Thứ Hai, 12 tháng 8, 2013

những lời gốc phật dạy - tập 3-15Sư, Tỳ Kheo ấy không hướng về sự nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn. Khi  tâm của vị  ấy  không hướng về  nỗ   lực,  hăng hái, kiên  trì và  tinh tấn,  như  vậy  gọi là  tâm hoang vu thứ nhất”.  (Tăng  Chi  Bộ  Kinh  tập  4 trang 225 –  230). Các  bạn có  nghe  lời dạy  này của đức Phật không?
Nếu các bạn  về tu  viện Chơn Như  mà  các bạn  không  tin Thầy,  không  tin lời   dạy  của Thầy, không tu tập đúng như lời dạy của Thầy, sống phạm giới, phá giới, đó là tâm rừng rú của các bạn. Tââm đó là tâm không thể huấn luyện được, tâm  đó   là  tâm  bỏ  đi,  tâm  đó   là  tâm không dùng được.
   Tâm hoang vu thứ hai, các bạn hãy lắng đức  Phật dạy: “Này  các  Tỳ  Kheo, lại  nữa, vị Tỳ Kheo nghi  ngờ đối với Pháp. Này các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo nào nghi  ngờ, do dự, không quyết  đoán,  không tịnh tín đối  với  Pháp, Tỳ   Kheo  ấy  không  hướng về  sự   nỗ  lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn. Khi  tâm của vị  ấy  không hướng về  nỗ   lực,  hăng hái, kiên  trì và  tinh tấn,  như  vậy  gọi là  tâm hoang vu thứ hai”.  (Tăng  Chi  Bộ  Kinh   tập  4 trang 225 – 230).Đối  với  pháp  tu  các  bạn phải  nghiên  cứu cho thật  kỹ,  nếu  pháp  nào  đúng  là  pháp  của Phật  dạy thì các  bạn  hãy  đặt  trọn  lòng  tin và thực hiện cho bằng được, phải giữ gìn giới luật cho nghiêm chỉnh, phải tu tập cho đúng lời dạy của Thầy. Còn ngược lại là tâm rừng rú của các bạn,  các  bạn  không  nên  dùng  những  loại  tâm đó mà đi theo con đường chánh pháp của đức Phật  được.  Vì  pháp  của  Phật  là  đạo  đức  nhân bản –  nhân quả làm người. Nếu các bạn không tin thì các bạn sẽ sống vô đạo đức, sẽ làm khổ mình   khổ  người  và  khổ  tất  cả  chúng  sanh. Pháp của Phật dễ nhận ra lắm các bạn ạ! Vì không  tu  thì thôi  mà  hễ  có  tu  là  có  giải  thoát ngay liền.
   Tâm  hoang vu thứ  ba, các bạn hãy lắng đức  Phật dạy: “Này  các  Tỳ  Kheo, lại  nữa, vị Tỳ Kheo nghi  ngờ đối với Tăng, Này các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo nào nghi  ngờ, do dự, không quyết  đoán,  không tịnh tín đối  với  Tăng, Tỳ  Kheo  ấy  không  hướng về   sự  nỗ  lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn. Khi  tâm của vị  ấy  không hướng về  nỗ   lực,  hăng hái, kiên  trì và  tinh tấn,  như  vậy  gọi là  tâm hoang vu thứ ba”. (Tăng  Chi  Bộ  Kinh   tập  4 trang 225 – 230).Tăng là những người còn đang sống hiện tiền. Họ sống như Phật, ăn như Phật, làm như Phật,   đi   như  Phật,   v.v..  Cho  nên,   Tăng   là gương  hạnh  sống  động  nhất  cho  cuộc   đời   tu hành của các bạn. Họ là giới luật sống mà hằng ngày  các  bạn  gặp.  Họ là  những  cuốn  tự  điển sống  để các  bạn  tra  cứu  các  pháp  hành  không bao giờ  sai, vậy  mà  các  bạn  nghi  ngờ  là  nghi ngờ làm sao?
  Tâm hoang vu thứ tư, các bạn hãy lắng đức  Phật dạy: “Này  các  Tỳ  Kheo, lại  nữa, vị Tỳ  Kheo  nghi  ngờ  đối  với  Học  Pháp.  Này các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo nào nghi  ngờ, do dự, không quyết  đoán,  không tịnh tín đối  với Học  Pháp,  Tỳ  Kheo ấy  không hướng về  sự nỗ  lực,  hăng hái, kiên trì và tinh tấn.  Khi tâm   của   vị   ấy   không   hướng về   nỗ   lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn, như  vậy gọi là  tâm  hoang vu thứ  tư”. (Tăng  Chi  Bộ  Kinh tập 4 trang 225 – 230)
Học Pháp tức là học và tu tập giới luật và
37  phẩm  trợ  đạo,  nếu  các  bạn  học  và  tu  tập Học Pháp  mà  không  tinh cần  thì làm  sao các bạn hiểu biết cho rõ ràng và làm sao cho thuần thục  và  nghiêm  trì, nếu  các  bạn học  và  tu  tập một  cách  lơ là,  cho có  hình  thức  thì đó  là  tâmrừng rú của các bạn? Tâm đó đối  với Học Pháp chẳng có lợi ích gì cả. Muốn xả bỏ tâm rừng rú đó  thì các bạn phải tinh tấn siêng năng tu tập Tứ niệm Xứ như đã dạy ở  trên.
    Tâm  hoang  vu  thứ  năm,  các  bạn  hãy lắng đức Phật dạy: “Này Tỳ  Kheo, khi một vị Tỳ Kheo phẫn nộ đối  với các vị đồng Phạm hạnh,  không hoan  hỷ,  tâm  dao  động  trở thành hoang  vu, Tỳ  Kheo ấy  không hướng về  nỗ  lực,  hăng hái,  kiên  trì và  tinh tấn. Như  vậy gọi là tâm hoang  vu thứ năm.
Này  các  Tỳ  Kheo,  để   đoạn  tận  năm tâm  hoang  vu này.  Bốn Niệm  Xứ  cần  phải tu tập”. (Tăng Chi Bộ Kinh  tập 4 trang 225 – 230)
Một vị Tăng mà còn phẫn nộ thì  đó là tâm rừng  rú  các  bạn cần  phải  dẹp bỏ,  cần  phải  xa lìa,  cần  phải  đoạn trừ  muốn  được vậy  thì các bạn phải y theo lời Phật dạy hãy siêng năng tu tập Tứ Niệm Xứ.
Đoạn kinh trên đây đã xác định pháp môn Tứ  Niệm  Xứ  có  tầm  quan trọng  nhất  trong  sự tu  tập  ly  dục  ly  ác  pháp.  Nhất  là  năm  tâm hoang vu mà  bài  kinh này  chỉ  rất  rõ.  Bạn  về đây tu tập là tin ai? Có phải tin ở  Thầy chăng? Hay về đây để tu thử? Các bạn trả lời đi?Khi về  đây  tu  hành  bạn còn  nghi  ngờ,  do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín đối với bậc Đạo Sư, đối với pháp của Thầy dạy, đối với chúng ở  đây thường đi nói chuyện với họ, tức là thiếu  tâm  cung  kính   chúng,  không  ôm  pháp chặt  như  ôm  phao  qua biển,  tức  giận  các  vị đồng   tu,  khi không  được nói  chuyện  với  họ được. Đó là những tâm hoang vu khiến cho bạn tu  hành  bỏ  cuộc.  Bạn  đã  bỏ  tu  viện  Chơn Như ra đi  để  tìm con đường  giải  thoát  khác,  nhưng đến  giờ  này  đã  10  năm,  20  năm  rồi,  bạn  đã làm chủ thân tâm được những gì chưa? Hay chỉ biết  nói  lừa  đảo  người  mà  thôi.  Có  bạn đã  rời khỏi tu viện Chơn Như để học tập có bằng Tiến sĩ Phật học. Đó là bạn học để  nói láo, có ích lợi gì cho bạn? Nhưng  điều quyết chắc là bạn cũng vẫn  còn  trôi  lăn  trong  biển  sanh  tử  luân  hồi, chỉ có đạt được danh, lợi dẫy đầy, chùa to, Phật lớn, xe cộ nhiều, máy móc, phòng ốc  sang trọng như  một  nhà  giàu  tỉ  phú  không  hơn  không
kém.

Tâm  hoang vu của  bạnï  đã  hướng  dẫn  bạn về rừng rú âm u ngu si.


TÂM KHƠNG PHĨNG DẬT


LỜI PHẬT DẠY

“Này các Tỳ Kheo, phàm có những thiện pháp  nào,  tất  cả  những  pháp  ấy lấy  không phóng  dật  làm  căn  bản,  lấy không phóng dật làm chỗ quy tụ, không phóng dật  là  tối  thượng  trong  các  pháp
ấy”.


CHÚ GIẢI:
Một   lần   nữa   đức   Phật   nói   về   tâm không phóng dật. Xin các bạn lưu ý: Muốn tâm không  phóng  dật  thì các  bạn  phải  phòng  hộ mắt, tai, mũi, miệng,  thân, ý. Vậy pháp  phòng hộ sáu căn là pháp nào?
- Thứ nhất là pháp độc cư.

- Thứ hai là pháp Tứ Chánh Cần.

- Thứ ba là pháp Tứ Niệm Xứ.

- Thứ tư là pháp Thân Hành Niệm.Biết rõ tâm không phóng dật là pháp tối thượng  trong  các  pháp  thiện.  Vậy  thì muốn  ly dục ly ác pháp thì chúng ta phải bằng mọi cách giữ gìn tâm không phóng dật. Phải không các bạn? Bằng mọi cách phải giữ tâm không phóng dật tức là phải biết lấy pháp làm hòn đảo, làm chỗ  nương  tựa  vững  chắc  cho  ta  thì tâm  sẽ không phóng dật. Cho nên, đức Phật thường nhắc  nhở  chúng  ta:  “Hãy lấy  giới   luật   và giáo pháp Ta  làm Thầy, làm hòn đảo, làm chỗ  nương tựa  vững  chắc…”.  Chính  vì  chỗ tâm không phóng dật là thiện pháp tối thượng, là  sự  chuyển  hóa  nhân  quả,  là  đạo  đức không làm khổ mình khổ người, là mục đích tâm bất động của Phật giáo, là Niết Bàn tại thế gian, là tâm  thanh  thản  an  lạc  và  vô  sự,  là  bất  động tâm định, là ly dục ly ác pháp...
Cho  nên,  người  tu  hành  theo  Đạo  Phật thì phải  lấy  tâm  không  phóng  dật  làm  pháp môn tối thượng. Vậy, trên bước đường tu theo Phật  giáo  thì chúng  ta  phải  khắc  ghi  trong lòng lời dạy này: “lấy  không  phóng  dật  làm căn bản, lấy không phóng dật làm chỗ quy tụ, không phóng  dật  là  tối  thượng  trong các pháp thiện ấy”.

PHÁP VI DIỆU


LỜI PHẬT DẠY

“Này  các  Tỳ  Kheo, rồi Ta suy nghĩ như sau: “Pháp này do Ta chứng được, thật là  sâu  kín, khó  thấy, khó  chứng, tịch  tịnh,  cao  thượng,  siêu  lý  luận,  vi diệu chỉ người có trí mới hiểu thấu, còn quần chúng  này  thì  ưa  ái  dục, khoái dục,  ham   thích  ái   dục,  khó  mà  thấy được định lý, sự kiện này thật khó thấy.
Tức  là  sự  tịnh chỉ  tất  cả  các  hành, sự trừ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, ly tham đoạn  diệt, Niết Bàn”.


CHÚ GIẢI:
Những  lời dạy  trên  đây,  đức  Phật  đã xác  định một  cách  quả  quyết  rằng  pháp  môn của  mình  đã   tìm ra và  đã   tu  chứng  là  “sâu kín, mầu nhiệm, khó thấy,  khó chứng,  tịch tịnh, cao thượng, siêu  lý  luận  và  vi diệu”. Nếu ai đã  tu tập đúng những pháp  môn “Giới,Định, Tuệ”  thì lời ca ngợi này là một sự thật, không có một chút gì dối người.
Khi tu tập xong, chúng tôi mới hiểu rõ lời dạy của Phật thật là “sâu kín, mầu nhiệm, khó  thấy, khó  chứng, tịch  tịnh,  cao thượng, siêu lý luận và vi diệu”. Cho nên, từ xưa đến  nay các  nhà  học  giả  tu  hành  chưa tới nơi,  tới chốn, lại đem kinh sách Phật  ra giảng thuyết làm sai lệch nghĩa lý của Phật pháp.
Hiểu sai, làm lệch ý Phật, mà còn kết tập thành kinh sách thì kinh sách ấy là một mớ kiến  giải  chữ  nghĩa,  chứ  tu  hành  làm  sao đạt được cái gì?
Pháp của Phật đâu phải để  cho người tâm còn  dục  mà  tu  tập.  Vì  tâm  còn  dục bạn  không thể  nào  tu  theo  Phật  giáo  được. Cho nên  đức Phật nói: “quần chúng này thì ưa ái dục, khoái dục, ham  thích ái dục, khó  mà thấy được định lý, sự kiện này thật khó thấy”.
Thưa bạn! Khi muốn tu theo Phật giáo thì bạn có  hiểu  biết bạn  không?  Bởi  vì  bạn mang tâm  dục  đến  với  Đạo  Phật,  thì bạn  chỉ  uổng công mà thôi. Nếu bạn xa lìa tâm dục thì sẽ không  ưa ái  dục,  không  khoái  ái  dục,  khôngham  thích  ái  dục  thì bạn mới  thấy  rõ  định lý của Phật giáo rất là mầu nhiệm và sâu kín.

HẠNH  ĐỘC CƯ


LỜI PHẬT DẠY

“Thế  Tôn  nhìn chúng  Tỳ  Kheo đang yên  lặng,  hết  sức  yên  lặng,  rồi  hỏi  các Tỳ  Kheo: “Ta  được thỏa mãn này các  Tỳ Kheo, với đạo lộ này tâm Ta được thỏa mãn, này  các  Tỳ  Kheo,  với  đạo  lộ  này hãy   tinh  tấn   hơn   nữa, để   chứng đạt những gì chưa  chứng đạt,  để chứng   đắc những gì chưa  chứng đắc, để chứng   ngộ những gì chưa  chứng ngộ.
Hội chúng này không có lời thừa thải, không có  lời  thừa dư  đã  được  an trú trong lõi cây thanh tịnh.
Một hội    chúng   đáng   được   cung kính, đáng được  tôn trọng, đáng được cúng   dường,   đáng   được   chắp tay,   là
phước điền vô thượng ở  đời”.


CHÚ GIẢI:Nhìn   một   số   chúng   đông   đảo   theo

Phật tu hành, giữ hạnh độc cư trọn vẹn, không tụ tập nói chuyện, ai nấy cũng lo giữ gìn phòng hộ sáu căn để ly dục ly ác pháp. Nhìn  thấy thế, đức  Phật buột miệâng ngợi khen:  “Một hội chúng  đáng  được  cung  kính,  đáng  được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời”.
Nhìn   lại   chúng   tu   hành   trong   tu   viện Chơn Như như thế nào? Chắc các bạn đều biết rất rõ.
Thưa các bạn! Tất cả tu sĩ và cư sĩ được về Chơn Như tu tập đều đến từ các chùa Đại Thừa, Thiền Tông, Tịnh Độ Tông,  Khất Sĩ, Mật Tông và Nam Tông. Các tu sĩ và những cư sĩ này vốn đã   quen  với  nếp  sống  tại  các  chùa,  tịnh  xá, niệm Phật đường của họ; họ thích hội họp nói chuyện, thích ăn ngủ phi thời, thích tu ức chế tâm. Đến đây tuy có tu tập, nhưng tu tập theo kiểu của họ, phá giới luật Phật và vi phạm nội quy của  tu  viện  Chơn  Như.  Chúng  tôi  khuyên dạy hết lời họ vẫn không nghe, chứng nào tật nấy: ăn ngủ phi thời, nhất là nói chuyện, phá hạnh độc cư...

NHỮNG LỜI GỐC PHẬT  DẠY – TẬP III


Đem so sánh hai chúng, chúng của tu viện Chơn Như và chúng trong thời đức Phật, thì chúng trong tu viện Chơn Như chỉ là những người  quá  vô  minh,  đã  vào  tu  viện  mà  không chịu  bỏ  ngũ  dục  lạc  thế  gian,  thì tu  tập  có  ích lợi gì. Vì thế, chúng tôi biết rằng chúng tu tập tại tu viện Chơn Như chỉ là những tu sĩ và cư sĩ tham  ăn,  tham  ngủ,  tham  nói  chuyện.  Vì  thế họ tu ăn, tu ngủ, tu nói chuyện, v.v.. mà thôi
Sánh  với  các  tu  sĩ  và  cư sĩ  trong  thời  đức Phật,  thì các  bạn  phải  tự  rất  xấu  hổ  các  bạn chưa thật  xứng  đáng  là  những  tu  sĩ,  cư sĩ  của Phật giáo. Thích hội họp, thích nói chuyện là những tu sĩ và cư sĩ ngoại đạo của Bà La Môn.
Con đường  tu  tập  theo  Phật  giáo  còn  rất xa. Phải trải qua ba giai đoạn:
- Giai đoạn thứ nhất: “Để  chứng  đạt những gì chưa  chứng đạt (Ly  dục ly ác pháp)’’.
- Giai đoạn thứ hai: “Để  chứng  đắc những  gì  chưa   chứng đắc  (Nhập  Bốn Thiền)’’.
-  Giai   đoạn  thứ   ba:  “Để   chứng   ngộ những   gì  chưa   chứng ngộ   (Thông   suốt Tam  Minh)’’.Thời  nay, người  tu  sĩ  và  người  cư sĩ  Phật giáo chỉ tu danh, tu lợi, tu tiền, tu bạc, tu chùa to, Phật  lớn…  Chúng  tôi  chỉ  mong sao tu  viện Chơn  Như  sẽ  có  những  người  tu  thật,  để  xác định Phật giáo là ly dục ly ác pháp, chứ không phải  tu  ức  chế  tâm  hết  vọng  tưởng  như  Đại Thừa, Thiền Tông, v.v..
Thưa các bậc tôn túc Hoà Thượng, Thượng Toạ, Đại đức, Tăng, Ni! Sự tu tập của tu sĩ Phật giáo hiện giờ phá giới, phạm  giới quá lộ  liễu khiến cho người cư sĩ mất hết lòng tin và họ đã cho ra đời  những  tác  phẩm  nói  lên  những  tệ nạn rác bẩn trong Phật giáo trong đó có một bộ sách lấy tên là “GIẶC THẦY CHÙA” ghi lại những  điều dục  lạc  của  các  quí Sư, Thầy  trong các hệ phái Phật giáo, thật là trơ trẽn, nhưng các Sư Thầy không biết xấu hổ. Khi được nghe và  thấy  như  vậy  không  ai  mà  không  đau lòng cho Đạo Phật ngày nay. Kính  mong Giáo Hội Phật giáo quan tâm lưu ý để chỉnh đốn lại sự tu học  của  tu  sĩ  Phật  giáo  cho được  tốt  đẹp hơn. Nhất là giới luật phải chỉnh đốn lại ngay bây giờ.

CĨ AI BẮT BUỘC BẠN TU ĐÂU!?


LỜI PHẬT DẠY

“Này các Tỳ Kheo, nghề sinh sống hèn  hạ nhất  là  nghề  khất  thực (đi  xin). Đây  là  một  lời  nguyền  rủa  trong   đời. Này các Tỳ Kheo khi  nói ông là kẻ khất thực (xin   ăn)  với  cái  bát  trên  bàn  tay, ông  đi  chỗ  này  chỗ  kia và  đấy  là  nghề sinh sống.
Này các Tỳ Kheo điều mà các thiện gia nam  tử  chấp nhận là  những  vị  nào, sống vì lý tưởng,  mục đích.  Duyên với lý tưởng   mục   đích,    không  phải   vì  ma cưỡng  ép,  không phải  vì trộm cướp cưỡng ép, không phải vì thiếu nợ, không phải  vì sợ  hãi, không phải  vì không có nguồn  sinh   sống  mà  với  ý  nghĩ,  ta  bị chìm  đắm trong  sanh già bệnh chết, sầu, bi khổ  ưu  não,  bị  chìm  đắm  trong  đau khổ,  bị  đoanh   vây  bởi  đau  khổ, rất có thể  sự  chấm dứt  toàn  bộ  khổ  uẩn này được tìm ra”.
(Tương Ưng kinh tập III trang 171, 172, 173)CHÚ GIẢI:
Lời  Phật  dạy  trên  đây,  là  khéo  nhắc nhở chúng ta: Tu theo Phật giáo không có danh dự gì cả các bạn ạ! Chỉ là một người không tàn tật đi xin  ăn. Không tàn tật đi xin  ăn, thì hèn hạ  lắm  các  bạn!  Nếu  bạn   sống  không  đúng
Phạm hạnh,  người  đời  sẽ  không  cung kính  và
tôn trọng bạn. Do thế, họ sẽ không dâng lên cúng dường những nhu yếu phẩm cần thiết cho sự sống  của  bạn,  thì bạn chỉ  còn  phải  làm  cái nghề  gì để  sống.  Nghề  làm  để sống  trong  tôn giáo  là  một  nghề  mê  tín bạn ạ!  Nghề  lừa  đảo. Chính  tu sĩ và cư sĩ Phật giáo hiện giờ đang hành nghề mê tín, đang dạy người tu tập thiền định trong ảo tưởng để  trao đổi sự sống với tín
đồ.

Bạn   quá   xem  thường   giới   luật,   cho  nó không phù hợp với thời đại, nên mục đích cao thượng của đời sống  Tăng sĩ bạn đã  đánh mất. Vì  đánh  mất  đời sống  Tăng  sĩ,  nên  bạn  đánh mất sự sống của mình. Mất sự sống, lại muốn sống, nên sống một cách thiếu sáng suốt, làm nghề mê tín lừa đảo người. Nếu bạn lìa ngũ dục lạc  thế  gian,  sống  đời  Phạm  hạnh,  trở  thành

NHỮNG LỜI GỐC PHẬT  DẠY – TẬP III


bậc Thầy đáng tôn kính  của mọi người, thì các bạn đâu cần phải lo về sự sống nữa.
Vì bạn đã thực hành mục đích cao thượng của bạn. Đó là Phạm hạnh ly dục ly ác pháp. Phạm hạnh  ly dục  ly ác  pháp  chính  là:  “Cạo bỏ râu tóc, đắp áo vải bỏ, sống không nhà cửa,  không gia đình, thiểu dục tri túc,  ba y,  một   bát,  sống  độc   cư  trầm lặng  một mình,  không thích  hội  họp, nói   chuyện, thường tư duy quán chiếu đạo  lý,  thấy cái hay  thì   không khoe  khoang,  thấy cái  lỗi lầm thì mau mau phát lồ, hối cải sửa đổi”.
Tóm lại, bài này để thấy rõ Phật giáo không phải là một tôn giáo mà là đạo đức của loài  người.  Vì  lý  tưởng  mục  đích  cao đẹp  của nền đạo  đức nhân bản – nhân quả, không làm khổ  mình,  khổ  người,  bạn  tự  nguyện,  tự  giác chấp   nhận  sống  một  đời  sống   lý  tưởng  ấy, không ai có quyền cưỡng ép, bắt buộc bạn và cũng  không  phải  là  những  lý  do thiếu  nợ,  sợ hãi  điều  gì  v.v..  Chúng  ta  hãy  lắng  nghe  đức Phật dạy: “Này các Tỳ Kheo điều mà các thiện gia nam  tử  chấp nhận  là  những  vị nào, sống vì lý tưởng, mục đích.  Duyên với lý   tưởng   mục   đích,   không   phải   vì  ma cưỡng  ép,  không phải  vì trộm cướp  cưỡngép,  không phải  vì thiếu nợ, không phải vì sợ hãi, không  phải vì không có nguồn sinh sống”.
Cho  nên,  Đạo  Phật  là  một  tôn  giáo  tự giác, tự nguyện, nên bạn theo Phật giáo là vì toàn bộ khổ uẩn này đã được  tìm ra và đã  được đoạn trừ và không còn ý nghĩa ta bị chìm đắm trong  những  sự  khổ  đau của  kiếp làm  người: sanh,  già,  bệnh,  chết,  sầu,  bi,  khổ  ưu não,  bị chìm đắm trong đau khổ, bị đoanh vây bởi đau khổ.


--------HẾT TẬP IIIMỤC LỤC


Lời nói đầu .......................................................... 5

Thập nhị nhân duyên ...................................... 17

Đoạn tận lậu hoặc ............................................ 30

Có năm pháp cần tu tập .................................. 35

Có năm cách sống ............................................ 51

Phải tự cứu mình .............................................. 77

Tỉnh thức........................................................... 85

Phải tập sống đúng bốn cách .......................... 88

Tám điều dành cho bậc chân tu ...................... 93

Pháp môn yểm ly ........................................... 109

Có bốn pháp cần nên tránh .......................... 112

Pháp Như lý tác ý .......................................... 129

Phật và A La Hán .......................................... 132

Tu tập định vô lậu có 3 việc cần lưu ý.......... 135

Nên nhớ .......................................................... 138

Thủ gồm có bốn .............................................. 140

Làm thế nào đoạn tận lậu hoặc nhanh...  .... 145

Hữu gồm có ba ................................................ 149

Thế giới siêu hình  không có .......................... 152Pháp môn Như lý tác ý .................................. 155

Nhập bốn thiền nên lưu ý .............................. 167

Bậc A La Hán ................................................. 175

Ly dục tham .................................................... 177

Tranh  luận ...................................................... 179

Thư ngỏ............................................................ 182

Trong khi tu tập thiền định nên lưu ý...  ..... 186

Từ bỏ ................................................................ 191

Giới hạnh I...................................................... 194

Giới hạnh II .................................................... 196

Thần thông...................................................... 198

Người xuất gia có hai việc cần phải làm ...... 201

Nghĩa của các pháp ........................................ 204

Giới cụ túc ....................................................... 212

Khéo tích tập .................................................. 215

Gây gổ.............................................................. 222

Công ơn rất lớn............................................... 224

Đệ nhất pháp của Phật là pháp...  ................ 226

Lạc là Niết bàn ............................................... 229

Bí quyết giải thoát.......................................... 233

Pháp môn Như lý tác ý .................................. 235


Xả nhân, duyên, nghiệp................................. 238

Nhất tâm và tán loạn .................................... 248

Thế giới quan của Phật giáo.......................... 251

Tánh thẳng thắn ............................................ 254

Không thể cứu độ ........................................... 257

Kết quả của ly dục ly ác pháp ....................... 260

Tứ niệm xứ ...................................................... 264

Tâm không phóng dật.................................... 287

Pháp vi diệu .................................................... 289

Hạnh độc cư .................................................... 292

Có ai bắt buộc bạn tu đâu!? ........................... 296-302-

NHỮNG LỜI GỐC PHẬT DẠY-TẬP III

Trưởng lão THÍCH THÔNG LẠC

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO Phường Yên Hòa – Q.Cầu Giấy - Hà Nội ĐT: (04) 37822845 - Fax: (04) 37822841

Chịu trách nhiệm xuất bản: Nguyễn Công Oánh Biên tập: Trần Xuân Lý
Bìa & Trình bày: Ngọc Phúc

Sửa bản in: Ngọc Phúc


Đối tác liên kết: TU  VIỆN CHƠN NHƯ
Điệnthoại: 066.3892911 - 0988094445

Email: chonnhu.info@gmail.com


Số lượng in: 2.000 bản, khổ: 13 x 20,5 cm
In tại CTY  CỔ PHẦN IN KHUYẾN HỌC PHÍA NAM
(Tp.HCM. ĐT: 38164415)
Số xuất bản: 1171-2010/CXB/110-248/TG In xong và nộp lưu chiểu Quý I năm 2011
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Ví bạn hãy dùng ngôn ngữ lịch sự, tôn trọng lẫn nhau, mỗi người có cấp độ trình độ riêng nên không nên phán xét nếu không thông hiểu. Xin cảm ơn!