao, trên đu cài rất nhiều trang sức rực rỡ làm đp, đó không phi hành đng gi gìn v đp tnhiên ca mt ngưi hin đức.

Ngưi trang điểm làm đẹp mt ch gi tạo tức là có s gian xo trong sắc đp. Có s gian xảo trong sc đẹp là có gi di, có gi di là thiếu đức thành tht. Thiếu đức thành thật thì có việc ác nào h không làm đưc? Cho nênngưi con gái nhà h Mạnh trang điểm làm đẹp là mt điu đáng chê, không phải là ngưi hiền đức. Ngưi con gái nhà h Mạnh đã lầm đạo đức và trang điểm làm đp. H có đạo đức thì không nên trang điểm làm đp, h có trang điểm làm đẹp thì không bao gi đạo đc. Đạo đức luôn luôn đi đôi vi cái đẹp t nhiên, còn cái đẹp gi to do trang đim mà có là không đo đc.

Trên đi này rất nhiều điều gi di. Khi con ngưi sinh ra đều theo luật nhân qu nên mi có ngưi tt k xu; mi có ngưi hin khung d; mi có ngưi lùn k cao; mi ngưi giàu sang k nghèo hèn; mi có ngưi làm vua k làm dân; mi có ngưi tật nguyn k lành ln. Tất cả đu do nhân đi tc đi nay phi trả vay. Vy h mun chuyn đi nhân qu, k xu làm cho đp, vì thế mi mang bnh tật khó tr; cũng như ngưi nghèo hèn mà mun sang giàu nên sinh ra trm cp, p giật, gian tham lưng ln gạt người, nên phi đi tù ti ci tạo giam cầm 5 năm, 10 năm, có khi t hình.

KẾT LUN VÀ ÁP DNG: Ngưi ph nnào cũng thích trang điểm và sửa sang sắc đp, nên ngưi ta nói đó là bản chất ca n gii. Đúng vy, n gii tâm thưng ưa trang đim, soi gương, thoa son, đánh phn, đeo vòng vàng. Dù là mt ngưi ph n rt xấu h cũng vẫn thích trang đim.Theo chúng tôi nghĩ, ngưi ph n ưa thích trang điểm không phi đó là bản cht t có sẵn ca h, do huân tp thành thói quen nhiều đi nên sinh ra làm ph n là ưa thích trang điểm làm đp. Nếu ngưi ph n đưc hướng dẫn đ sắc đp t nhiên thì dù cho mt ngưi xấu vn đp như thường, đẹp trong cái tnhiên không gi tạo là cái đẹp hn nhiên trong trắng. Mt ngưi da đen vn cái đẹp ca ngưi da đen, ngưi da trng cũng vy, vn có cái đp ca ngưi da trắng. Còn da trng bng phn sáp thì mt v t nhiên. Trong cái xấu vn có cái đp, trong cái đẹp vn có cái xu, đó là cái đẹp tnhiên, còn trau chut trang điểm phn son và đeo vòng vàng đy c, đầy tay là cái đẹp nhân to. Cái gì nhân to tô điểm là cái đp không chân thật, đó là cái đp trong cái xu. Ch có nhng ngưi thiếu đo đc mi ưa thích cái đp gi to. Ngưi đạo đức thì ưa thích cái đẹp ca đạo đức, vì cái đp ca đo đc s đem đến s an vui cho mình, cho ngưi. Đó là cái đẹp ca tâm hn các con nên nh lấy đ cho cuộc sng đưc bình an, yên vui và hnh phúc.


ĐON9: “Nhưng trong sut 7 ngày lin, Lương Hng không h đoái hoài đến cô. gái không biết vì sao chng mình như vy, nàng qutrưc  mt  Lương  Hng  vi  v xu  h,  thưarng: “Thiếp mong chàng đng b thiếp, trong lòng thiếp cùng cm kích chàng. Nhưng ai ngđược tình duyên mi bt đu mà chàng đã xem thiếp như người xa l. Không biết có việc gì đã làm mo phm đến chàng, cu xin chàng rng lòng ch bảo. Câu này dạy đạo đức gì?

ĐÁP ÁN: Đức L Cầu Xin Ch Li Khu
Hành, Thân Hành.

GII TRÌNH ÁN: Nàng h Mạnh tưởng trang điểm là đưc Lương Hng yêu thương nhiu, không ng Lương Hng là ngưi chn đạo đc, thy nàng trang điểm là biết ngưi không đạo đức nên chng đoái hoài đến cô sut
7  ngày liền t ngày  i. Trên đi  rt  hiếm ngưi như Lương Hng. Sắc đẹp không làm lay chuyển con ngưi ca Lương Hng, chàng chn ngưi v đức hnh, thế ngưi v đức hnh gì lại trang điểm, ch là tiếng đn ch ngưi con gái nào cũng vy, thích trang điểm làm đẹp thì đạo đức còn gì cho nên chàng chng màng ti.

Ngưi đạo đức thì không ăn mặc h hang, còn  nhng ngưi vô  đạo đức thì ăn  mặc hhang, sửa sang sắc đp đ quyến ngưi khác phái, đ làm chuyện dc lạc bt tnh đi bi ging như gái mãi dâm. Nhìn nhng ph nngày nay thì chúng ta nhận thy rõ ng đo đức đang xung cấp, ngưi ph n ch biết làm đp ch không biết rèn luyện nhân cách đo đức làmngười;  ch không  biết  đ làm  nên  mt  con ngưi thanh cao đp nết tinh thn, sng đúng hn nhiên trong trắng, thanh tnh cao thưng đi vi mình, vi mi ngưi.

Ngưi đạo đức sng không lừa đảo di gạt  ai,  tuy  xấu  mặt,  xu  mày  chứ  tinh  thần không xu. Tinh thn lúc nào cũng nêu cao li sng chân tht, khi cha mẹ sinh ra như thế nào thì vui lòng chấp nhn như thế ny, không đến m vin sửa sang sắc đp, không tạo sc đẹp gito. Vì trang điểm gi tạo như vậy là đã chuyn đi nhân qu bng khoa phẫu thut ngoi hình, nhưng chúng tôi e rằng quý vs không tránh khi nhân qu chng lên nhân quả, gương mặt xấu li càng trở nên xấu hơn. Cho nên báo chí thường loan tin tức các bà, các cô đi m vin hoặc thoa kem này, kem kia đ làm cho mình đẹp hơn, nhưng không tránh khi da mt sần sùi, trở thành ngưi bnh tt. Ngưi có gương mt xấu lúc nào nó cũng xu, dù làm gì nó cũng xu.

Mun  thay  đi  gương  mặt  xu,  không  gì bng  là  nên  to  duyên  nhân  qu thinTạo duyên nhân qu thiện thì không nên chê i ngưi gương mặt xu, hãy tp nhìn cái xu, cái đp ca th con ngưi qua cái đp ca tâm hn đo đc.

Đi với cái nhìn ca con ngưi thì sắc đpca ngưi ph n tuyt trn đến đâu, trở thành hoa khôi thế gii thì nó vẫn là cái xu ca nhng loài vật khác. Bi cái nhìn ca tất cả loài thú vt thì sắc đp ph n ch là con quái vt hay ít nhất cũng là mt hung thn, vì bàn tay ca ngưi ph n thưng giết hại các loài chúng sinh làm thực phm đ ăn.

Trong lch sTrung Hoa, ngưi đp như Tô Đắc K, Bao Tự, Võ Tắc Thiên, Dương Quý Phi, v.v.. nhng sắc đẹp y toàn là nhng ngưi hung ác giết ngưi không gm tay. Cho nên hữu nhan sắc hu ác đức. Vì thế Lương Hng thy v mình sửa sang trang điểm làm đẹp là ông không vui lòng. Trong nhng ngày đng phòng hoa cc ông chng ngó ngàng gì đến nàng, khiến cho nàng không biết mình phạm li gì chng chng ngó ngàng ti.

Bt cứ hoàn cnh nào, ngưi có đức hnh LỄ NGHĨA đu biết h mình qu xung xin mi ngưi ch cho mình biết nhng li lm đ tkhắc phc sửa sai, đ trở thành nhng ngưi tt sau này. Còn nhng ngưi thiếu đức hnh thì nghênh ngang, lên ging kẻ cả, lại còn dùng li l ác ng ch trích, chê ngưi khác có li hoặc nói nng nh nhau.

Ngưi con gái nhà h Mạnh thật là ngưi đạo đức, khi thy chng bun bã không nói thì dùng l qu xung xin ch dy nhng điu sai.Đó là đức tôn kính trên đi này ít có ai làm đưc, vì v chng đi này h thưng xem nhau ngang hàng, nên không bao giqu xung xin li, đó là h hiu nghĩa bình đng không đúng nghĩa. Bình đng là biết tôn trng và cung kính s sng ca nhau; bình đng trong đo đức l nghĩa mi tht là bình đng. Vì đạo đức lnghĩa dy chúng ta phi cung kính và tôn trng mi người.

Như chúng ta đã biết: ngưi nào cũng ssng bình đng như nhau, dù đó là mt đứa bé, nhưng chúng cũng s sng bình đng như mi ngưi. Vì vậy dù làm cha hay m, chúng ta cũng không nên đánh con cái hay nói li chửi mng chúng, hoặc gi chúng bng mày” và xưng hô vi chúng là tao”, đó là chúng ta không tôn trng quyn sng ca chúng, tức là chúng ta thiếu đức lễ. Hầu hết mi ngưi trong xã hi đu ỷ mình là cha và m, là ngưi sinh nó ra nên không tôn trng s sng ca con cái, do đó mi nhng cái tát tay.

Con cái còn phi tôn trng như vy, hung là tình nghĩa vợ chng thì phải cung kính và tôn trng ln nhau hơn nữa. Khi mun nói mt điều gì cảm thấy mình có li thì nên qu xung xin li, đó là l nghĩa ca ngưi có đạo đức. Còn nhng ngưi thiếu đo đc, khi s bất toại nguyn hoặc có s gây cn nhau thì h l ra vkhinh khi hoặc xem ngưi khác (đi tượng) cònthua con thú vt. Do không tôn trng và cung kính ngưi khác nên dùng li l thô l, tiếng nói cc cn không êm du, thường dùng li nói to tiếng la li, mạt sát nhau như k thù đch. Lúc bấy gi đức l không còn na, ch còn li là nhng hành đng và li nói ca gii lưu manh, du côn, du đãng.

KẾT LUN VÀ ÁP DNG: Đức cu xin ch li cho mình là mt hành đng tt đẹp cao quý biết tôn trng mình, tôn trng ngưi, đó là điu cần thiết cho cuc sng con ngưi, vì làm ngưi ai không lầm li, nhưng biết cầu xin ngưi ch li đ mình sửa sai là mt hành đng t giác cao đẹp tuyệt vời.

Chúng ta là nhng ngưi tu theo Phật giáo, lấy gii luật đức hnh làm cuộc sng, vì thế ĐC CẦU XIN CHỈ LỖI cho mình là mt việc làm cn thiết và li ích rt ln cho mình, đ mi ngày mình li thêm tiến b v đi sng đạo đức nhiều hơn nữa.

Đức cầu xin ch li đ mình sửa sai đâu gì hèn hạ, nó là mt hành đng cao thưng dám xin ngưi ch li, dám nhn li đsửa sai thì đó là mt hành đng đáng khen. Các con hãy nhli dạy này: Xin người chli cho mình là mt hành đng cao quý vô cùng”.
ĐON10: “Lương Hng thy vợ mình qudưới đt, trong lòng không kìm được na, vi vàng đ nàng dy và nói: “Từ lâu đã nghe nàng là ngưi hin đc lnghĩa, có ai ngrng nàng là mt ngưi thích hư danh. Nhìn nàng phn son, đy mình gm vóc, đó chng l li không làm cho ta tht vng ư!”. Câu này dy đo đức gì?

ĐÁP ÁN: Đức Cung Kính Thng Thn Ch
Lỗi.

GII  TRÌNH  ÁN:  Lương  Hng  là  mt ngưi có đầy đ đo đc lnghĩa, khi thấy vmình biết qu dưi đất xin ch cho thấy nhng li lm ca mình thì chàng biết ngay ch nhng ngưi đạo đức mi qu dưi chân chng như vy. Thật trên đi này rt hiếm thcó mt ngưi ph n nào như vy. Biết tôn trng cung kính chng, chưa biết mình có li gì gan ddũng cảm qu dưi chân chng xin ch li thật đáng khen, đáng ca ngợi. Nếu cuộc đi này ai ai cũng đều có đức lnhư ngưi con gái nhà họ Mnh thì cuộc sng gia đình hnh phúc biết bao, là thiên đàng. Trên đi này nếu mi ngưi ai cũng biết gi gìn đức l vi nhau, tc là biết cung kính và tôn trng ln nhau thì đã mang lại s bình an vô cùng vô tn.

Nếu mt ngưi có đức hiếu sinh không đức l thì đức hiếu sinh y ch là đức hiếu sinh0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Ví bạn hãy dùng ngôn ngữ lịch sự, tôn trọng lẫn nhau, mỗi người có cấp độ trình độ riêng nên không nên phán xét nếu không thông hiểu. Xin cảm ơn!