Thứ Hai, 12 tháng 8, 2013

những lời gốc phật dạy - tập 3-10

    

THƯ  NGỎ

Chơn Như ngày 24 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Các bậc Tôn Túc, Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng, Ni và  quý vị Phật tử nam nữ cư sĩ bốn phương.
Kính  thưa  quý  vị! Bộ  sách  Văn  Hóa  Phật giáo  Đường  Về  Xứ  Phật  và  bộ  sách  Văn  Hóa Phật  giáo  Giới  Đức  Làm  Người  đến  nay  đã được  Nhà  Nước  cho phép  in  ấn  và phát   hành. Hai  bộ  sách  trên  đây  là  trong những  bộ  sách Văn  Hóa  Phật  giáo  Mười  Giới  Đức  Thánh  Sa Di,  Giới  Đức  Thánh  Tăng  và  Thánh Ni,  Đạo Đức  Nhân  Bản  - Nhân  Quả.  Đó   là  những  bộ sách  chấn  chỉnh  lại Phật  giáo,  vì giáo  lý chân chánh của  Phật giáo gần như  bị  chôn vùi  dưới lớp giáo lý tập hợp của các tôn giáo khác và những  kiến  giải  của  các  hệ  phái  khác  nhau trong Phật  giáo  phát  triển  Đại Thừa  và  Phật giáo Nguyên Thủy Nam Tông.
Những bộ sách Văn Hóa Phật giáo nguyên gốc mà tác giả ghi lại bằng những kinh  nghiệm công sức tu tập của mình  theo đường lối giáo lý Nguyên Thủy “GIỚI, ĐỊNH, TUỆ” của đức Phật. Nó  mang lại một  kết  quả  rất  thực  tế  và  cụ  thể

Trưởng lão THÍCH THÔNG LẠC


cho một  đời  sống  an  lạc, thảnh  thơi và  hạnh phúc của kiếp  làm người. “Sống không làm khổ mình,  khổ  người”  và “làm  chủ  sanh, già,  bệnh, chết”.
Nếu  ai  muốn  đem những  bộ  sách  này  ra bình  luận  đúng  sai thì  hãy  tu tập  như  tác  giả, có  nghĩa  là   phải tu  tập  làm   chủ  sanh,  già, bệnh, chết. Nếu chưa làm chủ được bốn sự đau khổ  này,  mà  bình  luận  bộ  sách  này  thì quý  vị tự  biết  khả  năng  của  mình  chưa  đủ  sức  bình luận nó.
Nếu vì một lý  do gì về sự sống của quý vị mà bình luận nó thì  quý vị quá nông cạn, đã tự dối  mình   dối  người  để  che  đậy  những  điều không phải của Phật giáo. Đó  là quý vị quên đi bổn phận   và trách nhiệm của người đệ tử Phật là phải   dẹp  bỏ  những  tà  kiến  ngoại đạo  đang ẩn núp trong ngôi nhà chánh pháp.
Trong  sách  này  dạy  rằng  “không  có  thế giới  siêu  hình”,  nếu  quý  vị  bảo  rằng:  “có  thế giới  siêu  hình  thì  quý  vị  hãy  tu  tập  có  trí tuệ Tam  Minh, rồi  quan  sát  vũ  trụ  tìm  xem linh hồn người chết, Thần, Thánh, quỷ ma ở  đâu, có hay  không  có?  Chừng  đó  mới  bình  luận  sách này đúng sai.
Còn  bảo  rằng  sách  này  dạy  không  đúng

NHỮNG LỜI GỐC PHẬT  DẠY – TẬP III


lời   của  Phật,  thì   quý  vị  hãy  lấy  tạng kinh Nikaya  ra so sánh  và phải   sống  cho đúng  đời sống  Phạm hạnh của  bậc  Thánh Tăng,  Thánh Ni,  thiền  định  phải nhập  cho được  bốn  Thánh Định, làm chủ  đời  sống  , tâm  không  còn  tham sân si, mạn, nghi;  làm chủ bệnh tật, không còn đi bệnh  viện  bác  sĩ  mà  phải tự  khắc  phục  các bệnh khổ, nó không còn tác động đến thân tâm và   phải làm  chủ  sự  sống  chết.  Khi   làm  chủ được như vậy thì quý vị mới bình  luận bộ sách này đúng sai với  giáo  lý Phật giáo. Còn  quý vị chưa  thực  hiện  được  thì  xin  quý  vị  đừng  bàn đến  mà  hãy  lo  tu  tập  để  cứu  mình.  Vì  quý  vị chưa làm chủ được sự sống chết mà dựa vào những kiến giải của những nhà học giả xưa và nay thì  cũng giống như những người mù sờ voi thì  quý vị sẽ làm trò cười cho những người hiểu biết. Tại sao vậy?
Vì  lời  nói  của  quý  vị  không  minh  chứng được với việc tu hành. Lời nói không đi đôi với hành động sống và làm chủ thân tâm, thành ra quý vị chỉ lý luận suông mà thôi.
Kính   thưa  quý  vị! Phật  giáo  là   một  tôn giáo có nền đạo đức nhân bản - nhân quả của loài  người,  nền  đạo  đức  ấy   sẽ  giúp  cho  con người xây  dựng cho mình  một cuộc sống Thiên

Trưởng lão THÍCH THÔNG LẠC


Đàng,  Cực  Lạc tại thế  gian  này.  Vì  thế  chúng ta không có quyền dìm  mất nó đi một lần nữa, nó  mất  đi loài  người  trên  hành  tinh  này  chịu một  sự  thiệt  thòi  rất  lớn  và nhất  là  Phật  giáo chỉ còn là  một tôn giáo mê tín mà thôi. Xin quý vị lưu ý.
Sau  cùng,  chúng  tôi  xin  thành  tâm  kính chúc quý vị thân tâm dồi dào sức khỏe.

Kính  ghi, Thích  Thông Lạc

TRONG KHI TU TẬP THIỀN ĐỊNH NÊN
LƯU Ý NHỮNG LỜI DẠY NÀY


LỜI PHẬT DẠY

“1/ Tịnh chỉ âm thanh ly “động”.

2/ Tịnh chỉ mộng  tưởng ly “hỷ”.

3/ Tịnh chỉ thọ ly “xúc”.
Trạng   thái   vắng   lặng   trong   tỉnh thức là  xả  lạc,  xả  khổ, xả  niệm thanh tịnh”.CHÚ GIẢI:

  Tịnh  chỉ âm  thanh ly “động”,  tức  là diệt  tầm  tứ  nhập  Nhị  Thiền.  Bởi  vì  khi nhập Nhị  Thiền  thì sáu  căn  ngưng  hoạt  động.  Sáu căn là gì?
Sáu  căn  là  mắt,  tai,  mũi,  miệng,  thân,  ý. Ở  đây chúng ta hiểu tầm tứ thuộc về ý căn, diệt tầm tứ tức là diệt ý  căn. Ý căn là một căn trong nhóm sáu căn. Nên ý căn diệt thì bắt buộc các căn kia cũng bị diệt. Cho nên câu trên đây dạy:

Trưởng lão THÍCH THÔNG LẠC


“Tịnh   chỉ âm  thanh ly “động’’,  tức  là  âm thanh ngưng thì không còn nghe tiếng động. Giống  như  người  đang  ngủ  say,  ý  căn  không hoạt động nên tầm tứ không có, thì tất cả sắc, thinh, hương, vị,  xúc,  pháp  cũng  không  có.  Cả một không gian vắng lặng. Toàn bộ ý thức bị ngưng bặt, chỉ còn cái biết của tưởng thức mà thôi. Giống như người trong giấc chiêm bao.
  Tịnh  chỉ mộng  tưởng  ly  “hỷ’’.  Tức  là ly  hỷ  trú xả  nhập  Tam Thiền. Bởi vì khi nhập Tam Thiền thì không còn chiêm bao. Cho nên, nói   tịnh   chỉ   mộng   tưởng   tức   là   chiêm   bao không còn. Chiêm bao không còn thì mới nhập được Tam  Thiền.  Nói  cho dễ   hiểu  hơn:  muốn nhập Tam Thiền thì phải tịnh chỉ sự hoạt động của tưởng uẩn.
Tóm  lại,  muốn  nhập  Tam  Thiền  thì phải vượt qua thế giới tưởng, tức là lìa xa 18 loại hỷ tưởng. Mười tám loại hỷ tưởng như thế nào?
-  Sáu loại tưởng trần gồm có:

1/  Sắc tưởng

2/  Thinh tưởng

3/  Hương tưởng

4/  Vị tưởng

NHỮNG LỜI GỐC PHẬT  DẠY – TẬP III


5/  Xúc tưởng

6/  Pháp tưởng

-  Sáu loại tưởng thức gồm có:

1/  Nhãn tưởng thức

2/  Nhĩ tưởng thức

3/  Tỷ tưởng thức

4/  Thiệt tưởng thức

5/  Thân tưởng thức

6/  Ý tưởng thức

-  Sáu tưởng thông gồm có:

1/  Thiên nhãn tưởng thông

2/  Thiên nhĩ tưởng thông

3/  Tỷ tưởng thông

4/  Thiệt tưởng thông

5/  Thần túc tưởng thông

6/  Tha tâm tưởng thông

Lìa  hết  18  loại  hỷ  tưởng  này  thì nhập Tam Thiền. Cho nên, lời dạy tịnh chỉ mộng tưởng ly hỷ thì biết ngay đó  là trạng thái Tam Thiền hay nói cách khác mà trong kinh thường dùng ly hỉ trú xả nhập Tam Thiền.

Trưởng lão THÍCH THÔNG LẠC


   Tịnh  chỉ thọ  ly “xúc”.  Tức  là  lìa  các cảm thọ nhập Tứ Thiền. Bởi vì khi nhập Tứ Thiền thì các cảm thọ ngưng hoạt động. Thọ là
gì?

Thọ  là  các  cảm  thọ  nơi  thân  và  tâm,  vì thế khi nhập Tứ Thiền đức  Phật dạy: “Xả  lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh”. Xả lạc, xả khổ, xả  niệm  thanh  tịnh  tức  là  xả  thọ.  Vì  các  cảm thọ có ba:
1-  Thọ lạc.

2-  Thọ khổ.

3-  Thọ bất lạc bất khổ.

Muốn xả được như vậy thì phải có đủ năng lực  của  bảy  Giác  Chi.  Nhờ  bảy  năng  lực  của Giác  Chi,  các  bạn  mới  đủ điều  kiện   tu  tập  Tứ Như Ý Túc, trong Tứ Như Ý Túc có Định Như Ý
Túc.

Khi các bạn muốn tu tập Định Như Ý Túc thì các  bạn dùng  Trạch  Pháp  Giác  Chi  hướng tâm nhập Sơ Thiền. Hướng tâm nhập Sơ Thiền như thế nào?
Hướng tâm nhập Sơ Thiền như trong kinh Phật đã  dạy: “Tâm  ly dục  ly bất  thiện  pháp nhập Sơ  Thiền”. Đó là câu trạch pháp hướng tâm  của  Thất  Giác  Chi.  Và  Nhị  Thiền,  Tam

NHỮNG LỜI GỐC PHẬT  DẠY – TẬP III


Thiền, Tứ Thiền cũng đều dùng Trạch Pháp hướng  tâm  tùy  theo  câu  hướng  tâm  của  loại định đó.  Hướng  tâm  đúng  pháp  và  đầy  đủ  lực Giác Chi thì nhập định được ngay liền, như đức Phật đã dạy: “Nhập bốn thiền không có khó khăn,  không  có  mệt  nhọc”.  Cho nên,  “Tịnh chỉ thọ ly “xúc”  là nghĩa này. Ở  đây đức Phật sợ   chúng  ta  không   hiểu  và   không   nhận  ra trạng  thái  của  Tứ   Thiền,  nên  đức   Phật  xác định để  chúng  ta  dễ  nhận  hơn  nên  Ngài  bảo: “Trạng   thái  vắng   lặng   trong  tỉnh   thức (của  Thức uẩn) là  xả  lạc,  xả  khổ, xả niệm thanh tịnh”.

TỪ BỎ


LỜI PHẬT DẠY

“Cái  gì không  phải  của  các  ông  các ông hãy từ bỏ, từ bỏ sẽ  được hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các ông”.
Sắc,  thọ, tưởng,  hành,  thức, không phải  của  các  ông,  hãy  từ  bỏ  thân ngũ uẩn này,  sẽ   đem  lại  hạnh  phúc,  an  lạc
cho các ông”.


CHÚ GIẢI:
Thân ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức.  Theo như  lời  đức  Phật  dạy:  “Hãy từ  bỏ thân ngũ  uẩn này,  sẽ  đem  lại  hạnh phúc, an lạc”. Đúng vậy, do thân ngũ uẩn này mà chúng ta thường chịu nhiều sự khổ đau.
Vậy muốn từ bỏ thân ngũ uẩn này phải từ bỏ  bằng  cách  nào?  Rất  nhiều  pháp  môn  tu  tập để  từ bỏ thân ngũ uẩn này, nhưng có một pháp môn hay nhất. Đó  là pháp Như lý tác ý.  Tác ý cái gì?

NHỮNG LỜI GỐC PHẬT  DẠY – TẬP III


Chúng ta hãy lắng nghe đức  Phật  dạy tác ý: “Sắc,  này các  Tỳ  Kheo, là  vô  thường, cái gì vô  thường là  khổ.  Cái  gì khổ là  vô ngã. Cái  gì vô  ngã  cần  phải  như  thật thấy  với chánh trí tuệ là: “Cái  này không  phải  của tôi,  cái  này   không phải  là  tôi,  cái  này không phải tự ngã của tôi”.
Thọ…  Tưởng...  Các  hành…  Thức là  vô
thường...

Này các  Tỳ  Kheo, do thấy vậy,  bậc Đa văn  Thánh đệ  tử  nhàm chán đối với  sắc... đối với thọ... đối với tưởng... đối với các hành...  đối với thức.
Do  nhàm   chán nên   ly   tham.   Do  ly tham  nên được giải thoát. Trong  sự giải thoát,   trí  khởi  lên:   “Ta    đã    được   giải thoát”.  Vị ấy  biết  rõ:  “Sanh đã  tận,  Phạm hạnh  đã  thành, những  việc  làm  nên  làm đã  làm,  không còn  trở  lui trạng  thái này nữa”.
Này  các  Tỳ  Kheo,  cho  đến  hữu  tình, cho đến tột đảnh của hữu, những bậc ấy là tối  thượng,  những  bậc  ấy  là  tối  thắng ở trong đời, tức là các bậc A La  Hán”.

Trưởng lão THÍCH THÔNG LẠC


Theo như những lời dạy trên, chứng quả A La Hán rất đơn giản. Phải không các bạn?
Qua lời dạy này, chúng ta chỉ cần biết như thật sắc, thọ, tưởng, hành, thức là vô thường, là khổ, không phải là ta, là của ta, là bản ngã của ta, thì ngay đó  là chứng quả A La Hán. Nói thì dễ,  nhưng  tác  ý  để  biết  như  thật  thì phải  có thời gian tu tập không phải là ít.

GIỚI HẠNH I


LỜI PHẬT DẠY

“Giới  hạnh  là  trí tuệ,  trí tuệ  là  giới hạnh. Có giới hạnh, có trí tuệ, thì  lời nói mới   thành  thật  không hư   dối,   hành
động và ý nghĩa không ác độc”.CHÚ GIẢI:
Muốn  hiểu  lời  dạy  này  thì chúng  ta phải hiểu cho rõ ràng những từ ngữ. Vậy giới hạnh là gì?
Giới là giới luật, là  những điều ngăn cấm, là  những  pháp  thiện.  Hạnh là  hành  động,  là đức hạnh.
Giới hạnh là những hành động thiện, những hành động mang lại sự an vui cho mình, cho người, cho tất cả chúng sanh.
Trí   tuệ  là  sự  hiểu  biết  của  ý  thức,  chứ không phải trí tuệ Tam Minh. Xin quý bạn hãy phân biệt cho rõ ràng. Có thể câu này dịch sửa lại  “Giới  hạnh   là  tri kiến  giải  thoát”.  Từ

Trưởng lão THÍCH THÔNG LẠC


ngữ  trí tuệ  dễ  khiến  cho mọi  người  hiểu  lầm mình  có  trí tuệ.  Con người  chỉ  có  tri kiến  chứ chưa có  trí tuệ,  ngoại  trừ  những  bậc  tu  chứng Tam Minh. Nhưng  tại  sao ở   đây  nói  giới hạnh là tri kiến giải thoát?
Đúng vậy, ở  đâu có tri kiến giải thoát là ở đó  có đức  hạnh. Lời dạy trên đây xác định đạo đức làm người rất rõ ràng. Người có đức hạnh không  làm  khổ  mình,  khổ  người  là  người  phải có tri kiến giải thoát.
Phần đông, trong cuộc đời của chúng ta người   nào   cũng  có   tri kiến, nhưng   tri kiến không  có  giới  hạnh.  Tri kiến không  có  giới hạnh  là  tri kiến  khổ  đau, tri kiến  ác,  tri kiến dục làm khổ mình,  khổ người.
Lời dạy  bảo  trên  đây  của  đức   Phật  rất thực tế trên đường tu hành theo đạo giải thoát “Ai  có  giới  hạnh  là  có  tri kiến  giải  thoát, ai có tri kiến giải thoát là có giới hạnh”.

GIỚI HẠNH II


LỜI PHẬT DẠY

“Giới  hạnh”   có  thể  làm  thanh tịnh
“trí tuệ”,  “trí tuệ”  có  thể  làm  thanh tịnh
“giới hạnh”.


CHÚ GIẢI:
Khi một hành giả sống một đời sống đạo   đức  thì đạo  đức  là  giới  hạnh.  Giới  hạnh làm cho tri kiến không có khởi ác niệm, không có những hành động ác, không có những lời nói ác. Nhờ thế được xem là tri kiến thanh tịnh tức
là  tri kiến  giải  thoát  hay  nói  cách  khác  là  tri
kiến không  làm  khổ  mình,  khổ  người  và  khổ tất  cả  chúng  sanh,  tức  là  sự  hiểu  biết  thanh
tịnh.

Cho nên,  lời dạy  này  có  một  giá  trị  rất lớn về  đời sống  đạo  đức nhân  bản  - nhân  quả, sống  không  làm  khổ  mình,  khổ  người.  Vì  thế kinh dạy: “Giới hạnh  có thể làm thanh tịnh tri kiến,  tri kiến  có  thể  làm  thanh tịnh

Trưởng lão THÍCH THÔNG LẠC


giới  hạnh”.   Đó  là  cách  thức  sử  dụng tri kiến giải thoát của chúng ta để  vượt ra khỏi qui luật của nhân quả, để làm chủ sự sống chết và chấm dứt luân hồi của  kiếp làm người.
Chúng  ta  ai  cũng  biết  đời sống  con người là khổ đau là nhiều tai ương hoạn nạn. Thế mà chỉ  biết  cách  sử  dụng tri kiến và  giới  luật  thì mang  lại  cho  chúng  ta  một  đời  sống   Thiên Đàng Cực Lạc tại thế gian này chứ không phải tìm nơi vô hy vọng.

THẦN THƠNG


LỜI PHẬT DẠY

“Ta  quyết  không  bao giờ  chỉ dạy  Tỳ
kheo tu tập niệm ra thần túc thông.

Ta chỉ dạy cho các đệ tử nên ở  chỗ thanh vắng, yên lặng tư duy về đạo lý. Nếu  có  công  đức  nào  thì   tự  che  giấu, nhưng  có  lỗi  lầm  nào  thì  phải  tự  mình
bày tỏ sám hối”.


CHÚ GIẢI:
Lời dạy trên đây của đức Phật đã xác định Đạo Phật là một tôn giáo dạy đạo đức, chứ không  phải  là  một  tôn  giáo  dạy  thần  thông, mang  đầy  tính chất  huyền  bí,  ảo  giác,  trừu tượng, mê tín, thần thông, pháp thuật, như Đại
Thừa,  Mật  Tông,  v.v..  mà  từ  lâu  người  ta  đã
nghĩ. Do nghĩ sai về Phật giáo quá nhiều nên người ta các nhà Đại Thừa xây dựng Phật giáo thành  một  tôn  giáo  kỳ  quái.  Theo  kinh sách phát  triển  Đại  Thừa,  mỗi  khi đức  Phật  đăng

Trưởng lão THÍCH THÔNG LẠC


đàn thuyết pháp thì nhập vào tam muội  phóng hào quang rực rỡ đủ màu sắc, rồi hiện Phật hoá thân từ trên trời bay xuống.
Những  lời dạy  giàu  tưởng  tượng  như  vậy không  đúng  là  lời  Phật  dạy.  Vì  bài  kinh trên đây đã xác định điều đó. Phải không các bạn? Thế mà các Tổ dám bịa đặt chẳng có cơ sở.
Chúng tôi xin  lập  lại  lời dạy trên đây của Phật, để  xác định cho các bạn thấy rằng: Phật giáo  thiết  thực,  cụ  thể,  không  có  dạy  những điều mê  tín, mơ hồ,  trừu tượng v.v.. mà  lời nói của  Ngài  rất  quả  quyết  và  nhất  định không  có dạy thần thông. Cho nên, các bạn đến với Đạo Phật  là  đến với  nền  đạo  đức nhân bản  –  nhân quả:  “Ta  quyết  không bao  giờ  chỉ dạy  Tỳ kheo tu tập niệm ra thần túc thông. Ta chỉ dạy  cho các  đệ  tử  nên  ở   chỗ  thanh vắng, yên lặng tư duy về đạo lý. Nếu có công đức nào thì  tự  che giấu,  nhưng  có  lỗi  lầm  nào thì phải tự mình bày tỏ sám hối”.
Thưa các bạn! Các bạn có nghe chăng lời khuyên  dạy này:  “Nên ở   chỗ  thanh vắng  tư duy về  đạo  lý”  Nên  ở   chỗ  thanh  vắng  tư  duy về  đạo  lý  là  ý  đức  Phật  muốn  dạy chúng  ta  tu tập pháp môn nào?

NHỮNG LỜI GỐC PHẬT  DẠY – TẬP III


Câu trên đây đức Phật dạy chúng ta tu tập Định Vô  Lậu.  Định Vô  Lậu  tức  là  sự  tư  duy về đạo  lý.  Do người  nào  biết  tu  tập  Định Vô  Lậu thì cuộc sống ở thế gian chính  là đang ở  Thiên đàng, Cực Lạc, v.v..
Câu  kế đức  Phật  dạy: “Nếu có  công  đức nào thì  tự  che giấu,  nhưng  có  lỗi  lầm  nào thì phải  tự  mình bày  tỏ  sám  hối”. Lời  dạy này quá tuyệt vời. Khi tu tập có kết quả thì không  được nói  ra,  vì  nói  ra là  do  tâm  ngã mạn. Tâm ngã mạn khiến cho sự tu hành càng thêm  dục. Thay  vì ly dục ly ác  pháp,  diệt  ngã xả  tâm  thì lại  nuôi  lớn  bản  ngã  và  dục.  Tu hành  khi có  công  đức  nào  thì chỉ  có  trình cho vị Thầy hướng dẫn mình để Người xác định những công đức  đó đúng hay sai, ngõ hầu tránh sự tu sai cho mình.
Còn thấy mình tu tập có lỗi lầm nào, thì phải tự mình bày tỏ sám hối với vị Thầy để Người  khuyến  cáo  và  sách  tấn  giúp  mình  có nghị lực khắc phục những ác pháp ấy cho bằng được. Nhờ đó, con đường tu tập mỗi ngày mỗi tiến về phía trước hơn.

NGƯỜI XUẤT GIA
CĨ HAI  VIỆC  CẦN PHÂI LÀM


LỜI PHẬT DẠY

1-  “Im  lặng như Thánh

2-  Thưa hỏi pháp ngữ”


CHÚ GIẢI:
Trong  cuộc  đời  tu  hành,  muốn  đạt  kết quả giải thoát, thì có hai điều kiện các bạn cần nên nhớ và còn phải chấp hành nghiêm túc.
     Điều   thứ  nhất:  “Phải   im  lặng   như Thánh”.  Có  nghĩa  là  các  bạn  khi khép  mình vào khuôn khổ tu  hành thì các  bạn không nên hội họp nói chuyện. Không nên hội họp nói chuyện để làm gì các bạn biết không? Để tâm không  phóng  dật  các  bạn  ạ!  Đó  chính  là  việc quan trọng  nhất  cho đời  tu  của  các  bạn.  Nếu các  bạn  xem thường  sự  im  lặng  như  Thánh  là các bạn đã  phản bội lại đường tu tập của mình (phản lại Phật giáo).


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Ví bạn hãy dùng ngôn ngữ lịch sự, tôn trọng lẫn nhau, mỗi người có cấp độ trình độ riêng nên không nên phán xét nếu không thông hiểu. Xin cảm ơn!