Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2013

pháp tu của phật - tứ vô lượng tâm 8


T các pháp môn niệm Pht của Bc ng đến niệm  Pht ca Nam tông  đều không  phi Pht thuyết mà ca người sau sản xut, xin quý Pht tử lưu ý để tránh tu tp sai pp ca Pht mà phí công sc uổng một đời tu tp.

Chúng tôi biên sọan bài này để giúp cho nhng  pht  t tu  hành  theo  pháp  môn  niệm Pht, cho đúng pháp ca Pht dy, ch không có  ý  khác.  Vy  có  điều  chi  chúng  tôi  nói không đúng với s hiểu biết ca quý vị xin quý vị b qua cm thông cho, thành tht cảm ơn quý
vị.

Kính ghi
Trưng lão Thích Thông LcPHÁP TU... THI KA..  TỨ VÔ NG..  TỨ BẤT HOI ..
 

 
.                            .                         .PHÁP MÔN NIM PHT
T BT HOI TNH
T
 
Bất Hoại Tịnh pháp môn niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng niệm Giới. Vậy
pháp môn niệm Phật như thế nào?

Tứ Bất Hoại Tịnh bốn pháp hay bốn đối tượng gương hạnh thanh tịnh của đạo Phật. Bốn gương đức hạnh sáng chói y bốn nơi để chúng ta lấy thân, thọ, tâm pháp của mình, nương theo đó giữ gìn tu tập sống đúng đời sống giải thoát như bốn chỗ y, khiến cho thân tâm chúng ta thanh tịnh, nên đức Phật gọi pháp môn này là Tứ Bất Hoại Tịnh.

TBất Hoại Tịnh nghĩa là bốn pháp tu tập giúp cho thân tâm thanh tịnh. Thân tâm thanh tịnh tức s giải thoát ca đạo Phật. S giải thoát của đạo Phật nghĩa tâm ly dc, ly ác pháp. Tâmly dục, ly ác pháp nghĩa là không làm khổ mình, khổ người. Không làm khổ mình, khổ người là một đạo đức nhân bản ca đạo Phật, một đạo đức tuyệt vời biến cảnh thế gian này thành cảnh Cực Lc, Thiên Đàng.

Trong kinh sách Nguyên thủy, đc Phật dạy tu
T Bất Hoại Tịnh có bốn cách niệm:

1- Niệm Phật
2- Niệm Pháp
3- Niệm Tăng
4- Niệm Giới

✿✿✿PHÁP TU..  THI KHÓA .. TỨ NG..  TỨ BẤT HOI...
 

 
.                      .                              .
NIM PHT

N
 
iệm Phật như thế o? Các kinh sách Đại thừa các nhà học giả Phật giáo dạy
niệm Phật niệm danh hiệu Phật như:

Nam Mô Phật Bổn Thích Ca Mâu Ni”, hay: Nam Mô Ứng Cúng Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Niệm Pháp như thế nào?

Kinh sách Đại thừa dạy  niệm Pháp  tụng kinh, tụng chú, v.v..

Niệm Tăng như thế nào?

Kinh sách Đại thừa dạy niệm Tăng cúng dường trai tăng y áo, thực phẩm, tiền bc tứ sự.Niệm Giới như thế nào?

Kinh sách Đại tha dạy niệm Giới mỗi tháng tụng giới hai ngày vào ngày 14 và ngày 30.

Cho nên hiện giờ trong các chùa theo tưởng giải của các nhà học giả, tổ sư của Phật giáo Đại thừa dạy tăng, ni các cư sĩ niệm Phật rất ồn náo, niệm tất cả các danh hiệu ca chư Phật mà các nhà học gi tưởng tượng ra. Cho nên có số tên Phật. Thậm c như bộ Tây Du của NThừa  Ân  tưởng  tượng  ra,  viết  theo  kiểu  tiểu thuyết. Bốn thầy trò Tam Tạng thỉnh kinh Đông Độ là những nhân vật giả tưởng, không có thật. Thế mà bộ kinh Hồng Danh sám hối lại ghi những nhân vật đó vào để c Tăng, những ngày 14 và ngày 30 mỗi tháng đều niệm lạy hồng danh chư Phật đó để xin sám hối cho tiêu tội. Trong kinh sám hối Hồng Danh, cái tên Đấu Chiến Thắng Phật. Đấu Chiến Thắng Phật tức là Tôn Hành Giả, Tôn Hành Giả còn tên T Thiên Đại Thánh. T Thiên Đại Thánh là một con khỉ đột, nhà tiểu thuyết tưởng tượng ra chứ không thật, thế mà các T Đại Thừa xem đó thật nên biên soạn kinh Sám Hối Hồng Danh ghi tên thầy trò Đường Tăng vào để bắt Tăng, Ni và nam nữ sĩ niệm Hồng danh các vị ấy lạy mòn đầu gối. Thật buồn cười cho quý Tăng, Ni sĩ u mê ngu si bị lừa đảo mà không hay biết bị la đảo.Niệm Phật như kiểu này, niệm muôn ngàn kiếp thì thân tâm cũng không bao giờ thanh tịnh, một bằng chứng hiển nhiên ai cũng thấy, quý thầy quý Phật tử trong các chùa quanh năm suốt tháng không  có  ngày nào mà không  tụng kinh, niệm Phật, nhưng chúng ta xét lại xem s tu sĩ cư sĩ hiện giờ tụng kinh, niệm Phật thân tâm có thanh tịnh hay không? Hay tâm còn tham, sân, si như các người khác. Như vậy gọi niệm Phật thân tâm được thanh tịnh, thân tâm thanh tịnh chỗ nào? Đó tưởng giải ca các nhà học giả tổ sư Đại thừa dạy sai ý Phật nên người đời sau tu mà không có kết qu, biến cnh chùa nơi tu hành thanh  tịnh  thành  chỗ  cúng  tế,  niệm  danh  hiệu Phật. Khi tụng kinh niệm Phật thì chuông, trống, mõ làm in ỏi ồn náo, tụng kinh như ca hát ý ê, ý à... giọng cao giọng thấp, trầm bổng nghe như hát bộ. Kinh sách Đại thừa biến dần T Bất Hoại Tịnh thành pháp môn tụng niệm, nói cách khác là biến thành ca nhạc Phật giáo, đ ru hồn tín đồ vào thế giới siêu hình n, gây tinh thần tiêu cc tựa nương vào thế giới tưởng, khiến cho Phật giáo mất hết ý nghĩa tự lực giải thoát, cho nên tín đồ hiện giờ nghe vị Thầy nào tụng niệm ê a giọng cao, giọng thấp thì rất thích, nghe như nghe âm nhạc thế gian, còn thích hơn tha mãn được tình cảm thân thương của mình đối với những người thân đã khuất.T cái hiểu sai, dẫn đến s tu sai, khiến cho Phật giáo suy thoái không còn người tu chứng đạo, chỉ còn là vọng ngữ huyền thoại nói láo chuyền nhau.

Niệm, người ta hiểu nghĩa của là lặp đi, lặp lại  một  câu  kinh,  một  danh  hiệu  Phật  bằng  ý không lời hoặc phát ra lời i, họ còn hiểu sai hơn nữa nhờ câu niệm Phật để c chế tâm không vọng tưởng như trong kinh Di Đà dạy: ...Thất nhựt nhất tâm bất loạn chuyên trì danh hiệu A Di Đà Phật, dữ chư Thánh chúng hiện tại k tiền”, có nghĩa là niệm Phật A Di Đà từ một ngày cho đến bảy ngày tâm không loạn, tc không vọng tưởng thì thấy Phật Di Đà và Thánh chúng hiện ra trước mặt, báo cho biết trước khi lâm chung đức Phật và Thánh chúng s phóng hào quang rước về cõi Cc Lạc Tây Phương. Hiểu như vậy, nên thầy tổ nào cũng có một xâu chuỗi, lúc nào cũng lần chuỗi niệm Phật.

T chỗ hiểu sai T Bất Hoại Tịnh, các nhà hc giả Đại thừa và thiền Đông Độ đã biến thành một pháp  môn  ức chế  m.  Pháp  môn  ức chế  tâm chẳng giúp cho người tu giải quyết đưc cả mà còn thêm bệnh.

Niệm Phật trong T Bất Hoại Tịnh nghĩa là tư duy, quán t, suy ngẫm về thân, thọ, tâm và pháp của đức Phật, sống như thế nào tâm hồnthanh thản, an lạc giải thoát, cho nên niệm có nghĩa tâm tâm niệm niệm về đời sống của Đc Phật, Ngài sống như thế nào tâm không phóng dật? Ngài sống như thế nào không làm khổ mình, khổ người?

Khi tâm niệm của chúng ta như vậy, khiến cho tâm chúng ta đặt lòng tin trọn vẹn đức Phật, do đó đức Phật sống như thế nào thì chúng ta s cố gắng sống như thế nấy, đức Phật làm như thế nào thì chúng ta s cố gắng làm như thế nấy. Sống và làm đúng như Phật thì tâm chúng ta thanh tịnh, không còn phóng dật, tức tâm ly dc, ly ác pháp. Tâm ly dc, ly ác pháp tức là tâm giải thoát, hay nói một cách khác hơn là làm chủ cuộc sống, tâm bất động trước các pháp, như vậy mới gọi là niệm Phật thân tâm bất hoại tịnh.

Đây một bài kinh dạy cách thc chúng ta niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng và niệm Giới rõ ràng, chỉ các nhà Đại tha chẳng chịu nghiên cứu kinh sách Nguyên thủy, tự kiến giải rồi dạy niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng và niệm Giới theo tưởng giải, khiến cho người tu tập c chế tâm thành bệnh. Niệm Phật cầu vãng sanh Cc Lạc đâu không thấy, mà chỉ thấy bệnh đau quá hiểm nghèo. Hòa Thượng Thiền Tâm là người xương minh pháp môn Tịnh Độ chuyên ròng niệm Phật, không biết Ngài niệm Phật c chế tâm như thế nàotrước khi chết Ngài đã ói ra u, chúng tôi cũng một người đệ tử cũng tu ức chế tâm để tịnh chỉ hơi thở cũng khạc ra máu đống. Muốn niệm Phật cho đúng thì chúng ta nên lắng nghe đức Phật dạy niệm Phật: “Ở đây, này Mahànàma, Thánh đệ tử tùy niệm Như Lai, trong khi y, tâm không bị tham chi phối, tâm không bị sân chi phối, tâm không bị si chi phối; Trong khi y, tâm v ấy được chánh trực, nhờ dựa vào Như Lai”. (Kinh Tăng Chi, tập 3, trang 16)

Đoạn kinh trên đây đc Phật đã xác định cách thức niệm Phật rất ràng: Tuỳ niệm Như Lai”, nghĩa là tâm Như Lai không tham, không sân, không si thì người sống (niệm Phật) như Phật không  nên  để  tham, sân,  si  chi phối. Khi tâm không bị tham, sân, si chi phối thì tâm đưc chánh trực. Danh từ “chánh trực” đây chúng ta phải hiểu nghĩa cho ràng. Chánh trực nghĩa là tâm ngay thẳng, tâm ngay thẳng tức là tâm thanh thản, an lạc sự, tức tâm không phóng dật.

Chúng ta hãy lắng tai nghe đc Phật dạy tiếp: Và này Mahànàma, một vị Thánh đệ tử, với tâm chánh trc, liền được nghĩa tín thọ, được pháp tín thọ, được hân hoan liên hệ đến pháp. Người ấy hân hoan nên, hỷ sanh. Người có hỷ, nên thân được khinh an. Với thân khinh an, người ấy cảm giác lc thọ. Người lạc thọ,tâm được định nh”.

Đoạn kinh trên đây đã xác định cho chúng ta thấy kết qu cách thức sống như Phật s hiện ra những trạng thái gì?

Khi sống như Phật, tâm được thanh thản, an lạc và sự thì liền một niềm tin nơi Phật hiện ra trong ta, khởi lên trong ta, thế kinh xác định trạng thái bằng những danh từ ngắn gọn: “liền được nghĩa tín thọ”, nhưng rất đầy đủ ý nghĩa cho những ai thc hiện đúng lời dạy, còn những người sống không đúng như Phật thì chẳng hưởng được những kết qu này. Vì thế Phật dạy: Pháp ta không thời gian, đến để mà thấy”.

Khi trong ta trạng thái lòng tin Phật khởi lên, nếu ai thc hiện được mới biết trạng thái này, một trạng thái tuyệt vời của người có lòng tin như thật. Còn bây giờ chúng ta chưa có trạng thái này, nói tin Phật chứ chúng ta chưa tin như thật. Khi nhận được cảm thọ lòng tin này thì ngay đó tâm hân hoan thích thú pháp niệm Phật.

Vậy hân hoan thích thú pháp niệm Phật là gì? Nghĩa chúng ta luôn luôn thích sống như Phật, có nghĩa là tâm chúng ta không còn ham muốn một vật hết; tâm cũng không còn ham muốn ăn uống c. Tâm sân cũng vậy, không còn một pháp ác nào tác động vào thân tâm làm ta nổi sân được. si cũng vậy, lúc bây giờ không còn hamthích lười biếng, ưa ngủ ngh, có nghĩa trong trạng thái tín thọ không còn hôn trm, thùy miên, nữa, rất siêng năng sống như Phật. Cho nên đoạn kinh dạy: “Được hân hoan liên hệ đến  pháp.  Cụm danh  từ này   nghĩa  vui mừng thích thú sống như Phật.

Khi trong tâm trạng thái thích sống như Phật thì một trạng thái khác hiện lên, đó trạng thái niềm vui mừng khởi lên trong ta như kinh dạy:  “Người ấy  có  hân  hoan,  nên  hỷ  sanh”. Niềm vui mừng hiện rõ trong ta thì thể ta an lạc và nhẹ nhàng như không còn trọng lượng, bước đi rất thoải i, thân không còn đau nhc hay mệt mỏi cả, một trạng thái của thân an lạc cùng, nên  kinh  dạy:  “Người  h,  nên  thân  được khinh an”. Đúng vậy, người niềm vui thì thân được nhẹ nhàng an lc. Khi thân được nhẹ nhàng an lc thì toàn bộ thân tâm một cảm giác thọ lạc một cách kỳ lạ không thể nói ra được, vì không danh từ nào để diễn t, chỉ có người tu tập đến những trạng thái đó mới cảm nhận đưc, như người uống nước nóng lạnh tự biết, người ngoài cuộc không thể biết được. Đoạn kinh đã xác định ràng: “Với thân khinh an, ngườiy có cảm giác lạc thọ”. Trong trạng thái lc thọ này hành giả mới xác định đưc tâm định tĩnh. T lâu mọi người ai cũng nói tâm định tĩnh, nhưng chưaai biết được trạng thái tâm định tĩnh như thế nào? Trải qua bao nhiêu trạng thái mới thấy đưc tâm định tĩnh.

Với tâm định tĩnh y, các bạn s nhập thiền định không khó khăn, không mệt nhc, không   phí  sc. Tu  tập  được tâm  định  tĩnh không phải dễ đâu các bạn ạ!

Sống  như Phật, cuối cùng  chúng  ta  mới có được trạng thái tâm định tĩnh như trong kinh dạy: “Người có lạc thọ, tâm được định nh”. Nếu tâm bạn chưa lạc thọ thì không bao giờ bạn được tâm định tĩnh.

Sau khi được tâm định tĩnh thì các bạn mới có một cuc sống bình thản trước mọi ác pháp và mọi cảm thọ; chừng đó chúng ta mới không làm khổ mình, khổ người khổ tất c chúng sanh như thật; chừng đó tâm chúng ta mới bất động thật sự trước các ác pháp các cảm th. Chúng ta hãy lắng nghe đc Phật dạy: “Này Mahànàma, v vị Thánh đệ tử y, được nói như sau:  “Với mọi người không nh thản, vị y sống nh thản. Với mọi người não hại, v ấy không não hại. Nhập được pháp lưu, vị ấy tu tập niệm Phật là vậy. (Kinh Tăng Chi, tập 3, trang 16)

Đến đây các bạn đã thấy rõ, phương pháp niệm
Phật  của  Phật  giáo  Nguyên  thuỷ  không  giốngphương pháp niệm Phật của kinh sách Đại tha. Niệm Phật ca kinh sách Đại thừa phương pháp niệm Phật ức chế tâm nhằm chế ngự vọng tưởng: “Thất nhựt nhất tâm bất loạn...”. Đó một phương pháp niệm Phật của ngoại đạo. Chúng ta tu theo Phật hãy ném bỏ nó, đó phương pháp tu tập sai. Xin các bạn cần lưu ý để tránh s lừa đảo của ngoại đạo.

Trên đây một trong những bài kinh đã xác định đức Phật dạy niệm Phật ràng “dựa vào Như Lai”, có nghĩa sống giống như N Lai thì đó NIM PHẬT đúng nghĩa.

✿✿✿PHÁP TU... THI KA..  TỨ VÔ NG..  TỨ BẤT HOI ..
 

 
.                            .                         .


NIM PHÁPN
 
iệm Pháp như thế nào? Niệm Pháp không phải theo kiểu các nhà học gi, tổ sư Đại
thừa dạy: “Nam Pháp”, niệm Pháp như vậy dù cho niệm đến 1.000 năm, 1.000.000 m, thân tâm ca quý vị cũng không thanh tịnh.

Niệm Pháp nghĩa tư duy suy nghĩ những pháp đc Phật đã dạy.

d, đc Phật dạy: “Ngăn ác diệt ác pháp, sanh thiện tăng trưởng thiện pháp”, theo lời dạy này, ngày ngày tâm tâm niệm niệm luôn luôn cảnh giác giữ gìn ngăn ngừa các pháp ác, nếu lỡ có các pháp ác sanh ra thì mau mau tìm cách diệt nó, không đưc để trong tâm kéo dài s khổ đau, giận hờn, phiền toái bất toại nguyện, khiến cho tâmthanh thản, an lạc, nhẹ nhàng, thoải i, yên ổn, đó chính là chúng ta niệm Pháp. Niệm Pháp như vậy kết quả giải thoát ngay liền, khiến cho tâm thanh tịnh nên gọi NIM PHÁP THÂN M BẤT HOI TNH.

Pháp của đc Phật 37 phẩm tr đạo. Chúng ta nên chọn trong 37 phẩm này với một pháp môn nào phù hợp với đc tướng của mình, rồi lấy đó thực hành, áp dụng vào cuộc sống hằng ngày, để xây dựng cho mình có một đạo đức làm người mà không làm khổ mình, khổ người, đó niệm pháp bất hoại tịnh.

Đây, chúng ta hãy lắng nghe một đoạn kinh mà đức Phật đã dạy niệm Pháp: Lại nữa, này Mahànàma, Tnh đệ tử tùy niệm Pháp: Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để thấy, khả năng hưng thượng, được những bậc trí tự nh giác hiểu”.

Này  Mahànàma, trong khi  vị Thánh đ tử tùy niệm Pháp, trong khi y, tâm không bị tham chi phối, không bị sân chi phối, không bị si chi phối; Trong khi y, tâm vị y được chánh trc, nhờ dựa vào Pháp. Và này Mahànàma, Thánh đệ tử với tâm chánh trực, được nghĩa tín thọ, được pháp tín thọ, được hân hoan liên hệ đến pháp. Người có hân hoan nên hỷ sanh. Ngườihỷ nên thân được khinh an. Với thân khinh an, vị y cảm giác lạc thọ. Người lạc thọ, tâm được định nh.

Này Mahànàma, v vị Thánh đệ tử này được nói như sau: Với mọi người không nh thản, vị y sống nh thản. Với mọi người não hại, vị ấy sống không não hại. Nhập được pháp lưu, đó vị y tu tập niệm Pháp”. (Kinh Tăng Chi, tập 3, trang18)

Niệm Pháp tức là sống đúng như lời đức Phật đã dạy, không hề làm sai lời dạy này.

như đức Phật dạy: “Sống độc trầm lặng, tránh hội hợp, tránh nói chuyện”. Nếu quý phật tử không làm sai lời dạy này quý vị niệm Pháp, còn làm sai lời dạy này là quý vị không niệm Pháp, niệm theo dục thế gian. Niệm Pháp tức là sống như Pháp.

✿✿✿Trưởng Lão TCH THÔNG LC
 
NIỆM NG


 
N
 
iệm Tăng như thế o? Nếu theo kinh sách của các nhà học giả, tổ sư Đại tha
dạy: “Nam Tăng”, cứ như vậy niệm thì dù có tu trăm muôn ngàn kiếp thì thân tâm này cũng chẳng thanh tịnh. Nam Mô Tăng như vậy là một pháp ức chế m, khiến cho tâm bị dồn nén tham, sân, si, mạn, nghi, càng tu thì tâm ngày càng tham, sân, si dữ tợn khi gặp chướng ngại pháp.

Muốn tu pháp niệm Tăng cho đúng thì trước tiên phải chọn những vị Tăng nghiêm trì giới luật. Những vị Tăng nghiêm trì giới luật những vị sống thiểu dc tri túc, ba y một bát; sống không có chùa to Phật lớn; sống xa lìa những vật chất tiện nghi đầy đủ; sống không ăn mặc sang đẹp;sống thường đi xin từng miếng ăn; sống không cất giữ tiền bc, của cải tài sn, thường lấy gc cây làm giường nằm; sống ngày một ba, không có ăn uống phi thời.

Chọn đưc những vị Tăng như vậy chúng ta tôn kính những bc này xin họ làm Thầy. Từ đây chúng ta ngọn đuốc soi đường, hằng ngày ta quan sát duy qua gương Thánh hạnh, đạo hạnh của họ, chúng ta tập sống như h, đ biết nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng; để biết đẩy lui các chướng ngại pháp trong tâm; đ biết thương yêu hòa hợp với mọi người; để biết chịu phần thiệt về mình, luôn luôn bắt chước các đức hạnh của chúng Tăng, sống theo gương Thánh đức của chúng Tăng. Ngược lại, những vị Tăng phá giới, phạm giới, b vụn giới, thì chúng ta xem họ như những tu sĩ La Môn, không đáng cho chúng ta cung kính cúng dường.

Tư duy quán xét những đc hạnh sống ca chúng Thánh Tăng, để lấy đó làm gương sống tu tập ly dục, ly ác pháp, đó mới chính chúng ta niệm Tăng. Niệm Tăng như vậy ích lợi cho mình, cho người rất lớn, s không làm khổ mình, khổ  người; niệm  Tăng  như  vậy  thân  tâm  mới thanh tịnh; niệm Tăng như vậy mới gọi NIM TĂNG BẤT HOI TNH.

Niệm Tăng, tc thưa hỏi những điều quý vị


Trưởng Lão TCH THÔNG LC

chưa thông suốt để được thông suốt. Niệm Tăng là s thân cn, để học qua thân giáo ca Người trong cuộc sống hằng ngày.

Niệm Tăng, chúng ta nên chọn một vị Thánh Tăng trong thời đức Phật như: Ông Xá Lợi Phất, ông Mc Kiền Liên, ông La Hầu La, ông Phú Lâu Na...

Do tu Định Vô Lậu, chúng tôi thích chọn ông Phú Lâu Na làm gương đức hiếu sinh. Hằng ngày, chúng tôi sống như ông Phú Lâu Na, thế chúng tôi đang niệm Tăng.

Đây lời đức Phật dạy chúng ta cách thức niệm Tăng: Lại nữa, này Mahànàma, Thánh đệ tử tùy niệm Tăng:  “Diệu hạnh chúng đệ tử Thế Tôn. Trực hạnh chúng đệ tử của Thế Tôn. ng hạnh chúng đệ tử của Thế Tôn. Chánh hạnh chúng đệ tử của Thế Tôn. Tức là bốn đôi tám v. Chúng đệ tử Thế Tôn này đáng được cung nh, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay, vô thượng phước điền đời”.

Này Mahànàma, trong khi Tnh đ tử tùy niệm chúng Tăng, trong khi y, tâm không bị tham chi phối, không bị sân chi phối, không bị si chi phối; Trong khi y, tâm vị ấy được chánh trc, nhờ dựa vào tùy niệm chúng Tăng. Và nàyMahànàma, một vị Thánh đệ tử, với tâm chánh trc,  được nghĩa tín  thọ,  được pháp  tín  thọ, được hân hoan liên hệ đến chúng Tăng. Người có hân hoan nên hỷ sanh. Người có hỷ nên thân được khinh an. Với thân khinh an, vị ấy cảm giác lạc thọ. Người có lc thọ, tâm được định tĩnh.

Này Mahànàma, v vị Thánh đệ tử y, được nói như sau: Với mọi người không nh thản, vị y sống nh thản. Với mọi người não hại, vị ấy sống không não hại. Nhập được pháp lưu, đó vị ấy tu tập niệm chúng Tăng”. (Kinh Tăng Chi, tập 3, trang 19)

✿✿✿0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Ví bạn hãy dùng ngôn ngữ lịch sự, tôn trọng lẫn nhau, mỗi người có cấp độ trình độ riêng nên không nên phán xét nếu không thông hiểu. Xin cảm ơn!